Goudsche Courant, dinsdag 13 juli 1920

6 14364 Woensdag 14 Jili 1920 59e Jaargang ÏCOIRANT 2 T±9 Jl V © an A d v a3rt aati©TDle A trooiai o CLdLa VERStH J TDAGELUKS BKHALVB ZON EN FÜCSTIPAG EN 4 0JiKEMFMSPRUS per liwartwil ƒ JJ6 pei m J t met Z la bl d p kwartaal ƒ J per week 32 nt r l r 1e be n iin pe loop T ÏS I raaco per po t per kwartaal ƒ 2 75 met Cendair blad f 140 Abonnementen wonlen dageluki aanuenumin aan on Bureau Markl II G lm A liy onze agrenten den boekhandel en de postkantoren ADViRTKMlKFRIJS Uit Gouda en mBtrekai Ibehooreade tot den bceoxktfar 1 6 regels ƒ 13 elke regel meer ƒ IK Vaa bultn Gou a en den beioM l regfls ƒ 165 eUte regel meer ll M AdvertentnSn van pubheke vermakelhUnfei tt e M jM regel Advei tentita m het aterdaitnummar 20 bfjalag op den prigt l 4 rn ë ftM Un naai MMr fêM Op t vMrpaglna iO hooger ewone itMMteaMlb 1ftg ao dMi w 4lMUafea m e mtraet tot t er gwnNlu cf rden pfigs OrooUl Mitèn nméw wurgen berekend muur plutHrutmte Advert ntUki kuoaai wonlM mgeauadea duar tUMchAokofluK vu lolieAi ftoridMm ifflarea Vhcrteatietrtireaux eli oau Afeat n Redactie Telef Interc 45 AdnOiüatraUt XUMT ÏKlmt It r woorden bmeMi frankrijk hnteien liad beihalvt 4e gewont genoem de conferentie een iJeeiAomst plaat van de convnissie di la aangewexen om tapport uit t breogM o ver de Duitache voorsitellen inzake de lüUiadelooiuttelliitKen De Duttsclie ge ielegeer n zetten uiteen dat i attaoKland het bOEtMig van zUn MhuUi wilde vereffenen door i arliiki ch afbeet lingen 7 zouden evflheenu verzoeken tip dchuld vast te ateUen Aldus zou Duitsoh land te voren de vexqaticihtiitgeo kenntan welkf liLt ieder laai Ho tUakeluk zal moe ten nakomen en zich bovendien kunnen tot taak jtellen die schukl poediger te del gen AiduK zou het ijn laariuksche be talingen kunnen aanMisaen aan den stan 1 zunei fmanciSn Ptl jtffA wonomifiöhc toe stand aai gemekl wend heeft de Ogipeistc itaad vanuit Sva een notu a ui UuHianK i ge omlen betieffettfie Wn ooilog met Polen Nu zUn er znf t Tel coirespondaut alleilt temlentii UKC n verktar Ie bench ten ovei de l w liichc kweitUt Kepubltceerd Hu heeft bu een persoonlukhLid van it I oolfiche deletgatie inltchtingen kunnen in winnen ovli dtn Matea toeMtaml Dece veiJtloardo lat GrMt i de l oolsehp mi nistei fpreaKlent een Mfede 4ioud met Llovil Geoi e heeft gehad Pe fcagelsche premier heeft zich beieid verklaard om zun mtt i ventte te verieenen ivoor het vatkrii eW van en wapenstitataad Lloyd Oeorgc wa sooaia men weet voor de ertcennibtfr van de Liolsjewisti che regwring dooi Engeland en IS niet tagen eaa interventie gekant maai intuaschen duuM da strwl voort De toestand aan Poolscha zdde ia iatassüoen de laatste dagen aaftmeiketlik verbeterd De bolviftwüu zUn v iu Minsk tot itaan gebraciht en zu helblben m Galicië nog geen voet geeet In Polen is het aantal vrihw 1 hgers dat dienat neemt bil het TkiiAA hd legërr iH enorm Wat het eiv ntueel aanbod van waponstilstandsvoorwaarden betreft Yaaromtrent is note nieta zekers bekende aMIes wat men kan zeggen is dat de Hn U nte niet onverachdiig staat tegenover de gebeurtenissen en at er waarnohiiteUik n et buiten haar om zal trebeuren Pool schc kringen zun zeer orptimistiscjujce stemd o ver den aftopp van den stri Volgens deze lezing zou er dus geen no ta Uat staan een ultimatum aaa Rusland gezöndèp zun De IWeMorresoondenjt ihoudt echter vol dat dit wel is geschiedt doch tot heden ie geen antiwoord ontvan gen op bet telegram aan Moskou lotuar schen moet Rusland al vredeavoorwaarden hobben opse tekt die bi na een copy vor men van het tralctaat van Veraaiile Ber liinache bladen ontleenen de voorwaarden aan den Kommunist h t ongaan vaa de Oeki aiensche sovjet regeering 2e luiden lo Polen doet afstand van al zün aan spraken op Wilna Minsk Grodno 5iolm Polesie Ov r de nf onale toekomst van deze geibieden zal iwvjet regeenng be slissen in overMitótemming met den wil der bevolking Il n in ijii gt heugen g g ift xi wi r dm om hom ti martelen lot liij KtKif maai hl w i t dat de lag moeHt k i m n dat ovordieenterd dooi zijn liefde hl die raeblnlg np si l zon dun iiivh rdalon hr wHfi n st on ie lang tüzwti lif n terwrj hiti adem m hepti tuen gtng hij we r r ort met MtliK u m Wat was ei overgeblevtn idj hem f oor dton krank innige mihh Oanttconrl dun wog te ga ui tan de Rn rthwhe kw ti D tüd ze fel protesteerden tegen het Mttdm Wo wapena naar de aati bêlxjewiekitche leRfh is voorbU Pe ren hetriMn nu hun meree IM at m la deielfde verga ieHng i de Ia Ac kwaatte bMinrdEen D bond vaa spourwegperiwaeel dieade een motie In voor een ¥ r iHMUim taDd toaaehen de lerache partijen met ttat duel een inde te makan aan de moorden voer bet terugnemen van het Biitwh bozettingateger en vuur het geval zulk en wapenstU htami tl t stand komt vooi d unmUkiellUk opening van bit lerwhe parlement door fi regeenng Len motit van den mijawer ri bowl uoval bet otaken van de munitiefabricaga VOOI het gtbruik tegen Ierland en Rtnlaaa aan rbomaa die vo neat iakle dat de temming voor algetiH ene ntaldait was teniij lie r enng de Britache troepen tenignam uit Ierland en lU Mveiüum derd Iwsche Kpoorwegmaanen dl ge DChorst of ontMlagen zijn tengevolga van de politiek itie tioor de lerxcht spoorwegman nen gevolgd wordt weer werden aangemi mtn H i en de anderen ilu lerlami beitwhl hebben z n overtuigd dat mdirn de huidi c toestand zou biuvtn bestaan de grond venten van h t rijk ernHttg gesch kt zouden wonl n athery de verti geawoordiger van den zeelieden en tokerid und zetd dat h zich zuu verzetten t g i een directe actie in de lerschr kweitiu Bromley van 4sn bond van machinisten en atokers diende een amendement m op de resolutie der apoor wegarbeiders waarin wordt gepD lt voiir een stemming ovei de alg meene ütaklng Ipdien de i egeenng zou weigeren de trfte pen terug te nemen Smillle van de mlltt warkefH beatreed de nWtle der ponrwegat helders i n Bromley a amendement l it Mt worpen Mei 67 K 0 tegen lötÖtMK MtenUWHi te IS met overweldigende meenlerheld vei HMFii hM vto t s te t vwrwwpfl unt wtlh kingKpolittek te volgen enetml ib reg ring tji dwingi n tot het terugtrekken dei tr pea lud Ierland pkpagne togen Hfiehaael plaalsteif we lewteren lw en een telegram waarin spiaki was Van 4le verki üng vuor em pre A sident til vice president IV zaak m tUtt i f ficietl geen tnkel besluit votu welke ver kiczing I k genomen is tnkele dagen gt leden hi bben wt al opgemerkt dat de ifi HchfllJKheid wel eem Ih betoogd van de in Mteltlng van een vice pretudentM hap dich dit Is nl l n wat het benoemen voor et najT volger van Deschanel betteft d hui tt prenidcnt denkt niet aan aftjeden i meer is zegt de Petit i arwien iM tw stand hm ft len preildent nimniei veVtin derd wni de belangrijke plichten iKMïge waanfigheid te vervullen Beha 4lf bwet afgovuanligden w rvun beoaaliP was dat zü naar Rambuilllet zouden g an i er nogr oen denle heen gegaan die mk cün hevtndinffen een gun Ht n uU beeft meegebracht De Miant I ieUJo i tj wan in eer goede ttismn ng mi Mchien wat ermag l maar volirtrekt niet ziek noch lichamettik noch amlers Wti hebhen ten eimste met Vm gepraat en wU kunnen irzekerew dat aÜes wat gemompeld en SMcftaft en vervsagea dooi aea voÜpmi UtW Jo Pales bctaali de o rlwateit ii aaa Uudlvnd IQ iiid rieitrodue M midd I nM 4o Örer den nweerlBdMeiiik vu Polen benliat bmn n Ma iaar aaW ertelkenen vaa d a vred het Pooled volklooi volkiwteni ba Tot uwdanig oefMntjeen volkRn igec ttÉliet betwind Mi IV Smjet lfgeiiinï laat gedurende li ja haat rflJÏnaiie ipserve p Pooimb gebie l KI IH Poolsche steenko enmUnen konten onder toiYtrdle van een dour de ovjet re geering te benoemen ccunijttHsie Men bemerkt le iM vJet nge rin r ÏB goetl p U Iinigte van tut ui rk dat de entente htcft famehgesteld M lOU het een miip zijn van de Kommonirt 1 Information en I rtii mldl bevatten een dmadloo berieht dat de bolujewisten iiuudf n ftpiw rpn de viia leIiJWi den gen Polen tt 8df i ten Il W rwhau wordt gemeld dat e n nouwe aiTiva tegen het Boreztnafront u lodcrnom n in de richting van Mimdt waai o r de P lpn zich opnieuw genooil zaakt gon terug te tr kfcen De bolsicwiH tlxrhcTrpfptn staan voor Mmiik Ook ten Noorden van Wlina wordt heviggevochten De botujewikf eoncentreereiihmine bewegingen In de Hohtiog van he veolgenotmde Moi etHjno tiat tussehen deDwina en Mmsk ligt J en diaadloofi telegram uit Moskoi meldt dat de Pooirtche legers welke tegen den opmarieh der boixjewisteh aan het zu deiyk front stnjden naby Rovno tot he ofienKief ziJn overgegaan Hee zuidelijk zetten d sovjetlegers hun ojmütrsch noordeiyk van den Dnjeitr mei Buee H voort De Bf1t che arbeiderfnlelei tfe die een bezoek aan Rusland lueft gebracht is nt vdledig teruggekeenl en ze heeft dezen rsiag uitgebracht m een drok bezothf buitengewoon congres dor arbeidere Hua hoodHchap kwam En t kort hierop neer liuhland h eh ons hetten noodip v iüUen Rusland morgen noofUg hebben I e htn lansbury presuleenlc de verga dertng meldt de Iimts welke g opend werd met liet zingen van Phc Htni Flag i r weid een jnotie aangtnomen waarmgeprotesteerd t gtn de dubbelzinnig hoy ding van hurchdi en de F ngelsche legeermg ia de politiek ten opzichte van Runland Robert William deelde metle in het Krehiim met lenin tt heblM n gesproken l e hem V trklaante Oa tei ug en vertel hei geen r Jj gezien hebt maar wnnneei gü h toestanden in pioietansch RuMland 1 4 schouwt vergelijk ze d n niet met di ïn Groot Britt nmï op heden Vergelijk in met dl toestandêïT m die deeten van Rui land welke van het oude Rusland zijn lo geNcheuid en nu di kapitalHtotcht de Ufii van Kuslahd uftmaktn Voor de Bpttiche arbeldfirs U ei eon zaak die hen voor t oogenbÜk mctr mtemiisee Neen de innige toon de warme vnendaohaip welke Zaterdag tot veiba2in van teder die t uanschouw klei pdotseling neei achten tusschen Milierand en Simons lii bben de at evaawli den der tegenovei elkaar Htaande tleiefcaties met meer kun iien teiujgvinden t Was ni t meer dan een vleugje van hartelijkheid de nacht had de gemwederen gekalmeend Zondawr stonden stonden ze weer al aanmerkelijk koeler te genovci elikaar en tlhans is er geen grem tje gene fenheid meer te bespeuren De heeren zyn geer getfieel in den ouden toon vervallen de Duitscheia maken weer tac tiflohe fouten de geallieeitlen iun opn euw aehtewiochtig en de watshtende ioumaha ten constateeren voor de zooveelste maal lat enkele leden der conferentie met vci itooid g aat de vergaderzaal verlieten Inderdaa De leden der entente delwatie KUn niet al te best te spreken over deti gang dei iQKlenhandeliagen voor de eer te maal missohien sinda ae met veiteiren woordigers van de Puitsohe remïbliek te maken heibben gevoelen ze eemge maoh telooshewi ze kunnen Duitsohland met dwingen de geeisdhte boeYeelheKien kolen tt leveren Ze moeten volstaan met bedrei jfingen reedb is l ocb ter conferentie ont boden wat gelyk staat met etfn veelieg tfend ballen der vuisten maar ais t er dO aankomt hebben de Duitscher de macht I handen Wanneer hyn munwerfcorK er 0ntletmwM K vftöf b ttiikeft m ruil tcot een karig tuk brood hard te werken vooi den vroegeren fi om heeft d entente niets te vertellen Ze heeft gemeend uit ef n verklaring vaiff Simons te moeten f eiden dat de Du fschers zjoh niet wemig tl omfantelyk gevoelen een oohandiglieid van Simons die de part ee Tpeer verder an elkaar hééft gebratóht ten in t btlane iler goede aak gewwnscht fs t Was ari teren veer een daur vol emoties en con riicten De correspondent van de N R Ct vertelt daarvan het volircwie Men wa i iea vorigen avond bot dé overtuiging ge komen dat het met loven en bieden m een gioote vergadering niet meer gmir Daar ra mim men zifn toewlucht tot een ver tiouwelu ke bespreking in petit comité Lhiitachiand was rfoor den directeur vnn h t kojenftyndtcaat dr lübsen vertegen uordlgd Frankrdk Belgig en Italië heb ben ieder een afgevaard+gde gezonden en een Fregelscïiman presideerde Discussie vfjnd niet plaats De Duitschers gaven een heel u tvoenge schets van den toestand m hun ian4 zooalB ze dien in kleinen kr nnr komlen geven Daaiover werd niet verdrr g i scuflsieewl De stemming was vnenl thappeliik maar de Duitschers kwamen Htft te weten wat hadden bereifct FeM JIIetoti u ig gt Mil lil Ufin gioole tichixd waui lil mou iith i antiHth voorvitl y j linii guen niowisp gehad die haar eep biiii had Litgoprint vnoi de ge nKlhf lien en regels die de lonvenliMnetle grond s hel Id Wat Moildt hii U i Vhh het Up otn onliekend xm rond drijvend vrut xtj sich dit herhnntdt lijk af In de weio e otinitteo die hii vv daar zwijgend atond toen hoorde xij llwtqjH ordenen Zij hml og nooit e y zijn stem m kwam leruff uit het droo woofd van liefde va inAn W nhp H n g 1 yinland om naar Juna te luisteren J Uarratourt ik hob uhetvwr tfiial gvdaaa iin de kranzinnigheiif van dien man lllj wa een latatrif 3 tj zeggen O ja dal weet Ik Ik Vt el ook nietn dan veracbMng Oe Vrouwe van Darracourt dooi Il UUhS ïARVlCE fj diith iiwpcrde veitiFing van 1 P WhSSELINk V BOSSt 1 Nadruk vertwden 1 44 En to h ofschoon hij dit wiet kon h 1 aitu zgn krankzinnigheid geen weer HiAiid btedetL Zijl groeide totdat ii hdii vergulde nis een hoozo geest nnai lnhaani UI tiel Hij leofde Blerhts mtt UI g daoht het veriangein bij haai tH ijn haar i tem te hooren het Itcht in te drinkeni dat uit haar oogön eheen t Ogen die hij in zijn hart hield opgt loten l ag aah dag nam zijn Iwuasheul toe totdat allee daarmede eklourd nas loor hem bestond de gfheele wereld int dat ééne mooie iKhepfiol waarvan hij de bediende was H bewaarde al om achat elk woord Ist 2ij tot hun spiak de levenlooze voorwerpen die zii met haar dierbare f gera hni aangeraakt werden kost baar voor hem een handschoen dien i gedragen had werd een heiiige ak en opgeborgen zooals een gieri gaard zijn goud opbergt Toch wist hij I dien tijd dat de h urtstocht waarte n h j streed len laatste hem moeèt vea achaufen dat he vuur dat m zijn hul braadde hem ten laatste moeat linoi dan op dit Higenblik Mh i Hi hip ni dun Htorm itonder anker zoa h r H 1 lrue haar getwl heen t n wtu in huipidoo o verwan ing en bf iluiteloosheid Maar w mr hij ook heenging de won f V aar te midden veto al l M de mocHt hij innlediagen Zoolang iii nut wolk eeïi i r fli dlng zij hapt van zieii en denken tim zon lii baitr n n t II II oren oïsf Ho m t niiih n lusw her hei waren initm tin kon hu tin min U weggtian ui icich de 1 1 lende Ia rtpiiren van ie weten dat zij A n u betm kende en hem verachtte Zun tun brUv z u hoofd zonk la ftii n iH iiigi oogwnl ikk n hei rMhli Htilte I iieiHe lennde Ugui deti lM om bewegingloos Is een standbet ht fwhoon het hcheen dit Tift kloppen ai haar hart door hem gehimrü nioesl wolden Ieder w ord dat hij geuit had schtHui als a uur te valKm in Hnai ooien ham gelaat wan donkerri M d co laki wil haar lippen beefden Wat zon zij do i Wat z hi ziiz g gW Een gewoon meïeje onder de ibrgzame vlebgelen van een moetlor opgevoed zou oogeiibltkkeHlk g we ten heblMMi wat fij doen moéat on HOU het ook cedaaii bihla i ïwuir Lu Cli e vaa gwn gff o v ê Zij wi midigendt virwarrin was ir et n vriHind geVftel van wBd geltik n d U tniug llij liad haai lief Um groo kfi i nmn du haii itveu g eM ii iiad ïuiar Uil IIij Jti ar t bid dn 1Mb dat l waar nianr welke nf dientie h d ooit xtv geHprokvii Ir iiM geen enkel woord geen bniiritu fn kmiizikiile Kttin dte nliH Ib v Hn patiHJii had kunmn jn Kj ldi hao baar lief zou diep zou harlritia fi blijk ïat htj weg moiwt gnm vm haar bidtrat haat gezicht Ekii plotxe ltuf folUtrende i kwam er eenafl ilere geitarhle bij hnar op Ken woM dwiiaK ibiikbeelil maar hef kvnni i tetf MO nogenbltk Ms zij slch nu tot bent wemlile en aprftk Harr git nirt wfg Bljf want Ik heb geen vef achihig voor je Mieefrtj liefde Bm die fj la cMe slnwxude hH bloe t wnnn door haar adero w haar hari öïtong iroest op Toen lieilacht ti Wfli hij ge fl h I fv Ug n M4 rdu k over zijn leven die hen ale en afr UIT DE PERS De gchawdc vrauw in rudilU OjirfpT liiH opjicIinll V uorziemiig g winarlit Hf4iniit hel aderlimd dat lul aan tU vrobw do gclwmdo on on ohuvfl de verkiosbaai id vuor dt vrrti j tvwoordig nde lirhnitiiMi bij Ie rondwpl in toegipkeD l de wetgevt r ook dient tf zorgen dut de vrouwen in d e Uo ainim verkozm van haar x tol verzekerd zullen zijn Dat ie voor de gehuwde vrouw nl hel geval Movrouw Duiker Blokkink hu Aai dentoLTntiBch hd van den Pro iii lale statnn van Zeeland had een pisoh Uil et litsrheidttilg tecen haar rnan ing diend iJe heor iFiriker V or lint Aar i Teroeuzeii en ging te NI iiif i n wonen waardoor Inj van zi ne V r ntw M ne Ni nieegscho maakte daar lolgon ari 78 van onw Burgerllik Wetlwek eene getrouwde niet van tafel mi heó Ih genehfriden geene andere woonplaalM het dan haar man Voor Mevr Didker Blek kink heeft deze woonplaal iverwiai o Img dit onaang enamo gevolg dat zij phoudt raadslid e zijn daar art 19 vun de Genieentevtet uitdrukkelijk egt dat alle de ingezeten i der ïenieonto raadaleden kunnen zijn Iedereen zal voelen dat hier ieta niet in orde is Waarhii niet vergeten moet woi den dat die verhuizing lion voorldu rend drefgunenl In don mond dm iiianH kan zljin ve hooren a het Htoleotype Mie als het eten nog eenn aangebrand I ga Je don raad uil Hét blad goe t in overweging art iH an het Burgerlijk Wetboek zoo aan te vuUon dat de getrouwde vrou dio üd ia van Btaten of Raad haai do inieille behoudt dat ze op het oogen blik lad toen zij verkozen werd voor lie geheelp periode waarvoor zii ritting kreeg Alm de wetgever deze zaak onder de rmgen kijkt laat hij dan zoo gaat bel Vad voort ook nog eens zijn aan docht wijdui aan art 21 van onze Ge meentewel dat bloedvlbrwantflchapi of wagerHchap in den eersten of tweedon graa4 tuaacnen den Bjurgnneestor on de leden van den Raad en tu schen de Ie den onderling verbiedt Het is g eel met den geest van art 21 vs de Gemeentewet in strijd dtl niet een vader met yl u oon of fwne moeder met haar dochter getii Cwee broerH of twee ziist iTR en geen twee rwagers Hd van denzelfden ge meentcraad mogen wezen maar wel mao en vrouw dat noch de vftder nnrh dn moeder noch de zoon noch de dochter noch do zwager vanden burgemeester Hd van den tiemeente raad ntoerai wezen maar wel zijne vrouw Tuflschon man en vrouw b taat tooh een bloedverwailtsehRp die alle andere te boven gaat Vraag het maar aan Vondel ADVKRTBNTUN i Mevrouw PRINCE Oosthaven 67 vraafft om dadel k in dienst te tredeneen 8876 10 aooÉulp keukeflmeid wegen ziekte der texenwoordtge EEN AANKOMEND Kantoorbediende of Juffrouw Kcvraüffd Eitfenhandig geschreven bi leven 8tooindrukker B A VERZUL iouda 3578 12 TUIN Sitiitiit JS IENOEGEN Ilt NDE t AC 15 JULI te 7 ur Onder l WJn ran JOSEPHINE WINTER RO ZENKINDJE OPFNLIICHTZANGvSPEL In 4 ifdceUniren iTwt medewerkinir van Hantfra Slpatlewska pintlaoha IWiraniragirUaen ƒ I UNlen ïiersoon liUi vrtlen toc tan iiui9jïenoot n van loden f075 etUWi De V oantieti d woidt het pretttgst doonrebrscht met Rij wlalt cht D op een 8ilM en Llchtloopend RUWIEL uit het Rijmelinagazijn J Holieman UnceTiendcwegS Gouda Tel 350 Rljw elt iebehoanin en S iarUrtUl le il ruime Horteerinj voorhanden 1177 BoaibrllwMIlenlelllluli Il Met het unncmen tu OBUi WERKKN in teWMUchte aitTMrtag Mwt ikkt étkmt HET BESTUUR der BroodbaidcersPatroonsvereeni ging DE EENDRACHT maai t beleend dat met ingang van DONDERDAG 15 dezer da broodprijs met 3 cent verhoogd wordt HET BESTUUR Woensdag en Dondspdaig a s JDsdirijfiog der VACmTIECUIISUSSEN In MACHINESCHRIJVEN Duur een maand PROSPECTUS EN INLICHTINOEN URATIS INSCHRUVINO dagelQks 6 10 uur nam 3575 50 PONTSCHOOL Turfmarkt 63 GOED UITGEYOEIID DRUKWEIIII levert vlug en ot billijken prijs f Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA Tel Int 82 Adverteert m dit Blad VOOR HET A KOKO een uIvMcf heldere en niet vrtfc vWuiof jA bevordert doD ha ricToci vcntcrlit Idleraq en luuiry f orteU voorkomt het plijtcn en itvallen Huofdzccr en root verdwijnen nadat men KOKO een pair malen hceff gebruilit nwn renl clt eenv u W dig KOKO op het haar dan wrijft men het xachl la ocdcrwaartKhe rtehting en borstelt Hink Verwaarloos noott Uw Haarl Wh i1 l n gcïn dwaLc of onmogelijke eltcfaen aan KOKO maar wu leggcn en houden vol dJt geen ander preparaat KOKu aU mb znlvtr CMM aiMd l vQor h t Haar kan evenaren WAARSCHUWING Lel op ondcTitaand IlandeUmctk vottlAomcadc op elke Aeich KOKO wurdl nooit lo zónder vcrac cldf bultcnverpakking met Hal dAncrk vnkodtL Pr a 10SI t ln 12 nldtfMi IJ0 reottllaMfe KOKO Sh n Pocdcn f 6 IB p r pakje 4 HANUCI tTElW Ver krte ui ada by AJffTON OOOPS Wfld U SofaoonhoTeD bg A N VAK ZSSWK Een raad voor ledereen Wanneer gij goed gezond liiued hebt lyees er dankbaar voor en gebruik uw krachten oeó Maar wanneer go bloeilaKni zgt en uvv middelen heipon u met haal dan niPt langer et een middel wi lat u toch ntet htlpt en probeei het en mpt ie SANGUINOS die u zeker l elpl l aat u daarvan nu eenn nitt terug houden Hebben de mtddplen die men u gqgtven heeft geholpen Immers met Probtei dannu e n8 dt SANGLINOSL De Sangumose maakt uw bloed gezond en krachtig wekt uw eetlust op maakt uH 4laap diep en verkwikkend uw ougoottlag helder uw gelaattOtleui blozend en fraai Hardnekkige hoofdpijn wordt door de Sanguinose verdre en en dat gevoel an moeheid en lusteloosheid waarby U ijlles te eel ia wordt door een algeheelc upgewektjieid vervangen Gy moet het zdlf maar eens met de Sanguinose probee len lan kunt gu er zelf over oordeeleai Ifiia T zorg dat g J de echte kr gt en WACHT L VO9R NAMAAK riANGUlNOSF kost per flacon ƒ J 8 fl 11 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen by de meeste Apothekei en goede Drogisten VAN DAM CoD Klemerstraat 2c 4 Den Haag I Ie Oouda bti A TON OOPS Wydutraat Te Schoonhoven b A N v ZESSEN V 34SS 60 Rein gt Uw koperwerk I met Monkey Brand Uw antieke koperen ornapienten Uw kra i D6n m keuken en badkam f r big ven dan steeds helder on blinkend MONKEY BRAND fi3Uir j a 4Aa Wijnhandel LIkiurstokeriJ jisü Triuweiiü Firma P OOHN Soliede Salon n Hui kameriiicubelvi al Tafel lo en Lmnenkaates SpiaieiaScUldanjcD Tbmufel EilMnWuleil Buifaltea BeekeakeMen Clubfauteuil Zlj tanrluche Ameublementea LaoraoeuM mcnten Kapokiaatraiaen Wollaa enSatijadeken Stroomatra aea ena eaxsas 8POTKOOPJE8 111 M BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HIIWFLIJKSFLANNEN SIIIIIIISTBIIiT44liliDve huii iiNeSi li ekaili ROTTERDAM Telefoon JS800 KARNEMELKSLOOT 173 OOUDA Het beste en soliedste adres voor WUnen ROODE PORT i ƒ 1 20 ƒ 1 40 WITTE PORT i ƒ 1 20 ƒ 1 40 SAMOS k ƒ 1 20 ƒ 1 40 SPAANSCHE WIJN a ƒ 1 30 ƒ 1 40 MALAGA a ƒ 1 40 ƒ 1 60 CHaTEAUX MAHGEAUX a ƒ 1 40 ƒ 1 60 BPSTE CHAMPAGNE er f lesch ƒ 1 50 f2 y M 1 LIMONADE f0 45 per 12 flesch ƒ 0 80 pei lil flèsch Het beste en soliedste adies ookvoor biuiloften en paituen de oveigebleven flesschen woiden teiuggenomenJ T8 0 P COHN Poctg met Era Ge doet wonderen Neem ikts imderg En t is mia Rheumatlek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitsprfkelyk Mjd n heb ik mijzelf genezen Sindsdien heb ik het als m D levenstaak beschouwd te traoè ten ook anderen ta t Suikeraclakte blotdarmoade impotaotie hoest bronebitis aihttna rheumatlek neuralKie jicht ItTeniekte veratoppms eczeem en alle huid baard haar en anuaziekten adenpatxweren ent Spoedice en volkomen yenezfncder emstiKste tevallen per brief door dawoadcrbare plantenextracten van dokterDAMkAN veraebillend voor elke iiektaMea Trace circulaire i 86 met bewU aan bg dan keer J SNABIUE tir K 7 otterdam met aauTkaiiriie onTiat 4ai alakta IM WADDINXVSEN Adveitentlln en JbaaiwmMtai 4P dit U d motim aaacuw uB ikier A N0TJW00M Mll H i wW WmUMutm AGIBNDA II lull uur Sociolait 0n Omo Kui MgBmewie Vergaderingvan iIl Ntxl Voreemging van Kaaahandelaren Beleefd versoeken wij geregeld tiidif tuededeeliug te mogen uutvangen vmo vergaderingen conowten vwmakalUk heden enz om dese In onae te vermeld genazen De weet wat bet beteekent te moe ten lyden maar Ik ken ook de vreugde van terngiceer tot ge zondheid en kraebt Ik hhh intiMtf gme zen maaf ook dtdaen den anderen Tal van attestett zou Ik U kunnen toonen van lieden die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slot te door Gloria Tonlc 4yn genazen nu weder gezond en iterk en zd vertellen een leder wat Gloria Tonic voor hen heelt gedaan Na eei studie is het m j gehikt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheuüatiek Jicht Spit ea Heupikkt Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeaeiyke gevallen zal één doos waarseh jnltik met voldoende z n om U al S sheele genezing te brengen Aaar toch zal reeds na de eerste doos b en dat m ae bewaringen waarheid bevattm GLORIA TONIC is verkrögbaar m doo zen ƒ 2 50 Te GOUDA hü ANTON COOPS Wiidatraat 29 ea verder bö de vooraaamete Drogisten VraasTt eveneens de GLORIA tAXEERPlLLEN A f O 75 per doos Waar niet verkrijgbaar volgt toezending na OBtvaagat yan postwiasel plua 0 0 voor portodaor John A Smltli N Z Voor borrml Aiartardfa 6071 49 EMriuhe Dnikkvlj BBINnUN eOON OOVDA AlHMyert D ef üt BU Nieuwe verwijderTHgT Geen vuendelykhfid meei Onafhttnkelljkheid van Simons Foch enWilHon naar 8pa geroepen De inteiventie dei geallieerden in Polen A ei slag dei Britsche arbeidersconimi tMe ovei Uusland ËitM h tot stakinir dei wapenzendinRen naar Ierland Campaipie tegen Deschanel Opstand i i Bolivia Urae bespreking was de grondsliw vuji de zitting van de ministeis van s nuddutr Aanwezig waren Lioyd George MiUerand Delacroix 1 e hreabach en Siriohh Het b gin was al moeilijk Het wa b bii bet bm nenkomen den due gealheerden niemieid aan te zien dat ai niet veel goed vei waohten van deze bueenkomat loen kmam er nog bü dat Simons met buster gelu c kig was Hu sc en het besluit geucnn n te hebben de eonfeientie in het trtinarli toe te lipredceii WiaarachunlU k lekende hu daarmede raeei onmnWalluk op de g fnoe deren te werken In werïteloiklheKl echtei bereikte I u het te enideel Hu bleek het trarisöh met genoeg te beiheerftohen vooi de taak dic hu zii h had Kt ieUI Wal h t bedoelde wdb moeilyk te omachrliven en juist giattrmiddag had hu zich voorgeno men over uiterst aubtiele dingen te pie Un Hu prak b i v evenals Hue deze week over het feit dat cte moReUiloheid van een regelmg van de kolenkwestie van de ar helders affliing De geallieerden vatten dit als een bedeikt dreigement nwt de ariiei dersbeweging ov en raaJtten zeer ontswnd Dan beging Simons de oqjwnichtlgheld om in doxe atmo eer de kwestie van Ovï r Silezle ter aprake te brengen Dat moffi tdeu indruk maken alflof ui dit ge bierl onvoor aardeUik voor Duitacèlaud Ofpeiflchte als een voorwaarde voor de koleDleverinic Boreodien door het worBitelen rget de taai vatte Simons deze dingen die iif ied r geval een uiterst delicate béhan deling eiBchtpn met al te groote grofiheid aan Dit heeft waarschnnlijk den doorslag gegeven De B81gi9C he premier Delacroix die tot noig töe een zeer tegamoeitkamictKl voorzitter waa geweest hield een scherpe lettewoerng waarin hij betoogde lat het awo met venigr ging De entente hwl e n groot gedeelte mn haar recht op de kolen reedw laten schieten 8n noijf wilden de Duttschers hunne verplichtingen niet ver vullen De ziftmtr wefll dus als hopeloos opgegeven en een tijd vooi een volgende btieenkomst werd niet be©aaM De entente heeft toen diudettjk getoond n et met zich te laten srekscheren Ze hefc hen m iaiHchalk Fodi telefonmclh ontboden Lr ook maartictialk Wilson die In t bezet te geibied vertoeft ih telegrafisch naar Spa geioepen WdarHohijjil k zullen de gealli eerden hedenoohtend onderling beraadsla gen om dan éen van zan Vie Duitsche af gevaardypden ter verantwoord inii te roe pen over hun poging het vendrag van Ver lailles te ontduiken want als zoodanig be schouwen de geaiheepiicn den onwil om zoOTet l kolen te leveren aÏ8 wordt jteei wrht Din bohland heeft steeds geroepen dat het vredestractaat onuitvoerbaar is het dttet veitucii Ihj hegreep dat de toek mist Hog gÉJOtoi ilknde voor hem zou ba ren I iih zou er iemand komen lian rs gelijke die haai zou liefhebben üioi ooalw hij haar Liefhad nlemaiiil kon haar oo liefhebben die zi u ko men di haai weghalen Ei waw geen zweem van hoop in ijn hart ijii kiaiizinnigheul waw nooit oo hoog gt stcgen or was alleen warle wan hoop en huJpolooae woede tegen het k l dat 7uik een diepen afgrfwwi ge Btriu hafi tiiBschen hen in ille eeuwig Hij bield op en strekte mnl ten die peit 7ucht Ie hrfmlen i t Voor een tijd Uefkoosd fc lyi geheim yiihzelf wijfimakom als een Jwnae dat ï j hot voor aller oi Ken kon re Maai ten laatnte kwam er immi ti il dal tiijt wiRt dat do krarht h m tiogtif dut zitii krank innigheid hem u lof zou aanzetten om het haar te zeg g n aan haar zijn mecfltere zijn godin dat haar bediende de onge lukkige man op wiene leven zoo n groo e smet rimtte die man dien zij bc sehoiiwde ala Voinig meer waiu d t zijn dan haar hond haar paard en dit haar liefhad mot zulk een hartstochte lifkf toewijding ala een vorst zou kitv nen vorfen haar zoo teer bemhide dat Mi niet langer In den zonnenchljn van haar tegenwoordighei d kon Ieren sender het haar e KeggM nSj wiftf fir zou drijven hij wlat TWIl de er I n achü g die uU haar oogen kou lra