Goudsche Courant, zaterdag 21 augustus 1920

te tekort aan inweren ttfdciu den oorlöir ontatUD t dekken Met betrekkidff tot d ontnuuewten ia ttet jaar 1919 tntotaal ƒ 96 4ai 7 H nnUeit naast de inkomsten uit handels en bedrufskrioften hier te luide ad mém f 91 614 meldiDff te worden jreaaakt tbs de rlik sHubsidie veriiooffd op ƒ BOOD en de dertiende faarl kache uitkeeriuc tui de directie der OovtearUkeclie Handel eb Readertien ad ƒ 790 De Haatachamifi m NÜTeiiieid bleef de nteeoifrinc de jaariyk9Ghe subsidie ad f 100 toekennen Coagrea voor Opmbare Gezondheidsregeling Gistena ia bovengenoemd congres te a Gravenhage voortgezet waarby Ia behandeld De beatrtiding van geslachtsziekten Prof dr S Hendels da Costa en arts W H Veldhayzen traden als praeadviseurs op en gaven een Inleiding De heer da Coata nam het eerate het woord Of wy nu meenen dat de ziekte zich uitbreidt of niet uitbreidt verhindert niet dat een groot kwaad nog steeds voortduren biyft en wy moeten trachten dit zooveel mogetyk te verhinderen en te b tryden Spreker kwam op de volgende drie panten neer lo De opleiding der apecialisten die in aantal lang niet voldoende zyn Er ia geen andere opletdittg dan als aaaistent aan klinieken of poliklinieken Het aantal universiteiten i daarby over het gelwele land zoo gering en dus de universiteitaziekenhuizen in dit opzicht zoo onvoldoende dat er eea dringende behoefte gekomen ia aan streng wetenschappeiyke cursussen op dit gebied 2e Het behandelen in deze klinieken laat in veel opzichten te wenschen over Dikwijls door Jiet niet in byzondere klinieken opnemen worden vele patiënten aan het onderwys onttrokken het en de opleiding bemoeiiykt Spreker aditte het gewenscht in dit opzicht te komen tot aparte poliklinieken met btigebouwen voor nachtverblijf rustplaata en observatie Se Het beschikbaar stellen der geneesmiddelen is een zaak die wel eens ernstig onder het oog gezien mag worden Na den grooten stap door prof Ëhrlich gedaan zyn vele mlddeloD gekomen die echter alleen in het buitenland worden vervaardigd Spreker meeude in dit opzicht maatregelen te moeten nemen om het vervaardigen dier geneeskundige middelen binnenslands te doen plaats hebben Eindeiyk kwam spreker tot de volgende vragen die hy ala dringende noodzakelijkheid gevoelde Moeten de gevallen der geslachtsziekten niet openbaar gemaakt worden en moeten zy niet een verplichte medische behandeling ondergaan i De heer Veldhuyzen beatreed het brute optreden dat men in sommige landen toepaat Vervolgens werd het woord gevoerd duor dr W H van der Meulen die met klem betoogde dat er behalve een wetteiyke verplichting ook een zedelyke verplichting is en die buiten de openbaring en de verplichte behandeling der ziektegevallen om ligt in een onderzoek voor dat het huweiyk plaats vindt Dr Nich Bromberg wees op de dringende noodzakeiykheld om poliklinieken op te rich ten Spr beval de Zweedsche wet op de beatrydiiig der geslachtsziekten ernstig in de aandacht der aanwezigen aan Deze wet staat vóór een groote propaganda omtrent de kennis met de besmetting en gevaren van venerische ziekten een verplichte behandeling der lijders en een van staatswege kosteloos aangeboden behandeling De heer Abrahams wethouder van Amsterdam meende dat men by beatryding der geslachtsziekten niet moest aandraven op openbaarmaking en verplichting Prof van Leeuwen meende dat men tot betere en directe resultaten zou Icomen door zich niet te verliezen m de speciale vragen van het verplichte of niet verpli tite behandelen maar door te blijven staan by de volgende punten Hoe kan de Regeering ons steunen in den strüd tegen geslachtsziekten bekend met hunne besmetteiyken toeatendr die ondanks medische waarschuwing doorgaan met een gevaar te zyn voor hunne omgeving van rechtawege gestraft worden De namiddagzitting werd gehepl gewijd aan het debat Hierby stelde de voorzitter de vraag welke nu de maatregelen zyn die het congres nemen kan tot een sterkere en intenser atryd tegen venerische ziekten Prof dr S Mendels da CoaU verklaarde zich tegen aangifte van den medicus maar meende dat de aangifte der lydern van veneriaehe ziekten geschieden moet door gezondheidscommissies die bevoegdheid krygen tot oproeping en onderzoek Hierna werd de arbeidawyk te 8cheveningen bezocht TE HUUR Een Vlfinkel op eersten stand groot 7 70 M X 4 60 M met zeer in t oog vallende étalageruimte en afzonderlijke gelegenheid voor bergplaats van kisten enz Electr verlichting waterleiding en desgewenscht gas Br onder no 5056 Bureau GOUDSCHE COURAbfT Markt 3t Tweepersoons Auto merk SAXON afneembare velgen met gemonteerde reservevelg enz 4044 10 Zeer weinig gebruikt en z g als nieuw RIJWIELMAOAZIJN J HULLEMAN LANBE TIENDEWEQ t SOUDt Ttlitoon 360 De TerhooKÜiR ran het Poattartcf WU lezen in het Vad Waar de post in dit Jaar met een tekort van naar schatting ruim neg itien millloen zal werken is het redelijk dat de reffeerioi veirfiooginK van het tarief voorstelt Het enkelvoudige porto van brieven tot 20 frram wil zU van 7H cent brengen op 10 op 16 cent tot 100 gram en dan 6 cent voor elke 100 gram meer De briefkaarten biyven 5 cent kosten Drukwerken zullen voor de eerste 60 gram 2 c it kosten inplaats van 1 H en 2 cent voor elke 60 gram meer Voor gewone aaateekeaing van stukken wordt 12H cent gerekend by aangegev n waarde 2 cent voor elke ƒ 100 met een minimum van 16 cent Monsters doen 2H cent per 50 gram met een minimum van 6 cent Nieuwsbladen zullen kosten 1 cent de 60 gram Dit laatste is echter een maximum dat de regeering niet aanatonds wil invoeren Voorlooplg stelt z voor 1 cent voor 66 gram 8 cent tot 160 gram en voor elke 60 gram meer 1 eent Wy hopen dat de regeerfng ook deze voorloopig lagere verhooging van de frankeering der bUden zal terugnemen of andera de Kamer haar niet zal goedkeuren Het Is niet alleen uit eigenbelang dat we dit zeggen Door de verhooging van het briefporto zullen de bladen reeds aanmerkeiyk worden getroffen maar we willen daar niet tegen opkomen hopende op de verlaging die de regeering in uitzicht stelt Eoodra het bedr f het kan lyden Maar door de verhooging van het porto der bladen worden in de eerste plaats de abonnees getroffen By het minimum tarief wordt b v het porto van one avond en ocht idblad belde verdubbeld We zullen verplicht zyn dat onze abonnees in rekening te brengen Met andere bladen zal dit evenzeo zyn En OU denke men niet gering van de verhooging van den prijs van een abonnement met Jule guldens in het jaar vooral nu de enorme styging van de bedryfskosten reeds verhooging heeft noodig gemaakt Een klein staaltje van de styging het pa pier voor de adreastroc n kost nu tienmaal zooveel als vóór de duurte we t wiïgen nog maar van de styging op de belangryker posten van het bedryf In UI van gesinnsn moet er tegenwoordig zoo op de kleintjes worden gelet dat loo n verfiooging van den abonnementsprys van bet dagblad een verrassend groot aantal noopt het abonnement op te zeggen Ze nemen dan een klein blaadje of gaan met anderen samenlezen Velen scharen zich allicht by de menschra die In het geheel geen krant lezen Toevallig kregen we vandaag nog een brief van iemand die er geen leest Maar het overgroote deel van het publiek kan niet buiten zyn krant en zal dus meer moeten betalen Daarby mag het belang van de pers zelf ook gelden Het is voor verreweg de meeste kranten tegenwoordig een heel moeiiyke tyd Men weet dat tal van provinciale bla den weekbladen en dergeiyken reeds zyn opgeheven Anderen kunnen nauwelijks in stand biyven Alle enkele uitzonderingep daargelaten zitten in de zorgen Op den duur moet by vele bladen het g alte er onder jyden Hen kan voor redactie en medewerkers voor telegrammen minder uitgeven En zoo voort Men heeft wel gezegd dat de ontwikkeling van een volk kan worden gemeten naar het aantal bladen en tydschrlften dat er onder verschynt en aan hun verspreiding Ona land bekleedde naar dien maatstaf een eervolle plaats in de wereld stands belang wordt er dus door geaehaad ala een verhoogd porto van de bladen hun verspreiding vermindert En dat zou het ongetwijfeld doen Maar het geld moet er komen zal de regeering antwoorden en waar men de belasting ook wil heffen stuit men op verzet Zeker maar het blijft even waar dat de druk op de eene plaats beter verdragen wordt dan op de andere En we meenen dat et voel voor pleit wel te overwegen of men Koed zal doen de bladen die wc spreken nu in het algemeen een hachetyk beHtaan hebben met deze porto verhooRJng nog meer te benauwen Kou ei op het bedryf van de poat zelf zoo willen we ten alotte vragen met een commercieeler beheer niet op de adminlirtratie heel wat bezuinigd kunnen worden en uit lift bedryf meer winst zUn te halen Daarmee zou onderstellen we het tekort van dezen dienst aanmerkeiyk kunnen aünken Tandarts Oostirigh hervat so y lo Maandag de practijk LEERT FOTOaRAFEEREN GROOTE VOOKRAAD FOTO TOESTELLEN en BFNOODiGDHEDEN faruil a van Gamer Eeniga gebruikte Camera s 5049 TE KOOP 20 Tb TUKKER FOTOHANDEL Achter de Waag Gouda Oorlog aan den oorloff is thans eerst recht het parool dat de arbeiders in Euiopa elkaar toeroepen deze sfrydkreet gerechtvaardigde contra dictio in dez heeft voor t oogenblik het oude devies Prolctariërs van alle landen vereenigt u ovetatcmd Het vereenigt u zeide eigenlijk al geaoeg al voor 914 wilden de socialisten geen oorlog e streefden naar de ioteni itionale en de leden van den Bond die zijn vertakkingen in alle landen had mochten niet tegen elkaar de wapens opvatten Toch ontstond de volkerenkrijg en tóch trokken Fransche en Duitsche socialisten tegen elkaar te velde tot teleurstelling van de idealisten die hadden gemeend dat de socialisten in alle landen als één man zouden hebben geweigerd dienst te nemen in de respectieve legers Zelfs by de leiders waa er eenige ontmoediging te bespeuren de oorlog het ten strijde gaan ook van de sociaaldemocraten leek een bewiis dat de Internationale veel minder krachtig was dan ze hadden gedacht Hun volgelingen waren niet minder gedesillusioneerd en onder den indruk van de algemeene deceptie moesten de leiders hun optimisme wel terugvinden wilden ze de groote massa het geloof aan de raogeiykheid van een heilstaat in de toekornet doen behouden En ze hervonden hun optimiebiMhw kUk op de dingen en gingen uit om hun aanhangers met nieuwen moed te bezielen Wie in den winter van 1914 l5 gelegenheid had vergaderingen der sociaaldemocraten bij te wonen heeft telkens weer op verschillende manier maar met dezelfde bedoeling kunnen hoorcn betoogen dat de Internationale den oorlog wel had willen tegenhouden maar dat ze te zwak waa Dat was de schuld van de arbeiders lelf die zich nog by neutrale of christelüke vereenigingen aansloten of ongeorganiseerd bleven Dat was uit den booze en altijd weer volgde het refrein Sluit u aan bö de S D A P de S D P etc al naar een Troclstraman of een Wynkopiaan optrad Indenlaad in de laatste zee jaren is de Internationale sterker geworden De duurte de levensmiddelenschaarschte en de ontevredenheid hierdoor ontstaan maakte dat de lokstem der Rooden gretig gehoor vond in andere landen zoo goed als in t onze en dank zü dien ruimen toeloop telt het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen nu 27 millioen leden een aantal waarmee de mogendheden in bepaalde gevftllen rekening dienen te houden Een wereldoorlog tegenhouden neen dat zou zeker niet kunnen al was t alleen maar omdat ais t puntje by t paaltje komt de aanhangers der Internationale chauvinistischer zouden blyken dan ze zelve beveelt aioh beleeft aan voor het transporteeren van P i a n o s Oritels en Brandbaiten enz enz VERHUIZINGEN Berging van INBOEDELS 2823 Aanbevelend 15 L M POLaERVAART Tel 344 Turfmarkt 1 GOUDA Zenuw lö algemeen Het beste bestrijdingsmiddel i een koker Mfjnhardt s Zenuw tabletten Deze geven een heerlijke kalmte en nemen slapelooslieid gejaagdheid en zenuwachti hoid wegt 5035 20 Per koker 75 ct 3 kokers f2 16 I Bij Apoth en ProgiBten j ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 Llkdoornplelsters Likdoorntlnctuup Ealtzalf SANGUIIIOSE Vinum Sangulnosum in vacuo Krachtig zuiver plantaardig middel bij bloedarmoede zenuwzwakte algemeene verslapping Heeft geen schadeiyke nevenwerking Tweemaal daags een eetlepel is in Ie meeste gevallen voldoende PrÜH per fl ƒ 2 6 fl ƒ ll 12 n f 21 5034 25 Bij alle Apothekers en Drof isten VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag OBMINGDE BBRICHTEN Ob Vrouwe van Darracourt door UHAKLES OAKVI k Ueaulhorieeerde verlAlliij t i 1 P WESSELlNK v ROSSUU Nadruk v rtKiiiaii 175 Al 2ij geïion hiid dat het een vrouw zou zij maar al te i erhmigd g weeat z jn nt dan zou zij het als excuus gebruikt hebben om met Sin ÏÏL m vanden uaen man met zijn vaalbleek gelaat it haar verwonderde haar Kr e een reden üijn behalve om geT t dat er Sinclair foe bren Ijoo n ouden man mee te ZZ v besloten er Ww te komen wat de reden was kroop voort lot dicht achter hem loeZ II h wgaamie bent u klaar Ik heb do peraoon gesproken voor wie ik kwam nu d 1 j te gaan ue oude man aloog er geen acht op momi IJ E K ie oude gek mompelde Sinclair Hei t rg irat r ii rakTr Xh r Ernstige trambotaing Gistennor en stak te Rotterdam een vrachtauto met tiwee bywagens van de gemeeatereiniglng te Rotterdam de rails der Rotterdamsche Stoomtram by de BrielBchelaan over Er arriveerde juist een tram uit Oostvooroe Dese kwam in botsing met den taatsten bywagen en het gevolg was dat de locwnotief van de tram omiviel Het poatrijtuig derailleerde en werd gedeeltelyk remleld van den volgenden wagen i 4 het balcon ingedrukt De btjwagen van de auto werd geheel vernield De machinist Louwen en de etoker Steendyk wisten door het spoedig afsluiten van de kranen der locomotief verdere onheilen te voorkomen zy ki gen zelf geen letsel evenmin als de remmer Kamp die züch op den büwagen bevond doch er tydig afsprong De schade U zeer groot Het tramverkeer was langen tyd gMbaakt Ook lyn 9 van de Elecirlaehe tram ondervond groote atoomie Weer poatbladen Kr zullen volgens de N R Ct weer postblailen in gebruik worden gesteld en wel mi t zegetafdrukken van 6 7H en 12H cent en d briefomslagen met een zegelafdruk aa 7 4 of van 12 cent N d falit kaat Be algemeene vergadering van de V r eeniglng Het Nederlandsch Fabrikaat zal 21 Sept te Haarlem worden ehoudea ADVBKTENTHN By mUn vertrek naar NederlandschIndië Vrienden en Kennissen miJnharMtJken groet en tot weerziens I M ROOD a b B s Johan de Witt Amsterdam 21 Aug 1920 1 Laajc watw Men meldt uit Culemborg aan het N r d Dag De waterstand op de rivier de l k ia on het oogenblik zoo laag dat het in en uitvaivn ran de baireo Toor beladen achenen en booten zeer motltfflt gaat De Brandstoffefl Coiiiiiiissie maakt bekend dat vanaf heden wordt ingetrokken de bepaling dat op het winterrantsoen 10 eenheden brandstoffen kunnen worden besteld t rwljl ook niet meer het volle rantsoen kan worden besteld op kaarten vo rgroot gezin ouden van dagen en leskamej a Vanaf Maandag 23 Augustus kun worden besteld door degenen dl nog niets hebben steld Op het WINTERRANTSOEN 1 Eenheid 1 H L ANTHRACIET ad ƒ 4 10 1 Eenheid 1 H L STEENKOLEN ad ƒ 3 45 Eenheid 100 K G BRUINKOOLBRIKETTEN ad ƒ 3 85 uf 1 Eenheid 1 H L STEENKOLEN ad ƒ 3 45 Eenheden 4 H L GASCWES 5 J P f tf t Op kaarten voor groot gezin ouden van dagen en leflkamers 1 Eenheid 1 H L ANTHRACIET 1 Eenheid 2 H L GASCOKES Op kaarten voor kamerbewoners 1 Eenheid I H L ANTHRACIET 1 Eenheid 1 H Li EIERKOLEN 1 Eenheid 2 H L GASCOKES liet publiek wordt er nogmaals opmerkzaam op gemaakt dat 1 Eenheid Gascokes op het winterrantsoen moet worden besteld vóór 15 September aangezien deze anders komt te j rvallen Houders van kaarten voor zomerrantsoen worden er opmerkzaam op gemaakt dat na 15 September geen bestellingen op het zomerrantsoen meer worden aangenomen De Brandstoffen Commissie District Gouda 5048 100 STADHOUDER Directeur UiTVüËRING vau GEWIJDE MUZIEK in de GROOTE of St JANSKERK te GOUDA op WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1920 s avonds hslf acht door W J M V BUSTERVELD Ten r en ANTH v d HORST Orgel Werken van J S BACH MENDELSSOHN J W FRANCK CESAR FKANCK GUSTAV MAHLER e a PROGRAMMA S tevens bewijs van toegang a ƒ 1 26 bfl Mevr de Wed BOUMAN Dubb Buurt en Boekhandel J DE YEN Wwdstraat tevens s avonds aan de KERK 5059 40 I MIL Mil ü REPARATIEINRtCHTING 1 06 6lOll6 lU lW HANDEL IN Lederwaren Portefeuillps Portemonnaies enz KyiT TE B I OSCOO P Dezf week brengen wU uil LOET BARN8TEIN FILMPBODUCTION STANDAARD l HOGKAMMA VOOR NEDERLAND ALS HOOFDNUMMEH VIJANDIGE HARTEN i root Kentimenteel drama in 7 ActMi Het aangrüpend verhaal de grootsche enscèneering en het overweldigende apelin deze film zal de koudste menschen diep ontroeren 5064 40 Verder een dolkomische 2 Acter DE COWBOY S GAAN UIT Wi KOOPHANDEL TABAK NIEUW I Kroltabak merk GOUDA VOORUIT mooi lang van draad en zuiver prijs 40 oent f er half pond BRUINE KRUL fl per pond GOUDSCHE KRUL 1 10 VIRGINIE PRUIM 1 70 PORTORKX P R 1 20 D G VAN VREUMINGEN Wijdstraat 20 Gouda GOED OITGEÏOEID fllVlINEU levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 QOUDA Tel Int 82 59e Jaargang ¥ aaMag 23 Mgiislüs 1920 fiOÜDSCM W8A VT d Tr©rtexi t e bls d rooa 0 o a ca VEBSCHUNTDAGBLIJKS BEHALVI ZON BN PBSSTD AOKN ABONNEMENTSPRHSi per kwartsal fiü wr WMk 17 iij TT Op d voorpagüM 50 hooger Gewone dvertentjëii en incuonden mede MlinfM bü contrmet tot iMr reduceerden prils Qnota letten en rudea W nl n bertkenil nMr plMtinUarta AdvarlenUën kunnen wonian Imaiondw dwir toaaekfikMMt u aaUade Boakkaadelaren Adverteotlabureaux en onsa Agantan Bedactie Telef Interc 545 Bureau M A R K T 31 G O U D Aa De houding der arbeiders De invloed der Internationale Manifest van het I V V PooJsch guccesbcn Frsnlixuk vóór ffematigdheid Foch verbiedt overschrijding der ethnografische gren Poolsche legerafdeelingen in Opper Silezië V rdacht malting beschuldiging en pcotest In lOittowitz rust Vele plaatsen in handen der Polen Kortstondige Radendictituur HongaarschOostenrü ksch grensincident Onlusten in Ierland Een martelaar ONS OVERZICHT Admfatetratiei T M latere t hoofd van Pultusk te hebben bwtet Due verrichting bedreigt den eenigen weg die den vooruitgeschoven Ruaaiaohen trp wn MIawa en Soldau oog voor den aftodit open blijft De Poolsche troepen op het front ModllnDanzig vervolgen deze RuBsische afdeelingen intusschen In den overwinningsroea is er alle kans dat de Polen in blinde vervolglngaüucht de vluchtende Roauan zullen blifvon nasltten en daartloor de ethnograftache grens aangeduid in t verdrag van Versailles en nader uitgestippeld door lord Curzon zuUen overschrijden om de Russen op hun eigen gebied aan te tasten Dèt zou m D te Parijs weer wat te rg vinden Maarschalk Fodi die naar beweerd wordt het krijgsplan voor de Polen heeft opgesteld zou daarom ziJn Tot niertoe en niet verder hebben laten hooren Hü moet gezegd hebben dat he doel der Polen behoort te zijn de roode troepen tot buiten de ethnografische grenzen van Polen te dringen en de Poolsche troepen moeten onder geen omst ndighc £eo uitgezonderd oogenblikkelijke strategische noodzakelijkheid ten Oosten komen van de lijn lie door den oppersten raad als de oostelijke grens van Polen Is vastgesteld De Polen eulien jverstandi doen hiernaai te luisteren Wie Kwt hun dat God May hun gunstig gevind cal bll ven het 1 4 beter ten hahre halt te houden dan ten heele t dwalen Zetten ze den opmarsdh 0 Ku i8isch rondgiebied roort dan ïou de krygflians zich weer iwel eens opnieuw en dan in tiun nadeel kunnen kesren Ook zou er dan van de vredeseonferentie te Minsk vooreerst niet veel terecht komen Of men nu te Miin k iets brouwt en wat weten we niet De Poolsche delegatie bewaart nog atee l8 het diepïrt wligen Misschien vragen Trotsky en de zÜnen de besprekingen o n te waohten tot de Rumen weer oen gunstiger positie itttMNnen Op hommige deelen van t front o a in den Boogenauunden Corridor verdediigen de Rootlen zich bandnekkig toch moet hun positie ook hier met biina onhoudbaar DuitHchlaiMl d onluatra in Oi p r il xie sou hebben In de hand XMrerU en b schukUffinfr wMrte n d Ouitatdis geerlntr te Pttriia al moet Mibw oivr testeeK Te Xattoiwits is de rust w ar asoo mmkI als hertftekt De tHnet tiiur t Mp a luJn den tocstwid volkomen meester D orvmtanden van Kattowitac ciin daareat raa nog geheel in handen der PootodM QsAaiideiinioB die Zaterdax hun verriehtioireii tot den KMite Pless dOwn uitgebraid Dftar hetiben ij in het gehucht AnIuUt den rooden haan laten kraaien Op aoounJffe plaatsen I 1 het tot xware en bloedige vechten gnomen tusschen de veiUolMfalapolJtJe en de oovrtandetiogen D velUffheid politie is wat getal ea bmvwenintr betreft In de minderheid en heeft h t buiteagciwoon hard te vonluren Het achÜni vut te Htaan kt geregekle Poolsdw müiiuten aan den epstuid deelnemen Te Beutlieii GleiwitB en in heel Opper SUeaië Un Westen van de kreits Pless ia het ffolmailt kalm wisten te zün Iets anders is het nu het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen verkort I V V uitbreiding van den Poülsch Ruasiuchen oorlog wil voorkomen De invloed die van een dergeiyke actie k en vermoedelyk zftl uitgaan is niet geheel weg te cyferen ook niet ni het echec van den boycot tegen Hongarye Hierbij betrof het een actie die moreel was èf te keuren en dio zelfs in socialistische kringen geen onverdeelde in temming vond hetgeen ons in particuliere gesprekken met toonaangevende Bociaaldemocraten bevestigd wenl Persoonlyk voelden vele socialisten het bezwaar d t in de eerste plaat 4 vele Hongaarsche partijgenooten en in de tweede plaats onschuldige vrouwen en kinderen door dien stap werden getroffen De plicht Hongarije te boycotten wen van boven opgeleg l en noode of in t geheel niet uitgevoerd Daarentegen ia zoodra de Poolsch Russische oorlog een ernstig karakter kreeg en er sprake was van entente steun aan Polen in den boezem der arbeiders zelve het plan gerezen geen munitie of troepentransporten door te laten en zonder dat het bestuur van het I V V iets dergelyks bevolen had werden niet alleen in Duitschland maar ook elders Antwerpen munitie transporten aan i gehouden Daarom is te verwachten dat het manifest door het Hoofdbestuur van het I V V te Amsterdam opgesteld en tot de arbeiders van alle landen gericht een gunstig onthaal en zooveel mogelyk getrouwe naleving zal ondervinden Aan het manifest ontieenen we het volgende In de ernstige omstandigheden waarin de wereld verkeert vraagt het Internationale Verbond van Vakvereenigingen aan het georganiseerd proletariaat dor gansche wereld om zich met alle macht tegen den oorlog te verzetten Het moet onmogelük worden gemaakt dat de oorlog wordt voortgezet De Vakvereenigingsintemationale veroordeelt op grond van het beginsel dat de volken het recht moeten hebben om zichzelf te regeeren ieder interventie van buiten af in de politieke aangelegenheden van een volk evenals elke militaire hulp welke ter ondersteuning van reactionnaire bewegingen wordt verleend Het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen verlangt van alle arbeiders zich hiertegen daadwerkelyk te verzetten Op grond van deze beginselen en overwegend dat de Russische revolutie door Polen is aangevallen en bedreigd eischt het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen dat onmiddellijk alle contra re volutionnai re aanvallen tegen Rusland zullen eindigen en verlangt het voor het Russische volk waarborgen tegen nieuwe aaovaHen op grond van de verklaring der RuBaiache regeering waarin deze plechtig te kennen geeft dat zy vrede met Polen wenacht to sluiten op grond slag van een ooafhenkeHjk Polen en van de vrijheid van het Poolsche volk om zichzelf te regeeren Gedreven door den wensch dit proletarisch en diep menscheiyk doel te bereiken verlangt het Internationale VeriKind van Vakvereenitiagen van ulle georganiseerde vakarbeider dat zy niet de medeplichtigen zullen zijn VftB het kapitalistisch imperialisme en dat z in den vol streksten zin elk trswport van troepen en ooriogsgoederen zuil weigeren De doelbewuste actie der volken moet wil zfi de menschheid redden de reactionnaire Heilige Alliance breken dl men opnieuw tracht in het leven te roe en Geen trein met munitie mag rollen gten schip beladen met oorlogsmateriaal de haven verlaten niet één soldaat mag worden vervoerd Elk voedsel moet den oorlog worden onthouden De Duitsche regeering beeft na te kNinpen tegen de communisten In Velbert waar een JUdenregeering was uitgeroepen U de otde heesteid Zaterdagochtend vroeg is een afdeeling groene politie het stadje binnen erukt en maakte ze een einde an de communistische dïcUtuur N een kort gerecht waajjn eeuige dooden en gewonden vielen zün de conununisten ovwweldigd otUwapend en gevsAgen ettomm Slechts wee raddraaiers ihi ontkomui Over de gebeurtenissen van Zatendag nog dit Nadat gewapende oommuniaten na een onbloedige botsing met de veiUgheidtrwoer deze iuuiden ontwapend Bamea lü dadelijk het raadhuis de bonken en het postkantoor ia beaiit la bat rijkdiankfHlMI eigenden U sich 100 000 Af toe 0 IM het po fbkantoor en de spaarbank vieina hun groote bedrogen In banden In den loop van den datt versoheen en proclamatie waairin de arbeidera verden opgewekt eea roode striidmadit te vormen s Avonds trachtten iite comnMinistea in vergaderingen de arbeiders van de Ihikerpartiien voor hun plannen te winnen Deze pogingen mislujcten echter In de industneele bedrijven te Velbert werd gisteren nergen gestaakt Ook het Hpoorwev tram en pontrverkeer ging ongestoord Alleen de telefoon werkte niet TerwÜl in Velbert de beweging werd on JenJrukt stak Sportacus elders weer het hoofd op n l in het stadie Koethen in Anhatt In den nacht van VhMaj op Zaterdag werd hot door lOO gewapewle aibeider die van buHenaf gekomen waren overvallen Oeoce bezetten bet raadhuis en de overige openbare gebouwen en tetten het spoorwegverkeer over Koethen stop Ook goederentreinen worden niet doorgelaten De boemel en sneltreinen worden lang een anderen weg geienden De raad van staten te Dessau zond een militaire patrouille 00 vrachtauto s naar Koeten en ook zün er afdeelingen veiligheidspolitie uit Hallen en iDessau onderwer De conunuoiatiBche onderneming is ook Het Internationale Veril 0Bd van Vakvereenigingen dringt verder aatt op het voeren eener actie opdat in alle landen de vervaardiging van oorlogsmateriaal worde stopgezet opdat eindelijk de algemeene ontwapening werkelijkheid worde die de volken van alle militairisme zal bevrijden on de productieve kracht zal doen toenemen ICameradenl In 1014 was onze organisatie te zwak om zich tegen dea oorlog te verzetten Thans sterk k or haar 27 millioen leden maar boven alles sterk door den geest die haar bezielt anti kapitaiistisch tn antimilitaristisch socialhttisch en revolutionair moet het Intenutionate Verbond van Vakvereenigingen in en by zichzelf de middelen vinden voor zijn aötle en de macht om de wereld te behoeden voor een herhaling van de gruwelen die ttékétr ons liggen I Oorlog aan den oorlog Ziedaar de kreet die de arbeiders aller landen moet vereenigen iDe Polen voelen süch eoo sterk dat ze een deel van hun troepen bobben durven afzonderen om doel te nemen aian de oi erntioH m Opper Silezië want naar latere berichten leeren waren het geen ongeregel df beoden maar wel de eliik goed gedisciplineerde troepen die de grens van het volksstemmingsgebied xijn evergetrokken en die iverschillende Duitsche grensolaatsen hebben bo et In Duitschland vin tt men deze manoeuvre behalve een schending van het vredesverdrag een zeej verdacht Mt Men gelooft dat de PoolBche opperste legerleiding die afdeelingen met voorbedachten rade naar t jrebied dat een Pransch bezettingsleger heeft gezonden beeft om daar zoodoende de wanorde te vergrooten en op die manier de Piansche regeering een retlen te geven meer troepen naar Od periSilesië te zenden En van OoxtDuitschland naar t Poolsche front is maar een stapje Deze verdachtmaikiag ie misschien een repressaille voor de aantÜging dat Feuilleton Wl A Appleton voorzitter L Jouhaux ie onder voorzitter C Mertens 2e onder voorzitter Edo Kimmen en J Oudegeest secre De houding der arbeiders die zooals we bovun uiteenzetten gewicht in de schaal legt by t beoordeelen van den politieken toestand gevoegd bij Amerika s weigering hoe antibolajewieksch men te Washington ook is om Polen daadwerkelijk te steunen IJoyd George n Russische sympathieën en de overweging dat het hoe eer hoe liever vrede moet worden in Europa maant Frankrijk tot gematigdheid inzake het geven van raad en steun aan Polen Een principieele beslissing moet nu worden genomen De Polen hehben hun successen voortgeset de troepen dv uit Demblin zün opgerukt en Siedicc en Biala hadden bezet zijn thans tot den linkeroever v n de Boeg en tot Brest Litowsk gekomen 0e Poolsche rechtervleugel staat thans ook ten 7 van Brest Litowsk Een deel van deze regimenten is over de Boeg getrokken in de richting van Kowel ten N O van Warschau In de vork van Boeg en Naref rukken de Polen op naar Ostrolenka na het brugge Oc oude man Htond langzaam op eu lol Marie s bitteren pijt wilden ze wegHliiipen toon er plotaoling een votjtHtap op de stoep klonK en ieni Bd Ik wil niijia sigaar op het terras rooken iWi was Merle die op zijn langza me geruischiooze iiianier do ateeneii treden afkwam SiiM ljiir triik den man ruw m de sdidduw dor striiikeji zoo ruw dal de Diirie I ollard opkeek om te ZUMI Wilt do reden was en hij zag U hooge magere gestalte van den markies stiiiiili in lii t liciit dut uit de venstors straalde I Op dat oügenWik kwa n it hrhl in do i ogon vnn den oiwicn man il tol er roji sprankel vuur dar heriiucnn j iti scheen en zijn lippen opcmicn en sloIer ioh werktulgelijk Jfet is do markies van MerU ci dl hij dof flirfsleronii O zoo sprak Sinclair gj nielnt Wie het ook zij hij zal ons zien en dun hebbon wij de poppen aan Itrt dansen Drommels toch ik wlhle dat ik 11 had thuis galaten Ho Markiw van Morle herhaalde de nude man mei wn inwetuligon lach alsof hij lieni niet gehoord had Ba ha daar staat hij zoo trotech alR een pauw Hij weert in het geheol niet dat ik zijn geheim ken Wat riep Sinclair rood van opgewiindenheid en den ouden tnan bij dfta arm pakkende duwde hij hem t rug op de bünk Wut i egit u tooh Dat is de Markit a van Merie niet Hecfl hij een goheimi Kom denk eens goed na do oiide man scheen geen aansporing meer noodig to hebben Ik w mH itot ik weet liet zeide hij iittd hollo rtieni en knikte met het hoofd zoodat de tango witte haren opwaaiden door den avondwind Ik weet het C aij zijn allen üüo tridsch i n lilt de hoogte alsof zij niets gedmiii hadden en nergens bang voor wariMi Wat Weet ui vroeg STnclair torviji zijn kleine oogges gretig glinsterden kom er nieo vn vc den dag Hier ga zitten IVacht 11 nu n allcM omticnl hom te binnen te brengen wilt u 1 Iit4 t gezegd dat het on eeii Klein fortulnije kon opleveren weet u wt l N u dan vimr den dag er mee Ik Markies van Merle Marit kroop zoo dicht bij de bank dat zij de jas van den ouden man zon bchiirn kunnen aanraken l e Markies van Merle van Pafracourt zeide de oude man en knikte met innige voldoonJog Ja ja hiils zr ovcel Markies van Merlc iris ik het l en Hij trok zijn mond in een siillwi grijns vreeselijk om e zien Niet meer flop Sliidair terwijl Marie de bank krainpachti p vastgreep door haar verbaiing Neen luister jonge man If hebt mil heM himpt over mijn aleoht geheu gcto u hebt willen beweren dat at ndjn kennis over de arHifltocrMie maarijdele blirf is luister en oordeel zetf Het is mij altes weer Ie hlnnea gekomen en ik kan het lUij herinneren het gisteren is gel eurd 1 Wat kunt u zich herii aerm sniet kte Sinclair Kijk © ens hei zijn dat ik oiigeduldig ja zMt tegen u was Pollard inaa r Ik tra u het was m ar voor de grap Natuurlijk weet u allee omtrent heW Wie zou hot beter weten ï Nu vertel allee dan bent u de heele U üèido man hief de wijsvinger met nadruk op Jk kende den vader va dien man daiir 1 0 zich Marki M h Merie noemt zeide hij terwijl zijn holle tem l ee de door een zekerwi trots Hi i de vader heette John Peleniere Merla Hij was een vrooliik meiis h een k ordraaier Ik herlnoAr inij hoe de lichten in dit huift hij weefi met den vinger naar den Hol een week lang hieven branden Men lnllHtf dronk en speelde kaart rt j kaarrtiieht ge iurende even dagton Hij was een wildehriis maar liij had eau knap uiterlijk en iedereen hivAd van hem Rr was geen jong ntolsje mijten in den omtrek of ij had een goed woord voor hem Br wut een mêiiii de dochter van een pachfttv Rlohtunts van haar naam een melaje in t donkere oogen en blond haar eei zeil ya gekowrei gif het J ir r Tim Ki Muar daar schijnt nlola goede van t koiiMTi Nu heb ik doi koaten gemaakt om u hior te brengerii in de hoop dat het zien van do oude plaats uw oud geheugen zuu opwekken en u zit op een baiik en zogt geen woord maar vertelt mij dat u in gedaehten bent bah I olidD man staarde voor zich uit Ljiat ons nog even blijven zeiilo hij langinaam ik herken de plaats ik heb Ijler gowoond Daar is do klok van den stal die herken ik tm het park hier Verderop is een weg naar do rivier Ja dat herinner ik mij O als u de ikt dat u zich het een en ander herinnert dan wil ik blijven zoo lang als u maar wiltl zeide Sinclair zich op de bank zettende naast den ouden man Marie bukte zich acliter hom verwonderd en veiTast Wat er ook gebeurde zij moest meer van den ouden man weten en waarom Sinclair hem hiei gebracht had Eon haW uur verliep Er watrden stemmen op het terras gehoord de pinno klonk uit de ontvang kamer on nog zaten de twee mannen daar zwijgend maar ten laatste was Sinclair s gedViJd iiiitgepiut dt zijn voorzichtigheid bepon te spreken Wordt vervttigd Iïoor eens zeide hij wij kunnenhier niet langer blijven Oie grootelui zijn klaar met © ten en wlilen nueen luchtje scheppen zij sMtlten onshier dadeliik zien en dan komt er wat ikijken Kom niea 1