Goudsche Courant, dinsdag 20 juli 1920

ï PI f T s A i INGEZONOBN MGDFDEELING£N Sanatogen BINNBNLAND Nederland en BdcUi Men Boint iiit Parijs aan hot Hbld Dn Homme Libre heeft een artikel opgenomen van het Handelsblad waarin de ifiplgiHche desiderata worden vergeleken niet de uitingen van het r n41j che imperialisme en dat concludeert dat een verhond tiie cheii Belgife en Frankrijk voor ontti een zeer ernfltige bedreiging zou zijn Do Homme Liore het Mad van Clenienceau antwoordt dat de schrijTor zich ten onrechte oogenist maJikt over do samenwerking van FranJirijk met België en dat h dwiudnte verhoudingen uit het oog verliest hij hetgeen volgt namelijk dat de angst voor een herleving van hel overwonnen DuitMChlar d het Fr nftehn volk zou kunnen vertrouwd maken met de gediu hte aan een BelgiÖ ihii het gewilKg werktiiug zon zijn in de lianden van den Fransehen geiiernlen staf ten nndeele van Neilerland Wij hebben zegt Plemenceau h bind niet do minste bedoeling ooweé npeiiHjk al iichterbakP tegen Noderlimd Zelfs gedurende dem oorlog bij zekere gelegenheden toen Nederland bij ouh den schijn Ivon wflkken ec onomineh gelded onzen vijanden walwÜlend g zind te zijn was onze houding evennis thans in het Nederlandseh Bolgi ch geschil vfin dien aard ilat zij een waarborg moest zijn legen dergelijke verdenkingen UitvoerverffunninRen en de N ü M Völfrens Staatsblad No 317 is uan de N U M machtiging verleend om aan de overdrachten van verifunniwten tot uilA oer van de na te noemen artikelen ie voorwaarden te verbinden beetaamU uit bebetalinjt van de daarachter vermelde bedraden ten behoeve van de binn jnlawl che melkvoorzlening en wel versche volle neik ƒ 0 40 per 100 L reHterUiseerdi m lk ƒ 0 40 per 100 L taptemelk 0 40 per lOO L karnemelk ƒ 0 40 per lOO L eeoondens afgeroomde melk f 1 35 per 35 K G jfccorolens volle melk f 1 60 per Ab K G af erooiiide meIkpoe er f l J5 per i K G volle melkpoeder f 1 80 per n K C boter ƒ 0 03 per K G room f OOlH per kaas f 0 30 per K G Visch voor Frankrifk De Viascherii Crt verneemt dat binnenkort het Fransche invoerverbo l op visch zal worden opgeheven Uitvoer van vroede aardappelen J e N U M brengt ter kenmn dat zii weder connenten kan enclosseeren voor den uitvoer e ner beperkte hoeveelheid vroeae aardappelen gedurende de wp k viin H6 Juli t m 1 AuKUStuH e k Aan de e endosHeennK zijn verbonden deizelfde voorwaarden ah die voor di endosseenn van consenten voor uitvaer van genoemd product durende de week van 19 t m 26 deeer met dien ver lundft norhtans dat de te Btellen zekerheid wj lt verminderd van f ÜOO tot f fiO per 10 000 K G on9entenaanivra ren en de rlaarmede verband houdende stortinRen en vaaibjr en moeten uiterluk Dondeniajr 22 Juli e k de s nanjiddaffs 4 uur ten kantore van voomownde Maatachappii Ijn ntvanircn Btatlmi voor MaaUerij en Bakkerü ie WaReninKen Te Wageningen it de jiiai VLTRaderiiiR van de vcreenitrinR Station votir MhiMtu en Bakkerij gehouden In de nlaa s viin de heeren R K van Stotk Huis ter Heide en R GrippelinnK Heemstede werden tot bestuurslid Rekozen de heeren A Ie Koster Leiden en L Gantvoort Deventer terwijl het bestuur we rd uitRebn nl met één lid waarvoor Rekozen werd df he C lf zelman J n Wienntrerwaard Uit het jaarveralaR bleek de uilRebieidheid der werkjzaaiiïheden van het Stut iun De cursussen voor bakkerapatroons e Ji ouden door de bakkerüleeraren aan het Station verbonden werde n op veertiR plaatsen in onH land RevoiRd door 400 patroons Thans is ook een aanwanR Rcmjiukt met leerRanRen voor molenaar JaarweddenreRetinR van burRemee tera Secretariatten en Ontvani rH in Zuid HulUnd Van bevocRde ziide verneemt de Mt b dat het eeniRen tijd Releden m de bladen voorkomende bericht dat Gedeputeerde Staten van Zuid iHolland zich bezÏRhouden met een nieuwe BalarisreRelinR voor boven renoemde titularissen fuist is in dien 2in dat de verhooRcle jaarwedtlen eerst op 1 Januari 1921 zulle n inaaan Voor zeer vele functionarissen al dit een Rroote tcRenvaller zyn daar er in de krinfren van belanRhebbenden vast op werd Rerekend dat aan de herziene iaarM edden terURwerkende kracht zoude worden verleend tot I Januan 1920 Prina Hendrik in Zwitsfrland Men meldt uit Geneve Prin Hendrik heeft de burea jx van deLiga der Roode Krui svereeniRinRen welkegedeeltelijk in het voormaÜRe Park Hotel gedeeltelijk in een perceel CouraSt PierreonderRebracht zïjn bezocht in Rezel chapfran prof Rappard den algemeenor secretaris der LiRa De Prins leRde zeer grootebelangatellinR voor het werk der LïR i aanden dag en gaf blÜk van zijn btjzandtreInatcimming Internationale iuristenconferentie De international jnristenr owferenlie heofi gisteren een nnnvang geniankt met de l eh indeling van een voor ontwerp In eerste lezing Gedurende de eerste phase der beraadfflagingen die gedunrd Hoeft van 10 Jufti tot Ifi Juli was de conferentie het voorloopig een geworden over diO fondamenteel © jirohlenwn die zU op te lossen heelt dat wil zeggeti over do samenölelling vnn hetHof de roehtshevüogrfheid de procedure en het toe te amen recht Een rodactiecoinmieHio had gedurende de laatste helft van do vorige week een ontwerptekst opgefltold gebaseerd op deze voorlooptgo beslisten Oisternwrgen heeft de conlerenUe haar zittingen hejvat ter hespreking van dit ontwfTp in eerste lezing Do beraadslngihg n liepen voornamelijk over detailkwesties en kwestiefl betreffende de redactie maar de genomen fondamenteelo heshiiten werden niet gewïjzig l De algeraeene strekking dezer boslniton In reeds aangegeven in vorige c inwnnni piés MiddenitandacoaRTea De deelnemers aan het heden en morgeji Ie VGravenhage te houden rongren van den Middenstaaidsbond vereeniigdfNi zich giwiernvond in ie bovonzalen van c Kroon waar zij werden ontvangen door de s ravoahaag fli ïie WSiikoliersvertceniginff wier voorzitter hen toesprak Nadat do bee ren eenigoii lijd bijeen waron gfnveest begaf het gfv el oiiap M gehruiU makendp van den door de direeiio van hef Kon Zool Pot Cien nangeljoden vrijen toegang lot den 1 derentuirn naar hel concerl ge even d ior de stafniuaiek vnn hH Ie Hegf Infanterie Ie T eideTj GEMENGDE BERICHTEN De uititluJtinR Ilt l lieslmif Vfiii Ie m idciue ijg iIII iitie van bouwvakarbeidorj te Hotteidiuit deelt m lt dat va inurgou mi iiilgewiolenen linar lijsten hebtvm mteekep Volgens ilt puitroonsvereenisiax Z ii ii tengevolgo van de aaii u iini h de uitsluiting van de ilollandseho lletoi n ia a schappij nog ongeveer ir tnr lieidorM op hlraat gekomen Men wcliatiiel i mt it iiitgeKloteiieM v iii thfins nu 1 100 HinderJiJk volRen I ilgifwloli n l ni v ikarlM iders te Z iandani heliben den voorzitter der pii troonsvcn niiginK toen lijj zich Ut kerke liegaf gevolgd De Blijdo Wereld whrijft nu lri elk geval meenon wc echter dal liet volgen zich imoei rich ten logen den atn oii en dat zelfB de schijn vermeden had moeteTi wor jen dat het gihg tegen den kerkgan ger Men zal den tegenstander toch ook niel vnlgeTi wanneer hij trouwen of er begrafenis gaat Het fsi ons idcji il fial de kerk bililen di klaseetogenstellingeii blijft en dal daar wapensfilsbiiul in Ion klas enHtrijd heerHehl Dmironi liindort hot onfl wan new een patroon door stikers of uatgeslotenen op weg imar de kerk nog hp 4tredeii wordl I gebeurt dit ook zonder mv liiidpiiehfig tergende en hinderliik Ie volgen De Zafindnni iehe v if arbeii erH zijri 11 hun ttrijdlust oen weinig te ver gegnnn Een uitResteJd huwelijk Te Delft zou een paartje m t liuweUik treden Ze waren reeds m ondertrouw opgenomen Den dag voor het huweUjk verdween de bruideRom en nam de naaimachine van ziin bruid als aandenken metie Onwlat de vracht hem te zwa r werd beleende hU de machine in een Stads Bank van LeeninR en maakte met de beleensom een snoe preiaje naar Groot Mokum Hii raakte beneveld en vergat zn i verloofde doch zi i hem niet deeil bn de recherche aanRÏfte van de venntssintr van haar naaimachine t Slot was dat e hru idpRom te Amsterdam eea resteeid wen en de naaimachine Rèloht Van het huwelijk komt voöiloo i n t t Het domicilie van man en vrouw Het bestuur van den Bond an SocDem Vrouwencluba heeft zich tot den Min van üinnenlandsche Zaken Rewend om te wij zen op de leemte die zj in de prov en in de Remeentewet Rebleken is toen een vrouwelijk Statenen RemeenteraadsI d te Tememzen als zoodaniR moest bedan ken door het enkele feit dat haai echtRenoot zijn domicilie buiten de provin cie moest vestiRcn en daardoo dat vrouVelu k lid ophjeld ingezetene van die provincie of Remeente te ziJn De Bond vor oekt derhalve den Min te willen bevoi eren dat door wetswjiiziginR dit uvel worde weRRenomen Pasmocilljlchedra Mr P van Heynshergen ubsliluut officier bij de reehtbank te Am slerdami is in Dnitschland aangehoii den Hij was np do lerugfreis naar Ne dcrlajid van verlof toe ti liij een controle bhvk d it hij Ki tn pa s po trl had verloren Vermelding van naam en kwaliteit fwiatte in di geval niel aks ïciier ander reiziger die zonder pas poort reist werd ook de substituut of ficiei van justitie gearresteerd toi onderzoek 1 ze reehtsg leerde zai dus ook eens aan den lijve voelen wnf oen arrestatie zijn kan Brand In een R K krankzinniirenReflticht Maahdagmiddag is brand uitgebroken in het St Bavogmticht voor k itholieko kninkzinnigeti te Noordwijkerhout waarbij geen persoonlijke ongelukken zijn voorgekomen De brand brak uit op de zolders van het paviljoen voor bedlegerige zieken en invaüiden Hel kostte veel moeite de patittnten kalm en ongedeerd naar andere nfdeelingen over te brengen omdat de ware reden Enktle lepels daags tarkin lenuwon n lichatm 21 000 Artsen 3044 15 van hun plotseling en ongewoon uilslapjo wijselijk wa verzwegen De bezadigde leiding van overste en broeders maakte evenwel dat dit on ook de hlussching zonder ongelukken verliep Zc tijg pflftioiiten wordentl k red Toen gro het vuur hoe la iger lioe meer un zich hoen De slaapzaal recreatieznal en een dagzaal werden vernield Dank zij de hulp der dorpelingen gjng ni t meer verloren He ierrein wan niet hedilogoed bedekt ielukltig was het dag en goed we r Oil verantwoordelijk alleen dat twee det drie brandHlangC n geheel onbruikImiii waron en de kierde zeer lek MotoronRduk ZondaR ia te Hilversum een motorrijder met iemand op de duo zittinR met zoo n hevige vaart tegen een telefoonpaal opgereden dat deze afknapte Met beenfracturen en hoofdwonden werden de heeren in de R K Ziekken verpleginR opRenomen M HKIHEt U IITEN Kutterdamsche Veemarkt 20 Juli 1 20 Aanvoer 241 paarden i veulen 4 ezels 1126 maRere runderen 583 vette runderen 2 M vette Rraskalveren 325 nuchtere kalveren lft9 schapen of lammeren SS varkens 31Ö bÏRiFen 4 bokken en Reiten r riizen Vette koeien Ie kw f 2 20 Ü 25 2e kw f 2 a lO 3e kw f 1 60 1 9i5 Ossen Ie kw f 2 16 aO 2e kiw f l Jtö fi OG 3e kw f 1 7 1 5 Stieren Ie kw f IM IM 2e kw f lM i lb 3e kiw f 1 55 Kalveen Ie kw f 2 2O S 40 2e kw f 1 90 2 10 Be kw f 1 70 1 60 Handel over t alRemeen redelijk Prijzen iet i vaster redeUike aanvoer MelkTtoeien f 300 306 Kalfkoeien f 335 675 Stieren 150 0 Overloopers f 45 120 Pinken f 160 230 Vaaraen ƒ 150 260 Werkpaarden f 350 700 aiachtpaarden f 160 S50 Hitten f 150 376 Nuchtere Kalveren f 20 S2 Fokkalveren f 28 40 BÏRgen f 26 46 Handel over t alRemeen redelijlt Re leliike aan GroentenveiliniE Coöp rati ve TumiersvereeniRinR Goivja en OmHtreken t R uda f luH 1 20 Koinkommel s Ie soorl d h H H 2e 4 ort O nn halve 2 4 70 gn oen geel 4 20 O 30 gele 2 30 1 Bloom ko d Ie Hooi t 14 il 2e soort T 14 o SdorI I tl Kooile kool 7 70 10 20 Snvojie kool 7 20 10 40 Kpitftkool 1180 Kro la 1 li flü AiKU ivie Ie s Hirl 1 10 10 2e soort 2 2 50 p 100 stiiik s Slokspei Melioouen 8 1 11 Stumboonen 29 lid Trosboontjen 50 fil iSnijboonen 37 t i 2e soort 2 J l rruikbooiien 20 22 Doperwten ll i0 20 Teulen T 21 Tuinbormon I 20 70 Postelein II U Savoije kool 30 Roode knol H 70 10 Tomaten A ï7 ir B 21 27 C 2ti 32 bonken Ifi 25 knel Ü 13 Aardap lei I t0 lO fiO p derH 2 jO W O l cer t 10 2 r 0 per l 0 K O l e 2 i f 0 Rabarber 3 20 4 iR Kro en 1 20 40i Uien 1 50 2 40 l e ler eii DO 2 40 Selderie 0 20 130 V er 100 hos Zuring O 19 0 30 per ki l rambozen 0 17 0 M Roode brs sen O 2H i Kriiisbessen O 12 0 19 Moiellen 0 3 3 0 11 Zwarte bessen 0 VI 0 02 M r pond Perziken 2 10 27 per 100 stuJcs Meloonen 0 33 0 80 iei stuk emeenteiyjce Groen te ave ilinR Anitter dam v h de Jour Koene VeilmR van 17 Juli 1 20 Yellouw Transp I f 10 35 Idem II f 10 16 Koojstokperen 15 20 Bessen prolefic 22 30 idem tros f 16 20 idem rood f 12 16 idem wit f U 14 idem zwart f 45 66 Kruisbessen div f 10 16 Morellen ƒ 50 55 Tomaten I f 16 20 idem II f 10 13 Druiven II f 70 75 per 50 K G Perziken extra f 32 W id wi I ƒ ai 6 idem II f 14 18 Kattonkeld groot f 85 90 idem middel f 40 50 idem klein ƒ 26 86 Netmeloenen Rroot f 6080 idem middel f 40 50 idem klein f 25 55 Komkommers f 3 60 8 per 100 stuka Peen f 3 5 Uien f 1 50 3 oer 100 bos Spercieboonen f 30 4fl Aardappelen grot f 6 50 rdem klein f 4 7 per 100 K G Bloemen pozen f 6 10 50 Calla s f U 18 Dalia s f S 7 60 Gladiolen ƒ 3 60 6 per 100 stuks SniJRioen f 0 12 per 100 rank KAASMARKT Oihiewaler 19 luh 1920 Aangeroerd 74 partijen 2 330 stidi s wegende 10 150 K C Prijzen Ie s iorl van f73 77 2e soort van f fi7 72 per M K Cl Hahde matig Bodegraven 20 luii 1920 Aanvoer 27S partijenj waaronder 117 met Rijksmerk 13337 stuks gewicht H0022 K r Prijs Oomlsehe kaas Ie Koort f77 80 2o soort f 72 75 Ie soort njet Rijksmerk f 7 SIJ Handel vlug Ifolksboflii teyen DranluHislirvik 46a Algemeens Vergadering Gouda herbergt op t oogenblik een hier byna ongekend aantal vreemdjelingen als gevolg van het besluit van den Volksbond gen Drankmisbruik z n jaarlijkRche vergaderinR dezen keer in deze stad te houden AUe liotels zijn vol en vele particulieren hebben gastvry hun logeerkarjier afgestaan aan een afgevaardigde e ct voorkomendheid die byzonder m worden gewaardeerd Dank zy deze bereidvrilligheid behoeven we nu tenminste de schande niet te beleven wat wel een oogenblik dreigde dat een deel der verRaderenden den nacht elders zou moeten gaan doorbrengen een onaangename omstandigheid die Gouda voor langen tyd gestempeld zou hebben ali absoluut ongeschikt voor congreHplaatn De meeste afgevaardigden zijn gi 4termiddatf al van heinde en ver aangekomen zoodat ze alvorens het officieele begin der bijeenkomst nog even een kykje konden nemen op de door de zon beschenen rustige grachten waar de hoornen staan te droomen langs den waterkant en te genieten van de pittoretfke plekjes die de Gouwenaar nauwelyks ziet maar die er toch wel 7 ijn Men moet Om zeven uur zou de officieele ontvangst ten stadhuize plaats hebben Onze burgervader die weer herateld is de wethouders Knuttel en IJaselHtijn en de secretaris de heer Pot waren ter ontvangst aanwezig De gasten hadden bHjkt aar een oponthoud t word kwart over zeven alvorens het hoofdbestuur en de afgevaardigden met hun dame s binnentraden Kerst kennismaking en hemieuwin g en daarna nam de heer IJlbo J Mys t woord Hij spi idc ongeveer aldus Meneer de voorzitter hoofdbestuursleden en afgevaardigden moge bet mij vergund zijn u namen s liet gemeentebestuur te danken voor uw breidwilligheid om eenige oogenblikken af te zonderen om op onze uitnoodiging ten stadhuize te komen Wij 4tellen dit op ze r hoogen pryts omdat we daardoor gelegenheid hebben bljjk te geven van onze ingenomenhei i met het feit dat ge uw jaarlükfcche vergadering binnen onze stad ïiebt willen houden We beschouwen dit als een jroote onderscheiding Het is bekend dat de Volksbond onder de verecnigingen die bestryding van drankmisbruik ten doel hebben een voorname plaats inneemt Spr vond hft sympathiek dat de Volksbond niet geheele afschaffing van drankgebruik wen wlit doch er naar streeft de oorzaken van het misbmik die vaak gelegen zijn in maatschappelijke omstandigheden op te sporen en weg te nrmen Op deze wy ze werkt bil opvoedend Degenen die kennis nemen van het orgaan van den Bond moeten een hoogen dunk krygen van den ernst waarmee het Hoofdbestuur zijn taak opneemt De strijd tegen het drankmisbi uik is nog niet ten einde helaas valt er als gevolg van den oorlog een achteruitgang te constateeren Laat dit voor den Volksbond een prikkel zyn om voort te gaan op den ingeslagen weg Spr hoopte dat de hier te houden vergadering den Hond een schrede verder in de eenmaal gevolgde ricliting zal brenifv Q Spr wees er daarna op dat de tyd dien de afgevaardigden hier door zullen brengen gedeeltelyk gewyd zal zyn aan de bezichtiging der by zonderheden op gebied vaa Kunst en Nijverheid waarvoor onze stad tot ver buiten de grenzen van Nederland beroemd is Spr eindigde met het uitspreken van den wensch dat de algemeene vergadering een goed verloop zal hebben en dat de kennismaking met Gouda aanleiding zal zijii er later nog eens weer te komen Spr verzekerde aan t slot zijner toespr ak nogmaals niet alleen namens t gemeentebestuur doch ook namens de geheele gemeente dat t bezoek aan onze stad hoogelijk wordt gewaardeerd De voorzitter van tien Volkebond mr dr F W J G Snyders van Wissonkerke dankte voor de vriendelyke woorden door den burgemeester gesproken De waardeering is wederkeorig De afgevaardigden zijn ten zeerste ingenomen dat het gemeentebestuur hen heeft ontvangen te meer omdat de lijn lie de Volksbond volgt in vele opzichten samen kan gaan met de gedragslijn van t gemeentebestuur Behalve dat het gemeenteib stuur te zorgen heeft voor de uitvoering vap de Drankwet kan het ontzaglijk veel doen in het belang der drankbestrijding door verbetering der sociale toestanden zorg voor goede volkshuisvesting bevordering van openluchtspelen etc Spr uitte den wensch uit Gouda te zullen heengaan met de overtuiging dat ic vergadering in Gouda nut heeft gehad ter bevordering van de Volksbond idee Hierna werden ververschingen aangeboden waarbij ons gemeentebestuur gelegenheid vond zich met zijn gasten te onderhot den Na afloop van de receptie trokken de dames en heeren naar den tuin van Ons Genoegen waar een vroolyke marsch van de kapel der Grenadiers en Jagers hen begroette en hen een paar uren van muzikaal genot bereidde Openingsrede Hedenmorgen even na 9 uur opent de Voorzitter de heer Snyders van Wissenkefke Ie 46e algemeene vergadering in de zaal 10in itmin der sociëteit Ons Genoegen met een rede waarin spr een een ander uit het leven van den Bond i emoreert Spr verwelkomt de aanwezigen o w zicli ook bevindt de inspecteur voor de naleving der Drankwet in de Ie inspectie Met weemoe i waardeeriuR en dank herdenkt spr het eerelid Dr W P Ruvsoh die nog geen drie weken geleden ten grave werd gedragen Zoo gaan de ouderen vervolgt spr ons achtereenvolgens verlaten wat ieder onzer in eigen omRevinR waarneemt ondervindt ook onie vereenJRing by het stÜKen der jaren ontwallen aan ieder mensch steetls meer en steeds sneller achter elkaar ziin bekenden ziin medewerkers ziin vrienden en eveneoo ziet de Volksbond de gelederen der oude garde voortdurend dunnen Maar naast die overeenkomst doet zich een belangrijk onderscheid gevoelen Het individu heeft op rüperen leeftijd in het aigemeCTi weinig behoefte aan de vervanging van hen die van hen ziJn heengegaan en die vervanging heeft voor hen slechts be trekkelijke waanje door het telkens grooter worden van het verschil in leeftijd tu Bchen hen neU en zün nieuwe omgevimr en omdat de dodere mensch toch niet mter vrienden Jtan maken gelijjï van die ziiiner ieugd Vloreen vereeniging is dit anders Deze heeft juJBl behoefte aan jonge krachten die de taak kunnen en willen overnemen van hen die zich niet langer daaraan kunnen wijden Vooral een vereeniging als de ome heeft niet een vaa min of meer bepaald levenstydiperk doch kan en nwet in leven blijven zoolang zy onmlabaar is of nuttiR ziJn kan voor hen die haar omringen Maar voor die verlenging van den levensduur is het noodzakeiijk dat haar de Ttrachten niet ontbreken dat haar gestadig nieuwe levenssappen worden toegevoegd Die levenssappen die krachten zyn nieuwe leden waardoor eij den arbeid moet voort zetten en zonder welk zij niet aan het werk blijven kan Niet alleen om de zoodaniRen is het te doen die onae leiienUJsten wat laniRer maken en die zich verdienstelijJce leden wanen enkel omdat zji een grooter of kleiner offer aan de kas brenRen O zeker niet ieder van onze dienende ieden heeft tüd en aanIcR voor het Volkabondwrk en naast levende werkJcrachten die hun geest en hart aan de drankbestryding geven moeten er nog meer leden zijn die ons verschaffen willen datgene wat niet alleen van de negotie maar niet minder van maatschappelyken aribeiu de ziel is en onder hetwelk onze werkbyen niet den zoeten honinR naar de mensohely ke byenkorf zouden kunnen dragen Maar in elk byenpark van den Volksbond moet zich een voldoend aantal van die werkbyen bevinden die weten waar en hoe de beste honing kan worden geprauwd en die niet rusten voordat zy de daarop wachtende raten daarmede hebben gevuld Die ijverige geestdriftige werkers zün noodig opdat de Volksbond zijn taak naar behooren kan vervullen overal waar de toepassing wordt gevraagd van de middelen waardoor hy zijn doel wil bereiken Xyn zii er en brengen zij wat tot stand dim zullen ook zij die alleen geldelijk willen steunen niet ontbreken een mooi doel een praetisoh plan is in den regel zelfs voldoende om het daarvoor benoodigde geld byeen te brengen mits een voorwaarde worde vervuld en zii een vast geloof in het goe ie van wat men onderneemt en bezielende geestdrift om het werk uit te voeren Het is een betreurenswaardig versohijnset Van den laatsten tiid dat zulk een geloof en zulk een enthousiasme maar al te veel ontbreken en menige afdeeling van den Volksbond Er zy n geJukkÏR gunstige zelfs zeer gunstige uitzonderinRen maar iui t door de werlceaamheden daar valt de werkeloosheid elders des te meer op Dat sommige afdeelingen zoo krachtig optreden bewiiat wel dat de reden voor verslapping elders met is te zoeken in de onmogelykiheid oin iets in den geest van den Volksbond te doen Aan werk behoeft het g een afdeeling te ontbreken als de goede wil en energie maar aanwezig zijn En dat die zoo vaak worden gemist is de schuld allereerst van de besturen zelf in wians gedachte het VoLkgbondwerk niet een perma nente plaats inneemt en die de handen slftn laten neerhangen Hoe willen zy op beUngstellmR van anderen rekenen indien K i die niet weten te trekken Zou er dan loni niet voldoende noodzaak meer zijn om tegen het drankmisbruik te strijden Zii die dit meenen en het daarom niet de moeite en inspanning waard achten te onderzoeken wat daartoe ter plaatse was te doen blijken reeds eenigen tyd geleden te z in ingeslapen Toen in de oorlogsjaren trad een verblijdende zeer belangryke vermindering van drankgebruik in maar daarna IS een onrusöbarende toeneming allerwege te bespeuren De straks te behandelen voorstellen der afdeelingen Winterswijk en Dordrecht toonen aan dat daar althans dit bedroevend verschijnsel niet onopgemerkt is voorbijgegaan En menige andere afdeeling hield krachtig stand tegen de verleiding om nu het drankgebruik £ 00 aanmerkelijk was afgenomen de wapens neer te leggen Men begreep daar dat stilstand achteruitgang beteekent Maar zoo verstandig dachten lang niet alle afdeelingen Velen lieten zich bedrieRen door den fchijn alsof de memwihen beter en braver Ook het onttrekken aan de dranbverleidmg had zegenrijke gevolgen Niet het minste werkte hiertoe mede de huiavlijttentoonstellingen de volkstuinen het Plorahawerk de volkshuizen de ontspanningsayonden de clubs voor lichamelijke opvoedinR waarvoor zoovelen leewlen zich nuttig en veredelend bezig te houden buiten de kroeg En evenaoo beweaen hierbii uitstekende diensten de wacht en schaftlokalen de schippersbeunzen de koffiehuizen de melken limonade kiosicen Niet te vergeten 13 ook wat de Volksbond deed voor het verstrekken van betere huiweating voor het verspreiden van kennis van de kookicunst allemaal mkidelen die aan de huiselykheid en levensvreugde ten goede komen en daardoor het drankmiArufk voorkomen Menige afdeeling kan den moedeloozen die zoeken naar VoUkabondwerk of twyfelen aan het nut daarvan de richting wy zen waarin geartwid moet worden Of meenen sommigen wellicht dat het beginsel van den Volksbond i verouderd dat m onïcn tiW het niet meer voldoende 13 tegen misbruik op te komen op de wijae i zooala WH dat nu 46 jaar lang hebben gedaan Zun zy van oordeel dat voortaan tegen eiii dranlunisbruik moet worden gestreden Kennen zy dus onxen Volksbond niet lanRer recht van l e8taan toe Kan onH twgtnael dat we steede met zooveel fierheid en reohtmatisren trots verdedigen hen met meer warm maken Of blyven zy wet het Volksbondstandfpunt het ware achten maar vreezen Ky niet tegen den geheelonthoudiogsstroom te kunnen oproeien In het laatste gevai zou hun lauwheid plichtiwerzaking zyn want voor een mooi beginsel voor een edel doel gebiedt de plicht te strijden tot men met meer kan Zy zouden dan niet waardige volgetingen zyn van een Philippona van een Goeman Borgesius en zii zouden dan wel verre onderdoen voor den ne t jr van den Volksbond die het 45 jartg leven van den Volksbond heeft meilegeleefil en onder ziJn vaan in de eersta rijen steeds mede heeft gevochten die nog naar deze veixadering is opgegaan ondanks zyn hoogen leeftijd en wankele gezondheid en van iwicn ik pas een paar weken geie ien een brief mocht lezen waarin hit met de kracht van een geloavige en het vuur dat in den regel alletm aan de jeugd eigen is het opnam voor het goed recht van den Volksbond Laten zy zich spiegelen aan onzen trouwen mede strijder van der Voort iSpr wil aannemen dat die gemakizuchtigen weinigen zijn doch richt tot hen die de tyd Rekomen achten in den stroom der geheel onthoud inR voort te varen deze vraag ZÜn ons standpunt ons beginsel ons doel onze arbeid niet meer waard zich er voor in te spannen Verdient het de voorkeur zich by de geheelonthouders beweging aan te sluiten Men zou geneigd zyn het te gelooven nu zooals dez dagen geschiedde een college van Ged Staten openlijk en officieel verklaart dat het streven naar geheelontliouding veel meer nut doet en oneindig meer sympathiek is dan dat van den VoUc ïbond Deze verklaring komt voor in het praeadvies van dit college op een verzoek onzer vereeniging om suibsidie tot de Prov Staten van Drenthe Rericht Gedeputeerden zeggen tevens te Ijetwijfelen of wel veel in de richting van ons doe zal bereikt worden Het hoofdbestuur heeft niet gedraaid dat praeadvies te weerleggen vooral om lat het volslagen onbekendheid met onzen arbeid verraadt en daardoor uitgaat van de dwaze veronderstelling dat de Bond geen invloed zou uitoefenen op hen die dat collega inatige gebruikers gelieft te noemen maar de misbruikers zou willen hervormen twt matige gebruikers Het regime dat voorzit in ons vlak bij de Drentschc grens gelegen Asyl voor drankzuchtigen te Hooghullen blykt tUis aan Ged Staten onbekend te zyn En zeOT naief vraagt dat College waar de grens Is tusschen gebruik en misbruik alsof in het algemeen een grens ware te stellen op een of twee borrels Het schijnt er geen begrip van te hebben dat die grens individueel is in dezen zin niet dat zy verband houdt met hetgeen men verdragen kan maar dat zü moet bepaald worden door ieders physieke gesteldheid door zyn geaardheid en karakter door de omstandigheden waaronder en de omgeving waarin hij leeft door den arbeid dien hy heeft te verrichten door zijn verantwoordeiykheld voor eigen daden en voor het welzyn van anderen het weet blykbaar niet dat ook de Volksbond naar dien maatstaf oordeelende voor niet weinigen reeds in elk gebruik een overschrijding van dip grens ziet en allerminst gelijk het in het praeadvies heet in het algemeen het gebruik s int t oneert Door wie Ged Staten van Drente in ileze ziJn voorgelicht is ons niet bekend zegt spr Het lijkt wel alsof zy hun wetenschap en hun oordeel uit soortgelijke bron putten als hun collega s in Noord Holland die ons verzoek om subsidie stelden in handen van het Prov Drank wee rcomi té van Noord Holland welks secretaris een zekere heer G Voet te Velsen zich niet ontzag in denzelfden tyd waarin dat Comité advies had uit te brengen een gedrukt blaadje van schandelyken inhoud te verspreiden om de ingezetenen van Velsen te waarschuwen toch niet het slachtoffer te woiden van de propaganda toen vanwege den Volksbond te Velsen gevoerd tot het werven van leden Hadden die vy anden van den Volksbond die nota bene geroepen waren tot een officieel advies over het al of niet verleenen van provinciale subsidie aan dien Bond zich eerlijk bepaald tot een verheerlijking van de geheelonthouding en van afkeuring in standpunt en werkwijze van den Volksbond wij zouden ons hebben verwonderd erJat kiezen van zoo bevooroordeelde adTa ïIrs hoch hebben berust maar schand gk noemde ik hun pamflet omdat daarin grove liugens werden gebruikt dezelfde leugens jSe in de Blauwe Vaan van 9 April 1 1 stonden afgedrukt en die ik de moeite nam in het volgend nummer van dat weekblad te weerleggen Met die weerlegging was de redactie zelve tevreden die ridderlijk hare verontschuldiging aanbood Dat men drie maanden later nog eens met zulke praatjes durft komen aandragen en nog wel onder de omstandigheden waarin lat DrankweerComité toen jegens den Volksbond verkeerde en dat men door ons ter verantwoording geroepen zich nog durfde verdedigen zü het op even In sinueerende wijze dat geeft niet een verheven mdruk van de mentaliteit en het karakter van die Drankweer mannen Uwe vergadtring zal wel begrijpen dat het Hoofdbestuur bij Ged Staten van N HoUand heeft geprotesteerd Dergelijke staaltjes van onkundige beiordeelirbg van ons streven en onaefl arbeid loor een hoog college als Ged Staten van fanatieke en onwaardige bestrijding door een comité met officieele waardigheid bekleed nianea reeds tot groote omzichtigheid by de overweging of voortaan geheel onthouding standpunt zou moeten zijn ook Gelukkig hebben wy andere argunwnten tot verdediging van ons beginsel dan die welke de genoemde geheel onthouders hanteeren Wy trachten nog altijd de zelfbeheerschmg van den mensch te versterken en hun langs practischen weg bestand te maken tegen de verleiding wat hun ook in aller ei andere opzichten in het leven te stade nomt en dus veel verder reikt dan de aanvaarde verplichting zich van alle alcoholgehruik te enen Waarom zou men zich elk gebruik van alcohol in welken vorm ook en onder He omstandigheden onvoorwaardelijk ontzeggen terwyl er zich gevallen kunnen voordoen waarin een matig gebruik niet alleen onschadelijk doch zelfs een goede uitwerking heeft De consequente lün van geheelonthouding op dit geibied voert naar het afstand doen van het genot van tabak Ook dit heeft voor de omnatigen dikwiils noodlottige gevolgen voor geeBt en lichaam terwyl het matig rooken een opwekking geeftwaaraan de mensch nu en dan behoefte heeft welke behoefte hij kan bevredigen aonnler nadeel voor zich zelven of voor anderen Dit zelfWe geldt voor het tot zich nemen nu en dan mits niet uit gewoonte van eenigen alcohol Alleen de mi ruikers veroorzaken nadeel aan zichzelf en anderen aan de geheele maatschappij Daarom juist is het aulk een schoone roeping die de Volksbond heeft gekozen om het miöbniqk te bestrijden en te voorkomen f Laten wii aan dat beginsel getrouw blijven Herinneren wij ons steeds de waarschuwuiR die de latere Minister Treub ons bil de herdenking van het 25 jari Ijestaan van den Volksbond toeriep ons te behoeden tegen ontaarding in een geheelontihouderflvereeniging Indien wy maar ndet het geloof verliezen in ons eigen beproefd beginsel dan zal ook de lust otn de bekende en nieuwe mi ldelen toe te nasaen tot bereiking van ons doel zich kraohtiger doen Relden MoRe de onderlinge aanraking in dezevergadering ons dat geloof waar het verlorea mocht zyn teniggeven en waar hetnog bestaat aanziienlijk versterken opdatieder in zijn kring met nieuwe geestdriftaan het werk tyge om onaen Volksbond tedoen groeien en tot geluk van zoovele duizenden in toenememlen bloei te doen voortarbeiden tot het geaegend maar zeker nogververwijderd tijdstip waarop alle misbruikzal zijn geweken pplsus Do lekening over het jaar 1919 sluitend met een totaal bedrag van ƒ 29 887 68 waaronder een voordeelig saldo van 79 00 wordt goedgekeurd Het Jaarverslag dat den leden in druk is toegezonden wordt mede goedgekeurd Verkiezingen Tot leden van het hoofdbestuur worden gekozen Mej Martine Kramers Apeldoorn vac H H Kol Ds J Beyerman Meppel vac iMevr Lehman iBosch na 2e stemming Dr D Neurdenburg Rotterdam vac Dr C J Bierens de Haan Aan de orde komen nu de verschillende voorstellen van het Hoofdbestuur Subsidie ƒ 1000 voor Volksroman of Tooneelwerk De afd Rotterdam kan geen steun verleenen aan het voorstel om tot de uitgave van een volksroman over te gaan allereerst omdat zij geen nut ziet in de uitgave van een enkelen roman en voorts omdat daarmede een belangrijk bedrag gemoeid is De afgevaardigde van Utrecht vraagt of het Hoofdbestuur gezien de mededeeligen in het orgaan nog wel gevolg wil geven aan dit voorstel In tegenstelling met den vorigen spreker is spr van oordeel dat liet bedrag van ƒ 1000 zeker niet te hoog IS Spr gelooft niet dat gemakkeiyk iemand zal worden gevonden om hier Oor een goed geslaagd werk te leveren De Secretaris van het Hoofdbestuur deelt mede dat het in de bedoeling ligt om by slagen van het eerste zerk een geheele serie te doen volgen Het Hoofdbestuur heeft zich gewend tot Jan Feith die niet meer m aanmerking kan komen Daarop heeft het Hoofdbestuur zich gewend tot Mevr TopNaeff Me vr Ina Boudier Bakker en Mevr Scharten Antint EleiFigenoemden hebben het aanbod niet aanvaard de derde is in het buitenland De afd Putten zou het beter achten indien gen of andere goede roman die door een uitgever wortlt in t licht gegeven worde geiubsidieerd De afd Leeuwarden is evenmin gunstig gestemd voor een volk sroman zü geeft de voorkeur aan een tooneelwerk De Secretaris van liet Hoofdbestuur is wat liuiveing zich met een bepaalden uitgever in verbinding te stellen het ligt meer op den weg van i en Volksbond zelf om dit Hleëele werk te ondern nen Voorts deelt spr mede dat besprekingen zyn ceopend met den heer Heyerman s daaromtrent zullen nadere mededeehngen worden gedaan in het orgaan Het voorstel wordt met 39 tegen 23 stemmen aangenomen Uitbreiding collectie Voiksplaten Het voorstel tot beschikbaarstelling van ƒ BOO als honorarium voor den ontwerper van teekeningen voor nieuwe Volksbondplaten wordt zonder stemming aangenomen Studiebeurs Volksbond Voorstel tot beschikbaarstellen van een studiebeurs van f 600 voor hooger onderwys voor kinderen van verdienstelijke leden e afd Utrecht hoe zeer het toejuichend dat nieuwe banen Worden betreden vraagt of het wel oirbaar is zekere voordeelen te erbinden als dit voorstel bedoelt P n J meening dat iets dergelijks niet opTtSen weg van den Volksbond ligt de afd Utrecht is er dan ook beslist tegen De afd ïl a a r I e m gaat met de hier geopperde bezwaren mede De afd Arnhem vindt het bedrag van ƒ 600 met veel zou dit hooger wenachen Het Hoofdbestuur meent dat hier een geïqnde weg wordt bewandeld Niettemin wórden de geopperde bezwaren erkend Het ligt echter wel in de liJn van den Volksbond De aiy S n e e k vindt de voorgestelde uitgave niet gemotiveerd daar het doel toch zeer klein ia De afd A r D h e m zou gaarne zien dat de bepaling van het verdienstelijke voor den verkrijger zou wegvallen De afd Utrecht meent dat wü niet het terrein van het onderw a moeten betreden spr acht het een gansch verkeerden maatregel De afd D o r d r e e h t is van meening dat de Volksbond juist moet laten zien dat hy ook naar buiten werkt om te trachten het intellect te bevorderen en te verhoogen Spr bepleit de totstandkoming dezer itu dtebeura Daaruit blljke d t de Volkibond pleit voor ontwikkeling Het voorstel wordt mflt Op Z na algemeene stemmen verworpen BUdrage afdeelingen voor het orgaan BestuurHvoorstel om de bijdrage van 6 op 10 cent te brengen De aid Utrecht maakt bezwaar tegen de verhooging dar bijdrage voor de afdeelingen De inkomsten der afdeeling zijn niet voldoende om daaraan te voldoen De afd Rotterdam sou een goedkoopere uitgave van het orgaan wenscheiyker achten Een afgevaardigde zou wenachen dat het bestuur de exploitatie van de advertentiën zou geven in deskundige handen om daaruit maer te ontvangen De heer Brutel de la Rivère Hoofdibe tuur zegt dat het orgaan heel veel nut doet en niet kan vervallen Het orgaan kreeg in 1913 f199 van de afdeelingen in 1919 la het gedaald tot 6S0 De advertentiën daalden van ƒ 1881 tot in 1919 ƒ l a dus belangrijk mimler Er bestaat alle hoop dat dit bedrag echter weer zal toenemen Spr zette uiteen dat de aajimaakkosten van het orgaan aanzienlijk zijn gestegen tegenover de inkomsten van ƒ 2800 staan 7800 aan uitgaven Het aantal afdeelingaleden bedraagt 16 000 zoodat de verhooging van 6 op 10 cent ons ƒ 760 meer inkomsten zal opleveren Daarbij zün niet gerekend de algemeene leden De afd Utrecht herhaalt zijn bezwaren en wi st er op dat do afd reeda voor een aanzienlijk tekort zit De afd Purmerend steunt de uiteenzetting van bet Hoofdbestuur en acht de verhooging beslist noodig de kosten moeten worden geblekt De Secretaris wiJst namens het H o o f d b e s t u ur op de noodzakelijk mindere inkomsten uit advertentiën door het ver schy nen per twee maanden De afd Ze i a t ia overtuigd van de noodzakelijke veihooging het orgaan moet blijven De afd laat den leden nu een toeslag van 10 cent l etalen Het voorstel wordt met overgroote meerderheid aangenomen Subsidie voor het Grille Huls Voorstel om ƒ 5000 subsidie te verleenen voor het Permanent Comité ten dienste van den uud Indischen militair tot wederopbouw en altbreiding van de stichting het Grijze Huis welke vorig jaar ia afgebrand De afd Nijmegen zou gaarne samenwerk ng zien tusschen de stichting te Nijmegen en deze te Putten welker doelen in elkaar loopen Spr s inlichtingen geven hem aanleiding te advlseeren dit voorstel niet direct aan te nemen doch aan te houden en te stellen in handen eener Commiasie voor nader onderzoek De heer Van der Wal Hoofdbestuur bestrijdt spr s meening en verdedigt het goed recht van bestaan van het Gry ze Huis waarvoor de vorige spreker ook eertijds heeft gepleit Spr zet uiteen dat in de inrichting inplaats van 50 zooals aanvankelijk was bedoeld 160 mannen daar zullen kunnen wonlen geplaatst Spr geeft voorts een overzicht van den arbeid te Putten en zet daartegenover uiteen h e de stichting te Nijniegeft werkt Spr kaB dan ook het inzicht van den vorigen spreker niet deelen en zou gaarne zien dat het huis nog dit doch uiterlijk het volgend jaar gereed zul zijn De afd Nijmegen repliceert en wüst er op dat het niet zijn be loeling ia Nijmegen te stellen boven Putten De afd Putten komt op tegen enkele uitlatingen van den heer Niemeüer Nijmegen De toestanden ijn gansch andera geworden De besmette omgeving van vroeger is verdwenen De prijzen in de kosthuizen zijn hooger dan in het Gryze Huls Die inrichting heeft nuttigen arbeid verricht en Wordt hoogelyk gewaardeerd De afd Oosterbeek vraagt of al ietsvoor de propaganda is gedaan De S e c r e t a r i B deelt mede lat hieraan in Sept speciale aandacht geschonken zal worden ook door aanraking te zoeken m t de legei commandanten De heer Brutel de la Rivière HtM fidbehtuur doet een beroep op de af leelmRen om door bijdragen ineens dit goede doel te steunen Verschillende afdeelingen zeggen bijdragen toe De afd Utrecht zou gaarne zien dat het hypothecair verband voor de subsidie zou vervallen De Voorzitter zegt onder instemming der vergadering toe dat het hyp verband n1et als eisch zal gelden Het voorstel wordt met bjjna algemeene stemmen aangenomen Herste4 vui DrankzuohÜgen Be stuurs voorstel tot verleening van een subsidie van ƒ 150 voor 1921 aan de Vereeniging tot bevordering van het herstel van drankzuchtigen Op voorstel van een der afd wordt dat bedrag gebracht op ƒ 250 waarnd het aldus geamendeerde voorstel wordt aangenomen WUzigiiiR AIr Huishoud Reglement Het bestuursvoorstel tot wijziging van art 19 van het Alg Reglement aldus dat reglementair wordt vastgesteld dat de Volksbond één Centraal Bureau houdt hetwelk gevestigd is te s Gr venhasre wordt Roedgekeu rd Burgemeester My s die by zijn komst door den Voorzitter was verwelkomd verlaat de vergadering na eerst zijn dank te hebben gebracht voor de hem verleende gastvrijheid Het doet spr leed de verdere besprekingen niet te kunnen bijwonen daar deze zeer belangrijke vraagstukken betreffen Ten aanzien van de ingediende voorstellen betreffende het toenemend drankmisbruik zou spr dezen wenk willen geven dat men in t algemeen bevorder dat de vrouw weet welk inkomen de man heeft opdat deze daarvan niets achterhoudt om zich aan drank te buiten te gaan Spreker wenscnt de vergadering succes met de verdere voorstellen Plaatselijke K um Het Hoofdbestuur stelt voor dat de Volksbond zich uitspreke over het voorstel Rutgers tot wifxiging der Drankwet Pla aely ke Keuze De Voorzitter wil dit onderwerp inleiden doch stelt allereerst de vraag gezien de weinige belangstelling van de af deetingen tan opaichte deter aangelegenheid Moeten wit onverschillig xijn tegenover dete vraag of niet Moeten wU ons over de kwestie uitspreken Deze vra geeft de afdeeling Oosterbsek aanleidinf tot het indienan van de volgende motie De algemeene vergadering lettende op het feit dat Inaake Plaatselijke Keuze de gevoelens in den Bond lijnrecht tegenover elkander staan darmate dat mocht de vergadering eene bepaalde beslissing v6Ar of tegen nemen dit een scheuring in de gelederen van den Bond kan tengevolge hebben willende voor alles de eendracht en den vrede in den Bond bewaren looats die thana sedert meer dan veertig jaren hebben bestaan besluit conform het advies van het Hoofdbentuur van Maart 1914 in deze zelfde aangelegenheid dat de Volksbond met volle eerbiediging van de desbetreffende meening van zijne leden zich niet zal uitspreken vóór of tegen het stelsel van Plaatselijke Keuze en gaat over tot de onle ven den dag De afd W i e r i n g e n meent dat het aanvaarden dezer motie juiet zou kunnen leiden tot scheuring Men moet zich over deze zaak durven uitspreken dit zou den indruk geven dat de Volksbond zijn tiJd zou hebben gehad De Voorzitter meent dat dit afleen het geval is als de aanvaarding met een zeer kleine meerderheid zou geschieden Spr kan dan ook de bezwaren der afd Wieringen niet deelen Spr kan lieze motie aanvaarden alleen uit een oogpunt van zelfbehoud van den Volksbond overigens zou spr gaarne hebben gezien dat de Volksbond zich over deze zaak zou uitspreken De afd Pu r me re pd verheugt zich over de indiening der motie en verklaart zich tevens tegen plaatselijke keuze De afd Steenwijk zet uiteen dat de motie blijk geeft van een hinken op twee gedachten De afd R ij s w ü k heeft bezwaar tegen de behandeling der kwestie en juicht daarom de motie toe Er ia inderdaad belangrijk verschil van meening over deze aangelegenheid Gr zijn vele geheelonthouders onder ons die niet zijn aangesloten bU de geheelonthoudersbonden Een der afgevaanligden van Utrecht noemt de motie niet juist daar de afdeelingen zich moeten kunnen uitspreken De afd W i e r i n g e n schuwt den stryd niet daardoor wordt leven gewekt De moeilijkheden kunnen niet uit den wpr worden gegaan daar het vraagstuk aan de onte blijft en uitspraak toch moet volgen De afd Rotterdam heeft een referendum gehouden Van de 260 hebben zich mts meer dan de helft uitgesproken voor en bijna de helft tegen Nu is het bestuur er pertinent tegen en toch moet de afd waai van het overgroote deel niet heeft deelgenomen aan het referendum voor plaatselijke keuze stemmen De heer Oofiterbaan Hoofdbestuur vindt dat het aanvaarden der motie onbevredigend zou werken ook naar buiten zal het nadeel brengen Het ia beter zich uit te spreken dan kan men zien hoevelen er tegen zijn Spr vraagt of er bij het ontbreken van een uitspraak niet een of amlere uitvlucht daarvoor zal worden genoemd Laat men toch eerst de kwestie zelf bespreken De afd S n e e k zou het jammer vinden als de motie wordt aangenomen daar alle discussie dan wordt uitgesloten Meerdere afgevaardigden zjjn juist gekomen om de argumenten vóór en tegen over deze aak te hooren De Voorzitter zegt dat geen discussie kan worden toegelaten zoolang de motie aan de orde is De Secretaria van het Hoofdbestuur vraagt wanneer wy ie nu fnuig van den Volksbond over deze kwestie kennen Alleen hi een referendum kan deze worden gehoord Spr vraagt daanini hoe kunnen wy nu zeggen zoo denkt de Volksbond er over Door de afd Baarn Bloemendaal Haarlem Apeldoorn en Arnhem wordt de volgende motie voorgesteld daar naar haie meening de vergadering niet vobioende den Volksbond vertegenwoordigt De algemeene vergadering gehoord dat de uitslag van het onderzoek in de afdelingen van zuoiianigen aard is dat hlijkl dat de meening over plaatselijke keuze zf er verdeeld is gezien dat van de 120 afdeelingen slechts 50 afdeelingen vertegenwoordigd zijn is van oordeel dat een uitspraak dezer vergadering niet zal kunnen gerekond worden weer te geven de meening van den Volkübond in zyn geheel De afd Kampen meent dat aanvaarding der nieuwe motie de bespreking met mag uitsluiten De afdeeling heeft zich geargumenteerd daarover als tegenstandster uitgesproken Spr 8t lt voor over deze kwestie by referendum te doen beslissen De afd Velsen betuigt adhaeaie daaraan De Voorzitter wijst op de kosten van een referendum Het voorstel wordt gehandhaafd De afd Kampen vindt het beter wat geld uit te geven dan leze kwestie onbeslist te laten De afd Leeuwarden begrijpt de motie der vijf afdeelingen niet daar de kwestie voldoende voorbereid is De algemeene vergadering ia wel degelijk bevoegd tot een uitspraak De motie der vijf afdeelingen wordt in stemming gebracht en met groote meerderheid aangenomen Thans wordt door de afdeelingen Kampen Rijswijk W leringen en Velsen voorgesteld den Volksbond bij referendum onder de leden over de kwestie Plaatselijke Keuze te doen beslissen Bij stemming verklaren xlch 35 leden voor en 28 tegen zoodat de vereiachte 2 3 meerderheid niet ia verkregen en dus geen referendum zal plaats hebben Het voorstel Winterswijk waarbij het Hoofdbestuur wordt opgedragen een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van het toenemend drankgebruik teneinde te overwegen of maatregelen daartegen noodig tijn alsook het vo or s t el Do rd reeb t om publicatie van onderzochte feiten waaruit blijkt dat er verband bestaat tusschen de sterk gestegen loonan en het toenemend drankmisbruik wordt na breedvoerige bespreking aangenomen Door den heer Francken inspecteur van de DrankwM Ie inspectie worden ecnl J e medadeelingen gedaan waaruit blijkt dat at de distributie van sterken drank In de oorloifsjaren uitnemend heeft gewerkt om het drankmisbruik tegen te gaan Sinda dien is het misbruik weer toegenomen Naar aanleiding dezer mwlmieetingen wordt daarop door de afd Haarlem Heemstede Bloemendaal een uitnoodiging gericht tot het hoofdbestuur om ih aansluiting met hetgeen door den heer Francken is gezegd bij de Regcering die stappen te doen die noodig liJn om te komen tot distribueering van sterken drank en daardoor in den geaat van den Volkslioml l blijven werken om drankmisbruik tegen te gaan Hierna wordt gepauxeenl Na de pauze deelt deVoorxItter mede dat er op verzoek van een aantal afgevaardigden na de openbare vergad ng in comit generaal de kweitie PlaatselÜke Keure zal wordej besproken tor meenlere vooriichting dier afgevaardlRden De vergatierlng duurt voort STAPSNÏEUW8 GOUÖA 20 Juli 1920 Uitvoer van kaas De minister van Landbouw maakt bekend dat Ie met het oog op de prijsverhooging op de kaasmarkten tengevolge van de steeda toenemende vraag voor het buitenland behoudens de reeds toegezonden consenten voor kaas voorloopig geen verdere uitvoervergunningen worden afgegeven zoodat een hoeveelheid kaas gelijkstaande met de Reheele productie vanaf begin Juli tot October ter beschikking zal blijven van de binnenlandache Itehoefte 2e dat afgifte van de reotls toegezegde consenten zoodanig zal worden gerekend dat de export van de voorraden waarop de e uitvoervergunningen betrekleing hebben over geruimen tijd zal worden verdeeld 3e dat indien in verband met de productie en de binnenlandsche voorziening in October weer vergunningen tot uitvoer van kaas wonien verleend de N U M daaraan voorwaanien zal verbinden die te zijner tijd zullen worden bekend gemaakt IV broodkaart De directeur van het Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel maakt bekend daat het 144ste broodkaartentHdvak loopt van 21 tot en met 29 Juli B n Arrestatde Door de politie alhier is te Rotterdam opgespoord de 17 jarige A B wonende aldaar die zich alhier haid schuldig Reniaakt aan oplichting van eeolRe blikken koek ten nudeele van bakker G aan de Gouwe De jongeman is naar het Hui van bewaring te Kottenlam overgebracht lilxamen Toankunstroaarsvereeni ging Heden slaagde te s GraivenhaRe voor het examen Piano Midtlelbaar Onderwijs Rehomlen door de Ned Toonk Vereeniging onze stadffenoote Mej Nelly A van rrKjt leerlinge van den heer A H Beusekomp WADUINXVEEN De beer J de Vries alhier alaagde ta s Gravenhage voor het examen hoofttaotc MuandagvoormiddaR read een mei fe uit Amsterdam gelcvecni bij den heer j Zwanenburg langs het Jaagpad Bij ds woninR van den heer C de Jong raakte ftj het stuur kwijt en reed pardoes in de Gouwe Op het geschreeuw van menachen lan s de Noordkade wonend kwamen den heer C de Jong diens dochter en zoon te hulp Het mocht Mej A de Jour gelukken het meisje dat reeds gezonken was door het toesteken van een stok oo den wal te brenRen Hflar fiet en taschfe werd daarna door den heer Ip JonR opRevIscht LAATSTE BÈKICHT BN Een Hpourwegongeluk LdMiKN l t liili V 1 IV i mt Hk JiiiH tion J 3 uur villi Hallor ijn twee M r irientreiiieii np elkaar gt Ion I iMi Beult tii ieliliicH werden erii tlg l üKclirtdig 17 mMwagierH riuikteu be krielfl 1 HT oiicii werden gedund en li gewiMid hl tiiiaiil werdnii tO jifrsniidi Ier lielljiiideliiig ti gt iHHiietl Tweedracht tuHSchen Rusalsche Volkiicommisaarisaen WKKNK N JO Itili V Ouder deli ii ti rlin vnlkfl eninmiHHarihheii tw btaatMi icliil van intM nlng ten opziehte vaiiden Meiie iiu t Polen He lhik radiea leii onder leiding van Tiotzky wiiïen den utrijd iioriïictteii mi l olen gehetlIe overwiiineii en in dat land de hi jel re iuliliok te vestigen DaJtrim wtllen Ij ecrul vw v nlukeii Leiiiii l cliitwliei in Kra HHlii en hltwinnwst 11 11 o i liet taild unt den guiiHtigent ie t ihd op het PooLsehe runt niet uitte Iviiiwen in een Hovjet repuliliek numr en niiitc te iiiakiiii door de vernterking van io iiiternalinnale pOHitle van l iiiHJand WJRCBHMJKE STAND fiOTMiA tiKBOHKN in iili lolmnna d v A van dffl Horwt en C f vita Havezaat OVKRÏ FI KN L Tuil iTimidorft Vin Alkentftdo goh mot A Kraan tü intir 16 MöRigiel V schoc pbouwer 21 jaar 17 Aiitlmnliis Schenk 2i jaiir Johanna A F van der HuiBt M j NleoUaB van tier Weijile HA jaar tfAASnUOCHT Burgeriijke Stand van £ 16 Juli Ii920 OF3BORIBN Bastiaantje d v P Zul lani en M den Houdijker TELEGRAFISCH WEERBERICHT ïloogMie Hlatwl 77 1 2 te Frankfort Luagste Htnml 14h te Seljdisljiud VerwaoJittng Meent matige Zuld Wewtelljke tot Vow telijke wind üeht tut hnH bewukt weinig n geen rogen Kalfde temp Tatuu