Goudsche Courant, donderdag 22 juli 1920

jr f K ïs a fr iiinose ZUIVER PUNTAAROIB TONICUM II cén ongeevcaaarde bron van kracht en energie voor ieder dic eciteiarbeid c vcrncbien heeft oovenchiltig van welken aard De SANGUINOSe verhoogt üle werk krachl an den gezonden mensch en geeft aan alle oververmoeiden en uit geputten de verloren zenuwkrachl terug SANGUINOSE wordt verkocht in groene flacons van ruim 300 gr inhoud SANGUINOSE kost per flacon f 26 n f 11 12 fl f 21 WACHT U VOOR NAMAAK 1 Verkrijgbaar bij de meeste apothekersen goede drogiiten 3712 30 VAN DAM ft CoUe Riemerstraat 2c 4 Üen Haag vjsser S vei klaai d dat de enquête dei cemmisale uitweeH dat d veruitwuordelljkheki voor le Oostenriiksche nederlaag op het lta kianiiciie front ij $ te iwuten aan den OoatcnrUkachen opperbevelhebber dtn ex keiMT KarL Deze nam met betrekking tot den wa penstiltttan l drie verschillende maatren ien waarvan elk den voorgaande te otet detni en legde het opperbevel neer teneinde zich op het laatste oogtnblik te ont doen van de veranbnoordeliikheid tegenover de geachieilenis Sfoiza heeft in de Italiaanache Kamer op verKheidene vragen betreffende il buitenlandsche politiek en de ov r iduMnHten van Spa geantwoord Hv verklaarde dat er te Spa van alle zijden gwden wil betoond wait Het verdrag bepakit wel is waar niet dat wu DuitachlatMl een crediet moeten veileenen maar zonder emi verïie tenie voeding zouden de arbeiders van het Roergebied niet willen werken De Entente zou dit gebied dan moeten bezet hefabsn maai dit moest volgens Sfoma ten allen prtrze vtrmeden worden Om billilk te kunnen oonleelen ovei de resultaten van de conferentie moet men zich maar eentt voorstellen wat er sou gebeurd zUn waant tr de omlerhandelingen afgebroken geweest waren Ik heb te Spa alles gedaan wat mogelMk was om die ramp te voorkomen Geen enkele der groote mogendbedni was volkomen bevredigd tWor den uitKlag van Spa Toch hebben w de grondila gen I ffd van de Ruropeesche samen werking De conferentie van Spa is een mijlpaal in de geschiedenis der diplomatie Ren ar beider uit het Ruhrgebied Ia op die confe rentie toegelaten om er de mtenmg liinei liainerad n ta doen kannen en hii wmai met aandacht en nMt eerbieil aanvehoord Italië mag over het algeifteen gpnomen tevreden z fn met len uitalag der oonfe rentie en zelfs wanneer wl tleae van wn historisch standpunt beoordeelen ilan niw mag men t een gelukkigen fttap op den weg der Puropeesche overeeaktmiwt tioemen Het bericht van de Tentps dat de Tiirii Mhe regeering besloten lou hcMwn hrt vredeMverdrag te teekenen wordt lieven tigd loor de Timts Aan Reschwl Bey die iirh te l arda bevindt itt getelegiafeenl den geallieerden moe te deelcn dat Turk sche afgevaanligtiin belast met de nno vaarding van t venirag ftpoetllg naai Frankriik zullen gaan Iter Hot eenigste middel togen Ischias Spit Splerverrekkingen völko direct verlichting on genezing brengt Honderden dankbetuigingen Pnjs f 1 45 pei flacon Verknjgbaai bi Apothekeis en Uiogisten Fabr P VISSER EMMER ERFSCH VEEN Dr NB Laat ü gien namaakverkoopen zie naai t gedeponeeid fabrieksmerk 3081 dO 2 ReiDigt Uw koperwerk met Monkey Brand Uw antioke koperen ornamenten Uw kra nen in keuken en bad kam rblijvendansteeds helder on bhnkood MONKEY BRAND Bi ITENLANDsrH NIErwS üinTSCHLAND I I 11 t I e n o p w r i o 11 s m e D Ib iliiiisdit tiimlmiele mlitie is tl h ndt op h t s Mioi gekomen die l 1 b pf nleereii op ih initrlotls ht ttiii Ihi ld v lil vdt weldmikende en met liewaard worden Het hooide bij de re t te ataan in de braiidkaat Umr fle Markies hoixlt er van het daar te laten en er Ih niete tegen te dot n ik heli htt al etMi i ar maal gezegd dal il Jk wel bekefuien maar u kent den MiirkioH Hij iw als ein vrouw nt één op itht als hij niet zegt ik wil dan wil lilj het daar kum ii o i aan en al hij niet wil dan wil hiJ niet en ei IS niets legen te doen ïii dat weet ik zeide Harrv Nu ik hoop dat H het niel kwijt ub raken Forbe Goeden nacht r lin gi het Ien nacht lag hij uwte loos te Woelen en bij het kritJien van dtn dag was hij op en bezig in de stallen Oe mannen loeriiten on hoe Insteloos hij was zoo versdiiUend van ijn vroegere liiehthartighHd maar niemaiKl zeide iets tot hem atftchotm de op ei tatkne h tot den tweede el ito dat mijnheer Harry vrMHoiljke hanwt scheen te hebben om alïea m or p te iimken laof hij weg wilde gaan Hu zocht een of iwoe aii de mun hen op met wlen hij de ken behan tieldi van de paarden en legen dên avond stap e hij weer naar sim hut Hij h lieu gf eeleii dag niets g M ten en waa van plan iete voor iUd aviHideten te gebruiken toen er aai de deiii geklopt em fRj wtond dadel ï op en i WoMt Nifrziekte albuminuzie biaaszlekte zivkte dar urinewegen aambeien ontst p nl zwakte onwillekeurige unne looxing op eiken leeftyd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impotea tie enz Volkomen en snelle geneiing per bnef door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN vei schillenu voor elke ziekte ilea vrage brochure No 86 met bewyieaaan bij den Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Rotterdam met naawkeniige em chrUnng éer alekte 48iT 16 BOSKOOP Advertentièn en abonncmenien op dit blad worden aanffenomcn door P A WKLLBR Ztfdewn Ti De Vrouwe van Darracourt door l Kl Es AKVK I ulli THiiide vertiiliiig vai 1 I Wl S ELINK KOsM i Nadruk mtI iiiwn H t v iit hard het was he witx d tt noodlülL maar zijü eer streed te tm lU harHUicbt n zegevierde In dfu ijvei van zijn beBliiit begon lm tcnige van n kostbare Uiekeii liiieen Ie pakken toeir hiold iu op Hoe kon luj haar mu plutselitig vtrlattn ondpr p u enkel woord lol afscheid l aaretil ov in had hij zuh in ile laat htc i iir weken bezig gehouden met de iniphthoeven en stallen was hij in som Miig op7iithten haast een rentmeester gfworilen hij kon dit alles zoo maar nul in den steek laten op staanden opt Fen of twie dagen waren noo diK iiiü alles Hl orde te maken oiW te ifn naar de piarden die hij gekocht luid fti jiufU ro dergelijke zaken flij wildt jtlles In orde achterlaten of er tiieth gelieind was en nf zijn vertrek ilwhts het gevolg was van ee een vomlige opwelhitg Toen hij dit be Hlmt geiuiiMn hail pakte hij eenige iweken en eerage kleedingatukken hij een nam zijn gBweer en ging in da bo98chen dwalen om zich ieder woord iTOa HETGEIHUI r EN SCHUDDEN i het beste TOETSMIDOe i Voor aue metaueN Poets met Era be doet wonderen Neem ieta aaderaBa t ta atia dit I ADVERTBNTUNi lefliiuliiliirii Zit ei Sliipkimr op goeden liod Br met pnjiopfavc onderNo 372t bure u Goudtch Courant 6 BOUWVERBOD De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op artikel 27 sub 6 der Wonmsrwet brengt ter algemeene kennis dat het Raadsbesluit d d 1 Juni j 1 no 298 houdende wqziging van het Raadsbesluit d d 24 Januai i 1919 no 220 betreffende het verbod tot aanbouw of herbouw op grond welke in de naaste toekomst voor den aanleg van stiaten grachten en pleinen is liestemd met bflbehoorende kaart en staat op 5 Juni j 1 ter gemeentesecretarie 2e Afdeehng tei inzage nedergelegd door Heeren Gedepu teerde Staten der Provincie Zuid Holland bv hun besluit van 18 Juli 1920 G S No 40 1 18 goedgekeurd Gouda 22 Juli 1920 De Burgemeestei voorn Sli i 37 ULBO J MUS BNT U BEN ROOKRRT Koopt d B oiue groote NAPOLEON en l reiliet 7 kwartier voor slechts 7 cent AIb Reclimemerk TIP POP 4 cent ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 Mol Vadamaoum Oaplol 1719 10 Arrow PUNT Boorden Vofkfljgbaan bIJ uw gêr$g§létn Itttrêaclêr w MAX BIOCH Amlfi tm GOHEN Go AWMHaiW IMarkiezen Zonnescliermen Jaiouzieën Rolluiken Tenten enz law 36 At Mr Btu i itrakm H J VAN SCHALEN WyOSTRAAT 21 GOUDA WADDINXVEEN AdvcrtMtUa bouMnaatM A NOTKBO Hf Turfmarkt 84 VLUG GAAR SMAKELIJK VOEDZAAM lUn KOOPMANS GERSTEBRÜTJES voor PUDDING loor PAP voor IEDEREEN N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert aw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEN merk ster eu W L Li Iv N IM EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl AUei gegarandeerd Zuiver en oitmuntende door groote Voedingswaarde EereDIplom Parfl 1900 Negea Gouden Medailles Het liel aannemen van UKUKWEKKKN in elke gewenschte sitvocrinK Ma icli te MAASTRErHT de liMf 1 SCBRRK Rheumatiek en Jiclii genezen Na twintig jaar san onuitöprekelOk ludéa heb ik ffiflxelf genezen Smdsdien heb ik het ala raUn levenstaak t f chouw l te tracl ten Dok anderen te genexen Ik weet wat het beteekent te Boeten l den maar Ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zoudheld en kracht Ik heb myiaU gone zen maar ook dökaa den anderen Tal Tan attesten loa Ut 0 kannen uonan ran lieden die reed vale geneesmiddelen vruchteloofl habben gebruikt en ten slot te door Gloria Toaic zt n genezen Z i n DU weder gezond en sterk en z verteUn eeo ieder wat Glona Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het mtj gelukt dit geneesmiddel samen te etelten voor de nezing van Rhenmatlek Jicht Spit He vJic lt Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeseiyke gevallen zal éte dooi waanchQnlttk njet voldoende zjjn om U ai Seheele geneaing te brengen maar toch zal r roede na de eerste dooi blaken dat m Be beweringen waariieid beratten GLORIA TONIC is verkrijiKbaar in doozen k fZSQ Te GOUDA Ui ANTON COOPS Wydstraat 29 en verder by 4t vuümaamste Drogisten Vraafift eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f 0 75 per dooi Waar met verkr gbaar volgt toezendingna ontvangst van postviasel plm O 20 voor porto door Jolu A Smlik N Z Voo burgwal Amsterdam 9071 46 INDISCHE GENEESniDDEUN SINGER CALSTEENENinlEVEiaiEini Tsmoe Lrfzwok ofdcMtnd mlddeJ perbua f l TS lilERZIEKrENaNIEIISrEEIfEH Doon Rerrusedjoeng per bu3 f X3ft BUWSZIEKrENnBUUSSneiH Ooon Meniran por bioa f 2 ZS SUIKEHZIEKTE Bidara Oepos perbuaf 2 2S LINTWORM I bo Merrah pUtcn onschodel k aoowrel voor kinderen ab voor oudarsn Volledige afgang gegararul£erd SeanMongcrkuur per doos f S Verto ijgbaar brt Apolheherj nDroguten Waar met xich tt wenden lot THB SINGER IMPORT COMI RONINUN Paslbu 103 36 25 enPiRMRB MBINDERSMA DSM HAAS AMSrrBtUMM SNEBK ANTON COOPS Gouda Meubelkoopjesü TrayweRüf SoliedcStilon n Huiak mermeubelMalt Tafelt Stoelen Linnenkattea Spi eltSchilderiien Theetafelt Eikenh ateD ïoh fetteD BoekeukaMeo ClubfauteuUt Zijdelpluche AmeubleiiieDleo Leer mauble meoten Kapakmatr ttea WoUeo asSatltndckent Stroomatrataan eoa a a 5396 SPOTKOOPJES III BESTE ADKES VOOR JONGELUI MET HUWELUKSrLANNEN SINDISTIUTUtlimkiüi iLk iihllitali ROTTERDAM Telefoon 12800 GDUOEKAK AdTcHcBtttn n abennemeaUa t dit blad rotden angawmea deer L VLEGGBXBT Goodenk BlealriMk Kt karlt A SWNniAM OOM QoaoA Vrijdag 23 Juli 1920 No 14372 y 5êc Jaargang mam ftOllDSCHE COllRMT OsrxxBXxaJcexx l TLo JL Trr qxl cL V oxteanLt5 eTDl©LdL voorC3 o a cL©L BKHAIVB 70N BN FRRftTDAGBN K R HUN r n A f K I n K s 4 regelK 2 5 elke regfl meet 0 0 INGI70SDèN MGDK1 KKUN i l dr MHirpagina 50 hooger W N FA1FNTSPRIÏS per kwaitaal ƒ i 2 per week 17 cent mpl Zoodagsbla r kïntrtaal ƒ 2 90 per week 22 cent o Pial waar Ie bexoiginR p r looppr e phiMi i aW p i post per kwartaal ƒ 2 7 mei Z ndajidblad ƒ I 4ü je oe a IverteDtièn ett logezuodeii madtwleeliageo b luntratt tut zeer gereilu erdeD pruii droote tetteri en raaden wurdtro berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunoen woidea iDgexoadeo i t t lusseheiikomst vaa setiede Bvvkhan telaren Aüv iteotlebureaux ea uaxe AgeHtco A mncmeDttn iv ileD da elyk aanj nomen aan on Buifdu Murkl II dOl i IJ Hi7e juentfn ien buekliandel en Ie po tkanlornn Admiaifltratle Tctef Inlerc SS iOM HII MIhPKlJS Uit Uomin ea omstreken behoorende tot den beeorgkrmK t j leKeN fl to elkp regel meer ƒ ft 25 Van Iraiten Uouda en den bezorffkrin r l rfgels ƒ 1 5 i elke regel meei ƒ O 31 Advertentièn van publieke vermakelykheden K cent per rejfel Ad ertentien n het 7atprdagoumnier 20 ff bijslag op den pr Ji Hui eau MAR Uedattie Telef Interv 4 Ui genei aal Gand ignon adjunct chef van W t icaiblnet van den miniBter van buitenlkndtiche zaken Millerand heeft Woensdag af Britsche mis tie ontvangen die Domterdtg tegelijk met ie 1 ransch missie naar Warschau ver trekt Dt Britsoho b 7 ondere Slisaie voor l oIen bestaande uit Lord Dati nioa Sir Maur ce Hankey en generaal mijoor Kadchffevertrekt morgenavoml uit P ms naar Waischau f l n mei dcwaardige biizodperheid is dat met le Russen de Lithaueii die eerst de er dagen vrede sloten met f soviet Grod no z n binnengetrokken bit moet zegt de correspondent van Beilinpike Tidende te Kowno m geen geval als eet wuze van sa menwerken tusschen de bolpjew i en Lt thauen wolfden beschouwd fin b t roode k ger heerscht een uitgeaprokcn nationalis tische stemm ng en bolsjewistisch gene laal zou verklaard hebben Wy z in geen lulsiewiki maai Russen en streden tegen le vyanden van de KuseiKhe natie Dit woidt echter dooi Ie Natl Wal Zeituntc te gengesproken die zegt datf het bolaiewis t sohe legei nog steeda een sekei en trouw weiktuig in handen van Lepin en Trotzkv Het onderling samengaaji kan dun ook nieu p moeiliikhedeii uitlokken Reeds moet ei eenige nayver bestaan tuaachen Küsaen en Lithaueis Naar uit Kov vno aan dt Bfliiingaike Tidende geseind wordt woidt de bezetting van Wilna door de bol hjewtk in Litauen met gemengde gevoe lens beoordeeld daar Lithauen aanspraak oï deze stad maakt Drie bolsie Mfttische legers staan op dit oogenblik op Litauschen bodem en mareheeien lo drie verschillen de richtingen naar Warschkit Omafgebro fcen tv kken RuBilsche troewft d or Wilna De e troepen staan op een zeer laag moreel pil De Lithauera n er in geslaagd tnkele gvineentelyke instellingen door hun militaire 1p der te doen beheeren Over de OT trneming van het geheele gemeentebe stuur van Wdna dooi de Lithauers wordt nog ontleihandeld Ook Tarnopol is door de bolsiewiki be 7et Il llcrUin heeft weer een incident plaatb gchuid Gsteimiddag ontatomi hi het ho tel Kaïstthof op den hoek van de Mauerstiasi e en ile Wilhelmplatz een vechtpartu tusschtn drie ransche soldaten en ver scheuten bui gei s Vo genh de berichten hebben de soldaten een bankbeambte een stoot gegeven li en woordenwisseling voer ie tot ïreransel waarbii een bankbeambte een g ichrammen opliep Voor de inmid Iels aangtoelende menigte vluchtten ie i lanschen nadat een hunner een schot in de lucht had gelost in het hotel Kaïherhof Naai Wolff verneemt s het incident na een ondeihoud met den Pranschen com n amlant leeds m dei minnt geschikt Voor Duitst hland ik ei aanleiding ge noeg tot nieuwe onaangenaamheclen met nd en de gBuitachapsrauil chef van t t kabinet van Ie enti nte maai de regeering t op haar hoetie en houdt zith 7oo streng mogelijk aan de af piaken met haar vroegeren v and Dit hebben Kutuische kritgaii vange nen uit Oostenruk die tegen Oostenrijk riche lotgenooten m Huijland zouden wor den uitgeleverd op onaangename v iyte mdervuiukn De Duitsche regeenng bad toeatemming gegeven tot het tianaport lei Russische krijgsgevangenen door Duitschlaml let wel alleen voor kr jgege vangenen waaromtrent ze tevens owereen komsten met de entente had aangegaan u wenl bit een transport van 8 8 mannen en vrouwen naar Stettm vastgesteld lat de Hungaargehe cominuniat BeU Kua en an iere belangrijke politieke persoon lykheden zich daaronder bevonden Het tranuport moest dus te Stettin wordca asnfcebouden Aangezien volgen le rege Ien van het Volkenrecht een onder Oosten lUksche leiding en bewapening staand transport als exterritoriaal moest wordei beschouwd en een scheulmg te maken tussohen politieke per soon hikh eden ea kigagevangenen n et binnen de bevoegd held dpi Duitsche overheid lag moest het geheele transport naai Oostenruk wordei tcruggezoiwlen Ondertusschcn liet de Oosteniuksche regeenng aan d Duitsche regeenng looi middel van het gezant schap te Berlijn mededeelen dat zii wei Reide het tranaiport krUgagevangenen weer over de OoatenriJlCsche grena te la ton gaan Tengevolge daanvan ib de terug zending van het transport voorloopig uit gesteld en zun de kruigsgevangen Kuaset tn politieke personen die deel uitmaakten van het tranaport in de buurt van Stet tin ondergebracht De besliislng oner de verdere behandeling van het transport vordt genomen zoodra er is vaatgeatelfl of de Oostenruksche regearing op haaf standpunt blti ft staan liBter heeft de Lisboa liaar reis voortgt zet met uitsluitend Russische gevangenen uit Duithchland afkomstig aan boord Htt göval zal lektr diplomatieke gevol gen hebbon De Duitachc regeenng moet eenigsizine ontstenKl zijn over het feit dat Oostenruk getracht heeft Bela Ku door Duitschland te smokkelen en op deze wiize de Duitsche regeenng in moeiUlkheden met de entent te vei wikkeien Maar ook de Oostenruk sche regeenng zal wel erg ontovre len nin met den terugkeer van Bela Kun daar dit beteekent dat de 40 50 iluizentl Oostenruksche gevangenen die nog in Rusland zun niet naar hun va Itrlaml kunnen terugkeeren Anderzuds krugt Oostenrbk moeiiuk le lcn met Hongarvje De voor7itter van den Hongaarschen mi ntsterraad Teleki heeft medegedeeld dat de Hongaantche regeering h de regeenng van Oostenruk een protest za indienen imdut deze Beia Kun naar RuslamI heeft laten vertrekken Ooateniijk houdt zich bezin met He NcliiiUlvraag Nu heeft m tien loop der zitt ng van dp ligerommisaie de rapporteuj Witternmg De opmarsch der bolsjewiki De bolsjewiki tn Giodno Gevaar vooi Duitschland De Duitsche com munisten i oei en zich reeds Bescherming dei giens Nota aan de e ilheeidtn Lithaueis en Kussen Incident te Bellen Tiunspoit e vanjfenen ondei wie Bela Kun aangehouden Hongarije piotesteeit KxJceizei Kar veiantwoordelyk gesteld Verkhiring van Spoiza Turkije ondeiw erpt zich ONS OVERZICHT Hèt moment waaiop de Keallieerden m i olen weikdadig zouden moeten optreden 1 aiingebroken Steeds hebben 7e beloof l t Uilen ingrepen zoodra de bolsiewiki op 1 üolsth gobieti zouden ataan welnu het liuhsiache leger heeft de Pootsche grena overschreden Grodno is genomen en de loltn zijn op de vlucht geslagen en nieta hl hoeft dUfc de entente te beletten om m l erypen Kivenwel we hebben al vaker n gebeuien dat de geallieerden zich niet houden aan de zegswijze wie spoedig helpt I Ipt dubbel ze moeten er eerst nog eeni klim over beraadslagen hoe Polen het beat IK te helpen en onder tus se hen dieigt de on gtlukkiKL iepufalK k die de laad van 1 lovd deoige heeft opgevolgd en m aileml een untnatilbtand heeft aangevraagd echte r titt dan nadat eenige w ziging m de 3a nun steil ing ler legetfring was gebracht gansch en ai door de bolsjewik te wordt n vtrstioomd Ook voor Duitschland bestaat t en lenkbceld g gevaar Grodno is n vo gtlvlucht siechtb 16 K M van de Oost I ru sische grens rverwyderd en de Russen uu le n in twee dagen tuds vooi Duitsth t t b ed klonen staan Bu alle verwikkelin j n lie dit voor Duitschland zou meebren n kon de regeering te ikilnn toch iiige tnomten gevoelen immers ze heeft aai goed recht op een niet al te awak Ie Rtr steeds verdedigd om op grond dat m n ich eventueel tegen het Roode Ge vjai moest kunnen verdedigen De Du t che on ierhandelaar blyken nu een ver n voorzien len blik te hebben gehad Want ook al doen de Russen geen poging om Duitschland h nnen te tiekken de soviet v i tegenwoordiger te Beilun Kopp heef vuzekerd lat de Rubsen geenszins eeleid irden door veiovei ngsplannen ie heb bt n daarom geen plan de Duitsche Krens t overschry len dan nog woi dt Duitsth lands positie weinig beniidenswaard De Russen zullen mets liever willen dan ok n Polen de sovjet stichten ze zouden zelfe geen viede wiilen sluiten dan met dea I loletaneristaat Polen een nabuurschap idtop de sociaal democratj gche regeenng tt Beilyn minder gesteld zal 7iin Itt F iitschlawi ztm de communiirten nog op hun OU vive Volgens inhchtingea die hrt H jllandsch Neuw bureau van welingelich t 7iide heeft ontvangen broeit er weer ets onder de partacit rs er zun nrgani at es gevormd tn t ex keiaernik wolke een veire van onschuldig karakter dracren I moet ee 7Pet nauwkeur g uitgewerkt plan bestaati voor een nieuwe aigemeene tiking dipj binnen enkele weken 7al ut bnken Omtrent een misten datum kon of I I Feuilleton wide de zegsman geen nauwkeuiuft me leLleeiintren doen Het staat echttt va t ilat een algCTi ene HtakinK I e iitmudl ok de Hpooi en zal treffen iii voorbe reiding 18 Kopp heeft oed praten Hij kan nu wel beweren dat Duitschland mets te duchten heeft van de Ruaaische sovjets het ople ven van het cojnmunifame in Duitschian op dit ogenblik moet wel in verband wor den Kebiacht met de Russische beweging en men zou al heel goedRelooviK moeten 7yn om te meenen lat nu de RussibcI bolsiewiki QO betrekkeUik RemakkeUik de am kunnen re ken aan hun Duitsche broe leis daaitce heel geen pogmg zal wonten gedaan De regeermK te Berlijn is dan ook op haai MUI vme Aai de entente ib een HLta gezonden met vei zoek eoed te keuren lat Ie erenaen van Ooat Duitschland met lUkswe rafdeehngen wortle versterkt ter w l tevens gewezen wordt op de wensche okheid dat de transohe troepen aan de grens dei volksstemmingaKÖbieden worden teruggenomen en vervangen door Duitsche tioepen Duitschland heeft een neutraii teitsverklarmg afgelegd de geallieerden niet De troepen der entente zou ien dus licht slaags kunnen raken met e Russi sche legers wat een verplaatsme van den btrud op DuitBch gebied tengevolge 7ou heMwn Sommige ententegeainde bladen pogen hieru t te iistilleeren dat de gebeurtenis sen in Pokn indirect voordeel aan Duitsch land brengen omdat ze een gereede aan leiding zi in te tomen aan de bepalingen van Spa Ook wontt er op gewezen dat zoodra Duitschian l en Rusland m onbelemmerd verkeer met elkaar staan de economi fche blokkade van Duitschland door de entente ten onmogeliikheid zal worden Ander7iid OU de kwestie van den vriien handel met Rusland waarover sinds maanden te I on den wordt ooderhandetd automatiBcb wor Ien opgelost Mp Ip om Duitschland te beletten een v pi of IJ t tL trekken van de gebeurteniasen zou de entente m de eerstvolgende dagen allo doen om een veixlere uitbreulin van U I uolbchi catasttophe te vooikomen Van dit alles valt nog niet veel te lx peuren ooala boven opgemerkt de en tcnte al eenb onderzoeken wat in deze noet noKlon gedaan Te dien einde zal de h lansche regeeilng in ovtieenstemmini met de Btitache een musie naar Polen zen ien Zi ai zi in samengesteld uit de tran sche gt zant in de Vereenigde Staten Jus erand op het oogeniblik met verlof te V i Zon hl laai nii in ui mijn lietr lorlrts hen iatlithond egt u Hil guig deyen kant uit ti Hm n afgelrokkt tl Hui i rg us s il loi ik Ik m uil ht t gt Il hl lOt dt n n u ht I Dus ot dtn natht tnliinhoer Hniiv wilt u niti even binnenkoiin n n een ghiH wiiii iliiiil err Ni en dahk u I oiIk nnuu tiis v 1 Il iwoi lnakjes indt ii tul nut II g i1 iiivi rslaiidig om hit 7ilvi i w ikhut zoo It I ten staan foihts draaide zuh om enluketk h I schitterende zilvei uiei voldoening D dat 1 in orde Mijnheer Har i zeide hu glimlaihend Zoo is h lil jat n tn ian ti g W Hst Wal TiiH h I voot kw lati kitiincii OOI kwaid hernam Hairv Hr ih Hhtht een gla7ni i ur tiisHi ht n i lit ilvti en Mken armen iimn dip i ei I II vallig voorbii gaat ooibijgaat Iet is nul waaisihiii luk di f mand hu r vooibijgnai sprak FoiIhs Hij kin hur mtt ip d kitiiieqi ut de llarrv Op iht oog iihhk is lim Waili hur in de liiiiiil nuroni ki ii hu 1 1 1 tvtn giutl ii ik 4 1 iiaiir gelvi ken t ebben foliar knikte een paai nmhn n i deukend Nu u hebt groot gelijk mijnh er Harrv hernam h j het moest daar tn lift vooihoofd wi8H heriitle It uU hu itgen U kassen om U wachten i u H zien ld ijn pi ooi weei m hel ge klit OU komen lerwid hu ditdwd ki k hu ondei lundaeht dooi dt gla en De deui van de zilveikamer sl jnd o jen en de ilvtitn wattibakktui tn bektrs Hchitteidoii op hei biiffi i m het lieMtie maanluht Alh Jiui ergens in de huurt is tlan 11 hij ip ook naar lott van ine r wa ird ihu ien haas mijmerde hij Wuajom iiM et otn njk man zljrearnie briM derH op zulk een wijze m vorzoe kirtfi brengen diicht hi hitler De een of andere arme drommel kan toevallig al dal zilvtr zien en dan zou een eer tijl man een dief kunnen worden en diii was dwangarbeid zijn stiat Mil kcTrdt zi h oin om weg te gaan leen iemand ht ii de hand om den schou der legde Harrj bleef staan en koer d i h om riet was Forbes de bot l tu I van Lord Merle f Im nt 11 het mtjnhetw Han y zei de hi dt lifiiut van 7ijn c i derH nemende Ik vci zeker u ik herkende u mei in de duisternis Ik datht dat bet een leegloopcr is speurende naar bet zilverweik Ik vraag ii veigiffehis Fjen moon avond na denitgtn vindt u niet it ik btn het zei Iftiu ernstig Ik kwam hur den jat hthoiul van lim Waitt iiazftten Hij was in lie bos Hchen en liep het grasveld over Ik denk dat u heni bij de provieiekauier zult vinden ie binnen U bri ugen dat zij 1 l Ik ni ges iiuken had om het miriBtt gebaat dut 7IJ g inuikl had na te giaaii na U denken oV i liaai uitiliukking van iinai gelaal en ith nvti U geven aan d n zonnebthiju van geluk en etlendt di ijn liifdi o ti houi gthnuht had leiwijl hii OU Harry bleef staan en zioh het zweet 4