Goudsche Courant, donderdag 12 augustus 1920

No 14 88fl De Russische vriedesvoorwaarden Rusland s vreidesvoorwaai den gepufajiiceeid De Britache pers noemt ze aannemet k Erkenning dei sovjet aanstaande Frarki ijk en Wran gel B legeering Amerikaansche ota ovei de Poolsch Russische kweg tie Vorderingen der bolsjewflci f Hongarije mobiliseert niet Re presaalUes te£ en Hongarqe Het itusnach Letland ch vredesverdrag De toestand in Duftschland DuiiMh PerzIsch incident B risjewisine in l er£ië ONS OVERZICHT heb ooze voorwaarden dadeliik aan Frank Tl k Itahü en Polen meegedeeld Wii heb ben oazeax eeraten indruk er van aan 1e Poolsche regeenng te kemwn gew von iM hut 18 van mi zoide Lucille uit de hoogte Als ik die upen mnak u het oiii zijnonlwillH oin dadelijk te bewi ZMi dut hij Diets van diefotiil af weet Terwijl hl sprak wierp zij de deur open en stapte over den dreinpel De twee andere dames volgden haar Mer l hieei met emaakte kieechheid op het plaatsje staan loon zi do verwarring zag die in Ie © ene zoo nette en aardige kamer heeramhfe bekroop Lucille een vage aogat eas zij stond rond te küjken bleek en ongwuöt In het eerst Hij 18 hier niet f luisterde Marie vemer vlak achter haar Lucille ik vind het hier zoo vreemd Iflicille wendde het hoofd om en keek twiifelend naar haar Wat vibdt ie hier aoo vreeand Hij al hier dadelijk komen Wij zullen wachten Hope zat hem vinden en hem oaar ons toe zenden Ja merkte Marie op Dat Is fnn LANDBOUW De veepest Ib Bdri Naar aanleiding van bol voorkomen van vwp Bt in Belgift waartegw i n7o Hï goering hewdH krachtigeinaatw t lpn jjononion heeït schrijftlic Rij lvM iiirtR TAL Beel in de Msb dat liet vourkümen der g rep de £ ieki k verwriiidering wekt liet tianAelooti wereldverktter de nij pendi v et s hhongur en mueetoii wel een Jiigewf nscht rundervervüer mee brengen gevaarlijk voor un en veoBla pd en grootindustrie 0 d4 ren van dagen zuileu ziob tier mneren met welke forufbe hajid de re gpering ih fitljds den btriid aanbond legen do Kïklp die heel onzon vofuta pel nn daarmede een groot gedeelte vui ona nationaal verneigen dreigde Ie rarnietigen KuiHlerpti l on loi zuku besiiietto Iijke ormden den grüudt lflg voor d H M op het eüarlH6nijkuaidlg SUatM ioezicht van 2 JuJi 1870 Personen mol hetmiuMl veeiiouderH die dort riuidsirpoBt tijd beblion meoge maakt lakui luin gezaaid Daarom zal het ngrtwijfeld zijn nut hebben tn e veehüUdcis inlijdfl up de hoogte Ie Hiel len omtrent d ver hijnwslen hewtrij ding on vun deze vreenwli ziekte l e hwiamuigwi de er ziiAle zijn venalN l gaat imA alb mwI Hiaehtof ferfc eiM lieqid veeziekten zeer uiteeiir loopend tenatwr omdat het ziekli bw ld eer dikwijls wisselvallig uiteenlo pend IS in nm land Hprak aten dOH tijdfi hoofd akolijk van voopt l run derpfKt nutl zelden wordt ovenwei run derpest n de beajoittoHjko longziekte Il andeie landen braolit nion U lek tt benaming nieei in veroeiiHteinnmyf met dl rM hijnMen zooals Weze bij de ziektB optieden tn ui bun vormen oo wpiak men o a van Iwaioetti ijko niaagzipkte omdat hot raaagBlijnivlitti plaatselijk loalaal lever gal £ ivkie i und j vee düorïf np onz De FraiwK hen pre ken an Pypbiiw ronlagieuK dw be ten i 01 new en Peste bov4ne lie rn delwbei an cuttle plague de nal Iianoii laiii P tp bovilla terwijl de wetenflrbajppelijke naam ib Pt ti 4 lio vina Typbue bouin eontagioaufl Prof dl Szdif hefHlirijh d leku en haai verst hlju olen terloops ais volgt Dh 1 umleriteiit vormt een acute met koorlw verloopeiide besmettelijke ziekte die bij vworkeuj eigen is aan bet rundvee evenwel ook geilen weha pen en andere herkauwers ijn tr j voeÜg vooi Atleeii dooi be m ting worden de dieren iek een bmniettiig die alethts éénmaal vat heeft o j de dieren gedu rende heel hun leven He wedorzijdsch grens jperBonen en veeverkwM peolt een groote roi Daarin ligt oen leerrijke vingerwijzing vooi inaatregoten iii onzen lijd Np blijft bot altijd ni eilijk ih jmsle grens dei iiesmolting U volgen omdat de eer Hh gevailt i den deskubdigeo niecBlal gi boiin woidea gobouden Fen virkfoid begrip van het groolt Itetang ih jiuste besmettiiigBbron te kennen en vpptw om met lutontf iton m tianrnkliig te komen hopen ni L zei den tot g boiinhoudiiig deruflt mag mon bc weren dal de i un derpeel in ons lanil nitt thiiiH behoort Suüterbictcn In Ujnburs Mh u n uiituurgiebied in den loop van II iaatsto baivt eeuw door ver udiling Il loepassing van betere ben ctiting in opbrengend vermogen is toe gcnomei dan is het ikti wel de sul k ri iet gi woest was omstreeks 1870 1 ip e ii opbi engst van 22 K d sui ki I jter H A im ii goiMi i igslrosullHat ltg nw trdig og8 men van dezelfde c ppervlakle goiniddeld 4 W Ü K fi HUi 111 Weliswaai wordt di veol groo It ir opbinigst verkregen vooral op hihten gr idui ui koste oeiier zeer ware bLOiMitin maar motteinin is ook p zulkf gi ouden di teelt nog uitstekend lo iifiid nuts nu n mnar door toe paHsiio Hnor flin t gr einl omesting zorgt otr e biHiui rij k i bodtaii De inidmiK 1 iitgiuntrs in Limburg gaan lok iiKoi tn inotr tol de ui Uuur van Huikerbiel n i voi en zijn Wanneer de natuiir ine tw rkt stewls zetr tevre lm Hvei d ittlkonmtfri van dat be li jf Ifs 1 inatlg n ontgiiiTtin gi on lui zijn npbroo Btuil an OÜOOKd I iPten pti TI A met een gebaltie van 14 k K i volstreikt geen zeldzaam beid De iiitbmding i p r euUiiur wordt If liter ten zftrste Ijflemiierd door de mstundlgbud dal ile luiastt Hulkerfa Iru p gi iciteu afstand lig ii 1 1 liu ii i M luarliten j cr spoor motH pbndK II lt 41 wal 0 HbJ liguiwoor lif s iitziiUjid kostbaar is Men Ui nieii Iteginneii er ilan ook plannen tl iljptyi VOOI de Htiehting eeiier mu ktrfabiiek rgeris in Middui IJlniburg vvanrh Cii all lnei nteleis lians oogsj 1 lilden vtr o r ai fci n genriddeide sui fabrlen betfl e n iwpatitdt voor de irwerkinp vun i en millioen KG bieI I per imaal roodat ini n bijj eeu iiipairne van 100 dagen slechl de irdiitie beiio de te iiebben der teelt Hl 1500 i 4800 KG H A Ito toUal l gm mmul i Umwumt De goedbezofi ter zomervergadering der Overii elBehQ Landbouw Maat ecba te Hardenberg werd bijgevioona door dr H Molhuizen secr van het Kon Ned Landbouw Comil Deze deelde mefle dat tfgen den iv inter de meest intensieve maatrogeleo tepen mond en klauwzeer door de t egforuig zuilen worden gnomen Len telei ram werd aan den mims ter iin i ajidbouw gezonden aann gm raagd wordt opheffing van de be U intnerende bepalingen v lor het iKie r nl edrijf imi tpheffing van i N I f ADVKRTENTHN DANKBETUIGIMQ Hiermede betuigen wy omen hart lyki n dank aan te WelBdel Zeer Geleef ie Heercn Dr MONTAGNE en Dr HAMBl R i If voor de uitnemende behandeling en a ie onren bü de geboorte van on e Dochteren 27 Ml Jl 9 III M K HALIIMA T W HALIIN V BBH k Voor terstond g wr agd bij J G MENS Schilder Boskoop WcKens aanschafflnij van een is mijn oude adelaarschaal koop Te bevragen C KAAitó Westhaven IpZaMaillluptalO 9al door ondergeteekende met en na Ofiens z fne principalen Paardeomonsterjog worden gehouden Gevraagd worden warmbloed paarden van 4 tot 8 jaar koudbloed paarden van 8 tot 8 jaar kleui ras en geslacht onveischillig Levering direct Voorin nieuwe t jd 7 HO Jaaraveld Wed Kentie 50 Willige L mrerak Gemeentehuis 10 Sehoonboven Pen Hoed 8 36 Ammeratol Wapen v Ammerstol 4 i lïergïitoep Dirk Ooma 05 fcUMksche SJui Opperdu t tiroere 9 iO l kkerkerk De Groote Boer 9 ICrlmpen a j i ek Societeitagebouw 10 Krimpen ad IJsel Wed v d Pla 1U20 Ouderkerk ad Uüel Café Broeré 40 Gouiierak Wapen v Gouderak Berkenwoude De Vriendachap 11 If uidbroek Wyiem Kroone 11 SO BenedenbeiY Vdm Zoest 11 ftO StolwUk StoppelenburgNam nieuwe t d 1210 Stotwuk rB udfi Chrmtense 12 0 fouda De Zalm 1 iO Bodegraven Van Haaften 50 Rietveld Café bu t Ciemeent huis 10 Woerden Stadsherbe 2 30 Harmelen Wapen v Harmeleïi 2 60 Aohthoven bu t GemeentehuiK 310 Maatw k bl t Gemeentehua 8 25 Unschoten Wapen v liinsohottn 1 60 Montfoort De gouden Leeuw 4 10 Snelrewaard by t Gemeentehu 4 SO Oudewater Doelen 4 50 Willeskop bü t ïemeentehuit 6 05 Polabroekerdam Café v h Schout n 6 20 Benschop Wapen van Benschop t 40 IjH Lat n Wkpen v Usselatein J VERVOORNJ982 65 Meerkei k S GELD SI beicbikbaar voor Voonchotten 17S1 16 llaife B rM loadcr ksr Bij tchrift anvr potlx voor atwoord Zwidar Orsdialbank Wauribwil I unEROAM Til MttJ tdvertenrt in dit Blad Mnbilkiipjis Triiim Soi lede Salon en Huiikimerineubelen liTafeU Stoelen LianenkaMeo Sp e eU8eblld rl en TkeetafaU Blkeobouien BulfeUes BoekeakaMen Glubtuileuili Zijdenploche Ameablemeatea Leerameablenenua K iokinetraeMa Wollea enSM ndekeiM Btrooaietrawea eai en S39 SPOTKOOPJES lit 20 BKSTB AOmSB VOOB JONGBLUl MKT 0UWBLUUPLANNKN ttllllinUT4ttltiiilili iJ liMiifcail ROTTERDAM Telefoon 12800 K C CISIJII in AssuruIJtii n No SI 3983 30 Brandverzekering op beurspolis en Reinigt Uw koperwerk met Monkey Brand Uw antieko kopeion uinamtnten Uw kra non in koulvon i ii bad kam I bli V ntianileods holder en blinkend op maatschappij polis Transportverzekering iONKrar brajHK GOED UITGEYOEID DIOXWEIIII levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUOA Aboiineerl IJ op dil Blad Ö J j MI l 2 Sss 5 Ö£VCRZ0UÜ KOKO een cutvcrc helde en nietivettc vloeistof bevordert den hajirgroei versterkt klieren co haar ortfis voorkomt het splitten en u ltvalten HooÜzecr en roos verawijnen nadat men KOKO D paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou di KOKO op hel üaar dan wnjfi men het ucht Id eedenraartsebè rlcbllnft en borstelt Rtnk Vcnraarloo nooit Uw H arl V tellen geen dwaic of onmogelijke tkcben aan KOKO maar wy zeggen en houden vol d l geen ander preparaat KOKO ala een coiver fca mlddel VOOI hd Haar kan evenaren h WAARSCHUWING I Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomeode op elke fieKb KOKO wordl nooit los zöoder verte gelde builenvcrpakking mci Handelsmerk verkocht P r U 1 0 kltiu 2 n mlitêO IM grottt fltieh KOKO SbAmpoo Pocden f016 per pakje HANDCU E lt Verkrggbur te Goada bij AKTON 000 VTMatraar en te ficfaooiiliovnn bt A K 7AN ZESSO ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 Voor allen die z ch zwak en lusteloos gevoe len die geduiig vermoeid zyn zoodat hun alles te veel is die na uitputtende ziekten met ei op kracht kunnen komen die te veel veigden van hun klachten of die door andeie oorzaken het weerstandavei mogen hebhen verloren is SANGUINOSE en veisteikingsmiddel van den eei jten lang dat alle dei gelijke middelen ver achtei zich laat dat snel en afdoende ingiypt in de oorzaak van bovengenoemde kwalen en dooi duizenden in en buiten oni vaderland met dankbiarheid wordt gei oemd SANGUINOSE kost pe fl ƒ 2 pei 6 fl ƒ 11 12 flac ƒ 21 Verkrugbaai bij Apothekeis en Drogisten Wacht H voor namaak VAN DAM Co De Riemerstr 2c 4 Den H lag tVEN SCHUDOEN i HET BESTE ► OETSMIDOe j Voor aue METALEN Foetfe met hi i st doet wondei enNeem iets andei sEn t 18 mis GOUDERAK Adveitentièn en abonnementen op dit blad wolden aangenomen dooi L VLEGbEERT ouderak N V DE TIJDGEEST TrckMng van 500 nummers Wn ovtMtaBn n Notara A 6 mui II0 Woen dag 11 Augustus I92p Fnja vao I 5000 396U f 2000 100 f 1500 623 1000 1998 83 15 1 X 13968 i IQD 5180 6312 9251 15590 15646 Prtlzcii VB 9a lelgeo Qcld 19 2561 5302 76JI 9610 1156H 14202 1667 IM 29 O 19 56 4011607 28 76 BI 2616 73 8 63 J7 29 91 19 5 85 90 5462 3 79 11733 1436916740 iOl 2723 90 7709 9758 lloSO 14422 16907 19II0 65 2938 96 784J 9818 83 59 45 W 323 46 lie 90 9917 12094 93 4819411 34 94 sail 7804 3712178 14529 170 2 78 82 3036 78 46 39 80 37 J 8 465 51 82 84 4412211 8917104 19 0 3186 96 e033 10036 2414631 21 I 627 95 5606 50 38 80 9 98 45 796 3224 7 l 10103 214765 1720ü 5 858 se 18 8185 512323 148J9 17338 80 3363 30 94 13 96 99 41 84 Oe 3435 5721 8247 1612427 190S9 61 95 78 3616 23 89 29 12o7 941744219609 1030 57 35 8303 31 12680 95 90 25 52 84 38 8431 64 1278211116717511 04 56 3609 43 47 1021112857 86 29 Ib7 9B 76 59 52 30 12908 92 99 W 1116 3749 5667 71 54 27 15227 17612 41 35 57 87 8609 60 86 53 23 4J 37 69 90 58 86 88 7217735 7284 3029 5928 72 981303315335 43 91 1219 56 6031 85 10314 62 79 56 19d 1323 40116200 861510499 91 83 70 19IIII7 1431 33 12 8751 10511 13128 15407 17805 2I 37 56 85 8809 71 45 36 77 01 1502 67 6315 66 9813252 481794120100 86 83 40 7610609 7o 15539 45 67 1624 91 50 8957 55 97 67 5220258 36 4113 6486 79 58 13355 84 67 20169 1703 23 6515 82 99 13418 15666 8220436 4 41 59 83 10727 25 86 18022 20554 30 3116846 9033 73 3115779181912064147 50 51 3510911 5015614 18J20 54 1812 4429 72 9109 37 95 32 29 J8 90 46 6903 14 7613908 51 4U 96 1902 80 7006 411103313619 15907 7820702 76 4515 38 42 4213700 1518369 18 2178 4775 43 62 61 21 4318462 4 2218 4843 60 9233IIU5 311623418520 5039 45 83 8911231 06 6J186J54M 9 43 57 86 91 51 70 07 57 51 61 6B SO 93 66 1390516317 7720950 93 4929 7251 9365 86 33 34 97 tU 1313 37 57 83 99 30 71 18712 UJ 36 43 99 944211337 37 95 21 91 SQ 5012 7Je5 9j 60 6416410 51 e U 14 7409 9506 6214030 49 67 n 46 13 1611445 8616628 89 M 7t 7566 17 50I4IIH 33 96 82 9187 7628 89 73 31 41 18824 2M6Sa 3 960411510 ii 69 79 ta lew 59c Jaaro an Donderdag 12 Augustus 1920 HBS pmmm aÊemm mmmmuwf VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON 8N rSKSTDAGBN l é rtfdi IM elke r tel omw f9M INGBZONDBN MBDB0E8UNGRN Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien ao ingeiondea me l deelliiciM btf eontmet tot war garedu ceerden pz ja Gioote latter eo randen worden ba wto a d naar piaatanrtmte Advartaatien kuanan worden Ingaiondan door tm a cheah a niat van aolieda Boekhaa delaren Advertentiabareanx an aus A it a ABONNEMENTSPRIJS per kwarta Z2S per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beBorginK per looper ffeachiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met ondaersblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan on Bureau Markt SI GOUDA b j onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVl RTENTIEPIiUa üit Gouda ei omHtreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regela ƒ 1 30 elke rcRel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrin 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien van publieke vemnakeHikheden 15 tent per regel Advertentien ia het Zéterdagnummer 2 1 bysUg op den prtfa Bureau MARKT 31 GOUDA AdndnfBtrstie Tdef Interc 82 liMaefle Tel f Interc 545 JS L zich van alle Ukiteden teiran Iteitep behoo ike gevangenen Er wonlt een ing der aan schade Waarbu n op onmiü erkent de door frekkiwr tot dei idel ireste d Belde partij oatldirecte en ladireote vH elkaar De tot beiderende krjjK s en butveiwonden naar huis gezoni verdrajr gealoten tot velparticulieren toegehrachfEngeland met zaJ aandidelluke betaling bngelaide Sovjet regeering metiwederzijidschen goedereivoorwaanden De volksconunieearis Tajitstetun heeftKamenef medegedeeUl datSde Sovjet rcvteer ng deoe voorwaardeO awder voorbehou laanvaancl zoadat er een Imais gesc neniH voor het onmidilelUik ffpentn van vredesoibiierhawleUngen tmi8d en ï iBreland enfcovjet Rushand Men dient er rekening imee te houden dat het bericht via BerliÉ tot ons komt De ontevredenheid over d4houlinir lie de entente in de PtoolBch tHussiöche aïfaire aanneemt zou den ontivannr van het Mar com station wel eens henen kunnen bê jnvJoeden Toch zullen we leer waarschnn Uik in een met zeer veril toeteomst zien gebeuren dat Engeland di wvjetregeer ng volledig erkrait als een ge0fcwaapdige mo genidheid met wie Aua voll dire betrekk n gen kunnen worden aangs oopt Niet a zoo IrankrWt Dit verafaoWiwt den bolale wiki nog altiid als moond naars en plun deraars dit laatete der onichoWure Fran Bchen die hun spaardurt lfa in Russische effecten hadden belc d Te Par s wul men nietg weten van Ka menef en consorten en den Fransohen han delsalitaché te Lionden fa den ook ten strengste verboden ïich i t die bevaar Iiike IwlsJowiku te encanaifceren hu mag geen betrekkingen met hên aanknoooen Kamenef heeft nu voonresteW de kwestie dei RuaeiBdie schuld te IM te bevpre ken Hoe de regeeruw hiet bcr xal re ree ren De kans dat de Russische papieren nofir eens zullen paan betaien wordt iete grooter De bolsjewiki beRiinnen meer en meer n te ien dat ze de schuld hunner voorgangster wel moeten overnemen willen zp met de westersohe mogendiieden op goe den voet komen Ook dreairt er concurren tii In Zuid Rusland is een neven rMreerirur gevormd wier belangen zooale men w et gtneraal Wlrangel venledigt De regeermg van ZuLdRueland heeft nu naar de Tempa bericht te Borne laten verklaren dat ze voornemens is de internationale verplich t ngea door t bewind van den tsaar tenen d buitenland sche mogendheden aangegaan te erkennen en Rueland s achuld te beta len Deze verzekering zou naar de Fran sche bladen melden MJllertwis kabinet bewogen hebfcen de regeering van Zuid Rusland te erkennen Een Fransch diplo mtttiek ajfent zou naar St SebaatoDO wor den eezonden met den titel van HooJie Commüssans Deae tiidmg die officieel nosr met bevestigd ia heeft in Engeland opzaen en verontwaandijfing gewekt vooralsnog trekt men de geloofwaardigheid m bwufel dooh onder den sch n van met B elooven Ie een ihelmeliike angst verborgen en men vrecat al een samengaan van Amerika en Frank iet nu toe wonlt de L iumo1m smwi toor fie BuiMni ootaieB iL B drawlloes b rlcikt uit Mo Ik u van 10 AU ugstus 10 k uur a mwoüj brengt net ToliruuM oommunwue over in de rtobtiag vaa Norwo Goo n wa w sk bet ben wti na hwigea itrüd punten be redct 10 wantt Un Uoetea van de beide iHV rs van de U Uoepen puaten genomen een we worateu ten Weatan van de Uoeg Den tWen hebban w tiiem genomen Urn Wlodawa ww t gettreden In de atreek van uaanak hebben wü d a onrteeht over de Boeg 6c dwongen iur wondt aeetredea op tien Westelijken oever van de Boec tn NoosdrwABtcn van Hiwdy JmWms wti de Pe len terugveworpeo ui de liaktiair van Htm tec Aan de Senet iwerea otmê nMnm een bimjren ttmü Ja de Mska wowUa voor ons guiMtute recdifeea ow h t gebeek front WoUf tiaMnt van hefoeiade tilde te Kenincebergen dat ar iH ter Mvond neg i oolMbe wathtnoiten aaa de etrantww NekUabum lAwa stooden en dat MIawu klaarbltikelltk nog ia handen der Polen nas De gr n bti bet voorultetekendt landMdeei rondom Soldau is tot du ver nos niet door het krlignbetlmf beroem Toch worden de Polen gtxrtadig aeéiterHaarta gadnngen en nog altUd Uljft hulp uit Ook die uit UeniarUc De rageerbw te Boedapest spnekt met krmeia tewen dat se um nwhLUseeren maar Jmakktelv i chouwt Kualaod Hoiwarite als aar veideklen v fawt Be I twhe bladen ven eea dnudtooi teMgram n Tjltejeida aan dm Hoiwmu Goen ntiniiter van buit aadaciie loken vol en hetwelk met het oog op hot nieuwe procei tegen de 16 leden der Hooaoamehe vadanreaeenng die RubüukI oader Un In cMnntat atelt Rusland 1000 Boagaor sche officieren als ruzeUbar in oon later neeriagskemp heeft oadergebraelit waar kil neen g lij k lot ilten ondetvrona ole de aangeklaaipdeD Het vredesverdrag tuaschen Utlond en Rusland Is gereed Het behoeft ailaeo nojr tL wonden ff teakeiÉi offl aan dit oorlogje en emd te makien lÈk benaoH dnt de door b€ de partijen voorsaateiie volkMtanmibw ir de streek van DrisMT m Dunfbaiv niet al plaate vinden De streek zal bü gemeeaMjuppelük otverteg vendeeld woixiwi Ut land krijgt concesaiea In de Ruasisc e boèschen Voorts is bepaaU dat de Letsohe nexltttaipen machlnea spoorw lteteriaal effecten mm tke in bet Jonr l Ifi of lator naar Rusland oventebroolit sijn tanig gegeven suUen wonden Rushnd aug eek ter in plaste v n de oorspronkeliikc atuk ken de waande In goud batnlea Tan laat fite twee maanden na de bekracshtijring van het vredesverdrag sol RiMJand ooa Ut land een voorschot betalen van vier mil hoen roebels in oud Het klniM hoekje cnmd dat eeMiJd DultKh irandxebied wie iloeh bit het ne tteererdrw te Veraallles tot eea ooslluui lielll t tie I neprocUmieerd we b lM Ji menef de Ru80i iche onderhandeifisr d e de Sovjet raK eriiw zoo haadt tot di ploraatiek vtrtegemwoordager in Engetand heeft bevorderd woonde Dinadaie de La geihuiezittiog hii Kalm belan t tsUend luisterde hii toe naar hetKeen Lloyd Geoi ge over het Poolsch tHuBoische conflict te aeggen had en iraaaohien heeft hu in stilte triomfanteluk gejuicht toen de oremiei met veel oraJiaa van woonden de ooiitiek van ieder t zJiioe retven verdediiede waarbu hd alleen kon uitgaan van veron der llingen want de x redeavoorwaarden die Rutland zoa stellen waren hem toen nog niet bekend en waarschijnUik was h i ook onkundig van de verrassitKT die Ka menef m petto haeld Naiiwehrks eweeg I loyid Geonre en zouden de debatten be ginnen of de Eussiache verteigenwoopdisrer het den prenuer de voorwaarden die aan Puien wordeai gesteld ovenhandijfcn en Hoyd George dde in een openhartge bu was het nïet na ze na afloop der diLscus 3iea üUwcs Voor te Ie zen Reuter omschnift w als volgt Ie Inlkmnping van het Pooleohe leger tot 60 000 man en het kader en de adtni mstratie van het leger tot 10 000 man 2e de detnobiloisatie zal binnen een maand are schiieden 3e ontwa peninjr vad de rest van ihet leger en L tleveriing vsq deoe wane nen aan de Santitx ie demobljdgraibie van alle oorlogBbodrxfiven £ € Polen mair geen troepen en oorlowatuiig uit het buitenland kryjfen 6e de spoorlun Wolkowyik HBie lostok Grajewo zal ten volle ter beschik kinjr van Rusland worden gesteld voor den handel van en naar de Oostzee 7e aan rie verwanten van Pool w he soldaten in den oorlog gedood zal laad worden gegeven 8e De Jiussiache troenen zullen van het Pioolfiche front woixlen terueiretroloken naarmate de mobdiaatle van het Poolsche leger voortschrydt 9e Na deze tenurtrek kinjr zal het aantal Rusiischc troenen oo Ie wanenstilftandalime aanmerkeliik wor len ns ekpompen en wel tot een naier overeen te komen sterlote 10e de waoen stilf tamL linie zal onirefveer samenva len met ioch n et verder oostwaarts le ïpn ian de Um d e m Curzone aota vun O Jul aanjreduid Ue het Poolsche eurer zal tot op een afstand van 60 we s van lie Uin worden teruKKetnokken zoodat er een onzijdige strooTc komt 12e de rreno van len onaffliankeUikefn ataat Polen zal n hoofdzaak aamenvaU n met de lim in Cur wm s nota aanjredmd maar in het Oosten ip de stPeken van Bleloetok en Cholm eenajfszins ten jrunste van Polen worden gew zigd 1 ioyd George voe de hieraan toe Ik FeuiHeton Oe Vrouwe van Darracourt door HAKLES GARVK L t tillir riaeeide vertalii g aE I P W SSFLINK K t l Nadruk v rtx Ipf n aar Ik geloof niet dat het irewenscht ei thans moor van te zeggen daar t dan zou tiiken alsof w de onderhandel maren er ovfir uit hemden der Poolsche regeering wilden nemen Ik erken echter kt deze Vioorwaarflen een nieuwen toestand scheu pen De Britsche bladen znn verrukt ze v n ften de voorwaarden praohtog en uitermate goBchUtt om een vrede tUMchen Polen en Rusland te verkrugen Fnikele ceven wel toe dat de voorwaarden hard iim nu ia maar toch met te hatd m ieder ireval vor men ze een goeden ifrondslag waaro p over rede kan worden onderhandeld Bii voor baat verklaart de Engelsche nera hiermee dat wanneer Polen er niet m slaaart tot overeenstemming te komen met de soivjets zich het geval zal voordoen dat Llovl George In zun rede heeft genoemd n 1 dat de vredesonderhaindelinigien mislukken doo Polen 9 eigen schuld wat de sreallieendem aanleidinjT zou geven de handen verder van Polen af te trekken Nu zullen de felle tegenstanders van Russen in de voorwaar des zeker nog wel e a en ander ontdek J tt c t al a ihodnvt oilMnnem nk moet wvraen gebrandmerkt De aisdi tot afstand van land aan Ie families van Poolsche soi daten is hoe geschiict dan ook om de Pool sche mil tairen voor de sovjet rejreenng t WHinen een pogmg om zich te mengen m de binnenlandsche aangelegenheden der republiek De kwestie der onttwaneoiiur i eveneens een punt dat overweiriam ver ditnt Onder wiens toeZ3cht zal the moeten plaats hebben Mogeluk onder die van ar headers en soldatenraden te Warschau In ËJngeland heeft men redenen Ie be zwaren licht te tellen want men wil dol R iaag de betrekkingen met Rusland em deluk eens aanknoopen HandeJ met t ex t arenriik is lloyd George wel eenitr schip peren met Ie Poolsche kwe ifcie waard Hoe wel t noK lang n et zeker i of Engeland ttnslotte n et aan zyn eer en de er z t den Brat gewoonlijk hoojr verplicht zal z m de Rus8i8c4ie afvaardiipinir uot t land te Mtten worden toch bhikbaar in t neheim de besprekingen over hervattmsr der be trekkuigen voortgezet Engeland sou zelfs veel verder willen raam Het draadloos station te Moskou heeft volgens bencèt uit Berlim een draadloos telegram verzonden wiaaniit de voorwaar den buiken welke de Britsche regeenmg voor de erkenning der Sovjet regeering heeft geateld Deze zhn rUk tegen E elond io xake de Ooeteraohe kwestie De t gevioK der VereMucde Sta ten wt n 1 even weinig weten van de bolsjewiki abi haar coUega te pM iia ze zal zach dan ook niet met de ov jets in laten Italië dat nieuwmriang wan nutr Amerika s houding m deze beeft haar ge zaM eens laten informeercn waarop deze een uitvoeriKe schriftelijke uiteenzettintr ontving In haar nota verklaart de Amen kaansche regeering dat alle beecbik bare muldelen zal aanwenden wn haar do litiek ten gunste van het bcAioud van een vrÜ onafhankelitk Poten kracht bil te zet ten Alhoewel de Ver Staten mat gekant z in togen een Ruaeisch Poolaohen waioen stilstand zuilen zd thans niet dednewen aan een algemcene Europeeeehe eenf t i tie daar dese waanobUnlUk de erkenniBK van he boleiewjstiedi tflmH m de reffe Img van het Ruaaische vraagstuk op den giomkilair van een veriiroUieUas van Rue land zou inhouden De Ver Staten ziin te allen tUde bereid het RussiLBche volk te helpen Alhoewel liJ dl noodlottige overgave te he aan Rui lands deelneming aan den oorkw tegen de Centralen een einde maakte Br t Litownk ten zeerste betreuren begrijpen de Ver Staten ovenwol ten volle dat het Russische volk met verantwoordelijk is De Ver Sta ten koesteren met den geringaten twdfel dat het de huidia anarchie en de groote armoede waaronder het liidt zal over innen Het mivreratand tuisdien Polen en Ruatand ontstaan over het met opnemen van het draa llooze Booleche antwoord nal wor den opgehelderd Het perHbureau te Wanchau maakt in tegenspraak met de in omloop zünde ge rucbten op 10 Aug bekuml dat ar uit Moekou geen aobwoord la WbraiftreB oft het draadloose teleffnun ran 6 Augustus Daarentetren nadenden Donadaff RuMische onde andelaars met een witte vlag de Pooleche voorp w ten en vroegen waarom tot nu toe ffieen Poolsohe gedeleioreenien waren verachenen die volmacht hadden voor het sluiten van wapenetilatand en vre ie De bolsjewietasche afgezanten be tooiden dat er vele mfsverstenden door het draadloos verïceer sün ontstaan en dat de retfreering te Moskou daarom dezen weg had inxeslagen van rechtstreekacè overleg te plegen Daarom heefit de Pooleche re geermg besloten een delegatie te zenden ten einde mi ven tend a on te helderen en bot tt d tip en de plaats der nieuwe con ferentie vast te steUen Deze delegable ii Dtnadoganrond naar het front vertrokken Naar het Berliner Ta eblatt udt Ko ningsbergen verneemt gaat de bolsi wi tische OTxinarsob over Mlawa en Cieohanof un weeteliiike en cuktwestelijke riehtin r De Naref ie in oostelijke richting ovenre tnokken bd Rsan BU Wvxchof wondt ge streden SokoLof la door de RuMen beoet Ook over de Boeg zijn de Rueaen In de richting Sildec Ostrof Cholm retnokken Ten Oosten van Brodv woeden iievige ve vechten Uit den cprnydor en de Soklaoer landtong xün geen berichten ontvangen lal ee vrwiiido uitdrukking over haar gdaat kwam een blik vaB vroee van h s i iiw van doodsangflÈ Ifoven alle bt schnjving De kleirr week an haar wangen haar lippon zelfs en haar oogen schenen gevestigd in een star Kn blik Mevrouw Dalton spoedde zu h naai haar toe Beste misfi Darratoiirt De opwin liiig IS te groot voor u Ol zajiiitle fH I kreet vho hi hrik want 1 m ille s J lik Volgende z ig zij wat baar geIfiut alle kleur iicnonieii had Hel was b zilveroit vans Lird Moilt Lord M rle rit zit ntr lord en Merle eén I lik niet vla rn wisselend kwam naai binnen Zie nep inevrrnuw Darttoii jmar de vJias wi 7endt Merïp hoog zich nam die op en hield ze vast niet een pnetigea pijn Iilken trek op het gelaat terwijl hi I ucille gadesloeg O Lucille Lucille mompelde Ma rie Verntr de handen ineen slaande wat moet er gedaan worden Lucille zat als veesteend de oogen op de vaas geveetlgd met open mond moeilijk ademhalend Het I do vaas van koningin An nu zeide Merle plechtig Jk kan er 0 i zweren bij elk beeldje Mis Darra court ik ik t n er zeer door ge Hchokt Wat moet er gedaan worden her hialdo Marie O Tord Merle dit dit is nttjn schuld Zij bedekte haar gelaat met den zakdo k Als alslk Zij begon de dingeii die op tufol la gi II achteiti 8 in de hand te iiemon pi tsoling lutle ij eon kreet en deed if ZIJ letfe lil de iiand wildo verliergen Wat IS het vroeg Luoille Och nietH nieta antwoordde Ma rn met gemaakte vtrlegenheid Wat heh je daar in je hand vroeg 1 ucilie Marie r lende die langzaam en in dr iiuiid lag otn stukje ro t lint Dem niï Susie hield veel vun fintje on ro f waw Imar lieveiingfikleur Lunllo hc i kende het terstond en staarde er na ir met luits ziende loffeii Mevrouw Dalton keek hooh en orn Htig Merie Rioeg van uit zi jn poHl huitwi Tiicilles gelaat oniljo pied gade Waar vondt je dit vroeg Lucille langzaam Hier op tafel antwoordde Marie Ilet he4 IS een Imtje vnu SuBie En en de sleuth van deze plaals vonden wij in haar kamer merkte mevrouw Dalton p het hoofd schud dende Lucille keek van de een naar de an dere als een opgejaagd hert maar een oogenbUk kon zij niet spr en toen opende lii de iippen Is er iemand anders die rose draagt dan SUBie vroe p zij minacht id Ja natuhrlijk lieve ze de Vfarie vlug Hoe dom van mij Maar allee hii elkaar Lucille vi op een stoel en keek wezenloos naar den grond Terwijl zii zat sagen til die haar 9Bdefl4oegeo Een valnch licht kwam voor ma ongenbllk In Merle ii oogen Wat moeiit zij üien man NüSMhben fen htj loo n d oitelijken haat toeilroeg O LiKlUot mompelde Marie ver dilatlg Ik hoop dal het vaar i nMar deiik Ik kan iüe denken TJel ilj n Ik weel Ik voel dal Mi onarhui diK 18 Mevrouw IJalUm legde de band op beurend op Ludllee auhuuder LleTi hernam Ij dekevaas je voBdt Je zelf het kutje dal die hlwhte roeiJ hier Kelateo moet Inti litn Beiloell u Hiwle lalde Lucille uil fipul Mevrouw Dalton knlkie anuUg Uenk aan baar nrdwllnlng het lolt dat j hier Ki larenavonri laat wan dal alj alleen belialve miaa V emer II het gebeime woord kende l UeUle atond bevend op Waar 1 Uarry Uj de lj Stuur daiieillk om hem Uij al alle vwkla riii tllj moot dadeUik hier konienl ZIJ kaken alkander aan toen aette Merl op eeu wenk van Marie de vaaa op de MM Ik lal hem gaan halen aaide hlJ Ik leg mei iiitsa Darratourl dal het onmogt IJk to dal hlj 8i huldig Is Zli eotigile de oogen ueleendaUkluuen Ulk up bam nliarlBgia iiuir de imtT i fWorit vervolgd het Suaie met vertdd had konzijhft giheiin niet geweten hebben I upitle stond op Hteun idc op den mg van den stoel spreek jij van Harr Hwne M cg ZIJ langzaam Van Harr Hfino Merle keek naar haar eo dan naar d aaa f teve MisH Darracourt ga meile k n toch luee mompelde mevrouw I ii1ton I ttnllt wendde de oogen naar haar Vleo komen Waarom Hoe hoe kwam die vaaH hier W twee Humenzweenlers hielden zit h H i i Ij waren op een moeilijk punt van hun tooueelapel en hadden het un d r n liever laten voorlzttten Wat er nu oi k golieurcn nHwht zÜ dachten dat II H con Iot wel iHagen moeet Ik vrees dat het maar al tt duldt Itjk i zeidp mevrouw Dalion plech tig Miss Dnrrftcourt wij hehbmi helaas den H 4iuldigen ontdekt Het Im b wezen dat de dief die Lord Marie a zilverwerk atai die slecht geleide juage 11 in Harry Hern © Im Waarom zegi u dat vroeg LikiI k toen naar de vaas kijkende lu acbl zil de haikd aan hel voorhoofd en zonk neer op den atoel Ik sal met flauw vallen zelde sij b escli Ik weet dat hllonwhtüdlg iM ilet a nrunog jk dat hij hel gedaa h eft Dit kan mij nletti m4 plt ti in hel geheel niet