Goudsche Courant, dinsdag 10 augustus 1920

heele front de gevechten licb inin ttfr voor on Een tweede bericht bUikbaar na het voriw veMchemen xeirt Wü h ben r i1etrnin fenomen aan de Boe r worden verwoede K rvecbten Rwleverd BÜ Brody ton ziii lön van l etKk en ten KuJdweaten van Tarnopol hebben wü de Polen teni eworp l Wü bereikten de Strypa 16 K M ten ui den van die stad Jn den KrimHector liln de leirers van WranKel die in den sector van Alexandrof tot den aanwal waren overiteiraan ut gvvechten van andenhalve week tcrLi jrewoipen iHet Poolsohe atafbericht iuiit AfileeLinffen bolsjewistische cavalerie die in dichte drommen lanjrg de Djitoche crenfi aanrukten hebben PrzasDVu bezet on nadereai in kleine verkenniniïduf ioehnsron Mlawa en Ciechanow iDe Poolache afdeeliniten Ue Fozanv haidden ontruimd hebben bevel ï kreKen om die pleatu weer te bezetten Tusschen de Sereth en de Boe ïiin de bolsjewiki na een verwoeden stnit uit hun ateliinjren bü Pryny geworpen Op heel dit re leelte van het front hebben de Polen dun hun verdediifinKslinie n iw Jii Ten Wïeaten vaji Sokolow duren ie verwoede tevechten voort In den loop Ier plautselijke tcKenaanwallen hebben Je Polen irc vtuitfrenen iremaakt en mitrailliïur 4 veroverd Tuaschen DroirieEin en Koden büiven de Poolsche troepen in vooitdarende ffenreohten met den vijand irowiklti id die njettejrenstaamie z n onmetelijke verliezen den aanval voortzet Lanira tlo Boes tuaschen Xoden en Wladimir Wolinski zijn alJe pofriniwn der bolajeM iki om de nv er over te ntedien verijdeld Met het o r op de aanataunrio berechtinK van oorlofnunisdMUxere vo het HooeKerechtahof te Lelpzijr zijn naar de Dailv Mail meldt een aantal detective van Scotland Yard te Londen op iaJit iler Uvitfche reifeerintf heaig verhooren af te nemfii a in Britsche aretui ren die bii de berecntinff zullen worden opgeroepen IDe meegtea dier retuisT in z n oud ttriiders die toduréfitta den oorlgir Blachtof crs der DuitBchers waren een verne ten U reuk Men iraf e te drinken aan varkens die des anderdaairs dood in hun kot laeen De veemarkt van Gent i jpealoten en de irouveraeur raadt de landbouwers aan hun vee zooveel mojreliik binnen te houden Er wordt irewaiüct dat frestorv n dierea onmiddellijk in den trrond KedolyeB worden iDe veeartsen ztfn de mceninu toettedaan dat de siekte die onzen veestapel met een echt ramp bedreijft en den oindenranir van tal van boeren voor evolfr kan hebben in Belicië initebracht werd door koeien uit Duitschland herlbonutlir Drtafwndfl ireiondheiidBmaatreffelen ziin dwr de hoojperc overheid voorsreschreven om de voorbzettiwr dier plaag te voorkomen namelijk het verbieden der veemarkten In teifenwoordiirheid van ien toestand wordt er aan de Landbouwer sberk aanireraden met hun vee zoo weinisr mogelijk laniTs den openbaren wejr te sraan em in voorkomend jrerval reen besmette stallen Le naderen Zie verder onder Landbouw generaal Swait vioe vresideat van den Aaad van Ned Indië in verband met de Indië HoUandvlucht De meest volledige steun der Eegeerin r i hem toegezegd De heer Leendertz zal onnUddellilk na het af komen van de vergunning naar BritachIndië vaan voor het verkennen van het terrein Hü vertrekt de volgende week naar Soerabaja om steun te vragen aan den handel Thans is reedt f 90 000 bijeen De heer LeendertK Ib Tooraemens een irroot Bristol vliegtuig aan te koopen dat ruimte biedt voor zestien Per gone n 424e NED STAATSLOTERIJ 2 kl Trekking van Dinsdag 10 Aag ƒ 20000 na 17582 ƒ 1500 na 13081 ƒ 1000 na 17973 ƒ 100 nos 1267 5761 8561 16594 18668 Prijzen v SO 19 26 51 57 62 80 86 120 146 184 186 188 198 208 256 280 326 359 481 741 862 974 989 996 1162 1184 1216 1234 1280 1286 1439 1516 1548 1669 1670 1679 1677 1810 1820 1827 1830 1843 1912 1987 2078 2087 2164 2264 2295 2361 2460 2487 2488 2619 2620 2524 2671 2709 2725 2816 8005 3030 3036 3147 3195 3207 3216 3344 8368 3385 3421 3569 3606 3611 3632 3662 3669 3729 3806 3811 3816 3824 3871 3947 3966 4048 4076 4088 4110 4140 4168 4196 4214 4278 4305 4416 4447 4649 4696 4607 4616 4666 4663 4681 4697 4741 4768 4771 4866 4960 4961 4971 4993 6011 6026 6038 5064 5104 5209 5210 6297 6390 6436 6603 5638 5667 5686 6696 6721 6746 6811 6826 6909 5950 6025 6037 6123 6148 6188 6211 6218 6291 6296 6646 6689 6716 6743 6832 6893 6920 7010 7029 7128 7137 7159 7196 7235 7336 7403 7429 7606 7516 7526 7687 7663 7689 7714 7723 7729 7733 7767 7936 7949 8051 8093 8193 8217 8271 6317 8356 8373 8394 8486 8506 8623 8604 8840 8855 8859 8872 8925 8932 9005 9232 9277 9424 9569 9591 9613 9729 9767 9831 9838 9927 9928 9947 9968 9980 9992 10034 10041 10135 10181 10346 10340 10361 10397 10406 10599 10614 10776 10802 10816 10820 10991 11089 11120 11124 11321 11340 11389 11614 11657 11559 11816 11842 11856 11917 11932 11975 12002 12022 12151 12178 12189 12253 12256 12422 12516 12623 12561 125 8 1Z694 12613 12615 12640 12745 12769 12811 12821 12914 12940 12946 12956 12972 13009 13176 13219 13227 13£68 13278 13296 13301 13327 13331 13414 13433 13462 13466 13480 13531 13665 13671 13721 13745 13755 13766 13807 13886 13925 13935 14026 14051 14111 14262 14309 14428 14444 14470 14487 14527 14689 14648 14650 14666 14710 14717 14746 14747 14835 14916 15003 16006 15029 16067 15099 16146 16303 16348 15389 15515 15516 15637 15581 15627 15632 15647 16648 15666 16759 15816 16817 16832 16867 16872 16940 16982 16040 16066 16201 16286 16333 16362 16383 16413 16463 16585 16684 16723 16763 16771 16780 16821 16899 16920 16927 16943 17087 17090 17102 17103 17110 17287 17309 17481 17434 17533 17634 17542 17746 17790 17892 17900 17968 17989 18036 18056 18061 18119 18151 18178 18216 18269 18301 18398 18434 18567 18624 18639 18667 18683 18685 18796 18803 18823 18863 18962 19161 19183 19206 19212 19238 19274 19309 19839 19469 19492 19610 19513 19590 19751 19788 19872 19976 20047 20125 20129 20142 20148 20197 20204 20212 20220 20236 20248 20261 20352 20362 20430 20463 2059a 20598 20769 20778 20883 20908 20927 20931 20966 21009 21026 21033 21169 21200 21243 21249 21288 21330 21410 21431 21459 21614 21624 21635 21642 21673 21679 21819 21832 21880 21895 21903 21052 21993 21995 22000 22041 22077 22087 22180 22200 22274 23284 22301 22369 22386 22408 22466 22491 22518 22602 22626 22641 22681 22738 22764 22846 22904 22906 22994 22998 Vorige Itist no 21187 moet z n 22187 GBMBNGPE BERICHTBN HINNENLAND Nederland en Belinë iDe correspondent te Parijb van de N R Crt seinde jristeravond Voltrens de Tempa verzekert men te Brussel dat Frankryk en Bnjreland deze week bü de retreerinfr in den Haasr een vricndschappelijken stap zullen doen in den zin van de Bei riache oplosainjr van t vraagstuk van de Wielinsren De Beljrische reKeerinjt schijnt op het oojrenblik een hervattinjT op nieuweai jrrondslaa van de herzifininjT der vendraffen van 1839 niet onder bet oojT te zien daar Ensrelami tot dusver niet de bedoelinjr kenbaar heeft iremaakl Beijrië te steunen welk laml van Framkrijk s steun verzekerd is De Hollandach Belfrïsche betrekklnKen I rorresnondPiU van hot Ubld te iciievo sehrijfl h lift Handolsbliid vmi IMiiwlfig K hlnid wah ccji lioriclil uil do J i ül Piitihicn iv ir t iM iiH üi waorin de I ii hs lMhn i Dj nïHjxindont van dut bind ilcii VDorzittiT vati de BolKiHrbc KaiiiiT lm Moc dcni BrUiiL l aU sprt l i i hij ot n ihprinncrinpypiwhtighc id wixirilcn in rlon niojid legde welke zeer imiiangPiiHani waron voor Nederland Hij vjih eze d liobheii dat oii m laml liinultiii was aan zijn ogoismo en itt HclKió n l rankrijk terminal een bondL eMoiilHehnii geftloten hniiden eggen 111 nu taal ik mijn g fÏHine varen n seliaar ini i aan uw zijde Ik hel ilil arükeltje lalon lezen aan leii HeJ giselien luinister Vandervelde die liel eongrt Ier 2e Inleriiationalo I jW niitt I e heertlVandervdde dio geen v i ikeiir had om Vlaani eh te Hpreken vi klaarde dat hij nog i n het verding van Je Penplo noen in dat van de Inili pendanno Belgo iMo wnordon iifMigetrofTen liad en dal bij ook niet waarschijnlijk achtte dat zijn partijgermot 1 5 vaoi zlttor déT Botgifielio l wefte Kanior ze nitgesiprokeji hn De lieer Miilervclde lietTeurt dal i Holhiii l svliHelgi ehe betrekkingen 1 1 lil ongciilijjk niet zoo zijn als wel vens lieliik wa i an i Belgisehe lieiMniiiig welke tiiaiiK in riolTand heerrtclit wilt liij voor vn goed deel daaraan dat inen de beteokeniH vari liel Belgiselio imnexioiiiKmp vtTre ovordrijft l i Aiine ioninton tellen wel o nigo niiniiien vim heteekeni maar hnn in vloed onder de lievolkingi zdve is uiterst filing Dat huiuide men in nolland toeh el in het oog En ook den invloed lier pers overBchatle luen niet IK wilde den heer VandervWde neg eeingo andere vragen stellen doeh vergal dat tiij behalve Genosse Vandervelde ook Minister van ftifitilitMu lielgi ih hij zelf vergat liet e hler niet Alleen dit wilde hij wel verzekeren hu er in Belgiiii omtrent deWielinger liiJifjstie Iwhts ón opinie heKtaat n ilal is die wolke door den Minister van Hniti nl mdsehe Zaken we rgegeven werd Minister Vandervehie zegde ook voorstiuider te zijn van een defonflief l ranseh Belgiseh VerhoTid niet den na Ihiik n i defenwief Ook voiii een dergelirk H JIandse b pel seb Verbond on liij v cl gevoelen maar ilolliind heeft zich daarvan allijd afkeoHg getciiml yjjiiH in iens ten nnnN hle want iriogelijkheid van fh n terugkeer van lid inililari nie in Ouilsehland blijft f eh lilfiid brfitaan I al ei il Belgiji nog waren dFe TTolhind van DiiJfselige zindhcid woikc volgens lieni hi Moniniiige kringen inderdaad iMt taat verdarhten kon hij niet ontkmnen en hij zinspeelt ook op 1 i o lstra H houding inanr In Nederland elf niaak men zieb daar erger voorstellingen vaiv dan het in weri eJijJiliciij wel is i e onderteekeniwr van het I lirliiiche VFedeaverdrsK die eerst Dinodiur te Sèvre taxi plaats hebben toen Dondordus veivolffens Zonda en ten slotte iri teren is opnieuw uit esteid naar Reuter seint De reden is dat Italië en Griekcinian i het notr steeds niet eens zün over den D xtckuncsos iDe uJtwasaeJinK der ratificaties van het vrcdeaverdrafc met Bulxftrijo heeft Maandagochtend plaats irehad op het ministerie wan buitenlandsche zaken te PiariiH De plechtifpheid werd voorgfOeUai door Julep Gamboai BuljrarÜe werd vertegen woord iflrd door Hadji Misjef voorzitter van de I3ulRaarsche afvaardiftinfr De vertejrenwoordi er der jreallieerden waren voor Frankrük Jule s Cambon voor Beleië Rollin Jacquemin voor Enireland Sir Geonfce Gr tham jtevolniachti d miiiJsteï voor Gr Brittannië voor Italië raaf Bonin voor Siam prins Charson De commissie van den Beijrischen Senaat hebben ristermiddaf de wetsontwerpen nopens den ft aan de oud sti iiders en de iverbooRQnjf van de onderwHzerstractemenr t n behandeJd en jpoed ekeurxi Wat de ftchturendac betreft zijn de commissies echter van meenin dat men een zoo uitgebreid en emstisr Vraagstuk niet overhaalt masr afdoen Ondanks tal van verEoekachriften van werkliedenvereemJirJniran sal de Senaat het ontwerp in deèe zittin niet meer behandelen Hetzelfde eeUh voor liet vraiLsrstuk van het Vlaamsch in de openbare besturen Er is een zeer sterke ntPOominiT onder de swiatoren om dit vraairfltuk tot Novemiwr uit te stellen De senatoren meenen 4at het thans met de sreschilcte tlM i om deae wetsontwerpen ertistlK te beetudeereA De ultsluJÜng lïet iaatate schrijven van den Alg Koil Bou wvakarbeiderabond den Alg Ked Grond werk erflbond en d€ n Neutralen Tijnmerliodenbon J dat den grondslag tot nieuwe besprekingen kan scheppen tiwsoben patroons en arbeiilcrHorganiaaties en waarop de A N B vóór Woensdag antwoord verwachtten iti nog niet door de patroops behandeld Vrijdafcmiddag vergaderden de beflttiren van de arbeidars organiflatiee De ataJdn te Wütsdioten Do stakende cartonbewerkers van Winscholen Stadskanaal en OudePe kela l eeiloten met 539 tegen 36 stem nien niet in te gaan op het voorstel der fabrikanten om het werk tegen 26 gulden weekloon te hervatten tiü verdere voorstellen alf te wachten Dii staking duurt voort Van lüt Harderwijk zijn een dertig lal arbeiders meeet visschers naar Winschoten vertrokken oK aldaar werk le vindon BUITEf LANDSCH NIEUWS BELGIË IntenAUlona teeljedencon ren Jist rmor rea is omier voonzitterschau v n Havelock WiUon het mtemationaai zeeliedenconKTes eopend De minister vajn arbeid heette de sredelcïreerden welkom en prak ziJn bewondennjT uit o ver de prestatiea der zeelieden tesren dert oorloK Beljrië zal trachten in zim wetten de te Geneve renomen besluiten te verwerken Hidfl flpr evenals de kwestie van S urendft en 48 uiir6 week die te Geneve niet ft reff td ia Hü fcaf uitinjr aan de hoop dat alle landen het voorbeeld van Prankriik en Zwitserland zouden voliren Hij einddffde met de verwachting uit te preken dat de Duitsche zeelieden het werk van haat ui dood zouden verireten en aan den vredeaarbeid zouden medewerken De Becliiiwche deleuratie stelde een mo voor die verklaart dat aaneezien doconferentie te Geneve niet de 48 uurs weekioelaat bet conjrres onmiddellijk de noodifre stappen zal doen om de verschillenderefreerincren te nopen de eischen van denbond in te willi ren bij irebreke daarvanïal een internationale actie op touw rezetworden om spoedijt een alnremeene stakmsruit te lokken teneinde door internaitionaleOirereenkomsten de week van 48 uur op zea n 44 uur in de hawen jreresreld te krijtren De Amerikanen zullen voorstellen dat tEoeUed i de schepen in elke haven moire verlatev Teffen cftwaardiffe Belven De BeUcische minieter van justitie heeft aen wetsontwerp insrediend waarbij trenaturaliBeerden die zich misdragen hebben door verstandhoudinir met den vttajid of die riA niet zoodanijf je rens Belirlë iredraxen hebben dat zt den naam van Bele waardin zÜn de Beljrische nationaliteit ontnomen woidt De veepest Over de veepest in Vlaanderen en de onruatbarende verwoestin ren er door aanirericht deelt de Nieuwe Gaizet nosr het vol Wtde mede Er heerscht thans een zonderlinge ziekte in Vlaanderen die men de veepest heet en die irroote verwoestiniren aanricht in den veestapel De melk der zieke koeien verspreidde Suikergebrek Vooruitgang te Rotteixlani heeft het volgende telegram veraonden aan den minister van Landbouw o ïï ® ® Vooruitgang Rotterdam met 30 000 leden zit zonder suiker daar Centrale SuikermaatscheppÜ hare aflevering heeft gertaakt Veraoeke spoedig in te grdpcn De Duitadte steenkooldoorvoer via Rotterdam De Lil ert deiilt mede dat de I raiise he iinibtenaar l last met het toezicht op deii d mrvoer van Diutsche steenkool over Hotterdani naar Frankrijk een onverwacht voordeeltje aan de ibilliiiulscbe en Dnit che fwWpppTs heeft bezorgd dat den Franwhen rttaat cliter reeds zewhonderdduazend trancs beeft giïkoHt fieiioenido ambtenaar vernam dut het dageHjkKch verkeer in de KoUerdanisebe fKveij zeshondord ton beloopt Het K echter getJoonte dat het niinimnini ijfei wiinit opgegeven Iiv weckelljkbeid bidraagt de doorvoer gewoonlijk ih hviuizend tonDf ambtenaar evenwofl niei op de hoogte van deze uflanee en Ongeval in ecu fabriek Op de mpie rfabriek Van Gelderen Zonen te Velzen heeft gisterenmiddag etn ernstig ongeval plaats grfiad Door nel springen van een met gassen gevulden cylinder werden n l vier personen min of meer ernstig aan he4 gelaat voornamelijk aan de oogen verwond Bij een hunner zekere A H wonende te Velzeroord die gisteren voor het eerst op de fabriek werkzaam was vreest men voor algehele blindheid De analyst M die eveneens tot de gekwetsten behoort werd naar zijn woning te Aimsterdam vervoerd Het mÜMmgelid bU Dahnatadt Nopens het ongeluk in de mün Kaiser Btuhl wovdt nor nader nmeM kt Wfni verontruHt door dit lage cijfer riop dadelijk ie Hchippoi H bljoen en Htehle liuiV ri pi einie voer van 25 cent per siijiplementairH ton wjalk vf orst el nulunrlijk gfolig werd aanvaard Het contract werfj geleekeiid en nu wordt per lag Irieditizeiid ton verladen helgoen hel norrmile cijfer is Ziiiderz evia cherü en Onjcevallenwet JJe Vi cheJT veTeeniging 0nze1W kunist te Hurdtywljk heeft van het beslijur der Kijksverzokeringflbmik op haar vraag of hel visficbershedrijf ep de Zni ler ee verzekeringspliehlig is het volgetide antwoord ontvangen Volgens do jurisprudewUe van den enlrielen Ilaud van Beroep ongevallen verzekering tè ÏÏÏj ecbt l cboort de Zuiderzee tot de li innen wateren hedocld in art 10 sub 8 dor Ongevallenwet 1901 Door werkgefvers die het iist iclterHheKirlitf op de Zi derzet uil nefrnt U ifi dufi wel degelijk iireinic vcrschuhiigd Daartoe rloet niet af dat in een andere we in easude Visseberi twrl hed viseehen in do Zuiderzee in arl I wuh Ib is gerangschikt onder de kiiNtvifWcherii en voor het viswchen p lal water bijzomiere voorschriFtem zi iii gegeven De hygiëne tentoonateUlnir De offieieele opening van de llygie ni feiiloontoUing i hojHiald op Woens lag 18 AuguHliu des namiddagn H tulMn 10 Ie T iee alon van het Gebouw vaffl het Kon Zortl Bot miscli Genoolflchap ie sGrivcnbage Gemeente Ambtenaren in Zuid Holland In de te Rotteirdam ehouden verjraderinjT van de afdeelin Zuid Holland van den Nederlaaidschen Bond van Gemeenteambtenaren is besloten de volgende motie aan Ged Staten te tsenden De afdeeUnjr Zuid iHolland van don Nerierlandschen Bond van Gemeente ambtenaren vergaderd te Rotterdam dringt gelet op den noodtoestand die in verschillende Reainnen van itemeenteambte naren heeracht na zeer uitvoerijre bespreking met grooten ernst aan od zeer spoedif e beslissing in zake nadere rebelling van de jaarwedden van burjremeesters secretarissen en ontvangers in ZuidHolland en spreekt hare verwaohtin uit dat de aanstaande verhoojrine der betrokken jaarwedden een zeer belanjrrii ke zal Etjn en dat de nieuwe jaarwedde reëel ing zal werken van 1 Januari 192 l sf Het Maas Waalkanaal Ten uiden van den dük die Malden met Heumen verbindt ten noordwesten van Mook en ten oosten van Heuimen is men thans begonnen met de eerste werken voor den bouw der Maassluis voor het ontworpen Maas Waalkanaal dat een verbinding zal vormeoi tuaschen de Maas bü Mook en Linden Katwük en de Waal blj Wfeurt teigenorver Ooeterhout loopend laofOi Muiden en Neerboadi Het U t in het voornemen dit laar met behulp van den excavateur den fundeerin fsput te raven die ruim 400 M lang 75 M breed en 7 M diep wordt in 192 zal dan de sluis zelf worden aangebracht iDe Maaszoowel als de Waalsluis zullen een lengte krijgen van 330 M bij een doorvaai twiidte van 14 16 M De inrichting zal zood ig ziJn dat twee sleepkanen van 2000 ton eUt met bii behoorende sleepboot tegel ijkertijd geschut kunnen worden De breedte van het 12 KM lange kanaal zal op kanaalpeil 60 M bedraa en Het radioetation Gistermiddag heeft de eerste steenlegging plaats gehad van het groote seingebouw van het radiostation Assel De echtgenoote van den minister van waterstaat mevrouw König deed de eerste betonstorting De minister van waterstaat wa s bü de plechtigheid tegenwoordig De C B V De minister vaai Wiaterstaat heeft ingestebl een commissie aan welke is rf pgedragen een onderzoek in te stellen naar de gestie van de N V Centrale Bouwtnaterla len Voorziening te a Gravenhage en in verband daarmede te beantwoorden de Vraag of er voor tie regeering aanleiding bestaat mede te werken tot continuatie van deze vennootschap voor de thans nog resteerende 8 jaren Een derde X U Provinciaal Ziekenhuis Verschenen is het algemeen veislag der afdeelingen van de Provinciale Staten van Noord Hol land Ijetreffende de voordracht van Ge ieputeÊrde Staten om hen te machtigen terrein te koopen aan den Lage Vuursche Weg in de gemeente Hilversum en een crediet toe te staan ter bestriding der kosten voor de voorbereiding van plannen voor stichting van een Provinciaal Ziekenhuis op bedoeld terrein Vele leden meenden de voordracht niet voetstoots te kunnen aanvaarden en wenschten in elk geval zich hunne beslissing voor te behouden totdat meerdere gegevens te hunner beschikking staan Zij betreurden hierbij vooral dat niet alle conclusiën der toelichting voldoende gemotiveerd z n en dat het raiq ort der Commissie ad hoc waarop het gedane voorstel berust slechts door ter visie legging ter kennis der Staten gebracht is waardoirr vele leden dit niet gelezen hebben De wensch werd hierbü te kennen gegevefi dat alsnog dit rapport aan de leden mocht worden rondgezonden Algemeen werd voorts de wensch uitgesproken dat Gedeputeerde Staten eenigszins ge letailleerd op de ten beste gegeven beschouwingen zullen willen ingaan en uitvoerig van antwoord dienen op de verschillende vragen weUce bij de behandeling gerezen zijn Door vele leden werd betreurd dat de door het Ryk voor eiken armlastigen krankzinnige gegeven bijdrage van ƒ 40 veel te gering ia en de houding van het Rijk ten d allereerst schuld draagt dat de financiën der Provincie door de krankzlnnigenverpleging in het gedrang komen Wat voorts de nwededeeling betreft dat de Gemeente Amsterdam niet het voornemen heeft over te gaan tot den bouw van een eigen krankzinnigen iesticht noch van eed inrichting tot verpleging van andere maatschappeluk oogeschikteu meende men dat 2 S der l Joordhollandsche patiënten uit Amaterdam herkomstig zyn zoodat de lioofdstad terzake van deze ongelukkigen een moreele verplichting heeft waarvan de naJcomlng niet zonder meer aan de Provincie behoort overgelaten te worden Ontvanger van a Gravcnhaxc De heer P van Vlük adjunct directeur van den gemeentelijken accountantsdienst iH tot gemeeaite ontvamrer van den Haas benoemd Het Esperanto Coftgrefc iReeds Waterdag waren te e ïravenbajre de talrüke congresbezoekera aawrekomen uit Frankrijk Engeland Duitschlond De nemarken Zwedeai Noorwegen Italië Spanje Ooetenrijk Hon iarÜe zelfs uit Rueland en Perzië en in de measjes H B S op het Bleüenburg waar allen werden ïngeschrerven was het een va et vi it van talr vreemdelwi en Xtatui K was de offieieele openingsdag Het begon met een pmt atantsche godsdienstoefening in Esperanto m de Fransche of Waalsche kerk in het Noordeinde waar ds R W F Küfteaibelt voorheen Ned lndisch predikant voorging Om S 16 vereenigden de coogressijïten zich In de Ridderzaal op het Binnenhof Hier waren aanwetzag de vertegenwoordiger van den minister van Onderwijs de vertegenwoordigers der Spaansche Italiaansche en Bulgaarsche regeeringen de bungemeester van s Gravenhajce ntr J A N Plfttijn De voorzitter van het vorige congres de heer J M Warden uit Edinburgh heette de offieieele vertegenwoordigers welkom im t büizonder den burgemeester van s Gravenbage Hierna deelde hii mede dat het cottgres onder leiding zou staan van den heer Isbriicker uit s Gravenhage en droeg flpr het voorzitterschap over aan den heer Isbrticker 0e burgemeester mr Fiattjn dankte voor de weorden tot hem gteaproJten Hij wees er op dat de beswaren tegen een wereldtaal nog zeer groot zijn maar de tijd er voor is tbaias gunstiger dail ooit Een internationale wereldtaal zou geen overbodige weelde zijn Spr sprak den wensch uit dat die idealen van een wereldtaal in het ËBperanto zouden verwezenllfkt worden De vooi ziter hield daarna in het Esperanto de openingsrede waarin hii allen welkom heette d ie gehoor hadden gegeven aan den oproep om dit congres weder bij te wonen Prof Prevat uit Geneve vioe preBÓdent van de Internationale ElsperantoVereeni ffing en schrijver vam bekende Esperantowerken vergeleek het Esperanto biJ een boom die veel geleden heeft door óen storm maar die voldo de levenskracht heeft getoond om te hergroeden want ook het Esperanto zal hergroeien Applaus Spr gaf hierna een uitvoerig verzicht van het levan en den arbeid van dr Kamenthoff Als een hulde aan den overledene verzocht hü den congreasieten zich even van hun plaats op te richten waaraan allen voldeden Ten slotte wekte hij de CMlgressistenop de Esperantobewegin uit te bouwenen het Esperanto te verspreiden vooral in dezen tijd welke voor een wereldtaal zoo uitermate gunstig is Langdurig en daverend applaus VenvoLgens brachten de verschilleaide afgevaardigtlen den groet over van hun land Gistermorgen had in de Ridderzaal de eerste werfczitting plaats der Universala Esperanto A socio onder voorzitterschap van prof Prévat uit Geneve BiJ acclamatie werd tot secretarie gekozen de heer Poniet dJlegito van Dvon Hierna werd mededecling gedaan van verschrl lende ingekomen brieven De heer Ed Stettler sprak hicma oiver het doel der U E A n l nuttig en behulpzaam te xm en iets te scheppen dat van bUivenden aard zal ziin Daarvoor riep hy alJer hulp in en beval zich aan voor naadgevingen critiek en mededeeliagNen van ondervindingen in het belang van den Bond Vervolgens Icddde hij de nieuwe statuten van de U E A in Het doel luidt thana Het vergemakkelijken van allerleimoreele en materieele betrekkingen onder de menschen zonder onderscheid van nas nationaliteit godsdienst of taal Onder ziin leden te doen groeien eensterk solidariteitsgevoel en bü hen te doen ontwikkelen de goede verBtaJwthouding en achtding voor andere volken Te verspeiden het gebruik van de internationale hulptaai Esperanto Internationale diensten In te stellen welke door alle menachen kunnen ebruiktworden wier intellectueele of materieelebelangen verder gaan dan de grenzen vanhun rasof taalgebied De heer Atessio Padua Italië steJde voor alinea 3 te plaatsen als alinea 1 wijJ het hier omachre von doel toch het belangrüikflte waiB Hierover ontspon zich een uJtvoerigr discussie waarna het voorste Aleasio werd aangenomen met 29 stemmen vMr en 27 tegen Het artikel werd hierna s h st goed gekeurd Hierna las de heer Stettler de 64 artikelen der nieuwe statuten voor welke met enkele kleine wijzigingen werden aangenomen zooaJs zÜ aan het congres waren voorgelegd iBehalfve de officieels vertegenwoordigers welke reeds genoemd werden üifn op het internationale Congres de volgende landen vertegenwooidflgd Oostenrük Belgig Engeland Schotland Wales Ierland Denemarken Finland Frankrijk AWeni Duitschland Spanje Itialië Nederland Polen Zwitserland en de Vereenigde SUten van Amerika LÜCHTVAAET Indlë Holland vIucbt De kapitein fflieger Leendertz is Vrifdagimorgen in audiëntie ontvangen door a p sp at J 43ïu 008 l P 1 pöoz Jiiuq laqmi Bp aooïWWM iia9ii p iujw aw ovt I003I aQ aaifltimlo jaji J ve 08 ap u a tr i mci 3p jopuo aooq a looJUBBijao ap isiujip vai ap fipjoop punoqaiS s n 3jiAio v i u JfJOq r ua iji traxau apaoi 48 un z Mv we oauioiiaji u la uanai yavi lao sjo d u uljw 08 amBS ja Fp pjoiaèaiBBA si jaij te stortte aangezien ook de opYangejrichting weigerde Een betrouwbare opvanginrichting bestaat in de münen vote niet niettegenstaande dit zün ongelukken als dit in d Kaiserstuhl zeer zeldzaam £ ea dergelijk oageluk is in de mijn minister Hardenberg in 1679 geiwurd waarbij 24 mijnwerkers den dood vonden Het werk in de mijn Kaiaerstuhl zal waarschünUik morgen weer hervat kunnen worden Amundsen s Poelreia Gisteren is Amundsen aan boord i an de Maude voor zijn Noord Pool expeditie vertrokken Een ramp voorkomen Ken ooggetuige schryft uit Suez aan dr Tel Terwijl bet Nederlandsche stoomschip Sambodja op de reede van Suez ontplofbare en licht ontvlambare lading lag over te nemen brak er even na den midtiag door vermoedelijke onvoorzichtigheid der bootwerkers brand uit op een langszüde liggenden lichter die geladen was met benzine De Vlammen sloegen direct hemelhoog en in een minimum van tijd was de lichter in een vuurpoel herschapen De matrozen en bootwerkers sprongen waanzinnig van angst te water en zochten zwemmende in de golven een goed heenkomen Alleen de état major bleef aan boord en aan déze moedige officieren is het te danken dat er geen vreesélyke scheepsramp méér in onze koopvaardy te boeken valt Onder leiding van den eersten off icier Frohn welke door afwezigheid van den gezagvoerder die voor scheepsaangeleg nheden aan den wal was het commando overgenomen had en den twee Ien machinist J C Schilling werden met de grootste inel heid Je tanken gesloten met stoomlieren en konden de enorme vlammen die door den wind over het schip geblazen werden niet overslaan op de scheepsruimen welke met ontplofbare gassen gevuld waren Daarna werd de lichter die één groote vuurzee geworden was door voornoemde officieren vrü van het schip gewerkt en zóó wenl door dit moedige en correcte optreden van deze Hollandsche mannen een dergelijke ramp als te Halifax en onlangs met benzinelichters in de haven van Kobe welke ons nog versch in het geheugen liggen voorkomen Hulde LANDBOUW Veepest in België Voiig n ingekomen licricbt van den Bt lfjiï fheii Veearb enijkundigen Pienst is iri itelgiiö in 7 provinciön veepest vüStgeHtcsld Hel gevaar voor in ilce ping vm leze bnitengewoon kwaaibiarflige vpcziekte is ntot denkbeeldig zoodat de inwKt liiitgebioido voorzorgfflnantrege cn aangewezen zijn Van de zijdo van de regeering Tïiju allff mogelijke maatrof elon getroffen l è Vérgnnriingen tot bewpiding en bemesting v ftn gren landerijon aan onze znidoUjke greiin zijn ingetrokken Vergunningen lot invoer van mr t worden niet n ee c verleend on zijn voor zopveèl noodig eveneens ingctrokkcni Met het oog op iiot verkoel ii et biiitonittndm he koopliiMlen i dt iiitrvoer van rundonjij en paarden slop gezel terwijl geen verg iuininpon tul invoer iin paarden n Relgifn iiocr nlit H worih 11 vorlcoiid Invoer vnn lierlvauwpiido dieren en varkens is Kteeds l ooi tuswhenkorafit van den Conmiis Hflris der Koningin is aan do biirgeToeesterK viin de znldeÜ ke grrrtsgemeenten verzoehl hunne ingezelcïneii het in jianraki ig konten met Rolgiseh QC en hel toelaten van vreonhlen bij hun eigen vee te ontraden Ten einde Pt IiiatAh Kooveel mogeJljk te bevorderen is de medewerking van de beirokken lünrljmsiwiiuiatscbapqiijen vor zocht waarbij tevens wordt aangedroiigen op het zooveel mogelijk hevonlerenvan hor onmiddellijk Vaadi legen van een veearts hij vet dacbte zirtttegevallen en het onverwijld aangeven dunrvtin bii den burgemeester Aan dtti minister van Financiöni en aan den commandant van tie politieIroepen is voorts verzocht bet toezicht op den smokkelhandel zooveel mogelijk te verscherpen Poor nanwk ni rige toepassing van al deze maatregelen zal het gevaar voor insleefüing van de ziekte ongetwijfeld zew worden verminderd taat eeij ieder evenwel bet govaar niet geringsehfitten vm bedenken dat verbreiding van il6 ziekte in ons land voor onzen veestapel een ware ramp zon kinmen worden en voorts voor zooveel hij daartoe in staat ie medewerken Aan de handhaving van de vooRgeedireven maatrt elen Slechts Indien hierop kan worden gerekendL zal het mogelijfc zijn den toestnnd tp blijven beheerscben 1 e minister van Landbouw hec t l epaald dat met ingang van 7 Augustus j l h vervoeren of doen vervoeren vah herkauwende dieren en varkens is verboden uit een kring omvattende Zeen wsebVlaanderen Dat wanneer bijzondere redenen af wijking van het bedoelde verbod nood zakelijk maken zoodoende afwijking kan wordeh toegeetaan door den Commlmarlft der Koningin onder de door den distrielsyeearts te Nfiddeltinrg aan te geven voorwaarden STADSNIEUWS X UDA 10 Augustus 1920 Gouda viert weer Konlnxlnnefeeat Dank iQ het initiatief van Burguneester M a ia in een gisteravond gehouden bijeenkomst van geoioodigden in Hotri de Zalm sympathie betuigd met diens plan om dit jaar weder als voorheen den Koninginnedag feestelijk te herdenken Reed werd een voorhwpig bestuur gevormd dat met grooten spoed aan t werk gaat om Imnen enkele dajren een volledig comité te vormen en plannen voor het feest te ontwerpen Van vele zijden werd ook schriftelUk belangstelling getoond zoodat het vast staat dat er op 31 Augustus feest zal worden gevierd JNadere bijzonderheden zullen spoedig worden medegedeeld Examen Hoogdultseh l o Mej W S Oosterling en de heer J M Kuijden alhier slaagden te s Gravenhage voor het examen Hoogduitsch l o Engelsch l o Mej 1 I Streef iilliier klaagde le H raveiil age Voor hel examen Kiigelscji l o AMMERSTOL Aan het jvoalkantoor alhier en de hiiironder ressorteerendo hiilppostkanIf ieii wel gedurende de maand Juli iiit oIef dl f rHlO r lenisltetaahl I 8 Het laatste door h A kantontiitgege eti liftekje draaft luH niini i t2U BERGAMBACHT Tol lic lniirHli den van lirt ilhier te hoiiüen Oranjefeest op l ngti lns ft = zijn gekozen de heeren T 1 AbililMtcdc W van Meggelen L 1 Zielstra f P de Swart en 1 A t otC BERKENWOUDE Do Vjaiittfvereetjigingi Vriendschap alhier behaahie te ft Oravendeel in de Je itdtvling den ïen pirijs BOSKOOP Failliet Hendrik Weller Azn buomkweeker t Boskoop Rechter comm mr C J J de Joncheere curator mr E J M H Bolsius te Leiden I e Tooneelvereeniginjg fTenoegen oor Liefdadigheid beeft aan do vereeniging Ziekenzorg alhier afgedra en liet Imti nhb giroot f 53 3 van ie inhiugs gobiuiden toneeluitvoering e beer J fOngejan wethouder alhier zul den burgemeester vervangen bij ziekte of ontstentenis Hij keuring over veld werd een eortifieant le klss toegekend aan de nieuwe roos RiuTolph fvliiis eigenaar de hew Anth Kluis alhier Het is een leventiig donkei rood gokleirrde sport iti de bi feende Ellen Polilseu waarvini bhut en hibilus aan de oorspronkelijke variëteit z in geUJk gebleven Alhier beeft Zondagmiddag een tTnstig ongeluk plant gehad De lO jarige veehoud M VUn L haalde met paard CU tilbni zijii flieiBJe van h sitjitinn en recNl erug naar de boerderij Op kol ten iillt d v jt l bo nlerij gekomen raakte hü zijn leidselt kwijt Hij wilde die grijpen schoot voorovc uit het Vbei tuig en kwam met zijn hoofd op di n itraal weg terecht De i ing mari was op slag dood GOUDKRAK i lej pn is alhier in werkinggetre leri lie Veronteriiiig o de iS iiuf wtnkr Isliiitii g I i4 f oed te iiuvrkfii dat tiet MiiliUek iiofTi niet geheel op dtvhoogle v iiH in d Z regelijjg telkens zag men eeri teleuigresteide met eeil ledig boiidscbi iiiandJQF liaaJrhuiS toe gaan Wc zuil n iiiaur rii nkeil t i 7 id wel wennen Gistereh werd lUer een doode ten grave geleid Om elf uur begon de klok te luiden plechtig irionk t gebeier over de wiïde velden toen opeema ooi halftwa lf het klokgeklep zweeg Wat was er gebeurd Had de touwtrekker gestaakt Waa hem een ongeval overkomen Men giing op onderKoek en t bleek dat de klepel nlaag waa komen taimelen Toen was men gerust men wist nu vraar de klepel was en waarom men de klok niet boorde luiden OUDEWATER Te Papekop is Zondagmiddag het IVi jarig dochtertje van den veehouder Baars in een sloot achter de hofstede verdronken Zondagmiddag werd de boerenknecht L de Jong uit Woerden alhier op de IJsaelbrug ernstig mishandeld door den plaatsvervangenden brugwachter De politie onderzoekt de zaak en heeft proces verbaal opgemaakt De 24 Jarig8 J van L alhier zou per fiets een tochtje maken naar het station te Papekop Ze bleek echter nog niet vokloende meesteres over haar roa te zün althans ze geraakte met fiets en al ia de moddersloot waardoor de lust tot fietsen geheel verdween Zondagavond werd onze gemeente door een troep brooddronken Gouwenaars die per auto hierfieen waren gekom i in rep en roer gebracht De politie die spoedig ter plaatse was pakte fluks eenlgen der grootste lawaainiakers beet en beduidde hun nu juist niet zoo heel zacht dat aan die soort pret een einde moest komen daar andera de celdeuren spoedig voor hen souden worden ontslote Koddig was het te zien hoe spoedig de helden in lammetJeH waren ver anderJ en door de politie kalmpjes de gemeente werden uitgedreven Op den IJssel heeft een aanvaring plaats gehad tuaschen de stoomboot Estafette en schipper Verweij uit Linschoten Met geheel gebroken roer en helmstok moest VerwejJ op moeiiyke wijze de reis voortzetten Onze Burgemeester heeft vaeantie genomen ijn ambtsl ezigheden zullen door wethouder Groeneweg worden waargenomen De 28 itu we A v d U alhier wa iZondagavond uit geweest s Avonds kwam hü thuis wel wat laat naar moeder ain Ze had geen zin haar spruit nog binnen te laten Ëcbter moeder moest ervaren dat de tüd gekomen is dat zoonlief ach niet meer laat gezeggen en door moeder afstraffen De jongeman trapte de ruiten in kwaara op die manier binn i en vond natuurUjk een weinig gul onthaal Wanneer de rekening van den ruitenbersteller wordt ontvangen dreigt een nieuwe twist over de vraag Wie zal die betaten STOLWUK De vertradering van den Cremeenterdti l van Stolwyk wordt gehouden op Vrydag 13 Augustus a 8 des voormiddag te 10 uur In behandeling komen Ingekomen stukken en voordracht zetters Directe Belastingen MARKTBERICHTEN KotterdamiclM VMmatkt 10 Aucuitua 1920 Aanvoer 176 naaniea 6 veulens 1 esel 1025 mageree runderen 676 vette runderen 317 vette graskalveren 125 nuchtere kalveren 1 6 schapen of lammeren 80 varkens 415 biggen 15 bokken en geiten Prüzen Vette koflien le kw t 2 20 2 30 2e kW f 2 10 3e kw f IM IM Ossen le kw f 2 20 2 25 2e kw f l 6 2 10 3e kw f 1 76 1 86 Stieten le kw f 1 90 1 96 2e kW f 1 70 J 80 3e kw f 1 60 Kalveren le kw 2 80 2 40 2e kw f 2 20 3e kw t 1 76 J 90 Handel over t algemeen redelijk prüaen stationair aanvoer redelllk Melkkoeien i 300 675 Kalfkoeien f 300 700 Stieren f 160 75 Overloopers f 120 Pinken I 160 225 Oraskalveren f 55 J126 V ar2en 1 176 260 Wierkpaardon f 30I J 60 Slachtpaarden f 160 20 Hitten I 160 300 Nuchtere kalveren f 18 26 Pokkalveren f 24 46 Biggen ƒ 26 46 Handel mati prüzen van goede soorten duur aanvoer redelijk K ASMABKÏ Oudewater 9 Augustus 1020 Aangevoerd 2260 stuks wegende 112500 K G Prijiten le art f 76 76 2e srt f 73 76 gestempelde f 80 82 per 50 K C Handel matig liiidcgnivoii M Aiig I iail Aauvoor 2 V2 piirtijèn waarimdcr 9A wet Uiikanork 1232H fttuilH gewicht T WCn fl l riJH GoudBche Kaan le Bfiort f Kil li I 82 2o smirt I 7I i f 7fi 10 sniirl mol Hijksmork f 7rt 4 183 lijintlot iiintiK GroentenvelUng Coüperalieve Tuinieravereenlging aottda en Omstreken Iliiiiilii Aug litóO Siiijlidixieii li snort f ft 4 I 18 Je siKirt ï I jï f 7 7U SlokHperwiHioontiu li IKI 4 I 18 211 Troslioonijcs f IS k 25 uT h i m ii I IK 4 1 14 ü Spe Iji oiion f 1111 11 4 11 1 7 1 IVdiikboo rcn tl 20 4 111 10 Tnmat A f 35 A I i B r r 22 n i a tan l iiila ii III 4 f ir kriid 1 A f 4 li lck l I2iai 4 lf 2 Hdvoye k i il I 1 1 n I s i Uien 1 l no A I i lÖ hl ili üni 12 1 1 1 lO llouerwlcn f 32 l slcl iii I 1 1 4 t 9 2n Pron 11 10 4 12 10 AiiiihippcÈpii f 3 10 4 1120 M iii I 2 10 4 12 90 wr H K O HI it tiikiMit l 1 i i f37 M iiikniiiint rfi le M url I3 W 4 fnsi 2e oort 1 B 10 liulvi r n 20 A 0 90 Kcol I O MI 4 17 10 Andivvie lo mort 1 2 H0 h ri 10 2c H imt tO M 4 I 1 90 Sin 0 4 f 1 per KO Hliikw Kroten I 24 I I 1 Pc I 2 W 11 f i 10 Ruhiirl iT I I 40 4 13 70 Rchlcric f 1 fiO 412IMcrsdio f O cOt lier 1 K hos ZnriiiK f0 20 icr IóhI Kcwwickappelcn 112 4 122 m KO Perziken OOI 1 f0 17 VWoencn f 0 23 ft 1 O iel per Rhlk SicMwcikerk n ri IjBct 9 Aag 1920 Hiif koiiikoiiini T8 I 4 70 h I 7 40 2e KiiiTl 12 1 1 4 18 kleine halve konikoimncrs 1 10 A 1 1 00 groengcle I 1 4 3 Idociukii il I 12 4I2J 10 2psourl f i 4 Kl lO Pr 100 peen 12 80 At 1 per 100 Ikih fil kprince acbooncri f 13 4 f 20 sUimpriiiceiweboonen f 9 80 ó f 13 10 Diiltfwho slok t 12 A f 13 10 prnnkboonfn I S IO 4 I i SO rooile kuiij 13 20 4 f 4 10 ni l ionen I IS 4 121 pi KKI K C tonia n A f lla I 18 20 II 111 70 A 12 30 C f 13 90 A f l l in Kionl 1 120 klein 11 10 4 13 bonkenf fiO 4 to 80 per 1 10 pond Gemeentelijke GroentenvelUng Amsterdam Veiling van 7 en 8 Auffustus 1920 iBessen prolefic i 36 40 idem tros 19 25 Kniidenieraperen I f 62 66 idem II f 30 35 N a Suikerperen f 16 17 Goudballen f 12 15 Kesurck Codlin f 14 18 Zure appelen dlv I 11 13 Witte pruimen ƒ S y S5 Rogge pruimen f 13 16 Druiven blauw t 76 86 Tomaten f 3 e per 50 KX3 PeMikon I f 15 23 idem 11 f 8 12 Karbonkels f 46 80 Netmeloenen f 50 70 Tuinmeloenen 40 76 Bloemkool II 12 J8 klom III f 6 9 Komkommers f 8 6 per 100 staks Augurken f 16 64 Snüijèoonen I 15 18 epercieboonen dun ƒ 16 20 klem dik f 10 12 Pronkboonen ƒ 4 6 Doppers t ft dO AardappeteB div 3 8 per lOO KjG Boode kool f 7 40 Savoye kool f 7 9 per 100 gbiks Uien 2M per bul Bloemen Hozen f 6 50 12 D H f 6 60 9 Gladiolen ƒ 4 50 7 per 100 rt SnÜKtoen ƒ 660 14 per 100 rank SPOOT VOETBAL Serie wedalrililen Hereuica UlrechO Olympia heeft ingeschreven op bovengenoemde wedatrüden welke gehouden worden op Zondag 15 Autfvgatils terwtil il eindatrlideo Zondag 22 Aug pUaH vinden Het programma luidt 16 Augustj3 12Mr lH iiur Kampoag U O S 114 2 uur Herculea Victoria 11 4 uur Olympia Be Qu ck Zutphen 4 4 6it uur Robur et Vel U V V ATHLETIËK AlhleUekdag U V U Ër bestaan nlamum bil het C V U be tuur om op 6 Septembe a y wederom een thletiekd g te organiaeei ei op het Sjjortterrein aan den Graaf Floeüweg wuarbii on de Goudsche kampioenschappen al voorden gestreden SCKAUN In du Ziiiidag gch u lon laarverguderiiiK van ileii NedorlantlHclien Floliatiklioinl werd op vooi Hlo vim den hwr ioinl lot hootilnilnetcur lienucuid de licei dr A 1 UlInniTtol lrechl Voor liel ge al tleze de buiiooining niet uuuiKim werd bij voiu haat een tweede 1 ijc sleniiiiiiig Kclmudeii Uibsclicii de lieereii Van l Ycer en Kuwe De lieer Kuwe verkrw lie nieeriierhelil en zal ilii H den heer P van t Ve ir opi olgen 7 00 dr Ollniul de iM nociiiliiK met aanvaardt Tot voorzitter van den bond waron twee eamlidateii gewield Door hel lieHtiiiil de heer Jlir H Strlek vftiiiljinHclioten iliior de HüHidenlie Schaakclub lic heer J van der Kolk vourzltler iii le Nieuwe llotlordnnieeho Schaakvereeuigiiig Verkozen werd de he r 1 van der Kolk die de Itenoeinitlg aannam Tol plaats van de vol eiHle verglileiing werd N iiiiiegen gekozen De prlJH van het abuniieuieiH op het tiiilHchritt werd op f 6 W p T jaar gesteld FINANCIEELE BERICHTEN ISSKLKOKUSEN Offieieele noteering le Amsterdam 10 Aug 1920 9 Aug 10 Aug Londen 10 M 10 94 Berlijn 6 12W 6 45 Parijs 21 46 21 S5 Bruasel 28 l 10 Zwltaerlaml 50 60 Weeneo 1 60 1 66 46 10 46 10 Stockholm ViM 62 6 Ohristiania t6M 4646 New York 3 02 4 s mK LAND EN ZEEMACHT Bond van Ond Onderofflcieren Zaterdag Is te s ertogenbosch de 32e jaarvergadering gehouden van den Kon Ned Bond van oud onderofficieren die door den heer M Gentens Tooïcltter van het hoofdbestuur gcAekl word KERKNIEUWS Afilsiul van het agreallarechl De Kerkeraad der Ned Herv gemeente van Polsbroek en Vlist ontving deze week aldus de Ned de mededeeling dat haar ambachtBrrouwe mevr mr D de Jongh van Polsbroek wonende te NooniWljk verklaarde afatand te doen van haar recht van a reatle hii de beroeping van een prodiikant bU genoemde gemeente al lu s den Kerkeraad zoowel nu als in den vervolge vrij latende IA de keuio van een PMdIkAiit SCHEEPVAAffr BERICHTEN Stootav Ht Nederiand Ambon V NqrfóH n Kopenhagen pass 9 Au r Holtell Celebes uiO J pass 8 Aug Bevïttier Raft nl fadie Llovd Garoet uitr r 7 Aug v Sues Ineullnde arr 7 Aug v Rotterdam teBataviL t Kawl uitr Te tt 7 Aug van Port Said iKedirl vertr 7 Aug v PortSald naar Beniaaf EIndhni uitr vwtr 7 Aug v Padang Salatiga tui Pewacola naar Alexandnë pass 7 Aug Hmjta Sindoro uitr paaa 6 Aw Kaap Paloe Sltoeboodo uitr paai 7 Aug Point de Galle Tabanan uitr pam 7 Aug Kaap Finisterre Temate v Hainibunr b Antwerpen pass 9 Aug 1 u 16 nam den N Waterw Rett Z Anierika Lijn Poeldük V Rotterdam n Buenoe Aviea pass 8 Aug DoTer HoUand aierika Mb Maartensdijk v Rotterdam n Mellco vertr 8 Aug van Vigo Soeitdük T Botterdam n Vera Cm arr 8 Aug te Tampieo HolL Br IMU hüm Noordenlijk uitr rr 8 Aug v Rotterdam te Hambanr VechMtik uitr pass 9 Arm Wicht Usaeldgk uitr pass 7 Aug Perim t Jlan eir Totk Utm Samarinda vertr 8 Aug t New York n lam ba Weat Iadladw HaUd Crünsaen vertr 3 Ang v Turaoao n Puert ColaraWa Prins Frederlk Henlrik vertr 3 Aug T Cnoacao n St Hartia Van Renaelaar vartr A t Curacia n Puerto CaMte WEEraiEmCHT Hoogste barometerstand 768 6 te Valentia Laagste barometerstand 768 8 U Rkagen VervraehtlBg tot den volgenden dag Zwakke tot matige winden uit westelijke riehtlacea iwaarbewolkt met opklaringen waarachijalijk nog enkele regenbuien iets koeler I AATSTE BERICHTEN Dl liuiuliPnlitli iirlif tvrreenalemmlnit vtrkrexen LONDEN Ui Aug Omtrent de door de KMllieerden tn zake de KuaaJHcb PoolMbe kweütie aan te nemen boudinR wonit officieel meeiredeeUl dst vulkomen overeentttwnmintr ia verkregen De huutUntr moet door t parlement worden bekrachtigd Uc cMferantie t Mliuli LONDKN lü Aug V D lie Daily N wh verneemt dat xekere vourittellen m verband met de conferentie te MJnitk naar Munkuu sijn Kesunden Het blad geeft deie beknopt uIh volgt weer De vredettvourwaarden van Kiuilaml moeten onmiddellijk volledig worden gepubliceerd de conferentie moet fumlamenttele vraagstukken bespreken waarvan bet itluitan Vtui den wapenstilstand afhangt Ala gevolg btervan moet iedere poging in t werk getiteld worden om binnen 24 uur aen overeenkomst te bereiken om fle onmiddellijke Hteking der gevechten te rechtvaantigen De volledige besprekingen op de conferentie te Miniük moeten worden gepubliceerd Naar gemell wordt betiben de PoolKche parlementaire i gisteravond de Russische linies overschreden DK STRIJD OM WARSCHAU LONDEN 10 Aug Een draadloos bericht uit Warschau mchU dat de Poofaehe Reg erin Warschau varlaat BERUJN 10 Aug Draadloos worth geseind dat de buitenste fortsn vaa Warschau sedert VrUdagoehtend worden bQjuhardeenl en dat de Polen het vuor beaat woorden De besetting vaa Warschau aanstaand I ONDEN 10 Aug V D Aan de Times wonit gemeld dat in bolsjewistische kringen te Londen de iotucht van t Koode iegor in Warschau nog dexe week wordt ver wacht Terstond xal dan een sovjetregee rlng worden gevormd waartoe reeds plannen x n gemaakt De Rooden naderen Warschau MARIËNWERDER 10 Aug V D Do KusulBcl e cavalerie patrouillui zUn naar t Westen voortgerukt en hebben den spoorweg WarschauMlawa oversohreilen Mlawa ün Ciechanow zUn in hun bexit Hiermede tjn de Poolsche troepen die tusschen Ostrolenka en ten Zuiden van Ostrowa opereeren van den terugtocht naar Warschau xoo goed als afg sne len De Russen lijn ten Noorden van Warschau nog maar 1 dagmarsch van de stad verwijderd Ze stJn den Poolschen corridor genaderd bU Napieicin doch nog niet daarin doorgedn gen Russische vorderingen PARIJS 10 Aug V D De Hoode troepeft hebben de Narew bereikt In de streek by M thin5k op den weg naar Warschau hebben hevige gevechten plaats In Sokoton ontwikkelen zich hevige straatgevecbfen BU Sialice tn Lieknow zjjn gevechten aan den gang aan beiile oevers van de Boeg In den avond hebben Roo le troepen Wladimir ou WolhyoiK bereikt en de marseh onmiddeUyk in de richting van Golem voortgezet MInister wisaeling WARSCHAU 10 Aug V D De minister van oorlog generaal Leslomskl is afgetreden De vroegsre minister van oorlog SoskioKkl iH weder als zouilanig benoemd Mtaat vsn beleg HKRLUN 10 Aug V D Uit Straatsburg wordt gemeld dat aldaar de ntfêX van br leg iii afgekondigd De M rapl werkt Men meldt ons uit Amsterilam Bü ile jCuItuur MaatschaiipU Vorstenlanden is uit Indië het volgende telegram ontvangen De Merapi verhoogde werking in de richting van Moenpllang Onze belangen geen gevaai SlaUng bU telegraaf mi leMoon MUNCHEN 10 Aug V D De in Oostenruk aangekondigde algemeene staking van telegraaf en telefoon beambten is uit bruken Het telegrafische en telefonische verkeer van en naar Oostenrijk ligt geheel stil Nieuwe verbmding mvt Java 1X NDKN 10 Aug V D De Nippon Yuaeo en Kiedian deelt mede dat een nieuwe maamtotffksche dienst van Hamburg naar Java zal worden geopemt dour het stoomschip Tesuniga Marel groot 10600 ton De volgende Buropeesche havens worden aangedaan 61 eensmouth Middleborougb Rotterdam Antwerpen Op Java worden Batavia Semarang en Roembaja aangedaan Huia Ingestort IHt Venlo meldt men ons Hedenmorgen Is alhier In de buurt van d Maasstraat een tamelijk groot huls ingestort Van de belendende perceelen werden de muren ernstig beschadigd Groote stukken muur werden meegesleept Het huis dat zeer bouwvallig was werd bewoond door arbeidenigexinnen Gelukkig hebben geen persooniyke ongelukken plaats gehatl Een vrouw en een kind konden ungotieeni van onder de puinhoopen te voorschijn wonlen gebracht BURGKRLUKK OTAND loruA fJEBOREN AiiK Hendrik WilWm t v H W Scbwider en K t RlKiKT 7 Au AaitK d v C l ro t n 1 P Vttii Nesdlrode Adrlana lohanna d v J P A IJwwlsÜin pu A r Bokhoven Ario z v f Pwdijk Pn A r van der Wftnt H Aug Anna Marln d v F van len Burg en M H Irfdeboer OVKR EI EN 7 Atig AiUJi van F M wpdnwe van Boere fil Janr