Goudsche Courant, zaterdag 14 augustus 1920

f ftV fv i ÏTr mr ëcii s v i ö9e Jaargang No 14391 t Vanaf Zaterdag 14 Augustus tot en met Vrijdag 20 Augustus Alleen in ons illaal te Gouda ooxGho a d SL eaa Qz stxe3B oaa BBHALVK ZON BN PBISTDAGKN INOKCOMDKN MKOBDIIiUNGBNi 1 4 inal i ka regel aia t t M Op da Toorpaglaa bO hooger Gawoea advvrtaatWa ea lagaiadea mededeeliagaa bil eoatraet tot War gerwht eaerdea prüa Groot lettar m raadea worden berekead aaar plaatwrulwl AdverteatUa kunaaa woniea ingaaoadaa door tUMCliMikoaiat van Mited dalana Advertentiebareaax ea onM Ageaten Maandag 16 Augustus 1920 OPENEN ondergeteekenden een Oagalijksohen BOOEDIENST pep Auto van GOUDA via Moordrecht naar ROTTERDAM Vertrek van GOUDA 9 uur v m Bedehuis Gouwe 28 Vertrek ROTTERDAM 3 uur n ni St Janstraat Bedehuis van Veen Telefoon 1896 Bestellingen te Moordrecht weiden aangenomen by Wed Buis Cnfé Pesthuis 4000 m Aanbevelend H C DE MAN S Co l Tarieven op aanvraag Èt Adadaiatrall IWef lataR 11 Inmiddels gaat de aommr voorbtf n sin we met nmencde gevoelena den winter naderen Wat die ons zal brengen Laten wy hopen dat de weerprofetengeiyk hebben en dat we na U Aogustu nog veie weken prachtig weer krUgen Menigeen heeft het zoo hatd noodig dat hU eens vol op geniet van de vrye natuur Dageiyks trekken lange rycn kinderen doorden Haag Het li soma zoo n ilolig geai dat de tomenon hen zoo ia den ate E laat HAGENAAR UND i tmmM AaavatlüiK van het kerpe bere ip eefftelerelu Men schrift aan dc Avp Osi er de officieren deden deaer dagen ger ichten de ronde dat ia de eerste vlei jaren geen luitenants tot kapitein riudw Aunlen benoemd over welk feit gru te ontstemming heerschte Daar wy ons niet kondon voor te len tiat men tut lulk een aartsdomme elt ambitie fnuikenden maatregel zou kunnen ec duiver overgaan als het vuoraf bi iialen gedurende welk tudfltip geen promotie Zim plaaits vinden togen wij op informatie uit waarby het ons bleok dat in verhun I met mogelijke reorganisatieplannen iaüKnlaaal Voorioopig geen kapiteins zullen wonten aangesteld ook al zyn er volgenx de nog bestaande organisatie vacatures in ilten Ritmeestera kunnen niet worden aaage teid aangezien er nog venteheldene i meeatera overcompleet zyn Het wordt iulerdoad bulteagew N n rettig Verder vernamen wy dat voor 4S aan de K M A opengestelde plaatean lioh In totaal slechts 29 liefhebbers hebben aiwa meld Als deie allen alagea ea men neemt at iedereen en nog wat naar aan heeft mm reeds een annzleniyk tekort Het was te verwachten Wie wil or thans nog cadet en officier worden ea A at voer officieren zullen het zUn die onder deie omotandigheden worden geplaatst T Het ergste is dat ook voor IndIS op die manJer de vacante plaatsen niet wonlen bezet en het gehalte der atlspirant offfeleren wel niet hoog zal staan Want Indi heeft zyn officieren wel hard noodig Ten slotte d volgende open vtwug Tot dusver werden de voor het uffieiersexamen geslaagile cadetten nog ateede niet aangoateW Naar wy vernamen aou die aanstelling eerst ia October lya te verwachten Gaarne zouden wy eens willen vernemen welke redenen er bestaan om deze jongelieden gedurende pim 4 maanden tueeehen vteesch en visch te laten rondluopen en ouB zonder traktement Men moge dan in Holland geen gebrek aan officieren hebben Iodi heeft syn officieren hard noodig n ook de Indleehe officieren zyn nog niet aangesteld Zou het Depart van Koloniën tegen dergeiyk dryvea niet kunnen opkomen en de belangen behartigen van hen die weldra dienaar van het Indische gouvernement ml zijn en dus onder Koloniën ressortee ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 P rkam nlpapler Inmaakkpuldan PI a oh nlak Vraagt ZAllL s Heerlijke Siroopwafelen MARKT 32 Telefoon 216 je dubbel kan vouwen dat is vuur juu natuurlu c aaoleiding allerlei dwaasheden uit te halen of kan Oma wel tegen een gf PJ Veel pietier m n kind He6 je al hei ge plukt Breng je een klein stokje mee voor tante KIse Jan P Dat was nu niet zoo n lange brief als de vorige week maar nu heb je m ook zelf geschreven en nog wel zoo netjes Was je nu niet heel moe van je wondeling naar Moordrecht Is het m Gouda ook zoo guur en koud t Is nietd geen zomerweer Viooltje Gezellig dat Je weer eens schreef en me allerlei vertelde Ja dat vliegen heeft toch altijd nog onze belangstelling Op t strand ook als er een vliegtuiig geoord woitlt dan begint iedereen de lucht al af te zoeken of hjj het ontdekken kan en alle kinderen Juichen als de vlieger wat laag gaat Zoo n parachutesprong Itjkt me griezelig Stel je voor dat je zoo n ding niet meer vast kunt houden brrr Je moet er niet aan denken Lief dat je weer eens naar Gootje ging Eigenaardig dat jullie allen vindt dat ze er beter uit ziet en dat ik nu juist weer minder goede berichten krüg Roosje Al weer terug Jullie hebt zeker ook met al te mooi weer gehad hè Aardig gezicht zeker als die pinken binnen kwamen dat heb ik hier nog nooit gezien Veel jplezier als je Zondag hier komt Indiaan Jongen dat zal ik Jou en je brieven missen als Je nu eens werkelijk te groote geworden bent voor krantenvrind van tante Else ik weet er dan niets beters op dan dat je een gewone vriend vaq me wordt en me al Je gezellige verhalen zelf komt vertellen Zullen we dat aispreken Wat prettig voor jullie dat Je zoo n aardigen leider had t L jkt me bar leuk voor zoo n man om met al die snuiters om te springen Wat een aardig idee voor hem dat jullie hem coover uitgeleide deedt Wat jammer van den terugtocht maar flinke jongens vinden zoo iets niet erg Wat heerlijk dat je in Leusden gaat logeeren w j waren daar ook eenige jaren achter elkaar Fietfl de Doodenweg maar eens langs de I S V W daar gingen we altijd heen Dag vent veel plezier Foppenmoedertje Dus nu ben je in Noonïwök En vond de pop het prettig om op reis te gaan wat aal ze het fün vinden al die schoone Ideertjes Heb Je Maandag veel plezier gehad Heb je wel opgemerkt dat hier in Scbevenlngen lang cooveel schelpen niet zgn al in Noordwük Hoe dat komt snap ik heel niet vroeger waren ze hier ook wel Weet je wat EUje aegt als ze een mooie schelp vindt Afoeder dat is nou net een pot van Lanooy leuk opgemerkt die gelijkheid in de kleurmei eling vindt je njet Tulp je Hè wat uJ Jullie gesmuld hebben van die bramen wat een knappe oom heb JU die jam kon maken ooms kunnen de lekkemÜen meestal t beate op bm is t niet zoo Biyf je nu in Gouda O o o t j e Nee maar Jü bent me d r ook één Dat doet me heete verhalen van een reis van Nelly en Jan en sArjjft heel niet waar te heen geweest ziin etndelilk na laag zoeken in den brief van Jaa vind Ik het W t aardig dat de MCr bU Jullie logeerde en toen met d Idati op ttp gtaf Wat AAN DE JEUGD Inplaatii dat ik jullie nu vrool kan verhalen vun een hearljjkea fietstocht dien we gemaakt hebben naar Noordwtjk moet Ik beginnen te vertellen dat Kl weer met heel hooge ktwrtM In haar ttedje lift Die kleine atakker nu is het mooi weer en in plaatH dat ze nu kuilea graaft forten bouwt en pootjfuj baadt ligt xe mat gliniiterende M Ken enj hoofdp n bi haar bedje iH er £ gelukkig met en heuschen brief met een groote meaMlum povtzegel er up van en vriendinnetje uit Gouda ik het die brief al wel 6 maal moeten voorlezen en van meBtgtm tooi er juiit een tante op beztidt waa vroeg e wanneer z ook weer ceo mooi kindarpos Mpier kreeg en toen heeft tante haar beloofd dat se een dooHje kreeg met poppetjefpapler en op de rnvelloppe haar naam iredrukt Of dat even deftifir wordt 1 Noe maar Nu tigt t kleine zieke diettjeJoeH heelen dm te verlangen naar l Mr tpvfi er dat morffea vcraditinen ial Zondag i a we Pa pirOM ik Noor tjk ïeWa gtiier rtetH We gingen van hfer over Dum en Daal en kwamen up tie WaalwlorpHche vlakte waar we niet verder konden fietsen Daar Htomiea we we waren verkeerd gereden We hadden geen kaartje mi vrietM den weg niet en hadden onfl maar gefantaseerd dat we tilea weg moeiiten omdat t vol ena ons in de richting van Wassetiaarsche slag lag Haar min tioori t Kostte ons een uur opont ioud went we hadden vlak bU ons hult den weg moeten nemen IaöK t duinhui van de Koningin dan langs t Pompstation zoo naar beneden tueschen twee duinen d K r bingji de waterloJding Wü iiufi dapppr weer terug BÜ t pompstation boorden we dat we maar een 6 K H kunden ryden langu de witerloidlag en dan t duin op isooatea we loepen omdat daa Jifl geul onder water stond na een 500 meter zouden We weer nbar beneden kunnen Kaan en veoder fietsen Nu we zouden t er maar op sgen en fietaten faeeriyk tunHchen die twee hooge 4uinen over eem hewlijk iiaadje an eementte ls Bu paaH je ÜI had men ons lozegd moeBtcn w naar boven We kwamen daar n vonden liog al een geschikt paadje dat ona naar ven bracht t Was een heele hoogte met de fiet aan de hand maar t ffgnU kwapi nog W red n en liepen loa goed en zoo kwaad als t gfngr door t lal and totdat we b j ef n gebouw kiramra dat in de djepte stood en waar t watv ophield t ifuM een machin pebouw van de wifCfWdlpg Hier was niet wat op een pad le om naar benaden te komen ea een heel trïMunJe fietsers dat van tegengUMIa richting am moest dat hooge tdledula ipklimmpn Was nu een heksentoer hoort Maar ik nam m n fi s maar moedijg op en strompelde laaca d at le liaUiat jur hoold omlaag Ik vraag u dit i guiiMl U ault mij Mi niet w il Mil Ik kan u niela wolgoren daJtf U alloen lelde hIJ haar doordrli gadeslaande Uaar Bel In dit julat dit alei dal Ik u vraugl klaaade alj 0 wïi kan deia ellendige hoop llvor voo ïi nitmakon Het i nlalal Neen alemde hij toe het la niela Ik denk daar niet ouer Het la omdat dwe man eena een onaohuidig meiaj Mrogen oo haar verleid hooft dal mJi po op mijn aluk doel taan Miaa Parraoxut weea mij dankbaar da Mi voor h s gcwaaravhirwd hebt Ja la Ik M ethel ai nileal lae Dal i u leida dal hij een aleehl karakter had en nM Ie rertrauven waa Ik vreea dal hij n ook bealolen heelt MIJ bealolen herhaalde ilj half ODbewuBL Ja hij head rolj beHlolenl Hlj heiiP mij al het galoel en vertrou wfiiL io de oienachen ontnomen t gliig ij voort ala tot alohaair aprekeod En lorh vraagt u ihlj hen te aparenf Ja ik vraag Ik niMNkbelul riM idj de handen ultatr i k nde lU gr ep die en bWd ie In altn dunne koude handan q bh liet alj 411 toe Ik vraag het ala eaa goaaLikaar heal laat hen vrij gau en Ik vU P Lord Merle n knnt niet begriipen ilaakWr ik aal itjtt wralpl l MAAR ÉÈN WEEK PRIMA BISCUITS Provincial Social I Daisy 12 Gagiacearde Biscuits KN VBRDBK UITGEBREIDE COLLECTIE o nt pep ons r On N V MIDDBLNGDEKLANDSCHE OBLIGATIENBANK U liTRECHT vnut oor d vorkoop lunr 3 Mimiba ObliolUla flinke AGENTEN en VERTB OENWOOROICERS Hoote pmrMt undeel in de irlael en lefennenekering zün u Iwt acMtecliKP dc verteKMwoonliKlnit veriHuid BIlMulerjnwIllkU bVvenlinlMe voor H H LEVENSVERZEKERINGSAGEN TEN SIGABENHANDELAAR8 n COIPKEURS Brieven met uitvoerige inlichtingen te dreueera HU d N V HIPDELNEDÈHLANDSCHE OBLIGATIENBANK t UTRECHT 4084 fA KINDERCOURANT II laag Maar de machUUst uit t gebouwtje had medelijden met al die swoegende da mes en kwam een handje helpen Hé hè dat was heusch een uitkomst want gehc gevaarloos was die klauter niet NAPKUK VK8B00EN Art 16 Aatwmnt We vroegen den machinist hoe we nu verder moesten en toen kwam de troost dat UB een poosje dit mooie paadje ophield en we een SOO M dwars door ite duinen moeaten om op den weg van Wassenaarsche Slag te komen Hadt men ons dat nu eerder gezegd dan hadden we die halsbrekende toeren niet behoeven te maken om beneden te komen Want stel Je voor na nog een 200 M van het rooote paadje geprofiteerd te hebben stonden we opeens paf voor een hoogeü duin waar we weer tegenop moesten klauteren en toen nog SOO H door dik mul zand toen waren we up den ütraat Hè he even uiflblazen hoor Wat was het daar prachtig Ik heb gauw even van allerlei bloemen geplukt eea boachje duinviooltje op m n hoed en toen reden we de richting naar Katwijk We moesten nog eenige bestraate duinen op en af en heb ik me nog even geërgerd ovtr een paar padvinders jongens als boomen Ze waren een Jaar of 16 stel je voor die lummels gingen onder aan elk n heuvel van hun fiets en liepen ats t lalcken er tegenop Nu ben ik in ons Gelderland wel meer gnwand om hauvels te fietsen als de Hollanders maar Ik ben toch al een jaar of 10 weg uit m n heuvelland en ik ketste dt duinen ep Ik dacht attyd dat Padvindere van die echte stoere flinke Holluidsehe Jongen waren die nergens tegen op sagen maar t lellijnt dat t de ongana teMxwoordig oiA alleen maar weer om t aanlige pakje te doen il Jammer vind ik dat We reden nu over Katw k a d Rtln en Noordw jk binnen naar Noordwijk waar ws met open armen en een lekker kopje koffie werden ontvangen Volgende week vertel ik Jullie hoe we na eenige gebeurtenissen weer den terugtocht lanvaardden Heak Jullie eraan te zorgen dat Je briefje s Maandags vóór 6 uur aan t bureau is COHRBSPONDBNTIB Kabouter Nu heb Jullie Maandag zoo gezellig met Elsje gespeeld en nu ligt ze rfeer met heel hooge koorts in haar bedj vindt je dat niet aielig 7 JulUe bent nu al In Rwfik hé Veel ple ier hoorf KdUi er aw een klein nurUe nor tante Blee vertAieten T Wat was Je bilef keurig geschreven deien lae vtfeldeonrn Wat een boenwWnter o0 J4 dagen ia Aaniterdam vend je de ie kiorf zoO ltftik Wat aan JUlIe nu in Q Md iimn 1 Jk vi id jtt bne d Mtt keer loo IIii Wohreven Jfe vorige brietqui waren weln ter4 ras maar me dnnke Je kriJgt ni 4M V ea vaete band Je wordt dus en jg M id Mi ie Tot waaneer heb je vneantier Kruidj e roe r m niet Wal èÉHiK dat is een kolfje naar Jouw hand hè daar die bergen af te rollen en prèt te maken mot aen ndar aMJake van joow la f Qt kan me voorstellen dat jü je ouwe grootvader nog wel eens zult laten lachen Je zit alt d vot dwaie invallen Ala Je bti nüi löMtaoaifeé b dit ol dwa I TRACTEERT Uw kinderen en u zelf thane op Biscuit en doetvoorrwdop Demi Luna 15 Vanilla CroquettenMariaPetit Beurre Chocolade Nic Nac 1 cent per ons m X am Koopt llw scbooowerli bij E BOUT f en gij zult tevreden zijn over prijs en kwaliteit S REPARATIÜN SPOEDIG EN BILLIJK S Ps vrtangd aan hula g haaM an iMeaorpd o N V Wessanen s Koninklijke Fabriekon WORMEEVEER OPGEKICHT 1766 627 Voedert uw Vee met Si LIJNZAADKOBKEN m rk ster en WiL L Iw Pl Wh e e L merk STER in K plomhtioide zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandeerd Zuiver en nitmautende door groote Voedingswaarde EereOlploma ParUs 1900 Neffen Oouden Medaillea Voor d vol uft l iV fi RAADSELS Ineendmgen tot DtnHdagmtddug lÜ uur Veor de Ouderen 1 Het geheel bestaat uit 17 letters en w een nuttig instrument dat toch alleen gebruikt wordt in ongunstige omstandigheden 1 12 4 15 ts niet lang 8 9 10 6 is een sierlijk dier 7 2 10 is een ineect 11 8 12 17 komen we xeker seklea tegen 13 14 6 is een huishoudelijk voonVerp 4 16 6 15 is een deel Van het geheW Iets veranderd geplaatst Ingez door Hans IJ de 8 Ij4 kaas 1 4 zout 213 wiJn Welke plaats moest wel de afschuwalukste in ons land zjjn en is het toch atfes behalve Voor de Jongerwi Wat verstaat m n onder een afdak T Kr is iets dat dan eens lang en da eens kort is en toch is het altijd een veetlang Wat brandt helderder dan twee eleetrische lampen zullen ze genoten hebben en JU van de verhalen natuuriijk Meiske wat schrok Ik dat Je me vertelde dat er bloed meegekomen was hoe zou dat nu weer komen Weet je wat m n grootvader altijd zél lede moet zijn pakje dragen deels vréugde deels verdriet en de g ele ouwe man schreef dat ook in m jn poesie album t Is zoo ake lig dat Elsje nu ook weer koorts heeft wat dat nu weer Worden moet Wfet dom dat jullie me niet even geschreven hebti dat Nelly en Jan hier kwamen Ze haddeif zoo heerlijk met Ëlaje kunnen spelen Wiilde it o os Meisje waarom hoor ik steeds diets Dank voor je ansicht uil Utrecht Rozemarijntje Geluk gewenscht met je verjaardag kitadje Hoe oud ben je nu Wat een feestelijke maand ia dat voor jullie Vertel je me eens wat je allemaal gekregen hebt Wanneer moet je weer naar school i Dageraad Ben je met dat kleine Droertje heel naar OuderkeHc gewandeld Nee maar wat een tippelaars zün jullie hoe ben je teruggekomen Gezellig dat zus een logeetje meebrengt Nelly Wat zul jullie een plezier gehad hebben Maar kindje ik moet je helaas teleurstellen Elsje heeft geen enkele ansicht van jullie ontvangen Jullie hebt zeker een verkeerd adres er op gezet Wat heb je gemiten in de vacantia zoo n prettige vacantie had je nog nooit geloof ik BoBchbloempJe Gezellig dat je toch even schreef al was er plets bijzonders Veel genoden in Bolnes Gaat Marie niet mee Dat arme zieke meisje Wat heb jullie dui een heeriijk leventje hé Verwaande dier i Sen boer vroeg eens aan zijn trotschen haan waarom hij s morgens toch zoo kraaide De haan keek hem heel fier aan en sprak Domme boer weet gÜ nu nog niet dat als wij hanen de zon niet waklw riepen s morgens gij altijd in t donjp oudt zitten f O zei de boer ik zie al weer trotadw wezens zijn ook altijd dom Een vlieg zat op den kop van een paard dat aan t ploegen was Ga nu eindelijk eens weg zei het paant je verveelt me Wel nu nog mooier xei de vlieg u help ik Je de ploeg trekken en ik spoor Je er toe aan en nu mopper Je ook nog Dat hoorde de boer die sei wacht dom beest en met ziJn ekentakje sloeg hy de vlieg weg en oit danidiaariield trok het paard nog vlugger Zoo zei de domme meikever die wsHa bene alles opeet wat hy maar vinden kan tegee den vogel die hem wou oppikken Weet wel mit je doet pas als wij uit den gmid komen komt de L nte dua wie ons doodt maakt dat de Lente nooit meer komt Dat zulleii wv dan eens zien iel de gyede vogel die aa nlle irïindemke beeaten bekel beaft en hV pnuelde bat beeit op i9ii Ued da Late W J a n t j e V d L Wat een verraaaingen in de vacantie Maar m n Jongen waarom heb juUJe niet even geschreven dat Je kwam je wist mijn adres to di t ia erg jammer want ik had de Juffr ook graag even ge sproken jullie had zoo prettig met Elsje kunnen spelen Germaan Maar Jongen wat dom nu toch waarom me nu niet even aan huis opgezocht dan had ik met Je naar t strand kunnen gaan Wij loopen bijna nooit op de Boulevard of op de plank langs de tentjes maar zitten altijd heel kalip op het ruststrand vlak bij de pier Je hebt een heele massa gezien maar als je nu weer eens komt moet Je ook gaan naar het Panorama Meedag in de Zeestraat dat is heel merkwaardig ik zal er Jullie eens van vertellen Blondinetje Wat dom om altijd te laat te zijn Wil de poes de eenden kwaad doen of spelen ze met elkaar lUAOSBLOPLOSSINGBN Van de Oude en Een han ok met gewichten Een ruiter te paard Kom tussch 8 en 4 op de thee Van de Je rai Ie 8 f = 8 Om vooraft te komen 8 De wintericoning Goede oiilososlngen zonden Van de ouderen Marie Beheewu Gootje v d L Loufae p Wfm M Van de Jongeren 1 cagetadkentte JU tie jj doa TEM i T 4B Zaterdag 14 Augustus 192ü G01ID8CHË COÜMIVT VKR8CHU NTPAGBLUKS ABONNIillENTSPBUS par kwartaal fiJi ixr WMk II cral nut Zindagdilaclpar kvutaal 2 W m weak ai cml overal wiai de beiorgtait per looptr eKkMI FHaw par port per kwartaal ƒ 2 75 met Zoadaiablad S M Aboaacmentea warden da lükg aaaxenomes aan on Bureau Markt II OOUDA Vt OBU agenten den boekhaiidel en de portkantoren ADVERTt NTIGPRIJ S Uit Gouda en omiitreken behoorende tot den bezorgkrlav 1 6 regels ƒ 140 elke regel meer ƒ 0 2 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 regel ƒ lji5 elke regel meer ƒ 0 30 AdvertentiSn van publieke vermakdtJkhnlMi 16 cent per regel Advertentiën in bet Zat rd gnunmier 20 biJRlag op dan prijs BuTMtu MARKT m Redactie Telef latere 545 het Staatid lad aflejtven 4e heer Jtuy j de obtan de Kamer hem biJ alch met dit Be nienwe regeling van de vem van burgemeesters was een zeer ontrelitkkiftt inval een gelegenheidawetje vaa j aleohte aoort Intusachen mag men hopce dat het g val waarvoor dcee regelinc e maakt la zich niet vaak al voordoen n dat het publiek er daardoor w tnlg vaai ondenviadien aal j Sk Teel eitar Is liet itverp vaa wet betnffande de tytoveifrraadidr Wy hebben daan reada g we n eoi geniepe regefing loader d n durf on wat mca ver keerd aoht viericant te verbieden doch ra t den durf om lülen groei van wat men wettelijk geoorloofid verklaart te beletten en i een fvooibeeld van ongeiyke behandeling door de wet van de Nedériaitdadie burgers Het erigste ia echter het ontwerp voor een nieuwie Zondagawet dat de heer Ruye gemeend heeft bij de Tweede Kamer te moeten indjenen Op het regeeriogaprognuu kwam dit plan niet voor Het ia den Mftflster van Biónentandsche Zaken t ykbaao baaoafgeperst door de Duymaer s en Scheurer a Dat Z £ xc met een n uwe 2oiKia iniret komt ia xUn recht de gekunde wet is meer den eea eeuw oud en verouderd Dat dedE wet t desoskdanki zop lang heeifit uitgehoxiden had d i heer Ruys allicht een vingerwijzing kunnen zyn dat vele Kabinetten deze materie ndet aangeroerd hebben men mag veilig zeggen omdat een goede Z mldag9wet voor ons lanii met zyn zeer g neng de bevoUdag niet tot algemeene bcnrrediigdng is te znakan Hoe dit xy het ontwerp Ruys Wfl er en ia voor ons volk van genoegzaam gewteht om er eea aparte beachouwang aan te wijden Dit tot een volgend artikel uitstellende willen wij t iasa reeda verklsreii d t o t dit ontwerp geen wet m ag worden Het is een onwaarachtige regeling een dwanff ople gring feitelük door een minideiheid die tot niets goedii kan leiden en tot de meeet ergeriyke ongeiykihedd voor de berolklng Wbt dit onwerp z e g t te willen doet het niet wat het zegt niet te willen doet het wél Het Is waarschyniyk ale een 4uindig ontvt erp bedoeÜ dat slechts één werkeiyk doel kan hebben een politieke meerderheid te krygen om deae wet er door te halen Jklasr wy hopen van harte en we zyn zelfe ndet geheel zonder vertrouwen dat eze zoogenaumd wettejyko regeling n het belang der heiliging van den Zondag die naar onze vaste tfvertuig ng den Zondag eer zat ontheiligen dan heiligen en die wy niet aaivelen een legislatief prul bedenkeiyk element in dat de vrybeid van eigendom aan banden wordm ireugd Het moet dan ook nometootetijk vaststaan dat daartegenover een bfliangryk goed ten algemeene natte stajit Over de waarde van de kunstwerken is men het gewooiüyk niet eens en In den loop der Jaren is het oonieel nogal eens gewyztgd Het standbeeld van Willem II op bet Buitenhof heeft men by de oprichting waareohyaiyk mooi gevonden Thana is dat wel ieta anders Het monument van de gebroedere Maris dat weinige jaren geledwn ia onthuld valt nu zeer in den smaak maar bet ia de vraag of dit biyft Aan de grillen ven de kunetbeoordeelaars mag niet gebonden ayn de vraag of iemand in zyn elgendmnareeht geknot zal worden Vooral in den tegeawooniigMi tyd waarin de overheid heel wat losser In haar rechtaopvatti gen is geworden is bet gewenaeht dat niet te lichtvaardig ea te luchthartig wordt gehandeld De zomer verloopt helaai snel en niet op een wyte als wij wel wensehten Het blyft klUig najaaraweer en voor de badplaats Is dfit onaangenaam Men moet zich nu op andere wUze vermaken en misHchien is het daaraan te wyten dat acrobatinche lucdtttoeren die weer eens omDuindlgt zyn vertoond attractie hadden We kunnen dit overigens niet bagrypen want we dachten beuach dat het luchtverkeer ilch reeds tiver had ontwikkeld dan dat de luchtvaait nog als een Spielerei kon worden aange zien Helaas biyft een groot deel van het motorverkeer alleen vermaak en een onaangenaam vermaak Men legt dat de regeermg eindeiyk gaat ingrijpen maar naar hetgeen wy ervan vernemen belooft dat niet veel Ieder weet dat het ayateem van rij en voerbewyzen larie la Er zyn duizenden rijbewjUien uitgerekt die niet meer gebruikt wenMi ef ia andere handen zyn oi ergegaan Voeiiiewyzea worden met de auto zelf overgedaan en herhaaldeiyk la gebleken dat daarvan miabruüc werd gemaakt De politie noteerde een nummer en de werkeiyke houder kon bewyzen dat hy op het moment der noteering daar ter plaatse niet aaawesig was geweest Men zal Indeidaad naar en ander systeem moeten zoeken om de woestelittgen te achteriialen want het thans gevolgde is ondeugdeiyk gebleken Trouwens de gauMhe veriieersregeling in de groote steden vraagt dringend herziening Kiischlen vindt elndeiyk het Amerikaansche stelsel navolging dat veel verder gaande persooniyke aansprakeiykheid stelt aan allen die debet zyn aan een ongeluk of eea verkeerebelemmerfng Wat is voor den eigenaar van een automobiel een boete van eenige tientallen guldens Alteen peisooniyke verantwoordetykheld kan tot beter handelen leiden Voorioopig is het echter de vraag hoe de wikle ryders in letteriybea zin achtetbaatd kunnen woiden De Minister schynt de Instelling van een ry examen te overwegen Of dat helpen zal valt te betwyfalen Het Is niet de onmacht om goed te rijden die ongelukken veroorzaakt maar wel de onwil En daartegen helpt een papieren diploma van bekwaamheid niet l OPjUi ig MB af U 11 LJ ii HL Li i K il i i gÜMi ii i i gl te sMw ntet wm ViMf Mik milk PeiWtlHWBcfc tm te Nt hif dit atoc éü het ehfe ba mfa ft wei4c 99 das liali Dit aamnar tcstaat Bit twee Madaa Eerste Blad la DaZondagsdwang van Ruys lOUSVIBN triT DX Gedeputeerde Staten fa gehifckig nog ber als zoovele gei raak doen en voorstall de schreef hun goedkeuring dening van de gem werd bepaald dat daarvan die naar b als kunatwerk kui niet mogen worden zonder goedkeuring stuur wy hdbben li het dwaze vaS deze vi wy het in principe niet strekking maar we ning geen effect kon meenteverordening kaa een boete van 26 gul een huis bezit dat aangemerkt kan ruiil dat afbreken of vei alleen de kans loopt hoogste 2S gulden dergelijke veifeouwii in de duizenden gulden zoo luttele boete natuuri overweging Teredit wyMn nu Gedeputeerde Staten er op dat een dergeiyke i e8diermlng van kunstwerken welke deze verordening zich ten doel stolt alleen effect kkn hebben indien de Ry M wetgever ziob met het eval gaat bemoeien Dan eeraf kan er sprake zyn van een zware bestraffing en wat veel meer beduidt verhindering van de voornemens tot afbraak of vernietiging Zelfs dan ia het niet altijd te voorkomen maar In elk geval zal dan de zware repressieve werking van de veroidenlng gewicht in de schaal leggen Het was zoo n mooi gebaar dat de gemeenteraad deed byna te mooi voor een dergeiyk college en alleen zy die met een papieren bepaling meeneu de zwakheden en ondeugden van de menschheid te kunnm verbeteren zullen thans in hun illusie gestoord zUn Het denkbeeld is ongetwyfeld aan iedereen ttympathlek maar wat heb Je aan een denkbeeld als het in de pridctük niet goed wordt uitgevoerd of krachtig kan worden toegepast Inderdaad zou de Rykdwetgever hier tussehen beide moeten treiden en wanneer alles wat van het Ryk uitgaat niet zoo langzaam ging zou een wette 1 e lepalüig in een oogwenk z n vost te stellen wanneer deze slechts aan de gemeentebesturen opdroeg om toezicht te houden Langs den weg dien het Haagsche gemeentebestuur wilde ini an is niets te bereiken als het Ryk niet ruggesteun verleent by de uitvoering van de bepaling Bovendien is het gewenscht dat alle willekeur uitgesloten Is er zit al een zeer an Zuid Holland hetielfde kali titnren die maar men die over weer eens de veror Haag waaiby of gedeelten van B en W orden beschouwd iwd of afgebroken het gememtebe ld al gewezen op niet omdat ren met de ce verorde L Een ge is nuLxinwm atraf stellen Wie dus k wordt gaan en t waarby hy b teVan ten hetlby een aanstonda ipel ia een geen nint van WÏÏ leven onder wat men ooMnt ehris teiyflt bewtind d w z dat de verachÜIende Excellenties voor zoover zy niet poH tiekkleurioos ï yn kd zijn van de roomMhkatholieke antd revelutionnaire en chris e lijkMatoriaehe jiartijen Men kan het mimsterie Ruye de Beereobrouck het vierde christeiyiDe ministerie noemen doch het onderachekH sich yan zyn drie vooirgangers hierin dat voor het eerst tiiaiw de premier nliet is orthodox protestant maar rooDMCh Over den actirik daarover begint nwn al aardig heen te komen Van het spe cifiekjoomsche bemerkt niMi wéinig ja aan het algemeen Christel yk cacheit nwest met tot voor kort af en toe herinnerd worden wilde men het niet verbeten ÏNatuurlijk waa dit oazerzijdi geen grief integendeel Het zwaaiesi te pM en tt onpas met de vlag van den gododieiwt In de politiek hééft one steeds tetrageataan en van noen kant zal er dua § étax befiwaar komen indiaa het K inet tRuys niet chrieleliijk genoeg regeert Er is echter nog een anderen kant waamnee de heer RuyiB te rekenen heeüt en van die zyde komt er telken aandrang cm toih vooral christeiyk te tegeeren Wij verstaan zuflu Men is niet voor nieta politi A iriatelijk georganiseenl en men heeft t ndet voor nleta by de stembus gewonnen En de eenvouddge man wien Jaren lang verteld ia é i de chriateliijke parMJon bael eodon regeeren den de revolutionnairen vraagt oich allicht na eenigen tijd van coalitie bewind af wanneer er nu eens iets chiistel fks komt Mannen als de heer Duyimaer van Twist en Scheurer komen ieder jaar wer by versciiillMide begrootii en met hun aaucbang om toch te laten bemerken dat Nederland het geluk heeft op de wereld te wolden gerecreerd door mannen dei diriat ke coalitie die zooala men weet eenig is Let eens op wat er van deze wet ItL de roomflcbe provinciën zal terecht kommi De roomache Minaater die alles ea nog wat op Zondag verbiedt laat dan ook een achterdeur open om zün eigen partygenooten d gelegei etid te geven aan de wet iedeie uitwerkinig te ontnemm Ann dien aandrang van die anti jrervolutionnaire zyden heeft de heer Ruya niet blijvend weerstand Hunnen of wdlle bieden Wy betreuren dit zeer De uitithese de beruchte antithese mag men wel zftggen was hoe langer hoe meer op de ohtergrond geraakt en bet uitzioht op ifetere politieke tyd a was daandoor verhelderd Mr Ruys een practisdi katholiek waa Juist de men om de liokeche elementen niet op één hoop te Jagen en dit gelukte hem dan ook aanvankeigk zeer wel wy rreeoen dat de heer Ruys bezïK ia zyn succes te bederven H j heeft d laat rte maandeta niet mear wat men noemt een gelukkige hand Ja ilc zeide zij Ik pleit voor hem Nog eens vraag mij niet waarom Lord Merle hij is in uw macht Wees iMuphartigl En waarom zou ik dat zeide hij vast maar zacht Hij heeft mij bestolen n hij heeft u bedrogen Hij moert gestraft worden het is een plicht tIgenovOT de maatschappij bem over te leveren aan het geavobt ZIJ drong zich tegw bet raam en wrong in angBt de handen In haar g eest zaa zij de ulanke gestalte van Harry Heme den man die zij liefhad gebogen door arhande de potsen gebobd Vroeger n It zoo bed lang geleilen kon een man ontsnappen er waren lanftcm waarheen hij kon vluchten en veilig zijn Maar zoo is het nu niet meer Aan de gerechtigheid moei voldaan worden en dat zal niet cijn voordat Harry Herne he gevangenispak draagt giog Lord MerI © voort De woorden langzaam gttiproken met wiibaksuohtii duid Hkheld sneden haar Aogt het hart O boud opl boHd opl klaaigdecij treurig I ra Merie a n bebtgezeipd dat dar u mijn vriend bent Ja nxunpelde bij haar hand vatt id dia aJbB vuur in siji greep hnniÓA Vaefï mlito vriend gin ai beesoh voort Ik Ik weet dat K uw vrieodiichap afgeweaen heb dat H koud tflgvn 11 geweest ben maar maar verg e mij 7Ji boog bet trol e ven gaan en haar verteüon dat u 7 00 woedend bent omdat Harry Herne haar bedrogen heeft dat u van plan hent hem dadelijk door de politie te laten achtervojgeiï Dat zal niakon dat zij gauw naar li zal laten vragen Merle liep op en neer met zijn langzamen sluipenden stap Wat zoir hij die duivelin nweten betalen zij die het plan beraamd en uitgevoerd had Terwijl hij over dit belangrijk punt nadache kwam Marie Vemer naar hem teru f Zij heeft mij gevraagd om u te roepen ü zult haar in de kleine ontvangkamer vinden Pas op uw tellen Lucille had naar Mierie gevraagd maar wat ze doen of zeggcai moeet wist zij zelf niet Met looden schreden begaf zij zich naar de ontvan amer en leunde tegen het venster met een gelaat zonder de minste irftdrukfcing en zoo koud als van een narnwren bedd Toen Merle binnenkwajn draaide zij zicji zoo dat hei licht achter haar viei Hij kwam vatte haar hand en stond naast haar met ernstig en avrapatb iek gelaat U hebt naar mk gevraagd zHde hij zacht met teedwen eerbied Ja ik wensobte u tesprdcen Het aoheen bijna of zij niet verder kon en h j wachtte eoilge oogenblikken met neergeslagen oogcQ Ik wawchte n te vragen wat n van plan b it te d9en Lord Merle zeide tV ten laatst Er is lechb óén ng dat Vi kitn doen antwoordde hij niet kenuehike verontwaardiging Ueen man die 200 laag gehamield heeft moest ongojtrnd blijven He pojiitie zal hem spoedig op het spoor zijn en hem aan het r 3Cht overleveren Wat bet arme rnewte betreTl dat hij l edrogen en gielokt heelt om medeplichtige aan zijn lódsdaad te zijn voor haar koestw ik alecWs meddljden en ik za tracHten te bewerken dat zij niet geslr wordt Weer ng en lichte trilling door haar Neen fluiMerde zij smartetljk het lidar van het voorhoofd strijkend a f of het gewicht van de jsware krullen haar te zeer drukte Ü moet hem vrij laten IT u weet niet ailos fk kan het u niet zeggen Bet sua mij denden om het u te verte lenl Vraig mij mot waarom ik voor hem ple t maar ik ploit voor hehi Hij ke haar vol begeerte aan Wiv kenlang eigenlijk mdert lilj hftir ontmoet had had zi hem koud Itehandeld soms met minachting maar altijd met ijzige b oedza mheid Nu kniet te zij ais het ware aan zijn voeten fle y wbfl een zoet gevoel en hij gnioot ei innerlijk van U pleit voor hem voor © en man die u bedrogen heeft een onschuldig meisje ongelukkig gemaakt en zi i verlaag heeft tot een lagm gememen diefstal zeide hij laogzaam tT mim Darrooourt Zij aldderde en tUrerde van de mrt opgset boosaardige woorben Feuilleton Ob Vrouwe van Oarracourt door CHAKLES GAKVICE coauthor iseerde vertaling van I P WESHKUJJK v ROSSUM Nadruk verlwden Ja zij heeft hem lief stemdo hij grimmig toe op den knevel Mjtetul Maar zij zal er wol over heai komen Marie Veme r haalde de choudere p terwijl zij hem mïnacht nd aankeek Ja Ki i zal er wel over heenJconwn maar hem vergeben oen vrouw vergeet haar eerste li de niet zoo gauw markies Zelfs wiuiooer hij zich valech tegenover haar getoond heeft en daarWj een dW is zeide hij woest Marie lachte weer zachtjes Vrouwen zijn vreemde chepeda maar zij za er over heenkomen haar tiotg za haar helpen Er is geen trot cher vrouw in de were4d en daar moet u partïi van trekken Ik wee hoe te handelen ze hij nowch Marie Vemer trok zich van hem I we Die oade vrouw kijkt door het raam zeide zti Ik aal nu naar bo