Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1920

Ne 1439r 59e Jaargang ENT V BBN BOOKER r Koopt dan ome groote NAPOLEON en U sremet 7 kwartier voor 0leoht 7 cent Ala Beclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 1 6 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 dvertentiën van pablieke vemakelijl dM 45 cent per regel Advertentien in het aterdagnummer 20 biMW ep den p i Redactie Telef Interc 545 Dit Hunner bestaat uit twee UadeD Eerste Blad ÜA ZondAgsdwang van fiuys Gaarne lossen wy onze toezegging in om a onze meening over het ontwerpZondags wet nader uiteen te zetten Er zitten aan dit fatale plan tal van kanten welke verdienen belicht te worden De toelichting reeda van Ruys ontwerp zit vol onwaarheid en onwaaraditigheid Het ontwerp men vergete het niet is geen sociaal ontwerp het is een religieus voorstel De Regeering zegt t zelve de sociale beteekenis van Zondagsrust behoort by de Atteidswet winkelsluitin r en andere sociale voorzieningen de Regeenng kui zich dus nu eene herziening van de geheel verouderde Zondagswet van 1 Maart 1815 meer en meer urgent is geworden bepalen tot een voorstel dat uitsluitend de godsdienstige zijde van het vraagstuk betreft Hier valt een onwaarheid te signaleeren Het IS absoluut in stryd met de feiten dat herziening van de Zondagswet meer en meer urgent is geworden Wy tarten den premier ook maar één feit te noemen waaruit de urgentie laat staan de toegenomen urgentie is gebleken Het omg eerde IR waar en de Regeering geeft dit feftclyk toe door er op te wyzen dat de sociale beteekenis van de Zondagsrust door den wetgever in den laatsten tijd volkomen Js erkend Maar tot zulke kunstgrepen komt men wanneer men de ware motieven niet kan noemen die tot deze voorstellen hebben geleld Het gaat dus om de gotlsdienstige zyde van het vraagstuk Na dit geconstateerd te hebben gaat de premier aldus voort Het spreekt nochtans vanzelf dat de Christelijke levensbeschouwing welke den Zondag als den door God verordenden iiistdag erkent met door de wet kan worden opgedrongen Zoo n verstandige Regeering Zij meent het volstrekt niet zoo kwaad Geen dwang volledige vryheid vuor een ieder Hoor maar Ieder blyve volkomen vrü dien dag te besteden gelijk met zyne inzichten strookt Dat klinkt alles heel aardig maar het 18 m fjflgranten stryd met de geiieele wet en zelfs met den considerans Het ontwerp vangt aldus aan Wij Wilhelmina enz al zoo wij in overweging genomen hebben dat het wenschelyk is by de wet regelen te stellen in het belang der heiliging van den Zondag Wat is het nu andera dan een spelen met woorden in caau een spel met wat velen heilig is door te beweren dat men by wettelyke regeling tot heiliging van den Zondag niets wil opdringen en iedereen volkomen vry wil laten om op de wyze die hij verkiest zyn Zondag te besteden En wordt dit woordenspel niet hee ergerlyk wanneer men in de ontworpen wetsartikelen leest dat wordt dit ontwerp wet duizenden belot zal worden op Zondatg iets op fatsoenlijke wijze te verdienen en dat aan tienduizenden voortaan zal worden Ob Vrouwe van Oarracourt door CHARLES GARVICE Goauthoriseerde vertaHng van I P WESSEUNR v RÜSSUM Nadruk verboden 71 Jii jji dat ioo ik zoido Pollard rinoei l ik wpet er nlk H van ik ken de giehp l gw chiedenw hij ilruktft de hand te en bet voorhoofd en hiold dio daar een oogenl lik maar 111 iH het wog weg Sinclair sloeg ongeduldig niot den stok tegen de bank Hoor eoHH zei hij half vlpierig hall dreigend hobt U mij vrxir den gek g hniidf n Weet ii iets dat de moeite waard is of niet Bent ii werikelijk een oude bedrieger of kunt n het zich niet herinneren Ho ohde mm keek naar hem met een gezicht zonder oenig o nittlniJcking waarop niet hot minste spoor van boosheid was Ik ben geen l e lrieger zei hij dof Wat ik zeide wÏHt ik Er Ifl göpn hnifi waarvan Se geheime gewhledenis gesohroven staat in dit hoofd Hij hield op en bracht de hand weei lnnfi aani aan zijn voorhoofd Sinrliiir uitte een ongednidig gebrom Inzendingen tot Dinsdagmiddag W uur Voor de Jongeren I Wat staat in het midden van ieder huis Welke dag is de langste Ik ben een groot dorp in Gelderland Zet voor en achter mÜ dezelfde letter danword ik gebruikt by den maaltijd Voor de ouderen Ik heb vier gaten in mijn Jas en tochmankeert er niets aan Hoe kan dat Hoeveel is tweemaal zes en dan nogvier er bü Anna PaulownaPieter hectometer kloeli cn Bij de N V KAASHANOEL MAATSCHAPPIJ GOUDA Itunnen gepiaatst worden 10 flinke Knechts Loon f 27 per week met een werl tijd van 45 uren Voor overwerl wordt 75 cent per uur betaald Zonder goede getuigschriften onnoodig te soiliciteeren Aanmelding alleen Kantoor KATTENSINGEL Pflma Kwaillait Prima Kwalltalt Buitengewoon best VET RUNDVLEESCH wan de EERSTE KWALITEIT VETTE OSSEN FIJNE BIB3TUK ƒ 1 10 OSSBHAAS 1 40 PUNE BIEFSTUK 1 40 VmTE KUNDEHLAPPEN p B ons 1 LAPPEK VAN DE RIB 1 10 ROSBIEF 1 20 ROLLADE 1 10 OVEKTinOT U VAN DB PRIMA KWALITBIT S A b r i e M J VERZIJL Klalwtg 36 Teltfoon 378 f plnna Kwalltalt Prima Kwalltalt II KINDERCOURANT II Zondag zijn hier op Scheveningen ook vliegdemonstraties geweest 3 vliegers kwamen en buitelden en tolden of ze in hun bed als kinderen kopje duikelden Brr daar is toch moed voor noodig hoor Dag kinders tot volgende week NADRUK VEBBODENk Art U Atttrarnret CORRESPONDENTIE AAN DE JEUGD Gelukldff speelt Elsje hier op t itrand weer om me heea ofschoon ze er niet uitziet al een xorgeluos strandkÏDdje want £ e mag niet meer met bloote pootjes in t Kuul en niet meer pootjenbaden GistermiddAc was ze even ondeugend en had in t natte zand geloopen toen juist de dokter ons hier kwam opzoeken toen kreeg ze toch heuach een erg standje t Is ook wel erg moeilijk voor haar er maar steeds aan te denken dat ze niet mag doen wat de meeste kindertjes wel roogen Dickie wordt een eerste ondeugd Als w iets eten bromt ze vreedel k dat zjj niets krijgt Ze vindt het fijn om in haar wagen h en en weer te wippen zoodat de wagen vanzelf gaat wiegelen en dan kraait ze maar Ik zou jullie nog verder vertellen van onsen dag in Noordw jk hi We dronken er heel gezellig koffie met een groote familie één van m n kleine neefjes hU ifl 7 geloof ik kreeg een üsco van z n vader h schepte t ijs op z n bord sn goot er koffie extract overheen toen had htj koffieüa zei h j Maar voor hjj t op had kwam er een vliegmachine htl liet z n koffie s eigen fabrikfuit in den steek en holde t strand op in z n v rroode pakje Wii er achter aan want t werd er zoo druk dat we bang waren den kleinen baas kwUt te raken De vliegmachine daalde zoodat we m prachtig van naby konden zien Even daarna steeg de vlieger weer op maar tandde weer even daarna Opnieuw holden de menschen er heen maar dat is eigenlijk heel erg gevaarlijk want dan heeft de vlieger geen ruimte om neer te streken dat was ook hier het geval en om ongelukken te voorkomen moest de man een eind de x e in met zijn machine Dat was me een pret ten minste voor de toeschouwers Allerminst voor den vlieger die geheel gekleed uit Kil machine moest springen en geholpen door een troepje zwemmers moest trachten z n machine weer op het droge t krijgen Gelakkig was een beetje water in de motor de eenlge averij nioar t duurde toch een uur of 6 voordat de machine weer bruikbaar WM We hebben er gezellig gegeten en moesten om negen uur nog per fiets terug naar den Haag zonder lantaarns want niemand kon er oDB eea leenen totdat k t goeie idee kwam dat t factotum Tan Noordwijk de bekende Jan van Kan owr wiens heldeaunoed ik jullie al eens eentor aehreef ons wel zou helpen die we t Immers attifd raad En t was zoo hoor Natuurlijk riepen we niet tevergeefsch zün hulp in In minder dan geen t jd waren we beiden een lantaarn rijk en peddelden fn de duisternis naar Wassenaar rustten even aan den I ei l en waren om kwart over elven weer in Scheveningen t Was eea hwrlijke tocht zoo in den avond J a n P Dat gaat om den ander dan een briefje door Je zelf geschreven en dan een van moeder Wat heerlijk dat zus door haar examen is Jij hebt den tijd nog eer je zoover bent hé Je vindt het zeker wel jammer dat de vacantie b na om is Ja wat een domme Elsje om nu weer koorts te hebben hè nu is ze gelukkig weer eens aan t strand maar ze moet nog veel rusten Middelpuntje Nee zeg dat had ik ook nooit gedacht dat t bi Alphen zoo mooi zou zijn Is het erg dom van me dat ik me niet herinner ooit van de Heümanswetermg gehoord te hebben Wat een grappig verhaal deed je mg van het dorpje Woubrug Er zullen in een massa stedennamen wel zulke grappige beteekenissen verscholen liggen Broer lijkt me flink genoeg om alleen op reis te gaas Jan V d L Dat wil ik gelooven dat Jullie genoten habt aan zee en dan had Jullie zulk prachtig weer Heb Je nog met bloote pootjes in zee geloopen Die arme Elsje mag dat heel niet meer doen t is zoo zielig voor haar als ze t van al de kinderen hier ziet Eindelijk zijn Jullie ansichten terecht gekomen Ze waren op een verkeerd nummer bezorgd dat gebeurt hier nog al eens Onzen dank boor Elsje stuurt Je stellig eens een ansicht terug Germaan Wfet aardig dat je weer zooveel jonge konijnen hebt t is te hopen dat Je ze nu allen zult behouden Ben je al bij Gootje geweest Jammer dat Jij er niet bij was toen Viooltje bif Gootje was dan was er een heel clubje krantenkinderen bij elkaar geweest Wanneer begint de school Indiaan Wel zeker m n jongen kan dat Zoo heb ik wel meer vrienden en vriendinnen Als de kinderen grooter worden Bchifnt de aardigheid voor de raadsels er wat af te gaan t Is prachtig hè bij de Pyramide Het is ééo van de mooiste streken van ons land in die buurt Wat rijn die boerderijen daar nog primitief hè Maar t logeeren Is er nog erg goedkoop Ik weet van kennissen die er waren voor ƒ 2 50 per dag en t geweldig goed hadden nou dat vindt je niet veel meer tegenwoordig Ik dank Je voor je goeie raad voor die banden We kebben gelukkig nooit erg veel pech op dat gebied Wanneer kiijg ik weer n brief VSB UB Duifje 1 o mefiAe heb Jij je geboor W aats weer ens pgicacht Ja t is jamMu udas bon je eem Icemis maken met £ l4 w DMkie Ptewer hMl in moiid V rt I et eens wat van W41dV M l Dank voor je gwelligen aimfkfn bckf Men je mg in B Wat iw eflii k eieUir Öfct me dat voor de m der van dat laby tje dat t aoo hard achteruitvegsan is Sen groot kind ziek als Elsje Is heel alulig maar xooii peutertje van een pur maaadan l jkt me verMilirikkelHk daar moet Je alles biJ raden Wjat zOn Jullie toch ondeugend geweest in M Nee ik heb nog nooit achter op een motorffeta ceMiea en voel er ook niet de VISSER 8 Rheumatiekolie ongeëvenaard in werking geneest de lievigste Rheunutiek Spit Ischias Spierrerrekkingen iLaat U a en namaak ver j lioopen IMie ƒ 1 4 flacon Voor ODvermoiteiKlen rratia te bekomen bi d i fabrikant VISSER s KieapiJDpoedert 1 genezen binnen een iialf uur de hevigste kiespijn tandpijn aange ziclitsp n Het laten trekken der kiezen wordt overixxlig Priji 70 cent per dooaje VISSER s Wormpoedera verdreven de wormen zeker en and Wat woiTnen veroorzaken en bijna elkeen heeft worjfien wordt niet bedacht Prija 40 cent per doosje Verkninibaar te Gouda bli ANTON OOOPS WiidBtraat S nr LOON Markt te OiKiewater bii Wed E v d BBUGGÏIN en aiie d iflten Voor Bmtpos Fa B MEINDBRiaMA IDen HaaK 1067 68 Fabr P VISSKK EMMER EHFSCH VEEN Dr Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroqpwafelen MARKT 32 Telefoon 216 minste roeping voor Als je t me eerlijk vraagt vitül ik t niet bepaald ladylikel Voor 2oo n bt isch al Jij bent gaat het nog wel troost Jel Maak nog maar veel pret hoori G 00 t j e Zoo meiakeliëf wou Jij nog meer dragen dan Je al te dragen hebt Nee hoor m n kindje jij hebt zelf meer dan genoeg klein ding Als Elsje een enkel keertje een beetje ongeduldig wordt vertel ik haar altiJd maar dat Jü al koo heel lang in je bedje ligt en dan is ze wel weer tevreden Gelukkig is ze weer gedeeltetijk op en aan t strand maar t is weer goed aan haar te merken Ze Is zoo slap en zoo gauw moe Onwillekeurig vragen wü ons af hoelang ze nu weer goed zal zijn Jullie krijgt stelllg een brief van haar terug van haar eigen postpapier Wie is Jansje toch Wat prettig dat zooveel van ons troepje je eens komen opzoeken Wat eea domme kindertjes zijn jullie toch allemaal geweest om te denken dat wij met zulk mooi weer m huis zouden zitten t Is bar jammer t Beste hoor kindje Erica Wat lief dat je Gootje s lievelingavrucht voor haar meebracht Ik beloof je dat ik jullie eens iets van de Rigi vertellen zal maar nu nog niet help het me maar eens onthouden Wat jammer dat je Je brief vergat te posten M a r i e t j e jy hebt het uitgehouden in Utrecht hoor Je hebt zeker zoo gezellig met de kleintjes gespeeld dat tante Je graag hield Wat jammer dat Mietie een lint in t haar krijgt ik hou daar niets van Elsje heeft tot ze byna 3 jaar was nooit iets in t haar g ad De vind t zoo eigenwijs staan Diclde heeft ook al lang haar en t gaat ook krullen Dickie wil wel staan maar ik wil er niets van weten Ze moet zichzelf maar op gaan trekken Ze kan tot haar 80ste jaar staan en loopen waarvoor altijd dien haast bij die kleine peuters B 1 o n d k o p j e Ja ik had Je gemist vorige week maar t is voor de kinderen die uit de atad ijij nu wel wat moeilijk om s Maandags vóór 6 uur hun briefje in Gouda te hebben In t Rijksmuseum raak je nooit uitgekeken De schilderijen blijven altijd nieuw worden zelfs steeds mooier naarmate je ze meer ziet maar Je hebt gelijk t is vermoeiend Wat Jammer dat Je broer zoo n slechte vacantie had Gelukkig dat hij nu beter is Rozemarijntje W at heb Je een goede verjaardag gehad en nu na de vacantie nog een groote party ook Wat een arioezig postpapier Zul Je nu eens ink Je best doen om heel mooi te gaan schryven Zondagskindje Net was ik klaar met m n briefjes toen jou briefje kwam das nu kan ik je nog antwporden Jammer dat vorige week het briefje te laat kwam ik had Je zoo graag naar h geantwoord maar door Elsje s ziekte kwam er niets van Jieb Je veel ple Ier7 Elsje Is gelukkig weer op maar ze is nog zoo slap t Is zoo zielig dat ze zoo voorzichtig moet zijn Bltff Jullie nog lang daar WH je moeder en zus groeten Kabouter Wat vind ik het aardig dat Je toch schreef uit Nw en Je brief kwam nog Juist bijtijds Hoe wist jullie zoo goed mijn adres Hoe is het met de verkoudheid Dat kon je stt toch heelemaa N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 3i LIJNZAADKOEKEN merk stere W L L 1 1 N Ml EEL merk JjTER in geplombeerde zakken merk W L Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Vocdingawaarde EereDiploma Parüa 1900 Negen CkNiden Medaillca ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 29 Limonade essences Mevlulliiipjii Triowiiü SoUede Salon en Huiriesnwtmeubelen als Tafels Stoelen Linnenkasten Sudegels Schilderijen Tlieetafels £ hkenhoutett Buffetten BoakMkasten ClubfauteuiU Ztlden ntocheAmeublementen Leerameublementea Kapokmatraesen Wolleatn Sattladekens StroomatraueB at mu 306 SPOTKOOPJEStlI O BESTE ADRES VOQH tOSOmjJl HET HtlWELUXSPLANNKM UWKTUiTMbimWs litfiklIÉiii ROTTERDAM TeMoon 12800 Adv n Pt In lt blad Koopt Uw scboenwerk bij E BOUT i uj fn 3 en gij zult tevreden zijn over prijs en kwaliteit S J = REPARATIËN SPQEDIQ EN BILLIJK S D isv plancicl aan hul gahaaW au baaoPQ p ö s GOUDA SCHËMEKKKl niet gebruiken aan zee Heb je niet aan t bloemeiuorso meegedaan t Is nu goed weer om bruin te worden hé 7 Poppenmoedertje En boe bevalt het de pop aan zee Ze ia toch zeker niet mee gaan baden Heerlijk is het water de laatste dagen hè Die arme Elsje mag niets meer van die dingen en moet heel degelijk met lange kousen aan in t droge zand spelen Nog veel plezier hoor Krijg ik volgende week weer een brief Nelly Nee maar wat zijn jullie rare zielen Daar kom ik nu pas te weten dat jullie me thuis hebt opgezocht daar wist ik niets van maar t is toch heusch nogal een beetje dom om te denken dat we thuis zouden zijn We gaan toch niet naar zee om in huis te zitten Wat zul je deftig stappen op die mooie nieuwe schoenen niet met je voetjes over elkaar schuiven dan gaan de mooie lakpuntjes stuk Met wie waren Jullie toch naar Scheveningen RAADSELOPLOSSÏNGEN Van de ouderen i kort hert tor mooi mes rest = koorts thermometer Azijn Monster Van de jongeren Alles als men niet doof is Schoen Drie electriache lamipen Goede oplossingen zonden Van de ouderen Gomda v W Marie t S Gootje V d L Wim M Van de jongeren Ro M Jan P De prijs is toegekend aan Gootje v d Lek te Haastrecht Deze woordra zoo onder elkander te schuiven dat er twee rijen letters onder elkaar komen te staan die de eente ry van boven naar beneden en daarna de tweede van beneden naar boven gelezen een spreekwoord vonnen t Van dappere mannen en vrouwen Toen Napoleon den slag leverde bi Marengo kwam een zqner generaals hem melden dat het Fransche leger moest terugtrekken en dat de slag verloren was Napoleon fronste de wenkiuraaveB en vroeg Hoe laat ia het IVee uur generaal Ik had gedacht om vier uur klaar te aya ge hebt dus nog twee uur om de xaak te herstellen Val aan De wyze waarop de groote veldheer dit zei was zóó kalm maar ook zoo tniitengewoon beslist dat de andere spoorslags terugreed het woord des keizers overbracht en zóó onweerstaanbaar geestdriftig dei aanval hervatte dat de Oostaarijkers tnsschen vier en v f oor in eea wilde vluebt terugweken Het is al jaren Ja eeawtti geleden dat ia Stockholm een Zweedache ibuu t alt het raam op straat viel en deeriük gewond werd Hij klemde sijn tanden op elkaar a gaf geen kik Koning Gustaaf AdoU reed daar Juist langs t dit allee gebenreo informeerde naar den jongen ra voorspeUs dat zulk een jongen een gropte todüunrt tegemoet ging t A wam ook uit Voor de volgende week De jongen werd later de beroemde gus raal Bauer RAADSELS Julius Gesar werd eens door zeeroover aangevallen en gevangen genmnen De roevers wilden hem vrqlaten voor 80 goudstukken Maar César antwoordde Dat is t w nig De persoon die in nw macïtt is is mew waard dat zult gy tater wel meiken Mê hij gaf hun 60 goudstakkeai alles mt Mf by zich had Zoodr hQ vrQ was wdMibiikte hy met iJseren gestrengheid de seero very en ook degenen die hem eene Jto Ina madit hadden werden gevang genonm en zwaar geatraft paard Twente misrekening steen strandvcmder vlltpapier Lea gember botni Toen Napoleon op weg was naar £ JVta werden zyn generaals oproerig uodak l8 zyn tocht niet begrepen Zy bedreiffdw zelfs zyn leven Toen Napoleon hoorde dal zu onderling hierover benuulslaagdM kwam hy plotseling in hun midden seUsten zei hij tot dese generaals soUatM uw getal te tè groot om met n alloi Mi man te vennoorden maar uw getal Is to klein om my schrik aan te Jsgen De nw chef beveel u oogeaUikkelJtlk nlteea to gaan En zy gingen tttt esr merïïag 21 Augustus 1920 JÜ mmm mumi nroox 3 o u cLaL eTrx sJj ao BtxeJjcsïfX iNTXi TXTB BEHALVfi ZON EN Ffil STOAGEN ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 1 40 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Boraau MVht 31 60ÜDA by onze agenten Jen boekhandel en de postkantoren i VERSCHUNTDAGELUKS I 1 4 rtg a ƒ 2 M Ik regel neer JC INGEZONDEN UBDBDlCfiUNOBNi Op d voorpaglM M hooger ADVEHTENTIEPRIJS Uit Gouda en omsti eken behoorende tot n beiorgkriJlg 5 regels 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en ddn besorgkriog Q w e ndverletitMi en Ingeiondan mededeallugan bU contract tot acer gervla eeerfleB pryi Groote letters en randen worden berekend naar plaatamlmte 1 5 tut U A R K T fii OU O A AdvMteatUfai kiuwM wmrden ingeseBden door tassehcnkomst van oliede fie üian delsivs Advert ntlebare ux en ome Agenten AdnUnlstratic Tdef Iiit rc 81 vóorgesehravm wnt iii op Zondag niet mo gen doen Alvorens hierop ntog evoi in te gaan verooriovm wy ons hier tf to schijven wat in 1910 de toenmalig premier thans Ruys collega als minister van rechtvaardigheid over deze kwestie heeft gezegd Minister Heemskerk sprak toen op 29 NovemJlwr als volffii Het spreekt wel vanseU dat de overheid tot Zondagaheiliging niet ku dwingen en nimmer zal mogen beproeven te I dwingefl Wat na doet het ontwerpSays anders Zeker men dwingt niemand ter kerke te gaan of zich op aqdere wyze a n religieuse overpeinzingen over te geven maar wat anders beoogt deze regeling dan verbod van wat aan een betrekk yke geringe groep Nederlandere seg 20 voorkomt in stryd te zyn met bim wyze van heiliging van den Zmulag De Begeériag ii begaan met het k t van degenen die in Itet gareel gebracht worden om de uitdrukking van den heer Ruys te gebruiken om op Zondag te arbeiden door de uitspanning van anderen Dit argument schijnt sterker dan het ia daar in haast alle gevallen de betrokkenen zelven dien Zondagsarbeid die hun vaak in ataat stelt te leven niet gaarne zouden missen Er is bovendien iets in deze zaak wat ons hindert omdat een r kat oliek het zelf niet zoo gevoelt Relat de heer Ruys de Beerenbrouck zelf niet op Zondag is er één r katholiek in zy n geliefd Limburg die t hem euvel dui It wanneer hy een Zondag naar zyn provincie ovenvipt Heeft één r katholiek er be ai bi gezien om biJ de laatste verkiezingen in de residentie een roomsche straatbetooging n openluchtverkiezings meeting te houden waarby de Zondagsrust leelijk in de kilel kwam en velen arlwid moesten verrichten die als twee druppelen water gaUtk e diep b s p o rtw e dito de n en kunst voorstellingen Enz De Regeering merkt aan het slot van haar toelichting op dat niet de gedachte heeft voorgezeten dat door louter wetsdwang veel zoude kunnen worden bereikt Zy zegt ook hier de oude vraag wat de wetten beteekenen als de zeden haar met stutten en schragen gesteld en overdacht te hebben Hoe IS het dan mogelyk met zoo n ontwerp te komen Want als iets vaststaat dan zeker dit dat dit dwa ig ontwerp dat alleen den echten Kuyperiaan in het gevlei komt niet door onze xeden wordt gestut en gefachraagd Er is nog een punt dat ons bevreemdt De premier neemt een eervolle plaats m de beweging voor drankbestrijding in Wat denkt Z F x dat het gevolg zal zyn van zyn ontwerp dat op Zondag allerlei fatsoenlyken arbeid en dito ontspanning voor lichaam en geest verbiedt De oude Zondagswet behelsde nog een l epaling op plaatsen waar drank verkocht wordt Het ontwerp Ruys spreekt er niet van Het laat niet alleen de gelegenheid om des Zondags van s morgens vroeg tot s avonds laat zich te bedrinken het bevordert zonder eenigen twijfel het drankmisbruik en haast even zeker de onzedeiykheid Dttlieiidetf in m j een deal n htia ZowlAf cntt eim konedJe ei hUtvBwfp oen wori ling ta gaan Dat niet meer Het is wohlen zelfs byzonder bedreigd op Zondag mak y kneid fe hoimen mm ot daarvoor grii fen En t iMfaamde keiyk wat onder den in deze wet I toonütellingen vertoonii uitvoeringen wedstryden toe al dAn niet tegoi b wers worden toegelaten zyn alleen openiuchtspeM doch als d Ee het karakter van wedéeryMB dragen of er een entree van byv een dnbWltJe of kwartje wordt gevzMyd vidian se mer wél onder Kuyi tlbad n kimt g f niet alleen als ondeniemer ook als deebiiiMr uw licha meiyke ontspanning mei éut maand hechtenis of een boete van f SM bekoopen Zal niet leder mensehenkMiner toestem men dat van die duizenden van sportvelden en uit eeneertzalett verjaagden die zich voortaan op order van Bnvs moeten verve len zeer velen in drankgtwgfnhedea ziUl i belanden of hun vete vrUe uren zullen be of De Twee Steden deftig is het la een commissie voor eea liefdadigheidstentounstelling te zitten deftig Is het je leveranciers tang op hun geld te laten wachten enz Zoo was het dan indertyd ook deftig om Fransch te spreken dat was fn den zelfden tyd toen het verhaal van den houten ham in de wereld kwam en van het menu voor Zondag dat muziek in het Bosch als hoofdschotel had Die tU i nu eefater wel voorby de befaamde h Ai siert nu de etalage van den spdtslsfter en het btiwonen van de muziek in het Bosch is verHchrikkriyk ordinair geworden Zoo veranderen de tyden nu eenmaal Vroeger was op Scheveningen een montagne Russe het hoogste vermaak Thans moet een vllegdemonstratie een attractie vormen Alsof er nog nimmer gevlogen is zoo amuseert men zich met de halsbrekende toeren in de lucht Van het oude van het eertijds deftige biyft niets over Maar vèr af ontstaat wel weer Iets anders dat straks en vogue is Wat het na zal zyn Misschien wordt wandelen wel weer deftig nu meneer de loopimigen op een nwtorfieis slt en de baaskneeht een auto huurt nu zal d eigenaar wet gedwongen zyn om te wandelen Deftig is wat een klfln groepje doet als het geheel afwykt van wat de groote menigte pleegt te doen En als dan bet kleine groepje is aangewasaen tot een groote groep is de deftigheid er af Dan komt er weer wat nieuws en zoo cirkelgangt de deftigheid HAGENAAR te w scben overlaat Maar optimisme is altyd een schoone zaak en wie iets nieuws niet begint met een vast en onwrikbaar geloof In de schitterende werking van BÜn ideaal kan wel thuis biyven Voor de Esperantisten hopen wij r dus het beste van en gezien het enthousiasme op hun congres aal er nog heel wat tot stand gebracht kunnen worden Op taalgebied valt er vooral voor den HoÜander nog wel iets goeds te doen Iedere stad heeft zoo ongeveer haar eigen taai en het platuland heeft legiu dialecten Zelfs het chique den Haag waarvan men kon hopen dat het keurig netjes op zyn taal was schiet in de zolveraeid der tale leelyk tekort Vaak hoort men hier een Nederlandacb spreken dat allexbehalve fraai IS Zelfs is de taal der Haagsche juffers eenigermate befaamd om haar geaffecteerdheid t Valt niet ganschelyk te ontkennen dat er wat aan hapert maar het Haagsche dialect is toch altyd nog heilig by het Amsterdamsch en bet Rotterdamsch waar een ruw element een vergroving van de fijnere klanken is ingeslopen In den Haag peebeert men juist de fyiiere nog fyner en de ietwat hardere wat zachter te doen klinken t Is natuurlyk geen van allen goed maar als je moet kiezen steden op 9 a wijze die lichaveiyk en geeelyk nog gevaarlyTier is 7 Over deze zoo voor de hÈnd ligg telyk no gevaarlylier is 7 Jnde gevolgen zwygt Ruys Het eebUnt hem niet te deren HemMs het om en gebaar te doen voor de Duyraaera en tegen zyn naaste vrienden die van deze zijn schepping niet gediend zyn knipoogt hy veelbeteekenend en merkt hy met zyn sarcastisch lachje op dat hy wel met een plechtig gezicht alles en nog wat op den Zondag vermedt maar dat hy tegelykertyd aan lederen gemeenteraad alle vryheid laat om in een vprojtifniiakje de Zondag heaighig op ft 4 i eMen Aan dit soort wetgeving doen wy niet mee Het is zoo onoprecht dst de scherpste oppositie daartegen geboden is BRIEVEN UIT DE HOFSTAD Dxix Den Haag als wereldcentrum is weer typisch gekarakteriseerd door het houden van het Esperantocongres waarop eenige honderden personen uit alle declen der wereld zyn byéen gekomen De congressisten waren gemakkelijk te herkennen aan het insigne en de vreemde types leverden weer een aardige decoreeru g van de straten Van het congres zelf kunnen we alleen memoreeren dat er veel geestdrift heerschte en dat onverwoestbaar by allen leeft het geloof dat de universeering van de taal niet alleen een vergemakkeling van het wereldverkeer is maar ook een schitterend middel om de toenadering en verbroedering te bewerken welke zoo dringend noodig is voor den wederopbouw van de gansche wereld Of die eenheid van taal zoo n machtigen invloed zal hebben valt eenigerraate te betwyfeloi gezien het feit dat de broederschap onder elk volk zelf al spreekt het dan dezelfde taal over het algemeen veel BINKBNLAND Vragen van Kamerleden De volgende ingediende vragen lün heden aan de Reveering medegedeeld Va dm Iwer Ter H I1 awa d i Mf nister vaa Binnen andsohe Zaken 1 Kan de Minister die meer malen o a by de behandeling der Staatflbegroetinji voor het loopeiule dienstiaar en in Kljn antwoord in het Aanhangsel bladz 209 in bet vooruiAzicht steld heeft dat het rapport van de Staatsconunissie tot henzienmg van de salarissen van het eroeentepezsoneel nog m het eerste halfiaar van 1920 zou verschiinen thans nu het rapport nog steeds met vera shenen is mededeelen hoe het staat met de voltooimir van de werkzaamheden dier Staatscommissie i bezit de Mliffuater nu zim verwachting omtrent den tijd van verscbÜnen van het rapport Is beschaanul de overtuigimr dat dese StaabBCommlssie den vervischten spoed l etracht 3 Wil de Minister casu uo doen onderzoeken of er iets hapert aan de werkwOze der commissie en is hü zoo hem dit mocht biyken bereid eventueele stoornissen in haar arbeid uit den weg te ruimen opdat de voorstellen der Staatscommissie die door duixenden belamratelknden verbeul worden spoedic kunnen wortien tegemoet gezien Van den heer Marchant aan den Minister van Buttcnlaodsche Zaken Man en vrouw zulleu w trden Neon antwoordde hij noiseh dalheb ik niet i Wie ih het lian vruog zij Oeh uHcen een oude man i antHoordfie liij niet voorgewende zorgeloosheid die haar met urUging f Hij woont in hetzelfde huis als ik Zij giinilaetite tegen hem maar nam hem n erp op Ildlp je hcNiii ala gezelschap meegebracht Dat m juist ietH voor j i althd zoo betiaehtzaain voor anderen N moet ik gaan er wordt vanavond een groot din r gegeven en ik heb gezegd ij it ik bi ofdpi n heb maar tiemge van de bedienden zonden mij kunnen len Ni zilMliildde dat hij hnar In dearmen sloot en een kue op de tj pen dntkte Denk er aan Wa ftt geduldlf nog e m poosje Ilet heestcrhoflchje bereikt hel bend wndhHe ij hit hij wpgging t volgde hoin toen op een veiHgen afstand h scniit door de heg van rhododendrons De wijze waarop hij haar vraag hetreffende zijn makker beantwoord had mankte haar arhtipiochtig en achtirdoehtig te zijn en haar vernioedenf niet na te sporen was Iets onmogelijks voor Marie dus wilde zij den vncw van haar bezwarend tt min naar onm zien Een afgriiaelyk dialect spreekt de S heveningsche bevolking Wat in dat dorpje toch de uitwerking is van alle onderwysT Het is erbarmelijk e i verhaal van een Scheveninger te moeten aanhooren zijn taal lykt evenveel op Hollandsch ala boeren Frieseh er op lykt Men beweert al jd dat de taal in de visachersplaatdB onder invloed heeft gestaan van vreemde talen maar dan is die invloed toch zeer sender ling Het zou de moeite waard zi n om een Scheveninger esperanto te hoeren praten By een Internationale taal la het natuurtyk zaak dat de klanken altyd zuiver worden uItgeaprok B Er is letteriyk Biet ééne klank dlea df St trfé U ngv rwiArti r ttf spreekt In den Haag werd vroeger veel Fransch gesproken Die mode is ontegenxeggeiyk veelal verdwenen Dat is een deftig doenery geweest die voorby is Hetgeen maar gelukkig is want de verhalen onrer de kwaliteit van het Fransch dat er gesproken werd moet niet al te Iwst geweest zïjn Daarover heeft de oude professor Jan ten Brink in zyn typeering van de Haagsche dames en heeren indeiïyd een gezellig iKtekje van open gedaan Vele ouders hadden de gewoonte om onder elkaar Fransch te spreken zoodat de kinderen en de gedienstigen de gesprekken met konden verstaan Paedago sch noch tactisch waa het maar het was deftig Vreemd dat het woord deftig zoo alles uitdrukt en toch met nader omlynd kan worden wat het beteekent Deftig is weer iets anders dan voornaam er zit altyd iets van ironie a het gebruik van het woord deftig veelal iets van quasi voornaam van gewild chique van opzettelyk gewichtig Een chevemnger met een hoogen hoed op vindt zich zelf deftig een ambtenaar met uen uitgestreken gezicht en een gekleede jas is deftig Deftw i het laat te eten naar Mengelberg te gaan luisteren Kur haus te bezoeken thee te drinken in Royal Feuilleton Tf wiB het maar u bent het vergoten zcido hij hoos Nu het i ni mr goed dai ik niot alleen voor dit ide wijvon gepraat hier gekomen ben Ik heb hier nog andere zaken Blijl hier zitten wachten Ik moet itaiiand spreken Begrijpt u ii moet hjer Wiichten Do oude man leunde rtt hterover en knikte Ik wii wuchten zeido hij luRteloiiH Oil zijn oogon werdett starend znmier uitdrukking L iefllle had i werlrtnjgdijk geluisterd znndcr de minste belangstelling en toen de jongere van de twee weg ging keerde zij zich om en de stoep afgaande ging ziJ naar de steenen hank waarop de odide man zat Wl t u niet naar binnen gaan om wat to rusten vroeg zij op een zaohteren toon dan zij sinds weken gewoon was ïlij doeg de oogon naar haar op en keek haar een oogenblik zwijgend aan Ne©n Ijady Morle noen zwd©hij toen Ik wil hier blü ven zitten zoo üp ik beloofd heb Lucille schrikte en zü bloosde over den naam dien hij haar gaf Besloten iiro een der bedienden naar hem toe te 7 nden p ng zi vlug de etoep wecm op Vele menschen waren op hei terra gokomein en wachtten top haar een oogenblik daarna luidde de etenrtbel en het voorval ontging haar Waar is raiss Vérner vroeg mevrouw Dalton toen men zich naar de eetzaal begaf MiHH Verncr heeft zwarehoofcHi jn iiiüvroiiw zeide een bediende ji dat oogetil lik stniMl Marie Vermsr met SindJiir in hot heesterboschjc Wat ben je roekeloos en dwaas monipolde zij leunend togen zijn arm en kijkend naar zijn zwarten knevel aiflot zij hein aanbad Waarom kun je toch niet godnhlig zijn limroï Geduldig hervatte hiJ haar met de oogen verHÜndend Ben ik dan met geduldipj gewepHt f Heb ik dan niet gedaan wat je mij vroeg Ja ja ie bent een lieve gtoede jong n lyompelde zij verzoenend Maar waarom kwam je nu eigenlijk hicT Waarom kon ie niet nogi een paar we en wachten Wij mias l arraeouTt en nog anderen gaan spoedig naar Londen en dan zou ik je gezien hebben Ik kon niet langer waoht n onderbraki hij haar driftig Ik Boakte om je gezicht te zien O Marie ale je kon zien hoe ik we een uur lang Htaar op je portret in mijn eenzame kamer Marie ik kan niet langer wachten ik ben gekomen om je dat te zeggen Je moet mijn vrouw worden Het gaat mij nu zeer goed mijn salaris ia verhoogd en ik word beroemd Marie Ik kant 1 niet wachten Bepaal den dag Zij ging vah hem weg zelfs haar lippen worden ble maar toch gÜmlaffite zij valsch Wat een vurige kopipt tf Jbngien ben je mompelde zij liefkozend Ik geloof dat je niet iiiij zou willen wegllooI en en mij met geweld trouwen Waar zij aaide hein in het gezicht hel nog een paar maanden gwluld Sinclair befile en dan nu ik zal maar niet zegigen wat dan Maar nu moet je nle langer blijven bet huis is vol menschen I at weet ik zei hiJ mistroostig Allemaat fatten en zeker jou allemaal naloop©n fl ik wpot het O Marie Iioe kun je zoo gevoellooR zijn Onaira me denken geen ongï nblik aan een arme gezelschapsdame Het is de groote miss Dnrracourt voor wip ij alleen oog heblien Ga nu hcate het wordt laat en men mocht je eens zien Ik geef er nietfl om Daar irf slechts f f n nwn voor wien Ik bang frt n zei hij gemelijk een groote jachtopziener Hij en ik hadden een twist samen toen ik hier de laatwte maal was Ik wil ham liever nic4 tegenkomen Harry Heme zei Marie bedaard lUj 18 voor goed weg Je In hoeft r iel hang te zijn hem tegen to komen Maai de plaats is vol jachtopzieners en bedienden je moet nu gaan lieve Goed stemde bij toe haar knorrig kuisend toen scheen hij om zijn roetge el te denken TforHt vervolgd Tk ben niet alleen gekomen mompelde Hij pl tfjbn Niet alleen Wil je daantnee zeggen dat je aan iemand verteld hebt dat dat jij en ik