Goudsche Courant, dinsdag 3 augustus 1920

No 14381 A VEHSCHUNTDAGBLIJES ABONNEMWnTSPBUS per kwKtul XX par WMk 17 ewl mat Zoadacsblad por kwartaal J 2 O par week 12 eat ovpral waar da bMorglpg por loopor feadllodt Franco per po t per kwartaal ƒ 2 75 mat ndagablad ƒ S 40 AboDnementeo worden dagel k aangeDonum aaa od Bareau arkt 1 GOUDAbu onze agenten den boekhandel en de foatkaotoren ADVSRTFNTIbPRlJS Uit Gouda en matrakon balioorandc tot don bHorgkrisg l i rogoli JU alk regel moer fOi Van baltra Ooiida an dai beior touix 1 5 regels ƒ Ui elko ro Ol meer ƒ MO AdvortentiiD ran pubhoko vomuikamlhedoa 15 cont pttr regel AdverteotiCn m het Zatordagaummar 2B by lag op dan prUi 5 1 r ttie 1 M Intert 545 Ruèland Poien eq de en nté Geen nieuws oVei dé wapenBtilstandKondeihandekngen Warschau in oorlogstoestand Russisch legeibericht Hulp der entente Déwuit sche spoel wegbeambten laten geen ti anspoit door Ultimatum vailtloemenie en Lithautn Kamehef en Hiaséin te Londei Ontsténinring in I riiiltruk De Britsche blÉden ovfi de besprekingen Cong reé dUi soI cialisten telGenève Het incident te Fttrstenfeldl l ONS OVIKRiJICHT Nog mets Polen Jdat verlangend uitziet é I ei aam tétn van j IRUI WëRKëN elke lewens hh uitvoering luiMt d Wj SCHi 8 if o TiTi of en hoe een wapeitstilatand md Huslancl al worden jtealütenl hoeft nojf iltHd mets Irehooi d over de eihCJheil die de vfiand stel j Uimute het Kaj hten tanoer duurtj wordt ie nzekerhei ïj PHaliiker pe reffe l png lie terst een 3e ïiiit kic bevolking Vpoi tffl bereiden al Ihal imerkt dat Wii li De Russen I Hjfelsche Franachi j e aiivt ohappen aldai nen van hun land aan t el nitbRelijk te verlaïè i di nstricU Warschau zullfen ondt tu ren Ijeou veincui wo4ien ïre buifi LiHke bevolkinijil nordt ninjf vJ pUcht arbeid te verric hoeve ton de ontruimmif en i van een preventieve censuur i vordt tegemoet geiien Warso zibh dus m volkomen oorlogsta afwachtinff van een vyaawieluJ jSanguïïKfKO luiVER PLANIXjAAia TONICUM i een on£e venaurB bron Van krachten energie voor led l lie geanurbelllte vernchten heeft Jfc ivericfiitlll vinwelken aard fv De SANGUlNOSr erhoojKfewcrk kra clil van den gezMden ni nKh en gttid aan alle overvwaioeiden en uu eputlen d verloren enuwkracht terug SANGUIN08E wordt verkocht ii groent flacona van ruim 300 gr Inhoud S A N G U 1 N O S E koat per flacoi f2 6 fl f 11 12 n I 21 WACHT U VOOR NAMAAKt Verkrijgbaar bij de meeste dpothekenen goede drogisten 3712 3 VAN DAM Cchüe Riemeritraai 2c 4 Uea HMg De Bussen maken geen haast met de wa R fstilstandsonderhandelmgen en daartoe i lreden Hun troepen trekken snel voor S rta ze gluden als t ware gladjes Po M binnen zonder veel weerstand of wrn 1bk te ondervraden de militaire marsch is eefT ffenoegi ke wandeling die de sovjet jieMa iMdarbreelft Het bolajewistiBcbff legerbericht van 1 Augustus luidt In de nchtmg van Lomaa hebben wü de overtocht over d rivieren Bobr en Naref afgedwongen Ten We ten van Bjelostok zetten onze troepen met sue ces den aanval voort Wti bezetten de stad Bieisk In de streek van het woud van Bjelowits hebben wii het station van Be Ipmachef bezet W i namen 4 kanonnen Ten Noordoosten van Kobrvn braflteo onze troepen het vijandeUlk verzet en bteetten 7e verscheiden nlaatsen Van andere zude wordf gemeld dat de terugtocht van t Poolache leger meer en meer in een vlucht ontaardit die zich al leen aan de oevers van het Pjsa riviertie een stroom bn de Masunsche meren heeft vertraagd echter niet omdat de Polen plotseling weer moed vatten doch om de penvoudige reden dat de hoorden van de P sa moerassig en daarom moeiink over te trekken znn In dezen wanhooDstoe stand houden alleen de Oekraïner de trou we bondgenooten der Polen stand Een con ferentie van legerhoofden onder Pltlioera besloot in geen geval met de bolsiewiki over vrede te onderhandelen den strijd tot t Uiterste vooi t te zetten en bu manifest de geheele Oekraiensche bevolkinff op te WADDINXVEEN Advertentiin en alwanementea af dit blad worden aangenomen door A NOTFBOOM Itoekhaio WBifdlninwi Feuilleton Oe Vrouwe van Oarracourt loor H K1P G J Vr K a ithuiK eertJe ertaïiig Tai l WhSbFLlNK v KO sl M Nadruk vertwiden Dat ut lil heel vreemd uit ïu si eide Mnne het lioofd achudileud Laat on gaan tvei eggen O u hel t hot heelomaal mis viel Suaje in op ten untroerden toon ilol Kan zijn dnt mijnhLO Harry eon beMek aflegt Hij dikwiilfl naar iki slad Wat midden in den acht ponder er lenwnd iets van te neggen nep Majie uSt BedaiJt dat biji in de tui nen van db Hall gifltereinavond werd gezien toen hij naar het zilverwerk keek Zij liep de kamer door terwijl Ai sprak en bleef plotseling staan een kreefi jhin schrik uiteinde Kijk Susie o hevo hemel Haar wijzenden vmger volgeinde zaK 8u ie met verschrikte oogen een antiek zilveren vaaa schitteren onder de tatei Voor een oogenblik hielden de twee vrouwen elkander vast in een vreeselljk zwijgen de een m g veins den de andere In war i schrik toen hiiitte MAri ddi nam de vaas op en VBBTmOKBNW t Vink n Gouwe 202 n ar b l t v nhagiTheroiilaslraat 1 8 J van Nlmwogen n Pr HcndrlkMr 114 niut Rollerdaiii II D van Dam van Wmthnvon 17 naar § Gravonhage 2o N it Schuljimr O Til limmerman vati ïinuwe 1 naar Apeldoorn Am heiiwiT E KaïaphulH van Peper siraki 72 naar Watergraafsmeer RlngJllk 4X J WUaiDg van Parkstraat i iM t Hekeriilorp B 144 11a Priu iMnberg van R v Cataweg uaur Weoaperkarspel I oodiik C 11 A Ua ergeer v an N Haven 20S naar Beeu wijk Oud Reeuwljk O 10 W Ja Hlnhlie an Oosthaven ï naar Rol terdaoi IJurlulMtraatSSb O Klein van Pr Heodrlkstr 114 naarWoeep Hoe rnnningel 6 fl A J Bontekoe van Naaierstraat 22 naar Rotterdam Hoofd ileeg 32 C J an Mraalen van Aal tja Bakateeg 10 naar Kleof Dultaoh land r A Stigler van Klolireg t naar Oravenhage Goudrlaankade 18 r Aa V t Grift van Krugerlaan 26 naar Apeldoorn Hoonderparkweg 147 O H Leenders van Ilwsellnaii H7 naar QIVBOTIGDIN A RV loten dienMll ode iitt Velsen lloefstopg 1 B M H Fios verpleeg ster uit Roscndaal Westhaven 12 1 VI E laspers uit Nijmegen Blee Itasalugel 61 Th Hartveld melk Ijlei lut Bndegp aven Pr Hendrik draal 4 I W van Bljstorveld Iele giaflst uil a Oravenhage Gouwi 2 K Ijarretijen schrijver P 1 uil RoWerilain Gouwe 127 Aa ieil tra uit Bodegraven Drapiersteeg 4 1 Aa Blom werkster uit Rotlt i dani llroanoweg 70 J f Welling bakker uil flanntreehl ipierlngBtraal 3 H n van tlseiidljk atuaenl uit Utrecht Oosthaven A H J Habi rmehl llni merman uil Alphen a d Rijn Dr leljdsstiaat 22 Ja Brlenen koop vrouw int Kerkrade Kel7erstraat 64 F MlJnlieJf student uit utrecht Reg Plantloen lOh I H B Nlemeljer uit Haarlemmermeer Oosthaven 41 A van Oeol banketbakker uit Vughl Oroenendaal 17 I J de Borst uit Alphen u d Rijn Praplersteett 40 P A d Wolf nlt B Oravenhage Kleiweg 54 ADVMtTKNTHN De Heer en Mevrouw BECKING Veebbes van deb SiXDE geven kennis van de geboorte van 3787 U hun dochter MADELAINE Gouda 1 Augustus 1920 Huwelijk Eenvoudige Juffrouw uit de Provincie met eenig kapitaal wenschternstige kennismaking met eenvou dig Persoon 3768 12 Bi fl letter O a h Alg Adv Bu leau Queilunstraat 41 Amsterdam 1 1 bttluiilil lfaaliekippij ill Jaarlijksche Algemesna Vargadsring van Aandeelhouders op WOENSDAG 18 AUGUSTUS aA des voormiddaga ten 11 ure m Hotel De Zalm te Gouda Punten van behandeling liggen van af 10 Augustus tei inzage ten Kan toie dei Maatschappu Aandeelhouders die stemrecht wenschen uit te oefenen worden ei aan heimnerd dat zy conform Artikel 24 der Statuten hunne aandeeien minstens 8 dagen vóór de vergadering moeten deponeeren ten kantore der Vennootschap of bg de Heeren R Mees Zonen Rotterdam i 764 33 Gouda 2 Augustus 1920 ANTON COOPS DROOIST WUDSTRAAT 29 Lifnonade Esseoces GOUDEBAK Adveitentitn en abonnemeBten op dit blad worden aancenomMi door U VLSGOBKin CiMduak COHEN ft Co FaamiK vaa Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Ie Tenten enz A Ht t t kudi en iitraken H J VAiN SCHALKN W JDSTRAAT 21 QOUDA BE T II EEN R00KtK7 Koopt M onut groote NAPDl K m V K niet 7 kwartier voor slecht rent Al RecUmemerk TIP POP 4 Cent Turfmarkt S4 INDISCHE GEnEESHIODEUN SIN i£R tsgsn CAISTSf NENtf LEvnaiEKn T moe Lawak oWocnd middel pai bua f 1 7S NIERZIEKTENmNIERSTEENEN Doon Remoedjoeng pei bus f UB MMSZICKTENaiBUUUSIEENEN Doon Memran poi basf J 15 SUIKERZIEKTE Bidara Oapas perbuaf 2Ja LINTWORM LaboeMen ah pitten onachadeluh loowel voor tónderen ala voor oudeiwi VollAdige afgang 9egai axulaerd aa nHonger kuur p ei dooa f 3 Verkrijgbaar by ApathakerianDrMuhui Waar n ef rich M uuend n tof THi siHOBii tnpocrr comvK mtummmmn R ibu 103 nPiRMAB MEINDER3MA 3h94 OKCHAAa AMSTBRIVUvi 8NEBK 25 ANTON COOPS Ooudft Ouders denkt om uwe kinderen t Wormen veroorzaken volo kwalen Vi8 er a Wormpoedois ziin van bijzoadoro samen to1Iin welke zeker werken PRIJS PER DOOS 60 cent Verkrijghaar l i ApoMiektrs n Drogisten 296i U Fabrikant P Visser Em Erfsch veen Dr N B Laat u geen koekjts flikjee of andere z r wormniid delen geven doch eischt alleen VISSER Wormpoeders Arrow I PUNT DOORDEN Vorku Uf MJ uw 9 ttrtgtlHn Itnraaclar Aw MAXBiaCH AmltrdMm AboBBeert U op dit Blad Mnbiikiiirjiin Tiinnilf Soliede Stlon n Hui kamermeubcin l Tafeli Stoelen Llnneiike len Spje el Schllderiieii Theelatel PikeDhouien Buifeilen Boekenkealen Clublauteull Zijdaapluche Ameublemealen Jec meuW menlen Kapokmatruaen Wolltan nSalllndekena Slroooietre ien enz eni 5396 SPOTKOOPJBII III jO BK8TE AOBB8 VOOa JONOSLUI HET HUWELUHfLANNEN SlliMSTIUTMblmaliiJs gliiiS UiUi ROTTERDAM Telefoon 12800 Burgemeester en Wethouders van Haastrecht maksn bekend dat ten laite dier Gemeente zal worden aangegaan een Geidieenlng groot f 28700 In aandeeltn van f 500 één aandeel van f 700 Rentende 6 s jaars W69 40 Jaarlijks zullen drie aandeeien worden uitgeloot Insclinjvingen worden ingewactit vóór 16 AUGUSTUS as Prijsverlaging BOSKOOP Advertenttfin en alMMUieinenteii om dit blad worden aangenomen door P A WKI r RR ZUdtwat n Sulkepzlekto blo aarraoede impoUntlc boest broHJÜtia ashtma rheumatlek neurftlglfl Jiebt J verziekte veratopping eczeem en lüle bM baard haar en anusziekten aderapatcweren eni Spoedif e en volkomen iauli der eniBtifHte gOvalIen per brief door 4iwonderbare plantenextracten van ÜtarDAMMAN verschillend voor elke litkti Men vrage circulau e No 85 tavt berrilHiiÜn bU den heerü SNABILIb Gr Hukt 7 Rotterdam njet natiirkeiiriic ani inB der ziekte SIM H dchte H Hei i bij eiken Wmlelier tot onderstaandeprij£ n verkrijgbaar i M ƒ 2 50 per kilo 0 76 half pond 0 82 ojjis Uiltsltiitend verpakt in ikken bussen N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIJNZAADKOEKEN me k ster e w l Li l J N RA EEL merk STER m geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandeerd Zuiver en mtmnntende door groote Voedingswaarde EereDIploma Parfls 1900 Negen Gouden Medailles Ad rt in dit blad DE VROUW in Natuur en Volkenkunde door Dr H PLÜSS en Dr MAX BARTELS Met 150 afbeeldingen Zesde druk Compleet in 2 doelen Uitgave an GEBR ORAAUW s Uitgevars Maatsehappij an Boakhindel te Amstardam SINGEL 80 Telefoon 6460 Naord Prijs f IS gebonden in linnen prachtbanden Betaalbaar in 6 maandelijksche termijnen van f 2 50 of è contant WB Len hooKflt belangrijk werk populair gesthreven on begrupeHjk voor iedereen Het gefllachtsleven speelde door deeeuwen heen en nog thans een belangiuke lol in het menschenlevcn Veel wat er grebeurd is en nog plaats vindt heeftzun uolzaak in de verhouding die er be taat tusschen man en vrouw en daarom is het zou dnng end noudzakel k alle te weten wat op De Viouw betrekking heeft haar lichaam functies denkwy e ewoonten liefdesuitingen liefdeleven kortom alles wat daarmei in verban staat of ei aan laakt Eakele hoofdstukken uit de inhoudsopgave i Het onttttaan van het cslachL Gestalte en lichaams bouw Abnormale huweHjken en zelfmoord De vrouwen De verhouding van de vrouw tot den man De kuischheid der Furopeesche vrouw Toovenary orakel Het piusgeven der vrouw De prostitutie altgastvryheid de heilige prostitutie De Itefde D toovermiddelen dei liefde Wat het huwelflkvoorafgaat Ontstaan van het huweiyk Het huw tljk op proef Verhindering an het Juiwcldk De echtbreuk De I jscheiding De wyze van uitvoering en illustratie is in overeensteinmipg met den hoogen stand der hedendaagsche techniek He werk is met nieuwen Uttei gedrukt en uitgegeven op Fngelsch papiei Het werk is eompleet in TWEE DFFLFN en bevil i 6110 bladïuden terwfll 160 platen naar schlldergen beelden model en teekenmg den tekst aanvullen HBt complete werk wordt direct na oqtvangst van onderstaaiNI bBstoiblIJot toogozonden GOUDSOHl COURANT BESTELBIUET a7 5l96 sterdam Singel 80 te ontvangen i exemplaar ür PLOSb en Dr MAX BARTELS m 2 deelen geb in linnen prachtbanden vooi den prtis van ƒ 15 De ondergeteekende wenscht van GEBR GRAAUW a Uitgeveis Maatschappu en Boekhandel te Amdam Singel 80 te ontvangen en te betalen in 6 maandel ksche ternl nen è ƒ 2 50 of 4 contant NAAM DE VSOUW WOONPLAATS ö9e Jaargang i 4 j i n j w iJS MWü f w= WiK i w Dinsdag 3 Aupstus 192 i I yj L J J li lJU UIg Cf XLUqUMUUIJ J VWVI UVVF uu sa il m iil g gB i B ll i LmiJ i Ui lLilJi a HWW H i UJIUUL Jl Blimiiia HMB g BBBg fWgHBBgBMBHg fiOtMM WlAP BEHAr VR ZON I N PBESTDAOBN INOEStONDlN MBOKDEbLINOKN 4 rotaU H alk n l naar ftJU Op de voorpaglDa fie H boóKar Ctcwodt advarteatitfa oa laKaaoadao mi meerden p Grouta lottara on raodaa woi ifdoi i MMUatw bit eahtnct lot aor gw jn i a hatakaad aaar plaataniimto Advertaatibi kuanos wordoa iDgazoada door tuaaehaakonat vaa wliado Igakhu lotaroa AdvcrUatiebaraaui oa oèa Agaatea 1 Admioietnttle TeM latm 82 daar het Naret frpnt lic Hwin ten ZuidWesten van de Uont i ruisiii grwwen be vindt ie n iddt n van de ti um cn he Rusland viert ziet het zyn Tidaftden toenemen itoemenie heett het g8l jristeren een te legrani meldite een ultlnftltum gezonden om het te d wiwren de troepen uit Bessam tne terutf te jLnUen Mericwaaittut genoet was ei mets van bekend dat in Ue surabié liuaaen waren het aebied U m iKitt dooi ide KoemeensChe tronen bezet Het is mo geluti dat m het Nöbrden van BcHsarabie laar waar dit landschap grenst aan Podo Ite het opm lrschgebied del bolsjewiki U gen Oost tjaiicie eeni e roode patromllet aitwii maai een belaURiUkie troepenmachikan lilt met zUn Het beeft er dUt alle van of Koemen e heeft maar een voorwond sel om J th te mentfen In den sttfld Uok uit Lithauen waarmee Husland na viede heelt geuloten n waarop het isich aanvankeluk nog wel beroepen heeft om te betuigen uat het best tot viede met Sn na ouren kan geraken zonder de opgetlrongeii hulp der entende uit Litiiaüen dreigen we leiom vuandelukheden Naat uit Kowno aan de Kopenhaagsche bladen wouit bericht he ft de regeeriim vah Lithauen aan de UuB8ibi he Movjet Hegeering een nieuw ultimatmn gesteld waarin zu verlangt dat de bolajewlki on middelluK hun agitatie in d door hen be zette gebieden m Lithauen zullen taken en het bui r rtl k bestuur te Wilna aan Lithauen xullen overdragen Indien dexe eiscben met onmuldelluic vervuld worden zal LithaMen het vtedewnrdrag met Kus land met ratificeeren ea den oorlogstoe stand weer doen intreden De Russische re ieermg heeft aan den Lithauschen vertegenwoordiger te Riga mededeeling gedaan dam ifa aan haar ie gercommando 16 Wi e t verboden al h te mengen ih kwesties betreffende het plaatseluk bestuur te Wiina en m anr dere bezette gebied i van Lithauen De Lithausche troepen hebben Zaterdag Su walki bezet Engeland s houding in deae is tameluk dubbelzinnig Het steunt zoogenaamd de Poien tegen de Russen doch tegelukertgd ontvangt het Krassin en Kamenef om over henvatting der economische betrekkingen en de rest te beraadslagen In Frank ruk heeft dit kwaad bloed gezet De Temps 18 slecht te spreken over de hou ding van Engeland tegenover sovjet Rus land en t blad vreest dat te kwader ure het bondgenootschap zat uiteenvallen Doarbu komt dat men m de Senaat scher pe cntiek heeft uitgeoefend op ii ngeland in verband met de conferentie te Spa en het geen daar besloten m ten aanzien van de voorschotten aan Duitschland en de kolen levering De vriendelakheid tegenover Rusland ia mi het toppunt ze heeft trou wens ook m Engeland zelf ontstemming gewekt De J aily Chronicle zeart naar aanlei ding daarvan te hopen dat t volkomen duideiuk za worden gemaakt aan de re geering van Moskou dat voor er en WH penstilstand is geaUiten met Polen geen onderhandel mgen kun en worden aaagc leaan met de sOTJet gedetegeerdM betBli voor de hervatting van han reiat trekktn gen of voor het herstel van den alueoiee nen vrede De oorlog gevoerd teven het bestaan van Polen is inderdaad een oor ioff gevoerd tacen de Geallieerden die biil verdrag gehouden zUn de i olen te bescber men en dit tett behoort onze ontvangst te legélen van de handelagodelegeerden der uovjetiegeerinc De iDaily Teljagraph dringt ei bil de Geallieerden op aan zich vooi te bereiden op de mogelijke afbre king van de wapenstilstandaonderhande linjren De geallieerde regeeringeu zegt het blad bebooren geen tiid te verlieaen om het eens te worden over een gemeen schappeluke politiek ter retkling van den Poolschen staat tkee die politiek moet xUn welke die maatmgelen behoortn te züo of liever zaov el het kunnen als het willen van Polens vrienden m rekemnii worden gebracht en of zulke maatregelen voor nameltiiV van militairen economischen of liplomatieken aard moet l sim Dit be hoort alleieerst door deze regnerlngen met goedkeuring van de onderiwheldefte narle menten te worden uitgemaakt Wlat duide luk moet zijn aan ledeien vriend van de vrijheid der democratie en den vrede in Luropa is dat de kardinale beginselen der moderne beschawing door de verovering van Wamohau door de bolsjewiki een itag zouden ontvangen byna te venreUlkwi met de uitwerking van een blnnennikken in Parus c or Wilhelm II in September 1914 De plundering van het wapeodepot te FUretenfeld heeft te Weenen veel tof op gejaagd Het ia nog steeds met geheel opgehel lerd wie de eigentl ke dader ztfo Vol gens d jongste béridttea wilren het waarHchiJnldk Oostenrtiksche officieren in Hongaarschen dienst Het x g Oostenriik sche legioen dat met goedvinden der Hon gaarsche regeering in het aan de grens ge legen Hongaarache kamp van Saluegersceg werd gevormd is vermoedeTtk niet vrennd aan het geval In ieder geval moeten do plunderaars met de plaatselijke toestanden Sroed op de hoogte zün geweest De Stiermarksche landsregeenn ont kent ten stelhgste dat zii den plunderaars op een of andere wiHe ou hebben ge steund Een onderzoek ia ingesteld Ook de In tergeaiheerde militaire comii sie te Wee nen zal waar hAJnlUk een officieren ele gatie voor een oSdenzoek naar FÜrsten feld zenden Tegeliikert d zullen de be palingen nopens West Hongarije door Oostennik worden vastgesteld Intusachen publiceert het OostenrHkscha staatsdepartement voor legerzaken ont hullingen ower het Oostenrüksche legioen tn Hongarue welks doel het herstel dei monarchie m Ooatenrdk is In het geheel moeten zich in Hongaryf zes kampen voor Oostenrifksche legioen tioepen bevinden Voormal e Ooetenrök wekken de wapens t en de fwlsjd ki op te nemön Wellicht zal dit besluit den Po len tojt voorbeeld mn en hen met nieuwe hoiop bezielen want de twufelachtu hulp de r entente kan dit moeduk d étl De l ifansdhe en JünirelBche militairen Ue on derzochten hoe Polen het beate is te hel pen z n eindeUik tot de conclusie eko mén d t het aanbeveling verdient l iivnitie faa r Polen te zenden WO if ransche feii 200 F gelsche officieren aan het fronliiwerk zaam te stellen en de opfitelliiig Vffn het PfloUchc leger te wgaigen In yferband daai ee ia besloten munitie mt Frinkrtlk naaf Polen te Kenden over DantziA De entente moet ei wel in bemtnen de hqlp die ze den Polen met o zooveel liefde tuurt via Dantzig te zenden aéngezien de Duitsche regeering niets wil weften van triinsporten door haar rok m welk opucht del spoorweirbeambten als één man aan de a e van de bevoegde autoriteit staan in £ rfui t hebben m de laatate dacren meermalen botsingen plaats gfhad tus schen Duitsche apoorwegbpambten en mili talre transporten der Entente daar de spoorwegbeambten alle uit het westen komende transporttreinen aanhouden en on deoeoeken terdag heeft dit geleid to een incident dat een oogenblik bloedig dreig de te worden In een transpart uit Keulen werd een compagnie Fransche soldaten be vonden waarom de spoorwegfoeambten den trein op dood spoor heten ruden I Pransche leider het de compagnie met ge weren aantreden wat als eenige uitwerking had dat de onvervaarde spoorwegbeamb ten dreigden dat niemand levend van t station zou komen als de militairen hun wapenen niet inleverden Bit gebeurde en Ie Pransfhp off cier toonde de voor zim transport verkregen vergunningen waarop tond aangegeven dat het een afdeelmK van 160 Fransche verlof gangerf betrof die naar hun troepraverband m Opper Si lezie terugkeerden Na lange beraadalagin gen werd tenslotte den Franschen tranb porttrem het verder reiaen toegestaan Den geallieerden is het mtussclien dj delük gemaakt dat ze met behoeven te be proeven hulp aan de Polen te zenden door Duitschland dat zelf nog met het recht gekregen heeft zich te wapenen tegen een mogeluke verplaatsing van den atmd op zyn gebied De Duitsche grens ligt geheel open daar de ententetroepen zich op AUenstein hebben teruggetrokken en de Duitsche veiligheidstroepen het stemmingsgebied nog met binnen mogen Men kan eMi Pool sche vlucht op DuitHch gebied verwachten aelte otlKieren mweten deze van oosten lUKNtn uienichentiwteriaai heUben voui zieu n dwMi ollKiereo m giMereu lu weeoeu i lietmteais gewmen i v ost i uasciie grenswacht wordt veratonkt Pe Iranki Zig meiai ui Vyeenan In opdracht van iM ataatamiuisteffe van buiteniandscht aaken heelt de vertegen wourtiigei der uo t nrüitJk ne legeermg te farüs de aandaclit v n den Uppersien Kaau gevestigd op de incalenten w fur stenfeiö en op de Patch poging te Imitk Jiigerseg en voorU om don steun on de be Hoherming der gealiieepden tegen deie m ckI enten verkocht gen toon aansloeglÉ nu voornchttg op ze hetlniet al reeds toeatarid veróotrus eien WaijachafU De en Anieïikaansche hebbQn ide j onderda raden jjkad zoo stad en het een mill laatst de dl verorde iten ten bc ie inatelling oor de peis uu bevind t jafcand en in aanval atenlaa is te Ueoeve het interaattonaalsocialistisch congres bueencekomen waaraan ook Nederlaudsche afgevaardiffiMBdeelnemen Vliegen werd tot tweeden voortAitter benoemd t De oommisaie die is belaat met de e nfitatie der geloofsbrieven heeft na een levendure gedachtenwiaeeUmr een door deit Belgisctien afgeivaardigde van Koebroeek tvoorgeatehte en door de Duitscbers hn gelscben Denen en jeonrter ondersUun de motie aangenomen om de Fransche af vaartiiginx niet toe te lat n omdat dese slechts een uiterst kleine minderheid der i ransche socisllatan verteffenwoordigt De l Vanschen protesteerden heftig en verklaarden dat zu Maandagochtend W r van bil het congres m beroep zullen gaan Bd de opening van het Congres heeft de vooMitter Shaw een lange rede gehou den RU hoopte dat het coogrcs positieven arbeid zou verrichten HU schilderde den troofltelwxen toestand m EUiropu behandel de o a de leiven8mid l l nirweatie in Duitschland wees op de noodzaketilkheid van hulp en verxekeixle dat m Ruslaad vanwaar hU pa teruggekeerd is de Iwvol kiog nauwetüks de helft van het noo ta a helttk voedsel krijgt Het u de hoogsU m dat de Internationale herstejd wordt Om de sociaal democratische ide n te ver wezenlijken moet do Kusaische methode m elk geval worden verworpen maar Ie tweede internationale ma ook niet als vil and van sovjet Kualaitd optreden Boven dien zou vrede met RuHliuid voor de ai helder van alle tanden nuttig xün Vervolgens behandelde Shaw het schuld vraagstuk en sekie dat dit geen voorwerp van twist meer mocht xUn Hierna sprak Rozier van de afgeeehei den Fransche groep en protesteerde tegen e poging om het onderzoek naar h t srliuldvraagBtuk te begraven Hij verlaat de ebat over dit vraagstuk Adolf Braun untwoord le namens de Duitsche sociaa democraten en zeide dat dece een debat niet zullen onbw ken hoewel sti dit aid vruchteloos en nutteloos beschouwen De aanklagende partuen hebben geen maten aal gepubliceerd Duitbchland echter wel Zomler de Entente documenten te kraaen ib een studie van het schuldvraavatuk uiterst moeilük Ken historisch onderzoek kan trouwms nooit vruchtbare arWid ilJa ter ui het proletariaat van het congr positief werk verwacht diL op armelengte houdende kvi zij ir onderzoekend naar Ja mompelde zij diep adem ha lend die is van Lord Merle Ik hei inner ze me ik zou er een eed op kun n n doen Hij vestïgde inijn aondacht juist op deze Susie leunde tegen de tafel waar hijgend zij drukte de hand op haai hart haar oogen govostigd op de vaan f hel n levend slecht ding was Ik herinner imj die ik kan tr een d op doen mompelde Marie a in zichzelf Lord Merle had gelijk Neen neen neen gilde ueie Met ia hot iH allee een vergissing UH9B Mariü Ik geloof lut met Ik kan het niet gelooven Hoe komt deze vaas dan hn r vroeg ZIJ naar de deur gaande en dn luitewle terwijl zij de blinden liit fcakken Hoe komt dïe dan hiw fc u Hie en waarom gang hij zoo Ifijotse liiig heen rme meid het sipjjt mij oo erg voor je maa Je luooie mijn lieer Harry is ontwijfelbaar de dief die het zilverwerk stal en de reet heeft hij op dit oogenblik bij zich 9usie zonk bled £ van scbrtic meen op den grond en Marie boog zich over haar terwijl ij de vaas nog vaMhield Wat moeten wij doen sprak zij haastig En hoe tende hIj het ge helm Maar Susie SuSie Susie sloeg de gezwollen oogleden op en keek haar angstig aan O Mlsat wat gaat u mi zeggien snikte zi liet gaat er niet om wat ik zeg gea znl maar wel wat Loid Merle zeg gen zal wat de rechter zeggen zaï wat de heeU wueld er vaA zeggen zal hervatte 7ij strong Wie vor telde H Txy llerne het woord dat ih iilveikast moest openen Wie ktndo het Ik en Miss Darratourt tn jij Ja lij horbaalde Mano te H Biiover haar staande als een aanklagende en gel haar nitt vernietiging dreigende 11 im JIJ alloMi behalv MisHLuulltv n ik ztH keilde htt woord Jij vtr tolde hei aan Hniiy Hernt I Sume hfeld do haind op alsid zij een slag wilde afkeer i O MifeH Marie MIhh Mnne kerm Ie zi n on PI zult met hem iii de bank der IwBchfthligdf n staan Djiik je dat lennnd er aan twijfelen 4al dal JM hen gehoHpen hebt die vaas tt ntihti Nten niemand usie jlj dwaas alet lit tneisje jij zult n ar de vangenn ge 701 den wordt n voor het werk van ver leden nacht l at kont er van om te luisteren naar dien jongen kerel Su sle jtj zult je dwaasheid duur moeten betalen SiBie kon mets zeggen kon niet doen maar stond daar hijgemi naar adem Wanneer heb je het hem gezegd ging Marie ineedoogMiloos voort U Ik weet het al Je xei het hem gister avond toen je hier kwam onder voor wendsel dematis te plukken Bij deze woorden stiet Su le een zacliten kreet uit en zonk weei neer Marie zette de vaas op de tafel on keelv op haar neer met een wreedeii glim la h vol vreugde die haar finmf iip pon krulde Susie onder één voorwaurdi wil ik ji vriendin zijn Tk hitld van je en In t spiji mij voor je Ie moei hrt oponiiik Inktniitny je uuM Lord Merle zeggen jat tf het hebt gedaan en mlsHchien lift ft hij dun modelijden me lou en dien HJerhten jongen kerel loen waH hel verst hrikte iiieisji ten laiitwte opgeschrikt Mit ttn proi g stoitil ZIJ op en hn ld Mtand tegenovt r haar aanklaagHter Ik openlijk hekeuneu Ik die dit ding nooit zag vóói nut en nooit n woord zeide Mimhwr Harr xoii lifver dooti geinarteld worilen lian een ding nnnrnken dat 1 ord Merle toobehoorilt V hoeft iiiij met te goloovtn Bij hoeft naj mei U griooven tie neeln wcrdd mag luij Voor zon Mt Miht hou dl tl üooals u doet hei kan m alle maal nietH M helen en a1 7mti n Ij mij naar ile gevangens ik zul ga nn en blijven roepen dat mijnheer Harr 700 oiisebuldig is als Ik Marie zag dat ze e ver was gegaant Hot IS heel Ik zwoer het ik aal het xvmwi en ik wil ook cw r a dat mijnheer Harrv onschttWig ie Hoe verklaar je dun dat dit hier is vroeg Marie zl h met een vooi komen va n uitputting eu hulpeloosheid op een stoel taUmdt neervallen Stislo keek naar de vauN en rilde Dal weet ik niet Miw Tk weet en viel alleen dat mijnheer Harry dit hier mei bracht Wi moetd er mets Het ktmit or met op aan Hier it e Jij en Ik hohhtn haar gevonden J t politie zal dH dadelijk weten liet ftdt dat zij hier i e dat Harr ge im werd loerende n de binirt van de zilverkanior zal v mr den reohtei leii büWijH gmoeg zijn om hem voor twintig jaar naar de gervangenia te zonden Suaie Iknk daaraau SitKie barKtu m tranen uit eii Meld rich hardop snikkend aan tie tafel vaal i ziillon hem zeker pakken en zij luïhn jou als getuige te n hem op roepen g hg Marie meMloogcmluoH otirt Je ziijt het vniüdel ti n om him naar de gevangeoie te xende Jk ik O miiM Marie 4n Ëii donk je dat me jt ge looven wanneer je stp dat je het hem gisteron4 imd niet te f Zag lemaud ji hier met hem hiIa braiht Je hanti aan hé hoofd Ta snikte Suale Hope zog om Hopt liep met OU naar huls O alweer een schakel riep Ma rit uit Zli zuilen Hope oproepen om Ie getiilgert dat je hier alleen met hem bent geweest Saaie hoe kon w dat dofinl Je goede naam CWo 4 vwvQlgd Mf