Goudsche Courant, donderdag 15 juli 1920

i s K ri f l lïV No 14366 MBMoopjesü Treuwsii SoliadeSslon n Huiikimermeubeiea aliTHleli Stoelen Liaaenliaitvn 9pia elH Schilderiicn Theei foli Eikenhouten Bu feilen Boekenkaileit Ctubteuteuilt Zi dcnpluche Ameubfementcn Leercmeuble meoicn KipokiBBtrMMn Wollen en 8atijndeken SlroomitriMea eaz ani 5396 8POTKOOPJES III 20 BBSTE ADRES VOOR JONOBLUI MET HUWBLUKSPLANNBN SMIieUTMIiliiiniiMMlidiSclilekadi ROTTERDAM Telefoon 12800 NIarzlihte albuminuzii blaitziskts ziekts dsr urlnawsgsn simbtlen ontst lunl iwakte mwillekeuiige urine loozing op eiken leeftyd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impotea tie enz Volkomen en sneUe genezing pel brief door de wonderbare planten extracten van DOKTbK DAMMAN ver schiUena voor elke ziekte Men vrage brochure No 86 met bew MiL aan bU den Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Rotterdam met nauwkeurige a chHIvuig der ziekte 48r 7 r Prima Kwalllttït Redactie Telef Interc 84 1 Duitschiand geeft toe Üuitsche voorstellen betreffende de kolenlevering De entente zal ze waaiBihiinHlk accepteeren Levensmiddelen voor kolen gevraaxd Het Turksche vi edesverdi ag Verklaringen van Scialoja Nieuwe botsingen De boyeot verscherpt Onlusten in lei land De tevo lutie in Bolivia ONS OVERZICHT legeering besloten hatl midUaKd aan tie entente te doen Ueze komta m het koit hieroD neer Buitengewoon best VET RUNDVLEESCH van dê EERSTE KWALITEIT VETTE OSSEN FIJNE HIBSTÜK OSSFHAAS JUNt BIFF STUK VET VETTL RUNDFRI APPEN p 5 ons ƒ 1 1 APPEN VAN Dl KIB 110 ROSBIFF 120 ROI LADI 110 1 10 no 1 fli 120 OVFRTdIflT 11 V VN I F PRIMA KWAIITFIT A nbceicnd NI J VERZIJL Klelweg 36 Telefoon 379 Weer is ei eenige kans dat de eallieei lea en Duitschcis tot overeenstommiDK zullen komen Havas heett elfs gemeld dat t ac oord er i i at echtei noir met iekei is MiBBchien moet het offi tieiiae h ransche bureau later op deze tu lliig die min of hieei zetfeviereud de we i Id ingezonden ia w eer terugkomea De Cuitschers geven tóe aagt HaviW een mededeeling die de onderdanen in de entente landen als muaiek in de ooren zal klinken edoch aan dit toegenren zyn enkele voorwaardrc vei bonden die de nederiaa van Fehrenbaih en bimon zachtst ge iprokea Jaetrekbe Ulk maakt Wanneer ze moeten BWJchteii VOO de berireiigiiw der entente komt Ie lelegatie in ledcc geval eei vol uit len stnjd want ze heeft gepoogd in rtiil vooi de kolenlevering ook voor Hun uttgeput ruk voordeden te behalen Ue ku enkw tip iB niet een Vraagstuk vod vaidaag cf giBteren de zaak is eigra llK reefis een jaar geleden beginnen 4e rol en De Duitscbe gedelegeeixien namen toen te Ver hflilles de verpllehti ff op zwsh at hun land maandeUiks een hoeveelheid van J 200 000 ton steenkolen aan de Entente OU leiveren welke tegen den prO af myn m hun credit op reken n der wtha tevergoedjug zouden worden jresteld e dert heeft eonunmtne roor athadever goedmg het cyfer op 2 400 OOO on te J gebracht terwyl Lloyd George te Spa als laatste poging om tot een overeenkomst te geraken een verdere vermindeiinjj tot twee inilhoen ton heeft doora ezet De Duit schers daarentej en boden ter conferentie aanvankeliik 1 400X 00 ton aan en later 1700 000 die naar z j wenaehten tegen den wereid prïjt zouden moeten worden ge trediteerd dwz tegen een veH hooger prus lan de in Ouitsehiand gel len Ie D t voorstel werd gedaan nadat de ecail i den beloofd hadden voor betere voeding voor de munwerkers zorg te zuilen dragen De ffeallieerden hebben dit Duit che t gen voorstel afgeweiïen De confeientie werd verdaagd om gelegenheul te aten voor nadere oveim eiging van den toe tan l De DuitBchers hebben ïich daarna m hun hoofdkwartier venzameld de bedieiging met het ultimatum waa wel een reien de 7aak eiTistig te overwegen en zojvor to gaan ala eengevoel en waardigheid tcelie ten Hné de mUnwerkersaftrevaird or Ie waa telefonisch naar Spa terugontbn on en Jn zun tegenwoordigheid werd gistermoi gen 10 uur een Raad gehouden van de mi nittevH Me te Spa vertoeven In deze Meenkohist deelde minister Si mons mede r elke voorstellen de Duit che Prima Kwaliteit Koopmans Glerstegrutjes iun SMAKELIJK VOEDZAAM en GOEDKOOP aV GEBRUIKbA NWUZINC OP ELK PAK 15 4 0 H N V Wessanen s Koninidijice Fabrieken WORM LR VEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee mot 14 LIÜNZAADKOEKEN m ri ster w l L Iw Mi In IE IS L meik STER m gopIombeoulH zakkün SOYABOONENIKOEKEN merk wü Alles gegarandeerd Zuiver en uitmantende door groote VoedingswaardeEereDiploma Parijs 1900 Ne en Gouden Medailles Haemoferrin CStaal aematogeen l n ainsenaim amakend bi uitstek bloedvormend versterklngsmiddel m gevallen ran bloedarmoede bleekzucht en allo daaruit voortkomen Ie zwaktetoestanden Uitnemend middel tegen pi nliiVe menstiuatie Pnj per Vi flesch f 2 25 Prijs per Vi fleaob voldoende voor ongeveer 20 dagen f 1 40 Dr H MANNING S Pharmaceutische Chemische Fabriek 2133 DEN HAAG 46o Met het aannemen vah DRUKWERKEN m elke gewenachte uitvoering belast ilich te HAASTRBC HT dt heer J S HRER Oe Vrouwe van Darracourt door CHAKLE G4KV1CE fiHauthoriseerde vertaring van F WfSSET INK T RüSbl M Nadruk verboden 4b ik heb u Hef ik heb u hef Maitr u niuel luet natu mij zu n mil niel fiaiirnken Er ih uu afgrond dn plf f a hl fd n h de iiuin niol ka overliruggeu Lucillo Ik ciis e 11 smet oji muii loven Hil brak af siukkmul i ii i l lu h ot eenig antwonrd fluiHtfidf ii n t niaala Harry Harry Feu smet die de dood nuikdiiiul wisHchen gnig hij wiort liajitig bi n woest Breiig m nooit in Z 1 Hchrikte terug meer door do hef lifehoid der woorden dan door oenige lx u ekeitla die zij aanduidden floort uï nep hij heesch Zon lei tinam Weet u wat int beteekent Ktait 11 dl diepe vernodering waartoe ik gedoemd ben Denkt u dat ik u daar lil wil neerhalen Neen I Liever dan dat ïou ik uw toorn en verachting k uinen dragen Liuille hebmedehjdan met mlJ Zend niii weg in toorn met de ver f Spierpurj T en pijnen van allerlei aard als hoofdpijn en kiespijn Zenuwpijnen enz Neemt SANAP€RIN TAaLETTEN PR J eSftD M7J 8J QrH nDfW6llTeN FaorAVlIJMHAROT Zeisi llEN SCHUDüEN AGENDA 1 lull Souettit Ons jiemiegeu 8 uur Opinluclit Ziiugsp II lul l uur Sotifteit Ons denoe en Mgtinemts VprgaiJering van dl Neii V re niK ng van ftaah liH 11 delaren M lull H uur Ciwus Wilke 1 I lull uiihiBtoriekanier ReniüBbtmnt 4clie Ktrk H uur Practisthe Idta liH t u A ssi tmtle O Huil ji Kitf Ktrk Orgtlbespeling Beleefd verzoeken wij geregeld tijdig luededeeling te mogen ontvangen van urgaderingeu concerten vermakeltjl heden enz om deze in onze agendi te vermelden Electriache Drukktrij A BRINKMAN ft ZOON OOVDA ERfii y HET BESTt I VOOR AUE MtTALeri Poets met 0 doet wonderen Neem iets andera En t I mi DVKRTKNTI N De Heel en Mevrouw KORTENOEVER SLOP liedanken voor de vele Iwwbzen van IwlanitsteHing by de geboorte v n hun Zoon 3 02 14 Gouda 15 Juh 1920 ï luweelenaingel 37 Becoeken Zaterdag 17 Juh as a middags van 2 tot 4i uur llevliehlIeÉii iiDfapijlzaiik 1etf ui bllliJkeQ prlJH ter uvername aaiK ptli Mtoliil Eidllii II Tipgiiiik 0 iwrHtM Kland in eeo welvaivniie plaats b ï Guuda met rÜke boeren omKevlnK Re tegen aan Spoor en Kivier Vour hen dic met de Behangerij en Stoffef rderij iMlceiui zuB iti leze taali nug v x r j router uitbreiding vatbaar Het Pand zeer gfeKhlkl om voor alle doeleinden in erlcbt te worden Br r onder No 8690 BaniWl GoudMhe Lourant Harkt 31 il De Vaoantietijd woidt het prettigat doorgebracht met RU wleltochten op een SolM Llohtloapend RIJWIEL uit het Kijwielmagazljn J Halleman Lange TIendcwegS Gouda Tel 350 Rywieltoebehooren en Sportartikelen inruime sorteerin voorhanden aan B KUri irlelkeretelyl a t 18 ANTON COOPS Drogist Wydstraat 2S afie lü LIkdeornplalstsps Ukdeopntlnotuup Mtaalf Ahoiieert U op dit Bl l WEET GIJ dat de Sanguinose zulk een voortreffelvjk middel ia Voor allen die ïwak en moede zvin die lusteloos en zondei eneigie die gedurig vermoeid zijn of Idden aan pgn in het hoofd in den rug of de lenden die te moe zyn om te eten of te zwak oro te slapen 8 de Sanguinose een op wekkend en versterkend mid del waarvan de uitwerking snel en verrassend is WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstr 2c 4 Den Haag SANGUINOSE kost pei flacon f2 6fl ƒ 11 12fl ƒ 21 Verkiugbaai bu Apothekers en Drogisten 3588 30 Rheumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitspiekelvjk l den heb ik mUzelf geneEen Sindsdien h b ik het al myn levenstaak beMchouwd te traoh ten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moe ten Itiden maar ik kw ook de vreugde vui terugkeer tot gezondheid en knwht Ik heb mtlaelf geaexen maar ook ï IfD anderen Md van ttUften zou ik U k ionfu t onen van I Itti dif reads vale Kfiiee mJddalan luhlclaiis hebban gebruikt en ten slot tp door Gloria Tonlc zUo Q U y OU weder gezond en sterk en zu vertellen en ie ler wat Gloria Tonic or hen heeft gedaan Na veel fitudie Ib het mU gelukt dit geni eHmiddel uamen te Htellen voor de genezing van Kbeumatiek Jicht Spit en Hrapjicht Indien ITwe ziekte behoort tut te K g ongeneeHelijke gevallen zal 6én doos wanriwhynlUk niet v tldoende z n om U al m eete genezing te brengen maai toch zal 17 reed na de eerste doos bl kea dat m ae beweringen waarheid bevatten GIX RIA TONIC is verkrhgbaar in doozen i 2 5 Te GOUDA hU ANION roOPS WUdatraat 29 en verder b tt Vraaet eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f 0 75perdoo8 Waar met verkr gbaai volgt toezemlmgna untvangit van postwiieel plua O 20 voor Torto door John A Smith N Z Voorburtwal Amatardaai 6071 49 BOSKOOP AdvcrtentMn en abonnementen op dit bind worden aangenomen door P A WELLER ZUdemc 7X H BOTH Vlaaoh iHidi k ROTTBROAM NoordblMik 1 WEGENS VERBOUWING GROOTE OPRUIMING in Confectie Wollen en Katoenen Stoffen g ENORMS KOOPJES SJOirigmioaziiii Wed 6 M PEETERS Tal BS7 MARKT aO Prima Kwalltail Rookt VICTOR HUGO 10 et sigaar HOLLAND ë sigaar Voorradig prima l waliteit ROOKTABAKRuime sorteering SIGARETTEN Adverteert in It blad GOUDA MARKT Qircus Wilke Eiganaraa M r im Wgd CLARA WILKE Qpeningsvoorsteiiing VRIJDAG 16 JULI s avonds 8 uur met een schitterend programma van 20 nummers en de pracht pantomime Farmersleven In Wljd West Zaterdag en Zondag telkens 2 voorstellingen Om 2 uur Kinder en Familievoorstelling met onverkort avondprogramma s Avonds 9 uur GROOTE SPORTVOORSTELLINGEN l RlJZhN Dl h PLAATSEN I oge ƒ J btalles 1 1 lO Ie Kang ƒ I 80 2e Rang ƒ 1 40 3e ikng f 1 10 aleiu f O 60 In de naniiddagvooi stellingen Betalen de kindeien half geld PI AATSRFSPRFKINC vimiit 10 uui s moigen urn den CassawHgel Statbezichtiging dageUiks v inif 10 uui Volw issenen 2 i ct Kmdei en 10 et Vooiveikoop viin entieebiljetten J MARKUS Hoogstiaat 6 Goudk MT o extra lpein arriveert Vrijdagmorgan ongavear lialf zeven GOED UITeEVOEIID DIUKWEIIK levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA 59o Jaargang Trijda 16 Jtli 1920 fiOüMHEailRAlVT 2sri© a we ean dL v ©xx©xa xx© bl© 4 v ooi ca o cucLo © ix Oxaca exxejic aa VBRSCHMNT DA6RLMKH uïÖNNfcMENTSPBIJS i r Jnrartuil iïB p r wnk 17 cral t Zoadatsblxl r liw il l ƒ 2 SO l r week 22 cent overal waar de bemripng per looper geKhiedt hiMi o per post per kwartaal ƒ 2 15 met mdaKsblad ƒ 140 Abunnementpn worden dagplöks aanKêD men aan uot Bureau Markt 11 MlUUA bif onze agenten dea boekhandel en de postkantoren ADVERTl NTIhPRrjS Uit Gouda en omiitreken behooiende tot den bejorgkrkiK 1 5 reifels ƒ 1 3U elke regel meer 0 6 Van buiten Gouda en den besorgkring 1 t regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentlën van publieke vermakelljkhedeo 11 eenl per regel Advertentien in het 7aterdagnummer Vi beslag op deo pr JB BRHAI VB ZON BN PRKRTDAORN 1 4 l f h 2M elke r al meer IW INGEZONDfN HPDKDKKUNttlIN Jp de voorpagina 50 boof r ewoae a Iverteatien en logelundeu meileiteelinKen b contract tot zeer f t dt iperden prtlh Gruote latterii en landen wol lea btrekand naar plutarnlmt Advertentien kunnen woiilaa ingesonden dnor tuaaeliaDkomat van soliarie Boefchaa lelaien Advertentiebureaux en ooia AfeBten AdmIniatraUe TeW btire MAKKI 31 GOUDA Bureau len betreft Duibichland Ml niet de heele 1 miliioen mogen behottdw maar krufft toch een gedeelte daarvan naar het heet 500 000 ton per jaar toeitekend Dit zim zoo ongeveer de voornaamste punten die be kend geworden ïun van Mt antwooid der entente Waarschunllfk xoD nog een defi nitieve onderhandeling tui ïhen beide par tyen plaats v mien Maar het is heel dui deluk dat u elkaar thaas zoozeer gena rierd ziin dat i eii tonfHwt net meer te vreezen ih liir heeiHchte gisteravond te bya een VS are ont 4pannmg se nde vannacht de cui respomlent van de N R Crt Simons IS gisteravond hi de villa van M Uerand te bezoek gewe t waar hy ook 1 kiyd George met diens saoretaris Sir Phi lipp Ken ontmoette Dfl heeren hebben toen in alle gemoedeHiklwid ile Duitsche vooi stellen besproken De correspondent van de N K Crt beeft d B Duitschen ml mater bu ne terugjcowiht gezien Zun uiterlijk teekende reedf i np tervredenheid Hu veitehle latei een Mngename ont vangst te hebben gevonden De beide pie mirrs overzagen de zet punten van het Du tsehc voorstel met gOfd nicer maa Kerr wa behulp aam geWeest bu misver bt nden Het o ficieele antwooid der en tentL a i gsteiavumi oiö 4 uui bok met n het be7 t Ier Duitsche ö naai iou hen in len laten avomi nog lereiken Simonfi wist tchlci reedb dat ge n van zyn voor stellen voKtrekt zou w rden vtiwoiptn Alleen het zesde punt di vtm de leofeiinir van voedingBmid lelen i grondstoffen en bou s materiaal door d e tente wilde men niet in verband met de kolenkwestie be handelen Dat hoorde voli i iu de geallieerden onder een andei hQ qklfituk thuia 0e mta tdlieden dei e èente ouden he den tusSchen tl en T uïir m de P aineuae veigaderen om ook oivei andere dingen dan het verdrag met iDuitfltdiland te spre ken en verwachten dan het antwoord der I uit8chera Afen denkt er aan beide zilden over om daarmede ook de onderhamlelingeo te Spa op te geven Men wjl de kwestie van de reparation dan nog uitvoerig in behande hng nemen Men hoopt Katerdag uit Spa te kunnen vertrekken £ indeU k zullen de Duitschers dan to h na zich door een moeiluik verteerbaren rus t ru berg te h Aen heengegeten het punt waarvoor ze naar Spa gekomen zun de economische Investie in behandelinir kunnen nemen Hoewei insteravond alles weer koek en ei was tusschen Simons en Mdjerand staat het toch te bezien of dp Duitaohe afgevaardigden bu de financieeie besprek nifen vee te zeggen zuilen hebben Bu deze onderhandelingen zal vermoede luk ook ter spiake komen het Duitsche plan vooi herstel der vet woeste gebieden dat Duitschiand de e week bu de vrede conferentie te Parys heeft ingediend Het bestaat uit drie gedeelten lo de organ satie der nijvenheid 3o de definitieve regeling 80 heropbouw van het verwoeste ge bied Betreffende de organiMtie der nUireriwitl wortit gecegd A Duitschiand is op grond van art 236 en van de paragrafen 1 tot 4 der 4e bj lage van deel 8 van het vredesverdrag ver plicht naar de nadere bepalingen van je schadevergoeding commissie materialen te leveren vtnir den wederopbouw van de vetwoËSte Btreken der QealUeerde en Geaiso cieerde mogendheden de waarde dier leve iingen zal van de verachuidigde schadever gueding worden Eiptookken 0 Mhadp vergoedingacommiMle heeft aangaande die leveringen nog geen beslli singen bekuad gemaakt Alloen de desiderata der afiop lorl ke betrokken staten zyn aan de Ouit Hche regeering voorgelegd Deae Hjstep waar de meest vers lh iden zaken n gb noemd worden van vliwhlum af tot ve at Ie soorten van grondstoffen fabricaten ♦ n ja tot heeie fabrieken toe 74i ilj ABi c lorgvuldur onderzoek onderworpen dat u in hoofdzaak geëindigd is dezer d g n kunn T de besprekingen daaromtrent mtet Ie schadevergoeihngs comniiBflie da aap vangen Daarb zal men nauwkeurig rat ten nagaan en vuststellen welke eisehen limnen het raam van Duitschiand h preatia tievermogcn vallen tn welke met t oog hp len economischen toegtand en m t bUzoD dei het gebrek aan grondstoffen geheel b gedeeltelijk moéten ver allen Het bdzomlere plan voor den wedcnip bouw houdt in A De wederopbouw van het gedurentle len oorlog verwoeste gebied ia een gemeen schappel k belang van alle volkeren want hot gevaar bestaat dat de haat en Ae wraftkniHt ntet afneemt alvorens het la d hersteld is De Duitsche regeerlng he ft dan o k alhoewel er voor haar volgens liet vredesverdrag geen veiplichtmg daartoe hcutaut spoedig na de undiertoekening si q het verdrag voorgesteld dat z een aand I zou nemen in dilrn wederopbouw y driiigt er op aan om in pet gemeenschappelijk be lang tU zaak opdeuw te overleggen Daar bij houdt zy oolyrekening met het feit at de door haar t nu toe geleverde gropd stoffen niet Alt d worden aangewend v or den wtderopbouw m het verwoeste gebied maar 8on voor een vesting eltlers B De puitBche regeermg stelt daarom oor len wederopbouw m te richten met als grondslag een grootsche internationale ko lonisatie ijaar het volgende plan 1 Kr wordt een algemeen syndicaat van aannemer gevormd waar burgers uit He staten aaft kunnen deelnemen Z Dit syndicaat krygt de opdracht het verwoeste gebied te ontruimen de indu strie den landbouw en het verkeerswezen te herstellen en meuwe woningen te bou wen voor de oude bewoners en voor hen lie zich in dit gebied willen vestigen S Dit syndicaat werft aannemers en ai beiders aan uit de Geallieenie en oDzydige landen evengoed als JUit Duitschiand De kolonisatie mag niet naar bureauciatiscne beginselen geleid worden maaimoet als een particuliere onderneming geleid worden zonder dat het echter te groote wjnsten maken m g Ook hier zjja WHl frganen dei bedr fs WkliOA Vooi de helft uit vertegenwoordi geiB arbeiders en uit de andere Mf uit vertegenwoordigers der werkgevers aUMS gesteld Uli De regeeringshoofden der fc nUnte hou den de Turksche kwestie voorloopig sis af gedaan Ze hebben herilenlng van t wr drag geweigerd en daarmee t laatste woord gesproken Niet altou Ui Konstanti DOpel war de uak nog r peiyk Hordt overwogen De Duitsthe regeenng veiklau ach beieid van I Auguatua litóO af et maanden lang twee miUioen ton pe maan 1 te leveren ie iDe geallieerden moeten den binnen landschen priJs dezer Duitsche kolen beta len wetè bedrag op het conto van het her steUuwafonda wordt geïKhreven He iDe vier punten die door de i nten te tn de kolenkwestie den 9en en den Hen Jum jl vasCgesteld werden aiin voorloopig met van kracht 4e £ 1 wordt een overoankomat tretrot len betitffcnde upper Silezie waarbii Duitschiand de a n Polen te leveren loOOOOO ton behoudt 5e IJl wordt intusschen e n comm s 1 11 benoemd ter bestudoennjr van de ie vensomstanducheden dei nmaweiner vei betering van woningen enz 6e De geallieerden verklaren zich be I eid voorschotten te verleenen voor levens muldelen woningbouw ena Deze voorstellen worden ingeleid door een particulier schruven van minister Si mons aan I loyd George Deze voorstellen moeten naai verluidt bu de entente een niet ongunatijt onthaal gevonden Ji dA en Vo nl LVoyd Qeotm en iiforza moeten in de eittmg dei entente waarin over de kwestie werd gedelibereerd de belangen der Duitschers bepleit hebben Met name over den prua der kolen is er vee gesproken en Lloyd Geonge is er zeer vooi opgekomen dat de Duitschers den villen wereldmarktprijB kregen voor hunne leve ranties De entente moet o a van plan xm tt antwoorden dat ze t aanbod van Duitsoh land van l miUioen ton m de maan i s e durende 6 maanden aanneemt leven ech tei wordt met een bezetting van het Ruhr gebied be lieigd als Duitschiand in de eer ste dl e maanden met aan zun verplioh tingen pm de 6 millioen ton te leveren vol daan heeft Wat de prus dei kolen betreft het M hunt dat Duitschiand 6 gouden mark per ton boiven den binneniandachen pnib uitbetaald kruigt anaar dat verder de heele rtbt afgeJWhreven wordt op de schadeloos telling Ten aanzien van de leverantie van Ie vensmddelen deelen ie eallieerden mede dat 7 ook zondei de aanvrazen van Duitschiand daartoe besloten waren De geleverde levensmiddelen zulle op de re kenmg van Duitschiand komep dat daar vor echter crediet krygt Wlat de Opper Sileaische kolon voor Po Hoewel klaarblUkelUk nog geen twsU sing s gepomen door den ÜulUn en i Jb ra evers is toch de meerderheid van meening ilat Turkije bij de oaderteekening van het verdrag niets zal winnen daai Konstantinopel reeds door de bntente ia be set en er op het oogenbllk reeds de oorlogs toestand bestaat waarin dooi d formeele verklaring van de tntente dat de oorlog wordt hervat slechts weinig verandering zal worden gebracht Er zal een Kroonraad worden bijeengeroepen waaraan alle kei zurluke prinsen der regeering zullen tleel nemen icoodra Damad l erkl zijn verslMr over Ie onderhantlehngen te ParUs zal uit brengen tin dan zal de regeenng haar standpunt bepalen In den Senaat hoeft de outi minister an buitenlandsche zaken Scialoja verklaant m don loop van de besprekingen ovei de re geeringsvcrklaiing dat de ttaliaansche de legatie tt London en te San Remo de huidi ge moeUykheden betn f fende het Het IS met twijfelachtig waarom Scia loja juist nu tlcie verklaring heeft nfge legtl ze houden onraukklliik verband mei de jongste botsingen tusschen Italianen en Zuid laven De ongeregcl lheden breidfn zich uit daar de gdjeurtenisien in Triest nieuwe demonstraties hebben uitipdokt WoensdaffSA and verzamelde zich m I i bach een menigte van vele duizenden ner tonen voor het g uw der landsregeenag en potesteerde tegen de gebeurtenissmi in TriJfst Uit Ineat gevluchte Sloveaen hielden redevoeringen Fr kloidcen kreten Weg met Itali leve tien oorlog laten wd onze broeders achter de detnarcatielun petkltuj Feuilleton athtiog die ik voiclitn breng mij met in verzoeking Het len van zi n doodsangBt ont zenuwde haar Met een flauwen krett tiok zij ziih verder van hemen leun de tegen den boom bijua ui de oudt houding fij st nd op bleek en uitge put Lucille want ik wU u nog eens 2or noemen luister naar nuj Spreek niet tot mij kijk met naai mij of ik ben verloren Lucilli ik wist met ik kon iiiot drooinen dat e mij liefliadt Als ik dat had gedacht zou ik mij he ver de I n liobl en uitgeiukl dan met ei II w ord mn nu u t veiiadin Iju ilU mijii lieveling hoe kan ik het u zeggen O ik kan het 11 ef Ik kan alleen zeggen dut wn moitojj Mcheiden en dal ik je hifhib tn kv woordon hgi al mijn dUnde Ik h b f hof 700 waaiachtig Mct diep lit zelfs sthooii ik je heide gtwoiuieii heb ik je riot meesleuren wil tot ninii laagte Neen er is genoeg mannelijk heul m nnj ovei gebleven om dat lUt l te doen And n uilen je zoggc wie ik ben Spaar mn dat ik het je zelf moet zeggen Hot la voldoende dat elke liefde tuseehen Jou en mh mogelijk is Maar ik wil ik il ie redden te jon mijzelf Lieveling laat do7edaguit gewlecht zijn uit je geheugen laat het iin al of die niet geweent ware W iiU mi nooit weder ien Vergwet dat er ooit zhlk een uian als Harr Hei ne bestond Wees gelukkig hefete lan zal ik gelulikig zijn Ja ofschoon er diT tudcn miden luKKclien mih liggen Hfhmn WIJ elkander nooit iiieei ui di logeri zullen zion zal ik tevrede zi r want dit hol ik als troost lAioille dat wanneer hft noodlot mlndei wreed ooi mij was gowu t ik p roii ge wonm n hebbi n Htj hield op v r lagen van haii i uitgeput door de worHteling Kom zeide hij ton Jautnti bleek UI nog bivend mam vam en ordnng 7IUUI ih iin edd beHluit haar tt eu haarzeUt te beHcheimen kom hd n et ijii alHof dit nooit gebeurd is I o bent de viouwo van Itaira cmrrt u ik hen je bediende de land loojitr en douj nlet Harry Hemt Hu stind naast haar paard met op K h ven hoofd het gelaat vi rlleht door ilii heldhaftig voornemen t n wacht te p huai 1 uoillo Itfwnni mt 1 niimti nil 11 hem tn Hij beefde toen ij dieht bil kwam want de begeerte haar lu zijn irmen tt nemen en haar daar te houden ugtnover de geheele wereld UI zim gt weten iverweldigde htuibii na maar hn stieed er ti gen en ovei wou Zij kwam en legde de hand op ijn w houder Ib dat het laaisle woord zelde 7ij sidderend Het laatate sprak hii heeKoh Er ih mets aan te dotn Maar foui hij huai in ijn armwi had boog hij he t hoofd tHi icuate de phxu van haar rH kleed toen die zijn gericht aanraaitte Het laatste herbaalde i en haar gelaat werd doodsbleek terwijl zij dof 1 1 zondti t elm voor leh kiH k Dan heb e mijn hart gebrokt n ilOOfDSH K Xi Vnf rmiiuten nadat liUtlHi tnHiriy weg waicn gereden van di op i ruimu in lu t boach en toen het geluid dt r iianlenJioevon getlentpt wa op hel gi IK Ht md een hooge geHtalte ip uit k areii Hot wuh dit van dt meti nrvolleii edelman den markieH van Muit Ecu tnkel oogenbhk tuurde hij lil ik rifhting dli ij genomen had doi 111 1 ttui gizieht bleek tol relts df tippen d o gen MchUlereiid viia w itdt lil booHaatdigheu loui Hitiin Il hi lul heete bramlende voorhoidd Ml d hinden tn ging i itten deuken Nu hal hel tiexit lutvieewlijk m piilijdig IS UI fvuials dl iiui rechl iiii ligu in onrt ht aardlgen Ixgun iigt 7 n iordHihup de en morgtm ten dienst Ix uizui Hij woh 1 ueillt tn Haiiv Huilt niei gevolgd niaur hud tuvalhg ip de optil plek gt wiwuU hl 11 to ni ZIJ er kwiuuen waa luj als üfti etht gentleman tile hij was nter gi vallen in de hooge varens dioh hu de pltk waar zij slondi n en had mliitstoid Hii had 1 Ik woord gehooid UI udir woor I had htl vuur vatt den lm it dun hij til 7ijn iiari legen Hnr I ktuwterde doen oplaaien Eeun ol tweemaal toen llnrry s hartatothteiijke taal zim oor trof werd zijn woede zou sreot dal hii moMte had lUM te weer hl uden van op hem e sprhigen on toen Lutille tluiHierde Hurry Har ry was de zeer etl ie markieB ge dwtmgen het gras te vatten en te knar Hctamlon o n zith ruatlg to tonden Wal hij gevreesd had waa gebeurd en zoo anel Mei ailm n had Harry Heme L lilh hef maar zij imd hem ook he UI nlettegtniwtaandt ui wat hlj gesegtl hnu van don afgrond liwsehen hen zou ij hem willen trouwen als hij hel vroej Ondergang Ih ltd II mand aiideru wuh gt weeat had ik het kunnen dragen mompelde luj maar dat hij hij mij oioeai dwar boomeii Vervloekt zn hit vervloekt Wor4t vtrT lipl t