Goudsche Courant, zaterdag 17 juli 1920

m 14368 GOUDA Siia tfa vveei in rust ie ondeisUitment icgtoiinBsafgeivaaidijrdea lieft ben het Bel If schfe Kuiort verlate ze zifn uiteenge ïaan om elkaar binnenkort te Geneve weei te vimlen Optimiiiten zullen er een gunstig voorteeken in zien dat le financieele bu eenkomst luiat gehouden wordt in de starf waai d Volkenibond zetelt doch rie Fran Hche pers is ei naet over tevreden Waar m ib de keuze niet gewallen op de een of andeie stad in Frankilk Desnoods kon men weer naar België jraan Maar Z wit aerland lat heeft nu heelemaal niets met deze be prekmgen te maken nieenen de iiïan iche Journalisten die hun mifanoeird heid met trachten te verbergen Ontevre len zun ze in hevige mate over alles wat te Spa besloten ia In Frankruk is men de lotRvaste meening toegedaan dat het ver liag van Versailles het miniraum geef van hetgeen waarop FiankriiJc in t belang van V iligdiewl en hei stel aanspiaak mas ua ken ledei tornen aan dt bepahUKen van t vredesvei irag beschouwt men dus jK een aanlanding van zim veiligheid en l kan niet ontkend te Spa is getonwl aan het een iaar geleden resloten tracfèat Sommigen zien hienn zelfs reeds een be n n van een voUetiisrc herziening Millerand zal in t parlement noK haule aai heden te hooren krijgen over de resul taten van Spa waarmee politieke kringen t P r zich niet knnnen vereeniigen Zoo la t geiAOonUik gaat ook de andere par t IS met bewredigd Minister Simons he ft pi Brenoegen moeten nemen met de eoke I vei 7achtingen die hu heeft kunnen ver k ijgen maar hy ontkent met de moeilnk f ld aan de uitvoering verbonden Tot den 01 respomient van de N R Crt die hii voor 2ï n vertrek naar DuitechlaJid ont V ng jeide hii Het rcbtiltaat van de on iierhSMelinffen over de kolen is voor ons en aware last Van de ambtehike nerso iien kan niemand dit beter beseffen dan k daal ik Das kort geleden u t de indus trif ben gekomen Ik weet hoe deae toch twis onder erebrek aan kolen leed Ik hooD pcl ter dat wil onze verpltchtmgen zullen kunn nakomen als wn twee dingen on m IdelUik aanpakken in de eerste nlaats f n srr ote verbetering van den voedings topstan I n het kolenfrehied en dan een ge heef n euwe organisatie van de verdeelinar n het vprferuilc onzer kolen Ik hpb mil reeds tot de betrokken afdee ngen jrewend en de eerste maatreeelen I uvooi worden reedfi cetroffen Ik weet 1 it ie regeer ner nu m Ihiitscihland aan hu teneewoon felle aanvallen zal bloot tain weRpns het tof preven aan de eischen I r Fntentp Onre ros t e is te moeilijkei FeMÜIetoti De Vrouwe van Darracourt dn or IKHLF GAKVK f itU I iMui If prt lïiiig ViJi 1 I M S Kl 1NK KOssi 1 Nadruk veihod n U jiiuitN I denkt een voiliellevr ow I m t voiliefdei ii wordt Neen Liioilles ei hu meisje niet naai om zich uau nibijgiaaiide grillen ovei te gevtnlli liaar m het helde voor e n8 en oor uHnd Voor haar ben ik bang lb £ i hom liefheelt zal ii mot hemIroiiwen al was zM een hertogin zoo hIm ik zeide t i hij en Btalkneoht Het mag mot het zal met aijn bromde hu tufischen de geelo n tanden Hoe wilt u het beleden MarkiPfl roeg zij bedaard Hi koek Bomber naar defti grond Hii moet uit den weg geruimd wor lenl zeule hij 7ij fftchte Wij leven niet m de Muideleeiuwen Lord ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR m Direclie JAN 1 VOORZAAT eo A VAN STAVEREN Accountinti Lteriren M O Boekhouden UTRECHT DRIFT II Telefoon 3652IMa IJkaiitMP Bradai L O HUTTIII W lhav n 70 H Groote voorraad fonkelnieuwe ORGELS lata kw roet Koheul koperen tongen en praohtkaston iipel f 240 f 270 18 rog ilubli koppelmgein 2 kniez Vox Homana 10 jaai cliriflel kb goiantie Mot harp en 16 Tt en fluit 4 vt f 350 J421 20 Zie de Etalage Aanbevelend OBBR KOOIJ mr OoaparaDmt gMpaagtf Dwara Nleiiwstraat 94 BOSKOOP Kook en IVuim Liinbui ia Tabak lilMBURKIA ROOK uitsluitend m poud 40 rt PRUIM I 50 et p r oiiH 20 t 1 ons 10 et JIC DORLAS Westhaven i Gouda 4 7 Rijwielen en Motorenbanilel De Struisvogel GOUDA Telefoon 326 LANGE TIENDE WEG 20 24 Reparatieinrichting voor Rijwielen Molopen en Automobielen DOUGLAS MOTOR 2 4 P K uit voorraad leverbaar BV AOENT DER DOUOLASMOTORRIJWIELEN J F W TURION 8122 te BONDSMOTORHERSTELLER FOTO SCHETSEN fa W V ZANEN 20 O Haven Concurreerende Verhuizing 1942 Firma VERMIJ en BIJL GOUDA NIEUWE HAVEN S3 S5 J Stalling en Remise VEST Tel Interc 4t9 Tel Intero 570 onder vakkundige leiding MODEL 1920 AANGEKOMEN AGENTEN VOOR GOUDA £ N OMSTREKEN VAN HOORN EN DE JONG 36 i POEypjgTRAAT 12 GOUDA so thrtm rj In dit blad HET OEbKOOPSTE ADRES mor alle STOFFEER BEHANG entIEDDENWEKK ih Groeneweg 73a iHte kins DIVANS f 11 Viaagt pi us vooi Salon Huis an Slaapkamer Ameublemanlen an alia soortan Ciabfautauils leveif SPRINOMATRASSEN KAPOK en SPIRAALMAIKASSEN t Ken den ultei Hf en pi ijs Vraaat da atalan oollaotie BEHAHGSELPAPIEREN vanaf 85 cent tot m de fynste dessins Level t alle sooiten GordUnen Rol Vitrage en Oveigoidunen Tevens REPARATIE INRICHTING 4t Aanberaleift Ta DEKK Ra ten oveistiiaii van Notuiia KWH PITLO te Gouda op VRIJDAG 23 JULI 1920 aan de Nieuwe Markt 24 te Gouda des vooi middaKt te 9 uui tegen contante betaling van eeoige iflboedel Ms Tafels Stoelen Kasten Bedde goed antieke BMbel oud Fransch Sei vlee Goud Zilver enz Te liezichtigen daags te voien van 10 12 en van 2 4 uui ICJ9 iu Firma J C WS GOUDA HOOOSTRAAT 7 Telef 423 hemiien naelitlieiiiileii Dames paotatoiis flanellen roklien icomlijnatioiis ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 29 mi I tao de cflioine 4711 BOSKOOP AdvertentlSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WBLLGR ZQdeweg 72 1U ANION COOPS Drogist Wijdstraat 29 Gouda Coiblie DiensIverrJRiiliiii Icvcel 7 cl belectd aan voor het tranaporteeren van Pibho b Orgels en Brandkaatan eaz enz VERHUIZINGEN Berging van INBOEDELS 2823 Aanbevelend 15 L M POLOERVAART TEL 344 TURFMARKT 1 60U0A WEET GIJ fat de Sangijinüse zulk ii VOOI tietteUjk middel is Vooi allen die zwak en moede zyn die lusteloos en zondei eneigie die jfeduiig veirïioeid zi n of Ui den aan pi n in het hoofd in den 1 UK of de lenden die te moe zijn om t eten of te zwak om te slapen is de Hang uinoHe een op wekkend en vet sterkend niid del waai van de uitweikin snel en veiiassend is WACHT U VOOK NAMAAK VAN DAM Co r L Uiemeisti 2c 4 Den II lag SANGUINOSE kost pei Ilacon f2 b ü f U 12 fl f 21 Veikiijjfbaai bi Apothekeih en Diogrnten S588 30 MARKT Circus Wilke Eio narn M P d Wad CLaB WILCr Heden ZATERDAG en morgen ZONDAG telkens ï Groote Ifoorsteigefl 2 8 uur 2 uup In da Mlddag Voorstalllngtn voor KINDEREN HALF BELO In alle voorstellingen het schitterende programma van wm 20 nummers vs en de SENSATIE PANTOMIME Farmersleven in Wild West MAANDAG 8 uur GALA VOORSTELLING OOR I HKOOI Circuscassa en Sigarenwinkel MARKUS Hoogstraat 77 1 iO S S VAN DANTZIGW GOUDA lARKT as Uoor da Vacanlie ruime keuze üekleiirde OyeÉmdefl enx enz anz U 1 Uniiil dl ilorrijiifiiil reiintren lilj Fa J A C DE GOEIJ Het eenigsie betitouwbare adres voop Gouda en Omstreken Garage DE GOEIJ Telef 16 Kleiweg 101 Wat deze Electrische STOFZUIGER voor een Huishouding beteekent Hl l e paait den tyd vooi het verplaatsen dei meubelen an de eene plaats naai de andeie Hij maakt het stofafnemen zooals na het ge hiuiken vin veg et of lolschuiei gedaan moet Hi maakt het huisweik lichtei en gemakke hjkei Hy bevoideit het l ehouden van een dienstmeid Hij leinigt de vooiweipen zoowel alsdat hi ze ds nieuw doet uitzien Hy geeft de vooi eipen een LICHTBAD Hu vernieuwt 7e inpjiats an ze te veislijten Hel tlectiische st f zuigen l geenszins ongc ond mail zelfs eei hvgienisch Hij maakt de k iijiei schoon en bacillenvui Hu weegt slechts Ó K G en kan d laiom zeei ge makkelijk veipla itst woiden Hi is eenvoudig en toch zeei soliede van con stiuctie en mtvoeimg Hi 1 IS absoluut ongevaaiUik en tevens onscha delyk vooi eventueel op den giond spelende kmdeien omdat hy stof en besmettelnke kiemen opzuigrt inplaats van ze te veispiei den Hu bezit geen ingewikkeld mechanisme Hy bespnai t bovendien zeei veel viouwenaibeid li GO LEVERING UIT VOORRAAD 100 Erven M M VAN LOON GOUDA DUBBELE BUURT 15 LleoMMlw Drakkenj A B KINSMAN t ZOON OOUDA 5g yT r 59o Jaargang ïaandas 19 Juli 1920 fiOUMHE COURANT BBHALVB ZON EN rSISTDAGSN VRR ïrHTTNT DAGRIIJKS 1 4 regeti SM elke regel meer ƒ 0 50 INCICZONDfcN MEDkDEKUNaBN Op if voorpagina 0 hooger A0ONNEMENTSPRIJ pei kwArtaal f i26 per week 17 cent met Zondagsbla i rier kwurtaal ƒ ZWi per week 22 c nt oveial waar 1 bflKOrginjt P r looper geaehie It prancu per post per kwartaal ƒ 2 71 met ndaRablarl ƒ 1 40 jfwone advertentiep en ingeconden meiledeetiagen b mfltract tot zeer geredu iden pi u Grnute letter en raadeo woi ion berekend naar plaatfinitnite Advertf ntieo kunnen worden Ingeionden iloor cuaaekeiikomiit van sotiede Koekhwi lelamn Advertentiebureau CB once Agent Atonnementen woulen ciagplyk aangeBomeD aan on Buie u Markt II rOl ÜA bU onze afrenten den boekhandel en ile postkaotoren AdmlMbitrfttJfl Tél f Intwc 2 I VEBTf NTfRPRfJS Uit Gouda en omstreken behoorende tut den be orgkrmgi ii iegéls ƒ 1 3U alke legal meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den besorgkriag l f regels f 155 alke regei meer ƒ 0 30 AUvertetnüHn van pubiiake vermakeiykhedea 15 eenl per regel Ad ertenti n m het atTdügnummer 20 lMJsl g op den prijs Huicuu M ARK1 U U0 l A 4 i Redactie Telef Intert 4ï aaim een ze i korte t Ui voor het noord wordt betpaald VeiinoedeUik hebben beide nota elkaar Kekiuist Vesaits du Zuid Slavische minib ter president zal op de Ualiaansche noia ermoedeltik eerst antwoorden nadat het lesultaat van het omlerao k dat door Ir Zuid blavtbche autoriteiten met metlew flt king van den Ameitkaunsohen admiraal Aiïdrew ih ingesteld bekend zal zun De gebeuiteniBsea tt Triest eo te Spa lulo htbben te Belgiadu heel veel opschud I ng veiwekt Vooral n Ie uui blavisdit nationale vtngaiiltung De afgevaardig It t tk i e tt il c L geUoitn De aXgevaaidigde Grisogono uit Dalma tie vioeg inlichtingen over de incidenten t Spalato Vesniets antwoordde dafr de Zul l falttvi che autoriteiten hiei m Keen geval schuldig uaien Glsteinamiütlag zun It mcidenten in ten kabinetsraad bospro ken Dt toestan i vvordt als em tig be sehouwd Inmi UleJö zun te tiuine zeer opgewon den betuogingen tegen de uid iSlaven ge houflen De Kroatische banken de kanto len van Zuid falaven en een aantal Zuid fcilavische winkels werden geplunderd L e meubels warden venbrand Personen wer len echtei niet lastig gewaÜen D Annun zio belette zelf dat z ne troepen naar de nabugelegen Kioatische plaats Suasak trokken Ook te Pola hebben dergelirke reilefies plaats gehad Een gioot iMni tt trok naar het Kroatische Huis waar 2Tiaj dgra naten in werden geworpen Vervolgens drong men m het getrouw binnen en stak het in brand Het huis brandde tot aan den grond af De Iranschen ziin in Svrid de opmarach tiegonnen welke het gevolg moet lUn van een ultimatum van 24 uur dat aan Em r Faical was gericht en aarin de aanvaar Img wor l geèiflcht van het b ransohc man laat o er Svrie Te Londen ontvangen berichten deelen mede dat de Franschen tachtig batalion blanke en Senegaleesche troepen hebben gezonden roet tanks en vliegtuigen en Ut de colonnes oprukken naar Aleppo en Da mascus De toestami ui Svrie moet op het oogt blik eer ciitiek zun Het lan i wacht Ik geerig op de verklaring der geallieerdfn welke zbn lot moet bepalen Na de conferentie te Spa Ontevredenheid in Frankryk Uitvoeiing der kolenoveieenkomst onmogelyk nrcnoemd Minister Simons ov r de moeilukheden Optimis me VOOI eneve Itahaansch Zuid Slavische wiUving Opmarach in byi ie Antwoord aan Tuikije Heiziening van t veidia r van Bul gar e ONS OTKRWl HT geval een feit dat de minister voor econo miiïChe aangelegenheden Scholz op g wichtige punttn in de oppositie tegenovei het overtm kabinet heeft gestaan doch ioor zun colle a s ib overstemd Dat gold zoowel voor de bewaiMningsJimeiitie al voot Ie oplossing van lu kolenviaagstuk In de eerste kwestie is Swiolz voor de wei geiinx van het ultimatuift dei geall eet len opgekomen tiet ib te Ueityn niet giebleven bii Ic tn kelc anti 1 lansche iembnattatie voor het gekant oliapsgebouw Nadat ie ongeluk lag weet gehewhen wa kieeg en com pagnie van Ie Ruksweer opdracht t sa luut vooi den knekleur tt maken De com mandant bracht dit heffe ovci evenwel tevena gaf hil onder JJeutschland Deutsch land übei alles te zingen De PiaaBoht re geenng heeft nu t onAilag van den va Ie land al levenden tomjUan lant gewraagd en t veizoek ib ingtwdhgd Vrudagavun I Ja het vooi de FrtfnffcUe ambassade weer tot betoogtngen gekomen Tegen zeven uui verzamelde zich op den Panser Platz aai lie ambassade lin gelegen een gioote menigte die de leden van de am hassade uitscholden Op brankriik soho den pn patiiottische lie leren ongen Ken jongt man die een onbeïonnen redt voeiing afstik wenl gearrcsteeitl Het gelukte Itn officieren en munsctiai iKn van di veitigheidaweer looi totbpreken Ie menigte te bedaien en haai te oveitu Ken lat ii verstandig handelden het plc r t verlaten D schuldige aan het neei halen van di Ug i3 gearreateenl Het ib een 21 jarige midsjongen Kpiseminski en hii heeft etn voUedig bckt ntcniH afgeleg Hu is uit gen beweging uit een huis naast het ge anflchapsgetoouw op het jtffk van de am basf a I geklommen heeft daai de vlag eggehaatd en deze geworpen op een na I iirig huis Wat Ie xeeengten betreft besloten d gvatlieui den het lurkache verxuek in te wil ligen en furltüe het recht te geven oen 4 legatie voor de desbetreffeiule cummlssle te benoenien U deden tevens een aantal kleinere con cessie als de intrekking der vuoiwanrde volgens welke luikje aan de geatlieerden alle lurkschc stuomschepen van töUO ton en mier xou moeten afstaan ni lat tkie Kebeuitenissen samenvallen met Il ziware veiootmoedigmg te BeiU ii Ik btn echtei van plan voot het veidrair en VOOI de veivullirtg daaivan tegenovei ledei een op te komen De conservatieve pers m Duitaohland ueet de kolenovereenkomst slechts met één woord te ïommentarieeien Onuitvoer baai Fvenalp destiids na het sluiten van t veiiUag verzekeitl werd dat men ie di verse bepalingen nooit 20U kunnen nako men nordt ei nu op gewezen dat de be loften Simons als t ware afgedwongen terwyl men t pistool op hem geiicht hield niet kon worden gehouden 1 enslotte h men alleen in Lnjreland vol daan Geen wonder want te Spa heeft iioornamelnk I lovd George s standpunt ge 7egöV eixl Engelanid en Franknjk zfln te Spa dan ook vm vei van elkaai komtn t staan Geneve zal huji weer nader tot el kaar kunnen brengen omdat hun belangen laar meei samen gaan dan te Sna Öok voor Engeland is fle kwestie der schade loosstelhng eei belarwuik en de onder handelingen zullen er dan miSBchien jn met zulk een vnendsvhapDeitJken toon orden gevoenl als Simons schiint te ver wachten Hi meent dat de areaiheerden verti ouwen in Ie Duitsche afvaanllging hebben gekregen zoodat de onderhandehn Ken onmwldellHk reeds m een andepen toon Hiöt eg SWi hetirscTite aiiilTen worden ge voerd I it la ie vraag nog Alles hangt er van af of Duitschland zioh hWzaam zal toonen en gew ilhjr aan ederen eisch der geallieerden voldoen 7oo met dan it een Pven scherpe S trud te wachten ala te Spa s gevoel i en daarbij zullen Simons en znn colleera van f nanrien met alleen Millerand maar ook I lovï George tegen zich hebben Wellicht ook zal S mons deae besmrekm gen niet meer biiwonen naai verluidt moet de minister van Bmtenlandto he 7aken van plan znn af te treden Het Berliner Tageblatrt merkt dien aangaande op Wy zouden het zeer betreu lenswaardp achten indien dr Simons die m pa u tmuntende befcwaamheden ten toon heeft gespreid en met groote haid nekk phei I heeft gepoogd tot gunstige re sultaten te komen werkelïtk het denkbeeld zou koesteren ontslag te nemen En dient dan ook alles te worden gedaan om hem te beweï en op zim post te bllfven Ook de bitzondere berichtgever dei Vossis che Zeitung gelooft te kunnen aan nemen dat de conferentie van Spa nog bin ncniandsche politieke gevolgen zal heb ben Fr wodt vermoed zegt hii dat het bestaan van het kaïbmet m zhn huidige ea menstelhng wordt bedreigd Het is in elk Het autwuutd vetklaiu t dat als IXirlt e sveigert te leekenen of nog meei waoneei het nitt in staat is htt gezag in Anatolië te borsto len do gculheeiden n toe gebracht zouden kunnen wurdon een regtling insake Konstantinopel tt overwegen waardoui de lurken voorgoed bulten fcuropa ïouden wortL n geworpen Aan de Tui ken woidt tot il Juli tUd gegeven om te teekenen Willen de geallieerden niet weten van beniening der verdragen die wU hebben optuateld se moeten wel goed viwten dat andere oveioenkomsten waarbu ze dlreet of indiract betrokiun Xijn worden wrmn d rd ten persbuieau te Berlyn meldt dat on uer zwugondc goedkeuiing dei entente on derhaadeld woidt ovt i een heiziening van liet BulgaaDwhe vri dtsv rdrag Namenn Uoeintniè onuerbupdult lakt Joneacu die steeds een aanhanger van de liulkeafedera tie was met de Bulgaren Dexe onderhan dehngen betreffen de Dubroedsja Ook iïuld Slavie onderhandelt leeds met Bulca ide Giiakenland soh nt tut conceatues in Ihiucie en in de I ngeiacbt zee bereid te syn Tegen bet einde van den herfst zal vtrmoedelljk te Boekarest een ronferenUe worden gehouden waaraan al de mmnrtei van buitenland Hche lalien van dt Bailuin landen zuilen deelnemen kit ne lit Kienten ui bovenstaa ide kun iiti veigtlektn wonden b i t smeulen van e juinlioopen na een grooten bianl Htt vuur a met intens voUomen gedoof I h ti tn daar blyU het gloe en en af t n toe laait de vlam weer op n hotkeu en znkanten Zoo ook bu den weieldbrand Htt vuur ia ir Oost hui opa en Azie opmeufw uitgebio ken I olen is volop n oorlog Venizeio veiklaart dut met het zenden van troepen naai Azic Griekenland opniemv in den kryg uas get lt pt tn tuascbtn Zuid falavie en Ital e iaat ie toestand zich n tt bePaaUl gtrustfa tel lend aan en Naai aanleidinir van de relletjes te Spalato heeft Zujd SUi vie een nota naar Rome geaonden die vol geub inlichtingen van ie N K Crt in vui scherpe woorden schyn te zyn opigestel i u d Slav ie veilangt voldoening langs di plomatieken weg voIle lige schadeloos stel ng en bestraffing der schuldigen Van uit Belgrado nordt echtci aan de Voss sche Zeitung geaemd dat ook Itahe een mrta aan Zuid Slavic heeft gezonden Ir gleed etn dui la htig mhaduw i j 7IJ11 gehvil ZdfH dal ni inpel hu Miar huil h h ik gocn in m sjn ik ZIJ k iclties Ik heb geen UihI lil r l HMhtlaiik t stam miigi klaag l als ea inodepIieTitige aan tm nu I i h 10 giojt de coi ook moge 7 in Vfon 01 zijn andeie mahiereji om van int jmgomoriftih af H komen dan om lii 111 te 1 üdeii Z g niiv hoe rKj hi imt muii 1 iijii dankbaaihi 1 1 Dil l ii ik 1 ik van plan hu 11 ut i I ll nu V10 ruit nul mi n I n Tdi itibtt mort ii u w b loftehl II 1 11 en mil dat gfhpimzinmg wooid nmen dat uw sleutel moet aanwijzen im uw gebeinu itverkat ie kimiiii ponen De vnmg word op zirlk c n zake Inken toon en wiize gedaan dalMfrle zirti m keerde tn haar o n a htir dofhtigen blik toewierp Eerst l eanl wourddo ij liien mei oen Ixiosaard gen ghndach drtarnn lachte zij Neen houd op yelde zn spottend en keek lachend naar hem met koele bnliditeit Pit i eui ern tige zaak en ik heb e n slerk gtvuil vooi Ih laMieiiikhcid Dankbaarheid van den nuirkies van Merle tegenover Marie Vtrnu zou een merkwaardig gevoel ziwi Neon dun zal ik iets tastbaai ilera meer verkiezen Markies iHij buog het hooM en i eet zich op de lippen Hh had in dit half opge voede longt n is e iemand gev ndea die Over lurkije hebben de geallieerden eindelyk een nader besluit genomen Op Turkye s verzoek om veiïachting dei bepalmgen va 1 vrede is geantwoord dat de bepalingen die betrekking hebben op ThiacieSmyna de Syrische giens of Armenië nutgewijzigd waren U t verschrikkeiyk Iet van de vr u aggfe KuHsischti Tsarenfamilie m al op vele eo velerlei manieren verhaald maai de ge schie I H hiuver8 zijn n de e onuitputlel lk Het nieuwste itluas vti meldt men in een boek te 1 arus veiiwlienen getttold Im de niepo Tsarint door Cluiiles en Heuri Ome sa die zich tudens de omwenteling ui Kum land bevonden Van een gffweeen geheimen kueriei dei Tuunna Alexia Dubruwitz ge heeten hebben xg daur mededeelingen ont vangtn over een a menxw0rlng wellte ten doel i ml de k lierl ke familie uit ile tian den dei bolsjewlki te bevinden Dubrowiti he ei in geslaagd was onder tt n valaeiien naam luitenant van de roo ie gaidt te Eka terinenbuig te worden Icwain tt laat om zgn souvereinen te redden en moest b i den hchiiickelüken moord machteloos t H zien Hij deelde mede dat de terdotnlbien ging van de huiiitt a den tsaitwitsj n d grootvoi stinnen sleüits enkele oogenblik ken na die van den tsaar geschiedde tj levonden iich voor het perron omringd door bolsjewiki Dt tsantsa omarmde haai zoon n zeule met een stem die hoewel smeekcnde alle waardigheid wist tt behiHi len Ge kunt mij dooden maar mijn zoon IS onschuldig aan alle misdadt n wauivan ge m l eschuidigt Waarom wilt ge hem dooden Welke fuut heeft hu begaan In legt i h m o kon 1 kunt uw egtn stolltn zeide hit Wat u t u er vers blikt uiC in ut veigeef mil zelf lux 1 sul jif jn Vfarkiw M tr mil vooi li u 1 1 r l ofl II dat k rwi til dil 1 n i bfl eerste woord zuil zigg Mi 7 i K t una iiiirlijks verwacht ik bHi huil nut K Mu aarzel net eg mil U hugen lie gin op de lippt n hadt llil kleurde cii keek haar hoos aan W a liWiben lii dit praalies te maIl 1 iiifi u t U i zaak viofgbii iit n ul lig U 70oHl 11 dmlHnk ziili zieti lif r ittt n kalm Nu I ikI MuU hd w oord M eJk woord behnh hei wir Iwn ik Uvrtdtn Ik Ugrnp h t uid iimii mmiii Ik f Saf t AIh dal nltl hot whk wooid ih m h t gOfHl elde zij i n nu wanneer I T nivnr g vraagil wordt kunt u vei klwien dal ii mil het woord hebt ge eg l Ik kan dit naar wanriieid doen zei hu ongcihiidig Ik kan er ieder woord vfu r hoiidui dat ik met de let urs km vol men want htt woord waarmiHle ik de zijverkant iltitt kan t t alloi o woer openen n b g ito het verklaard zn Diu Safety is hel woerd 1 umH n herimieren dat ii mil ditvanitvon g zegd hebt juist voor het ten toen n ndi mtiimette bii mijn wHiuieJing 1 I het park Ja ja wat verder jiueg om ziju wenhchen uit H voeien do aaiigüwiztii puisoun werd daiii go uden liggeiuh met liet gelaat naai don heiml ou oen duik Jii het hart Ih laa die g ede oud tijd Is dat alien wal n te ogg tt hebt Hl wend Ie zith kotl tot ha t r Uw hulp 8 hijnl niet zooveel waaid nla het wel beloofde Miss erncr Zij trok de schouders up alsof die huon langs haar afrolde als water over Ui lUg van oen tond l zocht inij ik u niet Markies zeide zi bedaard Maai tjt heb niel gezegd ilat dit alles was wal ik kon doei om ii te hel en Misschini uit Il verwonderd ijn te h Kiron lal ik de e gobourtenis vei wachtte al da tii lang en tint ik er mij op had voorbt reid T it zijn oogen sprak verbazing Was u er op voorbereid riep hijuit met den klank van hoop in ztjnstem Zij klnikte en trok den hoed naar voren om gemakkeli ker te kimfien leunen Ta Ik ben niet overvallen Ik heb niijn klein plan reeds geheel kant en klaar Het is wel wal r ekeloo8 en er zifci gevaren aan verbonden zei Miae Verner Zij zullen mil mot aïsohrikken ze de hij bogeerig Ik ben op alles voorbereid alle gevaren wü iki loo pen om mii van hem te ontdoen Ten minste 7oolang alf het geen moord 18 natuurliVt Beide f i luchtig I irwiardi Liuster sprak zij on terwijl zij haai sieiti deod dalen fliuHtorde zij eeni g wool den tot hem I h uitweriiilig up hem was verba iwmI Hij sloeg ijt oogen op met een plitstliag vuui tn sUmd half op van de bank doed doed kwam van n n dl ogii lippen vVaclit zeide zj nut liaasi oti tio rbaie hteiti dit is nog ni alleHl Nog tvns boog hij het hixdil en luisltrd toen kreeg hij etm hoog khiii Il nilti etn aohten kfoet den kit l van 04 n man die reed8bij oor bail ijn vjjand aan ijn voeten eiet llii lcg U dt hand op tiuat arm en liiikte dien htt was of hj nte m slaat was u spreken Ten laatste kwA mtu i e wiiorden Ht t IS Ih wondere waardig Bpr$k hij bewuiKUfonswaardig en het moei hikken Alleen t n vrouw kan sfio n plan smeden in alle bit oaderheden 11 vttii alle vrouwen sie hU Mu n III godMnaam Ik heb geen woorden om hiijn l wondering uit te drukken Ik hen blij dat n het goiHlkeurl sprak 1 nut etn vlitthtig laettje Wat mij Mrisff ik hen ei uogal trntmh op Ik g loof niet diu uw jonge vrleiid in taat al zijn dit te weerstaan en als hii dat k n Dal zal hij niet viel iilj ia Het is olinankl ot lu de leteinHto bijzon derheiieii maar nu wanneer 1