Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1920

ADVERTBNTUNi No 14373 Zaterdag 24 Juli 1920 59e Jaargang WITTE BIOSCOOP KLEIWEG BOUD 2 FROORAMMA S IN tku WEEK 2 W ii t MHIJDAO JULI t m MII IID G xe JULI M VROUWELIJKE TANDARTS Hoofit v rai k lljk CooiAdle in S aetan In de hoofdrol Ml A MAY Vauf DIMSOAB 27 JULI t m OONOERDAB 18 JULI De Vijandelijke Buren ot Romeo en Julia in de Sneeuw WOEHSOaBMIODAO I uur HzTsö Buitengewone Familie en Kindepwoorstailiiim A ONNEMKNT8PRUS per kwartaal ƒ 2 2fi per week 17 cent me ZoiïdagBblad riêr kwartaal ƒ 2 W per week 22 cent overal waar de liestorsrin per looper rpFchiedt FThOCii per poat per kwartaal ƒ 2 75 met Zendajfshlad f 3 40 Abonnementen wonlen dagelykf aang enomen aan ons Bureau Markt 1 flOt DA t u onxe ageotea den boekhandel ea de postkantoren ADVKRTENTIKPKIJH Uit ïouda en omntreken behooiende tot den be orgkrinK 15 reRels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 2R Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 f retrels 1 55 elke regel meer f 30 Advertentifai van publieke vermakftiykhedeii 15 cfnl per regel Advertentiën in het Zaterdagnitmmer 20 bljftlag op den prij VKTÏE KlINrJKRl APPKN T on ƒ 1 LAPPEN VA N DE RIB I lil BOSBIEF 1 211 ROLLAUE 1 10 VKHTI KiT 1 VAN DE PRIMA KWALITEIT r Aanbevelend M j VERZIJL Klelwap 36 Ttlefoen 379 Prima Kwalltall Prima Kwalltait DE JONG KOENE = Exploitanten van het Gam Veilinggebouw Amsterdam zullen lederen MAANDAG WOENSDAG n VRIJDAG een Motorboot laten varen voor FRUIT GROENTEN BLOEMEN en AARDAPPELEN van Gouda naar Amsterdam nsHP hun iiigen Vnilln 5K f iw Vartpak van GOUDA nam 2 uup FU ST bij Ibii sdtippm veikiijt i üar LigplaatB n d Kattensingel Kleiwegbrug Nadere inlichtingen to bokomcn bij W ANKKR en d n ohipper J OPPKLAAR Hoskoop NIEUWE SCHOUWBURG Van Dinsdag 27 Juli tot en iset Zondag 1 Augustus OPVOERING van Henri ter Hali s Nieuwste Revue Reductie Telef interc 545 Dit inner bestaat uit twee bladen met inbecrip van de Kindercourant Eerste Blad De vacantiedagen Met Juli komt voor velen eigenlijk de zomer pa in het land Hij ia er al lang vroegalff hy gekomen is dit jaar De heeriyke warme dagen van Juni en einde Mei zyntot één ghnsterende krans van zomerachheid oaneengevlochten Maai voor de meeaten waH dit toch alleen de voorl ereidingvan den tyd waarop zy wachtten Nu diegekomen is trekken ze uit naar veld ent osch naai het heeriyke viye luchtigebuiten uaathubn al heel den winter doorhun verlangens gingen Buit nmenschen begrijpen dat zoo niet Heel het jaai kennen i e de ruimte mi zich en de heeriykheid vanhet natuurleven dat ook in het barste vanden winter nog aijn Hchoonheid en eigenaardige bekoring heeft Maar de stadHmen schen zitten opgesloten in do huizenatrateVlen tusschen de voorjaar beginnen ze ook het buiten te luiken in de uitbottende boomen van het stads park en de blo semcnde bloemen in hun vensterkozyn Maar sterker veel heviger nog worden ze dat voorjaar gewaar in de vreemde onrust van hun hart en m het groeiende verlangen dat hen de Zondagim naar buiten drijft op fietstochtjes en uit stapjes Van dan af wachten ze op den zi ai Qrtyd op wat vuor iieji de zomeitUd l de maanden Juli en Augustus Nu knjgen de scholen vacantie en de bureaux en krygen de kantoormenschen hun Vroeger was dat een uitzondering waren er maar weinigen lie zich die weelde veroorloofden en veroorloven konden Maar het gemakkeiyker verkeer en de betere leveniomHtandigheden hebben verandering gé bracht En niet alleen le ryken of meerg goeden maar ook de beter gestelde arbeider gaat voor korter of langer tijd met vacantie naar buiten Er zyn er die van begiin Juli tot begin September genieten kunnen Anderen moeten zich met een paar dageffi tevreden stellen F n daartusschen in liggQn velerlei nuances en achakeeringen Het zijïi niet alleen stadsmenschen Ook an liet platteland uit de HoUand sche stadjes on groote dorpen of vanuit het hooge Noorden uit Friesland en Groningen komen ze naar de Gelderache heuvelen met hun krans van bos8chen en naar Twente en Zuid Limburg of naar de blanke duinen en schdderachti e dorpjes van ons Noordzeestrand Er zijn er die het weer verder gaan zoeken nu ita den oorlog de wereld weer geopend schijnt Maar dat zyn er weinigen vooral nu nu het reizen nog zoo lastig is De meestefn zoeken het niet verder dan het Oosten ilf Zuiden van ons land of het Noorden mi 91 Wij Vliegen in drie acten Grootste succes te Rotterdam Amsterdam Den Haap L da Par w r laa n a and Bur u g ep ad 7 uur a a ang 8 ar EMTRÉEi Log of Stall f 2 73 laden f 2 2S Balen I I 7S f i sj Galerij f O SO Verhoogd met 19 pCt auteur rccht FLAATSBESPREKING b lol ne M andaê 26 Jul de J K u oo de voor idl j op Din dHg over fie d een p den d J der oo telli È rnórlen y uur a lü tent per plaats Op de da en der loting kunnen opdrachten per lelefooi daji 12 uur worden aangenomen Mei hel aannemen van U R l K W K R K E in elke lieivensrhle uifMiciinu hid ist ii h Ie H A A STI K 1 i de heer J SCHKKK VISSER s Kheumatiekolie ongeëvenaard in wer king geneest de hevigste Rheumatiek Spil Ischias Splerverrck kingen Laat U geen namaak verknopen Prijs L45 p flac Voor onvermogenden grs te bekomen bij den fabrikan Poets niet Era Je doet wonderen Neem iets andei En t is mis VISSER s Kiespijnpoeders genezen binnen half urnde hevigste kiespijn tandpijn aangezichtapijn Hot laten trekken der kiezen wordt overbodig Prijs 70 cent doosje Sanguiiiose j ZUIVER PUNTAARDie TONICUM il een ongeëvenaarde bron van krachl en energie voor ieder die gceitesarbeid te verrichren heeft onverschillig van welken aard De SANGUINOSE verhoog de werkkrachl t an den gezonden mensch engeeft aan alle oververmoeiden en uitgepulten de verloren zenuwkracht lerug SANGUINOSE wordt verkocht ingroene flacooa van ruim 300 gr inhoud SANGUINOSE kost per flaconf 2 6 f f 11 12 fl 21 WACHT U VOOR NAMAAK Verkrijgbaar bi de meealc apothekersen goede drogisien 3712 30 VAN DAM A Co I De Riemersiraat 2c 4 Den Hang Feuilleton J e Vrouwe van Darracour door 1 llAKi ES GAK KK 1 ipiuitlionweerde vertaling iii 1 I W SSF LlNK K SI 1 Nadruk viThddfii VISSER s W o r ra p o e d e r s verdrflven de wormen zeker en snel Wat wormen vertrorzaken en bijna eikoen hoeft woimen wordt niet bedacht Prijs 40 cent per doosje 53t j Suf it kleurde loPii hij glimlachentlop hiiar iH erKiiK op ssijiii vriendelijk iimnier Wel Siiwie wiit wil je zoide liii ► m4j hwr Harry aii wo irdde vij n ct kleine be p d woordtin Ik wins niet zeker of U thiii whh maar H tUirht ik zal nmnr eens tmnklopiien om te zien W l ik beu in tbiUK hervalt hit traehtflnde luohthartig te sprPkei Wat kan ik voor ie lioeni Th er le K Kelteiird O neon neen mijnheer Harrv Maar hierom kwam ik miae Darra eonrt zal zich daiïelijk klecden voor ewi partil op de Grange en zij wom rh te penigi wilde Mlingerplnnten voor het haar OU ik kSvam hierheen omdat ik ze u i ren ffoUxlon za planten Zij hield ademloos op en Harrv z haai ernfltiK ontnteld aan Heeft nÜHB Darracoart je ffezrftuleii zoo laat in deii nvnnd om wilde hloömeti t plukken Suöle vroeg hij rustig Verkrijgbaar Ie Gouda bij ANTON COOPS Wijditraat S H v LOON Markt 6 teOudewatr bij Wed E v i BRUGGEN enalle drogiBlen Voor Engroe Fa B MEINDERSMA Den Haag 1057 il Fabr P VISSER Emmer Ërfsch veen Dr Advertenliên en abonnenienUn P dit blad worden aangenomen voor litrkenwoude Dorp door A U O O M Berkenwoude vooi BeAenwoudeAcliterbrodi door J N O O M E N Beierwh Stolwük EloetrUcli DruküerM A BRINKHAN k lOON ÖOIUA De Heer en Mevrouw KORTENOEVER VERWEY ZIJN THUIS Zondag 25 Juli en Zondftff 8 Aug a s Wachtelstraat 68 Het Dagblad VOORWAARTS vraagt te GOUDA een plaatselijk Correspondent Br met aanb aan den Hoofdredacteur I G v d VEEN Ged Slaak 120 ROTTERDAM VOOHLOOPIG KOSTELOOS Bü vonnis der ArrondissementsKechtbank te Rotterdam d d 21 Juli 1920 is PHILIPPUS DIJKSMAN melkslijter wonende te Gouda ver Itlaard in xtiUit van failliHsement en ïUlks met l enoeminK van Mr Dr H H Boas tot Hechter Commissaris en van ondergeteekende tot curator De Curator Mr W J L VAN ES Oosthaven r 4 Gouda iouda 22 Juli 1920 HEEREN COSTUUIMS UIT BRUSSEL f Heden Zalerdau I l e dan aii d ii M rkwip van HKKRKN COSTl IMS Bowensaal MELKSALOM HOLLAMOIA CONTIllJMS in W u Kr i ei f nl ie kleurei u v r LI 2U 25 3 J l 4 1 lu 611 711 ieop nd ZATKKDAG a lo 9 uur 4 Prim Kwalllsit Prima K uit m iï Buitengewoon best VET RUNDVLEESCH r TE KWALITEIT WETTE OSSEM JONUBNSFAKKKN MOT HJKKKEK S en HK iKNJA S SKN l MJNK HIB STIIK üi SBHAAS FUNK BIEF STUK Pension gezocht Heer b b h h zoekt per 1 Aug ZitSlaapkamer met eenvoudig pension Des Zondags afwezig GASIIID TEL 8400 oooLsiaacL Br ondei letter V L Boekh P DE VRIES Lisse Oir SOESMAN RQTTERDaM 8 uur Pracht Specialiteiten Prograram 10 Ilruatiu 10 Zondag s 2 uur MATINEE 3728 mal voila la programma 14 Sociëteit ONS QE N0E6EN MatlnéeConcert 2 C hd op ZONDAG 25 JUI I 1920 des namiddags 2 uur KINDERWAGËNBANDÊN MT In alia maten voorradig g prima kwalltall onder garantie 98 cent per Meter OMLEGGEN GRATIS KLEIWEG 67 69 GOUDA te even door De Muziekvereeniging DE POST HARMONIE te Haarlem Pirecl de heer REIJNIER VAN T HOFK H H Lftden met féne dame Huieffenootet en inwonende kinderen vrijen toeRang Meerdere dameH huisirenooten ƒ ü 2 1 per persoon Niet leden Stadgenooten of VreemdelinSen ƒ 0 0 per peraoon 3762 23 WIJ GAAN Steeds voori ons HEEREU DAMES en KIIIDEIISCIIOEKWEIIK 3 19 Wit Bruin en Zwart aan te bieden io taaen scherp cancurreerende prijzen Reparatiën spoedig en billijk E BOUT Nieuwe H aven 330 Miululkoopjes Trouwen Solieda SaloQ n Huiikamermeubelenall Taleli Stoelen LinnenkaKen Spief eli Hchilderijen Ttieelafeli eikenbeulea Buffetten Boekcnkaitcn Ciubfauleuilt Zijdenpiuclie Ameublementen Leerameubie menirn Kapokmatraisen Woiieo enSatijndekeni Stroomatrailen ena cns S396 SPOTKOOPJE8 III 20 BBSTK ADRES VOOR JONQELUI MET HUWELIJESrLANNEN SllillSTUIT44lilioieDliuli u b dgSclilibds ROTTERDAM Telefoon 12800 N Va Wessanen s Koninklijke Fabrieken ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 WORMF RVEER OPGERICHT 1765 27 Voedert uw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEN mrk STER en W L N iW EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN nek wx INDISCHi GENEESniDDEUH CAlSTEENKNtnLIVEiaiEKn Twnvïo LMwah afdoend middal p rbua f f KS NIEiaiEKnN mERSrE NEft Doon Remo d oeng perbu3 f XlU MKiEKrEHatBIMSSffilIM Daon Meniran porbuaJ aA SUIKBRZIEKTE Bidara OepcLs perbuafllJU Labo Karrah pill n otwchtideluk Mowd voor kinderen oh voor oudarori Wl digc ofgang gegororuleerd aarniHoiigerkuur per doos f O tferknjflbaar by Apoihakera Drwiuïw Waar niet tich fe wenden lat TMI MHGBR IMPORT COMR RONINaaN R ibu lOS en Firma B MEINDERSMA UBMHAAaAMSTBRIMM SMKSH Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDIplom a Parijs 1900 Negen Gouden Medailles Ook na lichte gevallen vim INFLUENZA ot GRIEP laiil dikwgls nog geruimen tijd te wensohon over GEBRUIKT DAN Dr NANKING S KINADRUPPELS deze bren eii de maag spoedig wticr in orde Alom veikrijgbiiar i f 1 30 per flacon Men lelie op den naam Dr H NANNING liuiten op tie ni le don lüiX 1 aii Dr H NANNINO 8 Pharm Chem Fabriek DEN HAAG 36W 25 Bestel Uw Drukwerk bij Aa Brinkman Zoon NTON OOOPS Goudn BBNT 11 EEN ROOKERr Koopt dan ome irroote NAPOLEON en L gfnict 7 kwHi tifi voor alechta 7 cent Al Hetlnmeinerk TIP POP 4 cent WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE Turffnmarkt S4 2832 8 8uik rxlekte 0I CHOCOUOB KIT OCH IWUUnLUKIN CeURICCN SMAAK VAN DC CACAOBOON HtlFT EEN HOOOK VDEDINSSWAARM N VEROORZAAKT OEEN DORST VESr INDlSCHE IMPOnTCUMH AMSTCRIMM tl t tjijmM ilc inipiitentn hcii sl biuDcJiiHa a ihtma rhtunmtiek neiimlKie jicht 1 verziekte vers tupping czepm en alte huid haard ha ren onusziekteü arferspattweten enz Spoedige en volkomen g nezingder erD8tiKst4 ircvallen per brief door dewoDderb re phuitenextract n van doktnDAMMAN verschillend voor elke ziekteMea vraore circulaii No 86 met bewiixeeaui bü dcD heer J SNABIUE Gr lUrkt 7 Rotterdam met aauwheiiriie Muehtflflag Acr Bkkt lUM 14 VERSrHIJNTDAGEI UKS BBHALVIBZON BNfERflTDAGEN 1 4 regPtH ƒ 2 05 elke regel meer B M op de vnnrptjrlna r 0 hougttP i Wi B A4 ver IBtië en ingaWÉwlen inededeehaKMi btj custiact lot uer geredu i oerden prUit Ilruole iettêri eo rndeit worden barekfBii uwr plaatoruiante tuMeheakomet van iivliede Boekhan Adverteotim kuaoen wontea lagaxoftdcB d 4elareti Advertentlekureauit eo nnia Ageatea Bureau MARKT AdMtelitratle T M latm Wi i chuld en minder frisch ab gezond Maar ook die dorpeling heeft 4Me oatapanmng noodig En het zou goed A dat ieder wie ook een korten vacantietilB bod en de gelegenheid daarvan ergens ooiten eigen hulu ert eigen omgeving te pTofiteeren Mi Kchien komt het er noffaenu van Maar voorloopig zyn we helaas aoover nog niet fX BRIEVEN UIT DB OFSTAD DXV Het 1 te begrypen dl it in een grootestad tal van ongure elementen leven dieaan ile uveiheid veel lusl berokkenen Zoozyn yr ook die met iedereen en altyd over hoop liggen Zy zyn ala huurtiers van eenwoning lastig meeatul verzorgen zy hetgehuuale met zyn ze slechte butalers en teind IS natuurlijk dat kU op de straat kumen te staan Dan klopi ea zy natuurlyk by liet gemeentebestuui aan en dat kan ei zichmet aan onttrokken Het iC dus natuurlyk lat het gemeentebestuur op een weg zonom de e lastige dames ott hêeren op te bergen lOen geheel nieuw ptoB werd tmtworpen dat vergisscS wy on lüet nieuw is tnon H la id Er zullen woninien gebouwd worden een complex vormead dat op een paakk gecentraliseerde wyzc wordt sameng teld oo iat het heel gemakkeiyk iste oveizien Üu keurige naam van contrdle woning is er voor dit nieuwe systeemuitgevonden De bewoners die daar een onderdak vinden komen onder controle testaan Ze zullen s avond op een vast uuithuis moeten zyn het licht wordt gcmeenschappelyk opgestoken en uitgedraaid eenspeciale politieagent Wortlt met het toezichtbelast om te voorkomen dat de buren ruziekrygen komt er in de straat een scheli ingömuur enz Men liet het vvordt een chi lue boel een k j onie inet beperkte vryheilen Tot Zoovel IS het fraai maai onder in den zak ligt de rekening Het nieuwe snuifje kost een millioen gulden We kunnen gelust zeggen dat daarvan nooit een cent wordt teruggezien De huren zullen natuurlyk zeer laag zyn en nauwetyks vohioende om de loopende kosten te bedragen alleen een tjpeciale politiepost gedurende het gansche etmaal kost zesduizend gulden sjaars Verder komt er een speciale badinrichting by een ontsmettingsdienst en zal het noodig zyn nog een speciale toezichthouder aan te stellen En dat alles voor 5 woningen Rekenen we nu eens dat ie gezinnen gemiddeld uit acht personen bestaan ian kan de rekening aldus worden opgemaakt lente en aflossing van het kapitaal 9 A is 90 000 gld jaars verdere onkosten 10 000 gld geeft totaal een jaarlyksche kosten van é n ton voor 450 personen leder van die lastige kolonie kost dus 220 gld s jaars per w ning 17 50 glH Daarvoor huurt men in den Haag een mooie villa I n dat alleen i m oiisociale elementen van ile vlakte te helpen Duurdere sociale hulp is wel niet denkbaar Toch heeft de gemeenteraad dit zaakje onnniddeltyk goedgekeurd en alleen de mogeiykheid dat het Ryk niet het noodige voorschot vooi ileze soort van wnmng bouw wH geven kan de uitvo rftig voorkomen Kr n wsarl k wel een beter middel om en go dkü Jt er tevetiB om deie hinderiykt eeziiuaen tMuter dak te bnogen en more hleeren Kut hliulertyVe in het optreden van het gemeentebestuur ten bate van de hinileriyke elementen Is wel dat er vele gooien nog Hteedt zonder woning rontlloopen waarvoor niet op een dergeiyke coulante wijze wordt gehaiwleld Maar zoo gaat het alt d de brutalen komen het eer t aan het bod en hebben de halve wereld W j hebben hier onze Marine dag gehad In optocht met muxiek n vaandels x n ze iloor Ie Htad gegaan en hebben z zich aan de burgery vertoond die er echter niet veel van begreep In den stoet liep het muziekKczelachap lustig te blazen en het gezel rhap van postbeamfeten deed niet minder ziJn bcHt Dan Hepen er groepjen mannelijko en vrouweiykc turner meent minderjaligen mede pn verder zagen wij e n clubje marine officieren en adelbornten dan wat oud BtrHders voorta diverst autoriteiten zooal daar zijn de heer Henri ter Hall en lip hee Van der Bilt Ten lotte een wagen met een pauv zee mijnen en dat allen te namen bad t n doel belangHtellIng te wekken oor onze mu ine Nu ligt het voor de hand dat tedere dergelükc optocht publiek trekt maar wil men Hucces hebben met een slraat emonstratie dan dient ze te preken opdat het doel duidelijk worde Dit nu wa niet bat geval De dagen van onze roemzuchtige marine zijn allang voorby Thanti moet getracht wonlen de bolangsteltmR wat op te wannen Zal het gaan W j betw felen het De weerzin tegen allea wat aan den heilloozen oorlog herinnert Ih zóA groot dat het niet mogelijk ih voor IctH dat daarop iuult belangstelling te wekken Wy blijven af van de vraag of het al dan niet juist i dat onze marine geittadlg vermindert maar houden r aan vaa dat da paapa ganda die than wonlt gevoenl niet tot het gowonschte doel kan leiden De mentaliteit van de uvergroote meerderheid lu than ontoegankelijk daarvoor Wil men succük hebben dan zal men heuoch naar andere middelen moeten omzien Welke dat laten wy gaarnf ter beoordecling aan de leider maai uit tal van uitlatingen in allerlei kringen maken wy ondubbelzinnig op dat deze murine dugen weinig effect sorteerijn in de opvattingen der buitcnstaandern Het nut van dergelijke betoogmgen op de traut is in het algemeen aan twüfel orulerhevig Het publiek 1 ei al veel te veel aan gewemi Men kijkt even op als Ie utoet pasKeert en en een minuut daarna i men het geval alweei velgeten Het publiek in allang loo igedemonatreer l zouuls het ten slotte m een groote atad bliiHé wordt voor allca wat telkens weer wordt vertoond Men xal hrii ich naai andere middelen moeten om Acn im indrukwekkende reclame te maken Het zelfde middel te veelvuldig toegepast werkt ten slotte in omgekeerde richting Over hot algemeen is men in het organiseeren van groot betoogingen niet vindingrijk l n lii t IS juiht de verBcheidenheid die tceds weer de attractie vormt Zo Klia men moet rnnstateeren flat hetzelfde al eens be schien waar nu op de glinsterende Friesche meren als groote zeevogels de jachten en boeiers scheren hun witte zeilen ver uit boven het lage groene lan t Overal ziet men ze tot in de kleinste dorpjes de ladelyk herkenbare gasten uit de steden en vlakke streken van ons land Kn men behoeft ze maar aan te zien om te weten dat er van allerlei gading in en dat niet enkel meer de rykeren hun zomeruitatapjc liebljen Dlo verscheidenheid ia een eigenaardig bewys van de veranderlyke maatschap pel yke omstandigheden waardoor zoo n vacantie buiten zoo veel meer binnen iedor s bereik valt dan vroeger Maar het teekent ook de ver meenterde liefde voor het buitenleven en liaarnaast het te il verder doordringen van het begrip ilat vaeanttt nok een leveni liehoefte is We Ifven tegenwooidig in een tyd die zich bewust laakt van de noudzaketykheitl van beperking van den eelal te tangen arbeidsduur Het verzet iler arbeidende klas te rn een boter inzicht in de waarde en praes taties van het menschelyk arbeidtvermii gen hebben de werkdagen en de workvie ken ingekrompen Deze inknmping gaat in den laateten 1 yd misschien we eens v a erg vei en wat erg smal omdat de wereld nood vermeerderde pioductie gebiedend eischt Maar niemand zal toch terug willen naar de overmatig lange werktyden van vroeger die toch ten slotte tie intensiteit van den verrichten arbeid verminderden en dus de voortbrenging niet naar evenredigheid vooruitbrachten Men begrijpt dat de mensch geen machine is maar een levende werkkracht die niet alleen de rust van lion slaap noodig heeft maar ook ontzien en verstandig en voorzichtig gebruikt moet worden om intact te blyven En in een tyd waarin dit begrip helderder en vrywol gemeen goetl werd moest van zelf het inzicht veld wmnen lat naast den dagelykschen en wekel kflchen i usttyd nog een vacantietijd noodig is De mensch die voortdurend en ingespannen werkt heeft behoefte om or eens uit t zjjn en in volslagen afwezigheid van allen arbeid en inspanning tot zich zelf te komen Hij heeft ontspanning noodig dat wil zeggen ontspanning in den meest lettel lyken zin Hy moet eens uitgespannen worden uit het gareel van zyn dagelyk sche werkzaamheden en plichten en zich voelen als een paard in de weide dat niets heeft te doen en zicli om mets heeft te bekommeren dan om eten en lnnken en slapen en kyken naar de zon en de wolken en de mooie wereldwonderen Hy moet eens vry zyn volkomen vrij om van den morgen tot den avond en van den nieuwen morgen tot den nieuwen avond te doen wat hem lust zonder eenige gedachte aan zyn werk of zyn thuis Daarom is het ook zoo goed zyn vacantie niet in zyn eigen huis er zyn eigen streek door te brengen omdat men er dan nooit zoo geheel uit is Rn instinctief voelt iedei dat en trekt men zoodra le zomervacantiedagen komen de wereld in weg van eigen hin en eigen dorp en stad De behoefte lueraan zal by den sU rleling ongetwyfeld ovei t algemeen steiker zijn dan bij den platteiandbewoner omdat zyn leven gewoonlyk vermoeiender en inspannender is zy het ge ieeltelyk dooi eigen ter is gewhied Is het doel voorby geieho ten En zou waf het Zaterdag bU de marlne l etougiBg HAOKNAAR EERSTE KAMER eivolg van de zlttiu f van ffistereu I e heel Al u n d e t H nu de pftuiu ijii rede v oorlz tleiide bt toogt dat do V uKtgttniU lde slrafinttut te hoog i Hij iiitkeiiL dal algiimeen kioHreüht en le iiiocratie elkaar dekUen Mk onder al gemeen kiosrecht lM hoeft revolutie niet iiltgi Hlottin te zijn en met wetten al lie vi xrgeHtelde liomlt m u baar iilM tegen I te heer Van L tl u m c bot l eto gl dat lie wijze waarop het ontWMp l tiestredeii de poMïtie der r fi eeriog slecliis beefi versterkt ÏRj weerlegt de beueriug dat in ons land ile meerderheid niet in vv erkelijkht Ul zou reJKe iwi Hurt die tetjen hel ontwe n bexwoai bcbbeu oUHtat hel de vrijheid zou aantasten wijst ïiiif er op dat julttt In lijden van rev dutie de vrijheid hw iiM eHt wordt aangeranii Het ontwerp aal de vrijheid van propuganüa eu an vakorganisatie dugerept en de voorge itetdo l 0 alingen zijn ulet I rekbaar I Ie hwr V a 11 den Hoeven acht hel on werp genif veerd door de geiieurt M lsfii n van den antHlen lijd Het ü niet alh eu in het Iwlamg van de vrUhf lil ilocli ook van de sedetHklMtU lil lie g zondhel l e heei Hei g s ni a heeft liezwa ren Hij hiiiipt echter van ongelijk over tnlgd b wonten omdat hij gaarne de Itigecring wil steunen Zijn ttezwareii zijn van tactischen iiaid Het ontwerp i namelijk strijdig i het Nwler landsche volkskarakter dat beHlrijiUng vim een idee de bmte proimganda er voor doet ztjn llovendien zijn Bonmii B t e lahiigeii kwalijk vereeiiigbaar met di itiiatknndige vritheid en het vrltRlnnig lieginsel Mevrouw I o l h u i s S m i t komt 115 tegen i v vereenzolviging vaiii atitigiid HdienHtigheid on Hoclalisine Zij heli i gl voorts Jat de betooglng op H Iiiiii wol als staking misltillte doch t diiiioiiistratie chitterend slaagde I II toi wtanden in Rusland keurt Mik spr niet onvoorwaardelijk goü l maar It 7 ui b vergang naar lw eie loe taiideii Te I uur 10 worden de liernadsliigingen verdaagd lol Olt dag hall f edactile v iai Inj ckenHchnp van gaf liij iclizidi naiiwelijkM O neen neen nep Siisic niel liet wüK miKHl LuciUo in hel geheel nu t missi Vernor deed het Ik zei toevallig hoe aardig die ïojwlen staan iki het mooie haar van inifis Lucille on iniph VeintM die er bij was riop mij terzijde eii vrueg nil i of ik er oenige wilde hiiien Ik zei natuurlijk dat het goed was en ik vertelde haar dat er hiei eenige groeiden Zij scheen heel hüi dat ik mij dat herinnerde en ze i Ie dal ik dadelijk moost gaan WaH je ni t bniig vroog liij nfge trokken Baing Neen ik ben wel duizendmaal H avonds la t door de lio Hohen gegaan Wal voor kwaad zou mij kunnen overkomen Bovendien al was het zoo voegde zij er dapper bit ik zon overal en door alles gaan om misH litteilie een genoegen te doen Veleai van on zouden dut willen SitiRif mompelde hij Ik zou niet zoo vrij geweest zijn om u te storen mijnheer Harry ging Hiiflie voort maar de mooiste van de takken waren boven mijn bereik en ik daeht u zoudt er niets tegen hebbon die voor mij af te snijiien llw armen zijn langef dan ile mijne Wel een beetje Susie zeide hij glimiachotwl Kom rnuar en wit zul jen er genoeg krijgen om e n krans te maken voor misM Lucille alw zij r een wenseht llii ging IdootHhoofds naar imlten dit sehijTit een kleinigheid maar boe dikwijls epelen kleinigheden een groo ii rol in lic mooilijkbedon aii luiere geliein teiiissen en plnklc gcnuikkelilk een ms cleiiiatiK ft dat is prachtig mijnheer Ifal r ri i zij tiit toen hij haar de lan ge slopende bloemen aangaf Wat zal miss Liuille in haar sc hik zijru Ilil hield een takje in de hund on keek i een oogenblik luiar Kijk i iMis Siihir zei hij ik denk dat dit hel nioiiKte iw Houdt dit afzoniierliik van lie aniU re en ge l het aan miwh Lu ei lie I at zal ik nii inheer Ilarry rie ZIJ dankbaar uit f n ik zal zijgen dat II het voor haar hebt uitgezocht Neen dat hoeft niel ot zooalw je wilt zeide hij zich oiiidrairöenilü otiilai zij de hooge kleur niel zon zien die zijti gelaat betU kte Zul aan het bloemen plukken ionge lui zeldc een stem aciiler hein op dal oiigenblik lllel was Hope de boHebwaclit r die daar Htond hen aankijkende met een guetlkenrendoit gllmdacii en goed aardigen spot Ia zei Harry Susie dat tref v en bel je gezeUchap naar hnin Ja iipf haar mee wil ie IIojkv Ia mijnheer lïarrv zeide HojmIk gu dtmzelfdeii weg doeden nacht Sufiïe zeide Har rv to4Hi lerwiil hij ging riep Tiii haar ter zijde behoeft niet huii Hope te zegeen wanrnm ie kwam en wat ie gekregen hebt zeide hit zachtjeft gehoor gevend aan een opwellende dig ilat p die voor mij gehaahl hebt Heb je dat zelf gedaan Heel de SiiNie Ib pe M ioii deling goed iniinheer Harry t ie en trippelde weg Htfin naast iivniid Susie vi zeide Hope fjo baar ende mei denzelfdeii glimlach Poenige zeide Susie en zij waehtU tot Marie naar de ikabijïlinde kamer was g4iigaan om te zeggen mljnheec Harrv plukte ze miss en hij phikto dit bikjn speeiaal vo4ir n ouHlat h 4 het Hiooiste was liiisft ken O inaur Harry WiM e Nte Siisie gaaiii Cd vHi l overdiigd Vallen bad bij avond om bloemen te pluk wil zijn allen jong geWeeMt eirwcb ik benijd mijnheer Ken lichte bloH kleurde l tHdlle H getnat en zij nam hel takje met hev n de hand aan t ch niet zoo dwaas btliiiaar zli bloosde luiler bel Hope onderdrukte een liit bje ui bij lU twee over I ll vrijaad jie Foen Rusie terugkwam was Lucille liaast gekleed daar Marie Vertier zich iiaiigebodeu had haar te hel en zoolang Susie weg was Lucille zat met de bamlett in den hcht ol de oogen ui den f 4Megei gericht iirnar daardoor ver weg ziende naar d open plok iii lu t lioscli wiijir zij gt uisterd had naar haar eerste liefdesverklaring Zij keer de zich om loen Susie hliinentrad en ni te een zachten kreet van bewondc ling bij het zien van die vracht bloeuien t S wie wat een prachtige t lema lif Waar heb je die gekregen Zi zijn voor u miMH zei Susie blozende van genoegen l aal Ik er eenige van in nw haar duen vindt u d il goftt Ik zal ze allen over mi heen dragen ols ie dat wilt zei f iicille gliju Ucbend Laat mij eens kijken Wal aar Jlet het is zeer vriendelijk van heiu Susie zeide zij zoo ochtelnoH als zij kon I at zal Ik natmirliik dragen I oe hel in mijn haar neen ik zal het zelf vast steken zeide ze liet tenignometid als afkeerig Ut een andor het zou aanraken WoTWieerheb je het gekregen Pafl miss LueïAe draai ki het hoolit om en IcmIc haar aan Nu Zoo laat In den aeondV ei W zit mot een Uchje 0 ia miss Dal zei mijnheer Rarrv ook maar ik ben niet hang O wat r let u er mooi nitl ot als het daar ligt op nw prachtig haarl O ik wou dat Ulijnheer Harry dat t ens kon xieu Lucille de de handen in de hoog te om het lak ie vast te makea en verborg up die wiize har gelaat Hel was liee4 vrl endell k van hem Suele ze4de zij aehtk en de oer te maal dal ie hem ziet moet Je het hem zeggen zal je er aan denken vroeg zij op zaehlen toon Wordt vervolgd