Goudsche Courant, zaterdag 14 augustus 1920

T isi u De beor de Wilde Het geeft toch mets De lemeonte kan er toch aon emt bü botalon Besloten wordt God Staton ta wüioi op da waBsekaMikbaid vaa Eostuiratle bjj da aiavwv Oovmmif ea tavoaa op den flnancieelen toestand der gemeente Hka na gaa do vergadaiteg In oan g elme tUXiÊt fffvr De QmneBntelIJke Inkomstenbelasting in 1921 i B n W heblnn den itu id een irtjtwerp eener nituvre Vorord mlnK op de heffing en nvoi lennff lei j em entel jke inkomatenbelaalinjc toegezundf n waai van het de bedoeiinfr ts dAt dez in VJ il in werkisg tal treden Het oïtcept wordt vooraitrognan dc or ecTi tó irhtinff an H i n W waarin wordt nare Ciii4n dat in verband met de priJ iiti Jtr riK der eerste levensbehoeften en der salaris iH het bedrag thans in de verordening gvnoemd aln de som welke vuor noodzakelijk livens nderhoud ma f wördi n af etrukken met meer uv itjcBkomBtiK d werkelijkheid i Her it in van dit bedra deed do vraa ontituan ot de billijkheid t n de To tik i niet meobjrengen dat de aftrek voor noodwikelijk lev eftjHjnderhoud vour KeiiinsJioofden en niftKezinsfaoofden vecachillend muet zijn Tentipde de verdeeling van de belastinRd k aan de hooRSb oischen van bJlUjkheid tf lat h oldotn heeft ook do Bamen tel ing Hfi L eiu tinj tabel een herziening onderKaan Verder wordt er op gewezen dat do m vlelling van de afdrclintf Ixlastingcontróle jp de K me jnte secrftario de herziening der verordening urgent meakte Verwezen wordt vervolgens naar beide voorHtellen re sp door den heer Van der Brug en de beeren v rl Want en v d lUf te dezer zake ingediend bÜ den Raad CB door deze in httn len gesteld van B en W voor praeadvie B en W hebben beide voorstellen gedeeltelijk in hun eigen ontwerp verwerktDe heer v d Brug stelde o a voor den aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud te bepalen voor ongehuwden op ƒ 700 en voor gezinshoofden op ƒ 800 verhoogd met f 50 voor het oei nte kind ƒ C5 0or het tweede tjn vooi elk volgend kind ƒ 15 meer dan het voorgaande bedrag tegenwoordige aftrek voor alle belastingschuldigi n ƒ 000 verhoogd met een bedrag van ƒ 50 voor ieder kind verder eiin nifluw tariff vaat te stellen met sterkere progressie als het tegenwoordige De hoer v d Brug ging hierby uit van de opvatting dat de lagere inkomens zooveel mogelijk iicliooren te worden ontlast waaiby do grens wüder moet worden getrokken dan bij de bestaande verordening het geval is aangezien de levensstandaard in den crit i tijd met byna 100 C f is gestegen E en W kunnen zich wat bptreft den aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud ad ƒ TOQ cq ƒ 800 volkomen met jiet voor stel vcreenigen Tegen eene verhoogjng van k inde raft rek meenen zü evenwel be waui te moeten maken Wordt het voorntel van dtr B ug aangenomen dan zal de üflrek licdragt Vuor een gozjn mot 4 kinderen fSOO plu3 ƒ 290 is ƒ 1090 voor een gezin met 10 kinderen zou voor een inkomen van ƒ 1976 HÜ zoodanigen aftrek zouden heel wat porHonon buiten de bela ting vallen en het tdtaal bftlastbaai inkomen sal aanmerjtelyk rm nderon mtt het gevolg dat van de tivcrir e Inwonevs dei gemeente vooral van den kleinen niddenstand te veel l elasting nioet worden g heve Mm deze boKuaren iv l f nr verri Ifeningi waarin zoo n hoogen aftrek if opgcnümeiiUoch aeefr waar sehijnrijk niet wórdeffgoedAfkeurd Waar Gedeput citli tat en en de Kroon in den laatsten Irjd Herhanidoijk bezwuar hebben gemaak tefi tn oen al te hoogc opvoering van den af t k voor noodzakelijk levensonderhoud Het ontwdtpen tarief der lK laBting is ongf vepr gplijit aan het tarief in het vüoi tet van der Brug evenwel hébIk B en W ofcil andere schaal ontworpen die o a het vodrdeel heeft dat waarschijnlijk in de eerstvolgende janm geen of een ee laag vermenigvuldiginf scijfer behoeft te wordcn bepaald terwijl hij de becijferingen van den heer van ilfr B ug dit voor löai reeds op minstens 2 7 i oude moeten worden lyepaaltl Het voorstel van de heer v d Want en V 1 Ree artikel 4 ior be staande vprordeninf U De thant geldend verordening heft rtseds helusting vnn een belastbaar inkomen van f 25 Volgens de ont vorp verordening wordt een belastbaar inkomen beneden ƒ 50 vrij gesteld van bolanting B en W vinden dit bedra g in verbaml met den door hen voorgesteWJea verhoogden aftrek voor noudzaketijk levensonderliouii die voor lioofdcn van gezinnen ƒ 100 hooger is dan voor de iridere belastinKplichtigen niet fe fnnR en zouden het gTiariie d xarop zien Iwpaald F indolijk wordt in de toelichting gewezen op de wenscheiykheid meer dan tot dusver het geval is geweest de bepalingen der heffingsveronlening te doen aansluiten aan de bepalingen der wet op de Rijksinkomstenbelasting en ten slotte verklaren B en W dat de vele wijzigingen welke in de beiteande verordening moeten aangebracht het hun gewenacht doen vtwrkomen een geheel nieuwe verordening vaat te stellen Indeidaad het ontwerp dat voor ons ligt lijkt in geen enkel opzicht op de tegenw ordige verordening We hebben gepoogd een vei gelüklng te maken tusschen overeenkomstige artikelen dit bleek evenwel onmogelijk geen twee artikels die op elkaar corrêspondeeren Fiet nieuwe 41 artikels telIen le ontwerp ie tegenwoordige bevat er 25 op de heffing in zün geheel opnemen is wegens plaatsgebrek eveneens onmogelyk We moeten ona beperken tot de vnomaani ste voorpe ïteMe bepalingen die in menig rp7 leht de bedoeling duidelijker omschrijven dan de oude verordening dit doet Wij moeten dit echter laten wachten in onn volgend nummer Thans nog dit STOLWIIK Ba tfektprilaen Ib haè raadswndag vaa gisteren stomi foutief De commissie stokle ü m voor de liehtorÜB te verboo n mot ƒ Oj06 per K W U Dft moet t n De meterhuur t verhoOgen met ƒ 0 05 par maand aCH£KfVAAHTBgRI HTBN MaUveraondkVui Per sj Grotius ea Jokan do W tt via Amotordam weidt on 17 on 20 Aug mail TcrMttden naar Ooat Iadlü Uatate buslichtiax aan bet hoolldfcaatoor te Den Haaa voor gewono orraapoodentLe 12 uur s nachts voor aanffotookeada 8 uur s avonds en voor pakketpost 8 uur s ronds CorrespoadHitio voor Sumatra s Oostkust bereikt per bj Grotfus eerder do bestemming dan per WJtls vertrekkende 14 Aug De Grotlus aecart ook pakketpost wor Egypte meo Per s a Luekenbaeh Via Bottotdam wonlt 17 Aug alleen op varaoefc briefpost voor Noord Asnorika m ecwonoaneai Por ê Noordam ria Botterdain wondt brief en pikketpost alleen op venm voor Noond AsoMika veraonden KERKNIEUWS Vaar hooger profUkaatatractement Ken belangstellend hd der Doopsjiezinde emeente te Leiden hoeft zich berekl verklaaid leronaiang ton belangrijke budra e t4 schenken ter verhooging van het inkomu vaa don pradUiaBt on tot vomiinir van een predikantsfonds in da hoon dat andore loden dit vooii ee1d anllen volgon opdat het traetement dat ttuno 1 8000 bedraairt met een Jaariükaohen büstasr van ƒ 00 Mürvand zal kunaaa worden verbeterd SPOttT XWBMPIRN Grooto Nat Zwcmwedatrüdea van de 6 Z C Naar we vernemen zal de heer J C den Boer niet meer mededingen naar bet kampioenschap gekleed duiken maar bulten mededinging Ondanks de geweldige concurrentie door da Nationale Zwemwedstrüden van het U te Amsterdam en de voortzetting der J l Zondag gostaakte wodstrÜdea der A Z on P C te Amersfoort kunnen de G Z C wod trüden toch nog op retleiyke InschrÜvingen bogen Vooral voor do Junitfresnammers blüktveel aninM torwül een zestal ploegen aanhet esUfattenummori ifeelagVM WMv ouder 2 damesteame VOETBAL Goada Xarxen Morgen spaelt Gouda een vrlendschappelüken wedstrüd togen eaa versfentte Xarxeqdoeg WIBLRUOSN In tiet AniKterdniiuwhe iSUÜllon heeftStorm gifltoreiiavnnd zich na een Hpunneode raoe lu d u wedatrijd achtw motoren tin 3 geplnatat iiiAiit wm g weldlf op dredOlnlklupte de wpreldkiimpinpii 8Ar tamriveTd no I y 1 totaal iiitHliLg isi l mktt ip l f hm M p 3 Htorm rf en 4 Sater i p INdsnitnaa la Bérllte Op T Septen bor rijdt de Hullamlfr Dirkentinan tifi BwHjn op de Olynijiiabaaii in den trijd om 1 8 Ooldene Fatirrad Onze landgonooton Didier PU van Knffolon zullen dan in dottpritttwedstrijdeii dcbirtoeren int iH het wrHt mi hftt tiitl rf4 en van den uorlo dat bultonlandar aitn dete Kpriutwodütrijden dot lnonion De Miiod FolUo aaar Naar de Tol roelül hebbtii cfe Mixed KollioH het verisoek dei first Vlnirie hih te Wepiien aaiiReuomeit om daar etni twet Utl wmlHtrljden te komra Rprien waaWan de npbrwfcatten batfj dw Wwnwhe kinderen zal komen 1 0 toer dor Follies naar Oom imirijk xal van 2 H Sepi duren Barend V Heniert O F O h kc i er l bet kiel der FoIIIph verdifdlgen AlUtTBERJCHraN TO Tatniarsvwe algiag n Onstrekan CotponatWi en Omstreken GroentaiiTailh4 Veiling van 13 Augustus 1920 SatfbooMB Ie soort ƒ MO 18 W U U soort ƒ 0 10 7 10 Stokspersieboonen ƒ 18 10 IflJM StamiMMnen ƒ 6 10 13 10 TroiÉMwaen ƒ 18 20 Duitsehe Spekboonen ƒ 8 90 10 60 Pronkbo nen ƒ 2 20 4 40 Uien ƒ 4 6 10 Peen ƒ 1 80 2 Roode kool ƒ 1 90 4 80 Savoye kool ƒ 6 10 6 30 Witte kool ƒ 4 10 Doperwten ƒ 25 37 Postelein ƒ 6 9 20 SJalotten ƒ 8 7fr 4 50 Tomatea A ƒ 86 43 id B ƒ 19 4 ld C ƒ 30 39 id bonken ƒ 8 10 W kriel ƒ 1 A Aardappelen ƒ 8 1 0 alles por 100 K G Komkoraffners Ie soort 8 10 60 kl 2e soort ƒ 0 90 2JiO ld halve f 0 SO ƒ 1 id gele ƒ 0 80 10 Bloemkool ƒ 1 Spitskool ƒ S 6 AndUvie Ie soort ƒ 2 S0 8 80 ld 2e soort ƒ 0 10 1 80 Kropsla ƒ 1 10 2 60 alles per 100 stuks Peen f 2 6 10 Kroten ƒ 1 60 4 30 Selderie ƒ 1 20 1 90 Peterselie ƒ 0 10 I IO alles per 100 boa Zuring ƒ 0 12 18 per kbit Ponikoa ƒ 0 04 0 14 Meloenen ƒ 0 18 0 74 per I stok Eieren ƒ Bijzonder aandacht veidient art 3 1 van het ontwerp der vQj ordening op de beffing welk artikel tegemoet komt aan een wensch van het liberale raadslid den hror De Fransch Engelsche oneenigheid iieen Fransche repressaille MÜInand KO d echt etkend PoKin f tot toenadering EnsvliiiMTs vooiw uir fti vooi de erkenning van de SovjetH Begin der oèferentte te MinA Fitrst Waischau verovfren Russische vwderingen De tioudlftK der arMders Oude geest over de houding van bet 1 V tn t Pc i ls he conllict Viedc met Armenië en I tköid Daitschland s voedstilvooizIieninK in geviiar Hel bewind v m Vmizelos KZICHT van de onderïiandtHfnren te Mlnwk bekend zijn Kfworden zujlen naar t plan witi de f ONS OVK J ootsoh RunKinche besprekiruren bwrinnen De Poolsche rade f Keerden zullen ïtaan onder de ieklinjr van de onderHtaalii ecietarjssen WroblewKki en Daski verirezeld löor verBchillende andere verteireawoordiüera en naar Mimik worden geleid Inmiddele wordt in voorname militaire krinjfen te Londen op hellen een jrroJtfc Rusfliacnfe poffinK verwacht om Warschau te veroveren In hoeverre dit de onderhan delingen zal bemvJoetien bliift te voorzien Medegedeeld mas worden dat de Poolsche Kedeleffeewien voiwacJiten hebben om over den vrede te onderhandelen De Ruasen maken aanKienliike vorderingen De eerste Russi sche troepen un i n ommiaanKlen I wlsohen corridor binnwirodroujcen en hebben de eerste plaats van iiet vroejrere DuiUscJie g ieil bezet Het Pooische htafbencht meldt dat tujwslien Sereth en Strypa 4000 Uuat en fre vanRen zijn trenomen In zün onjïelu 1 staat Polen vrijwel alloen de Hon aaracbe reffeermjt heo l nojimaalt ontkend plan te hebben RusJan I aan te vallen wat natuurlijk niet inh judt dat ze dit werkeUik nnet zal doen De verldarintt beteekent wellicht alleon dat Honarariie norft niet jrereed ia om i olen te hum te komen Van de entente heeft hei wemw te wachten ËoReland wil aU vroeïor cemekl niet veel meer met Polen te mikeii hebben en Frankrijk en Ajinerika dio het iceheel eent ziin in zake de niet erkenninsr Van BovjetRusland Millorand heef oen nota naar V iaahin ton cezowlen om dit noK eens extra te verzekereii kufinen Polen weini andors dan moreel wteuuen DuitscMand blijft hard ekkii Jfe jrcron transporten voor J olen bcMemd duor te laten en de arbcMiers van bijna de ireheele wereld aan in deze saanen ilfct zecinanaconiiios te Brusaol heeft besloten dat de zeelieden zuilen weiireron troepen on mumtie te vervoeren In een onderhoud dat de Tel mot don heer J Oudefreent had zette deze m kot te wwrden de boudinK van het I V V ten opzichte van den Russifach Poolsohen slrikl uiteen Hü verklaarde dat liet VaJcverbomi t a v den strijd zelf eeen maatroKriden in oenwerici zin neemt Iets anders h of het tellinff heeft te nemen of jroncraen lu i i tejffïn het bloadverfrieten in het aififimcüii Dimromtrent staat aldas de heer O jidef ee st ihet I V V nog jredieei yO liet ritHnd punt van het Comfret van verleden iuer teu KevoijTo waarvan het Vakverbütd n rmünent hfoft Reüiverd teircn het verv i er van troepen en ajnmunittie Noir in luni heeft de Int Tranaport Ai beïder s l ederatie een aaoJwhriiven doen toekomen aan de tiunspïjrtarbeiKiers fedoratierf in de a£zoniiorUike Itfïidou om vervoeren van troepen en ajiimunitie teuren ti aan De invloed daaivan wjia dermate dat 14 dairen voor het U rujflrekken der Pool che lejfers een der bonafiide Kuropeesche rei erinwen bij het Ainsteixldmsch bureau tot tweemaal toe verzocht heeft om de ze Kliiruren naar l ok n door te laten Het standpunt eetrouw heeft men dit xeweiRerd Op het ooïfenbiik doet men du met anders dan liet conKreabesluit naleven toevailijt Ictflita breajjeji da onutanditrhedeti mede dut Kovjot Ruttlaiif daardoor irebaat wordt De l inRelHche arbeidsconferentie heeft het bwelijach bestvur Kemachtijol om een algemeMio takinir af te kondlcren indien iei Knjrelwhe rejreerinfi Wran ol steunt of n eon of andc rcn vorm aanvallend tesren sovjetHualaiMl optreedt liiet coiwrrert heeft uit Moskou vernom n dat il vrede t Hnchen Rusland en Armenië if jfeteekend Ook de Russisch Irf tlandsdhe vrwle moet etfekond zijn De bladen Arr patent kiakfiplcn over FrftiUtriJt a eTk iiiJ ryr van Wranjtfl licmen oöd r den indruk van t uti unblik eijcenljjlc opfvatte uIh e n vcrsrHdinKMrmatreirel wegens Lloyd Geor e ji leifstawiifr optreden tcwenover Warachau J iet isminder waar Han dat roept de Tempfi tliebliilünar officku ia iiurelidit met ercrtuijTinjt uit De erkeniunjr hwl plaat voorLloytl Oeorsre fi advies aan Polen orii t trachten vrede met Ru lan i te luiten he kend waa Toen Millerand uit HvtJhe teruirkeerd vond hü t Pani het verzook vande reireerinw in Zuid Rusland aan Frankrljk otn haar ais de cto retteervui te x Vheanen t De dociunenten dóe de e erkennintt mw Sten bevatten weiden WioenBdairoior en te Ten iï uur ijj orde ebracht en de bealisaiajr w rd Kcnamen door den kidtinet raud ndie om tiian uur vMwadenk Het was eerat tusaclieii 12 uur ea halfMn dua toen alleH was afcodaan dat men op het ministerie van Buitenlandsche Za ken het bericht ontnrinjr dat meldinjï maiiJtt £ van een Britsche stap met betrekk nfr tot Warachau Het is dus volkomen hiidelUk dat Frankrijk jteen repr iailles heeft toeirepaat j ens Enjrftland Het denkbeeld vsn reiv sailtea tusschen bondjrenooten ia ons altü i irrtemd rewoest preiyk het onjretwii fe i vreemd ia aan on e t trelsche vrienden De Temps staat vcrvoljreas util bii den raad door Lloyd Georpre op eieoq houty aan Polen jrejreven om de Ruasisclit vooiwaarden zooals Kamenef ze hem had medojtedcebd te aauTaajden Te Warschau is mem eenstemmiir van oordeel dat de vrodeavoorwaarden dojr 1C menef Kefonnuieerd Inderdaad de onafiiankeliikiieid van Polen te nlat ioen Ontwapend en verplicht om af te zien vm alte abricatte welke de nationale verdt diir wr eiacht zou Polen letterlÜk ifn tvenrel verd aan sijn buren De PooLwtin putr otten rillen by een dernelük vooruiw cht Wif befrrüpen hen Maar dnt is niet aiDes raat da Temns voort De venüetijrinir van de Poolscho onafliankelUkhekl brenjrt een reweldiiepn tila toe aan de velliebeid van Prankriik OoKeven dat de vooi waatxlen vd n Kamenef zulke emstiire jrwvolfren inhouden voor Frankriik s toekomat moet men zioh jfvrawen hoe het mojrerfük is da t de IlritfitrJif rejMerin op de aanvaa ïne i vsn te Warschau heeft aanjHidronsren ïonder er Bselfs met Parij o veT te irirrkon De Temps Icjrt met deze verkianne den vinder op de wonde plek het evudtiir mUflrerstand dat tusseltón de bondarcnooten i ereaen tot vreugd van den ex vüiind die niets liever xou zien dan een j cljcunojr ii de entente De Kreuweitunjr vin k he noodw te waarschuwen tejren hoo sre punnen verwachtingen in verband t t het meoniwTHVprschil Al raaii K anSfnik tn Ékwelund uiteen zejrt hei blad dan zuHen ne terenwer Dndtschland toch wel bliivfn samenwerken Jutat Maar dit nep mt niet wöir dat het prestijïe der entprite er niet op verhoojrd wordt wanneer de vuile wasch nis nu irebeund iy buitpiishmsiredaaJi w rdt Een deel der Britache pers ia tiu ha r eerste vcrontwoardijrlnir bekoeld n fouwfr om de opcTihartiehold waarmee re teKf n Frttnkrlik iretoornd heeft De Daily Ncw is n lelfw tot de slotsom cekomi n dat MïHeraiwi volkomen in xiin recht is Ze sdirtlft De daad van den fVanscaen oromi T werd rolkomen rerechtwaaidlrJ Jooi het oiïtredcn van Lloyd George die ap eiKci vwrantwoordeliikheid de Polen üdvpciMxjL de voorwaanden van Rusland aan ïe nemen Eooals die waren puiblicci ni Wt DultschJand komen weer enkele berichten die er op wiizen dat de toestand er weinijT vei ijetert De afs huffintr van de vlecscilikaart maakte den inKlnik dat het er met de voödselvoorzieninir wel beter ultalet in werkeliikheid Is die nop treurig De minister van voedsel voor zienintr doet daarover een boekie open HiJ richt Kich in den Ijokal Arueicer met een weUpre kenden hulproep tot de iamlbouwera ondat dezen het voor ile teilen benoudiede Kraan vrüwillijr zullen leveren waarvoor hii him de ophpffinjr van het dwanjstelfie l elooft Vo ljrens dezen oproop loopt ne voedaelvoorxieninR van Diiitadilind zeer Kroot Kevaar In de omjEevinK van SuiirbrÜcken waar de aliremeene stakinjï wa s afsrekondljrd hebbpn de miinwerkerH t houweel neerare Het feit ia dat de En elsehe premier toen hli DiaadMavond da voorwaarden van Kamenef ontrvowt het niKMizakfuik achtte doze onmüddeilillc aan de I olen mee te üa left daar toen moende dat de canferentio te Minak den voUtomi moinen zou worden jceopend HU achtte hot ook notylzHce UJk het zeiMlcn van die voorwaarden tti doen repaawi aan met ziin eijten itOHdecl diMuuuuraande en dat oordeel was dat als deze voonwaanden eerlijk werden aanc boden als er jreen addertje onder het ras c ool en ais treen artikelen van werkcliik belanjT werden toe revo rd de Idolen mop ten beirrüpen dat de openbare mceninu in ï ndïel ul Jteen voortzettiiwr van den oorlog zou dulden allee om betere voorwaarden tB verkriiiwai lioyd ioonre en Millerami zullen on een conferentie t zij te Boulojriie t zii elders de zaak wel vender uitmaken en niobeeren noK een po ui ajnen te bluven laanVan iedere kibiielpartij blijft echter lotH hancen de hetrekkinfrcn zullen na dit incident niet inniger worden zeker niet wanneer Lloyd Georjte bij zijn voornemen blijft de Russiiche sovjet resreerlnK te erkennen Ter YerklarinK vaai don a ansla e op VcmznloH te Parijs Repieee d zie ander Buitenland heeft de Kölnischtj Zeitunü van Grielwche x ie eenifce inljchtinsren ontvangen Vol fen deze mwledeeÜmrea bevat het aantal ambtenaren en parlKulieran wetke de Grieksche reiïeerinlr i hter ylot heeft laten zetten onifeveer 80 000 Vol rerw een 8ch ttinjr van rfn ere zilde moet hyt aantal politieke balliniren de VM MO overstohiiiden Omreveer twee detden van alle staatsambtenaren ziin uit den dienut ontsiöRcn w o 9 jreneraals en meer dan 2000 officieren en 6000 leeraren Onder de ballinKen en hen die vluchten moesten om itlen dood tew ntffaan zijn zeer bekende personen o a talrijke minister nres denten en miniaters i rie minister zijn overleden tenKSvolKe van mi handelini en door Veniaelistisfihe ambtenaren In de revanurenia bevinden zich ook de hoofden der GHeksehe RpesteliJkha w o een BO lariK s aartabiuschop Volgens d Temw dedt een bericht uit Moakou d definitwre voonraardem mede welke Enjreland ftesteld he t ter erkennlnic van de aovjetrefteerinit Ie wederzlidache stakiwr van mi UeltUke of ExnmiddeWiike vijandelijkheden 2e TerujTiendlnir der wederzijdscive burjter en kri jtasrervanirenMi 3e Bwi overeenkomst tot herstel van de Bchade aan oartnculieren beroldtend En teland verlanirt voor zich elf in dit opnicht reen owni kielUike reRetinir ie A uwaardii r door Enjfekmd van de Buasiache voorwaarden betreffende het herstel der handelbetrekkiniren tusschen de beide landen De Bovletrsffeerinir heeft deze voorwaar den eritend en ntets zou Rusland en Erweland du s meer beletten om samen de vrcdeapüp te rooken als niet de lastire PoolBche kwestie er was De eerate voorwaarde hopdt in dat Ëmtelkod in iseen enkel oplicht meer steun ww motren Keven aan Polen en over het al of niet verloenen va htUp aan Wirsdiau kan Lloyd Geonre of deel PW besluiten nadat het resultaat V d Want Men herinnert zich dat deze er onUngs m een geruchtmakende interpellatie over klaaffde dat loden van den Rud geklapt hadden Met verschillende aangeatageneo zonden se gesproken hebben over het voorloopig kohier Artikel SS legt nu B en W leden van den geraeeateraad gehebnlioudinc op over hetgeen v6ór by het maken of by het vftBtstetlen ler kohieren vwrJiandehl ia een omDchrijving die geen twijfel meer ffverlaat in tegenstelling met art 21 der tegenwoordige verordening Deze zegt De leden van den Baad van het College van B en W en ysa do in art 19 bedoelde commissie bedoeld wordt de RaadBcommisRJe tot het onderzoeken der bezwaarschriften Red G Crt zijn evenals de ambtenaren die daarby behulpzaam zyn tiTopzichte van hetgeen by het opmaken of het vaststellen der kohieren en de behandeling van de bezwaarschriften verhandeld wordt tot geheimhouding verplicht welke geheimhouding zich evenwel niet uitstrekt tot de inhoud der kohieren JuiMt de laatste zin TOede die in het nieuwe artikel weggelaten is maakte het o a mogelijk dat met de geheimhouding de hantl wer i geliciit Het nieuwe artikel is op dit punt veel be sli ster On s dunkt de heer v d Want c s kunnen tevreden zijn Intusschen deze verandering is van ondergeschikt belang Hoofdzaak is de nieuwe wijze van heffing die zal worden ingevoerd en die naar t ons voorkomt in ruime mate tegemoet komt èn aan de wenbchen van den beer v d Brug èn aan de verlangens der heeren v d Want en v d Ree en eveneens het doel dat B en W nastreefden benadert n l ontlasting der geringe inkomens en gelijkmatiger verdeeling van den belastingdruk dan nu De verordening noemt 86 klassen van inkomens terwyl boven een inkomen van ƒ 9800 iedere ƒ 200 meer automatisch een nieuwe kluwae vormt In het staatje dat we hieronder laten volgen geven twee onder elkaar staande bedragen de limieten der klassen aan Telkens wordt belasting geheven van het laagste bedrag uit de klasse voor inkonfens tot en met ƒ 1849 om een voorbeeld te noemen moet belasting betaald worden van ƒ 1800 tot en met ƒ 3999 volgens een inkomen van ƒ 3900 ete In het hieronder staand staatje laten we het verschil zien tusschen den tegefti wooidigen toestand en den vermoedeA lijken nieuwen toestand In de eerste kolom is aangegeven het werkely k inkomen = n de tweede het belastbaar inkomen gerekend dat het ontwerp als verordening wordt vastgesteld in de derde het percentage dat van iedere toeneming geheven wordt in de vierde de belasting die men zal hebl en te betalen indien voor 1921 een gelijk be Irag al voor 1920 aan plaatselijke directe belasting moet worden opgebracht en ten slotte in de laatste kolom het belastingbedrag dat thans in 1920 moot worden betaald van de overeenkomstige in de eerste k dom genoemde bedragen alles gerekend voor de inkomens van een gezin zonder kinderen ongeJiuwden kunnen hieruit gemakkelijk afleiden welke cyfers voor hen geldeh Thans moet reeds van ƒ 625 af belasting worden betaald lie reeds tamelijk lioog s n l ƒ 16 23 voor een inkomen van ƒ H2f v k inkomen volgens de nieuwe verordening nog zal wolden vrijgesteld Voort zijn de laagst aange slagei en tot dpgen n die eén werkelijk inkomen van ƒ iö49 hfAbcn bij de voorgestelde verordening voi rdeeliger uit dan bij de bestaande Kerst van ƒ 1600 af worden de inkomsten bij de voorgestelde verordening zwaarder belast lan tiians voor ƒ 1600 wordt nu orK Qd geliev n ƒ 2 88 dit zal wonlen ƒ 83 49 Een gelijkmatiger verdeeling van den belastingdruk is verkregen door vermeerdering van het aantal klassen By de tegcnwoonlige verordening gaan de klassen van ƒ 1600 af ineenw met ƒ 100 omhoog tot ƒ 3100 waarna de vermeerdering telkens ƒ 20 1 wordt tot f 5100 vanaf dit inkomen wonit telkens een hooger percentage geheven VOOI ieflei e f 500 In het nieuwe ontwei p is de opkliinming veel geleidelijker Ti t ƒ 2400 is het vePhchil tusschen twee opeenvolgende belastingklassen telkens ƒ M van f 24O0 ƒ 4400 wortlt voor iedere ƒ 100 meer ren hooger pei centagc geheven daarna is er pen opklimming telkens van ƒ 150 tot ƒ 7K 0 en van hieraf stygt eindelyk de belastinggrondslag telkens slechts met ƒ 200 Terwyl dus om een voorbeeld te noemen bü de bestaande verordening voor inkomens van ƒ 8100 ƒ 8300 en ƒ 8600 eenzelfde bedrag moet worden betaald zal by de voorgesfelde heffing voor een inkomen van ƒ HbOO een hoogere beffing dan voor ƒ 8100 behooren te worden betaald De progressie tenslotte wordt eveneens zeer eleideftk sterker wat in ons staatje gemakkGiyk fi na te gaan De ongehuwden zullen op grond van ie overw ging dat ze minder lasten hebben iets meer hebben te betalen een punt dat zich leent voor principieele gedachten wisselingen Men krijgt hier dezelfde kwestie als bij de vraag of gehuwden een hooger salalis beliooren te ontvangen dan ongehuwden Ook hier kan worden aangevoerd dat de ongehuwden in verschillende gevallen kostwinner van een gezin tyn bijv als de vader overleden in zoodat ze dan op gelyke voorrechten als gehuwden aanspraak mogen maken We zyn benieuw of men dit chapiter by de behandeling in den Raad niet ter sprake za brengen Overigens t zij nogmaals gezegd het on erp komt aan vele en velerlei verlangens tegemoet Maar het R nu eenmaal niet andors dat wordt de biUlykheid hetracht tegenover de kleine inkomens zooaU mer in ruime mate geschiedt de druk zeer Waar neerkomt op de midden en de hoogere inkomens Ptactisch is het niet andera dan een verplaatsing van den belastingdruk Want het systeem dat zoo keurig is opgebouwd en waarvoor wy gaarne hulde brengen moge volgens het beginsel belasting naar draagkraicht rechtvaardig zyn de enorme bedragen die de gemeentelijke schatkist vragen nudcen dit in de practyk voor de zwaarder belasten tot een geweldigen diuk waaronder zü gebukt gaan En de gemeente zal mentgen strop krijgen De oorzaak van dezen druk zit allereerst in het exorbitante bedrag dat de gemeente eischt Wordt aan de enorme stijging der gemeentelijke uitga An geen paal en perk gesteld dan moet Ht op dien duur leiden tot een catastrophe 1 80 3 80 6 40 7 20 9 10 86 12 62 14 44 825 850 900 950 1000 1060 1100 1150 1200 1250 1800 1360 1400 1450 1500 1550 1600 1660 1700 1750 1800 1850 1900 1960 2000 2050 2100 2160 220 2260 2300 2350 2400 2500 2G00 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3600 3600 3700 3800 S900 4000 4100 4200 4300 4400 4660 4700 4860 6000 6150 6300 5450 5600 6760 6900 6060 6200 6350 i6jn 10 10 02 10 04 10 08 10 12 10 18 10 24 10 32 10 40 10 48 10 68 10 68 10 78 10 90 11 02 11 14 11 28 11 42 11 66 11 70 11 84 12 12 08 12 16 12 24 12 32 12 40 12 48 12 56 12 64 12 72 12 80 12 88 12 96 13 04 13 12 13 20 13 28 13 36 13 44 13 62 13 60 13 68 13 76 13 84 13 92 14 14 10 14 20 14 30 14 40 14 50 14 66 14 82 14 98 16 14 16 30 16 46 16 62 15 78 16 94 16 10 16 30 16 50 16 70 MUO 17 10 17 30 17 60 17 70 17 95 18 20 18 46 18 70 18 96 19 20 19 46 19 70 19 96 20 20 20 50 20S0 21 10 21 40 21 70 10 01 15 03 20 07 26 13 80 22 35 34 40 60 46 70 60 94 66 28 61 67 66 96 72 41 77 92 83 49 89 13 94 84 aoo 62 106 47 112 39 118 39 124 43 U0 51 136 63 142 79 148 99 165 23 161 61 167 88 174 19 180 69 193 47 206 43 219 47 232 69 246 79 269 07 272 43 286 87 299 89 312 99 326 67 340 43 364 27 368 19 882 19 396 29 410 49 424 79 439 19 453 69 476 68 497 91 520 38 543 09 666 04 680 28 612 66 636 33 660 24 684 39 708 84 738 69 758 64 7S8 800 8 886 6r 861 84 888 39 916 81 943 61 670 29 998 34 1026 76 1056 56 1094 46 1133 86 1178 76 1214 18 1266 16 1296 76 1338 96 1881 76 1426 16 1000 1060 1100 1160 1200 1260 1300 1860 1400 14 60 1600 1550 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2600 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3600 3600 3760 3900 4060 4200 4350 4600 4650 4800 4960 6100 6250 6400 5560 18 13 21 86 26 62 29 42 33 82 37 34 41 48 45 74 50 12 64 62 69 18 63 80 68 48 78 22 78 02 82 88 82 88 92 72 92 72 102 8t 102 80 mM 112 88 123 20 123 20 133 76 133 78 144 32 144 82 154 88 164 88 165 44 176 166 66 197 12 207 68 218 24 228 80 239 66 239 66 261 20 261 20 282 80 282 80 304 88 304 88 326 91 326 91 349 04 349 04 371 60 371 60 394 16 417 20 417 20 440 24 46S 76 463 76 463 76 623 76 523 76 628 76 628 76 684 96 684 96 G960 6150 7100 6300 7250 6460 7400 6600 7650 6760 7700 6900 7860 7060 8000 7200 8200 7400 8400 7600 8600 7800 8800 8000 9000 8200 9200 8400 9400 R600 9600 8800 9800 9000 647 86 647 86 647 86 710 96 710 96 710 96 710 96 776 76 776 76 776 76 889 60 839 60 908 96 908 96 908 96 977 36 977 86 1046 76 1046 76 ert voorts voor iedere twee honderd gulden een hoogere klasse voor welke toeneming de belasting ƒ 43 40 bedraagt De inkomens worden zooala boven reeds gezegd belast naar de laagste grens derklasiw STADSNIEUWS GOUDiA 14 Augustus 1920 Voordracht Tel voorziening in de vacature ontstaande in het onderwijzend personeel der Inrichting tot Opleiding van onderwijzeressen en hooXdonderwijzeressen aan eene bewaarschool in deze gemeente tengevolge van het met ingang van 1 October 1920 aan den heer D W J Ruiters verleend eervol ontslag hebben B en W de vdgende voordracht opgemaakt 1 Th Eoelofaen onderwijzer aan de Uoomsch Katholieke Jongensschool voor M U L O 2 A van Es onderwijaer aan de O I school No 3 3 H J den Uyl onderwijzer aan de O L school No 4 allen te Gouda Ilekening van den Reinigingadienat B m W bieden den Raad ter goedkeuring aa de door de betrokken Commissie van bijstand bij schrijven van Juni 1920 no 9 aan hen jd ezonden rekening yan ontvangsten en Hgaven van den Reinigill ienst over t jaar 1919 Uit genoemde rekening blijkt dat de Reinigingsdienst over 1910 een nadeelig saldo heeft opgeleverd van ƒ 35 111 27 vorig dienstjaar ƒ 16 661 24 EngelBch 1 o I c heor W H Polet iilliier Blaagdo l H iravcüliago voor het issumen Engolsch l o PnXcit VoUcens de N R Crt is twen de benoemmg van Da T n Dorp tot predikant bii de Ned Herv Kerk alhier protest aangeteekend onndat óme niet op het drietal voorlowara BcMnettelUke liekten In de week van 9 tot en met 14 Augustus weni t T Secretarie opgaaf Kwiaan van 18 g val a nn scabies sharftt M t pilial roodvook fU g f Kooinginnedag Gisterenavond i het Comité róor de Vlerioff van den iCoQiQigümedax 19l20 in een zeer geatiimaerde bUeeoikiunst in Hotei 4e Zalm gocoastitueenl Het voorloopi ï ibertuur dat reeds veraciiillewle plannen voor de feestvieriaic had ontworpen mocht daarop algemeene inatenmüntf verwerven Op voonstel van den burjremeeator éie deze vergadering mede bijwoonde werd het v K rk opiig bestuur tot definitiof bostuor gekoMn De heer J Samfiom die de leiding dezer vergadering had deeUle mede dat bü waar de heer G J J Pot secretaris dezer jremeente wegm ultstedigheid geen daadwerkeJÜk aandeel aan de Ititvoerimr der plannen kon nemen zich borftid varlcUarde de plaats van den neer Pot tot diens terugkomst te zuHen innemen Daak ziJ de mededeeliAgeD van den nenningnieeBter dat van vele xüd t büdraften waren huékoroen vlotte de bevpreking der plannen uitnemend al bleek daait ii dat voor de goede uitvoering hok belangry ke bedragen noodig zün Belanjtstel lenden die notfc luet in de geleKenhejd waren hunne bildragen te zenden worden alanog vriendelük venaocèit idit to doen aan den penningmeester den heer J Reneman Kat Teneitide tot juiste regelinig der gewenadhte feestelükiheden te komoi Werden verschdiliende suib commissies inresteld welke etiE een doel dor taak zullen uitwerken Het ligt in de bodoeling vóór het laatst der vozende w di de defbdibieve plannen der feestnrJering gereed te hebben Al is de tyd van voorbereiding kort aan attracties sal het ojt 31 Augustus niet ontbreken Godden jubileum J Coater n Zonen De fabrldc vaa kaaMtrêmael en kleurmI van J Coster en Zonen aan de Gouwe alhier tal Donderdag a s een halve eeuw bestaan welk gedenkwaardig teit niet onopgeanerkt voorbü zal gaan Donderdagmiddag zal de directie in haar sedhouw re Ipieeren en Termoedelijk zal het iubileum oildc nog wel op andore wüze worden xeWrd Tot Directeur van het fanfarecorps JDoor hulp tot stand gebracht te Berkenwoude is benoemd den beer A Wierdels albier Gouda Voomit Gouda Vooruit geef deze week een tweetal programma s Tot Dinadas loopt als hoofdnummer een beeld getiteld 3ot Zigeunenkind dat ook in andere plaateen vertoond ia onder den titel van Wachthuisje No 13 Het is een zeer spannend beeld dat ons bijzonder kon bekoren Behalve dit hoofdnummer een zeer mooie opname Van groeien en bloeien van bloemen e n goed acrobaten nummer een Journaal en tweetal komische films Een goed verzorgd programma dus Van Dinsdag a a af loopt wederom de film Moeder Dit beeld trok voor enkele weken hier een enrom bezoek en om aan de wenBcKbn van Telen te voldoon heeft de Directie opnieuw besloten dtt beeld en drietal dagen in het programma te do n opnemen 2y die deze film de vorige maal niet zagen kunnen we een bezoek aan Gouda Vooruit deze wook m e rrte OMjl en BOSKOOP Glateienavond vergaderde alhier de gemeenteraad Vooraitter de Burgemeester Afwezig de heeren van Gelderen en Loef Na de opening punt 1 werden de notulen der vorige vergadering goedgekeurd 3 Inffokomen ig een adres van mej v Vreemelon dat zü de benoeming als onderw Seres aanneemt Voor kennisgeving aanfuomen £ 1 protest tegen een aanslag van den faoofdelijken omslag met advies van B en W hierop niet in te gaan Aldus wordt besloten Een schrijven van den heer J F v traaten van Nes om hem de beschikking van ƒ 18000 zijnde het overschot van de kosten van de lijn Boskoop Alfen te geven De heer J o n g e j a n deelt mede dat het geld het best voor Boskoop besteed sal worden De heer de Wilde vraagt of B en W e idg toezicht op het besteden houden Hot voorstel van B en W wordt aange mmum EoD sèhrijven van den heer van Straaten v n Nea inhoudende aanbieding van een atukje grond aan de gemeente Dit wordt onder dank aanvaard 5 Herstemming over het voorstel vanden heer R de wilde tot invoering van eenuniformgaaprifstarief J Het voorstel wordt verworpen met 3 na algemeene stemmen Voor de heeren Jlongejan de Wilde en van der Tak De heer d e W i l d e hoopt dat de heengk die gemeend hebben tegen te stemmen Uwer een middel aanwyzen om het groote t6kort van de gasfabriek te dekken Aanbieding door B en W ter vaststelling van een concept verordening op de keuring van Waren De verordening wordt aangenomen 7 P en W om te besluiten Wt wijzigiiw der verordening ter regeling vwn het verkeer op de wegen enz De heer G u l d e m o n d Het resultaat van deze verordening is tot nog toe nihil geweest Spr klaagt zeer over het anel riJ a van motoren Spr ia er voor der voormarde dat de politie voorzien wordt win dtronometers en de politie er goed op l o Voorzitter zal van een en ander pNH nemen Jo wijziging wordt goedgekeurd 8 Aanbieding door B en W ter vafl jiag van een concept besluit tot vastiMlmg der huurwaarde van de woning vmMt hoofd der O L School Het voorstel wordt afgenomen 9 Aanbieding door R en W van een aanbweHng voor In te Mnd i dnbbeltaqeB terTooratannig in periodieke vaeataren in hetooüege van Zettem B en W bevelen aan vae Kranenburg 1 W Kianenburff 2 H Hoor Mot 8 simmen wordt de heer W Kranenburg als no 1 yéir het eente dubbeltal gekozen met 6 stemmen wordt d heer H Momala no 2 voor het eerste dubbelul gekozen Met 7 stammen wordt de heer P W Hartjixer gekozen aU no 1 van hot tweede dubbaltal Uet fi tanmea woittt de heer Schortenhuia als no 2 van het tweede dubbeltai gokoscn 10 Aaiiiodiag door B en W van eenaanbeveling ter benoeming van een lid dorCommissie tot wering van KboolvaRttbn Benoemd wordt de heer D Veerman Voordracht D Veerman en D Both 11 Aanbieding door B en W t r vaatstelling van een eoncept beahlit tot voorloopige nadere vastatelling van dan pensioensgrondslag van het hoofd tevens onderwijzer aan den talencursus B en W stellen ƒ 50O voor Dit voorstel wordt aangenomen 12 Aanbieding door B en W t r vaatstelling van een concept besluit streÜcende tot het aangaan eener tijdelijke kasgeldleening van ƒ 26000 Dit voorstel wordt teruggonomen 13 Voorstel van B en W betreffende denotulen der vergaderingen van den Raad Voorgesteld wordt het verslag in de Boskoopacbe Courant als officieele notulen te brachouwoi De seerotarls tal t vanlag corrigeeren De heer Brand zou willen dat alle le t den het verslag ter correctie kregen De heer V e r k a d e vraagt welken invloed de raad heeft op de lengte van het verslag De Voorzitter WÜ zouden den uitgever condities kunnen stellen Het voorstel van B en W wordt goedgekeurd 14 Mededeeling van B en W naar aanleiding van een vraag van den heer P D Noest l etreffende verbetering van vervuilde stooten De Voorzitter deelt mede dat thans nog van gemeentewege gebaggerd wordt Op de begrooting 1921 zou echter op afdoende w ze In de verbetering voorilan kunnen worden De heer de Wilde zou gaarne willan zien dat de desbetreffende verordening werden gehandhaafd 15 Mededeeling van B en W naar aanleiding van een vraag van den heer E Goldemond betreffende woningbouw De Voorzitter deelt mede dat hetterrein aan de Zuidkade geschikt zou z n Thans echter laat de financieele toestuidder gemeente een uitgaaf als voor des iwoningbouw niet toe De heer Guldemon d Het terrein dut de woningbouw heeft aangewezen is zeer laag Het zou een enorme som kosten hot terrein op een goede hoogte te brengen Do hoer de Wilde Dat terrain tal nooit geschikt zijn voor woningbouw Er zijn terreinen die beter geschikt zijn Do heer Boekraad boopt dat het standpunt van B en W nog eens zal veranderd worden De gemeente aal anders geplaatst worden voor een deel der koaten die haar van hoogerhand worden opgelegd De woningtoestand behoeft hier toch waarlök wel verbetering De heer van der Tak vraagt zich af hoe men telkens en telkens op groote uitgavenwkan aandringen Op die manier zou men voor een reusachtig debacle komen te taan Kiomand van ons weet wat de toekomst voor Boskoop brengen moet Men is bet er ver een dat ds Amerika niet open komt Boskoop zifn ondergang tegemoet gaat De beer Bookraad Als Boskoop zün ondergang op kweekengebied tegemoet gaat dan moet gezorgd worden dat Boskoop er op een andere wyze bovenop komt Door arbeiderswoningen te bOuwen zal hier misschien industrie komen De heer Guldemond Daar hoeven geen huizen voor gebouwd te worden Het standpunt van den heer Boekraad acht spr absoluut onjuist De heer Brand We kunnen ona niet op het standpunt blifvenstellen dat men Aiaar niots aan den woningbouw moet doen De heer vanderTak stelt zich op het standpunt dat de gemeente de kosten financieel niet kan dragen Overigens is spr niet tegen woningbouw Als Amerika open gaat zal 8i r er zeer zeker weer voo zijn De gemeente moet nu al snbaldles krijgen voor de gemeentehuishouding De heer Boekraad Er is niet de minste moeite gedaan om de hulp van de regeering te bekomen De heor van der Tak repliceert Boskoop heeft zeer veel door tien oorlog geledea Men is er bij de regeering nog niet van doordrongen Mo doet hier alleen al het mogelijke om een schijnbare welvaart op te houden Voor hoogere colleges is dat moeilijk te begrijpen do de raad moet beseffen dat de gemeente geen woningbouw bekostigen kan De heer V e r k a d e vraagt of de gemees te niet al het mogelijke doen moet om goi7 den te krijgen De heer van der Tak Als de raad daarop staat zou het dagelükseh bestuur by de regeering de geheele betalhig van den woningbouyr zien te vorkrÜgen 16 Aanbieding door B en W ter vaststelling van een concept verordening op deheffing en eene op de invordering van leges De Voorzitter deelt mede d t de kiezerslÜst z verkr gbaar worden gesteld voor ƒ 10 De verordening wordt aangeaomen 17 Aanbekling door B en W ter vaststelling van een concept reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad De heer Noest heeft geen tijd g ad deverordenii in te zien Het is een heelekluif Sprl MMrenscJien dat de verordeningaan de led Bis vrerd bezorgd ter nadere bestudeering De Voorzitter De stukken hebben toch 10 dagen ter visie gelegen De heer Guldemond beeft geen behoefte tot het beatudeeren thuis De heer V e r k a d e zou er voor tijn dat de verordening aan de leden wordt toegezonden De heer Brand Is deze verord ng niet gelijk aan die van vele gemeenten Het verzoek van dem heer Noest wordt door B en W overgenomen 18 oorstel van B en W om te besluiten tot verhooging viM b de CoonmriMtle Toor Ie werkversduKtfing verleende eobridie De heer de Wilde wenaeht dat de subsidie eerst verleend wordt als soa goede rek dng en verantwoordig Is ingoleverd De neer Guldemond kan hiermee accoord gaanJLHot iag H kerfa bartuur zalgoed doen zlfti corat met do Mtovttaitoa teverstaan en tot zoolang dit voorstel terugte nemen De heer v d T a k togt dat de raad de commissie plein pouvoir Ee ft gegevan Wii kunnen nu btewaarlijk veraatwoordlng meer eiscben De heer d e W 11 d o ion tosh graag r ening en verantwoording WiBen nebben Aldus wordt besloten 19 Aanbieding door B n W ter vastrstelling van eoa coneept gmeontdijkc at chiefverordenii4 De verordening wordt a n oa tt 20 Aanbieding door B en W van eenvoorstel van den beor K Vorkode tot wijziging der verordening op de hefflng vaneen hoofdelijkan omslag met advies envoorstel om te besluiten tot aanstelling vaneen controleur B en W itellon voor ƒ 700 aftrok noodzakelijk lenmsosderhoud en ƒ 60 voor elk kind De heer Braad e s stelt voor ƒ 800 aftrek noodzalss jk levensonderhoud ƒ 60voor het Ie en So kiad ƒ 100 voor het 3e en4e kind en ƒ 160 voor het Bde kiad met eenleeftijdsgrens van 18 Jaar De heer Verkode stalt voor oen pro gressieve aftrdt vaB ƒ 800 ƒ1000 De heer Brand wijst op de hoogere levensstandaard vandaar ziJn voorstel van een hoogeren aftrek voor levensonderhoud De kiiïderaftrek moet voor grootere gezinnen iets meer tijn dan voor kleinere Spr s voorstel berust hoofdzakeltjk op bdlijkheidagronden De teaftUd hooft spr op 18 jaar gesteld nu de T Jarfge curiussan vorplleht zijn gesteld Ook de heer V o r k a d e verdedigt uitvoerfg zün voorst en toont aan dat dit de vooriceur verdimt bovm dat van B en W De heer v d Tak Over den aftrek valt weinig te discuwieeren Met het oog op den toestand van de gomoentefinaneiën verdient echter het voon£e1 van B on W de voorkeur In onze gomeente zijn slethts enkele groote inkomens Key groote aftrek is dus niet gewenscht daar anders do middenstand te veel gedrukt wordt Har vreest dat wy het volgend jaar nog een kleiner kohiSlr zullen hebben Het tekort op de begroeting wor 1021 wordt op zeer hoog geraamd Men zü dus voontichtlg De heer Boekraad acht het debacle even groot als wj j toon aitluerlng alt de oorlogswinstbeiaating kannen krijgen of men een aftrek heeft van ƒ 000 of van ƒ 800 WÜ zullen het volgend Jaar toch niet aan een hoog vermenigvuldiglngscijfer kunnen ontkomen De hoer B rand De gemeente niet allera uit de emeentekas Ü ook uit inwoners Men moot met dt ting nagaan wie het meOat kam len De heer van der T aliV icW t Spr wiJst er nog eens op dat er sle a 24 inkomens zün boven da 6000 Hot is zün bedoeling niet seweeet voor te stellen dat de hoogere iBkonwna minder moeten betalen doch spr heeft alleen hei oog op de gemeentekas De heer van Witlcan ittoent dat deverdiensten nu toch wel andera rüken aünopengesteld wel betor Mllott mudea Si zou voor de ongehuwden eék kleinere aftrek wensohen De heer Guldemond donkt dat uit de praktijk wel zal blUken dat t voorstolBrand va dat van B en W èlet veel verschillen zal De relatieve aanslag moet de wereld nat De heer V e r k a d e ronliceort De heer Jongaian achf bet V U et l van den kinderaftrek van B en W bÜllljker f 60 bü elk Uad De k r van der Tik Het eerste kind brengt meer kosten dan men wel zoo denken Daarom is f 60 wel degelijk billÜk De heer d e W ii d e logt dat de Komoentfl eerlaacr toch ntoet konwn den loaftHdogrens t brengen op 16 Jaar Het c oma U L O wordt eerst Bereikt op lÜ lunjtm leeftijd Het voorstel van den heer Braad In steramimr gebracht wordt verworDea m t op 9 na algemeene nmMB Do heer G n 1 d e m o nd dient een adtendement in om den leefttldsgrens te booalen op 14 iaar dat hii na discussio Weer intrekt Het voorstel Verkade wordt m iimiinvsnworp n 2 e heer Guldemont ent hleroo een amendement op h voorstel van B n W i In om den khideraftrek voor het 3d klno te bepalen op 1 100 Dit amendesnent wordt aansrenomon Hot voorstel van B en W wordt men met on 1 na alguooene stemnMo Voorgestekl wordt oen controleur aan te stellen en aan B en W hiervoor een crediet te verleencn van f 3600 De heer Boekraad acht deoe uttMm zeer bezwarend Men zal er toch geen tarredenheéd mee krttgen De heer Brand is bet daannoe eans Hier is geon werk voor een contmleor Do hotr Guldomond acht het dtte end noodzakelük dat hier een controtear kotmt Do beer Joaxoian De toestand kaa zoo in elk gevd niet blü M Hot zid Mfiken dat er een weikkraebt on de leeratarie tekort komt Bü stoasmiwr wordt bet voorstel van B en W aangenomen 21 Mededoeliag door l en W betrafraade een schrüven van God Btatea in saltt de nieuwe Gouwebrag In dit schryven wordt een büdrago van gemeentewege gevraagd voor de verbroc ding bü de nieuwe Gouweónig Hiardeor tal tovons dm bouw van een nieuw stadhuis loodig blüken Do heer Guldemond aebt het t beate het adres voor kenniagoving aan te aenuRk De heer v M Tak merkt op dat ott dM schrüvon weor oens goed blükt hoe wirialf begrip de hoogere colleges van onsen flan cieeien toestand hebben De heer Boekraad würt er op dat aea houding als bet voorstel geen aadem toestand bÜ de bnnr geeft Spr zo willen dat in een schrijven aan Ged 9latea op do woBoebolükboid van veranderiag wordt geweien toodat i tosaciwa TOoratel doaa PREDIKBEURTEN XoMnL Ii A matM ikM é COUBA V Kenonstr K rk 10 Ü L Da OMdhardt veldpivdiiur U Attiltm St Janalurk TS u v m Da Vertieul 10 u YJtt lx va Ap44oom t UooatnAsn fW Sasr T uth rsdie JC rlt 10 d v m Ds Seharten All HHUmit N i ItiT Xark 2 uk Da nn der Heüden te BeHcen oude HBMUiNWOVIlE Nad Herv Kerk loS u vjn I e heer A Ijinditra eand t d H Dienst BEBGAMBACUT N d Her Kerk 10 u TJB Da Verimt te Gouderak Oeref Kerk 10 u vjn Dt Stihbe em pred te HMirlem OSMiOI Ned Uari Kerk u m P ftp tnnn ixik Saivatorl 0H u TJ en B u njl Dn d JCoey te VroomirfMoii tiOlfOfiKAJL Ne4 Herv Kerk 10 u t n Juer d küf te Reeoieigt 7 a aJM D VerMrk UAASTKSCHT V Ned Merr Kerk 10 u A Di d Breek ier yuut 10 u vjn ea 7W U njn Di DroRt te Moardraetit MOOBDKECUT N d Henr Kerk lU u T in Dl KniBkui M OVMtWAtlOL i N l Henr Kerk 10 u T m DiL 6al ool 8 u B m Da Hoak Garaf Kark 10 a ja a 1 ar Da Stadiic M Dan Haldatk NW rtarr J a f r jPik liïvawaliaatleinbaaw lOH a TA W 7K u n ni D V il I ol ta Bunaik WADDU XVÊm Nad Harr Kark 10 a rm aa Vt DMDa aartaak Ranviautr Kark 10 v rm MaJ Rwi U te Kottardm ZEVENHUIZIjN Nad Uarr Kerk 10 v t i D KÜ f Avoada icaan diaqat g = BUBCKRUiKli STAND GOIJDA GEBOREN 11 Aux Amoldut laaWMM I V A J Kul en H C Lultjaa 1 Jolianne HendrlcuB Jacobus Cometil v 3 H J C Valk ea E ZaaL ONDKRTROrWl J Boiwli en F M Muller C va der Melde en S W ner r J Pnoif e M ë Bai laaaoi en N J Bhntendijk Bakker aa L C S W v n der Torren OVERUBDKN Geene GSZOOIT in besehufd MlB l hultft met toelicht op werk voor on n die mat atpU de 11 B S xal beiMken Brieven met opgave van verlanirde verfoeding en referentlèn onder No 726 aan Bo kh LÜYTEN Fndwtt Hendriklaan 127 den Haag um u Notarfs J VAN KRANENBURO te GOUDA zal op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1920 dea vonda 7 uur in Hotel DE ZALM aldaar puUMi yvrimvMii i volaend onroeroflile oeeÉsi alle te Couda en wel m WINKKL en V WNHUHI nii nieuwe gemetselde sSifuur daaraetbter Klaiwegstraat 28 Vrtj van huws WINKEL efi WOONHUIS nm Ptkhlda Raam 24 Vr j v huur WOONHUIS Ji a t het voril 22 Verhuurd vooirV 1 76 p w PAKHUliy Verlioren Koat l Vf j van huur 5 9 VUF riVIZEN Gr af rimwg 34 86 88 MLMi 42 V rhuu 42 voor ƒ 4 deVoverigen vatr ƒ S p w 10 PercMl BOUWTERREIN mtt ttfnen Schuur Vierde Kade achtaf de vorige perc breed 7 M en die 48 H verhuurd voor ƒ 1 p w Bezichtiging als gewoonlijk Betaling en aanv uu dlng 29 Sept a s Breeder bü notltièn vanaf 23 Aug verkrijgbaar 4057 42 Installatle BurMu G A BELONJE KEI2EWSTftAAT83 Tel 148 Ltvtrt m Inttillttrt tllM ip h t gfbM M m Electricltett DrvglSteiMJjMa KT e IfÖedoiiliÉtt VeckrÜgbaar hS woUftik afc