Goudsche Courant, maandag 2 augustus 1920

Urn dat de Minister de gemeente zooveel mogelijk wcnschte tegemoet te komen heeft hij zich bereid verklaard 0 der kosten t n laste an ht t KÜk te brengen Op verzoek van gemeentebesturen waarin op andere gronden dan die welke ontleend sifn aan den toestand der gemeen te financiën betoogd Wordt dat de Staat meer dan fiO zuu moeten bijdragen zal de minister ip geen geval ingaan UKaraard is hij benld ten volle gestand te doen sijn toezegging van een hoogere Kijksbijdrage indien en voor zooverre de financieelo towtand der gemeente dit dringend elscht n i de aanvrage zullen de gemeent bcHtur n aannemelijk moeten maken tlat toekenning van meer dan 60 op grond van dpn toestand der gemeentefinanciën inilerdaad gewettigd is tevens moet overifelegd worden een zoo nauwkeurig mogelijk uitgewerkte en toegelichte raming van uitgaven ten behoeve van de uitgetrokken sigarenmakers over het tijdvak 12 Junl Sl December op de vrachtenmarkt plaats heeft dat het requireeren van schepen door de regeering geen verlaging van de vracht tengevolge heeft Tegenover de belangrijke verhooging In prys die het wittebrood In den laatsten tyd ondergaan heeft staat de positieve toezeKging van den Minister van Ij bouw Nyverhei l en HlUidel gedaan In de Tweede Kamer dat de go tkoope bruinbroodvoorzlening nog geruimen tyd zal wbrden voortgcut Daardoor wordt ook tegemoet gekomen aan de bezwaren van hen die gewoon waren roggebrood te eten De prys van dit brood is toch tengevolge van bet wegvallen van den toeslag belangrijk gestegen Voorbereiding deftle VndesrwiferetitJe In verband met het gewijalgd karakter der werkzaamheden van de commissie ingesteld ter voorbereiding van de HIc Vredesconfcrentie heeft de Minister van Buitenlundsche Zaken beschikt dat de naam dier commissie voortaan zal lulden Commissie van Advies voor Volkenrechtelijke vraagstukken Df commissie U samengesteld als voUt I mr J A Loeff voorzitter prof jhr mr dr W J M van Eysingu mj D baron van Heeckeren mr J Umbqrg mr P W A Cort van rier Untlen mr B C J Ijoder prof mr J de Louttir gep generaalmajoor H L van Oordt piof mr dr A A H Struycken kapitein ter zee H G Surie en prof mr dr C van Vollenhoven leden en mejuffrouw mr J F I vclama k Nyelioit Heoretaresse deeld dat ook deze organisatie bereid is de patroons voor stellen ge laan op 14 Juni te aanvaarden op voorwaarde dat de uitsluiting voor deze organisatie wonit opgeheven De O rank werkersbond is dan bereid de C A O door de patroons aanfebodcn te teekenrn en tevens alle partieele stakingen op te heffen De patroonsorganisaties moeten nog in vergailcringen uitmaken welke houding zij zullen aannemen tegenover de grieven van den Bouwarbeidersbond en van Hen Grond werkersbond öiykens een ZaterduK uitgegeven perscommuniqué heeft de Alg Ned Bouwarbeidersbond een beschuldiging geuit tegen do Federatie speciaal tegen den voorzitter van wicn wordt gezegd dat deze in de conI ferentie van Donderdag 22 Juli 1 1 gehou den een voorstel beeft gedaan piinder verstrekkend lan dat van de Mo lemen Daardoor zouden de onderhandelingen mislukt zyn Waarheid 1 h schryft het communiqué dat de voorzitter van de Federatie zijn voorstel heeft gedaan nadat de patroons het voorstel der Mmlemen absoluut hadden afgewezen en bovendien geweigerd dit zetfw in overweging te nemen t Meest opvallende in deae Hetze van dien kant tegen de Fetleratie ondernomen is zuü ze het achryvQB dat de vertegenwoordigers v n den Modernen Bond zoowel in een op Maandag 26 Juli gehouden voorbespreking voorafgaande aan de op dien dng gehouden conferentie met de patroons alswel in de conferentie atilzwygend toestemden dat de conclusie omtrent de hiervoren genoemde feiten juist was zoodat ze hun eigen beschuldiging om hals brachten Wearom zy in de conferentie Donderdag i 29 Juli 1 1 volledig capituleerden ondanks de Federatie de consequentie barer afwy I zmg der patroonsvoorstellen aanvaardde zoodat harerzyds voortzetting van den fitryd werd verwacht zal wel een onoplosbaar iaadsel biyken uitgezonderd dan voor hen die niet weten dat de Alg Netl Bouwarbeidersbond aan het eind van zyn financieel kunnen was gekomen De capitulatie geschiedde overigens geheel zonder daarin de leden te hebben gekend i r ooï r eï t nniren wordon ffehoud n wi M Ik ril mamrinr Tï I anifbouw h rt l p d o het ia nut ingang van in Aai tü vertiod volle geheel of gedeelWük b h sub a gesteld verbod is iet v n toepassing voor zoover daarvan door oV mens len minister van UndbSjw L Sï Kg onder daarbii te Bt ll L L ontheffing wordt verle nj Het is vermoedeUjk een raming in lv ruimte hetwelk thans wel niet andera mogelijk i Onder onauivere opbrtngvt i t blijkens het laatste lid van sub 1 van art 6 wonlen verstaan het bedrag der toegangeprijaen Dnr de auteursrechten thans reeds op de toegangeprijsen worden gelegd zal daarmede met den aanelM moeten worden gerekend de auteumrechten mogen in het bedrag niet i jn inbegrepen BU de toepassing l zer verordenlmr zat de bepaling dat de belasting met 20 wordt verhoogd wanneer de vermukeUJkheden na het sluitingsuur des nachts plaatü hebben tot moeilijkheden aanleiding geven In de practijk toch iftl het voorkomen dat voorstellingen worden gegewen die later eindigen dan men voomemena v an Hoe moet men daarmede Moet dan 20 worden geheven nadat reeds 10 ïreheven is Hoe zal het g an met bals die een voortaettfng Un van een feestavond of voorstelling T Zullen die als éèn geheel moeten worden beschouwd of worrlen gesplitst Jg hoe zal dan de invordering kfiren plaats hettben wanneer er één toegang sprijs is bepaald Voor der elüke gevallen geeft deze ont VLeit verordening geen oplossing Men kan natuurlek in zulke gevallen toi een heffing van 10 en daarna nog eens van 20 Vr overgaan maar dan maakt men dergelijke uitvoeringen onmogelijk Dat mant de hedoeling dezer verordening niet zün Ten slotte meenen wü te motsten wijzen op een bezwaar bU de invordering ten aanzien van de daarvoor bepaalde atlministraticve regelen B en W hebben geen goede redep kunnen landen om de contr leboeken voor rekening der gemeente te nemen ziJ zjjn dus voor rekening van den ondernemer Óp zich ïelf mag dit geen bezwaar genoemd worden De wijze van controle echtter maakt deze bepaling wel beawarend Art 3 tier invorderingsverordeniog toch bepaalt i t de goedgekeurde bewiloen minstens drie dagen voordat daarvan gebruik wordt gemaakt bÜ den controleur der gemeentebelaiting ter waarmerking moeten worden nge aVerd Nu is de moeilijkbeid dat geen ondernemer te voren kan zeggen hoeveel toegangsbewijzen er verkocht zullen worden zOodat practisch steeds het aantal biljetten voor de geheele lokaliteit zal moeten worden gestempeld Wat biet gebruikt wordt kan dan wanneer niet dezelfde prif en gelden voor de volgende vermakeUjkheid wopd6n vemietiRd Daarmede hang ook samen de s torting der belastiim v o o ru i t terwijl niet bekend is w Ik bedr T geBtort moet worden Eenvoudiger zou het daarom zijn indien de boeken werden gewaarmerkt bü het begin en by het slui van den verkop waarna ook terstond de vaststelling van het Juiste belastingbedrag zou kunnen geschieden Het komt ons voor dat deze wijzigingen de verordeningen beter zouden doen aanpassen aan de eischen van de praktijk En daar gaat het toch om aan Zee n naar lijn wooaplMte teruggebracfit I htitaen rügrii dlpTS StriiT h d i ww3dn log venlnlLgden AmorikaanHChe Irlekuphe AnuenlMcho atrijdem Hclirtlft de Figaru defileerden met wfmpeU upn Itun nntionuto kleuren wanroiukor di i vlag vnnliPt vrpeiuil ltii filpgbMMi wnp ierdo Simim over de Oeelemrlw kwealle BEKIJJN 2 Aug Ue miniater van Bultenlandi che Zaken 81munii verklaanie tot een vertegenwoordiRer van de Neuo FrêlePrei sr dat wanneer de LondenKhe conferentie waar het Oosteniche vraagiituk behandeld wordt zonder Dultachland plaatttweft het verwonderlijk e u zijn wanneer Kualand daarin zou toestemmen Het gevaar dat OoetenrUk door de Hungaarachekwestie ea door de opnieuw ernstig aan deorde komende vraag van een Donaueom blnatle bedreigt Is slechts af te wendendoor een natuurlUko en rechtvaardige oplossing van het l uittiehe vraagstuk d t door federalistische Baneenaluiting van ille Duitsche xtammen in Dultuchland en Oo tenrUk Deze ifotlaehta al en moet te eenl ger tijd werkelijkheid wonlen evenals degedachte dat Duitechland en Rnslaad op elkaar zün aangewezen als gevolg van desterkste gemeenschappeiyke economise l elangen l e PoolerhKnaaliiche oortog L MKRMJN 2 Aug ValgenM boVk li n uit WarHchau In daar nog nlotó brkonil van ilp KiiHHlNrho waiH iHlilM la imIh voor waan ton of van lir nluitni Min oiMi liPHtand ParllcuUerp U rU liU ii uit RuHiarid rn Warwcliau ontvuugpii rggon dat do HuRHtHrbr Ingerioidiiig iM jHd dr onfipriisndelliignn Uli VVopjiHtlag lül 1 HlcUen imdat 1 hoopt ill dim liiHHtdiPn lijd verdere gewlchtlgit Hi r MHrn tr l 44 alrii 1 niriuiwp rhrf vmi dvn PnolHcheh griipralrn Htal IttizwrtdowHky vrrktjuu dr ill ron onderhoud mrt vertogpiiWiHirdlKiTN dor porN dat de opHtanri ori prriHtig Ik Het kan ntrt verhi iiirlijikt wonlen dat mm Mj vonieren lrtjil I H op t rrghtr nioet voorlieroiden Nletttwriin hopft de Ponlnrhe U gt rleJdlniu tMm t Prttand gtwrlmpet die hrt iifclaaji van p mi vlianitrllJItPU iwnva niogolljk maakt Vergadering te Ht Mvbaatlaan PARIJS 2 AUg De permanente miliUlre marine en aeronautiMhe commissie Ingesteld ingevolge art 9 van het verdrag waarIn naast den Volkenbondsraad een consulteerend lichaam wordt inifestvld zal den 2en Augustus voor de tweede maal de Ht Hebastiaan vergaderen waar remis sedert den 30 Juli de Volkenbondsraad bijeen la Generaal PayoUe Pranaeh militair vertegenwoordiger admiraal Ijwaze marineverteg nwoordlger en generaal Ihimeanil verte jenwoordiger voor de luchtvaart hebben volgens c Figaro Zondag Pturijaverlaten om zich naar St Sebastiaan te begeven spöKT Verordenlsg betaetfaif mf KhMefcc VermakelUktmleM Op de vergadering die op initiatief van de loudsehe Operette VereemigiAiT Zaterdag la de bovensaal v n café de Harmonie was belegd waren e i 12 taI vereenigingen vertegenwoord igtl Tot het plan wan de C O V om bü w jze van rfequeRt aan het ïemeentebeatuur te venioeken het daarheen te willen leiden dat Wl uitvoeringen voor de daaraan mnlewerkende le lfn geen belasting zou behoeven ie worden betaald werd inet algemeene stemmen besloten Sommige vertegenwoordigers van vereenigingen wentichten nog verder te gaan en lelfs te verzoeken dat dUettantenvereenigiijÉen geheel van dete belmiting weixji vrijgesteld Na uitvoerige bespreluytl werd dit laatste voorstel Tprwor AIh Commisüle tot uitvoek4teg van een en andei weM het Dagelb Vsch BHtuur der foudsche Operette Vereenlging HBnffe zoi ht dat deae Uak Iwreidwillig op zich heeft genomen Bii de rondvraag kwam ook hfct denkbeeld ter sprake om hier in iouda een bond van alle dilettantea vereeniglngen te tifhten waarvan het beiituur In het vervolg voor de r chben van alle aangeslotenen OU kannen Opkomen De Voorzitter gaf In overweging dit punt in eiigen fientuxr t i overwegen en zegde gaarne de medewertcinjc toe van de ïoudsche Operett Vereeniging l ikele flfgevaardijolen bracfcten hulde aan de Ooudscbe Operette Veffiei jrlng en egden haar dank voor de ultnoo n r en het genomen Initiatief IHiema sloot de Voorzitter de vergadering nadat hll in t bijoonder hed dankgebracht aan het ïemeenteraadslid denHeer W Sanders die deze verèaderinght l bijgewoond en in verschiJleade opzichten van ailvies had ffediemk f De TennJswedatrtlden Miiiyit VrtiJttg duur den aaiibuudfnt dtMi daHroK i wd wn slwongon riüfr tlati zliii ZaUirihifi in do Hehado di li hoi Il dwnrK liif t haHli Toon glKlertffi loKt n diiiortljil wrd seMndigd hudil n wij do diniblo rinalH up d i mtXod na nl iKhtor den rtiK en lilcvrn luig HlrrlilH de Hln Ut olndtiitrUdi i vi ur van diuiK nver Kr la duf wti door d NillienierH rn wrdKtrijd romiltV bard gnwerkt ril wat möor iingt rr U diipjior g nprpldr Onilrr K oole ttrliinif rtrllliig TrriH ht Mf t i i ih n iiU Slftntfs Mr Uortp ra di geliroiHlii jt VHsrl irr rn iiIn nirj fjinoMt iftevruiiw Sflhwab on oiwo tdadKononlc mevn iiw GevaorlN kiimn n d e daKnil niri iillepii viKtr dr ionttHrlir trniijnwrirld muur ook voor rli nntloiuiJe IriHiiMMpiirt zeer hr an rijk wtirdcn gi noemd Mrvriiuw ii vurrtH kreej JCHlonlagni i iii trg ti UM jiiffrouw hdr it rkcr gpon KcniakkcNlIikr togenwtiMiiütUa OnilnnkH h lar furHi li mnnnoUJkr Horvr rn MtngZHkwo Ixirk handH wu kIJ niot Irf ri M i vooral züu uitMlokitnlr jiaHAaat HprI viui iiirjuCfrouw rjiornt opgrttaiweii Na 2 HOt rredH wm het lot l rKlIfll Dat 1 WrtHolnflr van ftlnitón In ilr liwPiïMliiglr iiirt mooi vtiNt mjh I brrll rwiiiinrii is i n prestatie op zirh dvr rirt worti terwht d r rrn Irt MW gd 1 000 rdopIanrH tor wn kranig shikir griinoiihl I dag van Zuti rdug was verniouiond voor HjirlrrK rn publirk do avnnd bracht tn de aoTitorïnnl van dr Ifruiiie ren genoegoH i r rrrreftt p r ii r wiiF roii wrlknn nan allen toogcrorwas on wolkom aan allen toegrrorJniiker iiIn offiriorlo oi oulng daar wiirrn lialfwt rngllRfh liltH on barrt lli djrH in andere tftlMi zwr vrrdirnKlrlijk grzongrii d04 r oon van dp Two Jolirmv M rn nogi verdlrn deliJkor Iwgolrid door den andor daar waw de riiKtigJntipnie rfrer oniiilHbuar voor rfln ralmroiavoiMl Mojuftrouw Aitft ïlirwz wiiH vooral in haar vnordrarht dw brldr Kransohr lirdjoH heel goed rn dr Iniltatinn of a real AiiinrlRan Jazz Hand wist met ver slagwerk ep vrrl sr iiiilerrrmli bouiulMmiiijH het lawaai tHihiy irai Anieriran Jazz Bund aardlir to benadrron N Ip Ï hiixo iI liofdilHrliolcl van het offioiroir gVMlrrltr do rrviie Tlodllana Al goidoa nagtv nopg allo toespelingen dr weilntriilden van vrrledon jaar waardoo ii vro niet konden IwRrfJpon de artintrurj Johnny Hot zirh als op vlot librettoJHl Of mndernr strp iiiiralek kennoa po dr twrr hoofdporHonen hot üftÜwtive diH Knopjr Pfrnpje wisten hljwiih n on7r inleit dniilg té doen arhuiMitt Mirro hrt oifirlimHo drol hIiSjm fn Mi p rn nog whh nt jjH HtApn zelfs oji wiilwdrlrkwartKmaal h n T l Jml i daar Ih aUrwmre grzrgd het v rrn aardipr avond T r O I Zondag o a hrrrrn emlamr donl lr finalt Pracliisppl WJ Slanii 4 Vfr Rose vorMiiM de grhropdrrs Wrlselarr oorftl de goedr Huiach van M Wrtirliier lioordrn wi i 7aht ropinrii Wegens plaatsgebrek moeten v ij de uitslagen laten ligen tot morgen MOTOBKIJDEN Gisteren heeft de K N M V te Utrecht vergaderd waarin verschillende wanverhoudingen in de vereeniglng zijn behandeld O m klaagde de oud redacteur van het orgaan over de weinige vrijheid die hij in die functie had De beer van Sant die de bijeenkomst presideerde hoopte dat al hetgeen hij in zijn open brief tegen het bestuur had gezegd door een eommissie zou worden onderzocht GoMlgekeurd werd een commlesle van onderzoek te benoemen welke uit 5 leden zak bestaan n t 2 door de leden eh 2 door het bestuur van de K N M V aan te wüien Het vijfde lid tevens voorzitter zal door den heer Van t Sant worden gekozen De instructie voor de commissie werd uitvoerig besproken en vastgesteld WIBLRIJDEN Vrijdag zijn in het Stadion te Amsterdam wielerwedstrijden gehouden De uitslag vaii de Se manche 50 K M wae 1 Linart tijd 43 min 4 sec 2 Storm Kt banen achter 3 Suter gevallen SCHAKEN De wereldkampioen CWpablanca is te VGravenhage aangekomen WATERPOLO De volgende tO spelers wordeft opgenoemd om ona land op de Olym riitehc Spelen te Amsterdam te vertegenwoordigen G Bohlander Het IJ J G Korttever Het IJ L Hoogendijk Maas C Kratz Maas K Meijer D J K H Minnes U Z C P Plantenga D J K J Van Silfhout Het IJ P van er Velden Dolftin Ons land zal op de Jlynipiaohe ÖpeIrn waarM hijnÜik tuik vertegenwoiiriiigd worden door niej M fitefwiWiori ilir dr 100 M Imnn ttflegdr In I min 2n 3 ri stHionde Zii heeft dnarmw hei ni ord vrrlMiterii niet i J tt Hwiuiiijp SCHEBPVAART BKRICHTKN KTOOMV AJU Nl JDERLAND Billiton V Hamburg n Batavia pass ai Juli IJmuiden Oranje vertr 29 Juli v Batavia n Amsterdam Frin tier Nederianden uitreis rr 27 Juli te Sabang Rembrandt vertr 29 Juli v Batavia n Amstenlam KON HOLL LLOVD l imburgia uitreis arr 30 Juli te Plymouth en zette donzelfden dag de reis voort KON WEST IND MAILDIËN ST Almelo verti ök Si Juli von Rotterdam n Colon Crynssen uitreis arr 29 Juli te Port of Spain HOLLAND AMÏJHIKA LIJN Rotterdam arr 31 Juli v New York te Rotterdam INGEZONDEN Buitew verantwoerdeltlkbeid der Red De Telefoon Mi inlio i i p Kf dtK lciu Zuiidl u zoit vriemleli ik wilk ii zij nculicro inidorueminjiirwttR werd er Udg it ecriB geklaagd over minder vlugge lnMiioiiing Dal wa echter luig heilig Itij U grnwoonïig nu liet RiÜisdloiist is Wiint zoouIb do abujiii 4 R nu behaii Irld worden is bemeden allew rn veroiHclit dringend verbetering I it nion huuih 7 of nieer keereii nidct JH llon om aiinnluitiug te riigon in gt n bijzonderheid en als nion dan luei ItHloit wal lang aanhoudt durft HK n nog brutaalweg vragen mijnheer is er Hojuft brand Jn vele gevallen is het jiwiar goed dat de bedienende jxTHoou maar niet tegenover deit alwm111 laat undej H Ov M h l lange uitblijven van interlokale verbindingen zftl ik nmar zwijgen J iii is meermalen om wanhopend II worden Alhoewel ik dikwijls buitengewoon lang moet wachten is het ocli nog niet zoo prg als oen geval lol mij bekend itn inet een tumsIniUug iliti in t Ainsterdfti j s nmrgeiis half 10 werd gevraagd Deft naniiddagw half vier toen er naar gevraagd werd kreeg men teji antwoord u in nogV nipt aan de hew t Witl heeft men nu loeh op die manier aan M n Iele non Men kan vlugger naar Ami terdam 1 o o p e n en zelf even de iMtodsehap gaan irengtMi Laten do ahonni s foeh de handen ineon laan om aan dergeli ike wantiteslanden een einde Ie nmken D ui4vciid voor de oimaine I eoii Ahonnt I Verruiming van werkgelegenheid Vrijdag 30 Juli heeft in de Statenzaal te s iravenhage de vuorzitter mr Th Heemskerk minister van Justitie de n ana s ingestelde rijkscommissie voor Verruiming en Regularisatie van Werkgelegenheid geïnstalleerd De Commissie heeft onmiddellijk haar werkzaamhnlen aangevangen Een aantal advieien in sake aanvragen om subsidies voor werkverruiming zijn vastgesteld Besloten werd de ailministratieve behandeling van de voorbereiding van enkele openbare werken direct af te doen I Herziening Gemeentewet I Uit betrouwbare bron verneemt de N Hott Crt dat de Staatscommissie tot voorbereiding der herziening van de gemeentewet haar arbeid heeft voltooid In September zal de commiaste nog eene eindvergadering houden voor de definitieve vaststelling van haar in eerste lezing vast gesteld verslag en het daarbij behoorend wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de gemeentewet met memorie van toelichting dadelijk waarna deze bescheiden aan de Koningin zullen wonlen aangeboden Octrooi wet De bijzondere eemmihsie uit de Tweede Kamer in wier handen werd gesteld het wetsontwerp tot wüziging van de Octrooiwet litlO heeft verslag uitgebracht W aar de commissie ten aanzien van verreweg het grootste en belangrykste deel van de tegen liet ontwerp te berde gebrachte bezwaren met de Begeering tot overeenstemming ie kunnen geraken en over de enkele punten met betrekking tot welke iit niet het geval is toch reeds schrifteiyk van gedachten is gewisseld is zii van oordeel dat met de mededeeling I van Ie re sultaten van het overl r hetwelk door haar met de Begeering werd gepleegd de ichrifteiyke behandeling van het ontwerp als voltooid mag worden beschouwd Kene nota van wijziging met daarop door de llegeering gegeven toelichting en een gowijzigd ontwerp van wet benevens een afdruk van den tekst der Octróoiwet met de daarin voorgeataide wiizigingen zyn van het verslag toegevoegd De melkprijzen Het hoofdbestuur van de Ned Vereeniging voor Huisvrouwen heeft Vrijdag j I een onderhoud gehad met den minister van landbouw inzake de laatste verhooging der melkprijzen De minister gaf te Jcennen lat hij bereid is maximum prijzen voor consumptiemelk vast te stellen teneinde rtldus de verhooging te keeren indien de besturen der groote gemeenten daartoe den wensch te kennen geven Tot het voorloopig opschorten of intrekken der reeds uitgegeven consenten voor boter en kaas tot de melkprijzen zouden zijn geilaald verklaarde de minister zich niet bereid Connict bij de N V Kaaithandel Naatschappü Geuda Het conflict dat in verband met de op egglng zoowel van patroons als van arbeiderszijde sinds een paar weken dreigde by de Kaashandel Maatjwhappij Gouda is vandasjif inde i iaad uitgebroken Heden zijn de gewone arbeiders niet aan het werk gedaan De Directie deelt ons mee mantregelen te heMwn getroffen waardoor de werkzaamheden gewoon voortgang zullen hebben Internationale Padvindersbyeenkomst De hertog van CJonnaiight opende Vrijdagde internationale by nkom st van Padvinilcrs in Olympia te loonden waaraan lOOOOO Jongens uit alle deelep der werdd deelnamen Ken brie van d o toning werd voyr gelezen waarin k biiirenlandsche contingenten welkom wejilcn geneeten en de ovürtuiging geuit dat de vriendschappeJyk mededinging n pi üLtutievermogen net ander s du i als een heilzarpe prikeklmg k n werken ip de knapen uit alle lan en HÜ deerde ten zeerste de groote zoowd moreele als physieke voordeelen welke de beweging der padvinders verzekerdee I SpoorwegnitbreWlng op de Veluwe VrÜdag hebben var 4chillende afgevaardig len uit belanghebbende gemeenten by den aan te leggen locaalsporweg Deventer Terwolde Nybroelt Oene Epc naar Nunsppet EJburg te Kpe vergadenl iEen commissie werd uit hun midden benoemd die met den Minister van Waterstaat besprekingen zal houden waarbff te i vens dje mpgelÜl W van een tijliin Epe Vierhojiten ElepeMr ErmeU zal wMVlen overwdiren j Rifwiel venluletenl De rijwielhandelaar R alhier heeft aangifte gedaan van verdultrtering van een rijwiel In verband hiermede is aangehouden N K oud 22 jaar wonende Kruidenierstraat Proces verbaal wordt tegeft hetn opgemaakt Suiker De Nederiandsche Kruideniersbond heeft zich onlanffs met een adres gewend tot den minister van landbouw waarin betoogd werd dat de Centrale Suiker Mij begonnen was met van de inkomende bestellingeifc ongeveer 30 è 40 niet uit te voeren zoodat een Iwinkelier die 26 balen suiker behteide er slechts 15 ontving De Centrale Suiker MiJ paste volgens den bond dezen maatregel toe onverschillig of de betrokkenen al dan niet gewoon waren een kwantum van 25 balen op te geven In het belang van een geregelde suikervoorziening drong adressant er by den minister op aan de Centrale Suiker Mij te frerzoeken dezen maatregel in te trekken ec aan de winkeliers suiker te doen afleveren als voorheen Aiangezien dit alles onbeantwoord is gebleven heeft de bond gisteren den minis ter teIegrafi Hch aan ziJn verzoek herinnerd er op wijminde dat in verschillende plaatpen van het land de winkeliers thans reeds geen suiker meer jn voorraad hebben waardoor niet meer aan de consumenten kan geleverd worden Doodgeschoten i Te Harderwyk is een Fransch g nterneente dootl eschoten die aan het bevel om halt teo houden geen gehoor gaf door een schild wacht doo lff schoteil De rUdende dood De met chronometers gewapttdf politie eeft s Zondags altijd een ftlllmr oogst Gisteren zfjn weer 80 procesaen verbaal opgemaakt tegen motor bestuurders wegens het overschrijden van de maximdmsnelheid STADSNIEUWS LAATSTE BBRiCHTEN r GOUDA 2 Augustus 1920 Aanschaffing transformator Eleetriache Centrale Daar de aan de Electrlsche Centrale aanwezige transformjitor voor de stroomvoorziening n buitengemeenten te klein is geworden als gevolg van de aansluiting van Woerden welke gemeente sinds Juni 1 1 stroom betrekt geeft de Commissie voor de Lichtfabrieken B en W m overweging den Kaad voor te stellen te besluiten tot het aanschaffen van een reserve d raaistroomtransformator 0000 3000 Volt 700 K V A B en W verzoeken daarom den Raad hen machtiging te willen verleenen tot de aanschaffing van een reservedraaistroom transformator als bovenbedoeld waarvan de kosten bedragen ƒ 11000 Met deze buitengewone uitgaaf is bij het aangaan der 6 leening ad ƒ 1 000 000 krachtens besluit van 22 Juni 1920 reed rekening gehouden I Een steiger ingestort Zaterdag is aan de FrieschGroningrschebeetwortel suikerfabriek een ernstig ongeluk gebeurd Door het breken van een trosis een steiger waarop zich veel werkliedenbevonden omlaag gestort De werkliedenkwamen terecht op een nieuw dak dateveneens Instortte Er zijn veel gewonden onder wie vyf ernstig Van hen is de 23 jarige ongehuwde De Wolff wonende in N i Brabant eenige uren later overleden Droogmükfffg vtti plassen beiMUiten de techt De Staatscommissie in zake de droogmsking van de plaJisen beoosten de Vecht heeft haar arbeid Voltooid en haar verslag aan de Koningin uitgebracht Roemccnsch ultimatum aan Kudand BERIJJN 2 Aug V D Volgen bericht vui t Zukl Slavleeh Persbureau heeft de Roemeensche regeering IJsland een nota gezonden in den vorm van een ultimatum dat den eisch bevat de Rusalwhe trD t cn terstond uit Bessarabië terug te trekken en de Sovjetregeering heeft een t rm Jn vaa drie dagen gesteld Naar veHuidl zal Roemenië Te mobilisatie gelaaten ALtENSTEIN Ü Aug V D Duizend Polen bevinden ilch reeds In t kamp bij Ary j 1600 man en 400 officieren met bagag marcheeren naar Arys onder Duitseh escorte Deze waren bij Gradelo over de grena gekomen De botejewiki hebben Gehaen en den straatlveg van Koln haar lohannlsburg bezet De Poolsche terugtocht duurt voort bi t district van Olejeteo en een deel van t diatrlct Johannlaburg De grens ia rc fht deor KuReische trespa bezet Verkvoging der larlcveti NEWYORK i Aug V D De fntenrtateS mnwrce Commission heeft een vrachtveriiooging op da poorwegeiv toegestaa van geraiddeM 80 Ook de ungevrMtgd 20 A verhooging op personen tarieven ia toegestaan ComtniMiletiactae Natlaule IA NIDEN a Au V D Verschillewle cpmmunistlsche groepen van Engelw gchotlaad en Wales kwamen Zaterdit m ï n lag bijeen en voimden een nationale cominunistlMhe parti De b eenkomst was beperkt tot llebamen die vooretandem warm van de dletaluur der arbeklersklasM Telegranunen met een bro 4lersKi u t werden gezonden aan de denle Internationale en aan kameraatl Kameaeff bij dien aankomst ha Sa geland ais diplomatiek vertegenwoviHrer der sovjetregeering Het iaeMeni te FUreteRfeld WliJlNJi N 2 Aug V D De OortênrÜk che regeering heeft Zaterdag der Honjtaarsche regeering een nota lateo overhandigen omtrent het incident to FÜmten feld M J Koenen t MAASTRirilT 2 Aug Heden ovdr Irpd alhirr np Ti jarig leemjd rtft hrrr M 1 KoeriPn loitrrkunilige o dIprraar mui idr rijkHlcwrekwhool rn aluenmtAller van hiei hand woo rd nb K k Miehandeling C B wonende Raam heeft aangifte gedaan dat hü is mishandeld door J K alhier Procesverbaal wordt opgemaakt Jaardag der Koningin Moeder I dl ÏIiiHK iHMiiidl zich i i I fto t ii Mik lil Iccwtdit icii Vdorhnut Plein fn lUKJt i e r iitru waren Zondag al V r iord vnnmorKeii in do vrnèf iviih netj lil licziK do laalHU li iiid te b fjiten uiw UH freMtfC wHad en htHloflavond zal rr illuminatie zijn ter rere van Koiiiiigiii Ennii i s vcrittiirditf H1 m legt mt ii ht t Wilt kalmer imn allpon ie vlag oii VHM de ojieiihnre houwen t n omkolci uit jijirtimincre woningen Iici iiiiuirüTi er jinii dut dr KnninginMnrdPi MnrdPihe lCfi luuir KtHrlcdif virrt Spaar en Hulpbank firdiirrnde di nmiiiid Lili zijn iiigeiCftd il tornjïië laald de navnijjendo bednigcit Iiiletï in I2 t Hten L m 70 n A gosrhrPveii rrntr IHM I e salarissen der burgeriyke riJks ambtenaren De salöriscommissie voor burgerlijke ryk sambtenaren heeft Vrydag in een algemeene verga fering besloten het rapport uitgebracht door Ie uit haar midden gevormde subcommtspie belast met het houden van een onderzoek betreffende de ryksuniversiteiten technische hoogeschool veeartsen ijkundige en landbouwhoogeschool ter kennisneming aan te bieden aan den minister van Onderwijs en den minister van Landbouw Voort Htelde zjj verschillende adviezen vast nopens wyzigiog en aanvulling van de bestaande salarisregeling voor enkele ambtenaren o a voor die bü de visschery en scheepvaai tinspecti Zy nam in behandeling een verzoek om advies over verhooging van het maximum van enkele schalen en benoemde eene subcommissie uit haar midden tot spoedige voorbereiding daarvan Arbeidstijden iit het gieterij bedrij f De Vereenigingen Coöperatieve Vereeniging van Nederlandsche JJzergieteróen en het Convenant van iJzergieteryen in Nederland waarvan de eerste pl m 60 de tweede pl m J2 eterijen omvat hebben het verzoek gericht aan den Minister van Arf eid om m het Werktijdenbesluit te willen inlasschen in art 36 sub a dit hci opruimen en verzamelen van het gebruikte vormzand het in orde brengen van de vormbanen en het gereedmaken van het opnieuw te gebruiken vormzand in üzer staal en kopergieteryen mits aan dien arbeid wat meer arbeiders deelnemen dan één op elke tien arbeiders m do betrokken af j deeling der fabriek of werkplaats Hierdoor zou dan mogelijk zyn dat deze opruim werklieden wel buiten den wetteiyken werktyd arbeid zouden mogen verrichten Ook wordt gevraagd toe te staan dat op den Zaterdag ten minste 6 uur wordt gewerkt byv van 6 s morgens tot 1 uur met y uur schafttijd men wil in dat be iluit vast doen leggen dat des Zaterdagsmorgens van 6 uur af gewertit mag worden G en belasting Vrijdag zou by een zestal visscher s te De Leromei die weigerden de gcmeenteiyke belasting over 1919 alsnog te betalen worden üverg egaan tot executorieelen verkoop hunner huisboedels Toen de deurwaarder echter vergezeld van den Burgemeester en geassisteerd door ryks en gemeentepolitie en marechaus see te paar l ten huize van 4 hunner verschen kozen deze eieren voor hun geld en betaal ten de verschuldigde be lasting De volgende twee bleven echter pertintnt weigeren waarop hun boedel in een verhuiswagen wei d gepakt en naar Sneek vervoerd Het goed zal na tien dagen als de betrokken personen dan nog niet hebben betaald publiek verkocht worden Wanordeiykheden dedeif zich by een en ander niet voor het publiek bleef kalm MARKTBERICHTEN BetterdaHKhc Veemarkt Maandag 2 Augustus 1920 Aanvoer 391 vette runderen 273 vette en graskalveren 493 varkens 601 schapen en lammeren Prijzen Kunderen Ie kw f2 20 2 25 2e kw ƒ 00 2 10 3e kw ƒ 1 80 1 90 Ossen Ie ƒ 2 10 2 20 2e ƒ 1 90 2 00 3e ƒ 1 70 1 80 Kalveren Ie ƒ 2 20 2 30 2e ƒ 1 90 2 00 3e ƒ 1 60 1 80 handel matig pryzen stationair redelgke aanvoer Schapen Ie ƒ L60 1 70 2e 1 40 1 50 3e ƒ 1 20 1 30 Lammeren Ie L70 1 80 handel willig prijzen stationnair redeiyke aanvoer Varkens Ie ƒ 1 70 1 76 2e ƒ 1 65 1 60 He 1 35 1 45 licht soort Ie ƒ 1 30 handel bü den aanvang matig later williger i edelijko aanvoer Groen ten veiling NflJ 3UW BWK ERlK a d IJlSSEL 31 Juli Coöperatieve Tuinbouwveiling Nieuwerkerk a d Ussel en Omstreken Eng komkommer s 3 80 6 30 dito 2e soort ƒ 1 7 2 60 kleine halve komkommer ƒ 0 60 1 40 groengele komkommers ƒ 0 60 1 30 bloemkool fli 29 dito 2e soort f4 90 10 20 uitschot ƒ 2 60 per 100 stek komkommers ƒ 1 per 100 K G peen ƒ 3 00 20 per 100 bos stok prinsessenboonen MS ia 21 90 dito stam f 13 70 17 60 pronkboonen f4 10 4 60 roode kool f3 S0 4 30 snliboonen ƒ 16 70 per lOO KXi FINANCÏEELE BERICHTEN WJSSELKOBRSEN Officiëele noteertnx te Amsterdaai 2 Augustus 1920 31 Juli 2 Aug Londen 10 92 10 96 Berlün 6 96 6 95 Parus 22 25 22 57 6 Brussel 23 75 24 Üwitserlad 49 60 50 Weenen 1 70 1 70 Kopenhagen 46 50 46 10 Stockholm 61 90 46 36 Christiania 47 62 16 New Vork 2 89 2 94 De graanpolitiek der regeering Naar aan het N v d Dag wordt medegedeeld zyn de voornemens van den Minister van Landbouw ton opzichte van de broodvoorziening als volgt Kooals reeds geruimen tyd geleden door hem is medegedeeld wordt met lü Augustus a a de invoer van tarwe met 15 September die van tarwebloem en meel geheel vrijgegeven leder kan dan op de vrije markt öf geïmporteerd meel óf geïmporteerde bloem óf meel of bloem van de Nederlandsche meelfabrikanten koopen die deze bereid zullen hebben uit inmiddels door hen aangevoerde tarwe Het Iwricht dat de meelfabrikanten niet bereid zouden zyn zelf tarwe uit Amerika te laten komen is onjuist De noodige maatregelen zijn door hen genomen om den import te bevorderen Intusflchen meent de Regeering dat zy niet verantwoord zou zün op eenmaal hare bemoeiingen ten opzichte van de broodvoorziening te staken Zy zal dus na 15 September nog de gelegenheid openen om mochten de dan aangevoerde hoeveelheden tarwe of bloem niet voldoende zijn hare voorraden tot eene beperkte hoeveelheid ter beschikking van de meelfabrikanten of de bakkers te stellen Dit alles geldt voor de grondstoffen van het wittebrood Daar reeds sedert geruimen tyd op de fabricage van het wittebrood door de Regeering niet werd toegelegd spreekt het van zelf dat de verstrekking dier grondstoffen zal plaats hebben tegen den wereldpry s 11 hoeverre zulks eene verhooging van de wittebroodsprys ten gevolge zal hebben is niet te voorspellen Er zal na den iSen September een concurrentie ontstaan tusschen de van overzee aangevoerde bloem en de hier te lande gefabriceerde die ook in vei band met het dan beschikbaar komende inlandrtche product uit den aard der zaak op den prÜB een eenigszins verlagenden invloed zal kunnen uitoefenen De onderlinge concurrentie der meelfabrieken ten aanzien van het vrije product wordt dan ook weer hersteld De moeiiykheid die vrifcger zoo sterk gold n l of het aan te voeren graan al of niet door schepen welke door de regeering bevracht werden zou getransporteerd wor den is opgeheven omdat er zulk een daling Ouurtetoeslagen B en W deelen den Raad mede dat de den I9en April 1920 ter viste gelegde staat van personen die voor aan de gemeente Gouda bewezen diensten ook zijdelingsche loon ontvingen in het dienstjaar 1919 en voor dat jaar geen duurtetoeslag hebben I genoten samengesteld als waren deze personen terstond onder den duurtetoeslag begrepen geweest andermaal ter visie Is gelegd onder bijvoeging van de schriftelijke opmerkingen welke door den heer J C Rietveld werden gemaakt Deze staat opgesteld naar aanleiding van de discussies in de raadsvergadering van 16 Maart 1920 bevat de namen van personen met zoodanige uiteenloopende ambten en bedieningen en met zulke differentieele salarissen dat het aan B en W gewenscht voorkomt zich van een bepaald advies te onthouden B en W zouden het ten zeerste op prUa stellen indien de Raad in de eei stvolgende vergadering de t edragen vaststelde waarnaar de duurtebijslag 1919 kan worden uitgekeerd of die door hen aan de betrekkelijke besturen en Colleges kunnen worden medegedeeld De fabriek Mutsaers te Tilburg afgebrand Zatei dagnacht zyn de magazynen der fabriek van de firma N A Mutsaers en Zn afgebrand Den geheelen voorraad garens wol en afgewerkte stukken gingen verloren Men schat de schade op ruim een half millioen guldens Alles is verzekerd op beurspolis Oorzaak onbekend f 29l4il 7H IVriigbüt iliii in U 7 Mit r iiiK lf K I nighetsiild ll 21 m j ii liet eirido dprmaand Juni wasten name der Inleiffger ingmohrei ven tnJM Y2 1 i Zoodal hun tf nedTTltimn Juli bedroeg 7ï 0324 64HIn den Uup der maand Tuil zijn S7 iiieiiwo liliekjoH afRPgeven 2 at loopen hopkjeH opnieuw In gebruik g stdid pn 21 boekjew gpherl afbotaald jHiihl aan het einde ïw maand IiillSri fï hookjeH In omloop waren Schee pvaartbeweging Scheepvaartbeweging door de Mallegatsluis gedurende de maand Juli Schepm 1302 inhoud 99 302 kub M stoomschepen 2048 inhoud t3£ 557 kub M totaal vaartuigen 3350 inhoud 237 869 kub M en R houtvlotten akende 48 koppels LANDBOUW Kijksfflerk voor kaas De minister van Landbouw heeft aan zyn betrekkeiyke beschikking van 19 Juli 1913 de navolgende bepaling toegevoegd 7e in afwyking van het bepaalde onder 3e kunnen aan de besturen van controle stations voor niet volvette kaas onder Rykstoezicht ten behoeve van de daarbÜ aangesloten fabriekmatige kaasbedryven welke volvette kaas bereiden onder door den Minister van I andbouw Nijverheid en Handel nader vast te stellen voorwaarden bovenbedoelde Hijksmerken voor volvette kaas worden verstrekt Urankwet B en W brengen ter openbare kennis dat op 29 Juli 1920 bü hen is ingekomen een verzoekschrift van A van Gooi van beroep banketbakker wonende te Gouda om verlof voor den verkoop van alcoholvrijen drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in de binnenkamer van het perceel Groenendaal No 17 aldaar en dat binnen twee weken na de dagteekening dezer bekendmaking een ieder tegen hèt verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bü hen kan inbrengen Het Rspersnto eongres Voor het van 8 tot 15 Augustu s a s te sGrftvenhage te houden l2e Internationaleb sperantocongres zyn naai gemeld wordt thans ingeschreven 333 deelnemers uit 21 landen Onder de deelnemers zün 110 uit Nederiand GKMKNGPE BKRICHTENJ Een vee export vereen ging Ken aantal vereenigingen op het gebied van landbouw en veeteelt in Noord HolI land werkzaam hebben besprekingym gehouden over de wenschelijkheid van oprichting eener vee exportvereeniging zoowel vor den verkoop van geslacht vee in het binnenland als voor den uitvoer naat het buitenland Dor middel van samenwerkin der vereenigingen denkt men het succes tegen de misstanden in den handel oP te treden Een commissie uit de verachiljende vereenigingen waarvan voorzitter is de heer TBLEGRAFWCH WKKKHRmiCHT Hoogste stand 761 5 te KaHsruhe IjMgste stawl 748 4 te Stomoway Verwachting tot len volfeoden dag MUe tot matlfe ZuUetif tot ti0AweiM wlBd gedeelteltfk bewolkt rschijnlek enkele regen of onweersbuient aanvankelijk warmer De BUt Draadlooe geseind door het statig Voeaegftt Ueeet zwakke tot matige Zuidelilka tot Zuidweeteiyke whtd gedeeltelijk bewolkt waanchttsUtft een enkele regen of onweere tnü anvtiditiyk warmer Ëlndesamen H a Sw Te s Gravenhage zün Zaterdag geslaagd voor het eindexamen H B S 5 j c mejuffrouw NeeK van Oelderen te BoskoOD en de heeren J A Allert en G R van Essen allen van de R H B H alhier i pi De uitsluiting Thans heeft ook de Algemeene Nederlandsche moderne Grondwerkersbond aan de patroonsorganisaties in het bouwbedrijf een brief gezonden waarin wordt medege KERKNIEUWS RBEirWIJK M BreedUk alhier is geaUagd voor het eindexamen aan de Willem Barendauchool gemeentelijke Zeevaartaehool te Terschelling WADDINXVKKN Benoemd is aan de Chr school voor M V ONZE DRA ADLOOZK DIKNST De wtmingnood Ds Fortgens te lAge Zwaluwe die itt Januari het beroep naar Leiden aannam heeft thans z n woord teruggevraagd omdat hiJ In Leiden geen woning kan vinden Hulde aan vreendeliagen PARIJS 2 Aug Zondng hrpft ondrr voorzittersrhap aji dm luiiiitrter Hii oorlog een i hligheiil ptlftat gehad rr eore van de vreenxtr vrljjwil Naar hulR terug De politie heeft aangehouden de minderjarige H H oud 17 jaar wonende te Wyk mva U de Rren vetrokken tw Babia Gora naar Mixura tn die van Dpifl van Jurffof naar Nedati De boycot heeft de verhoodlnir tuHudieB de ledea der vrMMr r Dubbet moiurchta Ooetenrtik en KotiffarUe niet bepaald verbeterd Er wan maar heel weinig noodt om een atmoifeer in vl 8n ltjrheid te schepipenJ Dit weiniire lehljnt te lüa irebeurd PUrstenfetd M door mi bende soldaten naar verluidt Honsaarsehe ffeplunderd JDe Telefrraphw Union meldt hierom tnqt uit Fdratvniid De rooftocht t en de wapenbenrplaata mtB op miiitaire wiJze freotwanlseerd Zelfs de i worlünen waren betet om den i nooftocht te dekken Wie zich witde veraet ten werd bedrelifd met doodjreschoten te worden De waarde der Restolen wapemi wordt ireschat op 4 millioen kronen De WeeMche bladen bekladen xich emi ti over Hooftailje maar ook over de laadiregeerinf van Stiermarken die tejron het jrevel van bet mlniHterle van oorlojr in jrewei erd had de wapenn van PUratenfeld naar het binnenland te bren ren Ook de niesieB der Entente xMn In kennis Kwsteld net het voorval Sr Ik een dieptraand onderzoek Inxenielden er wordt van de Honjraren voldoeninjr gevraagd BUITE NLANDSCH NÏEUWS prankbÏjk Het Verdun monument onthuld Gisteren had te Verdun dat evenals zün omgeving nog onverminderd de teekenen draagt der langdurige tltanifwhe verde iiging tegen de vUandeHJke overmacht de onthulling plaatH van het monument La Defense door het Nederlandach comité namenij een 10 000 tsl Nederlamlerit aan Frankrijk aangeboden Om 12 uur arriveerden de autoriteiten uit Par H die aan het Rtation van Verdun ontvangen werden door het bestuur van het Nederlaadech comité de burgemeester van Verdun en de 80u prefect terwijl het garnizoen an de stad de eerbewüxen verrichtte en de militaire muziek de MameillalHe en het Wilhelmus speelden Terwyi de militaire muziek achtereenvolgens het Fransche en het Nederlandsche volkfllie I apeelde namen op het podium o a plaats de Nederlandsche gezant te Parun jhr 1 oudon die per auto uit Metz wa aangekomen de voorzitter van het NederlantWie comité Jhr Baert de la Faille mevrouw van Devervoorde van Rappard lid van het comité generaal Duport en ile hilt kol De Quay militair attaché van de Nederlandsche legatie te Parus Jhr txiudon hield een rede aan t slot waarvan hü o a 2eide Netlerland dat voor da vrijheid en het recht heeft gefltre Ien beaft de beieekenifl van den strijd begrepen Verdun Niet alleen voor Frankrijk maar voor de geheele wereld en zoo strekte wat Vardun heeft gedaan de geheele mensdïhetd tot eer Ik hoop dat deze ontmoeting er toe zal bijdragen de ontlorlinge betrek kingen tusachen Nederland en Frankrijk nauwer te maken in het wederzijds belang Dit is ook de vwnsch der Nederlandwhe regeering Mr Baert de la Faille hield vcrvolgentials voorzitter van fret Hollandsche huldiglngscsmfté een rede waarna de burgemeester van Verdun en de minister vanOpenbaar Onderwijs Honorat voor de gebrachte hulde dankten BiyNBNLAND Wifdging HuureQmmlKide wet Jn de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende het Wetsontwerp Vt wijziging der ttuurcommiesiewet merkt de regecring op dat dit ontwerp niet op aandrang van de huiii eigenaren is ingediend maar door den drang der feiten De overheidsvoorzienlna in de woningbehoefte werkt langzamer dan de particuliere nijverheid iNiettegenataaade rijk en gemeente reede sedert Jaren groote geldelijke offer hebben gebnUiht voor de woningvoorzieninjf neemt de wqniagnood nog steeds toe Men neemt ook san dat de overheidsvoorziening daaronder werkt Het partleuUer bouwbedrijf heeft zich jaren geleden van en deel der woningvoorziening teruggetrokken welke terugtrekkende beweging ioor en tegelfik met de werking der Huurcommissiewet zeer versterkt ia Om deze redenen meent de regeering dat de rem dwer wet wat losser gezet moet worden tpÓMit de particuliere voorziening weer zal kunnen optreden Rijk en gemeente zijn tegen de taak van voorziening in tten woainxnood niet opgewaesen Welke vorm de meest geschikte is om het part iniatief weder op gang be brengen zal de er 1 varing moeten leeren Voorshandfi za rükssteun daarvoor onmisbaar zÖn omdat het bouwen t duur i geworden Intuflwhen ia vap opheffing der Huurcommiasle geeik sprake by dit ontwerp al wensehte de regeering dat t maar zoover was Volkomen vrijheid der Huurcommifipie acht de regeerrng niet zonder bedenking InateUing vaa bijffiondere raden van beroep ongpwensrht De bijdrage van den Staat bfj werkIcMsheid De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de Commissarissen der Koningin io de provinciën medegedeeld dat van de kosten van ondersteuning en van die vallende op e instelling der commissie betreffende steun san ui etrokken werklieden als regel 50 ten laste van het r k zouden komen en dat slechts in geval de toestand van de gemeentefinanciën van dien aard was dat do gemeente volstrekt buiten staat is om d overige 60 C f te dragen de rijksbijdrage meer daB 60 r zou kunnen 1 bedragen Fnkele gemeentebesturen hebben betoogd dat af zien van den toestand der gemeentefinanciën de billijkheid medebrengt dat de staat meer dan 50 f bijdrage De Minister kan de juistheid van dit betoog niet erkennen Gelfjk Hij reeds te kennen gaf kunnen de uitgetrokken weritlooien slecht bij wijze van armenzorg worden geholpen Naar onze wetgeving komen d kosten van armenzorg ten laste van de gemeente niet van den Staat Slechts om h Muüna p optnlurt wniaMijklitëfii In de zitting van den Uoudschen Kaed van 28 Oct l l is door de heercn KoUjn l otharst Koemons en MuUlwüK een voorstel ingediend tot het invoeren van i n belasting op tooneehroorstellingen en andere openbare vermakeltikheden waarvan de Jieffing krachtens art 240e der iemeentewet geoorloofd is om te dienen tot dekking der ptaataclUke uitgaven DaarbÜ wenlen tevens B en W uitgenoodigd een verordening tot heffing en invordering le er veroedening te ontwerpen In de laatste Kitting die aan de begrooting 1 0 la vewUd is dit voorstel bÜ den betreffendftn begrootingspost besprolken en na vry uitvoerig debat aangenomen met 11 teffen 7 stemmen De als gevolg van dit raadsbesluit ilijor y en W ontworpen verordeningen op de heffing en de invordering van een belasting op tooneelvoorstellingen en andere openbare vermakeH khe len komt than in te morgen te houden raadszitting aan de ïide l Afgaande op de stemming van 28 Nov 1919 mag worden verondersteld dat Gouda wel met deece nieuwe belasting zal worden geaiegond Wij betreuren dit omdat een riergelüke heffing naar onze meentng m principe niet billijk is Door deze belasting toch laat men een deel der ingezetenen betalen voor wat ten alg meenen nutte wordt uitgegeven Het sterkst argument vóór deze belasting moge zyn dat zÜ vrijwillig wordt betaald dat niemand daartoe wordt verplicht toch is dit slechts een oppervlakkig motief want zy is mede een be ja rting op de ontspanning van den geest en op vermaak waaraan de een in meerdere de andere in mindere mate behoefte heeft Het werdrevene dat zich op dit terrein voordoet kan buiten beschouwing biyven daar op ander gebied evenzeer excessen zijn aan te wijzen De principieele beslissing is echter reeds gevallen wy zullen daarover dus niet nftpieiten Wel echter is het wenscheiyk om de verordeningen op de heffing en invordering zooals die tbana ontworpen zijn nog even te bezien In art 2 wordt uiteengezet wat ond openbare vermakelijkheden wordt verstaan lo tooneet en bioscoopvoorstellingen al of niet met afwisselende programma s 2o zangen muziekuitvoeringen 3o bals en danspartijen 4o caféchantants tafel concerten en dergelijke 6o draaimolens caroussels hitppodrójnea luchtschommels schiettenten en dergelijke tot vermaak strekkende inrichtingen of toestellen 6o wedstrijden 7o tentoonstellingen en voordrachten 8o het hebben van automatische muziekinstrumenten in een voor het publiek toe gankelijk gestelde inrichting waar eet en drinkwaren wotxlen verkocht om ter plaatse van verkoop te worden verbruikt Volgens art 3 ziJn van belasting vrijgesteld lo openbare vermakelifkheden waarvan de opbreagal na aitrek van de aller fcoodiakelitJtBte onkosten ten voile bestemd is voor een weldadig doel 2o tentoonstelhngen welke niet gewinslialve worden gehouden tenizii de entrees tot deze tentoonstellingen tevens toegang geven tot eenige andere daaraan verbonden vermakelijkheid 3o voordrackten welke uitsluitend een Kotlsdienstig wetenschappeliik sociaal ot politiek karakter dragen onverschillig ot die voordrachten al dan niet worden toegelicht door lichtbeelden 4o openbare vermakelijkheden welke door de Gemeente worden gegeven o openbare vermakelijkheden welkeWorden g even op den openbaren weg tenaij deze ten behoeve van die vermakeIH cheden aan den publieken dieast is onttrSjken Daaruit blÜkt en ook in dfen aanhef tot dit voorMtei wordt daarton gewag gemaakt dm voorstellingen dte als uitingen van kunsdfkunnen woI den tieVhouwd op gelijken kroet worden behandeld ais de caféchaiitLits Daarin zit ieti heel oni lijks Hfet Ryk gaat voorUn subaidieering van d dramatische kunet die door den Minister Tfl Onderwijs Dtf de Visser zoo warm is rdèdugd meerdere orkesten worden van overheidswege geautwidieerd om hun het bestaan mogelylc te maken Nu dwingt de gemeente dergelijke instellingen bij uitvoermRen die in tegenffteilmR met uitvoeringen van uitsluitend vermaak niet zoo druk bezocht worden Hunne toegangsprijzen die reeds door de auteurswet bepahngen zijn aanffedikt nog meer te verhoogen Daarmede is toch zeker het algemeen belaag niet gediend Er zou hier bitzondering kunnen worden gemaakt tus sibijn al 1 awl van overheidswege K buLjBiditvrde inslelljn ïcu van kunst Ook zou het zeker aaiibevelinu verdienen rekening te houden met de dillettanten gezelschappen In art 2 wordt gesproken van tatelconcerten We hebben hier gedacht aan M in de groote bladen aangekondigde 4iner concert in de groote eatflurants I der hoofdsteden Maar hier in Gouda kennen we dergelijke grootsteedsche genietingen niet Het mag tooh zeker uitgesloteo worden geacht dat een atrükje biJ een besloten maAltijd zou wonden belast De sportwedstrijden vallen alle onder de belasting Weliswaar zegt art 6 laatste linea dat voor sportwedstrijden en openluchtwedstrijden de belasting niet vei huldigd ia wanneer bü die wedstrijden on spelen ten minste een derde van het ental voor niet leden beschikbare plaateen toegankelijk wordt gesteld te en betaling jran niet meer dan 10 cent per persoon Heeft deze ontheffing wel practische beteekeniq We denken b v aan een gymnastiekuitvoerin r yan het gewest Zuid Holland op het SportteiTein Het zal zeker de bedoeling zÖn deae vrij te stellen maar geschierlt dit nu Dergelijke uitvoeringen Boeten o i zonder voorbehoud worden vrü efiteld Deze belasting beoogt een heffing van 10 r van de onzuivere opbrengst en wordt Tiamd op 10 0Q0 Waarop deae ragpl gebaseei d la wordt niet vermeld