Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1920

No 14377 Do nderdag 21 Juli 1920 69e laaigaBffi mmr rroQxO O ya dLm oaex Oaaa tae JB9xx BRHALVR ZON RN FBRSTDAGBN tip de voorpnfliui 50 hooger iewoR w vertaatllin en mgeionden niMl de llngen bü contnut tot aeer gM lu rden prijft Ironte lettere rnadMi wnritwi benkud muu ptantnrulmti Adve tulittn kuooM wordan lagMondw dooi tu eokeBk o nie t vnn ilie e Mnk lelftren AdvertentieburMuz en AgMt n motor AJwIltrattoi Mtf Intarc 82 j j L 1 iL L het venet tegep tgemeeB WK doen I d BBg tiicheii in Meiopotamié te kampen Liovd er m t Lagerhuia KamiBoeB to Ru h Mg sporadiwhe De engeleche hé itregelen ffeaomeh Het totaal d 4 400 hoofd tfl 6 of 8 Britache lood lÜD dim voui men uvei d B algemMoan vrecte iMusdNlaagc Men ventMmt dat dcM voofw rdc nU een toeU voor de opnchthetd v B d RuwiJiwbe regeermg benctiouwU weidt en dat de FraoMhe r g eriag wenscht dat de vrede met Polen to toaden geï ield al worden Aan de êonferentie te Londen zouden niet alleen gedel geerden van Engeland ï ankiUk Itali w Kublund dueineinen maar ook van Letland iï Hthland Lithauen en KoemeniÜ De Italiaanaehe reHwimir i telegrafiach verwittigd De nota van ËngeUuul aan Kualand die te Boulogne is opgeateld tal atvoren te worden venonden worden voorgelegd aan de regeering te Rome a ook aan president WiUion Men rekent er dua op dat de Vereenigde Btatoa aan d r geIhig der PoolKh Ruaaiwh aangelageBtMid uilen rosiMlaea t De httiMBdere corraapondent van d Matin heeft te Boulogne eon ondel loud gehad met Foch die ver Polen gi gd heeft WamMer men atand wil hm den tu udt mftn atand wanneer mm sieh wfl verdedigen verdedigt men zich Men heeft slechts te zeggen ik witk nitt erder terug en indien men dat zegt wala het behoort dan houdt een leger alahd op het gewllile punt Poten heeft er de middelen toe Ik heb het nooit aangeraden agreaiief teaun daarvoor tjn de bewiJMn voorhanden maar ik heb het geraden zich waardig t gedragen en zich niet den wil vtm den pvernlnnaar te laten opdringen want het heeft aleohtB te willen en het ia aict overwonnen Lloyd Oeorge zegt de correspondent lag er opgelucht uit HU verklaarde dat alles la geiegeld zoocwel de Kusaiitche als de kotuikwutie Bn toen ik hem vroeg Wat d t tt v Aftoft ntwoMdde Ut e ija vrewone charmante wijze den pot drtjveu de met gewichtige zaken twintig Franache en tien ElngelBche diviaiea maar aan het hoofd wil ik een b italjon tournaliaten aangevoerd door lonl Northcliffel I e Amerikaanacbe pers pdbllceert eea brier welken Lonl Grey he t geaonilea aan Urti Robert Cecil en waailn hu zü oordeel over den Vidkenbond in verband met het Pookch RuMdaehe conflict uiteenzet Dit chrtjven d d 26 Juli houdt o a het volgende in Het ludt geen iwijfe dat een ledér die belang Qtelt in den Volkenbond modl proteateeren tegen de onlangs in het parle mant geuite bewering dat wü als lid va den Volkenbond verplicht ziln steun te verleenen aan Polen De Volkenbond heeft met uitstaande met den PoolschRussl achen oorlel en het is een misdaad legem den bond en ziJn leden om dezen te belasten met een verantnvoordelUkhe d welkt klaarblukelijk nikt berust bli den bond doch b i de af sonderlUke regeeringen Het Pooisch Ruasiflche conflict was net resultaat van het feit dat men den Volkenbond er buiten heeft gehouden dofh de wereld wbh niet op den drempel van een twee icn oorlog gebracht door een fout van den bon l hef nogenblik eiAehen Iwlangrijker znk n dr imndaeht van don luafkieM hr K ii tijd Ie verliezen liet is uu laat I Mi t wat u te oen staat Zii zijii iillei naar iM d zegt u nAllen aotwuordfK hij terwlj4 zijn Heul II bang vnieg zij minaehteiid Nwn I benf zeker ilai hij weg is Weg xeker wog hernam zij Im üsaardig Alles is zou goed gwgaan als Ml maar hadden kiinuwi wtiisehen Voor morgcMiavfirul xal hijj eitn heel eind weg zijn Wanhopige nM tiHehen giirtn altijd biiltenslamis Hii zal nitg v xeild zijn voor zii weet dal hij ver trokken is M eet zij dat dan nift Neen antwoordde zij met wn pottend laehjp Zij dAikt dut zij aan hem verboiHion is naar llehaam en iel f n dnt zon zou zlm als de arme gek minI kr rgovoel had gehail Een lastig ding lat eergevoel Markies Wlj moeten lutel Wij zijn dat wlJ uenik jioo ietK irtet bezitten Zlj ging naar hem toe zegt u 1014 Innt in den avond en alleen Ia zij ging nfl r hem mw en Ilern Wonderiiaarlijk niet waar m dar oor zon n Irntaehe vrouw als f 4i clller V moet er haar in het vwvoig voor straffen Kom nu er is gepn t j l Ie virlleKsn Niipn reide hij Kemelijk Ifii ging naar d silverkaat an da Po iatorventie van dea Volkeubont had moeten worden iDgaroapea Uaaaden g tedea toen het Poolack offeaaief wetd m JtttWt en toea bet nog motelitk wau am ivretle te attcrhtea Üet ia niet lechta onredelük om thanu de bond te verzoeken Polen met wapengeweld te beschermen tegen de cunaetiuetitlea van zifn optreden do h het ia inder idaad een miabrulk maken van dea Mmd aangeelen het van den bond een werktuig lou nvaken om den oorlog to bealiaaen aa hem eerat te hebben belet zijn vooraaaniHte functie n t om vrede to atiebtoa uit te oefenen Zulks zou het toekomstig nut van den Volkenbond vermindaroa ea sija bestaan zelfs in gevaar bnngmi Het Is thans to laat voor den bwad om tuaachenbeiden to konten in dezen ooi Ion Aangezien de bond niet werd geroepen om Polen van zUn offensieve houding ut to houden kaa men thana ook niet verzoeken om dit land voor d gevolgen vaa lila offensief to vrifwawa Hoe wö OP andere gronden Polen souden kunnen büotaan gestold dat dit toeIa t aar is wil ik niet in dezen brief bespreken MiJn eenig doel waa om ttiteut to etton dat de tegeawoordige irapaase een gevolg is van het feit dat sU die daarvoor verantwoorde tik zün den bond daarin niet hebben gekend en tevens om te protosteeren togen de bewering dat J bond OBH aus eenige verplichting oplegt om een oorlog te beginnen een bewering welke voor zoo vsr het den Volkenbond betreft in tr d ia met de waarheid Gistorw ia ia e a woelige zitting van den Dititscben R kadag de regeering9Vf rklartag benxakan Streaemana vo nle als eersto sarelier he woord Na een korto inleiding beaprak hd de tttichtmg van een Pransch geianlischap In Munchen en veritlaarde onder luhl toejuiching zUner partdgenooten dat dit een ernstige uitdaging ia Bil het vraagatuk van bet OoatoUilie gebied polemiseerde hU togen de uitlatingen van Simons en BreitschekJt o er den toestand m Rusland wat applaus lüner partiigenooton en heftige protesten van hnks tengevolge had £ r bestond geen gefiachtengang aeide hij die imperialistischei doeleinden heeft dan het bolaFewlame dat de geheele weroUl wil verowerea en er met alle middelen voor zorgt dat de wereld weet dat dit het twUjewiatiaeh doel m Hij behaadekte daarna de rapporten uitgebracht op de Intomatlonale vakvereenigingsGongrexaen en de lierichten in de valkbtaden waaruit overtuigend bUfkt dat de meeningen van Simons en Bre tMCheidt dat bet bolajewisme suoveel groots tot stand brengt onjuist xün Het bol jeivisn e werkt voor het mllitairisme niet voor den volkswelvaart Tevens bllHtt uit die berichten dat de arbeidspreiitotle sterk achteruit in gegaan Deze uitlatingen van Stresemann hadden grooten bijval bÜ züa fractiegenooten en politieke vrienden doch hevige protesten van de hnkeni da ten gO volgp Stresemann hoopt dat de bewomle De Kuuiiohe v Uj ff liooi eii De Per iaithi TBJitsjarin de ni alle RusBJMhe ti van Pawiiach torritstrk uit d Pertiseht wateren ztïn teruit tipilMn Ti gen Polen wordt m trtid onoudei broken voortgMet Wel h tft de bovjet t ge ittk met de mededeeluMT daf ze twr id wn tofe het aanknoopen i onderhandeliAKe W wapenstilstand b icht gezonden i t ie de legere bevolen h terug te trekk tb doeh de Polen m Kidei een dag later dat ze nog geen bewel hodotn gefreven de vti MideUJkheden te atakeiiv Niets natuurlüket I dan dat toen ook de Ipitssen weigerden lc I Het laatste bolaJ fi ti Ch t ft rieh luidt ali sb É i Ten iuid Weaten van Grodno hebben onze troepen hun opmarsch voortgezet er werden 100 gevangenen gemaakt en machinegeweren veroverd In den omtrek van Volkowysk hebben wu den vijand verslagen ilie taaien tegenstand bood Ten Westen vun Volkowvsk treklw wlJ vooruit In de richting van Brest JUtofsk hebben wiJ den tegenstand der Polen gebroken Ook in de buurt van Doebno en Troejaa v hebben gevechten plaats gehad Bü Brody zetten wti de terugtrekkende Polen na en maakten er 2000 gevangenen wü veroverden daarenboven 100 machinegeweren een gepantserden trein en een grooten voorraad ander oorlogsmateriaal Op 26 Juli hebben wÜ Tarnopol ingeno men Er wordt hevig gevochten bü Orokof Over de eoofereatie te Bmitogne zim nog enkele bijzonderheden gehoonl Ltovd George 1 in I 4onden teruggekeerd en was natuurlijk ten hoogste voldaan over t resultaat Ier besprekingen Dat zün staatslieden altijd ook al hebben ze tegenover hun collega s t onder spit gedslven Frankrük heeft toegestemd m een con erentie over den algemeenen vrede met RusJand te Londen op voorwaarde dat de vrede met Polen eerst geregeki moet wor in PersU m a wfing h ft r m oatoanren dat tand a ter wf G o U D E R A K Advertentiën en abonnementen up dit blad worden aangenomen dooi L VLEGGEERT Gouderak stcutt l uuhaleiHl sehikU hl deleter Het paneel glmd iMugeaam en xactit WOK en de twee slomfenle kijken luiar het gtischiiietop de danken Kies het grootste die vaas ginds thrisierde Mnrie V nor wijsje up e i urn oen antiek meestarwark Hij knikte en nam die van aijn plaato Noom nu een hall dosl van de aiuk ren naar uw kamer en verborg zo zcide zij Neem de beste ia a dat weet ik antwoordde hij ongeduldig Nu kom dan wij hetAien geen tijd te Mrliezeri Kn ga nu met met dai gimizunde overbeuMl Ren bfisc woehtM knn u op een mijl afstand zien Weer knikte hij met hhwk saanv I triikken gezicht eu zijn overjas opoamonde trok hij die aan en tette dan kraag op Zoo is bet bcder zeide aoilftohand AtH de opxirhter u nu liet h tft hij niet zoo h goed who op u Bant u kftar olg ndj dan Met ae vaas onder sijn jas velgile Merle haar naar huJton en betden 0u gen In te richting dar hOt HooFr sTiTK x 1n Mnrie Verner sHep weinig hot varderr gedee te van en nacht ea vAdrdnt de amieren in hu a op waren on terwijl Knellle vcrzDnken was in dian slaap welken de tietde aan haar guu slehiigen sehntkl stimd Ij r ds vrn if op Wordt vervolgd Oa Vrouwe van Oarracourt door CKAKLK GAKVIC K Gefliithoneeerde verCaFing van 1 P WERSKLINK v ROSSI i M Nadruk verboden i 64 Marie Verner stond n g wel vijt tiünuteqi goluwl roerloos zij wist dat do minitte bewoging haar vea raden zon an zi n Boherp noT toen gleed zii vrtorzieJitig weg van do open plaats Zrtj ging langzaam en behoedKaam Voort tot zij dew zoom van het bosch bereikt had liep toon vIur naar de heg van liejf park en bereikte de gronden van den Hall Er brandde nogi liehl in de kleine eetkamer en daar begal ii zioh heen Een hond blafte in den rtttl en zij stcmd eomge oogenWikken stil luisterend naar hot kloppen van haar hart toen ging zij voorzichtig naar het venster en een handjevol gnnd oprapende van het pad wierp ziJ het er tegen Een minuut die haar eeo uur toe ohem ging voorlni toen liet iema nd voorzichtig de boom van het luik neer en opende het raam Het wae Mwle Nog was hij In eljn avondkleedbg en Iwd een rwohrer in de hand Nu wat ia er sprak hij op zijn mavt one ro lc k toon wat moet £ lMtriukt Brokkarli BUNEMAN ê lOOM CIO UA ADVaBTBNTHW Geboren MEINSJB dochter van M K HALUNG T W HALUNG VERBEEK Gouda 27 Juli 1920 381Ï 10 BlJ akte den 29 Juni 1920 voor den ondergeteekenden notaris verleden lün GEWIJZIGD de Statuten der IV IntliiiiiliiStNRhoitziiifij DE lor voorheen H J Nedcrhorgt te Gouda Welk j wijziging is opgenomen in hetbijvoegsel tot de NederlandscheStaatscourant van 26 Juli 1920 No 148 3811 21 R W H PITLO GELD bMchIkbur oor Vootidiolteii 17S1 li AiiiMMarMi Kamtmr harf Bii Kbrlft auvr poit voor aiilwoord Zuider Opsdlatbank ÜHItHiaii 9 ROTTERDAM Til aM7 Openbare Vrijwillige Verkoopiig Notaris J VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d IJsael is vooraemens b inzet en afslag op DONDERDAGEN 12 en 19 AUGUSTUS 1920 des morgens ten 11 ure zomertijd in het hotel De Zalm U Gouda in het openbaar te verkoopen De Bouwmanswoning getd no 5 met Hooiberg Wagen en Varkensschuren Boomgaarden en verschillende perceelen W l mn Hooiewid onder de gemeente HEKENDORP in den polder Oukoop groot 25 hectaren 8 aren 39 centiaren Te aanvaarden de landerijen 8 November 1920 en de bouwmanswoning met getimmerten en erf 1 Mei 1921 Breeder omschreven in veilinfcboekjes verkrijgbaar bü den Notaris GUSIIIO TEL DIr S0E8MAN ROTTUIDilM enLwmu uur Pracht Specialiteiten Programma 10 Itraullea 10 Zondago 2 uur MATIMBB 372a mat allaëig pro panima 14 ANTON COOPS Drogiit W dstfaat29 M 1 Quinin au V a tal mtpHmn Haapwi Adverteert dit Blad Mulnikeipjes Trevwiiü Soliadc S lon o Huiikamerineubalea I Tafola SlMlco LlgocokuKn SpiMaliSchllderilu Th ubli ElluDhoai il Bal len aoakiDkaiMa Clubfiuuuni Zlidaspluche Ameabtciaeiilen LMraBcuble uintto KapoknMraiMo Woll B nflatljndek ii Stroonalriueii em ent 5396 SPOTKOOPJEB III 20 SeaTE ADRES VOOR JONGELUI UET HUWELUUrLANNEN UNnTiUT4MlnnikDli ü liicUiMi ROTTERDAM Telefoon 12800 INDISCHE GENEESHIDDEin SINCiER MsrecNENatwnaiMii Tsmoa LoiMuk oMovKl mtddMj pri bua f l TS MCMIiKIWoMMSlIBgll Duon Reinoe juBng Jcrbw Uaon Memran pBrbuaJJJ SUIKCIUUBICrE Bidara Oapas perbu4f 2 2 LINTWORM Laboa Mct rah pUt n onach utBtuli Mowel vDor kinden n ob voor oudaron UululNUuir Ml Apotheker Ml raiMt n Vfw nierTtdM wn4 n J 25 ANTON OOOPS OoBda H t CISIll ie AisuraDtiiii fiOUDA 8810 Talaloon Ne 1 Heiiiigt Uw koperwerk mot Monkey Brand Uw antieke koperen orn mnnteii Uw krajMiii in kouken on badk im rlilijvendansfeBd heldor on blinkend Verzekering van reisbagage Verzekering van automobielen rijvi ieien en rijwielen § N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMKRVEEE OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEN merk STER en W L L l l N Ml EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl AUes gegarandeerd Zuiver en aitmuntende door groote Voedingswaarde EereDiploma Par s 1900 Negen Oouden Medailles ANTISEPTISCH VERFRISSCHENDI OB M riannlngï Pt Wanning Pharm Chem fabritk DEH HAAG GOED UITGEVOEIID DIUmKEIIIl J v rt vlug an tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA KINDERWAGENBANDEN 90 In II maltin vooi r idlB l prima kwalltalt onclai aMir ntla 98 eent per Meter OMLBOQBN aRATIS ANTON COOPS Orogltt Wyditnutt 29 Oouda KLEIWEG 67 69 £ GOUDA IN YUP MINUTEN KOOPMANS GERSTEGRÜTJES GAAK KN VOOK HET iüBKUIK GKREKI VerkrÜKbur in pskkeo van K G Gebrulkiiaan ij mg op elk pak Shirley President Bretels ElMlil voocal het cchK wak Wadil U Ouders denkt om uwe kindaren I Wormen veroorzaki n voIm kwah u ViaterV Wormpot dor zijn van bijzondere samenstelling wellte zéker werken PRIJS PER DOOS 60 cent VVrkrijgbaai lnj potli kiMs fii Drofji tnn 2im ï4 Fabtikant Voegen zicli uar elke beweging v Il Ikliiuini Bg IK H ii l iJ vabügbu Imp Mu Noch Amatwd n K l n r cbt 116 P Visser Em Erfsch veen Dr N B Laat u geen l oekj s liikjes of tindort n g woimmuldelen geven doch elfCht alleen V IS S E R 8 Wormpoeders COHEN Co ARNHEM De Huid Elndelijlt Genezing F BRICK VKN Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz Agent voor Souila en omitraken H 1 V A N SCJULKN WIJDSTRAAT 21 OOUDA 1537 m Ken nieuwfi ontdekking een vloeibaar waachmiddel een kraditig werkende chemische samenstelIinK in opgeloaten vorm dooi hutdapeciahtei ten ats de grootste vooruitKang in t genezen van huidziekten erkend D P D VOOK HET GEBRUIK VEN SCHUDDEN ItETWascbuddel voor Huidziekten u HET BEsre 1 Voor alle I etaleN Een veriachtend heclend vioeitiaai M aschmiddel dat in de huid dringt en onmiddellijk verlichting geeft Huiduitslag PHoriasi Ringworm Zeere beenen Puisten Schilfers Korsten verdwijnen door de verzachtende heelende uitwerking D D D dringt door in de poriën der huid en doodt de ziektekiemen Zalven ver stoppen de poriën en bevorderen den groei der ziektekiemen D D D pent de poriën waardoor deze in staat zyn het natuurlek geneesmiddel in zich op te nemen Zijn Gewicht in Goud Waard Poets met Era Ge doet wonderen Neem iets anders En t Is mis y Mevr Parker 10 Nelsonstreet Sneinton Nottingham schrUft Ik dadit dat er geen genezing meer waa voor den uitslag aan ra n armen en be nen Gedurende drie maanden ben ik onder behandeling van twee doktoren geweest echter zonder resultaat Na het gebruik van 3 flesschen D D D ben ik volkomen genezen D D D is zUn gewicht in goud waaVd Sanguiiiose ZUIVER PLAMTAARDIQ TONIGUM een oateëvea Tde bron ven kracht en tOKTiit voor ieder die geeiteiarbeid te verrichrcn beeft oav nchi li £ van welken aard De SANGUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezoncJea nienach en iemh aan alle overTermoeiden en uitfteputten de verloren aenuwkracht terug SANGUINOSE wordt verkocht n groene flacoaa van ruim 300 gr inhoud SANGUINOSE koit per flacon f 2 6 fi f H 12 n f 21 WACHT U VOOR NAMAAK I Verkrijgbaar bij de meeste apothekenea goede drogitten U 3712 30 VAN DAM Co D Riemeralroat 2c 4 Den Haag Prijs van een proeffieach Ü 76 envan een groote flesch inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeeliger ƒ 2 16 VerkrUgbaar Kj alle apothekers en drogisten Waar niet verkrygtmar wende men zich 4 ot de alleanvertege rti oordiger irraa B U iiider ns Den Haag Sneek I Te GOUDA bU ANTON COOPS Wödatwat M S aN LOON Markt Suikerziekte bloedarmoede impotentie hoest bronchitis ashtma rheumatiek neuralgie jicht leverziakte verstopping eczeem en alle huid baard haarea anasziekten aderspatzweren enz Spoedige en volkomen genezing der emstigste gevallen per brief door de wonderbare planteaextnelni vbb dokter DA IMAN Tersehmend voor elke ziekte Men vrage cireolalte No 8S met bewyaeo aan by den hew J SNABIUE Or Harkt 7 Bottatdam met naawlmirige amM MIIM8 14 Aboiieert U vf 4it VM S VEH SfHUNT DAGEMJK AIONNEMKNTSFIOJS wt llv rtul fj 25 p r wwik 17 e t M Zol l g U ü ixr kw itMl l W iwi wrak M mt nvtnl wut de buorKlnii p r Inopcr rmchMI PVmco per poM ier kikaMMI f i li net XMijnglblid ƒ 3 40 Abonnementen worrtKn ilarelijk unfrenmen J b M ijr u Mwirt l lll bQ unze nireaten den bnekh niJel en de pottknllWnn AUVKRTKNTIKPKIJH Uit Uoude en ometrtkra betictorenile tot den bworKkriiigi t 6 reipels 1 3U elke regel meer ƒ è tS Viul bulten Gondn en den bMorg nir l a reiele f 1 53 elke regel meer f l 0 AdvertantÜv vu publieke vermnkelllkliedeii It cent pep regel AHvertentilIn in het ZntanUgnuomer DO btjelig op den prlji Buftau MAKKjIjSl GOLDA Redactie Teltt Inteic S4 5 Dfl7 e gebeurteahi iW geallieerden 4a toenemen Dit komt plecht te putt se toch reeds met opsl Oeorgfl verklaarde bü dat hoewel het UrJ meika ontvet ih e aaavailen ploatu hit l velhebber heeft hieraan n einde M Brituche verl twn b Bakelük kleurlingejii officieren gewond af De Franschen in Syrië DBmBscus bezet Emir Faisoel iifgewt De nieuwe geeria aanvaardt Frankryk ö eischen Opstand in Mesopotamië De Russen uit Perziè Opmaiöth i Polen Het resultaat der conferentie te Boulogne Een brief van Lloyd Grey Rumoerige Ryitsdagzitting Motie van vertrouwen aangenomen Outevredenhflid in de Sdgiache Kamer Wordt met Nederland onderhandeld Kabinetscrisis afgewend Bel gischDuitscli e grensregeling ONH OVERZICHT De Frantwbén KÜn DamnHOUs Mnnengerrokketi Emir Frisori tij afgexet Dit is du8 t eind van t bewind van den eei asuchtigen vorst of t begin van nieuwp verwiKkeliDgen want emir Feisoei za zeer waarschiinUik in deze afzetting niet berusten en niet kalmweg voldoen aan het vereoek om t land te verlaten Svriè voimt op t oogenblik een toekomstig strddvold wat ntemand die de laatste i ren den eanf van zaken in Syrië heeft gevolgd zal veiwonderen Sinds 1916 was bü firltsch l ranccht conventie geheel Synè onder Franache invloed gebracht doch in strÜd daarmee ging Engeland met den emir nieuw overeenkomsten aan wat een meeu ncver schii veroorzaakte tusschen de conti jctantea van 1916 Clemenceau wiat in 1919 ztin wil door te drÜven een nieuw venir K tuur schen Engeland en Frankriik k iun tot tand dat in hoofdzaak het vorice t ac taat dekte Uitdrukkelyk kreeg Frankiük het recht tot militaire mterventie doch emir iFaisoet die EÜn macht verworven in den tüd toen het gezag van aeu mandataris tengevolge der geschillen met Engeland weinig beduidde zag tanen pooffdf met eigen middelen de alleenhe acii ppii to Mtffea Den 8éh fisart v n lit laar üet hÜ zich de kroon aanbieden tonvül Ml tevens het voornemen te kennen gaf 7Ün broeder Emir Zaïd tot troonopvalgcr te benoemen Frarikrük nam met N u maakte Frankriik gebruik van zün bevoegd heid en zond generaal tJouraud naar Svrie Gouraud liet den emir het be kende ultimatum toekomen wat in Engeland ontstemming verwekte aangazien het op de Arabieren een slechten indruk zou maken waarvan Rngeland tere ht den tfrugslag vreesde in Mesopotam waarover Erittannië het mandaat heeft Een officieel protest was echter onmogelUk de regeering te Parus had volkomen t recht op te tieden zooals zü meent te moeten doen om zich te doen erkennen Aanv nk Uik werd gemeld dat Gouraud s ultimatum werd aanvaard wat evenwel niet schijnt te ziin frebeurd Oe FranBchen rukten in i 1ei feval op naar DamascuB welk Ktad e giatewD ïim hinneniretrokkeB ftaarmiitMBt uit Beiroeth wordt reBeind tDe Fraiwche troepen h ben den iBAtea fn den namWdajf hun intrede in Damascus ffed an zonder eeniflren tejtenatand te hebben ontmoet Tusschen de plaats van het jrevecht van den 248ten en de stad hebben ly op hun weg veel achterjrelaten ocrJogstuiR gevonden hetgeen de wsnonleUikc vlucht Tan den vüand bewust De troepei hebben te Damascus tedefileenl in de meest volkomen orde temlilden vun eeo talrüke en eeïbiedijre meniirte Zii hebban zich ingericht in het kamp onder de i iureti der stad en hebbon Eonder incidenten hel statton en de openbare jrebouwen bezet De verklartnc van eneraal Gouvaud aan de nieuwe reKeerme luidt Haandüic heeft een nieuwe resreerinsr die zich piotsetinfT had jsevoimd oumi elUlk na het alfieheele aoz kken van de r xeerincr vaQ den Sjenef haar opwachtin ffemuakt bij Kneraal Goybot die haar uit naani van neiaal Gouraud en verklariwr heeft ttt ffeleiïd inJaoudeode de volgende minteni JUmir Feisoei die zün land aan de rand vart dm txxiiiid iiMft CMsetni heeft ofwehou den te reireeren een oorloffsschatting van 10 millioen bestemd voor het herstel vun de schade die verooriaakt is door den stuid van benden m de WestelUke zone de aliremeene ontwapeniiw xat onmiddetliik beffinnen er zal worden overgeiraan M inknmpinjf van het leger dat zal vfon ten heivormd en een politie macht al het SorioKsluipr aal aan de Franache autorlteiiteu worden over redrafl en de voornaamste schuldigen zullen voor den krÜJTBraad worden gebracht AI d ze voorwaarden zlin aanvaard door de nieuwe regeering die haar oprecht verlangen heeft betuigd om eerUik samen te werken I e stad heeft aan de troepen de noodige levensmiddelen verstrekt De spoorweg tusechen Ralak en Damascus is vandaag den 26sten hersteld Emir Feisoei door alien verlaten heeft gevraagd om met zijn gezin het land te mogen verlatew Volgens een ander bericht is hem veiiocht het land te verlaten wat aannemeUiker klinkt De ktwiing der Heeisjas heeft part getrokken voor zun 20on en zijn vertegenwoord igei bü de vredesconferentie te ï ruf teruggetrokken wat er op wgst dat m Azië met de bezetting van DamaHCus met tot oplossing ziJn gebracht Feuillfiton datf Miine Verner stond in deu ntraul van licht die uit de kamer viel en legdo do hand op isijn arro tJliM luisterde zij Fïij echrikte eonigözins en liet de revolver In zijn zak glilden n riop hij uit Wat in er Gebenrd Wat denkt u dat er gebeurd kan zijn hernam zij irUnaehtend K ini hinneu zeade hij Z n volgde beni naar hinnen en sloeg de Kap van haar hoofd terug Zij wah bleelv tot op de lippen die geheel bloedeloiis schenen maar de oogen brandden mei het zengende vtiur van kwaadnardigen triomf Waar komt u vadida pni vroeg liiv Wat ia er aan de handt Tk kom uit de bossehen Kan iemand ons hooreni Niemand Zij zijn allen naar bed Zi j zonk op een stoel neer on maakte den maptel los Tfc heb goett nieuws voor u zaióe zij nog een Wfflnig hijgend Alles werkt ons in de tliand ieder klein geval en iedere dwetandlgheid Wat dan vrögg hij ongeduldig Als zij mijn plan f ekend hadden en het iti de hand wilden werken hadden zij niet b er kannen handelen dan zij nu g aan hephbe HH Hfowï teg snover haar met dat bijzondere Hcht dat Cueille had opgemerkt Mralend uit x n harde scherpe imgon Hij had ejn siRaar indeliand ri hij gllig die hoven de lamp ii iii Hlckeii di ze hHmli wijze ilhwtrivrdi eer duiilelljk Imic hoog hij zijn werk fnip 011 iiiedepliebtige stelde 1 1 voorti ztiide lïij kuolljen Wncht hervatte zij ïk heb ge werkt tttfwtjl u hier luierde en rnokt Ik Iwn in de boHSohen ïeweewt en heh een lielriestiioneel liijgewnond tu Hcheii uw annHtaande vrouw en MmiV Hern © Ili i l ee nijdig op de figuur imi zette ile tund up eikaar ürvloeki kïj hij Zoo DU iK iit u Ineli fiudelijk iiiilstemd niet waar Nu u kmit licdi nu veilig vervloeken want bij i Ie ver cim liet te hooren HIJ is w g Wog Kindeli Jk weg ent voor g e i Ik heb hem zien pakken en weggaan eu hij is er de man niet naiw imi terug te komen Zijn gelaat verhelderde zirh toen fronste hij het TT ïei dat zij ilanr was zeide hij spijtig Wat komt dat er op aao lachte zij 0 bent toch hiet jaloorseh V begeert haar geld niet haar liefdef nii knikte en rookte met verb en l woedB Daar eu alleen met hem Ja Maar wees niet boos Ziet ii niet dat dit ti nog mew over haar t zeggen iMltV n kimt er K braik vnn malen aia ti het noodt hebt Haar op