Goudsche Courant, zaterdag 17 juli 1920

kêAt lijn gehouden Ugek vermimlenle preien ca Mt een veel geringere wiut In de derde week werden Wer nieuw ideeSn aan de hand gedaan en dit aantal teeg in de vierde week tot acht Toen begon men vait lieverlede in t zien dat de patroon volstrekt geen atijve baa8 noefa een autoeraat was doch een prettig vriendelijk man waarmede best viel te redeneeren Ieder dfe kwam en een half uurtje had zitten praten verliet hem met het gevo rf dat hij hem nu kende en als men het zoover heeft weten te brengen dat het personeel weet dat men elkander wederkeerig kent en hart heeft voor zijn personeel en het personeel voor de zaak heeft men al een groote ttap gedaan in de goede richting In plaats van hem te beschouwen als een soort slavenhandelaar zooals bij dat noemde begofinen ze vai hem te houden en het gevolg daarvan was dat ze meer interesse en meer ijver aan den d g legden Van 10 tot 11 s morgens staat nu de deur van het privékantoor alttid wijd open maar alles wat het personeel en patroon heeft te vertellen blijft strikt geheim Van toen af kreeg hü gere ld dexe of gene aanwijxing voor Iets goeds of voor een of andere verbetering Met verscheidene dier wenken kon hij volkomen accoord gaan en waar dit niet het geval Is wordt getracht den voorsteller op redeneerende wijze de overtuiging by te brengen dat Ijn idee toch niet zoo goed is t hjj in den aanvang gemeend had dat w as het Na deze welgeslaagde proefneming is het uur van het personeel een vaste instelling geworden Het brengt er veel toe by het personeel te versteriten in het denkbeeld in de zaak één groote familie te vormen voor wie onderlinge samenwerking hoog noodig en voordeelig is want de goede verstandhouding en de meerdere vooruitgang der zaak komt ook ten goede aan het personeel In elke zaak groote of kleine zoU het beschreven idee zijn toe te passen Ii t voonunwll om de initallatiu vm Kam nieuwen burgemee ter te doen i t iats hebben op 30 Juli a s Het ligt in de l ed eUog an den Burgemeeeter om na af up der in tallatie aan lien die uUcb verlangen gelegenheid tot kenni maklng te geven De conferentie te S SPA 17 Juli V D Rykskanseller Fehrenbach is hedennacht te drie uut per auto uit Spa vertfokken De Fransche gedelegeerden souden hedenmorgen 11 uur per extra trein naar Par s terugkeeren en eenige oogenblikkMk later zullen ook de andere gedelegeerden Spa per extra trein verlaten P verdeelhig der steenkolen SPA 17 Juli V D De 2 mlllioen ton steenkool welke Dultiehland maandelijks aan de geallieerden moet leveren sullen als volgt worden verdeeld 1166000 ton krijgt Fninkryk 21 000 ton België 200000 ton Italiti en 86000 ton sUn voor het Groothertogdom Luxemburg Waar is ficia Kunt WEENEN 17 Juli V D Bela Kun uki de ex volkscommisAarift V o zijn g stèren naar sovjet Ruttland vertrok ken Het vertrok had plaats op grond van een te Kopenhagen ge loten overeenkomst tusschi u Dltwlnof on de OnstenriJkHcho gedelegeerd betretfonde den terugkeer derkrljgsgevungenen De reis had plaats iwcrr TsjoohoSlowakije Uit Oderhey wordt echter gemeld dat Bela Kun en Vogo aich niet meer in den trein hovlndon Het Is niet beke ml of zo gevlucht zijn dan wel ontvoerd Hotel afgebrand LONDEN 17 Juli V D Hit Rtune wordt gemeld dat to Rimini hottïrand Ho el ïeho l door brand is vernield MAKKTBKIUUH rICM Co peralie e Tulnlerevereenlglng ieuda Ol Omelreken Groentenveiling Co peratievo Tulnierwereeniging Gouda en Omstreken Veiling van 18 Juli Komkommer Ie rt ƒ S 8 idem 2 rt ƒ 8 10 iM idem halve ƒ 2 3 70 Idem groeqiI 5 70 7 50 bloemkool Ie srt ƒ 12 M idem H f M Idem 8e srt ƒ l eM andyvie Ie srt ƒ 3 6 0 idem 2e rt 1 1 2 70 kropsla ƒ 1 60 iS 90 per lOO stuks snyboonen Ie srt ƒ 63 8fi ideon 2e art ƒ GO stoiks rcieboonen ƒ 4Ö 61 stamboonen 3B 44 id m W genaars ƒ 21 30 pronkboonef ƒ 20 27 tuiiAwonen 1 1 MI 40 peulen ƒ 6 80 87 20 doperwten ƒ 12 80 32 30 capucijners MJO BOJO roode kool ƒ 8 80 9 80 postelein ƒ 8 18 60 zuring ƒ 4 peen ƒ 1 10 1 70 rabaifeer ƒ 1 50 tomaten A I 87 46 Idem B ƒ 24 41 idem C f 28 88 idem bonken ƒ 20 2 idem knel ƒ 9 13 aardappelen ƒ 60 9 10 idem poters I 2 40 6 60 per 100 K G peen ƒ 2 60 6 40 idem 2e srt ƒ IJO 1 70 rabarber ƒ 0 80 10 kroten ƒ 3 6 60 uien ƒ 0 60 8 40 selderie ƒ 0 7O 2 fiO peterselie ƒ 0 8O 1 60 boonenkruid ƒ 2 20 3 80 per 100 bos zuring ƒ 0 17 0 32 per krat framboEen ƒ 0 34 0 63 aardbeien ƒ 0 24 0 37 iwarte bessen ƒ 0 60 0 62 roode bessen ƒ 0J3 0 24 kmisbessen ƒ 0 11 0a6 morellen ƒ 0 26 0 44 per pond meloenen ƒ OM iOl peraiken ƒ 0 06 0 17 per stuk eieren ƒ 13 80 14 30 per 100 stuks Coöp Veilingsvereeniging Oudewaten en Qmsteiken Veiling van 16 Juli Krom bek ƒ 22 26 stok zonder draad ƒ 61 8 stamprincessen ƒ 40 50 per lOO KXï en jboonen ƒ 0 62 0 55 per KXï witte capucüners ƒ 80 32 per 10 K G morellen ƒ 0 35 0 40 per pond bloemkool ƒ 10 13 per 100 stuks kropsalade ƒ 1 30 1 60 per 100 stuks doperwten ƒ 28 27 peulen f 16 i20 per 100 K G zwarte bessen ƒ 62 6 per 100 pond boterpeeren Ie srt ƒ 50 h66 idetn 2e srt f 80 h96 per 100 B G GOUDA r GEBOREN 14 Ju l Susanna d v C den Haag en N J M Stoppelenburg EHzab tlt d V J Griffioen en M van Blanken IE Juli Catliarina d v C N van Meerten en E Schouten Adrians Gerarda d V K Langeraar en A M Lugthart 16 Juli Jan Maarten v M T van Es en S M Hoogendoom Ila c z v D C van Es schot i en H Poutsma OhfDERTROUWD J C Wildscliut en P Vemu ó G RUnbeelc en A M Barend H Verkaitiic en T de Bruin I J J van Maaren en M de Jong M J L M Mimpen en W A Sclieffer J A van Beuten en M Mats F T Scharleman en G M van Reeden OVERLEDEN U Juli Jolionne Budding 48 J STOLWUK OBmOIBBN Janna d r T Achterberg en W Uittenbogaard Wdllein x y T Acliterberg en W Uittenbogaard Maria d T T Schaer en A Tan Wijngaarden Frank z v K H Honkoop en E van den Heuvel 0EVB6TIGDKN J H Zwart horlogemaker uit Apeldoorn in Crabethstraat 42 Pe Okkema huishoudster uit Leiden in O de Boom pjea 20 P Bruyajé Caféhouder uit Boskoop in Groenendaal 56 Aa Cattel Uit sGravenhage in Raam 2fi Ca Meurs huishoudster uit Rotterdam hi Gouwe 20 Ca Treffers dienstbode uit Alphen a d Ryn in Gouwe 189 A M van Leeuwen uit sGrsvenlhage In Boetekade Ui J Menger uit de Wük in KamemeUcstoot 80 N T d Velden hui oudster uit Moordrecht in Bogen 41 M Y d Woensel boomWecAier uit Reeurwyk in Slngelstr 1 VCBTBOULBMRN J van Velsen van N Haven 106 naar Rotterdam WUhelminastraat 4 P J Melkert van Geuienstraat 29 naar Leeuwarden Sacramentstraat 26 F Koning van L Tiendeweg 33 naar Amersfoort Krommestraat 68 C G de Groot van R v Catsweg 50 naar Nymegen Vinkengas 4 J J Baale van K Tiendeweg 16a naar Amsterdam D V d Horst vaii Pr Hoi rikstraat 64 naar Schoterland v Cuikstraat B Winters van Bleekerssingel 4 naar Bodegraven Nieuwstraat 7 C Onder de Linden van Pr Julianastraat 42 naar Alphen a d Ryn Raadhuisstraat 3 N F Cambier van Nooten van Oosthaven 68 naar Renkum Stationsweg F 3 J Hageman van Heerenstraat 32 naar Utrecht M A de RuyterHtraat 30 Ja Buckmann van Gr Florisweg 4 naar Amsterdam Hooge Itadijk 200 C Bolonje van Turfmarkt 126 naar Rotterdam Agniessenstraat 134 J Vermy van Raam 24 naar s Gtavenhage StortenbekerBtraat 321 Ca van Petten van Zeugstraat 82 naar Strijen Boompjesatraat LANDBOUW Frieaoh vee In Aranrika Op do Söste jaarlijksche vergadering van de Hols eijn iTriesland Aasociatiou of AiDonca Frieech runb vees tamboert vooi Amerika die in de vorige maand werd gehouden te St Paul Minneeota is verHlag uitgebracht over den toestand der fo ckerij van het Frieeche VOO in Amerika In ihet afgeloopon laar traden 3208 nieuwe loden tot bovongonoenide vereeniging toe het ledenaantal bedraagt thans 17 815 bijna liet dubbolo van vijf jaar gjeledem De inkomsten der vereeniging beliepen in hnt afgeloopon jaar mot minder dan 438 612 dollar Aan deze vergadering was oen groote verkooping van Frleech vee verbonden waar 238 dieren werden verkocht In totaal brachten zi i 728 775 dollar op ot wol gemiddeld 3062 dol lar per sl k hot hoogste gemiddelde dat ooit op een verkooping van Friesch vee gemaakt word Do 34 stieren die verkocht werden maakten een gemiddelde van 6386 dollar Nog duidelijk blijkt welke kapitalen in Ameoika betaald worden voor een goed tokdier van het thans zoo pof iIftire bIacKand whito ra8 als men hoort dat een stiorknlf dat slechts nef en weken oud was Alcarta King Silvia genaamd on in Californie gefokt niet minder dan 50 000 dollar opbracht Ken eenjarige stlor werd voor 41 000 dollar verkocht Ook voor sommige vrouwelijke dieren werdenf goede pirijzen betaald voor eon 3 jarig koe werd 30 000 dollar gemaakt nog vijf andere koeien brachten meer an 10 000 dollar op De belangstelling voor deze verkooping was zecT groot het aantal tooschouwers werd op 2000 geschat PREDIKBEURTEN Zondag 18 Juli 1920 GOUDA Remonstr Kerk 10 u Dr W J Lente pred te Leiden St Janskerk 7 u v m Ds Verheul 10 u v nl Ds Borger Kleine Kerk 10 u v m Ds Steenbeek pred te Waddinxveen vac Deur Luthersche Kerk 10 u v m Ds Scharton AMMERSTOL Ned ïlerv Kerk 10 u v m Ds Hoekstra pred te s Gravenhage BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 10 4 u v m Ds van der Heijden BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Wesseldyk pred te Schoonhoven BOSKOOP Ned Herv Kerk Geen opgave ontvangen GOUDERAK Ned Herv KeA 10 u v m en 7 u n m Ds Verkerk HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds v d Broek Geref Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds v d Wolf MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Kniphuisen OUDEWATER Ned Herv Kerk 10 u v m De heer R Hoek theol cand 6 u n m Ds Hoek Geref Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds de Bruin STOLWIJK Ned Herv Kei 10 u v m Ds Kanis Evangelisatiegebouw 10 u v m en 7 u n m de heer Maatjes WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u v m Uesdienst 6 u n m Ds Steenbeek Remonstr Kerk 10 u vjn Geen dienst 7 u n m Ds Jager pred te Boskoop Geref Kerk 9H u v m en 6H u n m Ds Wielenga ZEVENHUIZEN Ned Herv Kerk 10 u v m d heer J A Sehalekamp ev te HeenvUet 6 u nM Da Kön lokwU lu d Botte Vee uit Zuid Afrika Naar aanleld ng van het Router bericht over plannen tot invoer van stamboekvee jiiit Zuid Afrika in Nederland meldt men aan de N R Ct dat dit niet juist kan zijn Al heeft onze veestapel veel geleden door het monden klauwzeer toch is geen land ter wereld in staat onzen veestapel aan te vullwi daar men jiiist overal invoer uit Nederland broodnoodig heeft SPORT Duitacke trainJuK Het bestuur der N V B meldt aan de bladen Op het oogenblik schijnt er een Duitsche verreentgïng te zijn dat Nedfrlandsohe vqietballers uitnoodigt oi i onder haren naant te gaan trainen Do N V B kan voor dergelijke wedstrijden haar toestemnüng niet geven Met den Dultschen Voetbalbond is men over deze aangelegenheid reeds in correspondent e Wij meenen goed Ie doen onzen NederlandBchen voetballerB den raad te geven voor een eventueele uitnoodiging te bedankMi De heer Van Eyk heeft met de hierboven genoemde en door hem aia Juist erkende beswaren nog öete grief dat de controle wordt vastgekoppeld aan het exportrecht Spr zou gaarne xien dat een commissie tou worden ingesteld pm alle beiwaren aan het Zuivelkantoor kenbaar te maken binnen den termijn die daarvoor noodig is Beiloten wordt deze kwestie te reg len en te pogen de invoering van het besluit zoolang op te houden tot de aanwezige voorraad nietgecontroleerde kaas is geplaatst Ten slotte doet de Vooriitter mededeeling van de negatieve resultaten op de tot den Minister gerichte requesten Inzake g vraagde restitutie op de toeslagregeiing op melk en op de snelle wisseling van de consentrechten van 70 op 6 et Besloten wordt waar de crlsisenquftte commissie ten aanzien dezer laatste kwestie den kaa andel in H gelUk heeft gesteld en de restitutie rechtmatig acht opnieuw pogingen in t werk te stellen om deze restitutie te erlangen De vergadering wordt daarop te half vyf door den Voorzitter gesloten Het eerste gedeelte van dit verslag is reeds in een deel onzer vorige oplage verschenen Red MODEPRAATJE Capes In de modewereld spelen de capes zoo n beetje verstoppertje dan weer verdwenen 2U oogenschunlük geheel om plotseling weer als niemand het m t minst verwacht weer hoogty te vieren Zy hebben nu een tüdlang alleen gediend voor avondmantels in welke functie zy nooit hae verdwenen Nu vinden zij biykbaar dat zü lang genoeg in vergetelheid hebben geleefd en dat het tijd wordt dat züj de aandacht weer eens op zich vestigeii zoodat er weer eens meer notie van hen genomen wordt Voor een avondmantel vind ik voor den omer een zijden Of satijnen cape met é a of andere helkleurige of gebloemde zUde gevoerd altijd het ideale kleedmgstuk ook al zou de mode een geheel ander mode op den voorgrond brengen Wat kleuren aangaat vmd ik zwart satijn gevoerd met rood groen terra cotta of gfebloemde züde zeer mooi Verder zün don l r blauw satijn of züde met zilvergrijs of zwart gevoerd en zilver of stoalgrijs gevoerd met blauwgroen paarsch of pauwblauw of framboaenrood zeer aanbevelenswaardig De capes moeten altüd zeer eenvoudig giemaakt worden de chic mtfet in het eenvoudige volmaakte model en in de byzonder mooie stof gevonden worden Neemt vooral nooit een hardkleurige of opzichtige avondmantel Ten eerste verveelt hy u in minder dan geen tÜd ten tweede is een opzichtige mantel nooit werkeiyk chic En dan njoet gU er nog altyd op rekenen een eenvoudige kleur als iwart grya of donkerblauw to nenien die overal by past omdat de cape heel dikwyls niet reikt tot aan den onderrand van de Japon en twee harde kleuren dan by elkaar vloeken Het meest practisch IS wel de cape tot aan den onderrand van de Japon te nemen zoodat die er geheel door verborgen is en het niet hindert of kleur van mantel en japon ze mooi by elkaar passen Het beste Is dus daar rekening mee te houdsn hoewel lang met elk model zich er toe leent dat men het zoo lang neemt en het ook dikwyis in t geheel niet elegant staat tenzy de cape van het gewone conventioneele model is en vry wyd dan hindert het niet hoe lang hy valt en doet het niets aan de elegance af Eerlijk gezegd vind ik pprsoonlyk het gewone model cape zonder eenige gameering met een schoudemaad en vry wyden omvang zoo mooi dat nauweiyks één verandering een verbetering kan worden Maar gelukkig is deze capevorm ook nooit geheel verdwenen noch ooit geheel uit de mode en kunt gij hem voor avond of regenmantel eigeniyk altUd zonder vrees nemen Evenwel zyn er onder de nieuwe capevormen die een kunstige combinatie of samensmelting van een mantel en een cape zyn en zeer origineel en lang niet onaardig zyn Een cape is wel een echte avondmantel maar niet ruik een practisch kleedingstuk als een gecombineerde cape en mantel die samen één vormen Immers dit laatste kan men overdag en s avonds dragen en als de capes niet speciaaJ in de mode zyn worden zy van zelf er toe veroordeeld alleen avondmantels te zyn Dit is nu niet zoo erg als men heel veel s avonds uitgaat maar anders doet men veel beter een soort combinatie van mantel te nemen daar men er dan veel meer pleizier van kan hebben En waarschyniyk zal het grootste gedeelte van de dames in t algemeen wei niet zooveel uitgaan dat het de moeite en kosten loont een speciale avondmantel te nemen die voor niets andè rs te gebruiken is Voor dezen is de nieuwe combinatie dus een uitstekende uitvinding Er zyn mantels die een aangehechte cape hebben die onder den kraag en op de schouders ia aangebracht men zou zeggen een losse cape die aangeitecht is Dan zyn er schoudercapes die heel lang zyn van achtferan en van voren alleen een kraag vormen aan een rewonen mantel met wyde mouwen gehecht dit is misschien in zyde of laken uitgevoerd de meest practische mantel voor dageiyksch en avondgebruik Dan zyn er ook nog veel capes met groote kragen of groote omslagen die groote amugaten hebben omboord met een andere afstdcende kleur wat als het niet te veel in t oogtoopend wordt genomen een zeer aardig effect kan geven Hier kunnen deielfde kteureombinatieB worden toegepast als ijt opnoemde voor capes met andere voering Ten laatste is er nog een soort capes wat zoo kunstig is uitgedacht en waar mantel en cape zoozeer één zyn en in elkaar overgaan dat y niet te scheiden zyn en ik ze u niet beschryvenf kan Oy doet het beste hiervoor een modeblad en een patroon te nemen als gy er zoo één wenecht Ook zyn er nog capes met een kleine kraag of revers en een aansluitend schouderstuk waaraan een wyde cape gerimpeld is Zoo ge ziet is er keus genoeg en sou ik u sterii aanraden zulk een combinatie dag en avondmantel te nemen Een gewone lyden of satynen cape zonder armsgaten Is ook nooit weg ai gaat hy u vervelen want er is een zeer mooie zyden rok van te maken en soms zelfs gecombineerd met voile of crdpe de chine een avondjapon Gaarne zou ik hier nog eens de raad aan vastknoopen Neemt altyd de allerbeste soort stof ook al is ze erg duur Ten eerste verwerkt zy veel beter ten tweede valt zy veel eleganter en ten derde kunt gy ze langer dragen zonder dat ze veikleurt of kaal wordt En dan geeft uitstekende stof nog dit voordeel dat er als het kleedingstuk uit de mode is gecombineerd met wat nieuwe stof een ander kleedingstuk uit te maken is dat door de uitstekende kwaliteit van de oude stof geheel nieuw en geheel iets anders lykt Ik spreek hier uit eigen ondervinding en kan u verzekeren dat een met zorg uitgedachte en uitgevoerde veranderde Japon evenveel voldoening en genoegen geeft ala een nieuwe misschien nog meer als het een stofje is waar men van houdt MADDY BRAND BINNENLAND TWBXDE KAMU Tramwegen in Limburg IngtHiieiid is oen wotóontwerp tot be vordering van den aanlog en het in px iloitatie bren i en van een net van tramwegeni in de provineie TJimburg Voorgefiteld wordt hierbij de MinistcFH vani Wateu fttaat en van Financiën te maelitigcn namens Aan Staat lot o n bedrag van f 9 750 000 deol te nemen in het maatsehappelijk kapitaal cenor np to richten naamlooze vennoot Mcha welke z eh ten doel stelt te verzekeren den aanleg en de exploitatie van oen net van tramwegen in do provineie L inburp voorhands onivattenfle do hjnon 1 Maastricht Gulpen Simpelvelu Kerkrade 2 Wulré Gulpen Vaals 3 Heerlen Nuth Schimmert TFJostrajten Meersso r Hera Maasti ieht 4 ÏIIoHtraten Beek Geleon Lutten de Nirth mjn Emnw mijn ITendrik Brimsiim fi Roermond Eist iSittard mijn Manri st Tjrmond Rirhten met ziilak RoosterenMae seyck 7 Do Locht Hcerten rt tard Brunssum iJoerlen 9 Heerlen Waubaeh Evcolshoven Korkrade Ifl Kerkrade Valkenhuizen J ZUp Hzn t Te Wieringerwaard is 70 laar ouil Dverledoi do heer J Zijp Hz die van lhiJ8 U 19 lid was van de Prov Staten vHii Noord Hollami en van 1910 t i verleden jaar zitting had iii hot olkpc van Gedeputeerden Pe heer Zijp behoorde tot de UnieiJberaion De begrafonii is vastgesteld op a Maandag s middaj 2 uur Hbid EERSTE KAM KR ï i f rsto Kaauor is hijeeliigoroepeti op ItiMfldag 20 Inh des avonds halfiiegon Het loon der Nederlandsche mynwerkers in Duitschlan IV dirmeur van den ftijkadienst derV erklooshcidHverzekering en ArUnds enwddoling doolt mode dat naar aanleiding van de her thten volgens welke do Nederlandsehe mijn werker mftuilhchland werkzaam voortaan inmarken in plaats van in Hollandsehgold zoudon worden uitbetaald orimiddeli tk pogingen worden aangewend omdezen maatregel ongedaan gemaakt tekrijgen Bereids hebben de dire tiefi dvr Vkatmhe mijnen enhter medegedeeld dat zij o p haar besluit zijn teruggekomen Er wordt voorlaan duswederom loon m Nederlandseh held uitbetaald Corr Bur Alweer de ez kelxer De he T van Ravesteijn heeft aan Oen Minister van Binnenlandsche Zaken lie volgende vraag gesteld Is de Minister l ereid mede te doelen of de opmerkingen van den burgemeof ter van Spa België baron de riiwhez aan den medewerker van een Kngelsch Mad omtrent de aanwezigheid van een iWlandschen hoofd ol opperoffieier bli gelegenheid van het vertrek van ien toonmaügen Duilwhen Keizer uit he Duifsehe hoofdkwartier e Spa in November 1918 eenigen grond van M aarheid hebben Boter De Minister va i Landbouw heeft bepaald dat van de boter bereid door producenten bedoeld in artikel 1 on 2 van zijn lesbetrelfendo beeeh kking van 15 AugustuH 1919 zal mogen worden liitgevooPd 7 pCt dor prottuctie ovei de weken van 20 Juli Tl TuJl j 1 I I i Mi i i i LAND EN ZEEMACHT VrU willig LandBtormoorps Een Miiiistorieele beschikking van 2 Juli 1920 vermeldt dM is opgericht hel Vrijwil ig Landstormkorpe Spoorwegdienst Dit korps wordt naar behoelte in een staf en onderdeelen gesplitst te regelen door den inspecteur van en VrijpwiUigen Land to m in overleg met den fhef van den Generalen Staf Als commandant van hel korps treetit opf do aangewezen direeteiif van het Etappenwi Verkeerswezen Als lid van het korps HJunnen worden to felaten niet dienstplichtigen en niet in werkolTjken dienst zijnde dienstp iclitgen die in diens zijn van een If r Nodorlandflflhe SpoorwegMaatsjchap pijen en die een vrijwillï ge verbinteftis Iiij den landstorm a tngiaan De leden van het korps aijn verplicht om indien daartoe door of vanwege den Mlnifltor van Oorlog opgerot pen tot na der or ler werkelijkend enst te vervullen ten einde in militair verband dienst te verrichten op despoorwegen hetzij in eenigen anderenwerkkr ng waartoe zij bekwaam worilen geacht zij behoeven nii aan oeleiiingeit deel te nemen De ledep wordenna oproeping desgowonseht tot zo fverdediging hewapt zoo mogetijk metoen revolver anders met een karabijn 9TADSNHSUWS GOUlDA 17 Juli 1920 Subsidie aan K K bewaarsdurien 3u besluit ivan 10 Juni 19il9 no 213 werd Itravhtens artikel 18 der Verordening r elemle de voorwaarden iVaaronder ten t ehoeve van byzondere bewaarscholen subsidie uit de gemeentekas kan worden toegekend aan de l bmech iKaliholieke Inrichtmg vaa Lief l digheid alhier voor de drie onder baar bestuur staande bewaarscholen voor het i ar IdlS een subsidie van ƒ 5 per leerling verleend bü een totaal aantal leerlingen van 276 uitmakende een bedrag van ƒ 137i6 Het Sestuur der voornoemde inrichtine heeft zich overeenkomstiir ipoormeld artikel en onder oiverlegging van de daaiiii bedoelde stukken wwierom tot B en W gewend met het verzoek ook voor het iaar 1920 in het genot van subsidie te worden gesteld en wel tot een hooger bedra r met het OOK op de djiurte van alle benoodigdheden tt e Commissie van Toezicht op het Lager Onderwüs adviseert mede in verband met de stijging der verschillende onkosten de subsidie te stellen op het dubbele nameiyk op ƒ 10 per leerling en per jaar Ook volgeiBs B en W bestaat er voldoende aanleiding over te gaan tot verhooging Tan het by artikel 12 der Verordfining vastgesteld bedrag der subsidie van ƒ 5 per leerling en per Jaar tot ƒ 10 doch oMÜlen er de voorkeur aan geven imüem feftt8tg no d bedrag als maximum werd gesteld Hun Colleire kan dan in elk voorlE omenid geval beoord elen of de subsidie al dan niet tot het maximum bedrag zal worden toegekend Waar het bed a van het schoolgeld natuuriyk invloed heeft op de financieele uitkomsten achten B en W het wel ge wenscht dat art el 3 in dien geest wordt aangevuld dat zu bevoegdheid hebben omtrent het minimum met de ibetrokJcen schoolbesturen te overleggen Naar aanleiding van het voorgaande stellen B en W den Raad voor de meergenoemde Verordening Gemeenteblad 1918 no 2ft4 te wüizigen ala vol rt lo het tweede lid van artikel 3 wordt gelezen Aan schoolgeld mag niet meer worden geheven dan f 20 per leerling en per jaar Het minimum bed rag vereischt de goedkeuring tan Burgemeester en Wethouders ao het eerste lid vaan artikel 12 wordt gelezen De subsidie bedraagt ten hoogste ƒ 10 per leerling en per jaar So aan artikel IS wordt als laatste lid toegevoegd By de aanvrage moet voorts worden overgeleiffd epn exploitatie rekening van het vorige en een begrooting van inkomsten en uitgaven van het looroeftde Jaar Een arttejdiiconfliet aansUandeT Naar wü vem en worden door de besturen der Centr Chri elüke en R K Transportarbeidersbonden by meerdere kaashandelaren pogingen aangewend om te komen tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten voor het personeel By de N V Kaashandel MaatBchappy Gouda alhier ia reeds gedurende een Jaar een zoodanig contract in werking hetwelk met 1 Aug a s eindigt De Directie dezer vennootschap heeft nu daar in de praktik bleek dat het contract te sterk bindendp bepalingen bevatte dit opgezegd Tevens is aan t personeel medegedeeld dat de Directie bereid was tot het aangaan van een nieuwe overeenkcmist met het personeel waarby zou worden bepaald dat by een 46 urige werkweek het weekloon ƒ 27 zou bedragen terwyl voor ovwwerk een veilioogd uurloon zou geklen De bovengenoemde organisaties hebben ook hunnerzyda de arbeidsovereenkomst met de vennootschap opgezegd doch tevens een nieuw ontwe aangeboden waarin een loon wordt gevraagd van ƒ 82 en waarby het overwerk tot 5 uur per week wordt beperkt Het personeel heeft zich niet bereid verklaard de door de vennootschap aangeboden arbeidsovereenkomst aan te gaan de Kaashandel Haatschappy Gouda is niet voornemens met de organisaties een nieuw contract te sluiten In dit stadium heeft de Directie besloten aan hen die op de hun dangeboden overeenkomst niet wenschen in te g an met ingang van heden ontslag aan te seggea tegen 81 dezer I I Ui I areuaWUke Eigeniyk was f een heel waagstuk van den heer Wilke Jr z o kort nadat Hagenbeck ons heeft bezocht zyn tenten op de Markt op te slaan een uitgangetje naar een paardenspel is voor velen een amusement dat niet te vaak moet worden genoten wil het niet gaan vervelen Was het hieraan te wyten dat gisteravond toen Recman s kapel vrooiyke fanfares schetterde om als eertyds Hametn s fluitspeler de menschen de huizen uit te lokken de stoelen en banken om de arena maar heel langzaam en vrg sporadisch bezet werden T Of was men gedachtig a n de beruchte prenuère van t vorig jaar een beetje wantrouwend omtrent den afloop vooral omdat ook deze eetste voorstelling plaats had op Vrydag die nu eenmaal als ongeluksdag gedoodverfd is Of wil de Gouwenaar als rechtgeaard Hollander eerst de kat eens uit den boom kyken Wanneer dit laatste t gevai is zal de tent de volgende dagen zeker w ïl beter gevuld zyn want de bezoekers van gisteravond kunnen zeer veel goeds vertellen van tgeen ze gezien hebben Voor de directie was t geen gemakkelyke taak reeds enkele maanden na het vorig bezoek aan Gouda met een nieuw program te komen enkele nummertjes kwamen ons dan ook wel bekend voor Herhaling is echter byna onvermydeiyk wat betreft de prestd ies van circusartisten is alles schon dagewesen Men mag al big zyn wanneer de variant op t oude er een eenigszins origineel tintje aan geeft En dit hebben we gisteravond niet gemist Wat dat aangaat Was t begin reeds bevredigend De toerenreeks wei5 geopend door Ben Maharadschu krachtpatser die met een nieuwigheid kwam s Mans gebit bleek een geweldig draagvermi en te hebben Eerst droeg hg een tafel tuaschen de tanden geklemd de manége door vervolgens een ton waarop z n parterin Ali gezeten en tenslotte een ton waarop een stoel met en benevens de onverschrokken juffrouw Van de kunstenmakerü zooals de outsider oneerbiedig zegt is byzonder veel werk gemaakt Acrobaten equilibristen dames die hoog in de lucht een molen vormen tegen losstaande ladders opklauteren treffende fctaaltjea van lenigheid en kracht vertoonen ze wisselen elkaar m snel tempo en bonte mengeling af Een in een circus weinig voorkomend nummer vormde de Danse act De vloer in de maniga leent zi ih na niet bepaald voor plastische Jansen drf uitvoersters mochten dan ook niet al te zware eiscben worden gesteld baar vlugheid pn soepelheid ia m ieder geval te bewonderen De clowns geven niet onvevdienstelyk werk Jimmy en August parodieerden wel geestig de hypnotiseer suggereer en telepathiseer rage die den Nederlanders vorigen wmter bevangen hjid Babusio en AIbano immiteerden grap ig een scénetje van de Rutterof Amsterdamsehe vischmarkt Opzetteiyk hebben we de bespreking van de afdeeling dressuur tot het laatst bewaard omdat deze vooral vóór de pauze lang met de hoofdzaak vormde Wat we van dressuur gezien hebben was subliem maar wij voor ons hadden graag meer op dit gebied gehad wat het proferamma trouwens ook beloofde Vanavond zal het wel in oi de zijn veronderstellen we l t kunnen we al vast concludLeren de heer Wilke vergt veel van zyn mrnschen en dieren doch ook zich zelf spaart hy niet Herhaaldeiyk trad hy op Eerst liet hg zyn 12 Hollandache schenken optreden van bouw en teekening prachtige dieren van verschillende grootte gedweeë beesten die zwenkten of afzonderlyk of getweeèn tn gedrieën gingen Juist zooalp de baas verlangde Later op den avond trad hy nog op met vurige Hongaarsche goudvossen en zeë steigerpaarden die hy flink in zijn macht had Ook de dieren die by t spelen van een weemoedige melodie dood moesten liggen gehoorzaamden aan t bevel hoewel ze blijkbaar meer lust hadden zich enoegeiyk in t versche zaagsel om en om te rollen Een mooi staaltje van dressuur gaf ook de olii ant te zien Het logge kolossale Hier werktü met een paar snoezen van ponies samen of ze btin leven lang kameraden geweest zijn Na dit nummer een klein intermezzo een der statknechts kwam aandragen met de jongste lieveling een minia tuurpony veulentje dat twee dagen geleden t levenslicht aanschouwde t Snoof al gretig den arena geur op t Kan niet anders of t beestje geboren en getogen in deze omgeving moet in de wereld der circuspaarden een voorbeeld van artistieke deugd worden Na de pauze waarin gelegenheid was de stallen te bezichtigen kwam wat Je in da biogcojp t hoofdnununer zou noemen Parmerieven in Wild West een scènetje dat blykbaar is geïnspireerd door de pantomimes zaliger nagedachtenis van Schumann en Carré t Is niet onaardig bedacht en gaf alle artisten mensch en dier nog eens gelegenheid hun krachten te toonen t Begint met den jaardag van den farmer Van heinde en ver komen de gasten per paard feliciteeren Een der gasten to nt zÖn rgkunst een ander laat een staaltje van lassowerpen zien en ook wordt er gedanst Dan ontmoeting met den natuuroiderzoeker De indiaan vertrouwt t zaakj niet en schiet t Paard moet met een tikje tegen den poot aan t verstand worden gebracht dat t gewond is waarop het neerstort Als t later verbonden is hinkt het weg zooals een gewond paard behoort te doen een staaltje vun dres iuur dat e ju welverdiend applaus ontlokt VervoI ePf Ontvoering van des Farmer s vrouw een snoode daad die een wilde parfojce rit uit lokt De roover een Indiaan wonlt achterhaa d een tweegevecht wordt aangebonden en daar de gerechte Jemesis aan de zijde van len beroofden echtgenoot staal verliest de Indiaan Zyn traf onti opt hij niet Hy W rdt vele myien de toeschouwer late zyn vruchtbare fautusie werken meegesleurd achter een wild voortjagend paard tot t genade schot een eind aar de marteling maakt Tarulotte de plechtige begrafenisjt et wj arby de vrouwen der blanken zich a tn luiten alles gehuld in fantastisch rood UN mm PUTMüiiiK DE BERICHTEN UIT SPA 1 Als men leest voor en na relegranunen uit Spa Zie don denken we in die bedreven Aan een man en een vrouw I ie vol lielde en trouw I Nu eens kussen en dan weder kyvoi Eerst getelegrafeerd rteel de boel loopt verkeerd Want ze willen elkaar niet vertrouwen Dan weer plots een bericht Uat de wereld verlicht Ze gaan van elkander weer houenl Of ze worden het eens Totdat weer iets gemeens bustig roet in het eten komt gooien Kn dan worden ze kwaad Wat opnieuw dan de haat Weer van voren af aan doet ontplooien t Schunt op scheiding gezet Tusschen tafel en bed Ondanks vredes en rustvisioenen Want er schynt nij althans Toch maar heel weinig kans Dat partijen te Spa zich verzoenen f 1 De geachiedeniB woolt op t oogenblik snel gemaakt Wat enkele dagen geleden toen onze medewerker t Uedie dichtte nog gold is nu niet meer up to date doch misscnien is het weer wel toepasseiyk op de naaste gebeurtenissen In ieder geval meenden wy het onzen lezers niet te moeten onthouden licht a dit ingrgpend gebeuren ploffen de booglampen weer aan ae uit den doodc herrezen Indiaan treedt lachend naar vcen komlitct aan dat de voorstelling tnermeo afgtl i pen is muziek zet een marscli ip P inale X lumklag hefwteavond en morgen wut i Vüorolpllingen De RyksBuikerkaart I e Minister van Landbouw maakt bekend dat van Maandag 19 Jutli tot t ii met Zondag 2Ci Juli geldig zullen ijii de bonfl no 41 en 42 der RLiksKuikerkaarl AHHERSTOL Als een zeldzaamh M i mag worden gemeld dak t de zalmvis c ierd hmr nif term tot tweemail toe een potfii tour hadden jevangea met hun zaJmz gen doch y moesten deze vanwefiö den jesbiten vi schtijd voe steur onmiddellyt weer vy laten Daar deze visch ci n vojt öui geid ve t env oordigt en Ie vi ischeiy een chrale zalmvangst heeft te hoeken was het jammer dat de steuren niet konden Wnrilen verkocht BUGAMBACHT In deze gemeente zyn voor het dieniitjaar 1320 1921 uitgereikt 6 j irhtakten 90 groote vischakten en 18 kleine vidchakten BOSKOOP Op een verzoek van len Bond van Ge meMiLïiverklieden tot invoerinjj n den vryen Zaterdagmiddag werd door den Gemeenteraad afwyzend beschikt CAPELLE a d IJSSEL Ds CM Luteyn te Heinenoord heeft bedankt voor het beroep naar de Ned Herv Gemeente alhier MEUWERKERK a d IJSSEL Voor de betrekking van ho fl dei Je openbare lagere school hebben zich 17 sollicitanten aangemeld OUDEWATER Ook al weer duurder De melkboeren hebben besloten den prys van de melk a s Maandag met 2 cent per liter te verhoogen het brood wordt 4 cent per 800 gram duurder Mej A Thier is geslaagd voor het examen ter verkrüging van het diploma van de Maatschappij tot bevordering van de Toonkunst koorzang De 40 Jange timmermansknecht G Mars alhier viel Vrijdagmorgen van de in aanbouw zynde huizen op de Lange Burchwal alhier Ofschoon bewusteloos opgenomen en thuis gebracht laat zich de toestand gunstig aanzien WADPINXVEEN Het gelukte onzen actieven rijksveldwachter een proces verbaal op te maken tegen den landbouwer C F M Noordeinde te Waddinxveen wegens het verdunnen van zyn melk Met zyn emmer de kroos wat op zij schuivend schepte genoemde water en melkboer een paar emmers water uit den sloot goot het lekkere polderwater bjj de volle melk welke melk in Boskoop werd verico ht Een genomen monster bleek ruim 80 water te bevatten Vrijda orgen kwam schipper van Twicht met zijn schip voor den wal by den heer H Jongenburger Z jn 3 jarig kindje kwam uit de roef en tuimelde in de Gouwe Gelukiqr was spoedig hulp aanwezig zoodat allpn met den schrik vrüfcwamen WADDINXVEEN Naar de Waddinxv Crt verneemt b ZWSMMBN Wedstr den voor morgen Ie klasse N Z B U Z C IG Z C 1 Se klasse L Z C l GXC II Nationaal Zevental Het nationaal zevental voor de Olympiade ig officieus samenvesteld ala volgt Doel Hoogendyk Maas acbter G Cortlever IJ H Minnes U Z C G Boklander IJ Voor Van Stifhout IJ Kratz iMaas en Van der Velden DolftJn Na den oefenwedstrijd tegen een tweede zevent d zal het officieel worden aamengeateld en een stevige training ondergaan VOETBAL Gouda Fortuna TENNIS Van 28 Juli tot 1 Aug houdt de G T C TJ OJD hare jaarlljJcBche nationale Tenniswedstrüden op de tennisbanen van bet Sportterrein KUNST N V RottcmUnSch TooneeL Het gezelschap de N V Het Rotfcidamsch Too ool en de N V Het Hofstad Toonecl zal voor het öpeelacizoen 1920 U 2l als volgt 8ïtfi enge sfold zijn do dames Roline van Boorsuni Vera Bondam Neeke Brondgoest Hildebrandt Fio Careisen Caroline van Domroolen Arniile van Ees Mimmy Erïmann Marie van Eysden V n k Annie FoUender Nelly van Geel Bertha do Ciroot Kimy Herald Mina K Iey Nelly de Leur Lydia LAovens Henny van Merle Elsbeth May Mien Schmidt Crans Corry Schiller Italiaander Wilh Schwab Wclman Nelly Stants Alida Tartaud Klein M en Vernieulon Guuw de Vos Poolman Martha Walden en Mlen van Zuyien de hoeren Henri Brondgoest Piet Bron Anton Burgdorfïer Ph la Rhapelle Chrispijn Sr Albert van Dal imi C DommelshiBzen Jan van r Loü an Essen Victor Faasecn W CVehn ir W Hiiysmans Jan Kivelon HuHPid La Rnche Florent La Roclie Cor vaSi der Lugt Melsort Henri Momëm E luard Palmers Anton tioemer Gerard Robbers Hermann Schwab Tonny Stevens Frits Tartaud Jnles VerstMete M chel van Vlaonderen Louis Vervoorn Gerard Vrolik Jan C de Vos Sr en Jan C deVosJr RcgHs qcHirs Oor van der Lugt Melsort Chrispijn Sr Herman ScTiwab Ifrnri Brondgoest on Albert ii l al SIIM Tevens kunnen wij nog nisletcelen f nt stukken zii n aangenomi n v m de HoUandsche schrljverh Mr C P van Rosfeem Jo van Ammers KÜllor Fred van Eeden Folix Ruiten Hendrik d Wal Jo M IJssel de Sohepifcr Bceker Dr Jan van Eepen Mr HJ V d Vies en J H Zoetmulder Het uur van htt personeel Hoe meer bet personeel zich voor een bedrijf interesseert des te beter zal het zijn werk verrichten een stelling die wel memand zal willen betwisten De vraag is maar hoe deze belangstelling te wekken Een praktisch Amerikaan heeft daarop een middeltje gevonden dat wel niet geheel nieuw ia doch waaraan hü een origineel tintje heeft weten te geven W vertelt daarover in de Manufactuiier de volgende bü zonderheden Op zekeren df g ontving ieder van het personeel een brief van den volgenden in M Van nu af aan beschouw Ik u lederen dag van 10 uur tot 11 uur voormiddags als de patroon Ik zou gaarne willen dat ge dan op mijn kantoor kwaamt om mij mede te deelen op welke wyze ge denkt dat de zaak nog meer vooruit gebracht zou kunnen worden zoo ook wat ge op m jn beheer of mijn leiding hebt aan te merken of waarin ik een verkeerde taktiek volg of om mij te vertellen dat ge een of ander idee hebt dat u voor den bloei van de zaak zeer geschikt blijkt Als ge lust gevoelt kom dan en geneer u voor niets Zie er volstrekt niet tegen op ronduit te zeggMi wat ge op bet hart hebt Bedenk dat gij op dat uur patroon zijt en ge dua volkomen het recht hebt om te zeggen datgene wat ge wènscht te zeggen Ge begrijpt natuurljük van zelf dat ik niet onvoorwaardelijk elk idee dat mU aan de hand wordt gedaan kan aannemen maar ik ben volkomen bereid er met u over te beraadslagen Kian ik niet er mede accoord gaan dan zal ik trachten u ervan te overtuigen dat bet geen goed idee is en als ge van meening l yt dat dit het w e 1 is moogt ge van uwen kant alle pogingen in bet werk stellen om mij te overtuigen dat ge gelijk hebt Ik zal u steeds aanhooren Gedurende de eerste twee weken zag hij niemand op zijn privékantoor verschijn€ i om het een of ander idee aan de hand te doen Hij begon reeds te denken geen succes van zijn pogen te hebben toen op zekeren ochtend een der verkoopsters binnen kwam en vertelde dat ze het bepaald noodzakelijk vond dat er eens extra pogingen in het werk zouden worden gesteld om den voorraad kant dien zy in haar afdeeling bad op te ruimen Er waa een meer dan overvloedigen voorraad van deze soort kant en hij gaf onmiddellijk aan den bediende die met de advertenties belast was order bet pubtill op den grooten kantvoorraad attent te maken en speciale aanbiedingen te doen Spoedig daarop was de voorraad tot op een normale hoeveelheid gereduceerd Had de vertEoopüter hem niet opmeriEuuim gemaakt op dit feit dan zouden te een of anderer tjjd een specialen uitverkoop van T R i i f f 1 W A LAATm BBRictmm ADVBRTENTIlfNi MERCIER on 16th July atOverbury Worcestershire Eng to Mr and Mrs Ralph Mercier née Cremer a Daughter S676 6 Bloemistknecht voor dadeltjk GEVRAAGD hekend met aanleg en onderhoud van tuinen zelfstandig werker mot de leis kunnende maaien vereischte Sollicitaties schriftelijk J J VAN SPRONSEN HoningerdiJk 108 Rotterdaril 3 74 Vi GEVRAAGD te HUverium in klein gezin een eenvoudige Juffrouw als hulp in de huishouding aM kunnende koken en verstellen w een Meid huishoudster Hulp van dienstbode Salaris naderovereen te komen 17 Brieven onder no S676 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 BAKKERIJ te koop IM STAMP BUS op het drukste punt van Gouda Spoedig te aanvaarden 10 Brieven onder no i3678 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 De Winkel en Magazijnen van de Firma w C C KROM zullen vanaf Maandag 18 Juli a t geopend zijn van 8 tot 8 uup Heeren Goudwinkeliers Solide en billijk adres vogr alle vooricomende reparatie door bekwaam vakman I i Te bevragen onder no 3672 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 DAMES er Vraaol onmm tarlavan aan Zoowel voor do gewone Wasscherij als voor onze afdeeling Chemische Wasscherij STOOM EN CHEMISCHE WASSCHERIJ DE GROOTE ZWAAN BOUDA Tel $ 40 BLEEKERSSINBEL N B tilt oadann l o tagan brand in trsnipartielMile ifiakird S S 30 De fijnste Zandblad Sigaar LONDRES 1 LONORES a LONDRES 3 c nt 10 cent 12 C nt nm m Neennl proef Tabak en Sigarenmagazijn DE HERDER Firma A H J WIJTENBURG WIJD8TRAAT43 hoak Gr o n ndaal C MICHAËLIS Boelekade 132 211 REPARATIE INRICHTING en MAATSCHOENM Bioscoop GOUDA VOORUIT HOOFDNUMMERS a HOOFDNUMMERS N de meelt drtmeliiche fi m ven hci miioen een der mectt Koroiiche = CJr mr Een ondeugende bl sem al HiM aCORQE W aHI aTOM E n ocricuk Comcdi la S Mten Em urdil n l e d l de rhcidiprili kre n liejenl n l ch l Verder ie elke vooritcllliil De Smokkeiaarster E a diep eenlrijpead drame utl hel Smokkelmerileven In de hooldrol Je roole Il lie nicbe fiWeclrKe FHANGISOft ERTIMI Wii kUiiaeo eruel bewer d l ao nooil 2 dergelijke hootdoummeri lo o programma werden vertoond mom au MMk aornl i l I 3678 Bxplloalla UULBS RBN 64