Goudsche Courant, maandag 19 juli 1920

de lewling en perspectief aan le leden geeft in belanjpijke zaken die tlhans de vakbeweging in groote mate bezig houden Aangedrongen werd om in de toekomst de Ujnen aan te geven in welke richting het Vakverbond zal gaan Van bestuurszijde werd uitvoerig uiteengeaet dat het bestuur in de gegeven on staniligheden heeft gedaan wat mogelijk fwafl Met het oog op wat in de toekomst gebeuren moet zal het bestuur een resolutie voorstetien Voorts zal het bestuur overwegen om zich voorlichting te doen geven op socio logisch juridisch gebied De besprekingen over de begrootdng werden vervolgens geschorst waarna de heer H C Snel uit Amsterdam lid van den Hoogen Raad van Axfl eid een rede hield over het doel en werken van den ïloogen Raad van Arbeid Algem Ned Vakverbond Te Utrecht won Zaterdag en Zondag de jüarvcigadcring gehouden van het Algelueen Nedertandsoh Valk verbond onder voorzitterschap van den hoer Jac Bakker uil Rotterdam In zijn openingswoord wees de voorzitter er op dat de invloed en onwang van hot Vakverbond steeds toenemende zijn en dat dit ook ten eoede zal komen aan de geheel e arbeidersbeweging Modege ieeld wenl dat het aantal toef etre len organisaties thans 29 bedraagt terwijl het totaal aantal ietlen 43 è 44 000 bedraajrt Het aantal be stuu niersbond en bedraoKt 13 Bü de behan leling van de begrootmg voor het jaar 1920 werd geklaagd dat het bestuur van het Vakverbond reen voldoen naam van de rpchtvaaidiKlieiii pn liet medelijden spaart dit ftrmo kind spaart dese vrouwen die me omringen en nooit vyan iijj tegen u geweeiit zijn Wilt ge een hoofd neemt dan het myiw nadat van den tsaar twee gekroonde hoofden is dat niet genoeg De 8ovjetB hebben u ter dood veroordeeld u en uw gezin antwoordde Yakowlef deaanvoerder der bolaJewiW wU moeten hetbestuit dat t genomen hebben ten altvoer brengen Volgens Dobrowltz rerden de taarltsa de tsarewitsj en de grootvorstinnen toen door de moordenaars naar een nabijgelegen boach gebracht waar een brandstapel werd gemaakt en aangewtoken Daarop volgde een afgrijselyk tooneel Soljaten matroïen en de menigte waaronder ook vrouwen nog wreeder dan de anderen duwden de rampzalige slachtoffers in de vlammen Telken wanneer dezen terugdeinsden werden zÜ met bajonetten vooruitgedreven Grootvorstin Tatiana trachtte driemaal den brandstapel te ontvluchten en zonk eindelyk doodeiyk gewond voor de voeten van haar beulen ineen De tsarina die den tsarewitsj tegen zich aan gedrukt hield ging met vasten stap byifa automatisch naar den brandstapel en verdween met haar kind in vlammen en rook Ik cloot de oogen vertelde Dobrowitz maat de lucht van brandende lichamen verstikte my en ik viel op de knieën ten prooi aan onuitsprekelijke wanhoop BUÏTENLANDSCÏI NfEUWS 1XJIT3CHLAND Prins Joacfaiin van Pruiffn T Jistermiddag werd te UerUin het bencnt ontvangen dat de jongBte zo r van exkeizer Wilhelm prins Joachim van Pruisen zioh in zün vUIa Liegüitz te Potsdam heeft doodgeschoten aldus verneemt De Courant BELGIË Het proces tegen de professoren Tijdena het proces tegen de Gentsche profeasoren deed aich een incident voor Mr van Cauwelaert richtte het voIb pimI verzoek tot den voorzitter van het assisenhof Mag ik den heer voorzitter verzoeken voortaan de beschuldigden ongeboeid te laten IDe voorzitter na een wijl dub iens Zulks gaat my niet aan De bpklaarden hangen af van den pro cureur generaal Mr Van Cauwelaert Dan riclit ik mün verzoek tot den heer procureur generaal Het O M denkt na Prof Dosfel Ik heb rulks nooit al s een oneer beschouwd Ik ben er trotsch oo door Bel rië om Vlaanderen geboeid te wordeoi Ik wi 1s het verzoek van de hand iMr van Cauwelaert Ik houd het staande O M cichbaar wrevelig om de weigering van Dosfel Wö weigeren IMr Ronae herhaalt het verzoek er btivoegen Met is hier een politiek prooea De voorzitter J it is geen politiek proces De beklaagden worden ireboeid weggeleid FRANKRIJK Keizerin Eujténie iHet Hik van ex keizerin Eugenie is ZaterdagTnorgen te Parus aangekomen aan de Gare d Auaterlitz Een défilé van duizenden personen begon even voor elf uur en duurde tot halftrwee Onder de aanwezigen bevonden zich de hertojr van AIba de Spaansche familieleden van de exkei rerin de oude femme de chambre die vijftig jaar in dienst der ex kelzerin is geweest prina en prinses Murat en prinses Marie van Griekenland Prins Vi ctor Napoleon en prinses Clémpntine heWien zich Zaterdajrraorgen naar Londen begeven om de begrafenisplechtfKiheid die te Fambo rough Hill zal plaats hebben bij te wonen TSJECHO SLOWAKIJE De achturendftK bevalt niet iDe Tsjeoho Slowakljfiche regeering zal een wetsontwero indienen tot het invoeren van den negenurigen werkdag om de productie te doen stijgen WvtenachapptlUke Berichten Aanwijzingen voor alcoholgebruik r Pinkhof KHiri ift iii lic Tijil hri t vofir lenceek Onzo HlHm collegia k te Chimf o hf hlioii sedert in Jaiuuiri lirl drinkvcrhod in werking Is gemeden in mei niindor diui WW OOO nev iller aanleidiiifj K voridcriL om ulrnliol voer te schrijven tie hoeveelhoift wa i gemiddeld drie iniial daagft eon ons ingevwi 10 gram pirituH frvunenii De pmliihi tion director van Illinois achi iOOIXM van dii h lf niUUoen weteiiwchappelijko verklaring vnlseh Vermoedelijk pen zeer matige schatiing dut kmnt ervan als dn overheid oen onm geU iK verbod uitvaardigt en haar verantwoordelijkheid ten opzichte van nvertretÜngen gedekt acht door een briefje vnn een nnvprantwoordelijk persoon Hot zou voor de eor dor goede artsen daarginds wenHchei jk zijn na te gaan hoeveel artsen aftn dat attesten gedoe hebhen mwgedann Het zou kunnen hlijkfni ilat do gehrele maaliregel slechts een lievoor deeling wa s van een minderheid van oversehilllgen voor wie geldt ntnicn Veritas magis amirus dollar De indicaCofi voor whiskey zijn vele slapeloosheid rhhet iin maafgeaUirrh niaag l iin lioofdpijrii krampen suikerziekte dybenterift KgR ÏgJÏËUW S Ned Herv Keric Ds C M Luiejjn telle denoord heeft iKwlank voor het beroep nnni de Ned Herv kerk te Tjipelle a d Mssel Sluit de gelederen De rtxle waariuwie de leider van den Ecohoniischon Bond Mr M W I rcub den lOen Juïl de algameeiie vergadering van dien l oud heelt geoipiL nd heeft allerwege groote belang suHIing gewekt In zijn roi Q constatewde do lieer rj eirfï dat tengevolge van de houding van de groote meerderheid zoowel van uthodoxe protestanten uls van do goloovlgcl katholieken de Ewnomisehe lioufl tegen wil en dank en legende Ijcdoellng zijner oprichters naar den poiitii k vri izinnigen kant is gedrongen flat hrt zoo gaan zou was voor ons nioi aan twijfel onderhevig de vorming rouwens van dien bon heeft ons stpe ts licvreenid l al h leidende kringen in dien I otui llians lot de crwiclus e zijn gekoni n iat de Ijostaande toestand voor de vrijzinnige partijen moordend is en dal lol omvorming der partijgroepeering moet wordeii overgegaan moet verheugend woriieii genoemrl Mr Trenl heeft het in zijn roilo aldus gezegd Niet alleen voor don bond maar ook voor do andore staatkundige parliien Ier linkerzijde als voor de politiok gegroop erilo belangen eatogoriKin die met meer of minder ftuecp aan den laatsten verkiezi ngsstrijd deel namen doet zieh Hums de vraag voor of het wH in iillei belang en dus in tict helling van he land is door innierHike venlceldheid eigen kracht te vermindeivii cti daanncde de hetn kkelijke kraeht W t hg Hlsiti enstig ge oïganis rde slaalkuiMÜge iwrt jen als die der meer of minder citnsotpient ii viiJutionaire groepen te verhoogen ircl antwoord oj tio gestelde vraag kiiii moeilijk anders zijn dan dat do lie laiuide kraehtrtverspTlling verzwok kcnil werken nioetf TV Verschillende wijyiniiigo partijen en de nietopeeni A dogjin isclien grondwlag georgani Keerde belangengroepen en vrouweii itrgani ati ï mogen op bepualdo punlui awiikcnde unancoeringen over de n od akelnklieid uni liei ec i nomische fiuidaniciit MMi TTel Nederlaiidsche volkf leven llmns oovoc inog liik te cT terkcti Waiir dit zoo is en waar juist than lirigecii iimenliindt zoozeer naar o ren komt lietgeiMi scheidt door de nmsland ghc len zoozeer na r achlerci wordt gewhoven i de tijd gekomen tril met ernst te overwegen of men niet lieizij lot em fusie het ii althans lol een zeer tiaiiwe samenwerking kan komen Dc e i oncliisio vindi weerklank liii en groot deel onzer niet kerkelijk poI Tk ge rgaidseerde en nielrevolutio nair gczindo landgenooten zoowol onder de vrouwen als ouder de mannen De onwtandigheiien wijzeri djin ook zoozeer in die richting dal tk mi h ui si eggen njiwiljekcii r g c wee lilierale fract cs in do Kamer nie de friK lii drr Neutralen waartoe mei ue afgevaardigden van den boiwl divan do l iddenslauds en de Neutrale I irli i hehuon n en waarin ook de lieer Hos Ills verlegen oordiger van de Plaltc indsiiarlit ziliing iLld hi verschilleiuh grootcru vraagstukken tot hel plegen van oVerh zijn overgegaan l o Vrijzinnig Democraten hel hen aan dat licniccNschap ie ijk overleg weliswa ir ii ct willen niee4loen maar liet ia niet buitengesloten dal persoonlijke overwegingen aan die houding net vo komen vieenid zijn geweest In de Liberale l nie is het denkbeeld van samenwerking herhaalde ma ieiï uitgesfc rokon pogingen in die richting gedaan hebben oehler steeds oj tegenstarKl gestuit Mr Rink de leider i er V li Kamerfractie heeft in Het Vaderland van 12 Tuil j l daarop opnieuw gowozen Inderdaad zoo zegt Mr Rink te recht het zou Stru svogelpohtiek zJin o ontkennen of zich te ontveinzen ilat de vrijziruügen meer eu meer geraken ill een Uihebagciijke een gevaarnjke misschien zonden wl kunnen zeggen eeu baclieli ike positie samengedriikt en udcrniijnd als zij leikens weer worden door 4e groote partijen Ier rerliicc en icT linkerzijde J at in dezen toesUiflid ver ielering moei worden geliraeht dringt in hel Ic sef van velen in alle door ons b doelde partijen door Kn Mr Kink besluit aldus Dat het hier om rtHlenen ihe net uiteengezet behoeven to wo n een uiterst moelijke bizonder delicate zaak g Idi waarbij o fers van verseliillenden aard gevraagd zullen worden w a irini de o seheii dio men tot dii t ir i iii samenwerking stelde missdiien zuilen moeten worden herzien en w i ir ii wel icht ten deele afstand zal moelctti gedaan worden van gefluicnde langen ütd el efkoi Hde inzichten ïchi nlons nie t ï ijfehichtig Daarom moeien wj oi s nachten te verplaatsen in den gedachlengang van hen dio zich tof dusver afkeerig toonden Waar oehler ook in tiuniie gele ieren het aantal groeit van hen die de toekomst duisler inizien indien wij op deii w g der n deeldlieid voortgaanv inag de hoop nfft worf cn opgegeven üat do invloPKir Jko leiders w er woord te dozen aanzien van beslissend gew chl was voor de partij Inr zamerJuind zullen gnnn toestem men dat de door ons voorges ano ver eenigirig of vornung van ivn nieuwe partial dringende eisoh is van zelfhchcuid Het Vaderland dut het het met het Htftndpliiiit van Mr Hink in deze volkomen eens is wbrijft in een eigen artikel op 14 JiiJi Hel wil on voorkomen dat Treuh s oproep lot aansluiting van de vrijainni ge geledweni door dlkeen wieu t uttsluitenn om ile vrijziiuiige en tiemoorat seho zaak te doen is met instemming zal worden beantwoord voiumI als en dit is voor ons conditio sine ua n ui die aan Iiilling zal verkregen worden op een democratisch vnizinnig program waar de I parlijijes der vrijzJiuiigen zicli op kunneji veroendgen Hef lig echter voor de hand dat een licreenigitig van di vriizinnlgo en neutrale groepen tot een gr tote partij niet zoi genuikkelijk lol slanil zal komen te meer niet omdat le leidende personen zoowel nail vrii liherale zijde als aan die der vriizinnig denMicralcn da ir niet bjster veel voor voelen I e Nationale het orgaan van den Vrijz T ib i uid toch schHit rWij geluovcn niet dat de tijd voor een fusie van alle vriizinnlgon rijp Is Misschien kau hij hel ook niminer worden Wel Zou steljjg samengaan vau Kcoiiontischen Bond eeu tleol van de Dihei ale Uire en den Bond van Viije fiiberalen mogelijk zijn Ma ir ook daarti gen zal nogX crzH genoeg rijzen Uil den aard der zaak fuc l rl Kcnuomisclie Hond tot zich icii kmnen allerlei clemenVn wier jdellicid of eorzucht iii andere parijen liiet iH vredigd werden Dezen zn en van fusie weifnig moeten hebben In de tji eraIo Tnle zullen de eigen Üiki HtaiiLslieden de mannen die bui Icndien zeker z ju dat zij bn elke con slellalie een voorp a its zujIIcm innemen vriendelijk genoeg st uin to enover den weiifjch tot trrtnwe saiiienwerkitig besetende hoe de linkerzijiic aantrek kiiigskraclii mist zool ing zii ci pliii lerd h ij t Maar de anderen die zicb In gcda bte al iHUir achleren gednuigen zien Ki de rooden ilie Helst met de SD A P Mamenging ii en l riiiib j pi ndurven noemen een plan tot h ni etigaan van alb vooruilstieveiHle vnjzinnigeur Men zal in oflizen kr ng l reu b s irt gestoken hand zeker niet bnuiiskwi i geren Kn menigeen in do Hide zal ovcrieenis gerwd slaan de arm vriendscbappeliik uil Ie strekken Maar de iiumneu ilie daar in de algemeeiie vergaderingen de touwljch trekken ïJidlen wei zorgen dal bel bij enkele zulke vci eenzaojndo gel aren hlijfl Kn do Vr nnig Democ j ant u t ieii in gelijken geest Indis icdicn ui nioeleti wij dus van een sameng i in vau alie vjri ziniii en iiiel s heltbeii nieltemin inichon wij de lluins door den lu er Prciib in bet werk gcf telde pogingen van harte toe He IS bekend dal Wij reeds lang van oordcfJ zin dal de groC iecriiig der vnj iutiigcn in ohm land niet b vurder Ijk IS aan de gezonde oulwikkelitig der politieke verhoudingen Er is inilcr ilaad noodeliH Z v versnippering Naast onze parii is er slechts plaals voor i i n liberale partij CieUikt hei inderdnad de liberaal nen rale concentratie lot óén partij samen ie smelten ilan is dat een groot voordeel Vooral wanneer daartloor de belaugenparliien kiunen te venhvijncn zal ilit belangrijke zuivering zijn van de poÜlieke atmosfeer Het va l niet te otil kennen da l innen de grenzen der liberale en neutrale fricties de nooiiigd eenheid waarop de nieuwe partij mne bcriiBteii in voldoende mate aanwezig i Dit blijkt uit de herhaaiile sahncnwerking dier fracties in het afgeloopen zillingsjanr Daarhi i stonden zij dan lelkens tegcnnvcr de onzen nezamenliik namen ij door de inneming der nioiie Dresselhiiys bij de oorlogsdebat Icui stelling tegenover do miolieMar chanl Gezamenlijk ilienden zij hel suliainendemenl Treul ui dal Iwnen wilde V0 u de crisisKchuld en b slre en daardooi het denkhee d Oud om liever eer l over de beffinglineens Ie be sll sKen anicnJi ik gaven zij bj de bcbandeling der anti revoliiJie vvel de y Ie Ifiit rcchtsliegihselen prijs 7 IÓ uiten zich de organen Hd zal er nu o aan komen wanneer op een on vorming der parliieii wordt aangestuurd of dan inderdaad ileze meerlingen zullen domineeren BINNBWLA ND EUHSTE KAMER Grenswijdging Delft iln de Memt rie van Antiwoord nopens tiet wetsontwerp tot wijziging van de grenzen der gemeenten Delft ScBpluiden en Pynacker en opheffing van de gemeenten Hof van Delft en Vriienban spreekt de regeering beglist tegen dat de voorjresteMe uitbreiding te ruim zou zün De grenabelegging dient zoodanig te zün dat ii niet alleen in de onmiddellüte Wioefte voorziet maar gedurende de eerstkomende iareai voldoende is voor verdere uit breidinsr van de stedeUike bebouwing binnen het jremeenteliJk gebied Van opofferen van een landeltike bevolking aan de belangen der stad Delft is geen spralte INGEXONDHN MEDKOEBLINGEN Premie voor onze abonnó s 7 BON Ï taen inwliieiing vm diii BON lan i IrcuicaiM hunnen TWEE PERSONEN op EEN betaald BILLET toegtni verkr j0an De Duitsch Nederlandsche crediet en kolenovereenkomst Naar de correspondent van de N R Ct te Spa meldt zal de Duita che regeerng nog eena ip een officieele verklaring haaipositie ten oiKichte van de pre4Het en kolen overeen komt t met Nederland uiteen ztkien Dez veiklaring zap op het vJÏKcn Ie neerkomen De Marinedag i alerdag r te s iravenTiage leii i Il van de ilachtoffern der Marine eeu zeer gNi d geNlaagdo Nfarinedag gehouden Om 12 uur trok vanaf liet stalionHplein tl optocht naar het terrein rioiitii St V oro i de tamboeis u pt ipors di r MarieuerH daarachter de itiitniiiziek der Kon Marine Natuurlijk trok een en ander epornie helang telling w aartoe hetialvo ile magiHche kracht lU marHchmnziek de met recht sclullerende iinitormen der adellior 4teii m nieirderdfi iiiel weinig l ijdtoegen lok I fjieti v rHchiiiende riyuiiua stiek en ari vereenigingen mede Na een défilé lang s hel Deparlenienl van Marine y v iv de lieer Ter Kal Kamerlid en I marinier den Minister de noodigo ld chtiiigen gaf iriDk men naar het rc l errein HouInK it Oaar werd het wooi d gevoerd door Ml M W F Trenh Na op het doel dl r liiieeuikomst te heldieu gewc zen zei l V ilat onze Manuo verbeleni nooit ifgewdiaft luoel wo rdeu Onze kidoniën i iuim n alleen do u de Marine verdedigd Av oideii Hierna werdffu van verschilii iide sprei kgc toe leu redevoeringen Lchoudeii eii grinmistiekoefeningen iiit Mocrd l e dag SM i d e llolen met een fee i a MtNl in i diercnlnin Tand en zeemacht De tegenrwoordige Duitsche regeeringKal haar voorgangster ten opzichte van hetgesloten verdrag niet de savoueeren De regeering zal al het mogeUikedoen voor een loyale uitvoerinjï van hetverdrag 8 l e regeering wüa er echter op dat Ie mogellikheid van vervullen niet alleen by haar ligt maar ook van de houdinjr der Entente afhansrt Het lid van de Bweede Kamer dr Th van der Waerden heeft naar Het Volk meldt de volgende vragen gesteld aan den minister van buitenland se he zaken 1 Heett de minister van buitenlandschecaken kennis genomen van de daeiblafltelegrammen volgens welke de entente ontstemd ia over het orediet van ÜÜO OOO ÜOÜgulden aan Duitschland en de Commission der Reparations zou geprotesteerd hebbentegen de voorgenomen kol en leve ringen vanDuitschland aan Nederland 2 Zoo ia kan ie minister dan een verklaring geven van de tegenspraak tusschen4 edoe de uitingen van den heer Mdleranden de xei ststellende verzeJiermgen van dezijde der Nederlandsche resreering in deKitting der IWeede Kamer op 2 Juli i l S Is de minister bereid ter openibare kennis te brengen de bescheiden waarop ziJn gun tig oordeel omtrent de toeoegffingen van de Commission des Reparation steunde 4 Bestaat er vertmnd tusachen de iongfitc verhooging van den kolenpriis in Nederland met 8 ETld de ton en de overeenkomst met Duitschland die in bwioelde zitting der Tweede Kjamer werd aangenomen Ijandstorm spoorweiten De gnmte promotie hl crw i dite promotie in do hoogere nfficiciK cangen kan m het hrgin lei oIgi nde wiek Woi den legenioet gezien GEMENGDE BERI CHTEN £ en consent enz wendel i e reidierclie te Keulen lieell naar de Tel meldt een ojizienhnrend com ploi ontdekt vau een bende die handel drijft in valHche Duitsche in en iiil oercon riteu iebloken is dal de lioofddaiiers in hoofdzaak llollandei s xijii die 111 Keulen den Haag en Anihleidam werken Hel zank e wordt gelinancieerd door een Haagöche we luwe die iiionienteel haar tenten he ft opge tdgen in de vnn Aersnenstraat t Sche ers cliüicnde leden der hemde zijn ovei de grens gevlucht Zoo moeten ieh hi r bevinden Krich Hingel alias ivapilein Hi inrich Meyer Paul Sönngeratli KirH di en andetren Dezehee len liebhen in hun bezit vaiwhe tempels en eli partij origiiieele Diiitwche in oerconsenten VAy wenden op I oogenlilik pogingen aan oiu de wijk naar Zuid Tn den aanvang vroegen zij voor hun iiaiiiaak ron enleu 1000 mark pei stuk l iiei véél en véél nieer Zoo ïh bekend dal ze nog niet zoo lan geMen oen eonHenl voor den prij i van 1 mdlioen mark liehhen verkocht Kenige d igeii geleden heelt de Hangselir politie een tielegrain uit Keulen ontvangen waarbij de aanhouding van Hingel werd gevraagd In rentraa l wd d hi i gearresteerd en overgebracht naiir lie IHnis van Bewaring F n Ministeieele beschikkine van 12 Juli 1920 vermeldt dat is opgericht het Vry willig Landstoimicorps Spoorwegdienst Dit korps wordt naar behoefte in een staf en onderdeden gesplitst te re elen door den inspecteur van den Vri iwillijren Landstorm in oiverleg met den chef van den Keneralen staf Als commandant van het korps treedt op de aangewezen directeur van het Etappen penen Verkeerswezen Als lid van het korps kunnen worden toegelaten niet dienstplicht jfen en niet in werkeliiken tlicnst zündo dienstplicJitigen die in dienst zifn van een der Nedelandsche Spoorwejrmaatschappuen en die een vrijwillige verbintenis bii den landstorm aantraan jDe leden van het korps ziJn verplicht om indien daartoe door of vanweee den Minister van Oorlog opgeroepen tot nader ortier werkeUiken dienat te vervullen ten einde i n militair verband dienst te verrichten op de Spoorwegen hetzü in den gewonen werkkring welken z daarbij vervullen hetzü in eenigen anderen werkkring waartoe zij bekwaam worden sreacht zij l ehoevein niet aan de oefenineen deel to nemen De leden worden na oproeping desgewenscht tot zelfverdediging bewapend zoo mogelijk met een revolver anders met een karabijn Luit gen Bosboom De toestand van den oud mi niater van oorlog luitenantgeneraal Bosboom is thans zooveel verbeterd at verwacht wonlt lat hij in den loop der volgende week het R K eiekcnhuis waar hü geopereerd werd zal kunnen verlaten Nederland en de Volkenbond Met hH oog op den steeds toenemenden omivanfr van de betrekkingen welke tusschen Ne ierland en t bureau van den Volkenbond tp Lonidein bestaan is de Nederlandsohe regeering er toe overgegaan zich bii don Volkenbond officieel to doen vertegenwoordigen Te dien ein le heeft zij thans den Nederlandschon gezant te Londen jhr mr R de Marec = van Swinderen aanfïejwezen om aldaar namens ons land op te tre ien als vertegenwoordiger bii het bui eau van den Volkenbond De belangen der intelleotueelen In een te s Gravenhage jrehouden vergadering bijeengeroepen door een commissie benoemd door den Neti Journalistenkring is besloten tot nauwere samenwerking tot behartiging van de geesteliïke en materieele belangen der intellectueelen Eerste N ederUuulsche wegen ïcongres Van 20 tot 26 Sept wondt te sGraven hage het eerste Nederlandache Wegencongres gehouden Vechtpartij In den nacht van Vrijdag op Zaterdag omstreeks 1 uur heeft vlak bij de grens biJ Dinxperlo een ernstige vechtpartü plaats gehad tusschen leden van de DuitBche rijksweer en de drie gebroeders G uit Dinxperlo Er werden schoten gelost en de 22 jarige Hendrik G werd gedood ZiJn broer Bernard kreeg twee schoten in het been terwül ook de derde broer ire wond werd De politie stelt een onderzoek in Men weet niet of de vechtpartij heeft ulaats gehad op Duitsch jof Hollandses grondgebied en ook niet of er meerdere personen bij betrokken zün Vermoedelijk hcJaben ook de gebroeders G schoten gelost N R Crt 1 Aan het stille strand verdronken Zaterdagmiddag is aan het stille strand te SrcheveninKen een jonge man die ïlch ondanks de daar geplaatste iluideUJke waaiBchuwuigen in gesvaarllijk water waagde venironken Pogingen van baders die zich in zee bwaiven om te beproeven den onvoorzichtige te redden slaagden er niet in hem levend aan het strand te brengen Het Behotensche raadfilid Blom De AmsterdaniBche politie heeft Vrijdagavond het Raadslid Cl A Blom uiv Schoten wiens aanhoudin verzocht was KearrestaeiTl De man is naar Scïïoten overgebracht en mI verdaxJit van oplichting aan de justitie worden overgelpvenl La ich ppWft t gesprongen IV Kuwhedei ZaU rdag i gen in een liouteu bijbouw van de rtuu lerij der fiinia Sloten Zwijnenherg aan den Kni iiersdijk pon autogenisch lanehapparaal uilcenge pro 8f waardoor hiH giv boiiwtjp geheel uitecnsloeg De werkman die er in aanfyi ezig wiih werd i door de scherven ann hel hoofd vt r wond De Koningin te Radio Assel Men meldt uil Apeldoorn dal H io Koningin Zaierdagmiddag met de familie Roöll een bezoek l f gebracht jinii Droevige thiuskoniht Zalerdag brak een felle brand uit iVi de landhouwerswoning loehehoorenilü aan E D gelegen aan den Mfniiii kcnweg nabij lie gemeenlc Wcnendaal Hei gebeele achterhuis met eeu zeer groote hooveelhoid hooi ward een prooi der vlaimiien Do eigenaar was met zijne Staking van melkbezorgers De mnlkbezorgerH zijn te Nijmegen in staking gegaan wegens niet inwiiliging an een loonei scli De inidk moet thans iian de inidchtingen worden afgehaald I e patroons wilden eerst loonsverhooging toekennen nadat de ndnislerieele hc cliikking waarbij vnor Ni linegen i cn melkprijs van 17 ct is va itgesleld zal zijn ingetrokken De uitsluitinsr Hi l aantal uitgeslotcnen Ie Delft hlijft vrijwel coii tanl en I edraag1 on geveer 20 p t van hel lolale aantal lier modern georganiseerden Het conH 1 heeft dan ook alhier hoegenaamd geen stagnatie verwekt in den voortgant van do ondedliaiidi ii zi inde boinvirerken Betaalde geestelijke voorlichting fk UolterdaïnHrlie predikant f C Schuiten heeft het volgenih onder de aandacht zijner gemeenten aren gebracht Daar alleen wat geld kost voor de iiieeste menritdien waarde lieefi km mr a catÊehJHatieiH verzuimd wordi kun de liredikant op allo tijden van den dag rmi allerlei onhenullighcKlen van ziin studeerkamer geroepen word n enz Daarom worden voortaan lessen die niet dienen ter voorlicreidingl van de aannem ng maar om op de boogie te kniiien van verschillende vraagstukken i godsdienst g en sociaal gebuxl sleclits tigeu crgx eding door mij gegc en Ier will he ï ekingen buiten mi n spreeliiiui om eveneenis gehonore rd moi +e i worden leiler die a zon op een deel an mi m lijd hefilag meent te moeten ii ggen zal mi n opvatting niel and U s dan liilliiken kunnen Noodweer in Twente ateidagmiddag woedde over Twente een hevijf onweer tiat vergezeld van een sterkeu wmdhoos en hevigen hagelslag een enorme schade veroorzaakte In de streek Weidam Zeddam Deidenerbroek zyn eenigu honderdtallen boomen üoormidden gebroken of ontworteld Kerngezonde zware boumeii er zyn er by van een meter middeliyn zyn al s een net gebroken of van onder tot boven gespleten t Ih een enorme veiwoestmg Veel gruoter echter is de schadü veroorzaakt door de stukken ys die ter grootte van eieren by buopen vielen en den uo st vermelden Itoggeen havervelden zyn deerlyk gehavend Lnkele boeren die wc spraken schatten de schade door i en hugelaiai veroorzaakt op ƒ lUüIl tot ƒ 4 I0 by een der boeren den landbouwer Oveibeek op Zeldam zyn m de wei drie koeien door den bliksem gedood Veel grooter nadeel leed hy van den ysregen De stukken ys zoo verklaarde een der boeren ona komien gemakkelijk met de schop opgeschept worden 4 uien na den hagelslag lagen ze er nog by honderdtallen t VVaitn sclieriie min ot meer vierkante brokken ity een anderen boer kwam een zware boom op een schuur terecht by een derde waren alle ruiten stukgeslagen By Carelshoven een uur verder m de richting Delden zyn twee zware Imdebeomen van een meter doorsnee ongeveer een meter boven den grond algebi oken terwyl tusschen Carelshoven en de streek der verwoesting boomen en veldvruchten sioo goed als niets geleden hebben Autobandieten Den laatsten tyd maken de auto bandieten I arys weer onveilig Vooral in den nacht volgende op den Hen Juli Frankryk s nationalen feestdag trachtten zy op verschillende plaatsen hun slag te slaan IVee jufjes die s morgens vroeg van een t alchampetre terugkwamen liepen langs de tuinen van het Trocadero toen drie mannen in een auto kwamen aanrennen IVee sprongen er uit snelden met revolvers in de hand op de verschrikte vrouwen toe namen hun handtaaachen af pron en weer in den auto en renden heen Op het geschreeuw der vrouwen kwam de chauffeur van graaf PolignadVganriJden die juist een auto naar de garage bWhts Hij verzocht den slachtoffer in te mWEpen en begon een spannende vervollMg van de bandieten Hü haalde ze spoedig met zün groeten auto Tn Door haodig te ftwenken dwon ghü de bandieten in een Kreppel te rijden maar in echten film stijt sprongen deae uit den auto vóór deze stopte en maakten zich tang s een donker züpaadje uit de voeten De politie vervolgde hen doch tevergeef s De auto die zij achterlieten bleek een taxi te zijn dïe den vorigen Zowlag bü de rennen te Auteuil was gestolen iDen voorafgaanden nacht had een gelyksoortigen aanval plaats gevonden op eenige vrouwen die de Champs Klvsiéen kwamen afloopen Men gelooft dat de daders tot dezelfde beïvie behooreti STADSNIEUWS GOUDA 19 Juh 1920 Hteun aan werkloo e sigarenmakerti Onder voorzitter schap van den heer R U Jongonburger is voor deze gemeente op initiatief van den minister van Binnenlandsche Zaken ingesteld eene plaatselijke Commis Hie van Steunverleening aan uitgetrokken sigarenmakers tot leden waarvan werden benoemd de heeren J L Betonje correspondent der arbeidsbemiddeling P Bokhoven Directeur aannemersbedrijf M J Donk Jr vertegenwoordiger van len Ne l Sigarenmaker i en Tabakbewerkersbond J A Donker sigarenfabrikant C van Kooten vertegenwoordiger van den R K Sigarenmakers makersen Tabakbewerkersbond T Kroon idem van den Christeiyken Sigarenmakersen Tabakbewerkersbond J Rodenbach idem van den Ned Federatieven Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers P A Schroot directeur der Ambacbtsschool en A D van Vreumlngen sigarenmaker allen wonende alhier terwijl als Secretaris aan de Commissie werd toegevoegd de heer C J van As commies ter Secretarie alhier Het doel der Commissie is het verleenen van moreelen en financieelen steun aan uitgetrokken sigarenmakers die tot haar het verzoek richten om langs den door de Commissie aangegeven weg in een nieuw vak te wordjn opgeleid De verga leringen der Commissie zullen in deu regel op Woensdagavond om 8 uur wor l n gehoilden in een der lokalen van het gebouw van het Bouw en Woningtoezicht Spieringatraat no 113 terwijl aan de Commissie gerichte Correspondentie te adresseerei is aan den Secretaris Stadhuis Kamer II In brand Zateidagavond is voor het circus Wilke een ngelukje gebeuni dat betrekkelijk goe l IS afgeloopen Ongeveer te zes uur wilde de machinist de vuren aansteken waarby ziJn jas waarop blijkbaar l enzine was gemorst in brand geraakte De man had de tegenwoordigheid van geest het kieedingstuk onmiddellijk uit te trekken zoodat hy alleen aan de hamlen brandwonden kreeg In een tegenoverliggend café weixl hij verbonden De Volksbondvergaderiïig De Volk sbond tegen Drankmisbruik houdt morgen in Ons ïenoeffen onder voorzittorsch ip van den heer mr dr F W G Snyder van Wissenkerke zyn 46e algemeene vergadering waartoe de afgevaardigden van de verschillende afdeelingen zyn opgeroepen Vanavond te 7 uur zullen het Hoofdbestuur en de afgevaardigden door het gemeentebestuur ten stadhuize wonlen ontvangen waar zy officieel in onze gemppntt zullen worden verwelkomd Te S uur wordt in den tuin van On s Genoegen aan Hoofdbestuur afgevaardiffden en leden een concert aangeboden Zooals reeds eerder is gemeld zal morgen een belangrijke agenda worden behandeld Behalve de meer huiahoudelyke aangelegenheden toch komen verschillende zaken aan de orde die van groote algemeenr beteekenLs ziJn Fmancieelc voorstellen zijn er ingwliend welke o a beoogen de uitgave van een volksroman of tooneelstuk waarvan de strekking zal zyn om het doel dat de Volksbond beoogt te bevorderen voorts ile in stcllinK van een studiebeurs van f 600 voor een inrichting van hooger ondei wijs ten behoewe van kinderen van le len van den bond die zich voor het doel der vereeniging zeer verdienstelyk hebben gemaakt verder een subsidie voorstel van f 5000 voor den herbouw en uitbreiding van de stichting Het Gryze Huis een inrichting voor gepen iionneerde O J militairen Naast deze voorstellen stelt het Hoofdlbestuur de gewichtige uuaestie aan le orde om den Voik sbond zich te doen it Pieken over het voorstel Rutgera tot wijziging der Drankiwet door invoering van het stelsel van Plaatselijke Keuze Zooals men zioh herinneren zal heeft de lemeonteraaid van Gouda tejren het voorstel van B en W in zich 20 Anril j l uitgesproken om adhaesie aan dat wetsvoorstel te betuigen De afdeelingen Winterswijk en Bussum hebben verder voorsteilen ingediend over toenemend drankgebruik en hooffe loonen en drankmisbruik en de afdeeling Bussum over beperking verkoop sterken drank door verbod van verkoop daarvan na B uur des avonds in voor het publiek toegankelijke lokaliteiten ïa behandelliw dezer agenda zullen de öt Janakerk met de kerkrfazen de Kon Stearine KaarBenfabriek de Plateelbakkerij ZuidnHoilland en de Goedewaagen s Kon Püpenen Aardewerkfabrieken worden beaaichti td Witte Bioecoop Voor zoo n warmte al i dezer dajren moet zelfs de hardnekkigste bios oopi ezoeker zwichten t Was Zaterdaig merkbaar leeg en t gelach dat opschaterde om de diverse kluchten klonk dimner dan we t ooit n do Witte Bioscoop hebben gehoord J e vrouwelijke Simson een c hfce mannetje putter vertoonde haar kn ohttotfreo nn voor heet wat minder belangstellenikn tut waarop haar wondere preatatiea raAt bobben vDe Roode Auto t hooftlnumnMr i een ipannende tngredie die aantoont dat de gruwelen van den oorlog de meoachei Qiet zachter hebben genaakt Er wordt mmooni en gedood of t zoO niets it GOUDBRAK De voetbalclub De Zwaluw alhier behaalde gisteren met 2 1 de Medaille uit loofd door Gebr Vollemans te Gouda tegen E V V te Rotterdam De kiezerslijst deier gemeente bevat de namen van 985 kiezers MOORDISCHT Propaganda uit voering van den Tumkrlng Gouda en Umstrclten IHIet begon goed Den heelea Zaterdagochtend was het mooi weer geweest aldoor zonnesdiün en daardoor missthlen wel wat waim voor een tumfeest Ën toen omstreeks half vier de versoliillende medewetkende vereenixinKen i ch in ons dorp opstelden om zich na een rondgang met de muaiek van Jühiterpe naar het terrein te begeven dat een eindje den polder in l c iets ten Z W van het station zal wel niemand dan misschien éisa enkele verstokte pessimist aan regen Hebben gedacht Zij die wat vroeg op het terrein waren zullen dat vroolUke gezicht van dien langen stoet wit awart met de vele vaandels in marsclMJafi door het poldergoen niet licht veiïfeten Het fijne Moordrechtsohe kerktorentje e de groep Goudscbe torens op len achtergrond oivetkx epeLd door de blauwe fijn doorwotkten aomerhemel gaven aan het geheel een aardig aspect Jammer dat de deelnemers stuk voor stuk door de controle moesten wlJ hadden zoo graag een flink entree met moaiek op het vroolijk gepavoiseerde terrein gexlen Doch dit zal wet een moeilijk te vermUdm noodzakelijkheid zijn geweest wil hebben overigens alle hulde voor de uitnemende hoofdleidinv in handen van den heer Boot te Gouda die op tijd liet vertrekken en alle stagnatie onderweg voorkwam Zoo werd onder goed weer en een friscïi briesje begonnen Doch ziet Breeroo maakte zijn bekend gezegde ooJe hier waar Daar in het Westen pakten de wolken zich al meer en meer samen men katik al angsü daarhera de lucht werd awartar en zwarter de vriml deed het noodige om alles onze ri chting uit te breuf n en na een goed kwartier werd maar tot schorsen der oefeningen besloten Een donderbui met geweldige piasregen maakte verder werksn ten eenenmale onmogelijk Men zocèt een goed onderkomen in het kleedkamertje onder de consumptietent in de stallen van een nabijgelegen boerderij Zoo werd een half uurtje gedwongen gepauiEeerd Getukkiir klaarde het toen op zoodat weer verder kon worden iKewerkt Hoewel de grond natuurlijk drassig en het gros nat bleef het leende blijkbaar niemand Met üver en lust trok men weer naar de toestellen of aan de vrije oefeningen waardoor deze uitvoering van den tumkrimg Gouda en O alle eer aandeed Bn al mocht bij de vrije en orde oefeningen wel eens hier en daar aan de gelijkheid wat haperen wat deerde het de toe stel oef enincren vooral haalden de reputatie weer glansrijk opl Dat behalve geestelijke kracht ook het lichaam voed ontwikkeld moet worden om een mensch tot mensch te maken iet ï fii nog kringen iwaarin dit besef niet is doorgedrongen totdat men het persoonlijk aan den lijve omlervindt het is wel het beste waarvoor een tumkring propaganda kan maken Voor een gezonde ziel is ook een gezond lichaam noodig Gf de propa anda geslaagd mag heeten Dit hangt in de eerste plaats af van hetgeen gepresteerd wordt Doch ook en vooral van de belangstelling Oh zeker ons dorp toonde die flink Moordrecht liep zoo niet geheel dan tooh half uJt Gouderak was ook goed vertegenwoordigd doch waar bleeft gij Gouwenaars en anderen die belang hebt bij de tumvereeniging Gouda en Om streken Waarom uw interesse niet door uw aanwezigheid getoond De Tumclub Gouda en O heeft hetzijne ge iaan het verdient huWe daarvoor En de vele afweaigen uit de olaateen vanwaar vcreenigingen waren owcekomen n l Excelsior Gouda Pro Patria Zoetermeer Zegwaart Thor Gouderak OlvmDla Haastre iit U D I Zwammerdam J O K Reeuwijk Hercules Bodegraven O S S Zevenhuizen zUmoeten zorgen n volgend maal presentte zijn FINANCÏËË LB ÊRI CHTEN WldSfiLKOEBSKN Ofriciëele noteerinir te Amsterdam 19 Juli 1920 18 Juli 19 Juli Londen lUl 11 08 Rtrliin 7 4214 7 42 Fariifl 24 23 86 BrusBel 26 25 Zwitserlanil 50 60 60 60 Wbenen LM 1 90 KwpenhaKen 46 0 47 26 Stotkhoim 63 36 3 26 Christiania 48 47 76 New York 2 86 2 86 2 i4 MAKKTni eit UTEN Rotterdamsche Veemarkt Maandag 18 Juli 1920 Aanvoer 425 vette runderen 175 vette en graskalveren 488 varkens 318 schapen en lammeren Prijzen Runderen Ie kw ƒ 2 00 2 26 2e kw ƒ 1 95 05 3e kw 1 7f 1 86 Ossen Ie ƒ 2 10 2 20 2e ƒ 1 90 2 00 8e ƒ 1 70 1 80 Kalveren Ie ƒ 2 20 2 30 2e ƒ 1 90 2 00 3e ƒ l7 0 1 80 Schapen Ie ƒ 1 60 1 70 Je ƒ l 4 1 60 Sé ƒ 1 20 1 30 Lammeren ƒ 0 70 0 80 varkens Ie ƒ 1 65 1 70 2e ƒ 1 G0 1 60 3e ƒ 1 35 1 45 licht soort ƒ 1 20 1 30 Handel over t algemeen redelijk prüxenvoor alle kwaliteiten vaster dan vorigeweek Redelijke aanvoer SPORT Uitslagen ZWEMMEN Ie klasse B Utrecht U Z C I G Z C 2 7 3e klaas A Uiden L Z C I G Z C Il fr 1 8e klas A Hlillegersberg HiUeiersberg Schladam 01 VOETBAL Vlaardingen Fortuna Gouda 3 0 U Z C I G Z C II 2 7 In deze onUnoetlnf hebben ome Bta4lKenooteii bewexen gêeu luit te gevoelen degradatiewedstrijden te speten De training van vorige week heeft uitstekende resultaten opgeleverd en individueel bleek ieiler voor zijn taak ber kead waaraan het in de ontmoeting G Z C U Z C haperde Het rust leidde G K C met 3 2 wat de U C ers hoopvol stemde omdat een dergelijk kleine achterstand wel In te halen w ts Es bat nicht sollen sein De G Z C era bleken bij de hervatting zulk geweldig elan te bezitten dat zij de Stichtenaren ovenlondenlen en hun doel als t ware bekogelden Zonder groote inspanning lieten ze den U Z Ü keeper nog 4 maal visschen en wonnen z g n op hun slofjes met 7 2 Bokhoven scoonle weer eenige prachtige doorslagballen D Usselstijn was in schitterende con litie terwijl den Boer roet geweldige slagen het water doorkliefde en lederen aanval leklde De achterhoede gaf geen sch n van kans en Is de training W Smit leer ten goede gelromen Het degradatiespook ia nog niet gelïeel verdwenen doch het is ondenkbaar dat Ü Z C één der belde ontmoetingen tegen de Maas zal winnen Maar wedstrijden zijn immer dubieus In het lUerongunstigste geval behoeven we niet voor degradatie te vreeten want Ü 2 C speelt absoluut een klasse hooger dan ledere 2e klasser Het tweede zevental moest het zonder van der Ree itellen en werd met een B nederi iag huiswaarts gezonden Fortuna Gouda 3 0 Met eenige invallers trok Gouda gisteren naar Vlaardingen en verloor op een zeer glibberig terrein met 8 0 RECHTZAKEN Een itroopende burgemeaater De kantonrechter te Breda heeft den burgemeester van Ginneken schuldig verklaant wegens éénmaal gepleegde strooperij en hem mitsdien veroordeeld tot f 15 boete subs IB dagen hechtenis De eisch was f 50 subs 60 dagen hechtenis OKDUWUt De voOTSohotten aan nderwtlzerii iDe heev Th M Ketelaar beeft telegrafisch jum den Voorzitter der iSveede Kamer vepzoch de volgende vragen ten spoedigste aan den Minister van Onderwus over te brengen Ie Is het bericht juist dat aan de Amsterdamache openbare onderwijzers die voor 1919 sün aangesteld geen voorschot op hun salaris zal woalen toejrekend 2e Zoo a is de Minister niet van oordeel dat nu hij in de Tweede Kamer dit voornemen niet uitdrukkelijk heeft me legedeeld boveobedoelde onderwijaers terecht op een voorschot geli k aan at der overige onderwijzers gerekend hebben 3e Is de Minister bovendien niet van oordeel dat al is de jaarwedde der bcdoelonderwü ers tweehonderd gullden boven het weitelÜk minimum dezen eveiweer een voorschot dringend behoeven twneer daar zy na de verklarinjr van den Minister in de IVeede Kamer onder meer hun vaoaoüeplannen daarop geheel heftiiien ingericht 4e Is de Minister alsnog berekl aan de bedoeWe onderwijaers hetatelfde voorschot te betalen als aan hun overige ambtjrenooten en wil hü aan zün beslissing met bet oog op de varcanties die 17 Juli a s beginnen ten spoedigste bekemlèeid jreven iDe MinL fter van Onderwijs heeft hierop als volgt geantwoord Aan het treffen van een regeling voor de verhooging van de jaarwedden der onderwijzers aan wie werkzaamheden buiten den gewonen schooltUd zijn opgedragen moet een nauwkeurig en ïljdroovend onderzoek voorafgegaan De minister heeft gemeend met de eenvoudigste soort van gevallen namelijk met betrekkinsr tot het geven van onderwijs in kandiwerken buiten den gewonen schooltijd in de eerste plaats een beslissing te moeten bevordeien Dcoe beslissing kan thans binnen enkele dagen worden verwacht Daarna zal zoo spoedig mogelijk een beslissing worden voorl ereid ten aanzien van het geven van onderwas buiten den woen nchooltljd in andere vakken Opledding leerkrachten voor het nii verheidaonderwiis bot huis Ter Aa t Doorwerlli in ZiHU rdftg de I0 algttmeono vorKaiK rinK hinidon van de Vereeniging tol I vnriliirin 5 van vakuplt ding voor Imiid werkuliedon in Ne l rland onder vnnrzit orHC hap van mr H Snieengt Nifl behandeling van wrüge huiHboudelijko zaken loiddo de heerU 1 Rort hoofdloeraar aan de Acadenue van l e ddendo k iiifiten te h Gravenhige ifl ond rwerp Do opleldlnB vtin leerkrfii hten voor het nijvo ieidHonderwijn in De inleider verdediKne de vnlgende lell ngen 1 De bwloriwhe oidwÜtkeling vmi het algemeen vormend teekertoiiderwii int vakotrwierwiJB en Ie wijiziging der vrot ere teekeiivakken tot vakakten maken het noodzakeliik dat de leersren en Ieerare flen aan nijvertieldsHeholen in het alfp meen iret allePn thetiretlscii maar ook praktiHeh worden opgeleid eu dufl zooveel mogeH k ttit de lieoofenaam der vakken voortkomen 9 Zoolang de algomeerie maalregeleii van bestmir tot uitvoering van de artikelen 29 30 32 en 8 vau dr nijver holdnoixlerwliB wet en de oxameiiprogmmnia ii nog niet ziln vastget tebl ifi een Juiste omschrijving van de op lenllng der leerkrnehli n niet tegoveit Wel liiinnrn algemecne weriffehen worden iillgeHprokeii X liet Ih in ht t ulgomeun woi ii heli k dat tils eJKeli van toelating lot een iijileidlng van loerkniehten hij het nljverho dHonderwlJ ge lehl wordt een lUgemeeno ontw kkellng gelijkHtnande a in het di lotna van ren twwiarJ iyeonni gonnenul in het wetMontwerp van het voorbereidend hooger ifwlerwijn Vnor Hommige ieerkrm hteri aan acudendes en middelbare laetiniHche acholen h meerdere algpineene ontwikkeling gewenwht voor anderen elseli 1 Voor de prak Itttjhe en theoretiwilie ojijli ld ng vun etV ki ii hten bij bet tiiiverheidKauiterwliM kun vnn rijknen door het rlik giwuMdleerde nijverheidsMeholen gchruik worden goniHnkt r Vail Htantwwege beboorl te worfirn g irg il dat vnur allo akten va liekwuanilieid een opleiding In te verkrijgen hetzij uan rljkn hetzij aan door bel rijk gwitUwtdleenle ltu tellln Voorschot aan onderwUiert Het Departement van Dixierwiin heeft deior dagen eili lireulaire aan de gemeen tel turen geRoiiden waarin voor t ke geuNiMile aangegeven werd het bedrag der verhooging van het vonrHciint ver tri2Ü tmeiride de genie ntebe tiiri ii in de gWegenheid te MlelUni aan dt oiulerwijzerH een vourHi hui van f M te verleenen op de jiun over l 2tHoekiinMÓde jaarwedde HIJ een omlerhond d ti het HnlariH comit gisteren heelt g w h id met den KeerotarlH genernal van het Departement is da de Itewhikb iar geH elde luvlragen via de gemeenteheniuii ii direei aan de Htulerwijaeiv worili n nilgekivrd speeial e nmatregelen voiii tiiHS hentljdn aangentehl personeel alKmeile vni r t ventueele tei ngvordering VdorlifJinudeii LANDBOUW De Iroep liloenÜHteriJ uit den Nod 1 lil nbiiiiw rami lieelt voorgeHleld een I ii iihiMiwiinis te Htiehten vooral voor hel homderi van permanente ten ooiiKietlingen np tuinbonwgetbiin Kalvercnuitvoer De ee en V teesehllu nihil verneemt dfii de uilvoer van nuehtere kalveren Kpoedig wiirdt verbodetï Dut alsdan i rgi imen wordt met eypori van vefie iiheren en schapen toe te nijiaii Ih ulet ii aarMeh Jnlii k Rngel n i en Belgijii ouden wel konpeii in onze Kegceriitg Vii weegt door een zeer beperkten uitvoer het den handel u ogelijk te imiken e lndteidniidHehe n aiiiw weer ann ie knoopen ONZK DKAADLOOZË DIENST Mltlerand bij Dtssc hanel l ARU8 19 Juli Millerand heeft dcni president op de hoogte gebracht van de 6e tprekingen te Spa Vervolgens hobben de pre sident der republiek en mevrouw Debchanel den voorzitter van den m nist rraatl een thee aangeboden Millerand is vervolgens naar Parijs vertrokken den besten indruk van zijn bezoek aan t staatshoofd meenemend LAATSTE BERICHTEN Het offensief tegen Polen iJHHiJJiN ly Juli VjD Uit fitockl olni wordt bericht dat Wilna en LondoroYü ioor het Sovjetleger ijn beset PoolH he officieren zün voor de roode troepen in het t ansche gezantschapsgebouw te Kofno ffevlucht Verdrag l itauen Si v et Rusland KjC PI NlIIiAlGi iN 18 Juli VJ Htt verdrag tusschen Litauen en SovjettRus land vervat nog de volgende voorwaarden De KiiHsen zullen alle documenten en archieven waUtfl vroegvr sUn weggevoerd weder san Litauen tenigveven Litauen zal met het oog op de door dit land neleden ooriogsscAiide ordan vrü gestehl VBO de betaKng der Kusajieb Rtaats9chukl n Aanvartag op ém Maas In den nacht vxa Zaterdag op Zondag heeft op de rivier de Maas onder de getneente Schiedam een aannraring plaats gehad tusschen de motori oot Wilhelm waarop een 50 tal heDinlaars naar hot OoMJVoomsohe kanaal werden vervoert en tiet Fransche stoomschip Brignagan komende uit Hanrre doordat het roer van d nwtorboot onklaar was geraakt Het bchip bakwam weinig aiverij Èen 4 tal opnrarend a Hprongen uit angst over boora Slecnta een kon worden opgepikt Verdronken ziJn lil Reinderse gehuwd en vader van een g zin A J Degens ongehuwd I e naam vaa den denlen persoon was niet bekend Uitvoer van kaaa JDe minister van landbouw heeft goadliccvonden 1 dat met ingang van 4 Swt ISCiO geen kaas ten uitvoer aal worden toegelaten dan voorzien van een der daartoe voorgeschreven rükskaasmerken 2e het onder Ie Is niet van tocoassUig up gdtruide kaas mvt een gewicht boven 15 K G en op zachte of gemalen kaas inblik tKlegrafisch weerbericht Hogste stand 771 3 t Scilly Laagste stand 761 0 te Seydisfjord Verwachting tot den volgenden dw Zwakke tot matige WestelMke tot Noonlwestelijke later weer krbnoende wiatk irebt tot half bewolkt welnhr ef mb ms gen letfde temperatuur