Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1920

nmMWHi HW fe rnio Ê O étm t m n t tmf K u ustus 1920 ö9e Jaar an ADTniENTBN MM Getrouwd C DE GRAAFF en E E DUUM die hierbv ook namens wederzudsche fanuUe dank zeggen voor de onder voalen belangatelbng 8996 13 fiouda 12 Augustus 1920 Ter Secretarie der gemeente GOUDA kan gallaatst worden een tijdelijk beambte in t beïit van een M ü L O diploma of een bcwija van daarmede gel k staande algeineene ontwikkeling Infunctietreding zoo spoedig moge Gegadigden geheven zich te vervoeiren btj den GemeenteSecretarisStShuia 3995 20 Voor lapstond gevraagd 3 bij J G MENS Schilder BOSKOOP Sahuwde lieden z k middelb leeftijd Tragen Ie of 2e Etage Goede belooning direct te aanvaarden Br onder no 3991 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 Oolflate s tandpasta NIva tandpaata PalHKoa tandpaata COHEN Go AWMHKM FABHKK VAR Markiezen Zonnescliermen Jaiouzieën Rolluiken Tenten enz H J VAN SCHALEN WgOSTRAAT 21 GOUDA UrcrtMitila co abannemenUn r 4lt Mad worden sufenomtn voor neTknwonde Dorp door A B O O H Bcrkenwoudc roor BMknwoadoAcliterbrock door I N O O M E N BolerwheStolwHk Ouders denkt om uwe kinderen I Wormen veroorzakBn vole kwalen Visper s Wormpoeders zijn van bijzondere samenstelling welke zeker werken PRIJS PER DOOS 60 cent Verkrijgbaar bij Apothekers enDrogisten 2962 M Fabrikant P Visser Em Erfsch een Dr NB Laat u geen koekjes flikjes of andere z g wormmld dolen geven doch eUcht alleen VISSER i Worropoeder I I I BOSKOOP Adnrtaatfln M kMMMMawn W dit blad irenloB saBCoaonwa daor P X WELbRR JWdoiMt TL SDlkerfeoad en SiiikwKyndiciut In reiiMuid met het conflict in de suike tal het fedevatiebevtuur alle Muuei oten wreeniffdllKen vemoeken een ledenTern dennff bUeea te roepen tenelnd emstjir tien toestand te overwewen Be dw i ksciie beetuiw fier Vereen jTincen van Stuurlteden en erk uiarkun djmi houden bedenmwMl ee buitoiurewo ne slgeaweoe RVCmUiineerde met open bare veiwadealMr Het eeuijre affen ia9iuit in beepnrinnjT van het wilcercoafllet met het ooff H fle rentueele Kerolirea daa van Toer die vereeniffiilffen aoerjopmnote aeint De Siakeit oul seu de onH Wij velitlaarden de tefft nvoor stellen vui de SvndicaatacamniMii on on zen etoch van heuderd oroceat loonjver hoOKhwt onaannemelttk De onlarhandelin ffen werden af febnkea IJe P F B Hiiah Uaw De r f B met zun 2 000 lüileo la t er id tot aanien werken en het jreoamenlljk Toerea Tan ac tie tM het aMwonxen van alle door den Suiker nd eeteUe en door den P F B te fftellen eUdieB 1 eb rt aan HIU Naar de N R Crt vomeeant ronden er van de lilde van het daMuiement van ko lonUn In verixnd met het KJOte tjtort aan perMne bil de poUtle in Indil dat niet aanirevuld kan worden dtjor N der landera DoKuweB aanmoMd om in liel buitenland de ikaproor buaodwde aa xehikte wetkkrackiem te Da Vrouwe van Darracourt i HJ i s AKVH 1t eiyllu nseerd vertal ng ai i 1 WhSNFLINK v R S l W Nadrul v rtM d n 67 iM i kwam hu twee inanoem tegen het waren tlope en I oveday Hope was ernstig en ziehtbaor in de war Loveday scheen te sdiriken bij het zien vftn mtwronw Dalton en liet een uitroep van vdrworwlering hporeu Welnu vroeg LödUe heftig Waar hift nWaggegaans oiisH hernani Hofie niet hangend booïd Het ÏR fitet waar riep Luoille uIHe bedriegt mij all nnaal Hope kijk naar die vaaa Hol kwam me hier Jij kant Harïy Heme Jtj wi ot ven g ed als ik dat hij mschuiUig 2 hun toch dat hl oneohuliiig ü Hft as om medeh d a te krijgen I ll tverschenrend en ledf hart Icrnmp neen behatte vad twee ij waro i ie n van zegepraal dah dat f t laiH WftM voor medetijden Ik weet 14w alets van irass de Hope zacht maar mijnhei H rv w weggegnani LovMay hier l ucille wendde ÜPh haast w tot hem N V DE TIJDGEEST rrghkinowenlOO nummmttnov wn tmvK a 6 UWE 0 n rd 2 Antf Prii wn l Xl I150 1 100 1S075 SI I9I 4682 OJll 35 10002 lOfflJpS 675 3 15060 62 9 S0131BSB M MM nasi m giSÜJ i SKi Arrow PUKT Boorden Vmi ki lfBl V M i i Wili IntnnlÊr t WA DDIMXVBKN Adrartwtila w bouuWiitM oy dit blad wordn aaogwomOB doar A NOTPBOOH 927 4S LANBBOim u umekt Op de groote plantnikeurin In bet uitiaar van het vorige jaar te Utreeht Keltoiiden waa man he eiw dat er elk laar n n expoaUte van bloemerk groen ten en fruit moeat gehouden worden MM de prijzen echter moeat men wat zutriger omgaan en men meende dat een goud medaille valk papier al even goed dienat koa doen dan een in aa tura fltioldzaak waa bet publiek te latan en wat er te koop ia en welke oiachon men aan de qualltejt kon stellen De aid IJtreiht van de Maatschap pij voor Tuinbouw an Plantkunde horti zich de zaak aangetrokken en wol o i 1 lï en 7 October in de Korenbeurs lan den w iacb van velen tegemoet te komen wanneer lielanghebbenden er voor zorgen zooveel aandeelen van vijf gulden te nemen dat er vijUenhonderd uiden blj elkaar u LaadboawtcnteooataUtaa Je t b IK gialeren een door de iaudbouwvereeoigiug ülal georgameeer de tweedaagaobe landbouwtenloouatil geopend lur wasieeu zeer roo te inzending paarden rundvee eo var ken benevens veel klein vee tiloemen fruit en vrutbten Vetèad uitvoer aagrdra aa l e minater vau landbouw heelt a Inggetrokken aijn beecb4iking vau ï dezer houdende varbod lot uitvoer van paarden alleen voor zoover be treft den uitvoer naar België b iBj iitrokkeu de verleende diapeu aalie van het herbod tot uitvoer van paarden alleen voor zoover betreft den uitvoar naar en vla üelgib ieu aansjen van den uitvoer vau paarden naar en via beigi wordt der Halve het verbod lot uitvoer mgceteld bi Kun besluit van M tJctober 1U14 IM bl no 606 gewijzigd bij b on besluit van fa Jannari 1916 8t bl no 6 weder onverminderd van kracht I o e beaotalkkii treedt in werkingop U deaar bt et Ut minster vaq landbouw hedt a logatrokken zijn beechikklng van b dezer houdende verbod tot uitvoer van levende runderen alleen voor zoo var betreft dea uitvoer naar Belgiè b ingetrokken de verleende dispen aatie van het verbod tot uitvoer van levende runderen alleen voor zoover b ttelt deo uitvoer naar en via België 1 en aanzien van den uitvoer van levende runderen naar en vla België wordt derhalve het verbod tot uitvoer ingesteld Uj Koa besluit van 23 Ue ember IKU S M no Old weder onverminderd van kracht Deze besohlkking treedt in werkingo i 11 deasr bj t KUNSTEN B WETËNfiCHAPPUN BMirreeat AlbenUnck Thiim Er bectaaa reeds mde eenven t jd plan nen die in nun of meer trevon rden staat van voorbereidlnx verkeeren om ter ele ttvtiiitui van het feeiat der jceboorte van J A Alberdinck Thum een meer ateemwimhuldojnnx zUner UffedacJitoius te doen plaats vinden Ër beeft zich eeo lutvMMod eomité sameojtesteld op welks vensoek een eere omtté zóch nu causibitautrt la de kerk inaa het door Alhenduiek Itukn JKK scbooQ wnwwïjrde Bwriinhof zal Vrüda 13 AuffUBtus den gtAxtortadiig een Zielemifl te 8 uur worden opirednucen In den loop vaa den daw uU een krans op hflA teni wonIcB neenneleiBd op het kerk hof Jit Uttóm Tot de piunea van het comité behooreo ojL een teBloosuteituiir en een jred chteniB TiariBff la September ONZK KOU MèN VLUG GAAR 8HAKBLUK VOEDZAAM iHn KOOPMANS GERSTE6RUTJE8 voor PUDDING voor PAP voor IEDEREEN N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPOEBICHT 1765627 Voedert uw Vee met 4 LIÜNZAADKOEKEN merk ster n W l L l l N M EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alle gegarandeerd Zuiver en nitmunteude door groote VoedingswaardeEereDIploma Parfl 1900 Negen Gouden Medailles MeuMoopjesü Trsuwen worden apoedif ovorwounen doort gebruik van 3849 21 Mljnhardt s Zenuwtabl0ttsn VerdrijTen zenuwachtijheid bij examens openbaar optreden en g w chlige Seaprekingen Genezen U van zenuwachtigheid Per koker 75 cl 3 kokera f2 15 th en Dro Ut ii j Soliede Salon tn HutikamermeubelenaliTRfeti Stoelen LinneokHien SpiegeliSchilderijen TfaeeUfeli Etkenhoulei Buffeiten Boekenkasten Clubfauteuil Zi deupluche Ameublementen Leerameublemeoteo Kapokmalrstiea Wollen eoSatl ndekeiii Slroomalraiiea enz ene 5396 SPOTKOOPJE8 III 20 BESTE ADRES VOOR JONCkLUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlMTfim44kliorsiibulMNei ctiieiiaile ROTTERDAM Telefoon 12S00 Met het aaaneawa raa DBUKWERKGN in elke gtwtaaéttt uitvoering twhut sichtt BAABTRECflT de beur J De Huid Eindelijk Genezing Een nieuwe ontdekking een vloei baar wwchmiddel een krachtig wer kende cfaemiBcbe saroenstellmg in op gelasten vorm door huid speciahtei ten aXn de grootitc vooruitgang in t genezen van huidziekten erkend D DD HETW chiiiJilileüeorlluJUUii Een verzachtend heclend vloeibaar wBsehmiddel dat m de hmd dringt en onmiddellbk verlichting geeft Huiduitslag FaoriaHia Ruig worm Zeere beenen Puisten Schil fera Korsten verdwenen door de ver tachtende heelende uitwerking D D D dringt door in de ponen der huid en doodt de ziektekiemen Zalven ver Btoppen de poriën en bevorderen den groei der ziektekiemen D D D pent de poriïn waardoor deze in itaat zÖn het natuurl k geneesmid del in zich op te nemen Zijn Gewicht in Goud Waard Mevr Parker 10 Nelaonstreet Sneinton Nottingham schrijft Ik dacht dat er geen genezing meer was voor den uitalag aan mijn armen en beenen Gedurende dne maanden ben ik oader behandeling van twee dok toren geweeat echter londer reaul taat Na het gebruik van 3 fleaachen D D D ben ik volkomen genejen D D D ia iljn gewicht ia goud waard Prijs van een pfoefflesch ƒ 0 76 en van een groote fleach inhoud 5 maal zooveel en dus veel vooriieeliger ƒ 2 16 Verkrijgbaar bS alle apotbe kera en drogiaten Waar met ver kr gbaar wende men ilch tot de al ieenvertegenwoordigera firma B Meinderama Den Haag Sneek Te GOUDA b j ANTON COOPS wjdatraat 2 S VAN LOON Markt Beda tl Telef Interc 54S I Bureun HARKT SI GOUD A Adaliditnttoi IWaf tatare tt Dreigende scheuring in de entente De i kenhmK van Wiang ers ie eeiin Lloyd eoijfe veibaasd n be zorgde SchrifteiUke Kedachteimisseling MiUeraml ovei de eiutge indlieid der geallieerden Fransche l l i eii ontstemd Bdtsche vloot 11 de FuiAche Golf De Rooden naderen Warschau Vrees vonr Wrangel M jnweHceiSHtakii in Engeland aanstaande De vredes poging van 1917 ONS OVRRZItHT dertrelUke eentteld in denelijke Ctlden totl stand trekomen niet vetiAvkea kan wor J den iDiit wearaehihitti m antimoid op de heft4 K verwuten die Borantbw Framehe bladen den pKtmiier hebben ndasn ti Oeurre herinnert er atta dat Koltiak s rampanoed Fraalcr k op 800 miliioea kwÉm te staan Be ondernaAilDsr van PenJikin speelde de bolsjeivfti munitie voor een laar fa handen ChiaaÉwordt bedreM wat er van de Bnnb aHiaatle over De Humaolté weet gtéti woorden vooi de daad der Pransdie rfl eeriBu T Pa rijs xtfn menschen Me den vrede t ssehen PoIflB en Rusland wlltfn werwerken ea Po i ea tbt tejtenstand tnchtM op te wekkea en bereid het naar h t arref te leiden omdUl e het social istllsche twletariaat haten 2e hebben aldoor ooritwr nood X erKenHirtfr van den avonturier Wransrel be teefeedt dat PrankrHk dat de atjreloopen iwee Mren op alle Husslitchc slasnvelden versiaxen werd en zoo pas het onheid van Hythe om erfrtoir T nMiticÏM tó flrt Enjeeiand zit nu tusachea twee vuren Meetraaa met Wrangera erkenniwc kanl het ftiet openlök met Fraifltrifk breken irf eveneens minder fteweiuctit mi al van re deaen mat In de eerste oUata verdiend het voor de bondaeaooten aanbeveliiw te bleven sameniraao tot iwt vordras van versaullos Keheel is uitieevoerd en voor t oogembhk behoort I lovd Geoime met ai to zeer te laten merken hoe dicht zun svm t athie bil Moskou staat Qm Polep nlet heelemaai tn den stieek te laten RWet hiJ Wel een streoffe hondinx teffenover de bolaiewikj aaimemen Naai verluidt is een BritBche vloot m de Finsohe rtrif aancekomeo wat te Petersburg ernstur oo e lustheid heeft gtiweki Simonjef heeft een manifest verspitii met het opschrift £ n nieuw wvaar be Ireijft Peteraburjt üaann wordt eze d De unoenaiisten der Fntente maken zich voor een aanval op Petersburjr sreréerf coi denken zloh diere aanval met den steun der Bnaelsche vloot Wij zullien eens zien of Ëhitfeland heb waairt aljn bedreKUW t verwnzenhiken en of het Witte Finland het aal wa ea ons aan te vallen nadat wU het reeds een maal hebben vemietijïd y sullen eens zien of de Bnvelsche vloot een aanval op Fetertfbanr doet In émt ziJ het doet wo t i k artwldera eu nutFosan uitrcnoodigid voor de verdffdliriiuc Ier stad t zonren èaron CoMiAe aa Mmm loaa dia wnaker dea dat eoonaaie fltWinhe penaMltlliie dea aelli mimtter prealdMt de Bro e vitle da Ouiiwiie vredaatoaaiMiir a sehllct achtten voor oaderitasdalbMmi BradkevUle sttdde daarop aaa Biiaad voor aan de 2witaeradi OaitMliHnrakHihe en ereatie eer attwhutihav vaa ievaa aMi als viataffeawDonUvsr raa FnuUttlfk dtel te aanun om de vi edMi oMa iariabtaa te knaaaa P lka lanbddeli wia het liaWMt PaiBlev4 sfiMtNdea aa Briaad telde dt nieuwe kahteelarturf e da iKMMita Tab bet b m adaae vooeatel De MaMa lai hedaa aila madileall I deer de bolafewdkl Nadere bertoMra hier omtrent zun met aapmmm t a hM l daa weM f he l Fol a ii ovoiiweldliRl m de KvstMit Inrawda voor Mlt dan oh iMai THiwMtfk dat WitPoJen vemiebird t wondra Wtl suUen oent JiM blad em tNMhidi rood hém op ds been breflfren e m Pblen de vvéetlanubUek ultroeeen die oase bimdmboote tal zütL ttn om dat met te does maar in Ik ne val ovei Wnanfcei s erkeanuajlr Is alet atfroken en ais Millettand plan iiad irehacf Wlraimrel t erkennen zon hd dat zeker heWbcn meesredeeM Er moet dus meemlg de miniater een nnaverstsuid zUn lËln toch verbaxinx beZorKdhetd oii re loof ten spüt IS h t judst Frankrifk dafi In ffeen enkel oprzioht kon samenifraaii nieti FQSelaiiid inzake de Busslach politiek heeft zich nu openluk vierkant tcjrenovep zt n bonditenoofr gesteld JJovd Geoiwe zoek1 toenaideruw tot de bolsiewiki Millerand daarentegen raat hen te Ulf in sanienwei kmfc met Wsttnw want t scMint wel in db bCidoeUhs te üjoKn hem munitie te zen den i ranknil erkent WraiuKei in ea nota die naar Reuter uit Parus seint dooB Millerand ia opfcesteld en door bet katonet jiifoedtffdkeujxl een erkeiwiDic die jcwnnul as op WranRels t elo£te de oude srfiuld Tan RüslaiKl over te nemeai een belofte waar j wan fsen enkele effectenbezitter voorloo PW een sou voordeel heeft Dit zal wel ko men troont met zich te Parus Hii opereert met succes te wn de bolsiewïkii als hu hei maar eenmaal verslaxen heeft en de baa l wotxlt m Kusland zullen we bu de tu iic d erkeniQuis zdcor ffU ren spiitoen Met dee redeneeiun trekt de Fransche re eermg een wissel op de toekomat die wel een zou kunnen binken h el slecht van beta mg te eyn De ESKGlsohen hebben Reieend doo de ervanajE KoltsJak Denikin en dq andere bestrliders van de twlsiewiki had den ódk wel ems een auooesje somier dat ae tenslotte de baas konden wordeoi m Rnsi land Uojnl Qfom vioeit er daaiwm terechlj meer voor 66k osndat de ari eJdeirs hem dae nchtiiw uitdrit B een poljtialc te voe r ran die frebaseend ia ov de werkelük be staaade feiten onder te bottwen tw wat mofireluk komen of met koira a kan Büi ziet h t irrootste voondeei m toenaderiiui tof de aavjet Bu een zoo xroot meenuuearerscbtl aU tuasciien frvoJtnjk m ïtweeluid aal hetf moelijk aün tot overeeawtenHniacr te ko men Lloyd Geoi ffc éie eiiid Iiflr toch ofJ licleel scJit t te zijn inmliobt ii een VTiendachappeltike sdunfteUjke fredachtenwjfiseimK met trankruk bewroo aeo Heateif verzekert dat er alle kans li op een bevrodiKende oploasmii m uxr in officieele krmjten be schtnivrt men den toestand wör kelyk als emstijc Het partement dat op reces zou iraan komt Maandaar weer btieeq eïi de konnw die naai Schotland wilde vertrekken is b lotan te Londen te bill ven De Fransohe nesreennv behoudt haai kalmte ze beltiaiidelt de jkweatie als eeri quantité nérluffeAble waarvoor tant do bruit met noodix is Millerand heeft zbn voot enomen reia naar de verwoeste irMïieden er met Mn Ufjf gesteld en bu de eerste de beste eleiawi iheKl heeft lm lof toeireewaaMl aan het Fransoh Bntadte bondKenootsohap Ter e leffeniheid van eeo receptie ten atwlhuicio te Noyon verkloaiKle MiUerand nadrukke Uik k t de jteallieerden vereemxd zullen blüven Er zUn ottveaïnHdeldke esohilleo voort vloG ende uit het natwmaal kwrakter der beide naties maar de eenheid die onmut t aar is zal bldv en bestaan daar zn la rware baproevinKen werd eresmeed en een iHeeft het uur van scheiden voor Franje rijJc en Snxelaad jreslaKcn De he te YinaiiictsohA p tHULiien die de henié vijanden van Duitachland in de tilden van urevaar hecht veneeni0cleo en die ooik na het sluiten van den vj e d jreallieerdea aaq vaskeluk QOX umijr te zamen hield zim de laatste maanden al losser en losaer ze woiiden De belanean hepen utteen zoo wnuwen n manoeuvreerden de memlent du au ja u theone nor w l denizel£den w K wiMen Attan maar in de pmlcttik meer en meer een eureo doel nastreven JranlcriJJc heeft nu een stsvureo ruk jrwe ren aan t koord dat fehaos een evaarUik dunne ptek vertoont zoodat t iniet zeker ïi éax het non weer kan wonden xeèecht iboewel de wapetibroeders daartoe natuur lük een poifpuw zullen doen Zoo ffauw ala Llovd Geor re van z n vertMuain bekomen IS zal hu zyn trodmalcker Millerand ta iBoulofnie ontmoeten om de 2aak met hetm te bespreken e Bxitsche premier is m derdaad verwondend èp bezorgd tevens sooals hu in t Lao erïiujs verklaande Udt de tinies van dstermoi ipen bLükt lat de heer Maclean m het ltt sr tfibiulifl woorleainu deed van een bericht van Ha VB8 uit ParÜH luidende als votet De Frflinsöhe rejreennjc heeft met het oojT op dq oatstaoe successen en de toene mende sterkte van de rejreonn van jrene faal WraaKöl en op de verzekenniren dta aWn onüvaiwen betreffende den democra tischen vorm van ziin bestuur en betref fende den eerbied dB zal worden betoond voor de vroearere pejieluwen van den Rusi laohen staat bealotrai om de re eeriöK ran Zuïd Jlusland als een de facto roireernuE te erkennen Een Franscli diolomatieH ajrent xal naar Sebastppol wonden ee on r ieh met den titpl van höoKen commaasansi tte Prtinfiiihe reswenwc heeft den PranMhen haöielsattaöhé te Landen opeedTa iren jr en befcrekkanffan aan te knoopen 0 besprekuwen te bouden met Kamenef en Kraasm dp vertetfonwoordoKeis der Soviet rcyceanmt X e uuouiter van httitenlaod Bche zaken verklaarde dat het besluit onj de reReerinjt van Wranïrel te erkennen m j ijluit het verieenen van mateyieelen steun aan Wfamrel Den heer lloyd Geortre ia pisteren mededeelaur van dit besluit e t daan De heer Maclean vroee naar aanleidinB van fat berwfht waaimr n W e den hoofd nhoud ifisttren al meedeelden inlichtin fen Ijloyd Geortre zei In zijn antwoond da hli het ben ht alleen in de bladen had arele n en wel met verbazing en betorirtUieid HÜ had Keen iolichtinjreii officieele noch andere jfekrejren an ook het ForeiKn Office had niet jwöioowi too mdn als da i nache ambasaaide aan welke onmiddeN Itik inlichtuwen waren revraafpd De muiiater verklaarde dan ook dot hii nauwelöks kon ffeloorven dat het bencht juist 18 daar ht Zoöda r no r den Fran eh in mmlBter TJrosident had jrcsoroken en to n tot de erbenninjr wn Wran el ipe n enkei voorstel was eedaan Maar de minis ter erkende dat de houdia van de Frani 9che re eenn E ten aanzien van Wrawrel niet die was welke taor de BritS fte rerree r tiK was ftanjrênomen De Fransche re ree nnir acht ich vrfl Wranjrel te steuneO en te helpen Zil is niet onder vesam verplidi m laatéte na gt a et Itf de badoalinir wordt diaadJoDs trft ICoflèou gaM ftd wel aal Polen worden nitwoaireB lidi heel te ontwap Mn ed te vowHAnneo dat het later sameawenkiuir m Wmiwel loekt n en aieum beiralfflaff voor RualaiMl s vrede wordt BtlTENLANOlH NIKUWlt Fnuelie tei ehtiJM4u Te Bredao wttd Woenvlaa voer rat in tergealtieenle uitaoiideidng nrec t te Op peln de x ak tsmu etolge ambteaana uc gens beteefRglng van FmaKhe rfoldatea be haadeld De bddawch wj rdea tot boa ten veiroordeetd iHet O M UdM bet iwulettoir n d i nuuche taal Het werd ook lat alftt ia het Dahwb vertMid BSUJIK 4 lalematlonaa eeHedeaeengiMy Het zeeUedencoogrea nam im de van aiatermowen met aij aieeu behalva die der Ameriltanen bat vepntei van de Belffiache dele tatie aan wvarta aanèwrvulen wonit de alacmeaie stsklmr sJT te kondigen indien de achturwe werkloff ea de achteKveerti r uriae werttwouk vooi ae liirien niet wonit inarevoerd met h t newement van de Fransche arnieo t Icwestie te onHerwerpfn aan een eomnUs sie best aode voor de helft uit zeeUaden n voor de helft uit readam aivoren over Kegaan wordt tot de afkowMaiaa vad de Higemeeae staklwc FfUNIbKUg Aanalait op VcalMtftk Op den Griekschea rninistel Vaaitekw Is te ParlJs eea aanslac gepioand Toen hil aan het Gare de Lvon den irem naar N aia wilde nemen w nl ad saaxe vallen door twee indiividuen De ee 0 schoot tot drie keer toe zUn revolver op beni af Moder ham te txnffan De aadare vuiifde vtff maal De beide aaavaJIen wotdtn ji rr t teard VenlaeioH is niet ematiir aakwetst ffONOAKUK Eet nrocaiKTiMu Bü Jiet proces in xaka den moord op TisM iH de voonnaliae minister vaa o rloff Frtadrich die bescbukUird w i d a moord te hebban aan eatlobt vriMUur ah tntuwe veraebeaea Hit verklaarde dat btj eerst uit do d r bladen kennis knea vaa d B moeed ea dat de hem bsswarende irotuurettverklariiweii leugens zim De beklaagden bUivaa cbtei hij hun bewarisireB Naar het HbM vamaemt heeft de Hoa aarsehe Nat Venvedei g m t M t i B 2 Dtanunen beAlotn de tmnualteit vaa Fri driGh op te beffen Zün arreatette ia nu met aitamiotan De iMbo d Paria veraeanrt tUt Stook liolm dat in e laatste dnMn de Biaaiaeha Toode pers doodsbanx ia voor Wnuml a vorderinawi üt ttfMrda n h wre rti a tiMUa vol oproepen als lleii naar het Suidaal De bladen wijzm op de voUnada deie gevaren die het leven van d saeMMoabUek van het buiden uit bet reiffan aarato toea Demlpn stJa sMmU iMiran had bil even einwc troep als rwigffl maar de Dterkte daarvan zw l als een meeawlMl aan zgodat ze tot bif Üeakeu veorUroo gen ten tiweede P venchUnioc vaa wk an el lu de streek van da 0 H Mt aile kozakken aaa zicji eiKen de ipviata bH dat lejcer aaoi te altUtan ten derde De beeet tme van het OionatabeikiMn door Wranrel dreliRt bet heek sovjetpnxrram in de lacht te doen springen en f t traaattortweMa aoomede de industrie te verftaawen De eohte blokkade van de Soviets aal dus nas befTiBiten als Wraasel U hand heeft e lewd op de Ruaatsche Inienmiinen en de vvtffen die naar de patrolaumvaildcai in den Kaukasus leiden Gedurende de laatste aevediten is en rood reiriment met pak en zak naar Wran trel o venreloopen Nu de entente i k aiet wil happen xoekt de sovjet rejreenuur oaowere be trekkinRen aan te knoopen met Dwtsch land en Oostenrltk Te Berliia en te Wee nen zijn vertafïenwoordurcrs van de bolsje fwiki aanirekonten om diplomatieke liespre kinsren te voeren iNioft altud ia er seen nieuws over iMnnsk wat de Temps den indruk eft dat de veldslOK voor en om bet beait vaij Warsohau op komst is De bolsiewistische stellingen zi n icelevren ten Noordeikft ten noordoosten en ten oosteu van de hoofd stad in een halven cirkel Als de veldslair losbreekt zal de striid waarscèflnUfk in hoofdzaak worden frevoord op het front t redeelte dat ztch ten noorden en ten noordoosten van Warschau uitstrekt ia deae streek staan de noode troepeo die btjizonder oed jtedisciplineerd moeten zim mw maar 15 KM yan Polen s hoofd stad af De tratejfibche toertasd oo het noordeloke Ruasiische front wust r OP zert hel HoItaBd ch Niieuimiblad dat de corridor het doel ib l e streek om Boldau Iwt e heel open en ieder ooxemhluk kan de opmarsck van cavalierieoatrouiUes van AUa wa uit naar Soidau boRinnen £ r zün hlll kea van vqrwarrinjf ea onzekerheid merk baar bu de Poolsche berelvoerMur Br ha 1 een swakke besohietio van het station van Narzvn m tiet corndorffeibed plaats De nationale conferentie vao de mün werkern van Groot Brlttamë heeft Insloten te laten gteniinen of de miinwerkera tot eea alcemeene italdnR tuUen ovenraan ten tipde een atei raeeae ioooaveriMMiHlMr t Veikrlfffen nu de rege rfncr onlantfM mweiirerd heeft af te zien iw verboogriair van vertiooffing van den prij vaa steen kool voor huiselük irebruik De Jtfatin pubtdceert weer ontluiUin ïen over de pogioKen In 1917 tot vrede te liomen Het blad schrllft o a y j UINNË Sh Bea fia bleeiB ca ai el De llJniater vaa LiuKtbouw heeft eea nieuwe hatributi irvHaff vast aleUI voor r freennj iFbloem ea rogeariaameal Naxlat Keizer Karet in Juni 1W7 zUa beiteadea brief met het vrodeBvoarstel tot Jvehzer Walhelm had rioht oatvinc Urian l bezoek van de Beljtiiic ift irrwnn MéiiHle de raededeehle hoe nar Von l anckcu verklaard had dat d keiaer be reid was vrede te sluiten doeh verlkiwd zeker te z n dat de vredeffipging to het doel zou voeren want ioddef aouden de pan nerraanlaten feld ten val breiDrea Oven zer met toewenren aan den ook met voor die van vrienden daarop als voorwaarde urnoei minfr van het beoette frebn van SltasiLot ïaruucen aan Frankriik ei verffoedinc van de oorlofrsscfaade Hierop vertrok de snnrm om het tuitwoord van Briand over te breniren Nadat de zomer verstreken w h beeft Briand in Beptem her bezoek cmtwuigMi van den Belirisehei Feuilleton den liooide op Uea bewuHto avond Hij had Susie a naam genoemd hij had haai voor Sfceie gehouden had t isie vei watht Het liof haar als een büksem straal en veranderde haar voor ben Oügenbrik in m steen Al hetaiidein kotp ii ipVHtfon inot liefhehbende t trouwe oprecittheid en ongeloo maar ht eenvoudige kleine feit zonk re t treek m haar hart oa brandtje daar Laut onf iwar huis gaan ztïide 7H heeflcii op eep toiOn 3Jv gebr iken donr KNtart en wanhoop du deze m U oopen dei hiwrtiers klotik al een dnodelclnk Laat fff naar huife gaam Mevrouw i a1ton raf haar otn arm Merio weeë Hope en Lovtduy ilut ïii icoih len gaan en deze gmg in heen int t bedrukt gwu ht en hangend hoofd iriH begrijpende van wal ei gelwurd wbh inayi ovt rtuigd dat het letö vret eliita moeHt 7ijn Merle ging hen ua Mannen zenit Uij ornntig lui lie uilen mot ijververteTIeii wat je hiei van morgen gehooid hebt Zij keken naar hem kuikttnuigui gen langrzaani weg tn Merïe gmg di hut weer binnen r utille l du han den gevouwen in den s huot i tt r voor zich Uit te kijTcen Zij scheen liewuHtp looH mi tette hdt op de tegenwoordig iieul der anderen Ër zijn oogent lik ken wuarin de kw Hng naar iuhaani en ziel Ie zwaar is om gedragen Ie worden en het ia goed vuur den ar men meiwch da heiden dan v outd en ongevueiig vordML Lucille moest zulk een ougonblik doorstaan Met éin dag waa haai hui ij geliroken haar geloof en vei trouwen op dm man dien ïij Hethad veimt ttgd haar eerete maag lelijke lii Idt verraden hlechtH oen vrouw kan jt aeffen wat zij leed en mtvroirwi al ton giHtd terwijl do tranen haar Inngf4 dt wangen v oeiden duii wurnn 4ta it VHii hot geval hi Marie ZiJ wah toch utjk tH nj vr uw maar er watt geoo upoor am itHMlelijden in haar hart nielB dan eon iJiiivelHcifie triiitarf i hol wt alageu vun iuiar tomplot Zij de avonturier ster zouder geld had de vrAuwe vau I arrawnrl vtrMi halkt o had mm mar kiee onder d xi duim Haar gelteelt weren traalde van triomï terwijl ii den akduek oor ïlt Ougen lueld m nagemuutite snikken deed houreii Ik zal een rijtuig zenden zt ide Merle 7a litjf n h nu ontHU ld iilj hel zun van h l tctioom gemarteld gi hut Ik w l I Hjpen zeide Lie ille ge broken ea duldde dat iUerte haur arm in den ziuKU Ifgde Zwijgjmil keercHi vlj uaar den hor terug en mevrortw YaTloh gele dde l u cille iiaar haar lutfuer Mtifle bleef ivif 2ai tv nu heeogaan vroeg tnj rhilalacand J4een aatwooiidde M Wacht Uu delijk za t wal bi n vragen frianlcl u é tf as atjit NEntireferd eeboo ti el nd Wui weet JIJ vro ZIJ X @ mail deed zijn mond o pen til tu vwoh en weea naar mevrouw Dal ton Ik weet vau nietH waar ik zag dt ö dame aan het Silveidah fltfliton an imirgen Haaat schreeuwde me rouw DuUcni het uit Heb j 3 mij gezidip rftan nep jm vrouw Diiltüji uit Ja üoker herhaaldt Luvwljtv norsch Ten nunste al jie t niyl waH en dat kun niet want u hent hier dan waR het uw ge 4t ip vrouw Ik rag u met uw hoed en mantel om zoo duide gk als t maar kan en ik zou er lp klunnen zweren dat ik u heb zten stappen in den trein naar ouden Mevrouw Dalton werd bleek mv kt pk na r Lucille M110 hoed en mantel en zij zijn verdwenen pit nujn kieerkawt De ptr soon die ze stal wuh aan het f t it in te Silverda e ik met vriend Susie mompelde Miarie Aller oogen vestigden Eieh op haar Sume herhaalde zij Zij zal ver kleed weggedaan zijn Zij was hier giaterenavond zij kende het woord o Lucille het is vreeselnk Lucitle stoml met een wit gezn ht en doffe oogen starende voor zich uit zonder te zien tt ea kwamen JOjletseUng in haar gt eugen de woorden d1 Bfirjy Heme atirak toen bil haar acbfe Ik ben er leker van prak aij vol vertrouwen ent u tevreden mar kieei vroeg zij niet echittereada oogan M eilOaa tevi eat antwoordde Uj t bem beter giMlaa dan Ik faad kunnen droouien Het ie wonderUlk Die leuteil l ie keutel I AUeen ui vrouw aooala u kon aan aoo iete ge dacht hebben Marie Varnar glinilaehte Het was eeu gniiikkigegedaetite a dat slkikje lint esk Hh achtifni nngai afdoend niet wanri Ik vlei me dat ik Kutfce aterke hewijaen heb bijeeuge braeht dat geen Jory In het land kap nalaten ae h iden Hchufdig e verkla ren SÜjn t genwoorrfig ie d iuiN dw 8il erkamer wekte vermoeden dat Su 8 0 bet woord kende en giHlereoavoBd naar hem toeging ia weer een aclia kei maar het vinden van de vaa eii her Tw wtjnen van die Iwee la af lend Zella Luritle hoiHfl ie nt voor eebiMlf t Ta atemde bij toe maatheiknat teimiette haar te overtuigen EentMigaii bbit daeht ik dat u oiet eiagwt luudt Wal beeft het iMwr aangepakt vo Je hU er pMMdijk bU aw da tta lust rade leunend Zij laefcte h ia lU heeft be eweo hartMMhta tfik Uef alau keraliaat Wat 9l n vrou wee tooh dwa fVordt vervotftdj