Goudsche Courant, zaterdag 7 augustus 1920

fSlJ S f M li1 Nü 14386 Kcdactio T l Inleic 546 al bitter weinig geeft je bent zoo n opgewonden standje Jantje P Nee maar is het nu bü jullie eiken dag mooi weer en nu was t bij ons zoo slecht Wat liet je een gezellige lange brief voor je schrijven gemakkelijk zeg als anderen dat voor je doen Nu een volgende keer weer eens zelf hé al is t maar een paar regeltjes Een goede lieve grootmoeder te hebben gehad geeft altyd een prettige herinnering Ik heb m n beide grootmoeders nog gekend en er leven heerlijke dagen daarvan in m n herinnering Gootje Wel kindje wat een bezoekjes krijg jy tegenwoordig gezellig hoorl Ik vind het erg prettig dat ons krantenclubje ook buiten de krant om vriendschap voor elkaar gaat voelen Vindt je Krekel geen stevige zus Aan haar moet je maar veel denken dan flink eten dan kun je ovei een paar jaar met haar wedijveren Ja meiske zulke heinneringsdagen zyn droevig en toch zouden we juist die dagen niet willen mLtsen in ons leven omdat we dan als vanzelf d ïn heelen dag denken aan hen die we moeten missen Klein kereltje met z n gouden rpeld Hou je maar flink kindje ik was zoo bly van Blondkopje te hooren dat er zooveel beter uitziet Meidoorn Dank voor je anMchtkiUirt RAADSBLOPLOSSINGBN Van de ouderen een zeef Het water want dat kan f chependragen Een brug Van de jongeren Mast mist mest Een mond met tanden Steenkool Goede oplossingen Van de ouderen Van de jongeren Lydi B Jan P Gijab P Corry B Aletta v d H Treesje v d H De prijs werd toegekend aan Corry Boo gaerdt te Den Dolder Utr Yoor de volgonde werk RAADSELS Inzendingen tot IHnsdagmiddag 18 uur Voor de ouderen I Met zware vracht beladen kan ik geregeld gaan Maar neem die vracht mij af dan moet ik stil blijven staan II Twee hoofden twee armen Vier oogen zes voeten Hoe zult ge dit verklaren moeten Ingez door Dwerg III 3 kom 4 AAN BE JEUGD G lukkiff sprinitt ona SHsje nu veer vroolüik Ter t zand en iteniet vandaatr van den eeraten zonnljcen das Wat heiiben we een slecht weer jrehadi Nee hoor zulke d fcen zaten we cezelliirer thuis in ffiouda dan verlanirde Elsje ook wel ent naar jirroote pop Ila en naar haar andere speeljroed Vandaasr is vooral voor baar prettitr want ons krantenvnendinnetje DwerjT is hier nu ook jteloireerd en kunnen z heerlijk samen Rpelen t Is hier nu zoo druk Alle kindertjes hebben uu vacantie ea naar hartelust wordt er nu geravot en geplast Heb ik al verteld dat onze Dickie één b tertje had nu heeft xö er warempel al twee nu wordt ze een groote jonge dame Stel je voor iedereen aenkt hier dat t een jongen is en zef t hg tegen haar Ze heeft ook wel een erg ondeugend jonge nsgezicht Gisteren gingen we uit eten bij viienden Ik heb daar zoo n paar leuke peuters bggewoond Coen is byna 6 jaar en Betty is 4 jaar Een paar heerlijke ondeugende aapja Ze zouden aan een apart klein tafeltje eten toen ik opeens ontdekte dat Betty terwijl ze Boep moest eten een paar van de chocoiaadjes die ik voor ze had meegebracht ook in haar soep t was n l tomateftaoep had gedaan en dat met elkaar heel makeiyk zat op te pemelen En ze beweerde dat t erg lekker was Een nieuw gerecht dus tomatensoep met chocolaadjes Hun moeder gaf ze toen maar gauw hun verdere tt n en dan mochten ze buiten spelen Ze wonen in een vrij tilie straat buitenaf oo n straat waar atle kinderen zoo gezellig met elkaar spelen kunnen Eerst gebeurde er nog cmi ongelukje doordat Betty haar bordje met bee n op den grrond tiet vallen en de kleine jongedame bang vooV straf waa als een haas onder een groote eunstoel gekropen t Is een vermakeltik klein ding t Kostte heel wat moeite haar er weer onderuit te halen t i net een poes die overal onder en in kruipt Ze waren toen buiten gaan spelen tot we opeens Coen ontdekten die aan t bakkeleien was met een Jongen van een jaar of 18 die t kleine kereltje bu z n tennisspel zeker een beetje lastig vond Paar kwam Coen binnenstuiven met een vreeseiyk boos gezicht Regelrecht ging hy naar bovei Z n vacler riep nog Wat is er Coen maar t eenige was Ik ben boos Z n zusje wilde hem gaan troosten maar kwam met de boodschap beneden Coen is boos ea Je moet f n pudding maar bovan brenceDl We lachten ons tranen Stel je even voor 6 jaar en meneer wenscht z n pudding boven II Bett werd dan o met de boodschap teniggvituurd dat h heel gauw heneden moest komen Eb daar kwam h aan met 03 ik g iig door de kamer op wog naar K ii giHterenavoud ua het bal en ik len zekej dat het paneel toon gewloleii ot om Ulij juiwler uit te drukken dicht was Ja zei Marie En verder Nu ik zocht of ik ook vo4 tö uiipeii Ivoii vinden in het pad of op den vlm r ani de kaaeen En vondt u dif viel Marie in Ja ik Kag twee Boorton viin vogt tappen de eene waren mijn eigen de anderen dat kan ik niet zeker eggen Mei zeker rieip Marie uil de wenkbrauwen optrekkend Nie zeker herhaalde hij Dus maar ga voort Toen onderzocht ik het nlot om te len of het verkbooid was ik meen P fie een of andere wijze geforceerd i iaar dat was ook niet zon Er wiie Keen spoor van een bedtel of eenig ander werktuig Er ifl geen Hchi ani of erT op het verguideel of het gewreven hout Alö dat er geweest wa had ik Voor de Jongeren Hoeveel is twee en een half doxün Waarom hipt een musch ea lo teen spreeuw UI Welke koning heeft geen onderdanen RMWIEL EN MOTORHANDEL VAN HOORN en DE JONG 00ELEH8TRAAT 12 QOUOA Steeds groote voorraad M Motorefl Riiwielen en Onilefdeelen REPARATIE INRICHTING Alle soorten DUO ZITTINGEN P S 1 gebruikt 2 P K IVIotorrijwiel f 300 Dainaa I Dl UITVERKOOP van Dames en Kinilerboeilen Bloenen Linten Veeren enz bl A m ORBVBNSTUK PCPERSTRAAT 88 duurt nog gedurende de maand Augustus WS4 IILLES MOET WEB TEGEII ELKEH PRIJS 20 I KINDERCOURANT II NADRUK VERBODEN Art 16 Autou ir t een gezicht als een onweerswolk en gewapend met een heel dikke knuppel We vroegen Coen ben je nog boos en met een woedende stem zoi hij ja net zoo lang tot ik dien jongen op z n kop geslagen heb en vol mofd etapte h den tuin in maar er ier dan tot het liek is onze kleine held dien uvond niet gekomen Nu mooi ik jullie nog iets meedeelen over het inzenden van de briefjes De Directie heeft om practiöche redenen lu t drukken van de krant betreffende moeten besluiten dat jullie de briefjes vóór Maandagmid lag 5 uur moet hebben bezorgd Dat is nu gelukkig niet zoo heel moeiHjk cmdat de kmnt Zaterdags al zoo vroeg komt en jullie dus als het moet Za terdag avonds wel kunt schi üven en raadsels oplT sen dit vooral voor de kinderen iip buiten Gouda wonen de anderen kunnen t lieel gemakkelijk nog s Zondags doen Zul jullie er goed aan denken en er goed voor zorgen anders komen er weer teleurstellingen C0KRK8P0NDKNTIE Krekel Ik vind het erg prettig dat je even bij Gootje bent geweest Ik kan me wel voorstellen iat Gootje s moeder een vergelyking zou maken tusschen haar meiske en JOU maar kindje niemand zal jou toch je heerlijke gezondheid miagrunnen Leer jij er maar van te waardeeren dat ej zoo bent en neem een voorbeeld aan Gootje s tevredenheid Prettig dat je nog uit de stad gaat waar gaat de reis heen Indiaan Jongen wat vond ik dat bizonder aardig dat je me vanuit het kamp schreef Ik was juist aan m n laatsten brief bezig toen de post jouw brief bracht Prettig dat t eten zooveel beter is maar toch flinke j ngens zooals jU kunnen ook wet tegen een bmine boonenkuur Wat leuk dat vader en moeder eens kwamen kijken maar wat een zielig weer hatlden ze Waar zit M Ga je nog verder uit logeeren Nou zeg als jü eens in den oorlog moet schiet je dus gelukkig t meeste mis Dag boy prettige dagen nog Duifje Nog hartelijk gelukgewenscht met je verjaardag En heb je veel pleizier in Kgmond Wat een snoeperig postpapier kreeg je Ja hoor wU zün tot 1 Sept in Scheveniugen Tulp je Ik hoop dat je veel pleizier hebt in Katwijk Zijn de broertjes ook mee en is vader nu alleen thuis Middel puntje Een boottochtje in den zomer met mooi weer is ook wel zoo aardig als een treinreis maar je rao t den ttjd hebben Daarbij zUn de menschen tegejiwoordig zoo voortvarend dat ze altijd t vlugste kiezen Gel kig dat D nog w t liit de stad gaat t Zou prettig zijn als ze er kwam Wat ben jü een slaapfita r zeg precies een klokje rond dus Jij zult wel uitgerust rijn hë Dwerg Dank voor je raadsel Ik wist heel niet dat je voor school moest bijwerken Gelukkig dat je nu toch kon overgaan Ik vind het toch zoo prettig dat Elsje met jou spelen kan het is zoo n vreemd kind Ze sluit zich niet gemakkelijk aan sjouwt alleen altijd met kleine kinderen maar in jou ziet Efi natuurlük veel bekends van huis Ik hoop cat je t niet te lastig of vervelend vindt Ze is zooveel jonger hè erkoudheid Meeichheid Gebruikl An a l onbons bbr A MIJNHARDT Zm i Motorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT T l 4356 20 347 Qouws 9e GOUDA Aannemer Tlin tr nsporirn te water naar lie plaatsen Adverteert in dit Blad b veclt Kicb beleefd laa voor het transportaeiBn van Piano s Urgala en Branükaatsn enz cnx VBRHUIZINCBN Berging van INBOEDELS 2823 Aaiibc Iend 15 L M POLDERVAART TEL 344 TURFMARKT 1 BOUDA Opogisterij MARKT 6 Kina dë Vpij Quina Lapoche V rkrljïb r bij S H VAN LOON U T h WOLF 4 Co Vraagt ZAaL s Heerlijke Siroopwafelen MARKT 32 Telefoon 216 Roosje Jamper dat vader de krant niet stuurt maar vindt je t daarom eigenlijk wel een reden om niet te schrijven al heb je mün antwoord niet Er zijn wei meer meisjes die de krant met krijgen en die mij toch schrijyen Dageraad Zwemmen in zee kun je maar een heel enkelen keer als t weer zoo mooi ia en de zee zoo kalm dat er haast geen branding is anders biyft het maar een poedeien en springen want telkena als je tegen die branding in wil zwemmen tuimel je om door de golven daarbij mag je altijd maar ee i klein eindje weg en is het meestal zóó vol dat je heel vaak tegen iemand opbotst Blondkopje Lief dat je even bent gaan goedendag zeggen by Gootje En heb je veel ploizier in A Wat voor je er allemaal uit Gezellig dat je broer mee is Ik ben Zondag op de fiets naar Zoetermeer gegaan het was somber weer maar ik vond t zoo heerlijk zoo moederzie alleen door die wijde velden Ik deed er van hier ruim l 4 uur over Veel genoegen nog Ja n t j e v d Jj Ik kan me voorstellen dat t leeg was toen die kleine dikkert weg was Jullie moet nu je troepje bij elkaar houden er komen helaas zooveel leege plaatsen bi jullie Wanneer moet je weer naar school vent Zeg vertel me eens waarom schrijven Sneeuwwitje en KruUemie nooit meer Niets aardig hoor B 1 o n d i n e t j e Dat is zeker een heelen tijd geleden meisje Waarom schrijf je niet eens meer Ia het in Bolnes aardig Wat u len jullie een prettig dagje gehad hebben by de juffrouw heel erg vei wend natuurlijk iZondagskindje Meiske wat een keurig briefje schreef je me uit St G Het is daar 700 mooi hè Ik zou er best weer eens willen zijn Verbeeldt je ik ben eens heel alleen in zoo n grot geweest en een klein meisje van 15 jaar leidde mij rond dat was toch wel erg griezelig Nelly Wat deftig meisje een brief van jou apart dat ia nu nog nooit gebeurd t is altijd zoo van jullie driespan En heb je je geamuseerd Zeker wel hè BÜ Fietser was het zeker wel heel prettig ik ben daar ook nog altijd een bezoek schuldig maar er komt zoo weinig van toch zou ik daar heel graag eens een kijkje nemen Wat heb je mij een gezellig geheimpje verteld Vertel me nu ook nog eens wanneer moe jarig is Germaan Het was vandaag heel mooi weer en ik heb naar alle kanten uitgekeken wel eenige Gouwenaara gezien en gesproken maar Jou niet Jammer ik hoop dus dat Je nu Vrijdag komt Je komt toch niet op de fiets dat lijkt me zoo ver Rozemarijnt Je Aardig dat je van uit M schreef Hoe öud is broer ook weer Je hebt zeker veel pret Wat leuk om in je oude huis te logeeren werd je er ook geboren W i I d v o g e 1 Ik was bly met je gezplligen opgewekten brief Wat een ondeugden zijn jullie Dergelijke grappen hebben wij vroeger ook wel uitgehaald Ik vind dat t slachtoffer zich kranig hield en z n antwoord was heel handig Zul Jü Je nu niet il te druk maken dan helpt je vacantie niets Maar Ik geloof dat die goede raad voor jou lOUEOWERK 1 iNmEAFWEinaiM t i Wmm 25 jaren garantie op elk Terrazzovloerdia vóór 1 October 1920 word gelegd en machinaal geslapen 3860 60 Deze Automatische slijpmachine bespaart 80 r arbeid werkt onberispelijk en geeft den winkelier de zekerheid dat zijn zaken bijna ongehinderd doorgaan UtJj BWL t tl BROOTEVOORRAAD 1 1 LA8E PRUZEH Eènig adres voor JOH C VAN WINGERDEN Gouda en omstreken BLEEKERSSINGEL 14 GOUDJL ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR Direcri JAN J VOORZAAT t A VAN STAVEREN Accounlanli teeraren M O Boekhouden UTRECHT DRIFT 11 Telefoon 3652 1938 Bijkanlaop I Sauëa L O HUTTEN W lh ii n 70 H ERFPRINS Rookt ERFPRINS prima 7 ot Sig ap ADMIRAAL fijnste 8 et Sigaap WINKELIERS FABRIEKSPRIJS r K BERLIJN Sigarenfabrikant Tel Interc 589 St Antboniestraat 16 Gouda ro iA S iËMEKicEri EEN GOEDE LBS Slot Eensklaps bemerkte hü dat zijne koof open waa nu sloeg het uur van ijn verlossing hij vloog naar buiten Doch zoo hu geflacht had dat er nu een einde was aan zync ellende had hij zich vergist want hy kon niet goed vliegen als hij het beproefde Viel hij op den grond neer De kinderen die in dien tuin speelden merkten hem op en deden moeite hem te grijpen toen hun dit gelukt was bonden ze n draad om z n poot zoodat hij niet kon ontsnappen Bernard herinnerde zich hoe vaak hij dat ook een spreeuw of een kraai gedaan had o nu begreep hy eerst recht hoe vi eeselijk het waa zóó gekweld te worden Eindelijk brak de draad waaraan ziJ hem vasthielden en het scheen wel dat hij in eens meer kracht kreeg in zyn angst voor ziJn vervolgers vloog hij tenminste omhoog en een heel eind weg totdat hij eensklaps uitgeput van vermoeienis neerviel onder denzelfden boom waar hÜ toen hij nog Bernard was in had willen klinmien om het lijstemestje uit te halen Tevergeefs beproefde hij op te staan en heel machteloos doch terwijl hü daar zoo ter Aeder lag was het als hoorde hü voetstapepen in zijn nabyheid en hij wist zelf niet waarom hy hoopte dat het Ella zün zou ja waarlyk hij hoorde hare stem zij noemde op zachten toon zijn naam en hy bemerkte in eens dat hy geen vogel meer was want toen hij de oogen opsloeg toen lag hy ook niet meer onder den boom maar in moeders kamertje op zijn bed ea moeder en Elsje stonden bü zün bed en hy hoorde hen zeggen Ik geloof dat hij bijkóntt en toen liet men hem drinken en ja toen kwam hy geheel tot zichzelf en hy begreep er eigenlyk iriets van maar hy voelde dat zyn been hem pyn deed en dat hü zich moeilyk kon bewegen Hy wilde alleriei vragen doen doch hü scheen zyn gedachten nog niet goed te kunnen verzamelen en men zeide hem dat hy zich rustig moeat houden De dokter kwam om naar hem te zien hÜ scheen er al meer geweest te zyn en hÜ zeide dat het been van Bernard gebroken was en di hij des middags terug zou komen om dat weer te zetten T Bernard bleef lang ziek het duurde zelfs eenige dagen eer hü geregeld kon denken en zich alles herinneren wat er gebeurd was Langzamerhand ging dit beter n nU vernam hÜ dat zyne moeder in doodelyke onrust had verkeerd toen hy des avond niet thuis kwam en dat Ella hem des morgens onder den boom had gevonden en dat ze eerst had gedacht dat hy dood wa maar dat het gelukkig gebleken was dat hij alleen het bewustzijn had verloren Hü vertelde nu wat hü ondervonden had en hij vroeg aan Ella of zij hem nu werkelük in een vogel veranderd had omdat hy zyn beloften niet had gehouden Doch Ella schudde haar hoofdje en zei Neen Bemawl in een vogel veï anderen kan ik je niet maar jk heb toch zeker op dien morgen je gewe n wakker gemaakt en in ie bewurteloosheid heb Je al die akelige dingen laten ondervinden IntUBsehen de lea waa goed geweest Toen Bernard eindelijk geheel hersteld wa toonde hij ook genezen te zün van z n kwelzucht 59e Jaargang laandag 9 Augustus 1920 fiOMCHË COIIRAIVT lïTie cuT v ® © ajL e cL v ertexi tieTDla ci voor Cbto o cLsl © aa OaactötxeJicexL VBR8CHIJJ4T DAGKI IJKH B E H A L V B ZO N E N F H BST D AO KN INOÜZONDliN MKDKUEKUNSKN Op d voorpegine fiO honger ieW jB e l eiteDtl u rn ingetubden iiiededeellngen tij cuatrect lot leer geredu etterden prü rr oLe letter en reeden woj den berekend near pluteruimte Advertentlitu kunnen wordea ingeionden door lueechenkoaet ven eeliede Moekiiu deleren Advertent eburenQx en onxe Agenten t retele 2 M elke regel meer f O M AM NNEMKNT8PRUgi par kwutul 2 M pn WHk 17 cMt UMI ZoadiKibliil lier kw rt l ƒ 2 90 pw WMk 22 ce l ovJr l wur d bejorgln per looper jemhiedt Franco per poit per kwartMl ƒ 2 7S met ndagibled 3 41 AboanemeDteii ffor jon liegeljfk nangniiimen ken ooe ureauj Merkt 1 UOOUA i a oese eyenten den Wiekhaadel en de ptietkentoren ADVGRTKNTIKPRIJS Uit Goude en oinetreken behoorende tot den beeorgkrini 1 6 ri eU ƒ 1 311 elke regel meer Q 26l Ven bulten Goud en den bezorgkriu i e regel 1 1 59 elke regel meer ƒ LSD Kdvertentllin ven mibUeke vermekeltlUieden 15 cenl per regel AdvertMlIDn hi het Zltterdtgaummer 20 btleUg op den pcö Adalalitratlci TtUt Iat rc SX Bureitu HAKKl 31 UÜIDA Wat doet dé Entente Nieuwe conferentie te Hythe Lloyd Ueoige s eiscben aan Rualand Per omgaand antwoord ontvanj en teen vierkante weigering Italië Mjjft onzijdig Hongarije tot hulp Polen bereid HongaurschFransche militaire conventie Polc n In t nauw De regeering naar KrakHu verplaatst Russische vorderingen De boycot tegen Hongarije mislukt Apponyi over t schrikbewind Gratificatie aan Belgische oudstrijders Ken monuilient voor den gevallen Vlaming ONS OVEtiZRHT ring meer nvjreele voordeden gebracht ian matcneele schade Het commuOLstisch experiment In Rusland ging de minister voort moet zich ongestoord verder ontwikkelen De bovcot moet op eigen kracht voortbestaan of afgebroken worden doch mag niet tot een martel aar jC hap leklen Hoe ongestoorder onze betrekkingen met Rualand ïijn des tt beter zul unze gezon k en heldeie Lati in clie geest vasthouden aan de geloidelilke revolutie van onze eeuwenoude bescliajvmg Daarom hebben wy met de regeerinir te Moskou een voidrag gesloten over hot zen len van een Russisch ajrent naar Italic en van een Italiaansch mrent naar Rusland die de ontwikkeling der economische betiekkingen tusschen beide landen zullen bevüideron Üe RuBHische agent üul hier kunnen werken vvy zullen 8Ün reis vergemskkclükea er hu zal in Italië de meest uitgebreide gu tvri jheid genieten Het spreekt vanzelf lat hii zitih tn geen enkel opzicht met de hmncniandsche politi ïk mag inlaten Onveischillig of de Husaen haar wenschen of slechts dulden de regeering te Moskou baataat en wü mo en niet wenachen dat Europa voortcaat met te doen alsof Rusland niet bestaat iHiermee wendt Italië zich dus althans ten aanzie der Russische politiek definitief van zün bondgenooten af Zou dit t begin zyn van het uiteengaan der entente 7 Vah andere zyde heeft Polan wel hulp te hten n l uit Hoagarüe dat naar de mims terpresideïit in t parlement verklaarde bereid i n medeweskliur aa een militaire actie tegen Rusland te verleenen Aan dit besluit zyn voorafgegaan onderhandelingen met Frankrijk over een miUtair verdrag De minister president stelde den goeden wil van de geallieerden in zuke de steun verleen ing aan Hongarye vast niaar noemde de Entente een zeer 4angzaam werkend lichaam dat de kant loopt bil elke voorkomende kwestie te laat te komen De militaire conventie tusschen Frankryk en Hongarije vormt naar de Weensche coiT van het Berliner Tageblatt meldt de grondslag van een verdere actie welke Frankrük in Midden en Zuidoostelijk Europa voorbereidt In Boekarest Belgrado en Sofia worden tegelukertyd onderhandelingen gevoerd In Belgrado en Sofia worxlen tegehikertltd onderhandelingen geoverd in Belgrado heeft een gewichtige biJeenkomMt plaats gehwi tusschen den prins regent Ien Pranschen BeKant en den gevolmachtigde der Russische contrarevolutionaire regeering Strandmann ZuidSlavié zal in hoofduaak aan Hongarüe de ontbrekende kanonnen voor den veldtocht tegen Sovjet Rusland leenen Bulgarüe zal op zün minst verplichten de rust on den Balkan m de komende weken niet ongewenscht te storen De Fransche diplomaat heeft dus tegen hie iioiid Ai u denkl toch niet viel Marie in U rouwvol en angslig toen liteld zii plotseling op want Merlf geliiai was plotseling zeer ernstig en hoiiil ci geworden Hi bl 11 het nog tegoii of bi i ieniiiiid aiideis gt iKK liM niLss Venierr troeg hii iii stig Neen verklaarde Marie Neen ik ben zeker dat ik het niet deed Lucille t ekiM rde mi i zoo dm ik het ge ego li id waar Susie bij was ilal ik liet 1 111 niemauii iinderh gezegul tieb ri ik hoop loch niet Pilt w iiiel mogelijk zeide LiicilU rn iig n naardig Wal moet ik er van zeggen sprak liii I nuM t vi or nzelf oordei leii Hel sli l 1 mei mijn sleiilel geopend Die moet uit den zak van h jas gcnona n Iju die ik in mlin kanmr heb laten hangen oVcr een stoel een ztH r nrgeloow les dat nH et ik erkennen l e per80 welk © dien num moei bekend geweest zijji met het geheinn wnord Wie was ilaiy Muiten mij ken lei echtH drie menschen dit mi I liirr u nirt miss Verner en dal me je hoe heet zij ook wwr Siisie zeiile Marie verKclirikl fhiiK erend F n denkt n dat mijn kamenier een oiisehuhiig eenvoiMÜg meisje met goe de begliiÉwIen naar uw krt iK r ging en het Iviv uerk taly spruk Lucille niet een niigeloovig lachjv woordig ie haad D vol en men kan den ernst waarmede Frankrük zÜn militaire plannen tegen Rujihud opmaakt nauweUiks meer onderschatten De correspondetit heeft ilen srevolmaohtigde der Ruasiaohc Sovjet regeering te Weenen dr üronsky gevraagd weUie uitwerking deze nieuwe actie in Moskou lou kunnen hebben Dr Bronskv hteld het niet voor buitengesloten dat FraaikrÜk aiul t het Juedenttsj Koltajak DenJkin PetloeTu on Polen In den smeltkroes van het Oosten heeft geworpen ook nog Roemenië en Hongarüe in deooelfden kroes zal werpen Dat bewijst slechts zeide hü dat Polen mllitaii en daarmede ook oolitiek voor l fankrü k heeft afg daan Daar wil Polen buiten gevecht konden stelten hebben wil eenige reden om aan te nemen dat wil het ook met HwwarUe kunnen klaar spelen De politieke en sociale uitwerking van dezen ooriog zullen ton slotte niet wU te betreuren hebben Frankrük wenschte alechta het kunstmatig gebouw van den vrede van Versailles in waarheid heeft het met den I oolBchen veldtocht den eerat n zearevierenden aanval op de gevangenis van Vexaaillen gedaan Gelukt het Dultsohland de rest van zün ecooomisohen krachten büean te houden en is het in staat zUn neutraliteit te handhaven óva zal het ook nag de definitieve ineeiutortlng van den vrede van Voreallles beleven De moffeUtkheid van de Hongaareche hulp au Polen heeft In Tsjecho lowakile d vreez gewekt voor een doorvnarsch Het leger ia gemobiliseerd waarbij het tot cinaiige oolueten en plunderingen kwam iHot Praa sche blaid Cetike Slowo schryft m verband met de iieutratiteitt weükkirtoii der £ e eeMMh regeering 4ii 4len RuMisoh Poolschen oorlog en met het oog op de mogelUkheid van een Hon aarschen doortocht door Slowaküe naar Rualand de toestand is voor ons zeer hachelijk Wij moeeten of het Karpathenffe bied voor den doonnarsch vrijgeven maar lan hebben wiJ oorlog met Rusland Af WU doen het met en ian hebbon wü een feiteltjken hoewel onbloedigen oorlog mot de Entente De gevolgen zoowel van het eerste als van het tweede iraval zouden voor ons nocKllottig lün In Duitschiand zit men niet mioder in de rats De regcering is vast bealoten coute que coute neutraal te bliiven Naar verluidt lou de entente reeds formeel geeisclit hebben troepen voor Polen bestemd door te laten doch aan t minirterie van Buitenlandsche Zaken is daarvan niets bekend De centrale commLHsie derbedrüfsraden van GrootBerlün heeft een oproep gericht tot ie bedrijfaraden en arbeiders eiders van industrie en verkeer in Groot Berliin waarin zü de arbei ierH aansooort voor een imperialistenaanslag der Entente tegen SovietRusland op hun hoede te zÜn De bedrÜfsraad der spoorwegen zal lederen trein doen onderzoeken of er zich wapnen of oorlogsmateriaal in bevinden Alle l edryfsraden moeten er od letten dat de De geschiedenis wordt woer m vliejtensvlug tempo gemaakt Vrydagavond Zaterilagochtend nog waren de Britsohe bladen optimLstiHch gestemd ten aanaiön van de Poolfeclie kwestie Ze vertrouwden dat de zaak na ICamenef a nota zich zou schikken Eilacie hun optimisme ie in pessimis me verkeerd en de medewerker van de Tiineu die als Lloyd George s schaduw mee naai Hythe jretrokken is noemt den toestand nu zelfs hoogst ernstig Natuurlilk had Lloyd Georse die niet veel voelt voo een verscherping der verhouding tot Rusland het optimisme der porsmannen euaine gedeeld en genoegen Kenomen met de Russische verzekeringen Nu staat Llovd George met alleen hü heeft niet uitsluitend te handelen voljrens eigen inzicht en lat zijner raudRevers hii heeft ook rekening te hou4len met de gevoelens van zün hoiKigenoot in casu Millerand wiens meenmg genoegzaam bekend is De Fransche premier zou niets liever willen dan de bolsiewiki te vuur en te zwaard vervolgen als hii maar troepen munitie etc had en de omstandigheden gunstig waren om Polen ter hulp te snellen Lloyd George achtte het daarom beter met zün Franachen collega eerst eens overleg te plegen Hythe ver i wederom uitverkoren ala conferentieplaats en ZatendaK zijn de ataatshp o fdg n daai aangekomen Millerand was natuurUik vergezeld door Fooh wi ns vacantie nu al ten tweede male onderbroken wordt terwiü üuk de adjunct chcf van den Keneraten stuf generaal Desticker en iterthelot evönetns op het appel waren Llov i George heeft zich de assistentie verzekerd van lord Curzon en admiraal Beattv wat er oop zou wijizen iat wanneer het eventueel tot een oorlog tusschen de entente en Rusland komt Frankrijk de aoviet te land zou bevechten en Engeland de bestrijding ter zee voor zyn rekeninc zou nemen Nu moet aan deze dreigende houding niet al te veel waarde worden gehecht Wanneer Lloyd George de wapens tegen kusiand zou opnemen kreeg hü meteen de geheele Russische aubeidcrsbevolking die niets wil weten van on ierdrulckin der revolutie in Rusland tegen zich Te Hvthe zal hy duH wel remmend optreden waneer Miüefand al te hard van stapel zou loepen Mogen we de berichten geloov n dan vindt de Fransche miniater üresident voldoende aanleiding om aan te dringen op een krachtige actie tegen de bolaiewiki een aanleiding die ze hem zelf aan de hand iiebben gedaan Na het ontvangen van Kamenef s notii hebben Lloyd George en Curzon een onder Fe uilleto n De Vrouwe van Darracourt lioor rilAKLK OAKX H t iiillH ii e Til 1 1 WF S K1 INK KiK I t Nadruk v rUnlen houd gehad met de twee Ruaaiache vertegenwoordigers over den inhoud en resultaat waarvan vele verhalen de ronde doen uloch waarvan niemand t rechte weet Volgena het Journal zou Lloyd George geei scht hebben dat de regeerin te Moskou onmiddelUlk aan haar troepen bevel zal geven om den opmarsch te staken ert zich tot t defensie te bepalen en zou hii verder t volgende toegezegtl hebben De Poolsche parlementaiis die niet alleen het Poolsche oppercommando maar ook ile Poolache regeering vertegenwoordigen zullen onmidl lelUik naar de vijandeUJke linie tcrugkee icn voojzien van volmachten niet om den j vrede te teekenen doch om de boisiewistibchü regeenng afdoende waarborgon te geven dat Polen niet tot het offensief zal overgaan en wellicht tevens om de algemeene lynen van het accoord vast te atel len De Rusaen en Polen zouden zoodoende onder elkaar een baais vaststellen voor het vredeaverdraff welke op de Londensche conferentie zou worden beekrachtigd Vol ens een bericht uit Londen komt t Engelache voDratel in het kort samengevat op het volgende neer Een lO aagsche wapenstilstand wordt gesloten welke den 9en Augustus des middemachts begint Beide era bijüvea m 6itBTTTtrff 1feZ tr5fi 7 dié ze momenteel innemen De geallieerden verplichten zich geen troepen of oorlogsmateriaal naar Polen te zenden gedui ende de perioden tusschen de staicing Ier vi ian leli ikhetlen en ie onderteekeiuivg van den vrede In ie ier geval staat vast dat Llo yd George stelliger waarboi gen heeft geëischt dan in de nota van Kamenef waren gegeven De süvjetvertegenwoordiger beloofde de Britsche wenachen onmiddelliik naar Moskou te kabelen en ójpjraand antwoord te vragen zoodat het op de conferentie te I Hvthe nog zou kunnen worden bee sproken Dit it gebeurd en prompt op tyd is Tsltsjenn s repliek te Hythe gearriveerd Als een om IS het te midden der vergaderden gelold t verooreaakte een geweldige opschmlding t wm allesbehalve bevredigend Volgen de Timcw ia het een vierkante verwerping van het Britsche voorstel Vrijdagavond door Lloyd George gedaan De Sov ietregeering verkiest rechtstreeks met Polen te onderhandelen en naar zü zegt is reeds een zoodanige regeling getroffen dat de Rusaiacht vertegenwoordiigers Poolache gedelegeerden a a Woensdag zullen ositmoeten Ce Time8 correapondent constateert dat dit antwoord van Moskou aanmatigender van toon is dan men had kunnen verhei Itidelijk gezien lederwn nu dal evengoed als ik kunnen ontdekken ijui moet de dief liel paneel dus ontsloien hebben zeide mevrouw Onllon Ei wan titilte terwijl aller oog n zich op Merle vcHtigden Ik kan tot geen under IteHluil komen zeqde hij ernstig T ueiile keek naar Marie en aloeg toen lie oogen weer neer Mevrouw I altoii ging ill de zaken uh op deftige niniw ceflirige wijze IIenier zeide zij ik herinner mij dnidelijk dut ii ons gewproken hebt over het geheime woord dut hel paneel kon ontsluiten Wat ben ik Idij dat u ons t wfïord üet gezegd hrht Ik ben zeker miss Verner dat u daiikImaT moet zijn dat Lord Merle niet inging op uw verzoek om liet gdhciiii te ver ellen Marie keek neer met iH n niooicn Kcliijii van vcrulagentu id Merle keerde zieli naar het raam het wuh Lu ciire die sprak Lord Merle vertelde Marie het woord zeide zij Mevrouw Dalton sprong op irong werkelijk op Hwft hij het gezegd Ileht n lu t godaan Lord MerloV Ja mevrouw zeide hij Maar ik begrijp niet wat dit met di inbraak U maken heeft Mevrouw Oaltnn ilenkt dal ik die l eb gepleegd riep Marie i niili nil Merle lachte l eleefd wachtfiin doch de SovjelreJKeering voelt dat zlJ Polen bü de keet Iteeft en wil blifkbaar niemand tusschen haw en haar slachtoffer laten komen Met het ook oo het onbevredigend antwoord befloten de leider der Fransche en Engeliio e ilegeermg Zuterdajiavond de zaak te vAwUzen naar hup respectieve militaire en Jnaritieme adviseurs Hun advies zou ZoÉdag worden besproken Millerand zal deitalwe zün terugkeer naar Parijs tot nergen namiddag uitstellen en Lloyd Georffv zal zlln beloofde verklaring lUet eerder dan Dinsdag in het Lagerhuis kunnen afleggen Tot zoo ver de Times corresooTKleBf Van zekere züde wonlti te Londen jmeld dat Kamenef s delq tie gistermoigen aan de hoofden Indien deze holering eewe grond hoeft dan blijkt daaruit dat de vjot regeer ing Polen tegen generaal Wraafcel of hem tegen Polen tracht uit te spellti Ook heet de sovjet regeering bereid te n te Parus te ondei andelen met de Pr ch regeeriwr over de aanzienUJke som m Rueiand aan Frankrük verachuldigd ia § i A deelt fit onder alle voorbehoud medÉ Dr conferentie te Hythe leeft zich gia teren van m rt orm tiiAiJot s middsJTs hatf fVée bczttf gehouden met Tlusland weigering en om half drie werden Ie besprekingen hervat Lord Kidder die deze mededeeling aan lif geallieenle journalisten verstrekte vuegile er aan toe de toestand is ernstig 1 Terecht Lloyd George wordt voortdurend meer in t nauw gedrongen De Russen tarten hem haabt den oorlog te verkla ren tei wül hy om allerlei r6 ienen wóndergraag de onzijdigheid in hot PoolschRub alHcbe conflict zou bewaren als dat z n eer maar niet te na kwam De Itaiiaansche regeeruwr die daartoe gedrongen door de arbeiders steeds vrii el aan Engeland s zij ie dtaml bij de bepaling der politiek tegenover Rusland hoeft weinig lust zich in t Oosten in een nieuw avontuur te steken Naar in toona in fvende kringen te Rome verluidt wi ze v el haai bemiddelmg geven om tot viedc met SovietiRualand te geraken zich m Ie gebeurtenissen in t Oosten mengen daaraan denkt ze niet De minister van Buitenlandsche Zaken Sforza heeft naar de Vossische Zeitunjr verneemt verklaard dat er van de beide mogplykheden van een politiek tegenover Ru slan l diegene van een prikkeldraad versperring overat gaten had gekregen De blokkade politiek heeft de Sovietregee Neen antwoordde hij iMMlaard of Kohooii haar luon eenigr gtmielijkhetd van zijne zijd gaweltigil had Mt n dat denk ik niet maar ik dmiji dat hel mogelijk is dal xlj ienmnd anitera het wuord kan gezegd hehhen Er heerschto stilzwijgen Aan wien kan zij bet verMd helibon r vroeg mevranw Dalton Wel aan vijftig menschen zei hij de schouiilers ophalend Een znn al goiiiiog zijn wanneer die niet eerlijk wa inerkle nH vrouw l altoii op liilKt zeide hii Ve r zweeg men tot n prak Lucille ernstig Liinl Nh rie nii t ihtiikt n tieht ons nog niet uUes gt zegd Wal iHiit vlug iu het raden mijner gedachten inompelde hij zaeht S iii dal heb ik ook niet Het pijn iliksio dfi l heb ik achterg hoiiden maai Ik vre w dut ik het u UMie4 eggen daar wij zoo ver gekomen xiin 1 hadl he mij dadelijk nmelen Begigen prak zij similwr Het is dil zeide hij Ik sprak VHii voetii Mi rukken huilen ik kaaHeii liet waren die van fwn man imi ïk had Ie Vergeefs kunnen raehteti te raden an wien zij ware4i niaar bij toeval wiat ik hel Oisterenavond wa tk In mijn kamer aan hiH raam vlak tegenover de kassen toen ik miln hotteler K rUvt hniiriie spreken ntet een man jniKt onder hel raant t Wordt vervnigii Ik ik dat dacht zou ik or niet over gesproken hebben maar u de rent van ln l z Iverwerk loegozondon hebhen zoodal uw collectie compleet zon zijn prak hij hofïelijk Maar in ernst ik geloof niet dat het feit dal ik miss Vcnier het woord heb gozegd dat liet kIiI kon optMien iets te mnkcti heeft nicl mi In verlies liet is niet waarM hijniijk dat zij hel aan iemand gezegd hoeft Neen zeide iiievroiiw Dalton lec ilig zo fa iniHs Verner zen zich iiau zulk een oAbeseliaiimdheid niet schuldig maken Mat dacht ik ook Hprnk hu luchtig Lncillu hief het hoofd op Marie zeg aiUi l ord Merit dal n hel v verleid liehl zei zij langaaan Marie keek half verlegen half vei ilrii tig op O r ncillc Lord MimIc ik moet n eggen iE hoop dat ii niet ie slechl over mij zult denken maar maai ik vertelde het ffij glimlachte maar nogal ernwtig Aan wien miss VerneffV Afin aan fjueilh Fin aan niemand anders vroeg hij Zi i liet het hiiofil hangen en zweeg Zij spwlde de eomeiiie werkelijji met veel talent Ga door alw je blieft Marie zeide Tjncilh bijiui scherp iiord Merle IT wnn iemand j lers in de kamer toen inisH Vertie r mij hel woord muin de niijn kamenier was er hij Su