Goudsche Courant, zaterdag 31 juli 1920

No 14379 Zaterdag 31 M 1920 59e Jaargang De Huid Eindelijk Genezing Ottders dankt am uwa kindaren I Wormen veroorzaken r kwulen Vift er s Wormpoeders zijn van bijzondere samenstelling welke zeker werken PRIJS PER DOOS 60 oent Verkrijgbaar bij Apothekers enDrogisten 2962 34 Fabrikant P Visser Effl Erfseli vsan Or H Laat u geen koekjes flikjes of andere z g wormmiddeten even doch elscht alleen VlSSER s Wormpoeders INUKZUNURN MmwDRKLINDKNi ratal i M alka refal aM lyp de vimrpaglaa Ml hooyer iewone advertentita ea iagekonfien mededeellagen bij éoatraet tot zwl tteidaa prtjs trooM letter a raadan wanktn bari ead aaar plaaUmlnta AdvefUatil kitaaaa ardw lagaauatlon d ir tuMolwakonwl aUed ielarea AdvertaatletHHaaliz ea ons AtfMlen ir ftM Hdu AdiitatotfftU TflltT Intm It de UevangniHiort Stemnea gottn op om het bezoek aa kinderen benedM leHIaa jaar te vn wkiL Wat daar la dat vóórhla t ri ehe moonihol valt te zien is alleabe halve malariaat voor paedagogle Mooumeat voa Nedwiond s sehande is dezf bergpkou van felterwerktuigen dikwOls genoemd ea niet te oareehte en juist daarom ware het geweaocht dat Ie jeugd niet Mpeewal naor dezf sctiandplpk werd geleid Kr la waarlyk genoeg te zien dat dit nuMmêr van het dagprogram wel kan geackrapt wwden In de Haageehe pers is het oaderweq weer eens ter sprake gekomen ea inea is liet ar vrywel over eemt dat bet beter is de Gevangenpoort nii t langer als putiAieke vermakeiykheid vuor de Jeugd open te atel lOO Ku in de onmiddelluke nabijheid het standbeeld voor Jan de Witt ih verreun geeft dit stellig gereeda aanleiding om een beter moment in de vaderlandsche hlid orl te belichten door te wüzen op het ber t l van het onrecht dat dexeo kundigen itaataman is aangedaan Voor de Haagsche kinderen is de v ntni glBg VaeaatiebMigheid Weer In actie Dogeitfka trekken duizenden kinderen onder geleide naar de duinen ot d bosachen In dfl onmiddellijke omgeving van dr stad Het vroagituk van de kinderen tn de vacontie waarover de geleerde pnodagogen zich nog niet het hoofd hadden gebroken is daarmede wei niet opgelost maar een iM tai i het Het euvel der voeaatle een moalsdiappelijk euvel voor zoover bet de kind ren betnft verdient een krachtige ny liag Al i het Haagsche syatMim niet oTdoMuie het is in elk gevnl al tetK De leidsters worden gehonoreard met 8 60 gld p r dag en de gemeente betnalt het voor een groot deel De kinderen rnUetaa de ouders worden van veel org Mfeloot en aan de Inütaa die andara da atraatwsfaeoderü mot Ij igihi kWjWHt linM fr wmiwiti fatoor wm ONION Sang iiinose ZUIVER PLANTAARDIB TONICUM tl een ongeëveDaiirde bron van kfjicht en energie voor ieder die ieeitewirbeid te verrictitea heeft oaTerichilIi van welken aard De SANGUIN08K verhoogt de werkkracht van den etondea mensch en geeft aan alle oververmoeiden en uilgeputlen de verloren xeauwkracbt terug SANGUINOSB wordt verkoohl in groene flacon vin ruim 300 gr iahoud SANGUINOSE koit per flacon f 2 6 a f U 12 fl 21 WACHT U VOOR NAMAAK Verknlgbaar bij de mecaie a othekereen goede drogiaten 3712 30 VAN DAM Co De Riemcritreat 2cj4 Deo Haag HAGENAAR LUCHTVAABT Intemat I uditvoait OsMirea De Internationale Luebbvaart Federatie aal 8 September te Genirre een congMs houden onder vooral ttemciiaD van Prins Koiaad Bonaparte Nederland ul vertegenwoonligd worden door Jhr v d Btrgfa van Heemstede Het program vermeldt o a voontellentot toelating van l olen TsjechoSlovakö CaDa4 ca Austimlië Duitsehlaod b Oosienryk biyven voorloopig nog uitgesloten Zwitserland heeft een voomtel gedaan dat elk land eea nationale g ieUedeni van de luchfevaart lal aamenatetlan Urn einde oen volledige en gedetailleerde geschiedems van de luchtvaart in alle landen te verkrUgeo Deo Uen September sullea de dectaemera ich naar firig bleven waar den 12en en ge ipnkt4 ckfn unthulit zat wor den voor den vliegenier Cbavoz den eersten overwinnaar en het eenrte slacht offer van de Alpen WADDINXVKKN Advertcntlfo en abonnemtnten op dit blad frordcn aanireooiiien door A NOTEBOOH RA kblll lS l Ww dlMXTMI EN SCHUDDE £ PA apijten u er over geaprukoo ben Marto auoblte diep terwijl zij niiar de angstige Simie keek Ik wou dat u mij het woord niet gezegd hadt dan had Ik het aan kH mand kunnen vertWleu st de s Maar dat is nu eeuuiaal gebeurd O hemel ik l en auo In de wttr Ik aal het Lucille niet durven vertellen Netm doe dat tüel hernam hij ernttlig Wacht daarmee ten minste nog een weln g Hoe niiniler er voor h i oogenldlk ovit g HprS ken wordl hoe nipw kans wij hehljen de dieJ in hamion ie krijgen wie hij ook ia Ja vond zij ook Ak moet nu gaan Ik hidi vreesolijke httafdpiJR ihi iU Voel mij of ik hat iulver oive geHtole iMtd denk toeh eens nU het ditk nil tiai het mijn schuld w lit Htm bet mIj nooit v rgevehf Kn ik zal het mij nooit vergwen indien het zo waa dat ik u het woordheb vertrtd elde hij Vriendejük Kom denk er niet nieer over Wtjzirilen den ftohuldige in once MMtithebben binnen eenige urwi en Ut twijfel niet ot ik aal mijn oigmdom terogkrijgen O dai hoop tfcl riep zij uit KoM bij om om ndss I arrAcourt allea f vertellen Dat tal tk dwn loodra ik de polille geaproken bttb zel Uj ipo t Rd terwijl hU mol wt lnc t bofe JHtTBeste I fOETSMIDDfiW l ipon ALIE i ff tTALEI 5f Werkelijk undervroeK zij eeu van van de bedienden i Neen antwoordde hij langKaani 611 aJftof hij ieder woord overwoog ik verdenk geen mijner bedienden Wie kan het dun ziiay hield zij aan ïh het loiiuind van de plaats Neeii ik beu er dat het geen van hen is Ik kan ze allen vertrmiwen heb ze allen vertrouwd WlD hot ook zij Ik hoop dat hij gestraft zal worden zei Marie Wat wilt u doen TT ranet er dadelijk werk van mak t om de dief to pakkeni voordat hij een van de zake die hij gestolen heeft emett Ik zal bet dadelijk in hacden van do justitie gpven O ja zonder twijfel zullen wij hraii pakken Wat de utraï betreft als het Iwïwezen wordt wordt hij gevan u gezet Ik zal he m niet voorspreken wie het oojc zij Ittbre ken ïe een misdaad die men moet tegengftan zcroved men maar kan Natnurlijk Goede heiBel na zal den Hof het eearste hnlB d v arheen tij l oetB met Era i doet wonderenNeem Iets anders Eb t ta mts i IWESTINDISGHÉ CACAO BN CHOCOLADE am cMOcouDi mit och wruumuKiN OStlRIOeN SHAAH VIkN DC CACAOMON HtCTT UN HOOM VDIOIN S MAIIM au VCROanXAAKT SIIN OOMT VEST INDISCHE IMPORT GOHP ANSninMM AimHnCNTHN Tot onze i roote droefheid overleed heden onti iiudg geliefd Dochtertje ABIA PAULIN in den ouderdom van 5 jaren C VONK J VONK BAAS StolwUk M Juli 1 20 JOSl It Hartelijk dank aan allen die ons zoo innige blijken van beUngsteUing gaven bij hei overlijden van onxen geliefden Zoon en Broeder Uit aller naam W L VAN DEE STEEN Kleiwegstraat 14 3062 11 OEVBAACD een alluiina bekwaam Plateelschilder voor op te richt n piftt elbakkerU $ tm kkaMjk van uit Gouda te bereiken reiskosten wonlen vergoed die ilch geheel met de UUiag ran iHt aehildereii kan belasten Brieven fr onder no 8520 AdvertentieBurwau JAC DUITS Dordrecht S8I6 12 Notaris R SALUS te ZevenhulMn Z H bericht dat de pcrceelen onder Reeuwijk in Handeaburg INGEZET op Donderdag 2 Juli 1920 in Het Schaakbord t Gouda met de verhoogingen tijn gebracht op Perc 1 f 18000 perc 2 ƒ 6000 perc 3 5600i perc 4 ƒ 4600 perc 6 ƒ 6600 perc 6 ƒ 5600 perc 7 ƒ 4200 perc 8 ƒ 4800 perc 9 ƒ 8800 perc 10 ƒ 4600 perc 11 ƒ 6000 Saman f 64700 De toeslag blijft bepaald op DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1920 v m 11 uur in HET SCHAAKBORD te Goud Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris te wiena kantore inmiddels verhoogingen worden aangenomen S053 32 WITTE BIOSCOOP MT ATTBNTW va Vanaf VRUDAG M JULI bnn n wU U de overweldlmnde 2 WeekKhe Hriefilm DE ARK I en II naar den Ullstein roman van WEHNEH SCHEPP Eerate week DE ARK I PE OHOERa lia YAM DE WEIIElö in 7 Aeten Dexe film behandelt op de meestboeiende wij ie het groote MCialevraagstuk 3 SI 28 iiHTMüELIJyEIIBSElDTEIEiyilltl Ie KWALITEIT ROOMBOTER oH v mikaaoiilröl ROOMBOTER MELANGE S Verpakte Margarine PLANTA S W VITELLO enz steeds il ZiMir vflfschen staat voorhanden Lakksri Bou tel Uldicha Roem an Edammer Kaas in divtti se prijzen voorhandon Beslist BESTE ADRES voor alle soorten Vlaaiohwaran Zalm an Sardlnai In blik Jama OntbIJtkoak anz Aaabc velend K DE JONG LClIaa Tal au 3US 30 Bllette Soheerapparaat Giletto Scheerfflesjes o M ANTON COOPS Drogist WQdairaat 29 J Mwbiliiiipjii Treywinü Sul cdc Salon n Hul kiincrmeubeleti 1 I lel Sio lea LiiiHcnliHIea Spi eliScbrtdcrljco Tb ci f U Kik aboiiii ii Bol riir Borl uka irn tubf u euil Zi d nf lu br Ain ublcineuicD t eerameuble tiicni n lC oliiu t en WolieD S tiindrkeiii Si ooiniilr iaD ea eoa 3SK SPOTKUOPJES III 20 E8TII ADBM VOOR JONGKLUI MET HUWELMESPLANNKf tlllliiTiUr44ilnnUi ü likkiikia KOTTERDAM Telefoon 12800 BLIKBEDRUKKING en lafckeeren tegen concurreerende prijzen Spoedige en goede afwerking Vraagt offerten aan de iur 4 3U Nederlandsche Blik Industrie Teleph 12681 en 10357 Kantoor Oppert 145 N V De ROTTERDAM Prima Kw lit lt Prima KwaUiesil Buitengewoon best VET RUNDVLEESCH wan de EERSTE KWALITEIT VETTE 0S8EM VETTE RUNDEBLAPPEN p on ƒ 1 KUNB RIBSTUK ƒ 1 10 JAPPEN VAN DE BIB 1 10 OSSBHAAS 1 40 S08BIEF 1 20 FUNR HIEPSTUK 1 40 OLLADE 110 OVERTlirOT U VAN DE PRIMA KWALITEIT Ë A be ai o i M J VERZIJL Klalwag 38 Talafoan 379 Prima KwalHaH Prima Kwaliialt N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPöERldHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEN merk ster en W L L Iv PI Iwl w IE moik STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN mork wl AUei gegaraudeerd Zuiver en aitmantende door groote Voedingswaarde Eere DIploina ParQs 1900 Negen Oonden Medailles t Koopt Uw sclioeowerli bij E BOUT en gij zult tevreden zijn over prijs en kwaliteit S I REPARATIËN SPOBDIO BN BILLIJK M Daavariansd aan hul gahaald an bazorgd GOED UITeEïOEXD DIUXWEIIII levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Abonneert U op dit Blad Haemoferrin Staaihaematogven Een aangenaam smakend bij uitstek bloedvormend versterkingsmiddel in gevallen van bloedarmoede bleekzucht en alle t aaruit voortkomende zwaktetoestanden Uttnemend middel tej en pijnlijke menstruatie Prijs per A flesch f 2 25 Prijs per flesch voldoende voor ongeveer 20 da cn f 1 40 Dr H MANNING S Pharmaceutische Chemische Fabriek DEN HAAG Een nieuwe ontdekking een vloeibaar ivasehmlddel een krachtig werkende chemische samenstelling in opgeloBten vorm door huid specialiteiten alB de grootste vooruitgang in genezen vtin huidziekten erkend ODD BETWaicliDiiiliJelvooriluidzieklei Een versachtend heelend vloeibaar waschmiddel dat in de huid dringt en onmiddellijk verlich ting geeft HuiduitBlftg Paoriaaia Ringworm Zeere boenen Puisten Schilfers Korsten verdwenen door de verzachtende heelende uitwerking D D D dringt door in de poriën der huid en doodt de ziektekiemen Zalven verstoppen de poriën en bevorderen den groei der ziektekiemen D D D pent de poriën waardoor deze in staat z B het natuurlek geneesmiddel in zich op te nemen Zijn Gewicht in Goud Waard Mevr Parker 10 Nelsonatreet Snemton Nottingham schrijft Ik dacht dat er geen genezing meer was voor den uitslag aan mijn armen en beenen Gedurende drie maanden ben ik onder behandeling van twee doktoren geweest echter zonder resultaat Na het gebruik v n 3 fleaachea D D D ben ik volkomen geneeen D D D il zün gewicht m goud waard Prys van een proefflesch 0 75 en van een groote flewh inhoud 5 maal zooveel en dus veel voordeellger ƒ 2 15 Verkrijgbaar bij alle apothekers en drogistan Waar niet verkrijgbaar wende men ïieh tot de alleenvertegeuwoordjgers firma B Meindersraa Den Haag Sneek ITe GOUDA bH ANTON COOPS Wödfltraat 29 S VAN LOON Markt Suikerziekte bloedarmoede impotentie hoest broaclti ti8 aahtma rheumatiek neuralgie jicht everzickte veretopping eczeem en alle huid baard haar en anueziekten aderspatiweren enz Spoedige en volkomen genezing der ernstigste gevallen per brief door dt wonderbare plantenextracten van dokter DAMMAN verschillend voor elke ziekt Men vrage circulaire No 86 met bewijzes aan btl den heer J SNABIUE Gr Markt 7 Rotterdam met naawkearige omicbrljviag to lekt IM U Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenachte uitvoering Mut zich te HAASTRECHT da hrrr J SfHRBK mDISCHiGEHEESNIDDEUN SUVCaER CAiSTEENENo LEVERZIEKIE Tomoa Lowolt afdoend middel per bus f 1 7 NIERZIEKTENaNIERSTEENEN Daori Rernoed ocj per bua f 2J5 BlAASZIEKIERcn BUASSTEEIKII Daon Merwran par bua f 2JL5 SUIKERZIEKTE Bidara Oepa perbuaf 2 LINTWORM LaboaMerrah pmen onachodelnh MoweliTOorkJnderen all voor ouderen Volledige afgang gegarandeerd CteenHongér kuur p erdoo f S Verkrugboar by Apolhckeri kDixiguten TH SINGER IMPOKTCOnR nONINMN R ll 103 2r MEINDERSMA IS DBN HaAa AI iaTSRQAM SNCBK ANTON COOPS Gouda AG8NDA 29 Juli tot en met 1 Aug Nieuwe SckoW burg 8 uur Revue Henri ter Hall 29 Juli tot ea met 1 Aug Tenniewedstrü den van TJX J 31 Juli 2 uur Café Harmonie Verga ring Qoudsche Operette Vcreenigi Aug 8 uur Consistoriekamer RemoB strantsche Kerk P I A Uolejid lerzuekan wij geregeld Ujdil niedeileeliiig te mogen ontvangen vsa va aieriiigeii oonewten Termakalljiiheden eng om deie ia obi agwih te TWHidaii Dratkirti MintliAl ft BOOH OöfD 3 Tie q ws eaa éik cL v ©x Ce3auTioTD4 tci Trooa Ca o va ca ©L BBHAt Vr J ON BN PCRSTDAOIIT V E R S r HUNT D A f E I IJ K S NBONNKMKNTSrRIJS per kMrtaal z SsT week n trtl met Z ód tbl d er kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschla Uhtaneu per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zendagsblad 3 40 fr AboMtementeu worden dageltiks aangeaoajen aan on Bnreau Markt 91 CkOtiRA nu oHK Bgeatea den boekhandel en de putkanttoui l veKTKNT KPRUM Uit flouda én omstreken behoormlde tot den ber orgkHngl 1 G regels flM elke reKel meer f 0 2 $ Van bniten Gottda en dek beiwtgkritttlr f T regel ƒ 1 5 Mke regel meer 6 J0 Advertentién van puliheke vUrmakelUWle l i cent per ifgH Advertpntifïi jn fiet atfrdagnummer 2 1 by Ia op ilea frf p Huren MA R 4 ii rg i j JlJ iI jB g a i O U O A J l J L i l J g l iberale Unie voorzitter wfts Welkome gelegenheid om xieh em lehUn van MMlit bg dit gestook te geven Wie ee igHins de meateliteit dar Hb ralen kent begrUpt al dadel k dat dit niet wfrar k n e jn Kn wie anders dan d Telegraaf weet wat er in de vrözinnige KomarfractleH en partljau is voorgevallen Laoht om zulke f itaid Sn wetende dat er niets letterlijk niets van waar is De vooraitter van de Uberale Uale prof Heeres is afgfltradan Waarom Hi was tegen het ontwerp t eo de revolutioanaire woelingen n sprak dit op de j mgBte algemeene vergadering dier party uit De U L Kamerfractie heeft ten slotte vóór het wetje gestemd hetgWDhden heer Ueeres ontstemd heeft Mes dient hier wel te onderscheiden derscheidenmr Heeres sprak ich in de L Unie uit tegen het oorspronkelijk ontwerpHeemskerk en hy mocht inderdaad de overtuiging koesteren dat men met ayn opvatting over den i zet en uitwerking van hei ftorsprunk ifke wetje niet zou mee gaan maar prof Heeres zal erkennen dat hii hier niet zonder reden niet over het beginsel van het wetje heeft gesproken Tegen dit beginsel de beveiliging van den Staat tegen revolutionnaire aansli i IS geen lit eraal g kant menig Aoclaaldc mocraat de partijvoorzitter Vliegen nog dezer dagen in tien Senaat erkent zelfs het lecht en den plicht van den Staat om ileh hiertegen te wapenen Het ging om de u i tw e r ie i n g van het wetje en nu was de Kamerfractie o i terecht van meening dat deze door de wijzigingen daarin gedurwide de schriftelijke en mondelinge gedaditenwiaseling aangebracht aannemelijk was geworden Mr eres was van andere meening wat natuuriijk zijn volle recht was doch dit verschil van opvattmg had aj mm Mile Msgw a i em to d Vad e r 1 a n d e r van 26 Juni op dusdanige wijze van zyn teieurstellmg te doen blijken dat van homogeniteit van Kamerfractie en Voorzitter die toch noodzakelijk is met meer kon worden gesproken De andere grief van den afgetreden voorzitter was het gezamenlijk met vrye liberalen en neutralen door de Unie Liberale fractie mdienen van amendementen op het wetje De Kamerfractie heeft inzake samenwerking der vrijzinnigen mets gedaan dan wat haar volste recht was zij heeft de noodzakelijkheid daarvan in de Kamer gevoeld ZiJ heeft in geen enkel opzicht de party gebonden hetgeen zij ook niet zou kunnen doen en slecht in enkele concrete gevallen gezamenlijk met andere linksche partyen een poging tot verbetering van het regeeringsontwpiv beproefd en met succes Hoe staat nu de zaak van de samenwerkiniï Het crst noodige wil men tot samenwerking kunnen geraken ïh en gemeenschap elijk pi ogram Slaagt men hienn dan k n t d rest vanzelf alaagt mr i hioi i niL i dan kan er noch van samenweikin n ch 1 xu de ering te spiake zyn Iji is hier geen enkele grond voor eenig ver yt Eerst als het concept program er Redactie Telef Jnterc 545 l ttyn kaa verder zien zü reetlfi üÖ 1 king af R nog niet weien w gefcgd Willen i hun zal wor l ï9 mdl ssil funiienwerk rl m zullen het zeer betretü deiykhpid zal vuorj komen wéét dat z n i hy met tegenw kapte wU hebben 1 mamtan die by bun i om het Binnenhof 1 topnemende raataj van het hberalismfl f Htige poging tot 1 voor niet lijili terug te loven tt wy vertT hedötf welke thans 1 Uwunige giu p n vpr beraadslagen moB of verwer it n wyzen thun i ware samenwu irbang tasi ij zal worden vü n program dat per se afwy r wenschen dan vryBinnigeii wy n de vorantwoor iet voor de onzen erhing te komen ing uitepAglngen iffen zal zgn dat enlyke en verorstelen Dat de yksch werk op en ondcn en dit in oor e toekomst ikeiyk IS een ernK te wagen hierfl valt alleszins dat de moeilHkondervonden zun Singen mo 4en opleggen maar de eerate Ie zldh die l s had aan te trekkea de overi etd zelf denkt er niet over om ze op te volgen Uexuiuigea zal ieder particulier het fPfht doen op weelde uitgaven Het is dus te begrypea dat mMi de opera mlader bttoeht Wanneer dan ecbUr de gemoentaraad weer uit de belastingeokae een flink bedrag gaat bijdragen en dat strakü verIwait op de belastJngbetaiera schieten we niet hard op Op de ambtenaarlijke inriob iac lyn ttmnen gouds te bozu aigen als men wÜ Zoo Is op dit otigenbbk vacant liet ambt van gemeent ontvangpi Salariii tal van duizewieo Het i een t ekt nd fait tlat dit ambt bet gemakkelykste baant i jc dat lich laat denken zelfs té diU het wel vervallen koa Men deakt er niet aan om dit te doen Zóó zouden w j kunnen voortgaan met allerlei lucratieve baantjes op te noemen die best vervallen konden en waarmede men duizenden en duizenden kon uitsparen Genoeg echter van deze belasting mieère Het kwaad zal zich zelf wel wr aa en wanneer straks biykt dat het totaal belastbare bedrag is verminderd tengevolge van uittocht der rykeren en niet vestiging van anderen zal men miswhien zien dat de leer vMi den boer die lyn kip welke gouden oiaren legde slachtte aoff taede aea teer ibtn leer is Keeren we ven t it ons uitgangiqHtnt terug de zomerfeesten Tegenwoordig zyn de openluchtipelon in de mode We hebben er al twee gehad één op het sporttcmlQ Houtrust en één op de onder WaeawMar gelegen buitenplaats Wittenburg Thau ie de derde te wachten op de oalaoffl voor het publiek opengestelde bulteoplaati Harlot Deze laatste it e i blionder fraaie plaats De gMneeata ia er voor veel geld igenaraa vaa gevordeii hoeft m Uten op steld Het buitengoed is echteT grooteadeels bestemd voor villapark waarvoor het wel geschikt is Kven buiten het Hoagsehe Bosch aan den Leidschen straatweg ligt de ingang Wie daar eens mocht passeeren doet verstandig even het parte In te gaan hy zal zich het uitstapje niet beklagen Kr is een aardige waterparty er is mooie bosschage en er zijn zeer treffende hoekjes Het gezicht op de groote groene weide die er by behoort is inderdaad bizonder mooi Het doei dat de gemeente heeft gehad met den aankoop van deze buitenplaats is niet duideiyk aangegeven Het negateeren zorg dat niemand anders efgenafr wordt is waarachyniyk het voornaamste Behoefte aan bosch plantsoeo of wandelparkbestaat zoo vlak by het groote Bo 5h niet naar deze syde breidt de stad sich niet uiten liet laat zich ook met aanzien dat ditspoedig het geval zal zyn Nu de zomer weer op z n best is komen dageiyks tal van schooUimderen van elders hier een dagje doorbrengen Men ziet ie in iange ryen door de Haagsche straten trekken meestal in de richting van Scheveningen Er is éfn punt dat toch eens de aantdacht verdient n I de vraag of men wel goed doet tot vast nummer op het program van xoo n dagje een bezodi te stellen aan Dit Minnnr fentaat olt twee bbd n met takegrip van de Klndercourant Eerste Blad Saineiiweriiiiig m Vrijzinnigen Het vraagstuk van aamenwerking tusachen de verBChillende vrijzinnige groepen staat than in het brandpunt van de publieke belangjBtellfQg een belangstelling welke het ongetwijfeld ten volle waard is geen reden zullen x m niet met alle krMht in de goede r Üèig te hiyven strpven EflX Htevige basis vooV samenwerking zal noodlt t n is die niet t vilMien dan zullen de liberalen nog langer leergeld moeten betalen aa zal de verai intenng m kleine groepen gehandhaafd moeten blijvea Is echter een goede groBdidag te vinden dan vertrouwen we dat hét llberalinne er wel by zat varen en dürom in de eerste plaat J moet het ome viijslBnigen allen te doe ztin Inderdaad wordt het t d dat tie liberalen van verschillende nuanceering zich cm ig gaan bezig houden met de positie der vrgzinnigheid Hét is onze trots lat wij vr zinnigen de sterke banden die kerkel ke en sociflHstitrehe partyen omklemmen niet kennen De liberaal wil 8ll ïe r8t vrij ïijn vry ook om tijn beginselen op z y n wgze uit t leven Wü loopen niet in een gar el liberalen zyn Ein q anner Dit is immer onze per geweest het is tevens in den politleken strijd onze zwakte In den stryd der partyen schynt de sterke hy die door duizenden en duizenden m vol vertrouwen haast blindelings gevolgd wordt rlit trekt aan wie weinig Individual ifltïsch is aangelegd En de liberalen moesten wel op den duur groepen verlieien die meer voor de kracht gevoelden van de groote eensgezinde atUmu eenag ind H chynende groepen diui voor de liberale partyen die haar krachten verHii jierden en tegen elkaar in plaffte va tegen den gemeenschappelyken tegmBtapder verbruikten BKIKVEN UIT DE H0ÜtSK DXVti op tal van punten van de stad zitten we in de zomerfeesten maar het ongunstige weer bevordert het welslagen niet Op Scheveningen bespeurt men vooral de nadeelige gevolgen daarvan We vertelden onlangs liat het zeer druk was op de badplaats van andere zijde wordt meegedeeld dat dit maar zoózóó is en dat het op geen stukken na vol is Nu is het altyd moeilyk daarover een oordeel uit te spreken aangezien de mensch in het algemeen en de Scheveninger in het byzonder klaagziek is aangelegd Daar komt nog bij dat de gemeentebelas tingbiljetten dezer dagen zyn losgebroken en schrik hebben verwekt Misschien dat deze belastingbiljetten eindeiyk eens de oogen van bet publiek zullen openen en zullen meehripen om het thans den baas spelende groepje raadsleden weg te vagen Het wordt tyd want terwyi aan den éénen kant de belastingen moeten stygen gaat men aan den anderen kant rustig en lustig voort met geld uit te geven Vandaag is het eenige duizenden aan opera subsidie morgen een milhoen aan uitschot der bevolking dat in eigen villa s gehuisvest zal worden En aan bezuinigen denkt niemand meer Minister de Vries heeft in de Tweede Kamer prachtig gezegd wy yn armer geworden en wy uilen ons besparingen en bezuini weer uit Wij noemden de yoote kerkelijke en socialistiache partij eensgeund schijnend en met opzet Want de vrijzinnige groepen mogen zich wel eens afvragen of wat hen onderling verdeelt z6ó y ge wichtiger is dan het verschil tusschen een Troelsïra en een Schaper Polak en Van Kol tusschen Van Idsinga en Bakker tusschen de Monté ver Loren en Schouten of tusschen Van Sassc van IJsselt en Haazevoet welke voorbeelden gemakkelyk met tal van andere ware aan te vullen Wy wyzen hierop niet om het verschil in opvatting tu sehen de vrijiinni ron to verd wzelen die verschillen zullen er altijd blijven zoolang vrijzinnigen vrijzinnigen blijven Men zal goed doen dit in het oog te vatten bij de overweging van plannen tot eamenwerkmg of fusie Eenige inschikkelijkheid zal daarbij steeds vereischt zijn verdraagzaamheid jegens wie niet in alles precies gelÜk denkt 18 onmisbaar Anderzijds vergete men niet dat de practische staatkunde andere eischen stelt als een debatingclub eenheid van richting is m de politiek noodig voor wie samen willen gaan En daarom schijnt het ons zoo dwaas toe wanneer wij het thans reeds hooren of lezen over wat het beste is samenwerking concentratie of ineenvlocimg fusie terwijl ook nu weer het stookblad niet ontbrak dat met een air van zekerheid kwdm vertellen dat alles al klaar was dat de Kamerfracties alles reeds bekokstoofd hadden en dat de liberalen alleen nog maar te slikken hadden wat men zf2 Hi voorzetten En het aftreden van den Feuilleton Hlemdo Marie loe op vorschriklen toon Het is bijna ongelooflijk Zoo n flinke kerel mn hper m heen hij alöjd Ja ik het bltfpr tylourgesteld en ge hchokt dat iomofid die bier gobotPn is die woont in de schadi w van het huis als het ware des e luisdaad zoii liedrijve n dat wit zeggen ale liet blijkt dat bij de dief ts fat tt lijk is het neoige wat telgen hem g uigt dal For lipH hem vond loerende rondom deze plaats flet kuff zijn dal hij onsi hul jig IS NioiitaiHl zal blijdur zijn tlan ik wanneer ik merk dat iiiljn vermoedeifN oimiist zijn en ilat ik hein mis kei de Ja ta slefiidi zi in Maar maar hoe kon hij bij Itet zilverwerk komen Moe kende hl het tct heim vun hi t woord i Kr was pen minuut stilzwijgen jn Hi tke Si ic het hlef ke gelaat ophief m met o m ii ooren Koheen te liiiHttn e Dtt Ikii ik niet zeggeit PaP kan naar mini iiiconing sleidits op 1 manier fii die wil ik liever ulel aan gTAmi Ovh toe ik bfand van nieuwagie rrgheld e betaogateHIng Mu u zei dat u hel aan mlsH Darrm iMiri hebt verteld was u alteen mei haar i e u bet zei Ik ik herinner het mij Biel sta meliie zi ïk lien 00 in de war dal ik het mij niet me$r herinneren kan hu ja ik eIoof bet we O hemel wat is het vreesetijk Weeë toch niei zoo ontsteld zei do bijz er vrimuletiik ol het sou mij wnar aan en had ni het minste vermnodpn van de ware reden niottP enstaande de man een dubbelzinnig Karakter heetl en dat Forbes die al een poosje uil wan mets van een hond gez en had En hij iiet hem gaau Hï liet hem gaan lierhaardc Mei Ie langzaam nietw vermoedende en geen voorzorg nemende znoiiis hij had moeten doen Ik hoorde oen gedit lte vun hel ge rek on zag den nian i n ihiH Ix ii ik evengoed schuldig hIk l t i In H waiil ik t ani itok geen vinir ingni PO iMi 18 mjn zilver weg r ziKiwet la Forh iieiit hem ge zieii Dan kunt 11 hem herkennen rJatmwHjk ik zag hem heel duide lijk Ik hoorde zijn f4em Ik ken drn man heel goed en u ook Ik M k n maakt dat ik in hel gf litel niet op mijn gemak ben Zeg mij torh wie het js Ik weet geen eiik e reden waarom ik dat niet iloeu zou untwtioriide hij M f een oogtiiblik van rt i zeleri Die man was Harry Heme Barry Hernf riep Marie ui 0 herael Susie s kuieèii kii ten en allew wal zij kun doen was üb kreei te onder drukken die bij haar opkwam Ja Harry Heme herhaalde Merle ernstig Hel hehoeft geen geheim te blijven want ik zal zoo aanstonds aan ile polltip meedeelen alles wat ik u verteld heb Maar miSBchlai doet u toch beter er ni over te spreken Nma neen Jk zal niets vertellen zil gaan Wij hebbeto daar ook veel ver moet u weten De Vrouwe van Darracourt door MAfU F i GAKVICK IreHiithoriBepnle vPrfaTing van i P WERSEUNK ROSSliM Nadruk v rh tdan Dflt weet ik bevestigde hij gemeli k maftiik denk niet dat deze di daarheen zal gaah T UB verdenkt u iemand en nog wel een inan Ja ik verdenk iemand z de hij O zeg het mij riep zij ik za er geen woord over spreken Mi 8 Venier zeide hij oen weinig dichterbij komend zoodat Susie lilefflc en bevend ieder woord kon hooren iut het weinige dat ifc over in t raken heb gelezen ben ik tivertuigd dat zij worden bedreven door mcmachen bekend met de plaat waar ingebroken wordt en dat er vooraf een plan wordt opgemaakt hot huift wordt opgenonten eb zoo aHerlei ziet gij Ja ja Hteinde zii in en h de Tlall opgenomen Spreek uw eigen oordeel uit zei hij langzaam en met een zachte onmatige toni Gisteravond vond mi liottelier terwijl hij een wandeling maakte Jangs de kassen een man verborgen In den hoek van den muur de zilverkaroer opnemend OV Ja Forbes ging voorzichtig naar liem top en legde zijn hand op diens Hphouder en het bleek dat flie man was iemand wel bckewt in de huurt Hii verklaarde zijn aanwézi eid op die plaats door te zeggen dat hij een hond volgde van uit de boaeohen Forbes die een eenvoudig mensflh Is nam dei e vn ntBohuldiging dadelijk voor