Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1920

j ü 14376 WAÖDINXVEEN Advertentlën en dbftanemtBtw ay dit blMt werden aanjcénoawn doar A NOTFROOM BMirhft oei Waddinxywn VRACHTAUTO 3 tons merk DIXI uitstekenden staat tegen potprijs te koop aangeboden Aanvragen te richten tot D ECONOOM te Velsen KOOPMANS GERSTEGRÜTJBS CA Alt I N VOÜK Htr I BKl IK GfRl M VcikrijRbaar m pakken van Kd GehruikHaanw izinK op elk puk De Vrouwe van Darracourt door HAKLbS tMKVlLf rcHiithi I isforde vortHring vau 11 M S Fl INK v ItOssl M Nadruk rtMMieii Ik trolpch lispelde hi onver ilflMnbaar Jii Htirry tiotseh Zie je bent on trotsch dat ie e van mij Htwendt Oat was meeir dam oen flterf ijk man kort verdragen Met een machten kreet uloot hu haar in de armen em hield Kaar vast neerziende in haar oogen 1 H ZIJ zp vetrborg aan zijn borst fji jc l ont trotscher dan ik ben fluisterde zij met een snik want ik duifiio komen nni p te zeggen wat ik gedacht heb Wat heb i gedacht vroeg hij liepanh Ik heb gedacht over aliee wat je ge egd hebt en en Harry moet ik liet zeggen Het kan mli met schelen Het kan ie nart Hchelen Neen hot kan mij met schelMi Wat komt het er op smu Wat kan de iieelp wereld uui schelen als als Je mij liefhebt Je hebt mli he Hany Ja Ik heb Urfl nftde hl em ONS PLUIMVEE Ml rrdwii In ie ifgelonpoa week kon mfli in I oil reekH van hiaden lezen dat tn een I 1 ieseh dorpje voor een haan f CO be liiald wa Daarboven atond dan nie vf tlH lirtlers l olle prijzen Wal zal tuen ons wel m onze geeAtvermogena gckrenkl Inden wanneer we hier zeg i en dat we 7elfs eenH vergeefs oor n Wil Leghornhaan die er minder tiaui miiLH dan meblge i pri i in lier op een tentuonstelling 17 r gel den hebben en dje geegtelijke waardee ifc 2ai inet stijgen wanneer e ei jaïi toeioegen dat hel on nug altijd pul dat we het jee t niet hebben kun neii krijgen Niet dat e eiken hoogeli prijh in bescherming neinen dat zlj verre Hi hebben wel eens f 25 i oor e n dier ien g en dat oor onH geen hooge re waarde had di i die van een soep kip Ook van dat Friesi he dier weten we niets af Is t b v een kruising van een Koekoek Plymouth Rook m een Wil fjeghom waaruit een uiter lijk ehitteronde Koekoek Leghorn ge boren IS of van een Wit Leghorn en een W Orpington waaruit ee i ulier lijk lo klas Wit Plvmnth Uoik haan oMsloiid ppgolegd Ie prijKwinnnrs op een lomtoonstnlling dan zeggen we ool Die prijh IS te dol Maar om uu zonder meer eiken hoogen prijs vooi n dollen tut ie maken dal Is toeh al te dol Laten we u eons voorrekenen hoe zoo n prije dikwijls nog bes X tlo li W laag genoemd kan worden Zoowol door dl weteiwohappelijki menschen als dooi di in hun vak door knede lokkers wordt aangennnun dal de eierproiUiche der vrouwelijke nako raelingeii door het manlijke lokduT lie paald woidt Do haan draagt dus de van zijn inowier meegekregen eigen schappen gaarne aan zijn kinderen iver m hoeveol heleekmis dit is leeren on de volgende voorlieelden In oiM tniid helihen we versehillon de eier oilingen I leze krijgen de i lei on loegwondeii van bij hen aangesloten plaatsolilke organisatie Een daarvan sehafte i eii prima fokliaun aan ooi een dollen prijs paarde dezen aan goede liinnoli m ettc do danruil ge bore i loijgi banen uit blj de ver ichd leodr loomeii in die plaats Nu hel re jultanl van dien haan Deze vereeni j ng leverde in t goede seizoen we kelljkr 30 1 Islen mei lOO eieren waar van 66r enkele jaren meer kisten bo ven dan lH nednn i K Cï netto wogen Een II mr kisten haalden sleehls 10 K O Tlians is men zoover dat ge wichtji van JO h 27 K O jier 000 eieren nael inwr voorkomen en inin stens Hft procent der kisten een netto inhoud van meei dan 10 K O ht bbon Hoeveei vMiardi hoeft zoo n hiian lui niet die tilke resnllaton geeft Ee ander geval dezelfde oorzaak In 1914 leverde zoo n plaalselit t verwoiglng aan haar veiling 209 800 eieren wegende netto IfiJ ft K O iii 1916 270 i 0 eien n ogende netto 167 014 K in in 1916 342 80 i lorou wegende 218 4 iK k I loor hot inakon eenei lyinvoiuiige deeting vindt men uit deze g ge ons dal m de drie oor iiuenido opeenvolgende Jariii rtsptcUe velijk Komiddelil noodlg wus ibb 16 2 e lö 7 ei jifr K netto zoodal eene toename in het gewicht der eierwi met j i procent Ie lonstaleeren vall Wa J alles bij t oukIi gebleven dan on indien we de gomiddeiae waarde van i K O eieren slechts op t 2 jioi Iv Ijegroolen die veroeniglng riiiin vijf Ijonhonderd gulden mindei ontvangen hebben Is hel dan zoo dol om vooi een haam waix an de afslamiinng over Ineerdere generatli s dooi alnest on Iroie bekend is en welkf stam steeds dooi hooge eierproductle gekennierkt 1 eens een i rijls van JO ti 100 gul hn te geven en is hol niet Itegrijpe lljl dnl ir fokkers zijn in HolIanTl kennen we er helaas nog maar oen enkele die zich siiirajijien zeilen wan ncei men voor zoo n beilrag hun Ie kwaliteit linan uit de hand wil wrln gen En 1 lil men zich onw genoegen vooi stellen nu wij zelf dezer dagen 2 haan Ijc uil oo n slani gekoi ht liellhen geboren uil inoedeis die resji 200 en K eieren in hun Ie legjaar gelegd hebben en waarxooi we niet meer dan pei stuk heblien betaald AnVBRTPNTHN Heden overleed tot onze diepe ihoefheid na een Inngduiig och geduldig iuden onze innig gehefdi oudste Dochter en Zus t i MARIA VLEGGEERT m den ouderdom vnn ruim 20 jaar 1718 i i I VLEGGEERT L VLEGGEERT GROENEVELD N VLEGGEtRT J G VLEGGEERT S VLEGGEERT Gouderak 26 Juli 1920 Heden oveileed zacht en kalm ragn geliefde Zoon Srocdei KIeinz x n en Vei loofde Frwlrleus AnthoRlut Menat in den oudeidom van 22 ja u Wed A MENET LUGTIIAKT MARIE MENET Wed C I IJGTHART BERDINA WEGENWirS Ecmge en algeiiieene kennis jfPVing 3801 24 Auda 27 Juli 1920 Groenendual 118 Kachels en Fornuizen nieuw ƒ 7 pet stuk Te zien van 2 tot 10 uui Maandag Oudewater Dinsdag Govei Wel Woensdag Haastrecht Dondeidag Kleiweg Gouda Visdag biug Wad dinxveen Zaterdag biug Boskoop Schippei VAN SOEST II77S ai ANTON COOPS Drogist Wydstraat 29 10 Kinderweegsciiaal TB HUUR COHEN i Co AIINHBM MarJciezen Zonnescliermen Jalouzleën Rolluilcen 6 Tenten enz A Ht VMT BaiHli M Mttnkn H J VAN SCHALEN WyOSTRAAT 21 OOUDA Ouderi donkt om uwe kindaren I Wormen verooizaken volekuilin Vis er e Worrapoeders zipi van bijzondeie samenstelling welke zeker werken PRIJS PER DOOS 60 cent V er cri gbanr bij Apotliekiiti en Drogisten 2462 4 Fabiikant P Vlittr Eni Erfsoh vaen Dr N B Laat u geen koekjes flikjes of andere zg wormmid delen geven doi h eiBCht alleen VISSER Wormpoeders Met het DRUKWERKEN 10 elke ewenBehte uitvoering bulut lichte HAASTREt Hl de heer 1 SCHRKR San uinoKe ZUIVER PLANTAARDie TONICUM II een oa ivcoi rdc bron van kracht en energie voor ieder die eeueurbeid Ie vcrrich en heeft onverKbillig van welken aard Oe SANGUINOSE Terboo l de erk krachi van den fezoodlen menich en ifcft aan alle oververmoeiden en uit pullen do verloren lenuwkracht teruj SANGUINOSE wordl verkocht m Cro ne flacont van ruim 300 gr Inhoud S A N G U r N O S E kott per flacon f2 6 n f II 12 fl ï 21 WACHT U VOOR NAMAAK Verkrijgbaar bif de Dic Me apothekenen ocde dtopuea 3712 30 VAN DAM CoU Rianamrul 2c 4 I a Haa 3799 20 P Bezoekt allen het im £ A Groot Nat Concours voor Zang en Muziekgezelschappen HET aesTÊ TOETSMIDOfl i Voor alie wctaleN TE STOLWIJK op WOENSDAG 4 AUG 1920 25 deeinemende Vereenigingen met + 1500 werkende leden Poets nut Kia ïe doet wondeien Neem iets andei Ka t IS mis Rheumatiel en Jiclit genezen Kermis op het Terrein Z s Avonils CONCERT en GROOT SCHITTERENO VUURWERK Na tv mtig jaar van uauitaprekel k itidea hel ik mtjxelf genezaa Sindsdien heb ik het bU m n levenstaak beachouwi te trach ten uk andareü te gai z D Ik weet wat het tetaekent te moe ten t den maar ik ken ook de vreugde van teruj keei tot e zubdheid en krautt Ik ticb m Mlf gma zep iiiaar ook dulscD leti adderen Tal Tan Rfinigt U koporwtik m t Monkey Brand Uw iiiticl f koppien oimiinoiiUii Uw kra nen in k ik n un barl kauiHi bli vi iidiiislbfils Ider n Iiliiikt nd attesten zou Ik U kunnen toonen van utden die leedn vel tFenenamiddelen ruchtelooa hvbbra gebruikt en ttn Rlot te do i Gloria Tonic iijn genezcu y zgu nu veder gezond en iiteik en zij erte leB een ieder wat Gloria Toaic voor hen beett i edaun Na vpel studie is het mO gieiitkt lilt geneesmiddel samen te tellen voui de ecering van Kkeumstiek Jinltt bfiU en Heupjicht Indien bwe ziekte behoort tut MONKEY BRAND Ie 2 K ongeneeselyke getallen mI Wn dooe waai ch nl jk met üldoetide ziju n 1 at Kehe lp genezing tt brengen maar tuch zal L ipf K na de eerale lüoa blyken lat mijn beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkr igrl ze k 2S0 Ie GOUDA by ANION COOIS Wqdstiaat 29 pb IN VIJFMINUIEN 4 n Vraaet eveneens de QLOKiA LAXEERPILLEN A f O 75 per dooi V aar oiet erkrugbaal volgt toezenilmg na Qtvaogit van puatwiM l plu f0 2H voor porto door John A Smith N 7 Voor turK al ArfiBtardam 9071 Ah N V DE TIJDGEEST TrehKinQ van 500 nummei s tvn overslaan van Notaris O S MUblE Dinsdag 27 Juli 1920 @ Prus vao 5000 3502 1 150Ü 19518 1 1000 5S37 1 X 12330 H861 f 200 2517 5179 1 100 1710 11956 12922 Pri ii van 90 fltn H a 39 2174 4670 6901 9561 11864 14JC4 16291 I89J4 64 2229 95 20 64 78 6 0M tH4 2JM 4846 7089 9J 87 76 W ü J 9 1 61 7109 9668 97 81 10417 114 2426 4984 Jü 711191114414 JO i2 X 2 4J 98 72 U 9728 44 Jl 1650111922 7 8 5138 31 7012081 8916701 26 2113 5201 36 7312149 14577 18 191 66 2722 5J h 7328 9622 67 14615 JO 19429 92 59 6 S 9012226 J J J 4 05 92 7433 9934 88 14731 67 W 402 285 5456 62 51 96 4616813 laUOI 1 84 94 7537 55 12440 99 32 IDtW 412 26 5533 6910001 90148341694 IWBt b8 85 35 7632 6912502 94 69 IW Jl I 99 5674 88 98 26149 6 170U 28 f öfVERZoU l 81 3014 89 770510128 5915055 J 703 79 5715 5610214 6915132 5619931 15 16 65 93 17 74 34 75 V 413114 95 7931 57 12637 3 i82036 78 42 97 40 66 51 5617170 KOKO ccn luKcre heldere en met vette vloeistof bevordert den haargroei versterkt klicreo en ha r rarlels voorkomt htt splijten en uitvallen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een pa makn heelt gebruikt men sprenkelt eenvou dtg KOKO op het baar dan wrijft men faet ucht in ocderwaarticht richting en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haart Wtt stellen geen dwaze of onmogelijke cbchen aan OKO maar wij zeegen en houden vol dat geen raat KOKO als eco zuiver genMMHlatiel voor liet Ha r kan evenaren WAARSCyUVCINGl Lel op onderstaand Handelsmerk voorLooiendc op elke fleKb KOKO wordl nooit los zónder vene gelde buitcnvcrpakking met HaodcJsmcrli verkocht Prija 106kl nt 22aniMdm 3B0BrMtoffnet KOKU Shampoo Poedera f 015 per pakje VukFUfkov btj Apolkakara DrogbNn ParfumarhkuidalMV 8 JU 64 5829 9510356 53 7817280 00 66 44 8057 70 61 83 85201 7 912 3215 60 8101 10529 64 88173 J 30 31 5S67 93 30 721527417437 2 46 53 6020 8221 7012784 83 173U2 71 L 1U27 3374 25 27 10941 9215317 aWV 73 3456 47 40 4212840 30 21 87 3605 77 8387 53 61 15438 79 g 1125 63 6105 8406 64 93 85 95 KO 40 74 65 8541 74 12il07 15540177747113 1236 3115 66 6311048 46 6017950 1396 35 71 73 57 96 68 87 W 1433 1M 7 74 9S 130031561418027204 lo 79 92 95 11I3I 1311915701 35 2S 1514 93 6221 8813 45 86 12 eO S 63 3612 24 59 84 13243 621814920 80 29 61 8731 95 13333 66 78 82 30 79 881911224 1340915627 92 4416013910 6305 22 34 61 35M300 1721 4019 18 56 61 135S0 52 5206 74 42 28 73 91 97 15921 49 97 51 36 77 1133813633 24 Jï 1815 53 8939 82 42 31 1 33320709 22 IS6 82 9039 4 48 36 8520 46 716436 7511406 541601718497 93 n 641 781155513825 54 18509 l t a3 56 910311601 96 57 1520 4ÏI4 78 9333 JO 139BS 1613918752 J 58 33 610 31 14002 40 O S6T4 W40495275 4aS3 43 87 53 72 71 18881 aasMe 94171170214147 79 a 1 a8 4 45 11800 14262 16205 10 Vari l nalWnh 17671 Varkr5 b ar t Oouda bi ANTON COOPöjJWjd trut Ml U SohooahovAu bq A N VAN 44 16 8729 9511 60 74 91 IS 11 At 59e Jaarg anji Woensdag 28 Juli 1920 60VMHË COVRMT iNl ie vi wrs eaa dL Tr©x ea a x© bl© ci v oor C5ho iciacoaa OaaQ tx ac®3a f r huni dageiijks BEH IVKZO EN FEESTDAGEN INGfZONUfcN MbPbUKblINGI N Op de oorpagloa I 0 hnoger 4 roffels f I9 elke regeJ meer f9M BONNFHKNISPRUH per kwartaal ƒ 2 2S per week 17 eent met Zoadagsbiad fr kwartaal ƒ 2 90 per week 22 lent overal waar de bexorfflnR per looper ireMhiHt anco pet poHt per kwartaal f 2 Ti met Zaodagiblad ƒ 3 40 dew tne adverteotiro nn ingezonden nipdedeellBgen bli lontract lot xeer gervrdu ferleo itrtf Uroote letters en randen wv len berekend naar plaatsruimte Advertentien kunoeo woiden ingetunden door tusaeheakomit van seliede BoekhftQ lelar n Ad verten tJebureaui ea uota Ageateo i jnnementfo w rden dagelijks aanfenoman aao onn Bureau Mark tl lfI A IJ nze agenten den boekhandel en de poitkantoren DM mi NriFPRUS Uit frouda ea om treken beboorende tot den beaorgkrmg r i4t eK ƒ MU elke legel mtipr ƒ O S Van hpiteo douda ea den beiorgknng regels ƒ I 5S elke regel meer ƒ O 30 Adverte it3 a van publieke verouüiemkhedea Buieuu MARKl Al O l I A AdmiBifltniUe Tal f Intwc S tenl ei retfpl Adveitentien lo het aterdagnuoimer 20 b alag op dea proB Ktdutie ïelei nierc i4 De conferentie te Boulogne Frankrijk eistht waarboigen Nieuwe nota naar Moskou De even tueele tonferentie te Londen Wilson s inmenging in de Europeesche zaken Zi Duitschland vertegenwoordigd zijn Loflied op Rusland Duitsttiland en Polen Nieuwe voideimgen dei bolsjewiki Na Spa De Duitsthe scliadeioosstellmg Gesslei vei raadt de zwakheid dei re Keeiinjï Kabinetskwestie in België De bloedige dulden Spoienslag hei denking ON 0 ERZH HI president blijkt sich opniwn met de ie geling de zaken te illen gaan bemoeien de cezant der Vereenigde Staten Wallace verrastte dezer dtucen de Raad van Am ibBHsadeurti met de mededeeling dat Vtl non de toekomat van Tescfaen beslist uuidt door een plebisciet Voor de geeanteniaad wuh dit een teleurstelling immers ouwt Polen als Isjeeho SlonAalBie hebben er iit toegetitem i lat de cunfeieotie van Ambae adeuis in dexe materie e D beiilu t neemt waai aan beide partb m nok gullen houden t U nil maai de vraag of de beide staten aecooid gaaii met Wilsoai ii besluit inn een volksstemming te doen houden Doch lit tei z de t Is slechts eeo be wus dat Wilson zich niet geheel als nuan tité negligleabk viil zien beschouwd en t 1 echtvaardigt de verondertËliiog dat hti zich zal lüen vertegenwoordigen in een conferentie die zoo belwfcgruk belooft te iv orden als de eventueele conferentie tf I onden waar uitgaande ran de Poolïtche kwestie de geheele OoHtemche wartxiel uit elkaar zal moeten wordefli gehaald Dat het vioeg of laat tot b prekingen moet komen ondanks tegenstand van Frankruk er dci Bntsche Churchill gi oep is duide luk fi en viaag ib het of ook Duitschlan I aan die bespiekingen al deelnemen S moni heeft bli ikena natiele telegrammen in z in mei kw aardige leUe verklaard dat wannae de entente mot doviet Rusland gaat onderhandelen zoi ler Duituchlaoid de viede in het Oosten een kaartenhuii zal norden nog veel wonkaLboarder en tot ineenstorthig geneigd als de vrede van Vei sallies het ooit k i worden Nog om een andeie uitlabing was de mde van den Duit schen ministei van Baitenlandsche Zaken in hooge mate belangruk Blmona zong n I een loflied op Biwland a i in dea beurt oaiifr Ul miÉ iWihtf mateliad nog nimmer is gehoord sindg Nikolaas van den tïXKm Is verdrwoi iDe sovjetregeerinK is door ons erkend op het DOgenblik dat wu met haai gingen onderhandelen te Brest J itofsk zeei juist De erkenning is nooit vervallen Wu hebben echter in onze betrekkingen wel allerlei wederwaardigheden beleefd Toen graaf Mirbach te Moskou vermoord weid en de sovietregeering niet in staat was ons den moordenaar uit te leveren hebben wu de diplomatieke betrekkingen afgebroken bindsdien z in er geen offi cieele betrekkiiwen meer geweest tusschen Duitschland en Rusland Wu hebben echter twenover Rusland met gehandeld zooals men te Panie te genovet ons heeft gehandeld Ik ben niet zoo bezorgd over den toestand in het Oosten als wellicht velen van u Ik geloof niet dat de sovjet republiek er belang bij zou hebben om nwordende en brandende horden over Duitschland te zenden Hulp op economisch gebied dat is het vooral dat Rusland nu noodig heeft Het al te ver doorgedreven plan dei rademnmchtlng heeft vele economische krachten laten ver loren gaan welke noodig zim voor den her opbouw Ik behoor niet toWiiegenen welke m het Rusland van he n slechts een bil i ou vervolgen daai dit een iteh k ding der neutraliteit ou iün De trem aal dus naar t basette getued worden teru gebracht Toch zeulen we slaat Polen een hooger toon aan De goed ingelichte corre pön dent van de KÖlniache Zeitung te Wai HChau verneemt uit officieete kringen dat men vast besloten is om re ls bd de on derhandehngen over den wapenstilstsnu aan de Russen duidelijk te maken dat op d deemoedige aanvaarding dar voorwaai den niet moet worden ger ksad Polen in niet ovenrattncn De snelle vordenngeB der Russen tot Grodno hebben daMn pa tot aan de eigentüke verdedigingslinie ge bracht Polen s militaire uterltte groeit met den dag door de vomtioc v n ai Ie g r van vrUwilligen Maaadag xQn all straten hotels eo woningen te Waracluui dooraocht die van ledereen inUchtingeu verxDchten omtrent tUenstplkibtlireB In strüil met de aanvBiüMltJke berlobtea binken de gevechten tusaehee Poln o Russen nog niet te zijn geotaakt De Polen hebben de op den Unkeroenrei van den Noemen liggende vestingen van Grodno weer ver veid Maandagmkklag om dne uur hedl de burgerlijke bevolking Blelietok ontruimd De bevolking bedrasgt in gewone ttJdM ongeveer 60 000 zielen Daarvan ztin er nu 50 000 vertrokken Bielislók ligt ongwreei 180 KM van Warschau De Rusiten heb ben tien overgang van de Sübruck gefor ceord nu eei =t zekeiheid woiden geviaagd dat op de eventueele conferentie te Londen de Poolsche kwestie en niet dan de Poolsche Kwestie zal worden gehandeld Volgens de liracs heeft MiHeiand tevens tot vooiwaar d gesteUl dat Polen alleen de agenda zoa opmaken en dat de aan Rusland grenzende staten ook aan de besprekingen zullen deel nemen Den Randataten moeten daarover loeda gepolat z n tegelifk met de verzen ding der eerste Britsche nota aan Rusland y 1 zal nu opnieuw een Bntach schrviven naar Moskou ia orden gezonden waarin be doelde waai borgen en tevens ophetderin gen van tie vele onduideUikheden in de jongste nota van Moskou gevraagd worden Ofschoon de Fians chen sceptisch gestemd zlin nopens de op handen z nde confeien tie waarin enkel de Poolsche kwestie zal worden bespnïben z ti z vooniemens in dien deze conferentie mocht worden gehou den zich met op zUpaden te laten leiden doch zich strikt aan de Poolsche kwe tie tf houden De Franechen herhalen hun voorwaarden voor een erkenning van de Radenregeering n i diat deae de buiten landsche schuld van het Russische rlik moet erkennen zich moet verbinden tot het staken van revolutioiUMure propagiqkdA in Baropa bh dat de htddbre dietatourie B 8 l nd door een democratische regeenng moet worden vervangen De sovjet regeenng had Ijarerzuda de Hoe belttii ruker de zaak hoe korter de lieapiekmgfn is het her Lhci te nietig ste letailh van wmmige overeenkomsten hebbLu de geaUieenten el tot m t onem dige beraadsUagd zonder tot overeenstem mmg te komen gisteren z ii de besprekin gen oo vlot verloopefl dat men moet aan nemen dat de staatshoofden op de aange Itgenheid nader zullen teiugik men Om half één kwam Lloyd Geoige per mailboot i Boulogne aan ze uur latei verliet hil Ifc eede eei al en in dien tusscheutiid had hu nog geluncht en getead Het oiidei houd van MiUeiaod en Lloyd George nam ian ook een korten tud in beslag de pie mierb waien wondeilyiï spoedig tot ovt eenntemming gekomeoi maai een overeen temmiiig die luimte oveiUat tot vele thoc t op nion want n wezen s het I ranscht en Eagelsche standpunt in de cauk naarom het hier gaat zeer verbch 1 lemi Het voornaamste punt dat tei tafel kwam was natuurUik de Poolsch Rusei nche k westie In ï rankmk zag en ziet me n in het Br tsche voornemen om vertegen woordigerb van Rusland en Polen te Lon Kien te la ten confereeren mets meer of mindei dan de eerste stap die Engelimd lei den zou naar de erkenning van de Soviets OTt ïiikleA de Pranschen toch al te bar kujinen het de legeenng te Moskou met vergeven lat ze weigert de schuld door I aai voorgangster gemaakt te erken lu 11 Tatrukt i ranflchen iwn wegens het betalen der rente gedupeerd Ferat wanneer Kuslan I de ichulden uit het t ia I stisch bew nd aaavaardt valt ei te den ken ovei een henvatting dei handels en I plomat eke betiekkingen T iehiei Ie mee n ng die Milleiand steels heeft aaneehan gen pn die hy naar de blatien verzekeren log b tüege laan en die heett hn dus te Boulogne verdedigd Met eenig succes hu heeft als v e de bladen mogen gelooven gedaan v eten tt l rugen dat de entente net zal worden geplaatst voor de onmid leliijkp kan om de Radenregeering m t dgemeen te erkennen Ook het Russische voorstel om een conferentie te Londen t houden wordt niet zonder meer aanvaai d Rusland behoort eeret waarborgen te ge ven dat de Poolsche kwestie welke Frank Mik nauw tei harte gaat inderdaad zal wonlen behandeld uit do nota dei soviet was nl af te leiden dat men te Moskou van meen ng was dat t lot van Poien den gpallieerden met aanging oodat men d e aangelegenlieid met te Londen en niet on lei auspiciën dei entente wilde regelen Aan Ru land zal op verzoek van Ifillerand chftOR Zien Er is daar ie r veel opbouwend wtnrk geleverd waar wü een voottbeeld ua xoudM kunnen nemen hoorti boortl en eer luist op de banken der onafhankeliiken Onalhanketbke mannen die goed op te hoogte zun hebben mii de twwuzen daaivan gegeven Ik ben bereid u het desbetreffende matei laai voor te t gen Wan neer u wist hoe daar in Rusland een progiuminu van eeoheid en i aialelle werking dei verschillende krachten die soo dik vMjls tegen elkaai inwerken is uitgevo id dan zult gu eerbied krugen voor de ner giL en de kennlit der met dit werk belaste pecittliHteo Van de onafbankelbke banken wonlt geroepen dat hadt gii wel niet verwacht De conferentie te Boulogne heeft hue kort ze ook duurde zich met uitsluitend bepaald tot de Poolscb Kussiache affaire Miilerantl hud behabve Un adjud Fot die Uu vacantM iwt nu al moest ondei breken ook de nunister van financiën Marsal meeg racht op wiens voorstel een tweede belangruk ba uit werd genomen betreffende de toepassing van het finan iieole ge ltH lte un ik te Spa getmtfen r gchng nopen de kolenlevering dooi Duitschland De commissie voor de scha deloosstelling xal er mee worden belast om voor een onvoorwaardellike uitvoering van de overeenkomst van Spa te zorgen wel wat betreft de door Duitschland werkw tel l igen kolenlevc ring al s treft het voorschot dat aan dit toegestaan door den daarbil betroki gendheden Duitschland zal op 1 Septei overhandigen aan de commissie schadeloosstelling Dultsche schal jetten tot een bedrag van 60 mitUoei den maiken vervallende ow 1 Me dragende een rente van 6 pet per laar Na 1 September 1920 lal naarmate van de kolenlevering door IKiitschland ea d overeenkomstig voorschotten der gealÜ et rde Duitschland dergelttke bilkitten in leveren De voorschotten zullen noodsoke illkerwUs moeten worden aangeva t bij de leveringen De commissie voor de schadeloosstellln V IJ wiJlcn evenmin l olen benadeeleii ale ovjet Rusland De veiantwoordeUik htid van Duitschland indien het deelnam aan een stap ter ondersteuning van Polen zou geweldig gioot xu b Maai evennun I len wu dat Polen door onze medewenking van don aardbodem vei diwitnt Wö zullen er rekening mede moeten houden dat v u met het PooiNche volk dat lo staat n tot zulk een buiteiucewoon aterke natio nule geeafliift en zulk een sterk nationaal karuktei getoond heeft als buur met buui te leven zelfs indien op den duur de internationale positie van den Poolschen taat too zou woi den dat ha met geheet souve lein meer is ik noem dit slechts als een mogel kheid xelfs indien sovjet Ruhlund er m slaagde bl de onderhandelingei n et Polen door te dröwen dat Polen xick weer onder een soort van Kussische sou vereiniteit stelt Zelfs din sou het vooj ons van belang zljn met Polen m goede hetrekkmgen te leven gou IMU flc geloof wel ix waar dat P d B eea e r dmst re onaekeie n oogelukkilfK toe9Eom t zal hebben tadlen het ftl ztts taak beschouwt een alag boom te voi men tusschen Rualaml en Duitschland zeer Juist waartoe stellig menig slecht geraden politicus het zou willen maken Het zal echter een getuUdire en zekere toekomst hebben indien bet er toe kan besluiten ten brug te vormen tusschen Rusluid em Duitschland meuwe levendige inatecnming Opdat het zulk een brug worde moeten wu ook het onze doen Daarom betreur ik het zoozeer dat van Poolsche 7ude een politiek v n chicanes en onrecht1b ardigheid jegens ons gevoerd wordt een politiek welke one m het geheel niet n staat stelt Jegens Polen in regelmatige betrekkingen te staan De twoorgheid der Pransche pers dat wÜ van plan zUn van Pruisen uit Poten den oorlog aan te doen iH een nachtmerrie en ik kan deze be zorgdheKl slechts uitdrukkelitk ongegrond 1 oemen De Polen Kijn na de toezeggin gen van steun weer stoutmoedig ge worden mettegenstaftnde teven iuideUik IS geworden dat van huin vi Duitschlatwi weinig te wachten is De re geering te Berlbn heeft inderdaad verboden dat de te Marburg aangehouden trein 1h ik wil alle trotseereii elf II miimrhtiTig in de toekomst wanneer 14 alliR nit welen Ik zal alle dur 11 Jij 1 nt mijn eer mijngewetin FTii hoog zich n kuste haar liet o Ogen riwten op haar lliefelnk nut tran ii ovordekt gelaat en de iitweoleii hittoreiwl in heiir haar ZiJ whrikte nut longicr terug vooi de omhdziog i net rttiiki armen maai g f Ijn kut 11 torug 1 len m eoriw kri eg 7i w sthiik tk niott gaan Harry daddljk Tk ik hfh iillPH vergeten hoe laai is het K ni iiH rf n hij mij O dal je hlei g hcui niet weg hent Ilarry totu n iut imi zei mnakli hel inü baast 1 I w uil ik g loofde Jut n4il toen i M lilt n gaan wou Ik k iii rmt Il nki 11 dat je oo hard tn wreed ki ii nm terwijl je wist dut ik ne lit bad Veen iietu Kom nu lieveling je UK tl biei me gt zien worden floor o n iidi oogt 11 Wi MI mi kiiinien aleo arv f i ZIJ met etn trillend laclije tCrwid tl p hawl om haar sloejt en iiaar liniid kuHie MeiHaiHl zei hij IIoim is tliuis h zijn leke vrouw i i ik tun oji wat ht ior lieni Kont iii inij n H ial Neoii Horak ij half b eggend tialf lievelenti Neeti j e moet niet mee 11 in ik ga nlleen Ie motM morgen k im n la morgen fluisterde bij Fii dan nmg lod reen het weten ledereea herhaalde hij mal IS Mob jp dit gedraffrwi fhiisterdt I 11 het V aHthoiKlfMid i i naiii lut van haar klüe i en kus t liP Ik 70U het g iragen hehbeii al wn Mil het nielR dan doorndi mm mei de il Mn niim liet mrbiedift en brac lit het lan 1 lipiieii n f en heerlijke stilte iieerschit vooi etn nogeiiblik i oi n wbpui hij Ie ontwaken uil den droom v iii gduk di hem besSeld had IJlK il e lieveling J moet gimn fiiiipUidr liij heesch Ji 7 nie ziJ met wn yiioht Ik nl paan Maar jIj niei Veen antwoordde hu liefste M u met wni h t h dat in imj hial diu n Zl rtPhtiddf liet hoofd eti keek u tioowdiik tot hem op mankt dat ik opoffer eer ifouw n pow tn Lufille zal je er n iit H itjt van htixbeii Je iilt bet nwj no ot pi wijten i Waiineer j in de loekmuHt lo wotm konrt Uob wat tiiHscheii ons staal üeni afgrond dien aure lieiih overbrugd licfft ui jt het tnii dan mm mer voor lU vcieten werpen Ik jp iets verwijten mompelde zij Neen miott omdat Ik je liefheb Ku hnt hot dnn gaan zoimis do H den hW willen nep hij rondom 711 b ziendi ldo t Ik zal blllvpii ls je mJjl aanneemt zullen wli truii wen Harry Feuilleton sttg plechtig Ftn riilmg vim verrukkiiig g ng di or lia II lichaam Je hebt mij lef a ilv woel het Bn jt will inij verldtwi 111 heel alleen laten en dattör i i ik p liefheb Fngpl imj Koningin was alles wal hil zeggen kcm Nu 7al je niet gaan fluisterdö £ i oogen tot hem opslaande half trntscb huif Kinedteiid Neen sprak hu Ik kan me ik kan met Ren oogonhlik waB het fltil rwijl hil haar hel haar kiiRte eerbiedig hnrtstochtelijk Heb je nagegaan wat het eggen wil nmeterde hii eriwtig Wat het zeggen wiP Ja reide bit heeech weet e wnt de wereld zeggen zal Zn hief de hand ap on legde die op liR li pen De wereld Wat geeft ik daarom Wat weel ik er van Ik heb geen vrienden kan geen vriend hebben die hal neen geen honderdste maal oo Hef ie als jif Groote God wat moei ik neggen nf fJoen zeide hSj Men 7al 7egf en dal je je verlajigt do r ie bediende te trouwen jiJ de vrouwe van Dar ncfthrt Mim i ediende Mijn meeftt r in alles 4Iörrv Ja in allea want Je hebt inn KelL erd hei te hebben Terwijl bil 1 drukte viel zijn oog op het takje cAe ij hief het gelaat op n kuMe luMii no een toen zich loHmak nd itU zijn armen mei booggt kleiird f elaut en ki 1 peiMJ hart imdde zij het pad tang Hij Rtond daar ak een verbiietartl man vastgoworteld aan do planie rond zich ziiTMle met een vei liansden ong biovlgiMi blik zooals oen vtin bongw stel vent man zoif hebben wanneer liii boordt dat bij plotseling een fortuin lidd gekregen Met onzekere sebreden naderde hij de dtnir van zijn hut uut r hit had du naitwolijks bereikt of Uij Mclie 4i te ontwnketr Wnt htb ik getlaan Wal heb 1 mdann rep lm 0 mijn koningin Ik die je had moeten iraarsohuwen tegi je zelf om jt neer te haien in n iin diepte Neon nooit nooit 1 inxer dl od dan dit lucèten zal d looil yiiii maar ik mtiet vluph Hi in Ik moei gaan terwtjl hel nog tijd is H lii k nlngln Het la om jjtii voor jou Mei I oden schreden sleepte hlj irti naar de hut Ken nvinnut daarna aloop Marie Ver lier naar het raam en keek erin Hii bad een kWn valies Zij watbtto en sloeg hem gaite met sohctrp onbann hartige tiogen totdat hti klaar was toen trok zij zich terug in de rtrha duw Vir4 lang daarna kwam hl naar hiriten en aloo de deur ïlli itotid nog eenige oogenblikktHi stil en keek naar de hul en rondom zioh toen hing bl met eeh diepen zueht het valii lan een stok over xibi aehDuder en verliet langzaam de plaats Woi t vervolgd Iv