Goudsche Courant, dinsdag 17 augustus 1920

Ne 14394 SANGUINOSE VINUM SANBUINOSUM IN VACUO Beslist besU middel tegen Bloedarmoede nZenuwzwakte fianguiooae een zuiver plantaardig tonicum en een degel k versterklnganiiddel voor zwakken en herstel Ipnden Het wordt met vrucht toegepast bU bloedarmen blj zenuwhoofdpüm en zeauwzwakte bti j tnge moedors b J klieraohtige kinderen bü heratellendcn van typheuae koortsen en in alle die gevallen waar de normale bloodvormln ï geleden heeft Zy werkt degeUlk en geleidelijk en xonder schadelijke bewerking De Sanguinoee Is h et mdddel voor alle gevallen van uitputting en algemeene veralappiogstoestanden prüfi per flesoh iet gebruik aao wyaing ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 402J 49 Verkrijgbaar bÜ Apoöhekers ea I Drogisten I VAN DAM ft Oo I De Rlementraat 2c 4 Den Haag i o dom om d weiwélletuUn M be bar de oi triMwrlltke concurrantie van de niet we wMlenden i Alautaae wenschen vervuld ziJn twijfelt de InMdar niet of het parUeuIiere bedrilr aal tagmewr het gemeentebedrijf H hv UinlBch oogpunt minatens gellfkwaardige uitaten oplweren AUhls behouik men de voordealen van hat particuUere initiatief en doet de nadeelen verdwiloen ADVMmNTHN Onzen hartelgken dank aan allen voor de vele bewü en van deelneming bU het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder en voor do laatste eer bü zün begrafenis bewezen Uit aller naam Wed A MENET Groenendaal 118 In een gezin met 2 kinderen en dienstbode te Overveen geviaagd een jong Meisje bekend met nmiiwerk Is assistente in de huishouding Loon ƒ 350 Brieven franco onder No 4088 bureau Goudsche Courant Markt 31 n ost en Inwoning GEVRAAGD door net persoon Aanbiedineen met prtisopgaaf onder No 4075 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 B Groote afslag aualiteit Westlandsche blauwe Kasdruiven 70 ct per S ons in il GODDSCHE myiTIMNDa LANaE TIENDEWEa 27 TeHf 313 Gisteren is het eerste telejrram ontvangen over den val van Warschau een voorlooper zooals b iedere omsingeiing van elke betangruke plaats tilden welken oorlog dan ook de wereld ingebonden wordt een mededeel ing waarvan de luistheid m twyfel moet worden getrokken hetgeen de bladen koifcheidehalve aanduiden door een viaagteeJüen achter het opschrift te ulaat en en die eender wordt tegengewroken tlan bevestigd De tüding van de Berlmer Böraenzeitung staat niet oo zJchJKeif de Tunes en andere bladen hebben iets denreUiks vernomen en volgen het Hlbld zou de Russische retreenng reeds officieel kennis hebben reütewen van de inneming van Polen s boofdatad De Sovjet troepen souden van Frasra uit na een zwaren striid in Waraohau zim Mniiengerukt Het officieeJe bericht voeirt hieraan toe tiat de arbeidersklasse in Warschau de fïi dat grootsche betoogttniren ten gunste ener sovjetrepiibiiek Polen ziin georganiseerd Nu heeft de Russische regeenna evenalt elk ander oorlogvoerende er belang bu den stand der krügaverrichtingen rooskleu nger voor te stellen dan hii in werkeUiflcheid IS al vfos het alleen Hn bii de eijpen onderdanen den moed er in te houden Het wil er bii ons niet in dat W rscbau indertiaad feivatlen is want allerlei andere belichten die geloofwaardiger klinken dan het Russisdhe conununiQué beweren bet ti gendeel Volgens het Zwits Tel Ag ztin Il door de Poolsche legatie ontvangen berichten met in overeenstemoninir met het bericht als zouden de roode troepen on 16 AüK Wlarachau höbben bezet De legatie ontving n l nog Maandajravond een door het ministerie van buitenUndsche zaken denzelfden das des middair s 3 uur uit Warschau vei onden telegram omtrent den toestawl waarin o a werd me ie redeeld dat een iredeelte dei rpgeennKsaniibtenaren naar Posen was eezonden maar dat het eeheele ministerie zich nojf te Warschau ophield De innemine der stad kan dus nèch on l ï nich op Ifi ug zijn geschied Ook in offjcieele kringen te Londen is geen bevestiging van het bericht betreffende den val van Warschau ontvaneetn De laatste telegrammen der mtenreallieerde missie in Polen d d 16 Aug melden hiist dat de Poolsche verdediginsrslinie hersteld is en dat het Pöolaehe t renoffensief in het zuidoosten is begonnen On het ïuidoosteHilc front trekken de bolsiewieken met spoed terug Onder den geweldigen druk van de nade Hoofd Eau do Cologne TESC HOOrDONREIMFlaoon é M 3S u OO bil 10 ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 Rheumatiek en Jicht genezen Na tffintijc ja r van ouuitsptekeluk lydeii lieb ik mezelf genwen Sindsdien hei ik het alB mtiD levenstaak bescliouwd te trachten ook aodorM t genezen Ik weet wat M beteekent te moeten iyden maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot gezondheid en kracht Ik heb mtlMU genezen maar ook daiaanden anderen Tal nn atteateo zon ik U kannen toonen Tan lieden die readi vele geneeamiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic aün genezen v zO nu weder gezond en t rk en zi vertelim een ieder wat Glona Tonic voor hen heeft gedaan N veel studie i het m i gelukt dit geneeemiddel samen te stellen vour d genezing van Rkeamatiek Jickl S ll e leaviicht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeseHjke gevallen zal één dom waarachijnltlk niet voldoende zUn om U al geheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos blijken dat mdne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar m duozen 2 B11 Ie GOUDA b J ANTON COOPS Wddstraal 2 en verder bij de voonuuamate Drogiatan Vraacrt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A t 0 75 per doos Waar niet ïartaUgbaar volgt toezendingna ontvangst van poatwiaael plu l i voor porto door Jokx A Snülh N Z Voorbnrflénl AaaatmrJ W Advertenties en abonnementen op dit blad wm den aangenomen voor BerltenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor BerkenwoudeAchterbroek door J NOOMEN Beiersche StolwUk INDISCHE GENEESMDDElf N SINCiEB SAlSTEENENeilEVERZIEKII Temoe Lovirak ofAoe d mick lff l perbua 1 7S niEIUIEKrENeiNIERSIïENEN Doon Remoedjoen perbua f 3i HMSZIEKTENnBIMSREMII Ooon Wteruraxi perbiuf JUL SUIKERZIEKTE Bidara Oepa a pcz bua f 2J LINTWORM LaboeMerrah pUten ciTUctuideluk wowd voor kinderen al voor ouderen VUledage afgang gegorondecKi OeenÜAn crkuur per doos f S UeHtrUgboor by Apothakeri anDtvguh Utaar nier tlch t e wenden lot ms SfHfltR IfWORTCOMR RONINMN Postbus 103 g en PiHMR B MEINDERSMA DBKHjuia JiMarnwtMM SNKaH A iO OOilP S Gouda Etectrische Drukkerij A BRINKMAN k ZOON GOUDA Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering belast zjch te HAASTRECHT de heer J SCHEER Shirley President BreteU Elscbt vooral bet cchteimrk Wacht U voor aainaek 71 Kom Denkt u dat ik nooit eerderfe yJieke gwzien heb onge dum Zegawn irw meesteree dat ik hier ben Mn gde zij er kortaf bij tegen eenbediuule en zij volgde hem naar bovwi Lucilïe zat voor den spiegel met me Kom binnen natuurlijk mag ik biniw ikomend riep zij terwfjl zij binnentrad toen stontï zij eensklapa stil en verzachtte de stem O mijnTcind waarom liet je het mij niet weten Wat schoeit or aan Zij natu bet meisje in haar anitön fii Ijitcille leunde met het hoofd op don HtihoudBT der oiide dame voor een ongenblik keek toen imlachend op O ik en ziek geweeet v tte koiide zware koude maar Ik ben nu weer beter Ik zou Jutet voor het eerst nitg an Wat b n ik MJ dsi u te UttifaMMd prima qtfsHtiH BlMtttk 54 Ik HlMMMliWtt v itrqgbu Hlsnitktt albuminuzis blaaizlakt zlakta dar urlnawagan aambalan oatit ptfni iwakte onwillekeurige urinelooalng op eiken leeftijd geheime kiekten vernauwing vloeiingaa geiwellen Impotentie ena Volkomen en anelle geneaiag par brief door de wonderbare plaatenutracten van DOKTER DAMMAN chillead voor tüu xiekte Men vrage brochure No 85 met bewflaea aan hü Am Heer SNABILIË GrooteMa t 7 RotUrdam nel aaawkearixc m cMtIm Jw BOSKOOP Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aanirenomen door P A WfiLLKR Z4Mevi e 72 LANO EN TÜOIBOÜW O wette nÜ lt HelkroortiaüM rui d € rootc aledcn eri ktrd vord n7 AkluM liudt het Traairpunt op het Uftdtiiiixhaudkundug Oooirrea op IMnadax 24 AuifUJitiu in t leulM door den heer G J illiok te H Gravenhace In xljo Mer uitvoerig pra drwa MMrt de lulc r dat hU aich roor varacUltanite moeJItfklHKlqk aair ffiplaataL Ua aenrta wa dat h t jtaalkvraaxstuk toi de oploaalnr waarran r e maatre Un feTkomtn w Rien roor bat rootnU gedoette io w rk ltlUurid slet bestaat De tweede dat t D a wlaft van d ntaik ia eo oranriiraatitdiuiB ttin De irrootate atad ran on land itaat klaar ivor hat doen ran eea 8wweldMte proefhaminx teiwifJ man bovenidien monuMlt vaa een OMJitarondarinCBwet die ohm v ebouderri boven b t hoofd xweeft ICen denie moeiItfkhoM la d t het hwr mUt aeo vnugHtuk hetwelk oog geen gvreatUpde reputatla haaft waarraa de strefkking nog geenaxixw Taabataat De heer Blink geeft oaai aanleKÜwr hienran rrlf witroerige ujtomgattlTWwn wMurbiJ wU hem niet zulleii jTDlcaa Van b Laiw tüa voor ons ziin eoncliwdfa Hioe kan de melkvoorueniur ran da groote sbodeo g ew arborg d worden T THUtft bU ten slotta Ën dan luidt ilin antwoord Ie Door de Nederiandache melkveahouderlj de meJkdistribatle de toiftiladuatna den export Tan melk en daamlt beraidf producten m rrtHMvd te Isten tenurkMrea tot gononde oeconomisohe rerhouddntcea 2e Door uit hy riëalaeh oo riHmt Toldoeiide toesicht te doen houden door RUk en Gemeente o p de melkroonlaniour Ventere waarborgen xiin in ona vaderland dat van melk orerrloeit niet T n beteelMMa teDsjJ man den oTenraatg van kirtiatmaltoe vooonfeniar tot v dkomen vrtiheU wü T iK MHun door het melkver V09T naar de groote teden te ateusen iBelangrtfk ia voor pnxhutent en cofuunient d de tioU beianjwtellJng mn beiden waard wat de inl ider t grt over de melkvooraienuut en de by riïne De benrolktur der stBdeo moet vooriien worden van melk welke g en gwaar oplereit voor ite geaondiheid en welke xuirer en onver aLscht ie ll lk ia een nroduot dat veer MP0 dg ir geJwel ot gedeeltelijk aan bederf onderhvwff is en dat zeer gemakkelijk bemaat wontt nwt allerlei miero oitvaiiiuneu waarraA aoiwnige voor den verbruiker van de melk acbadelük kMwen siin Daarom is ffroote xladeUjkfaejd J ü de behaudeliar een aJleraerita eiaeh De omstandjffjiedea waaronder dB malk voproduceerd wordt werken hiertoa i r weinig mee De melk wondt Bvwoiman m de stallen of on het laad Het menien ceachiedt door melker die van aindeldlchiead weiug begrip hebben zonder behoorluk toezucht D melk kNHttt eerat m enomerH daarna m buasen du w er twee jeeiagenhadan tot rercntrenlffio Tüdaiia des bcÉwadeling komt zU m aanrakiiig met de luoht waardoor allwrlei stof vliegoa bacteriën eu kunnen wonden opigeaomeu Dan komt het transiKHt de bebaodelinc bu de mellun rJehtmg of bU dw meUoslii ter t ujtrventen op stmat behaadelowt bil den conaumaut Br ia due voUxp gelegenheid tot veroatrejaifiag Boivendiea beeft men onder de boeren q de meUodlatrUnuHiten oneerlUke ïicd die de melk met water vervalscben en daan nog soma met onmuver water De inleider stelt d n de vraajr hoe kunnen Kuk en Gemeente hun verpUehtintreo mtkomm ten aaoaMn van de raelkliygiëDe i leohta twee wegen staan open de ovetheiid bepaalt ai£h tot het houden van toecietat of zÜ neemt zelf de melkvooraieninK ter hawi Bü een verg lükiD t der beide stetaele i8 het volxende dp te merkui Df atad dde oe melkfvoorzienmg in eigen beheer neemft moet zich aooak reada eerder is Minjnytrm tot een onderdeel bepalen ZÜ kan zelve prwluceeran en moet de melk kcK4 eD vui de txteren Haar invloed op tie maUrwlnnlng bepaalt zich du tot het houdw van toesicht waartoe zii zich het recht bü het sluiten van den koop kan reservecj en en tot het stellen van voorwaarden waaman de leveriuicier van melk moet roi doen EvewBoed aU het gemeentebedrijf kan echter het Daoüculiere bedriif voorwaarden atellen bij het koopen van melk en op de nakoming daarvan toeoiicht uitoefenen £ vengoed kan het de melk met groote zone behandelen en dietribueerenPrmcipieel liin derhalve voor beide bedrüveu de voorwaarden even runfetig de vraag ia nu slechts b j welk badrttf de kans het grootst ie dat de pncipwele mogelÜKk M weiJcelÜkheid wordt Bü het gemeentettik melkbedrijf aal vermoedelijk de wil goed ziJQ doch het werkelijke resultaat daaraan niet evenredür Wül het t monopolie heeft wondt het kunstmatig opgevoend tot een omvang al geen enkel melkdfcstribueeiend bedruf vooral uit een oogpunt van teohnJBcJie exploitatie Voejt men daaraan toe dat de geheele erploitatie in baadeD is van gemeente beambten dan mag het resuWaat zeker niet als ideaal beschouwd worden Men kan krögen een tamelijk goede behartigang van de hygiënische zijde der melkvoontienang niet odeaal doch ook niet slecht De verwachtatwen ten aanzien van de particulwre bedrijven kunnen sijn van zeer goed tot slecht Er zyn bedreven die zeer terecht hun voordeel Boeken in een loo ruim mogelijke behartigiwr van de belan gen van den consument Daar tegeawver bestaan bedrijveo die zac op immoreele wiiee trachten te verrijken door de melk te vervalechen ena En daarAusachen staan veiwAiHende overgangastaddo Hert vrije parüculiew bedrijf zal als reheel niet aan redelijke eischen voldoen Toch 0 geen aanleiding om het particuliere bedröf geheel uit te schakelen De overheid moet ook ten aukzien van de melkvooraiemBg voorschriften geven en de nalefuw onder behoorlijk toeticht stellen Hier li t een eer belangriik terrein voor bemoefeaiasen van orverheidawege Het toedicht moet ver herpt wowien en uitgebreid en het moet een behoorlijken ateun vdnden in Het toeaictt moet wonden uitgebeld tot de behimdSiiMt van de melk biJ de boeren en de melkinrichtingen Br moets behoorlijke vooiwAriften va tg teM worden waaraan góéde eonaumistiemBlk nwet voldoen Voor hen die rich hlemaar nieA willen regelen moeten Bifcnfb aHiw worden gwteld en JtlteWftrd dja moeMe h W t V Vs l W l 1920 Woensdag 18 Aui 59e Jaarg au GOÜBSCHE COÏJMIVT BEHALVB ZON tV rSISTDAGIN VERSCHIJjNT DAGELIJKS INGEZONDEN MKDGpEEUNOENt Op de voorpAfUui M hooger I fMÜ tt Vt elk ngêl me r f$M ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 25 per week 17 cent met Zondaffiblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bexorgliiff per looper tcot chiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 3 40 Gewone advertentflfa en fngesondM rae4edMtlatMi bQ coatrAVt tol leer geradu ceerden prUs Groote letters en randen wottlea berekend uiar plaatsruimte Advertentflin kunnen worden ingegoBdea door t iwheiikomst van soiled BoaUuuidelaren Advertenttebureaiu en onie Agenten AboDQementen worden dagel kti aaoiranomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA bU ome agenten tien boekhandel en de i stkentoreo AUVERTKNTIËPKIJS Uit Gouda etk omi treken behooreode tot den bezorgkring 1 5 regpl ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 Ö regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën van publieke vermakeHJkheden 15 cent per regel Advertentiën in het Z teidagnummer 2ü beslag op den prjjs Bureau M A RIC T 31 G O U D A Admliüstratle Tdef InUrc S2 Redactie Teief Interc 545 Een Poolsch tegenoffensief ieruchten over Warscliau s val Tegenspraak Poolscli afleidingsoffensief begonnen De bolsjewiki terugK drongen De voorwaarden ovei handigd Britsche nota aan Polen Ontspanning bi de entente Moyd George met vacantie ItaBë wil bemiddelen Britsche arbeiders niet uitzetting uit Frankrijk bedreigd Geen munitie voor Wrangel Lloyd George over Ierland Teneur in Griekenland ONS OVKBZICHT zou verschijnen Daartoe zuIImi alle mannen die de wapen kunnen dragon in de door Poten geroofde proviociën getichit worden De organisatie zullen F ransche officieren op zich nemen De Kussen ht hben met de overhanduring van de vredesvoonwaarden toch niet durven wachten tot den val van Wlarschau een feit was Volgens berichten uit Kraluiu hebben Maandag de eerste iMsprektngM tusschen de delegaties in Itfinsk een aaovanir genomen Na de formeele begroctiwr had het onderzoek der geloo sbrieiven plaats Zoodra deze waren goedgekeurd vertanarde Ie Poolsche delegatie mededeelmg der Kussische eischen aan welk verzoek blijkbaar IS voldaan De beriohtgwver voesrt er n l aan toe dat de voorwaanlen verjrezehl van een uitvoernr cemmentaar der Poolsche gedelegeerden per koerier naar Warschau zljn jrezonden Daar deoie koerier vermoedeUik niet voor Woensdag in Warschau kan aankomen verwacht men voor liet einde dezer week reen definitieve ibeslulten De wapenstilstand zat dus niet zoo heel spoedut worden gesloten iets dat een bijzonder groot nadeel voor de Polen zou siin wanneer de Russische legers hun omstegeiinir van Van de entente heeft ze een nieuw bewijs van sympathie ontivangen in den vorm van een nota der Britseh res eriiur die de volgende punten inhoudt De Poolsche regeering mag zich tijdens de vredesonderhandelingen met Rusland niet inlaiten met discussies over voorwaarden welke de itaiatkundiffe onafhankelllkheul vain Polen zouden kunnen t chenden Bii de vendediging ziiner onafhanketlikheid dient Polen tot venlor volhouden bereid te ziin en ten minste 22 divisies tot den strijd gereed te liüuden De regeermgea der SlnteDte bc ven Polen te ihelpen öoor munitie waix nen en officieren te KSuien De Hitente waarborgt dat Polen van het Westen uit niet affiesneden zal worden De Poolsche opperbevelheb r mag geen andere dan militaire functies uitoefenen De Weichsellinie mag met wonden opgegeven 2iet voor de Poolsche resreennt de toekomst er iets zonniger uit ook de poUtirfte hemel der entente is opgeklaard Er is alle hoop dat Frankrijk en Enireland het met elkaar eens worden zonder dat een nieuw onderhoud der eerste ministers noodiu IflHet lieste bewUs dat het onweer is voorbiiKetrokken is wel dat de Britsche koninir George ziin wegens het iMmflJct met Frankrijk uitgestelde reis naar Schotland heeft ondernomen en dat Llovd Georïre bet plan heeft vandaag met ziJn dochter een vacantie rciB naar Luzem te ondernemen Voor hoe lang is onAiekwid de premier keer natuurlijk zoo noodig op t eerste eenigd Kooittkrliit wil afseheidoB So dat WU evenmin towtMnoMu in e nut vo ri l d t de veiligiheid van de eilanden in oerlogfttud vemüadert M i heeft mU gwrawrd wat voor owtei hamdtUngMi reeds g v Hi xUii WeUiu op onjfl uitaoodigiBg iMbbwi wU mb antwoord uit bepaakie at dan niet g wwr i bbeude kruwea on iVMur n Op d vraag vna Bottomiev of door dt derde voonwaarde de Siaa F emera niet uit geecbakeld werd zeide Lloyd Georjre Ik hoop vaa niet Dat is e n ia k die hun zelf aangaat Het zou mU aeer aptltMt als een d r voorwaarden d meerderikeid van het lersobe volk buiteoaloot want op het Dogwnbllk kunnen aU xieh er op beroepen dat zii de meerdertieid van Mt leréebe volk TertegtawootdigeD Waaneer zii bereid sim deM voorwaarden fee aanvaardwi dan aijn vrü v rfkomen genegea om elk vooretel wunnede xij voor de dag komen te beaprekea De moordaanslag op Veoiaelos wu d aanleiding dat een tipiie werd onireUcl van den sluier die alle gebeuren m t ïrlek che binnenland Iwdekt Het HoliaAdMb NieuwHbureau heeA nu nattere Inllchtiiuren ontv na n Het blÜkt dat aederi de afkoadiging van den staat van beleg d Vudzolaansche re geering opnieuw begouMU is met de vervolging van d peT s der oppositie en slj iteeft enkele van de hoofdredacteuren van de voornaamste nieuwsbladen gcfvangen gezet Na d veroordeeKng van Jannaroe den hoofdredacteur der twee voonuwnwte dagbladen de Enwriai eu de PrioBi en van Petsoupouloa dea hooftlredacteur van het sodaliatiacbe blad RiMinaiitis lifn nog vier andere hooftlr Uaiettr gearresteand Hun wordt ten laate gelegd dat sfl arifteleo hebben g piAIiceerd weike een bedrei ging van het huidige regiem uitnuydtten De artikelen waren nochtans door de censuur doontelaten en gesanctioneerd Pe krijgaraden heU en een aaoraDg gemaakt met vMToorde ngm fai Maaaa van royallstische officieren Kort geleden heeft dr krijgsraad te AUtiene acMt hooggeplaatste officieren ter dood Teroordaeld Onder dezen bevindt ich d vroevere b velbeM er van de onderzeeflotitle die ück gedurende de bekle laatste Balkanoorlogen vooral in de Dardaaellen onderscfaeiilw he BUITENLANDSCU NIEUWS alarm naar Londen terug Ten overvloede zou de Italiaansche regeering voornemens run aan de geallieerde r eeringen in verRoenendeoi zin voorstelten te iloen om Jn do betrekking t H Rusland een ontHpanning teweeg te brengen eu Ehiropa een nieuwen oorlog te twspami t Krakende bouiwwerk van de entente zal dus weer wat worden bticespükenl tot nieuwe schokken wederom scheuren verooreakea rende Kooden hebben de Polen at hun krachten bdgeaet ze zim een afleidend tegenoffensiel ibegonnen met aanvankelnk resultaat zoodat de bolsjewiki m t icezicht van hun einddoel nojt wel eens een leeliike teleurstelling zouden kunnen behben Wanneer dit offensief dat onder persoonliike leiding van Pilsudski staat blÜvend succes heeft aal niet alteen Warscliau wotvlen gered doch zullen ook de onderhandetingen voor Yapenstilstamd en vrede een geheel ander BAUzien krugen dan zu tegenwoordig dragen zegt een draadloos bencht uit Nauen iilen tweede oomarsch der Polen is bronnen in den sector van Gorakaliwarva en de vesting Modlin die tot strategisdi doel schimt te hebhen de verovering van de linie SiedlezBrest Li tifsk waarvan het gevolg zou liin dat de belegering van Warschau zou moeten worden opigeheiven daar de verbiodinigslinien der Bussen in gevaar zouden komen te worden afgesneden Maandagavond hadden de Poiea reeds de Um G rwolvnZeIe kof ten Zuiden van Lukof A ereikt zoodat de helft van het verloren irebled tjusschen Weic l en Becig weder in hun handen is en waardoor z j de verbinding der Russen met Bulla bedreigen Het Poolsch legerbericht van Maandag houdt m Heden zyn onze troepen het tegtèmtfl kBief nder leiding van den opperbevelhebber begonnen Na een marsoh van 10 K M langs de Wbeprcz bereUcte de 14de divisie a middags Garwolln en omsimrelde zoo den vu and die bii Marewwitsj tl achtte le Weiehsel over te trekken De linkervleugel van het vierde leger heeft heden een tegenaaMval van den viian t b Koch afgeslagen waanbii een kanon 14 niacliinegeweren en aOÜ gevangenen in onaje handen vielen Onae lewera gaan in snelle marschen voorwaarts Warsctflu is dus naar alle waarschnnlukheid niet door de Jttussen genomen om het bezit der stad wordt verwoed eeivochten en de bolsjewiki ervaren in hun aredunde geletleren dat de laatste ioodk het Kwaarat wegen De Polen zullen aeen mid del onbeproefd laten om de Roode Golf te keeren die m ataat is te hclncn en die m t bereik is moet hulp ibieden R aat t met goedschiks dan maar kwaadschiks In het vroegere Duitsche ebied z n alle mannen reeds opigeroepen tot dienstsKmine in het leger Ken Vaa Dias rbencht uit Bertiin zegt hieromtrent Tc Thom heeft een groote veoradenng van vertejienwoonligers van Groot Polen plaats getiad waaraan meer dan 1500 peisonen deelnamen Men besprak de onnchting van een groot resenveJeger dat van Uit het westen op het tooneel van den strnd De officieele 4 and kon intusschen niet beletten dat de BrKsche aHMiders over de Fransche regeenng nog slechter te spreken zullen Bün dan over hun eigen beuind Een ervaring door twee Britsche arbeidersafgevaardigden opgedaan is weinig eschikt de gemoederen Ie bedarwi Adamson voomitter van de Kamerfractie der Ëngelsche aiteklerspartU an Harry Gosling voonzitter van den bond van Ëngelsche transportarbeiders zijn gistermorgen te Partis aangekomen Ze hadden een omlerhoud met Jouhaux den secretaris der C G T en zouden gieteravond beraadslagen met het dageldksch bestuur der socialistische partij Zii zyn echter beidem uitgenoodigd Frankalik t verlaten onder bedreii g niet uitzetting Zu hebben aan een redacteur d r Populaire verklaard dat zü zdn oowntekomen om de Fransche arbeidersklasse op de hoogte te houden van hetgeen de Engelsche arbeiilers doen ten einde den oorloK te voorkomen en tevens om de plannen van de O G T in vet4 iHid met dit doel te vernemen tBelgitf s hoiHÜnx Jnsidte de RusaiachPoolBc4ie kwestie ia oooeker Voorloopig ontkent t dcoartcment van d B miiilvterrtrcsMlent dat er te Antwerpen goedvron aanwezig züm be t iiMl w r gwerMl Wr aa l Er bevindt ziob aUeen e n hoereeUieid venplegintfsmateriaat en een aantal automobielen welke xullen wonden lurescheept met bestemnrmg voor Polen Aan t slot der rede d le Llovd George in t Lagerhuis gebonden heeft voor t parlement op reces King heeft de premier ook geantwooni op een vraag aangaande de politiek der regeermg in lerlatirf Hti zeide o m BKLGI Oe miidérpeat De bladen melden liat er In het tand nieuwe haarden van runderpest zÜn gesignaleerd MEXICO Dv eritenaJng door Amerika Naar Keuter uit Uexico meldt deelt het blad Excelsior mede dat Galderan de hou te commissaris der Ver Staten aan Huer ta he ft laten weten dat WjUon de teven weordige regeeclng al erkennen indieu ik heb volkomen duidelitk g ma kt wat onze houdin r Is voor wat de oanuddelltike maatregelen betreit De regeerlog heeft zekere voorstellen gedaan om aan de lersche publieke opinie tegemoet te komeniïu meer dan een gelegenheid ben ik zelfs nog verder ge raan en heb gezegd dat onder drie duidet ke iraformuleerde voorwaarden de regeering bereid is om met ieder dje zich er op kan beroepen een lerRChe opinie te vertegenwoordigen voorstellen te bespreken die volgens baar oordeel gescdiÜDt iB om de lersche openbare mee nmg te t evTedigea Die voorwaarden zlJn lo dat aan de zes graafschappon die UUtcr vertegenuoonlIfTt een afta nderlUke regeling toegekeml wonlt So dat wU in jreen geval zullen toestemmen in eenijr plan dat Ierland of een deel van Ierland van het Ver Feuilleton wangen J ai komt de jachf zeide L dy Farnley Dank zij Harry lïen hebt It prachtig wild naar men zegt lieve II zoiidt eenige heweff kunnen vragen voor de jacht Ja ja Iwveetigde Li oille een figeiibllk de rustolooafe oogen sluitend loon zij teriighoefdo bij het booren van Marry s naam Wij zullen hel vnorhiiih tvol geweren liebben voegde 7 er aan toe met een korten vreug lüloozen laeb Wat heefflmen aan wtld alH men niet jaag Arme Harry mompelde Lady Farnley hü hitd moeten blüven Spreek niet over hem riep Lucille uit oen oogenblik warhtend to i begon zij weier vlugger heen en weer Ie lonpen U bent hel geweest die tnij heW aangeraden hem te ontslaan Maar t re t nie over Kern or zijn lielangrljker zaïken om over te denken Wij zullen de plaats vol maken V zult al itvt vrienden uitnoodigen nl de hei ren die zoo vriêndHIjk voor mij waren Dan üwllen wIJ het spoeilig vol hebben lieve zeide de oude dame Wat bont ti befwrgrt Ik voe me lioel gwed ik voel mij als een Jonge leeuwin Wat heh Ik aan dit groote bulten en nl ml n gdd sis ik geeih plezier kau hebben Ik snak er naart Ik mi ik hwHteld ben zeer vrooli Zl keerde ztrh om en strekte de hand met een lach uit maar i ady Farnley sfornde niet in met dien lai h HOOFDSTUK XXIII Met gloeiende wangen en sehitterend og ni had Lucille Lady Farnley gezegd dat zij van plan was vroolijk Ie worden en op het oogor blik dnt 7i die wjnorden sprak was zij zonder liet te welen op het keerpunt van liaar leven Zij zotte zich tot het vroolijk zijn mot koo b achtigen ijver die mevrouw Dalton en Lady Farnley ver mtriiwito eu Marie Verner verbaasde Juist was de season in Londen voortui iiienHchen keken uit nanr uitnondigingen om de landhuizen te bezoeken dus besloot Lucille gasten op den Hof te verzoeken Wat heeft inon aan een rompHbniip an ocii grool huJn als men het leeg houdt voor hft garMst e jaar zeide ij tot I dy Ji arnley Ik wil veel rnennehen hebiten ik wil het vol hebben Wij zullen Kners en picnicH g Ven on en wat is er nog meer hier brak zij af terwijl zij bleef slaan in haar rustelooH hoen en weer loepen in de kamer Het ft as sieehts eenige dagen na het bezoek van I ady Farnley en Lucille wftfi iKig magiër maar daar straalde het koortMg toringachtig licht i haar oogen dftt Lady Fartoley had opgemerkt en een heldere blos kleurde haar ii g is Lady Farnlgy keek bezorgd naar haar e i ging voort haar magere hand Ie liefkozen Mijn beste je bent hard ziek geweeet Ja dati geloof ik ook Maar ik l en nu weer heel wel heelemaal Lady Farnley ging zitten haar nog met teeder medelijden aanziende Ik hen blii dat ik terug bon iiiompelile zij je hebt iemand noodig om vooir jo te zorgeft O iedereen is meer dan gwed voor mij geweeet zoide Lucille maar u mag mij vertroetelen zooveel als u wilt lieve Lady Farnley Dat wU ik zeide de danie alsof zij het van plan was Wat is dat toeh alles utet Harry Heme lieve Bat was nok een verraseing Ilarry Herne en Stwie Zij waren alleen in de kamer op dit oogenblik maar Marie Verner stohd te luisterw aan de dewr Lucille kromp ineen maar zij keek de omie dame vaflt in de oogen Harry Heme en Susie zeide zij liiicbtigjies O bij Is w en zij ook Hij is naar naar Aufltralie gegaan denk Ik Ik ben het vergeten ik wa zieJt zooale ii weet en Susie is naar Londen gefiaan zij wflde een betere plaats zooalfl zij dat noeme Wat ziet u er goed uJt Wilt ii een toertje met mij doen Ik snak er naar weer uit te gaan en rond te rijden Jk ben van plan weer vfoolijk te worden wenfKh veel inentM hen om mij heen te zien te lingen en te danflen en vroolijk te sljn Oe Vrouwe van Oarracourt door t HAKLBS OAKVIGK I H ttulhi i iseenle vertaling v n i I WlOSsÈLINli v RUHSbM Nadruk verboden i Lady Farnley wae verbaaed en ang stig en trachtte haar w van af te bren gen maar LucUto liet üich niet dw rtiboomen Ken paar weken geleden had een jeder liaar kunnen owtu geik roaar er wae eeki verandering gekomen Haar tem klonk ongeduldig en bevelenn zij die Hnsie had laten begaan en er nooit tegen wa4 al nten haar liet wachten zii was nu gebiedend tegenover de liédienden en verwachtte directe gehoorzaamheid Zij seheen nooit rustig ze zijti en veranderde ieder haM inir haar voorneinenri Zij beval dat het rijtuig zou voorkomen en wanneer het voorstond veiikinarde zij kwi nwd dat het te warm wae om te toeren KonM Alfwt zich uren achtereen in haar kamer op en de beFvtwr het eten Iirfdde te ver geefe dan weer ging sij naar de ontvangkamer en bera Marie vnnr haar te ffpelen ruatelooa op en n w loo tend wat mevronw DaHon H Moed deed verstijven Maar hoe haar luim ook wan xlj wilde niet gedwarahoomd wordf i dus kreeg sij ook haar sin in t vullen vaa den Hof met bezoekero Er WM deu ultnoodiglnnen rersonden en daar de bosecti van den Hnfbekend iHonden als goed onderbondenpti vol wild en de MgenM eM de rljkHte erfgename van hetgraafRchap was wwden de ulfnoodlgfngen gretig aanf enooien Wordt vervolg