Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1920

i m MitaMita ontbreken van een vertegenwoordiging van dit oudste en meest omvangrijke onderdeel van het ntlverheldaonderw s voor meisjes een leemte i Is de nünister bereid almog de commissie aan te vullen met leden van nabij kend met bet industrieonderwüa en met het algemeen ontwikkelend onderwys dat aan leerlingen van nÜverheidssdïolen voor meisjes gegeven wordt ring te doen plai Iketiben De Voorflfter spoorde de leden aan lid te wordfoi van ile bouwv ercemging welke over veertien dagen haar eerste vergadering zal houden FINANCIEELE BERIcftTÉSr WUtöKLKOtfBöHN Officiëele noteering te Amttterdam 28 Juli 1920 27 Juli S8 Juli Londen 10 9 10 97 Beriün 7 18 7 Parys 22 60 22 60 Brussel 24 15 24 10 Zwitserland 49 66 49 60 Weenen 1 75 1 70 Kopenhagen 46 55 46 75 Stockholm 62 40 62 25 Christiania 47 25 47 60 New Vork 2 89 2M Df treinveiirag gcB Het lid van de Tweede Kanwr de heer Van Dtik heeft aan den Minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld Is het den Minister van Waterstaat bekend dat sinds den aanvang der dienstregeling op de Nederlandsche Spoorwegen van 1 Juli j l er een groote verwarring heerscht in de vertrekuren der treinen zooals zij in de dienstregeling zyn aangegeven Is het den Minister bekend dat zulks in het bijzonder het geval is op het Centraalstation te Amsterdam waar byna alle treinen met vertraging soms van een half uur tot een uur vertrekken hetwelk op geheel het treinverkeer inwerkt waardoor betangrÜke verbindingen worden gemist Is de Minister geneigd te bevorderen dat er maatregelen genomen worden om een geregelden treinenloop te verzekeren en in het bijzonder om aan den onhoudbaren toestand op het Centraal station te Amsterdam een einde te maken INGSKONOKN Buiten vwmntwoerdelijkhejd der UmL De Strenge School M de R I Ruim een week B Ie len is hier ter stede een lezing gehoöden door den Directeur cener strenge school uit Amsterdam Ik heb m t venslag gelezen dat genoemde Oir meende dat het recht tot slaan den onderwüzers niet onthouden zou kunnen worden I Dat het in t dagelüksch leven in drift mocht voork nen door oorzaken zal in zich zelf reeds afgekenrd wonlen en tot inkeer leiden 0 n een reeht van slaan te willen hebben dkt mün Inziens niet bestaat en zulks moedwillig t willen doen daar kan ik het om velerlei redenen niet mee eens zün al zün het dan ouk leerlingen die een strenge hulp noodig hebben Ik had nog gedacht dat mogelyk iemand zich over het goeie of niet goede van de lezing zou uitspreken nnar geloof wèl dat meerderen aangaande het aangehaalde met mü in zullen stemmen Aaniiger hwt ik het ook gevonden dat iiirai eerst werkte voor zwakke zenuwachtige leerlingen en daarna voor de anderen die strengere hulp noodig hebben al was het dan maar in aparte lokalen P H Het Duitsch Nederlandsche kolenverdrag Men seint uit Essen aan de N R Ct In invloedrijke kringen alhier heeft men my over len staat van zaken nopens het Duitsch Nederlandsche kolenverdrag verklaard dat er thans onderhandelingen gaande zün die het verzekeren van de in de overeenkomst vastgelegfie kotenleveringen aan Nederland ten doel heiben Zoowel de Duitsche regeering als in t büzonder de müneigenaars in het Hoergebied en vooral het kolens yiidicaat zullen alleis doen wat zy kunnen om mogalyk te maken dat de kolenievi ring aan Nederland volgens de getroffen overeenkomst plaats heeft Het grensverkeer met Duitschland Naar de Tel van officieele zyde verneemt is by de directie der Invoerrechten te Emmerik a d Rün een telegram van het ryks commissariaat voor den in en uitvoer infeekomen volgens hetwelk in afwüking van de tot dusver geldende bepalingen het klein grensverkeér aan de geheele Hollandsche grens met ingang van 26 dezer voor onbepaalden tüd gestolen zat zün Verbruikscofiperatiea Door het tweede Kamerlid Troelatra zün aan den Minister van Financiën de volgende vragen gesteld I H het den minister bekend dat de coöperatie Excelsior te Leeuwarden dSe over de jaren 1914 en 1915 ƒ 900 aan oorlogswiifstbelasting moest betalen over 1916 en 1917 voor ƒ U OOO in die belasting is aangeslagen Is de minister bereid te bewerken dat verbruik tcooperatieB alleen dan in deze richting worden aangeslagt n wanneer de vermeerdering tier gemaakte overschotten relatief de toename van het ledental overtreft Of heeft de minister andere plannen om te voorkomen dat bestaande verbruikscoÖperaties door de toepassing dezer wet in moeilykheden worden gebracht SPORT De tcBiilewedetrydcn Hedenmorgen om 9 uur zyn onder groote belangstelling en fraai niet te warm zomeiweer de tenniswedstrüden uitgeschreven door de G T C T I O D op hare btnen het Sportterrein begonnen Verschillende goede partüen trokken de aandacht zoo die in de dames single van mevrouw Gevaeila versus MeJ L W Goudswaard De Volgende uitstagen zyn tot nu toe genoteerd Heeren ngle te Ruyter slaat v Weil 6 5 6 4 J A MiJa staat DlJks 4 2 6 6 4 StryboH staat Bruynlng Ingenhuesz 6 4 6 4 Fehmers slaat de Vooys 4 S 7 6 Snoep slaat Reünder ft l 6 1 h Wetaelaar slaat Duurentydt 6 0 6 0 I Af Wetselaar slaat C Jonker 6 0 6 1 Heeren Double Schim v d Loeff en f Grendel slaan J C Jonker en L v d Broek 4 Q l 6 1 j A MÜH en A Stok laan V Senus en Alsbach 8 6 6 i Duetz en Zahn slaan de Vooys en Well 6 4 0 1 G Wetselaar en M Wetselaar slaan Lu n en Toose 6 1 6 0 Dames Single MeJ K GoudswaanI slaat mej Hooykaas 6 3 6 3 Mevr Gevaerts slaat mej L W Goudswaard 6 0 6 2 Mixed Double Mej MaJer en Grendel slaan mej Muyi en Snoep lir 9 6 3 Mej Herfst en Besielzen setaan mej v 1 Wadden en Hollander ft 2 6 l öchebpva 4Rtbbkk hten Ken Ned Htoomb Mij iDanae vertr 25 Juli v Caaübtancn n Ix nden Mcrope vertr 26 Juli v Dover n HueWa Orcste arr 26 Juli van Salonica te Smyrna Rotterdamnche Lloyd Marken uitr nertr 26 Juli v Port SrfTd Menado uitr vertr 26 Juli v Port Said Sindoro uitr vertr 26 Juli v Aden Willi thuisr vertr 26 Juli v Pattlellarla Holland A merfba LUn torreclük V Rotenlam n Cuba arr 26 Juli te Vigo Nieuw Am sterdam uitr pass 26 Jsli Wight Noordam uitr pat afi JiUf K Raee Themfsto v Savannah n Rottenlam paswenle 26 Juli Liaard Westerdifk v Rotterdam n Montreal paHs 25 Juli Kaap Race Kon West lnd Maildienét Van Rensselaer vertr 21 Juli v Colon n Cartagena Heli Britsrii Indtë LUn Vechtdtfk arr 27 JuU v Hamburg te Antwerpen Uweldük V Rolrterdaro n Britseh IndlS pass 26 Juli GibralUr Het algemeen Mijnwerkersfonds Op de vragen van het Tweede Kamerlid II G M Hermans betrtffende het geven van een aandeel aan h Algemeen M yn werkeisfonds van de RiflcHbijdrage bedoeld 1 1 het eerste lid van 4rt 20 der Invalid teitswet en betreffifnde de regeling van den overgang van arbeiders verzekerd krachtens de Invalidlteitawet naar en van het algemeen Mynwrkersfonds heeft de Minister van Arbeid als volgt geantwoord Zooals de Invaliditeitswet thans luidt kan noch aan het Algemeen Mynwerkersfo noch aaa eenig ander byzonder fonds een aandeel worden gegeven in de Hijksbüdr ge Het ligt niet in het voornemen van den ministei thans een wetawyzjging te bevorderen waarby aan de bedoelde fondsen alsnog aandeel In deze Staatsbijdrage wordt gegeven Deze aangelegenheid houdt nauw verbrand met het vraagstuk van de organisatie der venekering welk vraagstuk bÜ de voorgenomen atgemeene herziening der arbeidersverzekering aan de orde zal komen Art 4 der Invaliditeitswet en de artt 13 16 van het Kon besluit van 28 November 1919 bevatten de regeling van overgang van arbeiders verzekerd krachtens de Invaliditeitswet naar een byzonder fonds en omgekeerd Bedoelde regeling geldt ook met betrekking tot den overgang van verzekerde arbejderu naar en van het Algmeen M jnirerkersfonds LANDBOUW Uitvoer van gealachte jonge hanen Met ingang van 1 Augustus is tot nadere aankondiging dispensatie verleend van het verbod van uitvoer van jonge hanen in gesl phten staat vallende oiulcr het verbod tot uitvoer van leVende en geslachte hoenders alleen voor zoover betreft jonge hanen broed li waarvan kop peoten en sporen niet ziJn verwijderd P T T De besturen der san enwerkende organisaties van P T T personeel hebben be loten tot een krachtige actie ter verkry ging van een herziening van de sllarisvan 1 Januari j l af en een direct uitkeering inMns bestaande in een maand salarik niet een minimum van f 209 In degroote plaatsen des lands zullen gecomb neerde ledenvergaderinffta worden belegd cm aan de gestelde eischen kr 4Cbt bü Ie ze tten ONZE DKAADLOOZE DIENST V phetographie PABUS 28 Juli De Petit Parisiun wüdt een artikel aan de orftdekklng van een Pranschen geleente Edouard Belin die een procédé heeft gevopden ora ov t een afstand per telefoon een portret of de een of andere tekst over te brengen Een tegenafdruk van de fotografie Is aangebracht op een cilinder die draait voor het membraan van de mierofotm waarvan de weerstand wisselt in overeenntemming met de diepte van de gedecaitjueerde afdruk De Petit Pariaien reprottoeeert era SaUi SccretaHs Bond GemeenteambteiMrem By de herstemming voor de verkiezing van den secretaris van den Nederlandschen Bond van Gemeenteambtenaren zÜn uitirebracht 1180 stemmen waarvan 3 van ob Rcn zal om zich de beooodiirde micklelen tt verschaffen tie bons kunnen v rkooDen of ze fverdnwren met of zonder het endossement der betrokken jwallieerde resreennRen Ten slote zal om too spoedifr mo§telük het beloop van het te ceven Toorschot te kunnen vaatHteilen de commisjiie Toor de Bchadctoossteilfjuf Toor oopijr 40 mark per ton kunnen bepalen Het bodra vm het maandelijks aan Duitschland te verlee nen voorschot onder voorbehood van een tatere verbeterinir Aldu zal de FranBche Uiesaurie kunnen worden verlicht van d aan Duitachland uit te keeren voorschotten ter uibvoerin van het venirajr vin Spa door een eovoudifre hpnkiaak v nMrekeninir op de jfoederen In Frapische krineen is men zeer voldaan ov deae twee oplossingen die overeenfltenwnen met de wenschen die door de Franache afgevaapdijfden ziJn naar voren jrebracht De Soir van Brussel maakt een zooxenaamd document bekend een Duitscher die deelnam aan de conferentie van Spa zou namelijk een lanjr rapport over den alsremeenen politieken toestand hebben op festeld en dit in een AntwerpHch hotel op 3Un kamer hebben laten lixsren Dit rapport nu is het dat door de Sofr jrepubliceerd wordt en van daaruit de ronde doet door dft heeje Fransche en Belgische per Het stuk Ijikt echter veel meer op een maakwerk van een of anderen Belrischen patriot dia het noodijr oordeelde de vaderlandsliefde zUner medebursTCT een weinijr te pnkkelen dan wei op het rapport van een Duitsch diplomaat het is van a tot z klinkklare onzin zejrt het Vad en besluit met de eenijtszins verrassende voorspelhntc dat men binnenkort een standbeeld van baron von BiBsinir zal zien oprichten door de Duitschera in aainraiwerkinfr met den Raad van Vlaanderen De conferentie te Spa is verder het onderwerp teflfeeflt van een rede welke de 0urtflche riiktweerminister dr Gessier te lyindenberjr in Beieren heeft jrehouden Tiffen het einde van züpi rwlevoerinsr stelde de minister den eisch dat het Duitschc volk alle illusies laat varen en den moe i vindt den feitelüken toestand onder de oojren te zion De te enw ordljre reffeerin aldus Gessler weet dat er teen numerieke ntóewierheid achter haar staat en wonlt odaniiT in beslaj cenomen door den strijd om haar bestaan dat zij de lUn van haar poliüek ntet Meed kan voleen De zwakheid van haar pptütie heeft natuurlïik ook invloed op bet aanaien dat Duitschland in het buitenlaml Keniet Men heeft mün aftreden verwacht Ik het by het aanvaarden van miJn portefeuille d voorwaarde jresteld dat te Spa aan den eJRch van 200 000 man leperaterkte OU worden vaatjiehouden Dit werd mü beloofd en wat ik te Spa veTriedigd heb was in volkomen overeemrtemminw met het rykskofaint t en met de eerate ministers der Duitschc Ktaten Dat ik thans mijn ambt nojt bekleed komt omdat de veranlwoordelüke rejrecrinjïsperBonen mii dit hebben verzocht en er op aanffeitronffen hebben dat ik mijn plicht zou blijven doen In BeljflP wordt op t ooirenbllk een po ditieke strüd uitjtflfvochten In verband met het vraaifutuk van vrouwenkiesrecht In lie VrondwoJ heeft het kaïbinet voriire week de portefeuülekwestip rcüteld He lpn komt deze aan el enhei i in de Kamer aan e orde Ke doet zich voor onder slechte jvoorteekenen jrezien de otivei zettelijkheid van de rechterzijde die naar e n onmiddellijke oploHsinsr treeft Komt men tot overeenblnnminfa dan injioif de puKitie van de reffeerinw onaeker in verband met nieuwe moeiiiikneden die Kisteren jrerezen zyn l De Kamer heeft n 1 fihtfien d n nehoelen ochtend en een deel van dert middan be8tee i aan de kwestie van de arin aan de oud trijders welke de roKeerinR Wiet wii toestaan omdat de financiën des la d s het niet toelaten De zaak die op het AOKenbllk zeer verward Hikt zal Donderda r uitgemaakt worden De rejreorinjr mafcjjt er een kabinetsknvestie van £ r h ook een stroominjc om de zaak tot na het reces uit te stellen Het ontwehp der refreerine wil een fonds stichten van vijftig millioen waar de soidaten die het noodiir hebben zich toe zullen 1 unnen wenden Voorts vermeldde de airenda voor iriateren de interpeiiatie de Beuckelaere aan den minister van binnenlandscne zaken nopens de maatregelen iretTOffen door den burgemeester van Antwerpen om de vierinic te belettMi van de herdenk Injr van den Gulden H orentilaK en de noodkkttiire Keb urteniM en die zich daarbij hebben voortredaan en die Van Van Cauwelaert nopens het vepbio i n van den optocht door den burRemeealer van Antwerpen en de trairische jtevoljcen daarvan De beide interpellaties verwekten een zeer heftijfe jfodachtenwiBselinjr De Beuckelaere Van Cauwelaert Kiamiel Huysmans en Eeckelers de af revaardifcden van Antwerpen noemden den dood van een Jcu lig betooRer een misdaad een moord Huysmanii merkte op dat de viering van den Gulden Sporenslajr een vasten vorm haad aanfrenomen simis de betoojrinfr van 1902 ter herdenkinR van ten öOOsten verjaantaf van den slax bü Kortrijk De socialisten zün evenals trouwens alle ireschiedkundffren van meeninsr dat de c betoofdnir eesfhiedkiuidiK Resproken niet beschouwd kan wortlen als van anti Fransfih karakter De minister van binnenlandse he zaken heeft zijn leedwezen uitgesproken over den dood van een jonge man tenjfevola e van een scho van de politie Hü betreurt dat tenjfevoljre van een taalstrild die wmder hartstocht moet worden beschouwd deze ebeurtenissen hebben plaats j repen Er is een verkiarinif zei hü door het rfachtoffer xerteekend volgens welke hü den politieman eerst had aahRevallen Een luridiach onderxoek i op last van den minister iniresteld De minister verzocht deg Walen de Viaamsche veï renwoordi rers niet meer voor flctivisten uit te maken en deed t n fllottc een beroep op de eenheid d s lands SttHim de acli pen van ntwergen wiens naam in het debat tenoemd was verklaarde dat de KemeenteverordeninK volirenii welke de betooirinjr vettoden was door alle partüen de socialisten inbetrrepen indertijd was jroedgekeurd Deze verordening is niet ffeëerbiedlrd Dat is de ooiraak der gebeurtenigsen Antwerpm heeft elk jaar eea bü drage voor het Gulden Sporenfeest R ffeven Dit jaar nog had len wU een subsidie toegestaan totdat wü vernomen hebben ij tt de frontoartü zich niet onder de nationale vlag zou scharen Toen heeft de burgemeester de betooging verboden Er waren 80 betoogCTB Men heeft lieden opgepakt die messen droegen revolvers en knuppels De spreker had een knuppel bil zich en toonde die aan de K mert Strauss verzekerd dat de politie onder den voet geloopen en aangevallen is Hü eindigde met te zeggen dat de stad haar plicht gedaan heeft BUITENLAND8CH NIEUWS DUITSCHLAND H t naderend eind d diatribucie In een te Halle gehouden vergadering van vertrouwenalieden der raünwerkers uit Midden Duitschland is medegedeeld dat het broodrantsoen in Duitschland verhoogd zal worden tot 4 pond per week voor de geheele Duitsche bevolking en 4 pond voor de mijnwerkers Ook de IcwalJteit van het brood zal verbeterd worden De Politisch Parlementariache Nachrichten meldt dat van 1 Aug af de distributie van margarine zal worden opgeheven evenals die van Jtunstmatige spüavetten reu el en oliën voor huishoudeliik gebruik FRANKRIJK Na de staiking iMidol de secretaris van den bond van vakivereenigingen van spoorwegpersoneel van de iyn ParUs Lyon Middellandsche Zee die in Februari de staking ontketende ia veroordeeld tot 13 maanden gevangenisstraf en 2000 frank boete Hii is voortvluchtig BINNENLAND Het eeuwige gestook De nru sselHche redacteur van de Msb seinde aan zÜn higni In ïen interview dat hÜ toestond aan een Brusseisch blad zou een Roemeensche journalist a gezegd hebben dat Rotterdam eel moeite doet om den aanvoer van Roeineen ch graan van Antwerpen weg te trekken ten bate van de Rotterdamsche haven De Hollanders zoo zei hy nog bieden ien Roemenen veel grooter voordeelen dan die welke zij voor den oorlog te Antwerpen genoten De Duitschers doen daarin mede en stellen eveneens byzonder gunstige vüorwaapden voor het vervoer van Roemeensch graan over Rotterdam naan Duitschland Voor de Belgiache vluchtelingen In antwoord op eene in de stukken gedane vraag heeft de minister van Binnenlandsche Zaken medegedeeld dat het bedrag uat voor de Belgische vluchtelingen door Nederland is uitgegeven bedraagt ongeveer 33 millioen gulden Nederland en Poten hs heer Van Ravesteijn hfeft aan icn ni iister van binnenlandsche zaken tii leHjk voorzitter van den raad vin minister gpviaagd rio minister bereid mee te deelen ƒ de Nei pribndBche regeering alsuo t v3 momens i s om ti n opzichte van den tus wchen Rusland en Polen uitgebroken oorlog een VI rklarmg van neutralitiet af te leggen gelijk dit ge8chie t i n bij de ïoriogen tu HChen onderscheiden ataten i sinds 1 Augui tu s 19U uitgebroken Zoo de Neilerl and ache regeering een dergeUJke neutraliteitaverklarmg nnnoodig acht en niet van zins mocht ziJn haar alsnog af te leggen is de minister alsdan bereid mee te deelen ivelke ovenwegingen hierbij hebben gegolden Krediet verleen ing aan kweehers In zyn memorie van antwoord op het voorloopig verslag betreffende het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van het zevende hoüfdstuk B der Staatsbegrooting voor 1920 voor kredietverleening aan kweekers verklairt de minister van Financien dat de Regeering ten volle erkent dat bü de hier bedoelde kredietverleening met grooti omzichtigheid zal te werk gegaan moeten worden en dat de voorziening niet zal mogen leiden tot het kunstmatig op de been houden van het bedryf der boomkweekera De maatregel beoogt niet verder te gaan dan hen wier bedrüf levensvatbaarheid zal blijken te bezitten in staat te stellen aan de moeilykheden van tüdelyken aaixl welke de buitengewone omstandigheden in het leven hebben geroepen het hoofd te bieden Het doel ia derhalve om zoo mogelük de kweekery alfl nationalen tak van be irüf die aan tal vah handen werk geeft door tydelüke kredietverleening in stand te houden De Regeoring kan zich vereenigen met het starulpunt dat de belanghebbenden vóór alles moeten trachten door eigen krachten zich stamde te houden Deze eisch zal lan ook bü de uitvoering van den maatregel niet uit hec oog wonlen verloren In dit verliand wonit medegedeeld dat tal van kweekers met de gewüzigde omstandigheden eeds ernstig rekemng hebben gehouden zoodat de beteelde oppervlakte in den loop der crisisjaren belangryk is ingekrompen Het vorenstaande neemt Intusschen niet weg dat het naar de meening der regeering aanbeveling verdient van Rykswege door tydelyke kredietverleening de hiferbedoelde bedrüvei t steunen in hun sftr ven vm door den moeüüken tyd heen te Itomen De Regeering is van oordeel dat de VOO I uitzichten voor de wederopleving van het hedryf de voorgenomen krediethulp rechtvaanligen De belanghebbenden z n krachtig werkzaam om afzetgebied voor hunne producten te vinden niet name voor Zweden Noorwegen Denemarken en Finland voor Canada Zwitserland fn GrootBritannié en Ierland Wat de Vereenigde Staten betreft heeft de Regeering nlei nagelaten het noodige te verrichten om te trachten de opheffing vaa hen invoerverbod voor Nedei andsebe plan ten te verkregen Zy meent te mogen vertrouwen dat dit Kireven met goeden uitslag zal bekroond worden Omtrent het herstel van den handel met Duitschland worden eveneens gunstige verwachtingen gekoesterd temijl eindelijk volgens door d regeering ontvangen berichten het verbod van invoer in Frankr k is opgeheven Onze kruiMra Het Tweede Kamerlid Van der Voort van Zijp heeft aan den Minister van Marine a i de volgende vragen gesteld Is de minister bereid mede te dealen wat de oorzaak ia dat blykena de aanikondiging van den verkoop een zoo grootevoorraad materiaal van de Celebes aanwezig is waar toch ongetwijfeld veel isverwerkt aan den bouw van de beide anderekruisers Is terwül de bouw van den derden kruiser sinds langen t d is gesehorst het te verwerken materiaal er voor toen tot schorsing werd besloten reeds aanwezig geweest of had dit kunnen zyn afbesteld zoo neen had dit niet kunnen zyn gebruikt voor de Java en Sumatra waar voor den bouw van deze schepen steeds op materiaal werd gewacht ja zelfs nu nog niet alles aanwezig schynt Acht den minister publieken verkoop van het rompstaat van de Celebes de meest economi he wyze oi dit aan te wenden en is nagegaan of cUt materiaal geheel of ten deeie ware aan te wenden voor den bouw van ander marine materieel Moet uit den verkoop de gevolgtrekking wonlen gemaakt dat het uitgesloten is dat indien de interdepartementale mmiasje mocht adviseeren tot den spoedigen aanitouw byv van een lichten kruiser van mynenleggers of ander klein materieel aan dit advies gevolg zal worden gegeven Voorts werden door dit Kamerlid aan den minister van Financiën nog de volgende beide vragen gesteld Acht de minister verkoop van het rompstaal van de Celebes die blijkens de verkoopM orwaarden zal plaats vinden in twee massa s de voor s lands schatkist meest voonleelige methode Zoo neen is de minister bereid dien verkoop alsnog te doen houden biJ meerdere partijen De broodkaarten afgeschaft Ue vliegtocht naar Ned Indlë Door het Tweede Kamerlid de heer Ter Hall zün aa den Minister van Oorlog en van Marine a i de volgende vragen gesteld Is het juist dat de rewls eenmaal uitgestelde door luitenant ter zee Hacker en re servp Ie luitenant van Wulfften Palthe laatetgenoemde van de luchtvaartafdeeling Naar Het Volk verneemt wer 1 Maandag in Den Haag een büeenkomnt gehouden van vertegenwoordigers van de emeentebesturen van eenige groote steden en enkele plattelandsgemeenten die door den Minister van Landbouw iaartoe v aren uitgenoodigd De Mini ïter wilde het oordeel der verschillende besturen veinemen omtrent een scherper controle op het bruanbroodnrerbruik en gaf het voornemen te kennen om naast de bruinbroodkaarten daartoe ook nog het Amsterdamsche controlestelsel in de bakkerijen toe te paiïten Door den heer De Miran I i wethoudervoor de levensmiddelen in Amsturdajn werd ter vergadering nog eens aan de handder gegevens en de in Amsterdam bereikte resultaten afschaffing van het broodkaartenstetsel bepleit r t j te Soesterberg voorgenomen vliegtocht fi f l 7f f lot ich VbÜ zün betoog aan zoodat na een ïvendlge discussie de Minister zich tenslotte gewonnen ga fen verklaarde bereid te zün het Ainsterdamsche stelsel zonder broodkaarten dus maar met het conti ole sv tenm zooalfi dat thans te Amsterdam warlt toegepast in te voeren De broodkaarten blüwen dui voor Amsterdam afgeschaft terwül ze nu ook in de andere gemeenten verdwljnei zullon naar Nederlandsch Indie en waartoe genoemd officieren zich reeds tenigen tijd in Kngeland geoefend hebben geen voortgang meer zal hebben Ls van den vliegtocht naar NederlandschIndië welke zoo ondernomen worden door den officiervliegenier G A Koppen van de luchtvaartafdeeling te Soesterberg evenmin meer sprake Zoo ja kan de minister dan de i denen an het vervallen van onze militaire en ma rineluchtvaartdiensten by uitstek belangrijke vliegtochten mededeelen De Hooge Raad van Arbeid De Hooge Raad van Arbeid heeft In zün Maandag onder voorzitterschap van den Minister van Arbeid gehouden vergadering zün adviezen vastgesteld over alle ontwerpbesluiten tot uitvoering van de arbeidswet 1919 waarover hij advies had uit te brengen vóór deze wet voor wat betreft fabrieken of werkplaatsen in we ldng zal kunnen treden De meerderheid van den Raad was van meening dat aan de textiel industrie een overgangstüd van 48 uur moest worden toegestaan doch van niet langer dan twee jaar Scheven in gsche haven Naar de N H Ct uit betrouwbare bron verneemt is eenigen tyd geleden door een Schevsningschen ree ler een schryven gezonden aan H M de Koningin over de Scheveningsche hawen waarin er op gewezen wordt dat de toestand in welken de haven langzamerhand is komen te verkeeren voor allen die te Scheveningen bü de visschery betrokken ayn tot bedenkelÜke maatsciiappelüke en economische gevolgen leidt zoodat havenverbetering als een belang van zeer groote algemeene beteekenis m g worden geacht Dit optreden moet niet zonder uitwerking zijn gebleven Ia het blad wel ingelicht dan is te verwachten dat op dfe Waterstaatsbe gropting een post zal worden gebracht welke niet ver van de ƒ 2 millioen zal blyven om tot verbetering van de buitephaven te Scheveningen te kunnen overgaan pe Nijv rheidsonderwijawet Door het Tweede Kamerlid mevrouw Groeneweg zijn aan den Minister van Onderwüs de volgende vragen gesteld Is het den minister bekend dat het bevreemding heeft gewekt dat in de commissie welke de Regeering van advies zal hebben te dienen in zake de algemeene maatregelen van bestuur tot uitvoering van de artt 29 30 32 tó 88 der Nüverheidsonderwüawet en de progranuna s bedoeld in het eerste lid van art 47 dier w t en die dienaangaande uitgewerkte voorstellen zal h ben te do i geen Ied¥n zyn benoemd van wie bekend is dat zij ftteh in het bUzonder bemoeien met de bela ben van het inrfustrieonderw s voor meisjes Is de mjaJitar niet van me Un dat het waarde Gekoaen is met Tö stemmen de licer J Haars hoofdcommiefa ter gemeen tesecretarie te Amersfoort NederlandKhe padvindera naar Engriaad F n 400 tal Nederi padvinders zün van Vlissingen naar Londen vertrokken tot he bijwonen van de Jamboree de groote Inteï nationale Parlvinder sbyeenkomst waar 26 landen vertegenwoordigd zullen zyn zy kampeeren grootendeels in het bekende Richmondpark dat er met al de winkels enz die er bü behooreh uitziet als m kleine stad De reis werd volbracht per au priwHendrik EERSTE KAMER Zitting van gisteren AntiRev4rfutiewet iMInister Heemskerk behandelt eent de technischjuridUche beswaren welke tegen het ontwerp zyn aangevoerd Ook taa aanzien der vele andere wetsartikelen moa woi en vertrouwd op het veratMdig bel van hen die ze moeten uitvoeren Mïnister Heem s kerk weerspreekt voorts dat het ontwerp vaag en onduid lü k zou zün Ook de vrüheld van gedaS ten de wiaselingtast het niet aan En jav vocatie i geheel vreemd aan de ged die aan het ontwerp ten grondslag lint Het ontwerp werd daarop aangenomiBmet 36 tegen 6 stemmen Verschillende kleine ontwerpen werden zonder stemming aangenomen Salarisverhooging rUksambtenkren Aan de orde is daarna de salarisverhooging van rijksambtenaren 19 wetaontwer pen De heer Van de Feltz v d raadt veitwerping yan het eerste ontwerp aan omdSit de regeering niet voldeed aan de mo tip Reekers vragende om een saJarieering van griffier en commies griffier gelyk aan die van deetelfde ambtenaren in de l veede Kamer De heer Wittert van Hooglan d r k acht de salarissen der lagere categorieën van ambtenaren en kindertoeslag te laag Hü vraagt de instelirne eener commissie van advies en verklaart zich tegen aftrek van 7 voor pensioen Mevrouw Pothuis flmit sd a p IS het eens met den vorigen roreker wat betreft de salariseen der lagere anAtenaren en pensioenaftrek Kinderbifslag wil zif alleen als noodimaatregef pp vergadering werd verdaagd tot Woensdag ONZE KOLONIëN Oeneraal Snijderit Generaal Snüders is na een rondreis over Java naar Batavia teruggekeerd Hü gaat begin Augustus naar Sumatra en vertrekt 2 September per Insulinde naar Holland Cipier vermoord Twee Madoereezen vielen in de gevangenis te Samarang den cipier van Tintelen aan die met messteken weM gedood De opzichter Westendorp acMöot de aanvallers dood CHSMKNGDE BERICHTEN Ken Waalfiche MarseiHaixe Het Laatste Nieuws schryft Het weekblad Pourquoi Pas en daarna eekere Fransch lgische bladen weten met bÜKonder genoegen te vertellen dat er nu een Waalsche Marseillaise bestaat Het ding luidt aldus Allons enfants de WfaUonie Lp jour de gloire est arrive Contre nous de la tyrannic L étendard flamand est leve bis EntendenavouE dans nos campagnp sBrailier ces stupides patois On veut done jusque sous noa toïtaOpprimer nos fils no compagnes Aux armes fiers Wallonsl Formez vost bataillonsl Marchonsl Marchonsl Du flot jmpur expurgeons nos vallons De Uitsluiting Zooals reeds gemeld had Zondagmiddag ten kantore van den Raad van PatroonsTereenigingen in het Bouwbedrüf aan de Keizersgracht te Amsterdam de tweede conferentie plaats tusschen den Centralen Raad van Patroonsvereenigingen in hft Bouwbediiif en de hoofidbesturen van den modei nen Boirwaibeidersbond en de synJicalistische Federatie van Bouwvakarbeiders om de voorwaarden te bespreken waarop de uitsluiting in het bouwbedrijf zou kunnen worden opg even Omtrent den loop der besprekingen konden geen mededeelingen wordeai gedaan De mogelükheid van een spoedige beëindiging van het conflict moet ecAter niet uitgesloten zün ofschoon men nog niet kwam tot een vaste basfs van onderhandelingen Woensdaga vond a s zal een derde conferentie plaats hebben Grenshandel Men meldt van de OostgreqU un de N R Ct Zooals we reeds meldden heeft de Duitsche regeering den grenshandel verboden Gistermorgen kwamen echter ala naar gewoonte honderden en honderden kooplnstigen naar Glane en Glanej brUbk waar een versperring werd vernield welke over den weg was aangebracht De groote menigte eischte vergunning voor den verkoop welke ten slotte voor boter vet en olie werd verleend In deze artikelen had nu een groote omzet plaats Er werd echter door de grensbeambten medegedeeld dat voortaan de grenshandel beslist verboden zou zÜn Wy moeten nu maar afwachtei of men dan nog zooveel respect voor het verbod zal hebben Een NederlandacK schip aangehouden Men seint utt Hamburg aan de Etoile Beige dat het Nederlandsche schip Triten geladen met munitie en bestemd naar Polen sedert drie dagen te Dantzig wordt opgehoudoci De dokwerkeni weigeren het aehip te lossen en dreigen met een werkstaJiing yf n neer de autoriteiten het schip laten lossen door het leger of door bujtenlandsche arbeiders in de haven StaldRVHw jn de veenkoloniën Naar aanleiding van de korenzichtersstaking te OnvnelaKderwük en met het oog op eventueele verdert uitbreiding in andere dorpen der Veenkolodjén ha l Zaterdag te Wendam een conferqntie plaats tusschen het bestuur van den yeenkolonialen Werkgeversbond en het Hoofdbestuur van den modernen LandaïbeidersBönd De gehouden besprekingen waren van dien aard dat de Veenkoloniale Werkgeversbond Dittödag overal ledenvergaderingen OU houden ter bespreking van een bebbuursvoorstel en toekenning van een loonsverhooging terwyl verder van arbciderazyde besloten is de staking te Ommerlanderwük hedenmorgen weer op te heffen en dat in andere plaatsen zal worden doorgewerkt Zware brand Gistermiddag is te Hummelo de boerdery van den landbouwer Bruasen totaal door biand vernield Een 18 jarige knecht kwam in de vlammen om ook een paard verbrandda Verzplccring dekt de schade KUNST Het Sehmiwtoimeel Het Schouwtooneel zal voor het komende Heiaoen aldus zün skmengesteld iDaraes Wilh van der Horst van der Lugt Melsert Greta Labo Braakensïek als gast Stine van der Gaag Lena Kley Coba Blankenstein H Ryken van Byk Ch Kohier M Tofci van der Lugt Melsert Jefty van Dyk Riecker Willy von Saher Leenie Madier C van Warmeio Hannaert y Kalker ea de heeren Jan Mufich Adr van der Horst Ko van Difk FritI Bouwmeester M van Warmelo Co Balfoort Pierre Mols C I figeman Carel Rüken Paul Karsten Ezerman Joh Kaart Jr Cari Tobi en P Balledux Regie de heeren Adr van der Horst en Jan Musch dramaturgische medewerkers dr J L Walch decors van J J Poutsma en M A van der Lugt Melsert costuumverzorging Jo Blauwkuip Op het repertoire staan o a de Paradysvioek Mariken van Niemeghen Het Wederzüdsch Hu wel ijksbedrog Don Quichot Huichelaarstei en Weerhanen les faux Bonhommes van Th Barrièrre et B Capendu Paschen van Strindberg De Meteoor van Fabriciu s Zyne Majesteit van Hendrik van der Wal Vadertje Langbeen Daddy Ijong Legs vaai Jean Webster Jetje Gebert van Georg Hermann Wat Eeuwig bUJft The Law Dtvine van E Egmond Kitty van Hub W Darvïes Ëmlel Hullebroeck Naar het Vad verneemt vertrekt Emiei Hullebroeck eind Augustu voor een tournee naar Zuid Afrika Ludwig Canghofer f De bcfkende Beiersche romansehrüver Ludwig Ganghofer ia te Tegemsee in Beieren op vjjf en aaatigjariaen leeftiyd ffestowen Het intematifHiaal Schildersatelier De aan vele kunststudeerenden te Amsterdam bekende inrichting het Internationaal Schildersatelier gaat volgens het Hbld de hoofiistad verlaten Deze schil lersschool gaat zich mrichten in een eigen gebouw aan het Jagerspad te Laren N H dat byna voltooid ia en in het najaar zal geopend worden Behalve een ruim ieerlin genatelier waar de leerlingen zullen werken onder leiding van h reule de Jonge bevat het gebouw lat in hout opgetrokiccn i nog ppnige atelicr s waar men met oi zondei leiding 3 al kunnen werken makktbèrichten Groen Lenv eihng NIEUWERKKRK a d USSEL 26 Juli Coöperatieve Tuinbouw veiling te Kieuwerker a d IJssel en Omstreken Eng komkommers ƒ 5 tjü 7 60 dito 2e soort f 2 60 J 6u kleine palve komkommers ƒ ü ïu 2 groenvele komkommers ƒ l U 2 2U bloemkool ƒ ia 2ü 2U 30 dito 2e soort 4 ü T iH per luO stek komkommers 1 2 per lÜO k g peen ƒ a 20 6 per lUU bos groote boonen ƒ 2 40 stokprinaesseboonen ƒ 21J 7U 2i ö0 stamprinseaseboonen ƒ 15 60 17 10 Duitsche stokprinsease boonen ƒ 15 70 pronkbooRen ƒ 5 5 10 roode kool ƒ 4 4 6t snyboonen ƒ 14 per 100 k g tomaten A J 13 50 16 40 dito B ƒ 10 80 11 60 dito C J 10 40 11 60 dito groot ƒ 6 10 6 20 dito klem ƒ 1 10 3 10 dito bonken ƒ 5 30 6 20 per 100 pond NiIiïüIWIEaïJKiEiRiK a d USSEL 27 Juli Coöperatie ire Tuinbouwveiliag j Iieuwerkerk a d IJsel en omstreken Eng kom kommers f 4 90 40 2e srt ƒ 2 10 2 SÜ kleine halve komkMnmers ƒ 0 90 1 40 jproengele komkommers ƒ 0 40 1 30 bloemkool ƒ 12 60 13 2e srt ƒ 4 20 7 20 uitschot ƒ 1 90 aO per 100 stuks stek komkommers ƒ 1 per 100 KXj peen ƒ 2 00 4 80 per 100 bos groote bojfeen ƒ 2 20 2 30 stokprincessebonnen ƒ 16 10 stam dito ƒ 16 70 d7 20 Duitsche stok dito ƒ 14 10 14 90 pronkboonen f 3 5 20 roode kool ƒ 4 20 30 snyboonen f 13 18 10 per 100 K G tomaten A 14 70 dito B f 11 0 dito C ƒ 11 20 klein ƒ 2 Kniken f 6 20 per 100 pond Veilingabericht van 27 Juli 1920 Coöperatieve Veiüngs vereeniging Oudewater en Omstreken Suikerperen ƒ 30 S6 Kerswick ƒ 28 33 Oomskinderen ƒ 46 50 Stamboonen ƒ i 19 Appelen transpiranten ƒ 41 46 Aardappelen koninkjes ƒ 7 8 Doombessen ƒ 21 25 alles per 100 K G Bloemkool Ie soort ƒ 17 20 id 2de oort e 12 per 100 stplc Sngboonen ƒ 0 10 0 16 Stok zonder draad f0 18 J2 per K G KAA3MAEKT Woerden 26 Juli X920 Aanvoer 320 partüen Prijs Goudsche Kaas Ie soort f 76 79 2e soort ƒ 72 76 Ie soort met KÜkttnarii f 78 78 HawM Mdaiyk 424e NED STAATSLOTERIJ te KI Trekking van Woensdag 2S Juli ƒ 20 000 No 4767 ƒ 1500 No 1942 ƒ 1000 Nos S667enl4Ö3Ü ƒ 400 Noe 12468 en 16748 ƒ 200 No 5706 ƒ 100 Nos 9068 18085 en 21217 Pryzen van ƒ 20 20 60 222 338 360 404 676 638 661 767 830 884 893 982 1111 1133 1167 1218 1249 1269 1278 1304 1330 1357 1399 1644 1675 1703 1705 1732 1765 1767 1818 1845 1918 20fi0 2123 2156 2159 2173 2192 2245 2317 2323 2379 2396 2546 2567 2605 2666 2686 2707 2749 2757 2814 2823 2830 2893 2895 2916 3004 3025 3027 3087 8097 3132 3278 3306 3368 3485 3625 3681 3718 3776 3856 4167 416r 4210 4256 4267 4275 4283 4372 4419 4462 4469 4544 4650 4561 4606 4609 4636 4638 4639 4694 4841 4862 4870 4896 4923 4924 4956 4970 4989 5019 5043 6065 6100 5112 5117 5219 6234 5369 5419 6421 5633 6662 6622 5639 5665 5666 6806 5847 6863 586S 5902 5915 6086 6223 6226 6349 6410 6477 6503 6618 6739 6786 6821 6844 6866 6902 6905 6913 7005 7287 7348 7444 7484 7492 7553 7588 T6 2 7680 7718 7739 7797 7799 7869 7905 8016 8112 8138 8194 8195 8267 8300 8313 8368 S391 8450 8514 8646 8650 664 8607 8689 8703 8728 8747 882K 8835 8842 8960 B987 H990 9061 9052 9078 9342 9431 9455 9477 9661 9616 9666 9671 9713 9727 9736 9784 9822 9833 9961 lOOlO 10176 10241 10316 10469 10632 10571 10588 10690 10615 10636 10654 10696 10745 10803 10805 10828 10830 10849 109U 10915 10961 10998 11192 11193 11239 11277 11310 11341 11356 11390 11603 11682 11812 11819 11832 11892 IJ906 11924 11929 12043 12129 12168 12241 12257 12284 12315 12340 12421 12432 12472 12627 12646 12649 12660 12686 12744 12756 12795 12969 12988 13052 13068 13123 13216 13376 13389 13475 13538 13684 13751 13804 13867 13920 13973 13987 13997 14004 14018 14034 14064 14074 14099 14140 14153 14227 14323 14372 14456 14621 14646 14659 14737 14778 14945 14972 14992 15055 15090 15140 15147 16173 15213 16220 15224 15259 15276 16296 15308 15313 16331 16485 15706 16732 16749 16768 15811 15860 16033 16084 16116 16126 16132 16170 16174 iaB37 16269 1634 16411 16438 16440 16458 1 89 16510 16644 16675 16683 16699 16705 16770 16818 16828 16835 16861 16999 17164 17219 17221 17223 17232 17360 17369 17371 17392 17436 17462 17508 17605 17625 17637 17703 17743 17826 17899 18024 18158 18222 18246 18264 18270 18286 18323 18325 18395 18615 18636 18592 18604 18620 18674 18711 18729 18828 18853 18936 19008 19082 19107 19170 19191 19196 19199 19219 19241 19265 19272 19282 19336 19377 19404 19410 19524 19562 19674 19613 19655 19678 19679 19825 198 Ï9 19854 J9865 1997B 20024 20187 10213 20259 20302 20307 20412 20576 20584 20603 20608 20610 20620 20771 20781 20798 20809 20825 20828 20836 20880 20905 20952 20957 20999 21007 21013 21104 21206 21278 21286 21289 21346 21358 21450 21494 21605 21543 21548 21553 21604 21611 21648 21667 21760 21800 21847 21944 21976 22079 22158 22172 22174 22185 2 319 22338 22362 22383 28424 22451 22486 22502 22668 22694 22731 22743 22748 22786 227H7 22887 22899 22945 22972 22992 STADSNIEUWS GOUDA 28 Juli igeo M ïl L O Voor het exameii Mulo A zün alsnog te Rotterdam geslaagd C A Imholz L Muller W H van den Toorn H R Runge allen alhier Hinderwet B en W maken bekend dat op ile Secretarie ter visie zijn gelegd 4e een verzoek met bylagen van de Directie van de N V Textiel Industrie Gouda te Gouda om vergunning tot het uitbreiden harer bentaande fabriek gelegen Turfaingel achter de perccelen 16 tot en met 32 kadastraal bekend Sectie F No 2726 2e een verzoek met bülagen van Joh de Gruyl te Gouda om vergunning tot het oprichten van een blikslagerü waarin tevens ten behoeve van de aan het bedryf verbonden lakkery een van Ijzer vervaardigde moffel zal geplaatst worden in het perceel gelegen Nieuwe Haven No 201 kadastraal bekend Sectie B No 258 Dat op Dinsdag den 10 Augustus 1920 des nanildda s ten l è ure op het Raadhuis gelegenheid Is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en ilat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zyn zy die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer züner leden zyn verschenen ten einde hunne bezwaren mondeling toe te lichten Ongeluk Op het station alhier heVt gisteren een ongeluk plaats gehad dat t slachtoffer aAn eigen onvoorzichtigheid heeft te wyten By het binnenkomen van den trein van 11 10 uit Rotterdam sprong de 22 jarige J R uit den trein voordat deze stil stond met het ongelukkig gevolg dat hy viel en bewusteloos bleef liggea Per brancard werd de jongeman naar zyn woning in het Houtmansplantsoen gebracht doch vervolgens op advies van dr Bakker Niemeüer naar het Van Iterson Ziekenhuis vervoerd Hedenmiddag waa de toestand van den ongelukkige zooals men ojuPbij informatie meedeelde vrü goed Belasting op VérmakelijUieden De Goudsche Operette Vereeniging heeft een vergadering uitgeschreven op Zaterdag 31 Juli a s des namiddags 3 uur in de bovenzaal van Café de Harmonie Tot deze vergadering zyn eeskige vereenigingen uitgenoodigd die evenals de OperetteVereeuiging ten doel hebben voorstellingen in bet openlbaar te geven Het doel van deze vergadering is om by B en W te trachten wyaiging te verkry gen in art 5b van het ontwerp erordening der voorgestelde belastini op de publieke veimakel Ukheden ÜSÜ Ter HaH n revne WÖ vliegen De kermis moge tot het verleden behooren dit is voor Henri ter Hall s gcielBChap geen retien geweest om ook van Gouda weg te blÜven Integendeel ter Hall heeft blÜkbaar gedacht nu het kermiavermaak op de Markt is verdwenen dat er alle aulekümr voor is om meer nog dan vorig jaar gelegenheid te bieden van zün revue te genietfn en daarom geeft zün gezelschap hier één vtKH stellmg meer dan voARadaar De eerste voorstelling gisteravond deed reeds tien dat het Goudsche publiek ter Hall s renrue zeer waardeert alleen beneden sraren wat plaatsen ouen doch overigentf was de SchouMi4 urg geheel beeet Het orAMdaarlÜk lachen om de kwinkslagen waarme Ie ook de e revue is gekrukl Hi het harteiyk applaus na elk doek heeft reeds getoond dat ter Hall voor de volgende avonden wel op büaondere belangstelling van het pt liek kan rekenen De nieuwe revue di wy gisteren genoten hebben is getiteld WÜ vliegen Ze is weer een kosteliik product van het rwnwgenie dat ons telken jare vergast op ettt nouveauté Wat er in het laar dat aan de verschünlng der revue voorafgaat in Ijet openbare leven geschiedt en ook menige episode uit engeren krin geeft desen artist de stof voor zÜn revue waarm actualiteiten en blüvcnde büzondere dingen in Hchoonsten tooi elkander afwisselen en muziek en dicht vormen daarbü de onmisbare factoren om ze te maken tot een intere ssant geheet Maar wat zou een revue zijn wanneer daaraan ontbraken de intermezzo s tusschen de verschillende tafereelen die leuke momenten waarin de ééne kwinkslag de andere in geestigheid nog overtreft en waardoor het veriwnd wordt gevormd Ter Hall s gev elBchap we weten het immers heeft van die zeldzame krachten wier humor onuitputtelük is en die daarbÜ een zeldeaain talent hebben in het lan ceeren daaivan De Nieuwenhuizens en Buziau zün In dat opaicht ongeëvenaard Het is zeker naast de groote verdiensten die de regie en ook Mevrouw ter Hall al de onbwerpater der prachtige cortumcs zeer zeker hebben aan die beiden te danken dat deze nieuwe revue weer zoo buitengewoon veel genoegen verschaft In de drie bedrüven waaruit le revue bestaat komen heel wat tafereelen voor waarin de perh aan t werk ia De schniver heeft bet natuurlük wat geridiculiseerd maar Wat was voor het lachzucces zeker noodig De luchtvaart de titel duidt het reed aan heeft in deze rvvue een groot aandeel Prent s imitatie van het Sssspykertje was alleraardigst en het avontuur dat de luchtreizigers beleefden door hun val midden in een sigarenwinkel was dolVermakclyk De revue herinnei d ons aan de mooiste dagen van het jaar aan de mooie sprookjes uit onze kinderjaren aan de herrie aan t strand waar ru t wordt g zocht aan onzen kolenrüicdom In Limburg aan de woningnood en zoofveel meer te véél om alle te noemen Het vrouwen element is b i de vertolking dezer tafereelen sterk vertegenwoordigd de dameskoren ün goed en wen met de waarlijk mooie mannenstemmen een goed ensemble De gracieuse dansen der prinsessen van het gezelschap hare schitterende costum w en de kostere monteering van het geheel maken ook d ze revue waarin de lichteffecten ook een groote rol spelen weer tot een genot voor oog en oor De revue gaat de geheele week ledkan er lus van proifiteeren Zelfs een nurks moet er lachen I Ëen mislukt vertomilng De advertentie van de lunchroom Hollandia heeft gepekt vooraf de ioudsche jongelingschap Troepen opgeschoten jongens trokken gi steravond Marktwaaxts posteenlen zich voor de lunchroom in afwachting van de dingen die komen zouden En van de Mat kt verspreidden zich in de stad de wildste geruchten t zou een heuBche vertooning worden men had al mannen met hooge hoeden naar HoUandia zien gaan een bloemist had een krans laten brengen etc etc Het op sensatie beluste publiek stroonMle toe wou er t züne van hebben en in een ommezien was de Harkt zwart van de menschen Alles drong op naar Hollandia en wie heelemaat t naadje van de kous wilde weten ging zich in t café een goed plaatsje venzekeren De eigenaar der lunchroom moet werkeUik t voornemen hebben gehad een kleine comedie te laten opvoeren echter de waard had in dece buiten d bettusde veKwdening gereken l en daarmee buiten de portie Deae maakte hem er evenwel tüdig op attent dat het organi eeren van optochten zonder vergunning verboden was en de vergunning kreeg hü niet Gelukkig maar men kan in scherts het afschaffen der kermis by haar owerlüden vergeleken en dergelüke parallel moet niet te ver doorgetrokken en vooral niet te ptastiech worden Intusschen de organisator z t er mee t publiek wachtte verlangde iets te zien ndelük werd een n an met de bewustekrans voorzien van een lint waarop eenroerende afscheidsgroet de straat owrezonden De menschenmaüsa liep m na als gefrfbcineerd door t gezicht van de krans waaraan toch heusch niets byzonders tezien was Toen trad de politie op verzocht den man wegens t veroorza ken van een volksoploop mee te gaan naar t bureau hetgeen hÜ gewillig deed t Publiek teleurgesteld verdronff rich opnieuwvoor Hollandia tot een paider werd aangeplakt De begrafenJB gfiat niet door De verstandigste oplossJnir Dê toeschonwers dropen af de kraiuidraicer werd naeen half uur vrygelaten alleen de krana corpus delicti wacht tot Aaclar order ao t politiebureau HAASTRECHT Ten gemeentehuize z sllen Vrüdag en Zaterdag a van 9 12 4 uor de brtfodkanrten worden uitgereikt OUDKWJlTKR Gisterenavond werd er een vergadering gehouden van den R K Volksbond liMloten werd om in half Septepttwt a s een eitvoe grafie die kior dit procédé van Lyon naar FarÜB kon worden geseind Tegen arstand aan Polen BBRLUN 28 Juni Uit vele dorpen an de Wfichael komen dringende ioiieekbeden bü het minliifrie van Buitejilandsche 7mtln in om mef alte mogelüke mi Welen een aftitand aan Polen te vertiinderen Een interpellatie van gelijke strekking is in den RÜksdag aangekondigd door t centrum de democraten de jiociaal democraten de D ltM h Natlonaten de Duitsche VolkipartÜ en de Beier ehe Volkspartü polen en Rusland BfmLUN 26 Juli De Duitsche pen meldt uit Warschau dat daaf nog een boeüste berichten tmtvangen zlin betreftende de Poolich Russische wanenstitstandstmderhandelingen en de Toorwaardm die te Moskou worden gesteld De bolsieinnki zün Inmiddela op eeniire plaateen in PooIseMSalleU binoMUurednniwn De conferentie te Bonlene PARUS 28 Juli De Petit Parislen achrüft Lloyd George en MIHerawi hebben zich beziggehoiflten met twee vraagntukken de Poolfch kwestie en die der kolenlevering Wat betreft het verzoek om een intern tlonale conferentie geilaan door de sovjet regee ring zegt een officieel nota dat de Britsche regeering aan TaHtejerin zal antwoorden dat in overeenstemmiag met Frankrijk de conferentie niet kan plaats hebben tenzÜ de bols lew ieksche autoriteiten den eisch aanvaaixlen dat het lot van Polen zal worden bespruken Imtien de regeering te Moskou deze voorwaarde steunt zal Mitlerand geraaiiploegd wonlen ovei het eventueel gevolg geven aan het bolsjpwiekeche vooral en zal hü de voorwaarden kunnen idetlen die hü noodig acht viKir de erkenning der soviets Alle door Rusland en de randstaten benoemde vert renwooidigeiv zullen aan de onderhantlelfn gen kunnen dfelnemen Hetgeen de iVlIt l arislen schrüft betreffende de kolrnleveruntie stemt oonlelÜk ovpi eon met de uiteenzetting dl wo rped m Ons Overzicht hebben gegeven LAATHTBBBRRHTBN I n legentitarstel van de conMcrvalteven BHKLIJN 28 Juli V D De Deutsch ut Volkspartü conwrvatieven ls vuurnemens een tegenvoorstel in te dienen waarin zoowel het resultaat vun Spa als de houtUng der I itache delegatie onbevreiUgenil wortlt genoemd De Kusatsrh Foolaehe oorlog KONINGHHKRGKN 28 Juli VD Vol ttons particuliere berichten uit Witnu h hben de IJttau che burgerlijke autoriteittn lete stad onttnimd de uitvoerende macht is thans in handen iler Holsjewiki KOPIDNHAGKX 2HJuU V D Het Poel Hche Ic gpi bericht vermeldt dat de Po n westetijk van Je rivier de Aflvia onder vüundeltjken druk zün teruggetrokken eveneens waren d Puien In du streek van Berensenko genootlzaakt te wüken De toestand op dit gedeelti Is tMcheiyk De geatlieerden en de sovjet regeering BULM ÜGNK 28 Juli V D Uoyd George heeft verklaart dat voll dige overeenstemndng is vei kregen op alle punten en heeft Itesloten de sovjet regeering te berichten dat indien de geallieenlen deel moeten nemen aan een alremeene confcnmtie zekere punten lui lelÜker moeten worden omschreven KËKHTK KAMKH Zitting van heden Aun de onte zyn de ambtenarensalarissitn Ministor de Vries raoebt dat het beaddigingsbesluit aun redelijke eischen voldoet Enkele klein verlieteiitigen worden nug aangebracht De walarisbèdraifen zün evenwel voldoende 0 dt de kiBdërtoealiMr kan met wolden verhoogd Over de knetttie van het kinderfonds zal de aandacht van den Minister van Arbeid woolen jfevemtigd D kwestie van den pensiuenaftn k zal na de behandeling van de nieuwe pensioenwetten aan de orde komen De minister wil ten aanzien van de griffiersbezoldiging ntet venter gaan ihin de toozeifgjng de zaak nog cen t In den Ministerraad te zulten bespreken De heer v d F A i v d neemt Qfit le loeeegging genoegen Het ontwerp wonit zonder huofdel st aanpenomen evenals een aantal kleine entwerjien waaronder ilat tot uitkcfiitig van o itugswinstl elBstlnK aan verschillende gemeenten 9 Htoow trawler geusiken IJMUIDEN 28 Juli V fi GisteraomiddttK is op de t pordzeo door onbekende oorzaak gezonken de stoumtrawler IJ M 07 Briiannie 1 van de Zeevisscherü MÜ Hanze te IJmui ten I uit 11 koppen beetaande tiemanning is iluor een trawler opgepikt en te IJmuiden aangebracht Tram gederailleerd Men mektt ons uit Haarlem Üisieraiip md liep de laat ste tram uit Amsterdam naar Haarlem ongeveer bü Halfweg op drie paanten dte Uit de wei waren geloopen Twee der dieren werden gedood terwifl de derde m de Amslerdamache vaart terecht kwam I Tengevolge van deze aanrüding derallleerden de motorwagen en een blVwagen De motorwagen kwam dwars over de rails te staan j et t voorste gvdeeltc over de Amsterdamsche vaart zoodat de wagen in een zeer moetlifke positie staat Ehr hebbes geen persoontüke ongelukken plaate gehad Het verkeer ondervindt groote vertraging De passagiers moeten bü Halfweg overstappen Heden was de bijwajren weer op dé rails gebracht TVLEGRAFISCH WnBSmCHT Hoogste barometerstand 766 5 te Portland bdl IrfUMTSte barometerstand 748 9 te Vest maaver Verwachting tot den volgenden dag Aanvankelyk matige tot krachtige later afnemende zuidelijke tot westettjke wtnd aanvankelijk zwattr bewolkt of betrtdtken met tegenbuien later opklarend zelfde temperattttir