Goudsche Courant, donderdag 19 augustus 1920

T F i r 5 t jr ï ISfe¥ f S 5 f 5 fi de geïnfecteerd Het Is echter een zeer onsohadalljfca gast en het lichtende vleesch kan als bet overigens gaea teekenen van beilerf vertoont met een gerust hart worden genuttigd De lichtgevende bacterleën dragen soms bil tot het lichten van de zee Ze komen evenwel slechts zelden in zulke ontzaggelijke aantallen voor dat we het uitgezonden licht te zien krijgen als een fusforescentle van het zeewater Ze hoopen zich echter ge regeld op daar waar guntitige levensvoorwaarden geboden worden Vandaar het lichten dat wij dikwijls waamenwD b de overbiyfseleo van pas gestorven uf half vergane zeedieren MuMhiipjis Triyiiil SoUede Salon en Hui k nui beien al Tafels Stoelen Ltai ten Sirie el Schildertien Twï kaaten CUibfautniUa Ztldw nh Ameublementen LaeranunUanZ Kaookmato W Ue TT £deken Stroomjltnuaaa nï T 6 9 SKmWOPJBSllI MET HUWELIJKWLANKto SligKnJiTMbiHatal iii iidiitaÉ ROTTERDAM TelefooB 128N APTBmtNTHIW Biedt zich aan voor directe indiensttreding of 1 Septemt er een flinke Melkknecht met alle bo rder i werkzaamheden bekend Br fr letter N N Boekh J HERBERTS Elat Geld 5006 13 Compagnon Gezocht COMPAGNON Beïoodlgd ka Brieven onder No 6006 Bureau Goudache Courant Markt 81 H t eeniK8t middel tegea Ischias Spit SpierTcrrakkiiigai welke dit ct verlichting en genezing brengt Honderden danlclwtuigingen Prijs ƒ 1 45 per flacon Verkrygbaar b Apothelcera en Drogisten Pabr P VISSER Dr N B Laat V geen nana verlcoopen zie naar t gedeponeerdfabriekamerk 8081 80 2 Xxpe Rooden op de vlucht Bre t Litowsk re ds ontruimd tigenstrüdjgheid Oproep der Poolsche sovjetregeering witz nog onrust VervRinrino ï c Oflderwijzer es GEVRAAGD voor t geven vAi privaatlessen In ENGEL8CH DUITSCH en BOKKMOUDEN Soil v6ór 26 Auguatua in te zende onder letter O Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 6009 10 P DE BOER Arts Is van 19 30 Augustus AFWEZIG T H V Kaasbanilel Maatschappij üOODil S002 De DIRECTIE geeft Itennis dat het dividendbewijs Nr 9 van de aandeden Nrs 1 tim 1448 met ƒ 200 en het dividendbewUs Nr 9 met roeden overdruk van de aandeden Nrs 1449 t m 2000 met ƒ 100 van af 25 AUGUSTUS a B betaalbaar wordt gesteld bij de Heeren R MEES ZONEN Rotterdam JAN KALFF Co Amsterdam Wed KNOX DORTLAND Gouda NATIONALE BANKVEREENIGING Gouda en ten kantore der vennootschap GOUDA 18 Augustus 1920 tVankriii triumfeort de Paruzenaar die gebooden door zÜQ beroep of leege portenioiuiaie de stodshitte met heeft kunnei otorrluohtea eo daarom t nieuws nat van de pera onbvaiwrt de KelulcfciKer Pansien die f la campa me of luierend in een badstoel zyn krantje eniet allen voelen zich haast enren letóter als toen de Duitscher ï na den Mame slsijr moesten aftrekken t Zijn toch maar de Fransohe officieren en de Franache strate fie die in den oo rloK waardeyol zün denken de vacantiesanfcers tenwiil ze orrer Ie Journal of Ie Matin zitten te soezen I e Matin dikt no r eens extra aan dat de Poolsche hoofdstad beirrtjd is van de roode bedreiiriiix onder deMlfde omstandigheden als die van den slair aan de Mamo De rooden rukten oo evenals de Ihiitschera m 19il4 Wievffand heeft iwdeeltelük de strategie van Joffre en Gailiém heirhaald De diepte van het lanffs het front heilwonnen terrein wiaselt af van 40 tot O KjM Volsrens de laatste berichten hebben de Polen Lukow bereikt Waarschiinlük Eal hun oomarsch dch ontwikkeld tot een volkamen nederlaag van het roode Ie er als de onmisbare sttoorvreg van het centrum naar Brest Litowsk is bereikt De volledijte reaultatea van de Poolsche strafceirie kunnen p as over drie of vier daven naar waarde worden reschat Daarom verheu t de Matin zich Inplaata van dit tejcen te spreken over de Duitsche mecninx dat de atariidwiiie van Pllsoedald het kenteeken van ten Fnuiachen oorspronnr draajrt De iMatin wist toen ze dit schreef nox niet dat de Polen naar het Oosten nojr weer aamnerkelijke vorderiniren hadden swnaakt de najaarsachture storm i hebhen den draadlooaen dienst in de ivar Bestuurd zoodet men te ParÜa gisteren vrijwel zonder nieuws van het Poolsche front was VoUens de Timea zouden de Polen ten Oosten van Warschau al tot BreetLitwfrak zün frevorderd en dese plaats hebben frenomen Deze mededeelinj is niet beveêtifCd ook niet door het Poolsche communiqué dat bü voortdurinjr optimistisch luidt Het door eneraal Sikorski ondej roote moeily ikheden heffoimen tejfenoffensief aan het Noordelijk front verloopt zeer runstiff De vijand di in dozen sector 10 diyisiea had econcentreePd jfinj op de eheele linie teruir Op stmunij e plaatsen is zim terUKtoobt in een vluoht onteard De Poolsche vliejrers bombardeerden met roed jrevolfT de vijandelijke colonnes Het resultaat van de succesivolle revechten wordt jreeds te Warschau bespeurd daar de druk van 000 vüand in de richtinr Zejrrze i Dembe beduidend zwakker is Daarent sren woeden ten Zuid Ooeten Ton Warschau nog Fe Milleton Oe Vrouwe van Oarracourt door CHAKLES OAKVIOE Ueauthortaeerde vtrUlinf van I I WKSSEUNK v BOhSUW Nadruk verbod Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenacht uitvocting Mast zich te HAASTRECHT de heer J SCHEER ANTON COOPS DROaiST WIJOSTRAAT 29 Verbandstoffen Verbandkisten 8AIIGUIN0SE VINUM SAN6UIN0SUM IN VACUOj Bssllst bests middel tegen Bloodarffloede nZenuwzwakte Sanguinose is een zuivei plantaardig tooicam en een degelijk verste rkingsmlddel voor zwaUcen en herstetl enden Het wordt met vrucht toegepast bü bloedarmen btf lenuwhoofdpIJQ en zenuwzwakte bü Jinge moeders b j kllera tige Idnderen bü hersteilenden van typheuse koortsen en lo alle die gevallen waar de norm bloedTonoing geleden heeft Zti werkt degvltjk en geleidelijk en ïonder schatieiuke bywerking De Sanguinose is 3i e t tnjddel voori alle gevallen van uitputting en algemeene verslappingstoeatanden PrÜfi per flescb met gebruifcsaan l wfjzing ƒ 2 6 fi 11 12 fl r ƒ 21 4029 40 VerkrÖgbaar Drogisten VAN DAM ft Ofc 4 e Riemervtraat 2c 4 Den Haag AdvertentlSn en abonnementen of dit blad warden aangenomen voer BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoode voor Berkenwoude Acht iiroek deur J NOOMEN Beierache Stolwük moiSCHI GEIIEESIi IDOBn SINCÏER CAUTEBHENaiUWCRIIBIII Tamoa Lowik oMouul mUM peibus l n NIERZIEKnil lUCI SRHm Doon Remoe foan pu btu f S BUUUZIEKIBIaBUUSIRIBI Doon MeniiNzn per biu f JLU SUIKERZIEKTE Bidara OepcLa perbuaflXJUik LINTWORM Labos Morrah pltlan anachïulcIQii wowd UMT kmdtfm ola voor oudu n 1letto1tstM rbuaiMHi lwr JlmuMn WbarnMt xtch t Wen4 n uT THB smaan iiwoRr eomt ANTON COOPS Good 73j O u kunt niet begrijpen hoe ernstig ik ben zeide hij veelbetettonend Jawei maar ik ben niet Vfvplicht ornetig te zijn omdat u het bent Ik hen van plan de wereld zooals de dichter egt van de lachende zijde op to nenien en er mede te lachen Toen glimlachte zij maar een paar oogenblikken later werd zij bleek Ik geloof dst ik moe bon zeido zij Hij bood haar den anm en gebidde haai naar de serre U hebt uw krachten overschat z de hij aJch over haar heen buigende Ik zal wat water voor u halen en zat ik miss Vemer voor u roepen Zij lag een oogenMik achterover bleek en uitgeput toen sprong zij op met een rusteloozen lach en een koortsachtigen blos op het gelaat Neen neen ou ben ik weer geheel beter Laat ons wew in de balzaal giaan d en dansen Ik voeF b ApothekerB t Ot5 Verlwudheid Heeschheid Gebruik Al inoMC h lebruike Anöahonbons Uk a MIJNnAROT 2 LAffDBOUW Iitttni Csnfamitic ran Landarbeldcn In d gfütereii voortgezette iDt matioaaU oonfarNitle vu landHrbeularK wareo o a aaavaalff da baarea H fit tihui an F van da WalUt hoofdbeituurdara van het N V V VooitgagaaD werd met het vastatellen lar atatutan Volgani deze aUtutan moat de inteniatlonala Mcretarla wouan in hat iaiid waar Ua intaraationale federatie ia gavaaUgd Da mlddagiittlng werd btig woond door tlaa heer Applatton voorzitter van het I V V Deaa aprak de beate wenücheD uit voor da nieuwe iataraatlonale organiaatle HÜ tald la hat licht dat geen bedrtjf met looveal moeiiUkheden heeft te kampen aU Juiat ie landarbeid welke van weer en wmd afbankalUk ia Dit Ig ook ean vbd de oorcakeo dat de landarbeid welke toch het oudste badrtlf ia het laatit tot organieatie is ge Da voorxitteraplaata werd daarop mgenornan door den beer G Schmidt Dultachlaad die de varacHJllende Ingekomen voorstallen aan da orde stelde Denamailceo atelde voor dat het internatioiiale bureau zal pogen te bewerkstelligwi dat geen arbeiders by werkgevera In een vreemd land gaan weHcen om als loondrakkera ta dienen Het vooratel werd ïang Bnoroen In babaodallog kwam daarna een vooratel van Ooateni k lui iide dat het bureau de Bocialiaatie van het landbouwbedrUf in atudie aal nameo en op een volgende conierentie met voorstellen In dit opzicht zal komen De heer Holmea Engeland meende dat reeds nu moet worden uitgemaakt of de mtematlonale is voor natJonalisatle van den bodem Da heer Heemstra waa het hiermede aana Da beer Ashley Kngalaad wees op de gevarea welke socialisatie vao den bodem kunnen aankleven In Engeland Is op kleine bedrijven reeds het socialisatie systeem toegepast Door de kleinheid dezer bedrijven kunnen echter geen machines worden gebruikt waardoor de grootere bedrjjven welke niet gesocialiseerd ziJn in het voordeal kómen Dan beataat de kans dat bij doorvoering van de socialisatie de arbefdattid in plaats van verkort verlengd wordt De bear Hlemstra Nederland stelde de volgende resolutie voor Da oottferentia van meening dat de bodem mo wordf gebracht in handen van de gemeenschap moet geschieden draagt de aiuig sloten organisaties op een krachtige propaganda te voeren voor de socialiaatle van den bodem Mevr Altobelli Italië meende dat deze conferentie niet uiteen mag gaan vóór in principe tot socialisatie te hebben besloten De baar Mostaard Belgiè wees erop dat toogavolge van den oorlog er veel gpond ia welke geen eigenaar meer heeft em nu braak ligt Deze grond is riJp voor socialisatie en moet ter beschikking worden gesteld van hen die den grond bewerken n da productie kunnen opvoeren De lüar Faaaa hoewel in principe vóór aaoiAliaatla van den bodem aeide dat dakrMUB la Dnltaohlaiid nog veel beswaren a n vwbowteB DaltadUandUJdt nog honger Er vonit vaal ta weinig geproduceerd om in de behoeftan te voorzien daar bat land gebrek baeft aan landboawmacblnes en woningen voor arbeiders Buitenlandsch graan is veel te duur en daarom moet naar sterke opvoaring der productie worden gestreefd Onder deze omstandigheden durft de Duitaehe landarbelders organiaatie thans geen ynavw te nemen met veranderingen in den badHJfvorm van den landbouw in Duitschtand omdat niet valt uit te maken hoe deze proeven zullen uitvallen H vreest dat de proeven er toe zouden kunnen leiden dat mw inplaats van enkele groote kapitalisten een aantal kleine kapitalisten krijgt Ml dan zon de toestand nog arger worden WeJ dringt spreker er op aan dat de productie ten bate der gemeenschap zal worden aangewend De conferentie werd daarop verdaagd D Korfactn DMr ArnKcn De Kondiiirin heeft het Toomemep od Dondenfaur 26 Aiuruatus een bezoek te breiuren aan de landboiwt Qtooo8teUiiur te Ambera Weteitfchappriqke BerJchUa Lichtgeveiuie bactedïn In Natura le en w j Iedereen kan gemidckettik een wilde cultuur van lichtgevende bacteriën aanle rgeu Men neemt daartoe een verache xeevisch b v een botje liefst een dat Imea recta nog met sitfm bedekt uit het ruim van de visschersschuit komt en nog met afgefipoeld is en legt dit op een schotel in den kelder of op een aodere koele plaats Na twee of drie dagen vergch nea op de visch tal van vaalgroea lichtende plekje koloniën v B lichtgevende bacterieën die xich nog eeadgen t d uitbreiden tot te eindet k overwoekerd worden door allerlei rottingsbaeterieën Is de vjach van te voren afgespoeld geworden xooal alle visch die in de Htedcn te koop wordt gflbodea dan ia bevochtiging met een 8 pCt oplossing van keukenzout bevorderiyk voor het lakken van de proef Van de licbtgevende baet rie n waaronder Foto wkter foaforeum de meeit algemeemte ia lUn talrijke soorten en variëteiten geKioleerd Ze kumen ten allen tiide en xeer algemeen verspreid voor in de Me en too komt het dat alle xeeviiischen M met zidi dragen Ala nu de vieeh afsterfti i wtil tevens r keiyk xuuKtof vooriianden ia daö worden de ontwikkelingivoorwaarden voor de Ucbtbacteneëii bixondar gnnatig en se ontwikkelen zich aanvankeltfk neller da de andere bacterieün waarmede de vlaeb gtiafeeteerd wai Later echter wanneer het stadium vuvrottlng intreedt beginnen de lutstan J ÊiK t winnen Hetaelfde venebttiW jM ilcli hoewel veel aeldsanur voor btf micb vta6 h dat mn eenige dagen heeft moeten bewar L Om de proe hiermede te doen gelukken iB ook weer bevochtiging met een iwmklce keukensoutoplosaing gunstig Potobakter foiforeum komt dan k op het vaste land voor en onse slagertfen zy er geregeld me Bij de N V KAASHANDEL MAATSCHAPPIJ GOUDA kunnen geplaatst worden 10 flinke Kneclits Loon f 27 per week met een werktijd van 45 uren Voor overwerk wordt 75 cent per uur betaald Zonder goede getuigschriften onnoodig te solliciteeren Aanmelding alleen Kantoor KATTENSINGEL N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee mot 3i LiaNZAADKOEKEN merk ster en W L L l J N Mi EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merkwx Sliirley President Brefels EiKhl vooral h echte nicrk i W hl U or D m l Voegen zich uai cikc kewcjinj t t Uchaam a i r r cht t Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDiplpma Parvjs 1900 Negen Gouden Medailles AGENDA 19 Aag 8 u Café flet SdMMkbord V ftadermg Bond van VertógOTWOor Verkrijgbaar te Gouda biJ ANTON COOPS Wftdstraat en te Sclioonhoven b A N VAN ZESSEM Beleefd VBrioeken wlJ geregeld ti mededeelmg i a gm ontvj ul VM vergaderingen ooneerteo vmnikelilk heden en om da In oou amid te vermeldM Eleotrtache Drukkerij A BRINKMAN ft ZOOH OOODA No 14396 59e Jaargapt Vrijdag 20 Aumtüs 1920 ABONNEMENTSPRIJS I par kwartaal ƒ 2 25 per week 17 eani met Zondagvblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 eent overal waar de betorffinir per loopsr geachiedt Franco per poet per kwartaal f 2 75 met Zondagsblad 3 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oos Bureau Markt 31 GOUDA bij onae agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEBTENTIEPKIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkrmg l C regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 2S Van buiten Gouda en den bezorgkring1 fi tegels ƒ 1 SS elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën van publieke vermakel kheden 19 eent per rBgel Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs VERSCHIJNT DAGELUKs oojcO o dieL oxL Qxx et3 jK m3X BKHALVB ZON KN FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEELINOENi 1 4 nteb IN elke ng meer f Ut Op de voorpafln M kooger Qewona advertMtUia en iatesoKiM nndedeaUagsa b eoetree tot Mar t r luceerden prijs Otoota letters en nudaa woidei benkead naar plaataruimte Redactie Telet Intwc 545 Advertentllia tauuea wonlea iagaondan door t amheakonut vaa aeUede Boakkaadelaren Adverteatiebaraaax ea oaae Agenten Bureau MAKKTai gOÜDA Poolsche vorderingen baarheden die hij m ZÜn winkel had Om zes uur in den moraren kwam iD de stad de bolsjewistische Staf aan er bevel van sreneraai BaJeokow Allé loden van den staf onder hen bevomd iffh een Chinees waren in civiele kleedinraset roode sterren iDe bewoners der stad wandden elch tot den staf met het ifensoek den soldaten te weeirhouden van rooven inderdaad gal een van de leden van den staf den rooden gurdiflten die zich ijeauphieldwi met het plunderen van winkels uJt naam van den staf bevel daarmede op te Jwuden in antwoord hianop weaddeo eenwe der wch met roof bezijvhoudende kozakken tot het lid van den staf met sterke morden en toen dit mot hielp raoaaldav zii hem met de sabels af en zetten hun rbejd voort Om 11 uur io d n SMmrea kwam Budenny in de tad aan HÜ nam zim intrek in den boekwinkel Vesta waar de bolsieM ikj alle boeken en papiaran utt vetrwüderd hadden om op dje mamer voor hean meer ruimte te maken Adle meuwe in de stad aankomende bolsjewiatlsche troepen hielden zich om beurten besitr met roof zoodat om mer uur in den middai alle wmkeLs volledijf iee Replundend waren De bolsiewiatiscbe benden hackly succes want in een kelder vonden ta ean jrrooten voorraad wotika likeur en won In den tiid vao een uur waren jitle fieaschen jrelediani Op een andere plaats avenden door hen 28 tonnen haring revooden daar al deae harin an met konden worden verorberd staken zij er ook op de bajonetten Niettevreastaande de heweners der stad zich heel rustiir hieWen baffoanan de droaken kozakken en schiaMartü Kedurende welka een Pool en een ïood mdood werden In den oamiddaar werd beKomien met de Etlundennff van particulian woniniren Van wjki dai zü hun aJles oudien traven wat zii verlangden daar zu bü elke wewrerinff of teg enstand ale contra revolutionnaircn aouden worden irefusiUeerd Op het verzoek van de bewoners dat de staf aan de p lunderimt een eunde zou maken werd het antwoord ontwauireni dat voljTcns de ibolsjewistische knjKsreveien t aan de troepen Reoorloofd was itedurende drie uren te rooven De in de stad aansekomen tsjreawvtsjajka arresteerden twee pastoors Toen een roep mtellectueelen icb tot de tsjreswytsjajka wendden met het verzoek omde gearresteerde pnestera in vrijheid te stellen werd bun reantwoord dat de tsjreswvtajajka alleen aan een arbeideraafvaarfbirinB ehoor aou oven En iaderdaad na een bezoek van een ftrt eidersdelejratie aan de tsjreswytajajka werden de priesters m vrüheid sresteld Tudens den strijd van de bolaiewiki met het Poolsche lejrer tn de ometreken van I Brody wisten de bolsiewiki 60 Poolsche ooIdaten irevanjren te nemen die 2 allen doodden Zooals bekend is iBrodv thans opnieutw in handen vaa de bolsjewiJd die er wel met heel weimir vreugde zuilen ziju inirehaald Men ver ete echter met dat het verhaal albcht wat irekleurd ia de waarheid over Adal l tr tl i Tataf laUre 82 dan gesteld te worden van arbeldersaff vaardigdeo zoo heet het In de proclamatie Op hat platteland moeten er voorloop ge sovjets worden gevormd W nne r da bloedreceeriag die bet land In deaan mlidadigra oorlog beeft gaalaapt omver fforpen lal i jo in het geheale laad lal aea sovjet van artiakters in da ateden en van hat pUtteland definitief de aoeUliatiacbe PoolBche Boviat ivpfdillak instellen De oproep Is onderteekewl door hat lid der vuorloopige regeenag Dierjinaky Deze FelixDJerJlaaky het bekendste lid dar voorloopige regearing ia preaidMt van de beruchte buitengawtma oomnUaala dia TsJeretvytsJalca wordt xeBoaind an ovaraenkomt met de veraohrikkeMJka Oefanu van het tsarlBtlach regiem DJariiïuky ia Pool van geboorte an 40 Jaar oud We gelooven niet dat de prodamatia vaal zat nltriehtea het volk b masaa ataat aeliter haar regeering 1 t Ii maar een betmkketUk kleine groep die da aovjeU met geJukh wil lirfialaB Voorloopig behoeft man w aig aandacht te gevaa aan de vraag of Polen een aovjet r iubtlek zal worden ook al stelt Rusland dim elach wat we nog niet weten want de voorwaarden zooals te Minsk aan den Poolsehen afgevaardigde zi n voorgelegd konden nog niet wordüi gepubliceerd dan zal Polen nu de krijgakana t66 gekeerd ia er niet aan daiuÈMi dien Ia te wilUgeo De zaak kon nog wal eens heel anders Iooj en dan Europa tot voor kort vermoedde wanneer de olen warkel k Breat Litowsk hebben bereikt behoort de kwestie onder do oogen te wordea geaiea of de Poolsche troepen de greaaen van etfanografisch Puten zullen overachrijden en Rusland zullen binnenrukken Ook nu de Polen gelukkiger zijn hebbaa M Op weinig steun te rekenen zelfs alet van Amerika dat hun goed gezind is O Ameriksanache Mgeering die een cradiet van 260 mlllloen dollar heeft doen toekennen bestemd voor voorschotten aan bevriendp F uropeesche naties die tegen vijandige naties in actie lijn geweest zal PoIra toch niet te hulp snellvn Daar Amerika in theorie niet met sovjet Rusland in oorlog is is de Amerlkaanscha schatkist van n eenlng dat men niet het recht heeft een deel van het crediet voor een leening aan Polen beschikbaar te stellen De opgewondenheid in de OPDer llesIsche plaats Kattowlti is nog niet bedaard Gisttfrmiddag bezetten sterke Pnuweha troepenafdeetingen de hoofdstraten tm Kattowite en zetten de strateu met madne geweren en kanonnan af Pransche ruiters dronxen de besoekers van de beurs op straat Mien verwachtte dat in den namiddag nieuwe onlusten ouden plaats hebben daar men bevreesd Is voor aanvallen vaa de Polen op de DuHechers Naar veriuidt fouden de Franache troepen door kallaansche worden vervaniTWi Kat zeer gewenaeht Is Het botert au eenmaal niet tUBschen Dultschers en Franschcn oreral waar PVansche bozettingslagers de orde moeten hancQiaven loopt het uit op onlusteo en bloedvenrleten terwijl in streken waar Engelacheir en Italian toezicht houden de nutt bewaard bthft Het Russische y vvy uwr rooische sovjet regeering In Katto witz nog onrust Vervanging der Pranschen noodzaJceliJk Ontevredenheid in Ëlzas Lotharingen Het Fransch Belgisch militair Verbond Fiume onafhanJcelülte staat lersche vredesconferentie ONS OVJBRZICHT zeer verbiterde gevechten Doch ook hier werden alle aanvallen afiresta n m 00 verscheidene plaatsen vorderinsren Remaakt Op den rechtervleujiel zun Pooleche afdeelinjien op den weerstand van den vijand bij Koek sestooten en hebben stukken f eschut en machineffeftvereo huitsremaakt De iPoIen rukken al vechtende snel vooirwaarts Op het ZuidOost front hebben de Polen een t enoffensief aanicenranfrea om den vtjand teruifT te drijiven die de Bo k bAi Sokal en Busk heeft overschreden Ten Noorden van Zlocïow en landrs de Strypa waren de v jandelijke plaatselijke aanvallen zonder succes Vokens een half ambtelijk bericht uit Warschau streeft de opperste lejcerleidinif er naar den vijand van het Oosten uit te omsmiïeten m hem den teiriurtocht af te snijden en tes en de OostHPruisische irrens teruit te driivcn Wanneer het den boisiewiki niet relukt den oomarsch der Polen beslissend tejren te houden bliift hun slechts OTCr in dit frebied teruK te trekken De Russen hun teniïrtocht moire dan door Poolsche oojïen irejiien op sommige punten in een vlucht ontaard zün in het Noordelijk redeelte van t front jreven ze reen koop Naar uit Berlrfn wordt jremeld zijn ze don aanval op de vestlnA Cfxaudenz begonnen en moet de toestand voor de Russen runstiff zijn D iwvolkiiur in het door de Russen bezette jr ied wordt met honeersnood bedreijpd daar economische veiiïwndinjren met Polen zoowel als met Duitschland ointbreken Af en toe ie reeds met een enkel woord iets gemeld over de redratffsiün die de bolsjewaki volffen tenrenaver de bevolkmfï van beaet jrebied Uit Poolsche bron ontviiuren fc e nu een leerzaam verhaal over het opt reden der holsjewiki Vokens het Poolsch correspondentiebureau beschriift de correspondent van de Kuner Warazawski die in Brodv aankwam vlak nadat de bolsjewiki voor de tweede maal bezit van de stad hadden jrenomen on de voljremle wiiae de TedraKinjfen van het roode leaer in den loop van ijn nesrendaa sch verblijf m die stad J e hoiejewiki namen Brodv den 26 Juli Om 3 uur in den morden towaan de earste afdeebnjr bolsjewistische ruiterij de stad binnen De mannen droceen versleten kleeren sommuTGn zelfs hadden in het reheel Reen jas of schoenen aan Eeniïren van hen spraken wed Poolsch De eerste daad van de bolsjekviki was de 0T slajrplaat8en der levensmiddelen op te speuren en daaruit alsmede uit de kelders der restaurants letterlijk al wat eetbaar was te rooven Bii den iuwelier Whorner roofden zii alle kost t kort botajerwiekuh bewind ia t beietta xebied van Polen za erst later wonden gehoord Het merkwaardiire bij des overweMiginsr is dat in tetrenstetUnir bil ladere andera vijandelijke beoettinx in oerlorati jd de overwinnaars hier altijd door een deel van de bevoLkinx n l de rorolution nairflreamden met jtejuioh worden ingehaald en de sovjet regeerinif haeft er bij de opstelling der vredeavoorwaardea wal voor gezor die sympathie ta behouden De eisch die de Rusaiache afgevaardigden te Minsk hebben gesteld voor de bewapening der Poolsche arbeiders wekt In sommltre kringeen ongerustheid In veiiMuid daarmee rn naar aanleiding van het feit dat op de conferentie te Minsk de Rosatsohe gedelegeerden tevens vooral nadruk g leg d hebben op Rusland s eeriiied voor Polw a onufhanltelijkheid en recht om sijn eigen reKceringsvorra vast te stellai legt de Daily Chronicle Deze phraae klinlU wal bevradigend Maar het lukt moeii jk haar in overeenstemming te brengen met den elach van Rusland eisch die niet In de san Lloyd Gcorye meegedeelde voorwaarden stond dat de Poolsche aAeiders in de steden bewapend zouden worden met uitzoiulenng van de andere klassen Dit bewapenen van I lo arbeiders verhaastte indertijd in St Petersburg de bolsjewieksohe revolutie en dezelfde formule wordt ook elders 100 ultge 1 legvl dat ze neerkomt op de bewapening van de arbeiders die daarvoor door de communisten ter plaatse aangewezen wordea Het is een normaal voorspel voor bet iastellen van een sovjet bewind Het Is geen eerbiediging van oaafhaakelijkheid zulke voorwaarden op te willen leggen WU hopen dan ook dat hier alat op aangedruagen zal worden In de verdragen van Sovjet Rusland met Estland en Letland vindt men een derg eIUke bepaling o slet Er ztfn ouder degenen d e de leidiag geven aan de bolsjewistische buitenlandsche politiek twee uiteenloopende stroomingen merkbaar De cene is vereenlgbaar met normale internationale betrekkingen en met den Europeeflchen vrede de andere niet Er moet nog afgewacht welke de overhand zal hebben Nog In een ander opzicht is de tegenstrij igheid in woorden en daden der bolsjewiki gebleken Plechtig beweren Polen s onafhankelykheid te waari orgen en zich niet te zullen mengen in de binnenlandsche aangelegenheden der Polen evenwel nauwelijks badden de bolsjewiki voet op Poolsehen grond gezet of ze vormden een sovjet regeenng die bestemd was na Warschau s val t huidiff henvind te vervaiwen De kans voor verwezenlijking van dit plan ja nu dank zij de Russische varlieien voorloopig verkeken maar de Poolsche sovjet regeering IS met ontbonden Ze staat gereed om op t eerste teeken het roer van staat in hsjtden te nemen en ze wil dit ook wel doen tonder dat Warschau gevallen is Deae tegon regeering om haar die betiteling te gev n heeft in een proclamatie de arbeiders in de steden en op het land opgewekt In maasa up te staan tegen de burgerregeermg van Pilsudski mij of ik geen oogenblik stil kan f+taan Haar volgende danser verscheen verlangend bij de deur en zij nam do hand van Merle s arm en verliet haar voor den nieuwen cavalier Merle leunde tegen den zetel met uvar elkaar geslagen armen De veriindering die over haar gekomen was verontrustte hem Hij kon haar welluidenden lach in de balzaal hooren zag haar omringd door n vurig bewonderende groej terwijl zij kwistig met haar lachjes was Zou ze mij nog door de vinjgern glippen mompelde hij boos en zijn vuisten balden zich De tijd schoot op Twee maanden nog en dan nioeet bij Slake betalen en niet alleen Slako maar anderen aan wie hij iwg grooter somnwn sohuldig was Over twee maanden moest hij de eigenaar van Harracourt of een geruïneerd man zijn Terwijl ióf haar stond te beschouwen van onder z n zware wenkbrauwen en ijn gedachten overpelnede kwam Marie Verner naar hem toe Wat scheelt er aan vroeg zij met dien lichten spot die altijd oYn haar lippen speelde als zij tot hem sprak Is uw Üefje van gevloden Hij knikte zenuwachtig Ja ik weet niet wat zij wil Denkt u dat ze mij nog ontgsan zal Als ik dat dacht Marie Verner lachte verachtelijk Waarom gaf de hemel aan uiw sekse zoo weinig hersenen Markies eei Ie zij U laten loopenl Het is uw üiger schiJld als zij het doet U hebt haar aaJa handen en voeten gebonden maar 11 moet haaf een poosje rust liib n Zij iB j ust horsteldjvan do koorts die zit haar nag in het bloed en uit zich nu in wat opgewondenheid Wucht Int lo reactie komt en grijp dan too Wucht wacht wachtl berbaalrie l ij ongeduldig on ondertusBchan wint een ander haar een idioot zooals Olautio irandy Heeft Lord Claude het lot vanden nian dien zij bemint in hamlon Wel houd toeh moed U kunt haar de duimschrooven aanzetten waarneer u maar wilt Bedreig Harry Herno slechts on u hobt haar maar volg mijn raad en laat haar oen paar weken vrij Hii knikte zenuwachtig en ging been en Mnrio Verner ging weer naar de halzaal met haar onschuldig gezicht on kinderlijk lachende oogen De gasten waren voor veertien dagen gevraagd en die t d was bijna verstreken toen Durille zich op een avond alleen op het terras bevond Zij had zich vlugger dan gewoonlijk gekleed en was naar de ontvangkamer gegaan vóór de anderen Iln den laatsten tijd scheen bet haar onmogelijk in een kamer te blijven zonder dat er andere personen in waren on met de iluftteloosheld die zij sedert haar ziekte over zich had opende zij de deur en ging naar hnifen De avond begon te vallen maar er mafi nog genoeg te zien van de on I vroeg de oude man m een holla uUdrukklnglooze stetn He in een lange rela Ik bracht u hier om naar het huia te kijken hernam Sinclair heni belangatellemd aanziende Darracourt weef uP Ja ja stemde de oude PoÜard toe k herinner het mij ik herinner het mij Sinclair trapte ongeduldig met d n voet in het kiezel Maar dat is t juist wat gij niet doet hervatte hij knorrig Uw geheugen schijnt u te begeven Cl waat ik vroeg n om mi allee te vertellen over de Darracourts en de Merle s hij u thué in Eden Row en u kon u niets herinneren V xegt dat u alle papieren hebt maar u kunt u niet herinneren waar 11 ze gciaten h bl Tk heb u hierheen gebracht om te aien of het zien van de plaata u niet aou helpekK om het in uw g eugen tanig te roepen Ja Ja zeide de oude PoHard droomerig Dit Is de ITof is het de Hof1 Dit is de Hof de ptaata van raias J arracourt lelde Sinclair langasaani alsof hij trachtte hem er van te doordringen De plaats wairover u eo ik thuis zooveel gepraathebben De plaats waarvali u mij beloofd hebt allee te vertellen Neem die nu eena goed op Wordt vervolgd In de steden behoort het gevag in han lergatindo zon om een wanuen gtoed te verifpreiden over den marmeren vloer en haar verwonderlijke sohoonbeid te verlichten Terwijl zij over de l alijstrade leunde de oogen op de bo sehen richtte kwam een vage sombere pijnlijke droefheid over haar Gedurende do laatste tien dage i had zij in een ntaalfltroi m van vrooHjkbeid gelo4 fd al wat geld kon geven om haar vermaak te bezorgen was gebeui d van b morgens tot s avonds tot laat in den nacbl werd de klank van muziek gohoiiird in het oude huls Zij wah jtevicid aangeboden bewonderd benijd bemind en toch stond zij daar zich zoo ellendig voelend als de bedeijmr aan bet hek eti even eenzaam Terwiil zij daar stond gehed bewegingloos dodlooH voor zich starend I hoorde zij voetstappen op het pad ondor zich Ke i oogenblik lette zij er niet ip meenondc dat het oen der hodlendfn was die de tennis rackets en balI b n ophaalde maar eensfflapa klonk on vreemde stem In Jiaar oor rfj boog voorover en keek neer Twt e mannen stonden In den schaduw van ikiï muur De een een lange bleeke man met een dikken donkeren kne ol de ander een md man met asohgrauw gelaat i lang wit haar Lucille had hen nooit tevoren g zien en keek naar hen met flauwe belangstelling en nieuwsgierigheid Het waren Sinclair en de oude Poïlard Waarom hebt u mij hier gebrachtV