Goudsche Courant, dinsdag 24 augustus 1920

ADVERTKNTUN ANTON COOPS OROaiST WIJDSTMAT M Voor de zeer vele blijken van belangstelling ondervonden b j de greboorte hunner Dochter betuigen de Heer en Mevrouw BEf KI O Vrbmiiek van orr Sandb hun welgemeenden dank Gouda 2S Augustus 5072 U GemeyliJleNili Zit in Sliipkiner sezocht door jonggehuwde lieden zonderkinderen AatibiedinKeo met prijsopgaveonder no 5074 Bureau Goudgche Courant Marltt 31 8 i f mmimi m heioeve vu milW CMIES iD liq Qeveatigd te QOUDA De Commissarissen van bovengenoemde N V maken door deze bekend dat ingevolge Artikel 19 der Statuten eene Algemeane Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op Dinsdag 31 Augustus 1920 ten UVi uur v m in Hotel de Zalm te Gouda 5089 2C COMMISSARISSEN VAN DE N V GROSSIERDEEU Prijsverlaging 59c Jaarffauff 10 Van heden af is BBNT U EEN ROOKERT Küupt laii onze groote NAPOLEON en U jreniet 7 kwartier voor alecbte 7 ceati Als Keolunemerk TIP POP 4 cent BEHAr VB ZON KN PBBSTDAOBIf rNGEZONDEN MEDEDEELlNOfiN Op de voorpagina 0 hooger Gewone adv rteutl n en instonden medeHeelingea by oootrMt tot taar t r luceerden prUfl Groote lettera eo randen worden berehiMid naar pUaterufiuM Advertentiën kunnen worden ingesondeo dtMr tuveelieiikoiiift van aoUAda Boakhandetaren Advertentlebureaux en oue Agenten 1 4 regali lOS alka regel meer ftM p Redactie Telef latere 545 jische leirer aich op ót Nitnten tenur moest trekken Hii Ttrtetde dot bti de JaatiPte tien kilometer veel in den teek Intin len weg gesira had Verschelden duloenden soldaten hadtlM d r al beproefd d grens over te komen De officier leide nog dat Ün corpe rMdf meer dan JOOO kilometer afgelegd had De dtenumng voor dan oorlog tegen Polen wau oveHffeos goed geweest Alle partüen waren daar eenMraa voor geweest In het oude tM ncona had het bolijewiame geen groeten aanlUMur I ete officieren stendön onder scheiv toezicht van de TelkecoownissariMea H l wa mü op een eofranlaaarls met een grof uitertUk en seM 4ftt soort lieden lün owm meesters Verder zeide hii dat de berelen altÜd ma gehiid hadden Voorwaarts ook nadat het strateiHaelt gevaarlük geworden waa Men had aleh too kranfarinnig ver van zfta baala w ook v n de infanterie wpwtldenl dat d oederlawr ei moeet ketnan Ann den staf van bet coroe wwtr ik kwam ahhM verroIffC d oorreepondent vond ik uitsluitend mannen tu8s Aen 30 en 36 Jaar vele goed gekleed en goede offi cierstytien De voIkseommiRsaris daar die zelf van meenJnir waa dat de bolsfewiki tnaar hun einde gingen daar de toestand onhoudbaar waa twhem mil een IntelliveBt en welopgevoed arbeider iDe Polen leven in een overwinmnMroes waar ze komen nemen se het heft in handen ook in Opper fllleBtó waar ai o niet geregelde benden zün binneMredronffoB en zich het beatuur van vele doroen en steden htüteti aangesnatiffd KatWwHn Onpein en Beutfaen ün d enlire steden in OpiwrSilaii die é PoelaelM bMKten ww niet hdiben kunnen bemachtiren Over bat algemeen zün alle diatrié t UllO uv De Poolsche nieuwsbron te Minsk beirint heel traairjes te werken ilruppolaffewüt karnt een kort weti niKize reiHl berichtje binnen Zoo wetein we mi t belauriijke feit dat de KuaeischnPoolsohe onderhandeliniren in een meisjesschool jrehouden worden een blfxonderdieid waarnaar de wereld natuurUik te hunkeren zat De RuMen hebben nu een nieuw verzdnseltJe om de Poolsche swiwKaantheJd te verklaren De Polen souden de onderhandel inaren moiooéin rekken om des te meer te Irannen nroflteeren van de nederlaajt die bet Buesiscfte leger op t oownbllk Uidt Wel beschouwd Eijn de rollen nu onwrekeerd De Russen troMoen als overwinnaars naar Minsic en de fredalefreerden die els overwonnenen te i renover hen zaten xiin nu op hun beurt de aterksten die de macht hebben om voor heneetf voordeeliire eischen te stellen Ia dit inderdaad de houding dde de Warachausche aftwwaardijrden aannenien Zoo weiDJir weet men van hun doen en laten dat men er niet eens zeker van is of z wel on de hoojrte zijn ebracht van den gewüzigden toestand misachien verkeeren ze in d raeeninir dat Warschau nojr altiJd omsinKeld wordt wie weet of ze niet srelooven dat de hoofd ad al evalJen is De Britsche bladen fulmineeren dan ook tefren de Russiache resfeerin die den PoolscheB firedc leiteerden de faciliteiten van een roede verbtodihwr met Warschau onthoudt Xaat ze de jfedachtenwisaelinB tusschen de Poolsche verte renwoordijïers en hun reffeerlwr ver ramakkeUiken roepen ze mt Da eerst tan men er over oordeelen of de Polen de besprekinjren sleepende houden Het belangrijkste van de weinijre doorjrekoimen berichten ibevestiirt niet den möruk dat de Russen zich wat insrebonden hebben als irevoljr van de sreleden verliezen Te Warschau is n l een draadloos telejfram ontwanReu dat de Son jetreeee rlnfr zich niet houdt aan de voorwaarden welke Kamenef te Londen heeft ireDubHceerd Zii heeft nieuwe eischen ireformuleerd en wil o a de Poolsche rejreerinir verplichten 200 000 arbeiders te wapenen waardoor natuurlijk te züner tiid de vorminK van een Rood lejrer tejren de Poolsche reKeerinjT zou worden vereefmakkelijkt De afwü in van de eens jrestelde voorwaarden is een verstandiire zet van de sevJets Ze kan er alleen de getixtxe aymnathie die in entente krineen fhoofdzakeliik m Ensreland en Italië zooals men weet mee verapelen Mogen we de Times b Iooven dan is de slav voor haar al efvallen Lloyd Georire em Giolitti hebben elkaar te liuaem ontmoet en daarbii zouden ze naar het Britaohe blad verneemt besloten hebben de Russische rejteerinir niet te er M BJ L I N V DE TIJDGEEST rrikhiig van 500 nummin len ovtnuun n NotaHi 6 MUUE Maandag 33 Anjiutiu 1930 PriJ o I 2aO 203 1 I 1500 2 38 l 1000 14728 I7S6If O 7789 f 20O 10735 11060 51 100 OIS 12683 Pril n vjD 90 lg ekU I3 2S1I 491 757B 9W7 IIDSO 14242 10911 18874 a EÜ23 81 1 705 116 B 4518941 44 3 5ü 91 34 12102 2 87 49 IJ 747 5li3 7637 35 31 7 1I1820 11 022 234 74 26 7732 85 731441 29 43 M 2 4 41 5 9840 98 21 9919171 429 f8 5244 65 8812210 33 1679S 83 58 2904 82 85 93 45 901881119222 U9 m 96 7828 9926 85 14553 4319310 57J 92 5354 54 7012306 5716908 82 t 44 X i 5466 61 10035 9 146 4 7619410 54 123 56 5 7926 48 10 1917053 33 56 33 51 t 3 lOti 7 43 27 17157 55 55 79 10276 12411 14710 7619913 09 5701 8109 88 34 78 fl 76 5ï09 8 01 11X7 42 491721319011 89 61 10465 5614831 78 38 1105 73 84 1253J 63 17395 1979S Jl 83 10507 12606 14916 17439 19853 51 8302 39 15 37 7U 84 69 24 1 605 42 5817505 96 18 33 14 12817 54 27 19930 80 8436 1512918 88 41 80 43 26 21 19011 92 03 75 10745 50 191764520015 88 71 54 3317722 42 72 13052 50 2920111 17 u uonen pemachtiren Over het algemeen zü n alle districten van het gewest door de Poolsche oostaind hngen bazet In den loop van Zonda 1 het hen gelukt binnen te dringen in PJeas Gdeivritfe en TamowHa Bobrysk Künwabütte en Nikolaif zün in Poolsche handen Rvbnyk hebben de Polen omsawreld Uit bet door de Polen bezette gebied van de kreitsen Kattowitz en BeutiiM zün Zaterdag vüfbonderd vluohtelingen te Gleiwjtz aangekomen Vierhoodetd werden mid lags verder getranenorteerd naar Kendrzin waar door Duitsche Opper SilezieëiM voor ben gezorgd wordt Intusschen EÜQ nieuwe vlucbteliukgen aangek unen uit den kr its Pless die eveneeoe naar Kendrzin worden gebracht Tc Beuthen heeft een strikt vertrouiw lüike bUcenkomai plaats gehad van de leiders van alle politieke partyen en alle vakvereen igingen Een commissie heeft genemal Grncier de leader van de ïeaUieerde commiiHrie in t volksetenunmgsgebiail te Kattowitz de volgende eischen overhandigd digdAlgemeene ontwapening der bevolking opheffing van den staat van beleg een onpartüdige naar avMiredifrtieid aa mengeatelde veiligbeidspolitae opheffing der staking en onmkidellüke heivattlng van den ariwid bescbertuinv van de wwrk 3513222 3813301 15215 67 37 40 38 71 40 13414 58 99 85 4 8 53 884 f 102 U S i l 3113604 15406 7 48 I 12 m B 157 1804 W 38 45 4 39 29 1120313706 37 84 204IÏ ti l V 35 198041817720508 57 26 7217 73 11344 91 97 90 20 r Ji 1 96 150 018 ffi T ï Z = 751832220753 2 ï 961391616003 4 62 w 18 88 44 se 28 35 75 21678 218 45 99 65 11537 51 182 18421 il 8 4777 7398 9316 90 63 5 49 4 S S 11024 140W 1 H H 34 9 69 74 34 3816301 74 20103 554862 75 9420 36 49 3718548 2319 53 752J 76 M 7016402 K i O 11726 UllS nl 18 4 4912 54 9026 45 26 58 43 14 75 35 97 14222 8 ISpS m nn Oe Vrouwe van Oarracourt door L UA1U E S OAHVICl druk v rb il ii 76 itn l = rl ran kxm liet een uitroep yan afschuw i n l 7 riep hii k i l wd i u dat U d d m aao de plaats en die gaarne tet voormaam ite goed in handen kreeg Maar maar oodenocht Sinclair öe kon Lord Merie het verkoopen Wa ren er geen bepaiiiHEenT Jh maar hü onttrok iicb aan die bepalingen met goedvinden van dien man daar zün soon Maar hü was süd oon niet tenmin ste niet zün erfgenaam en dus had de Markies het recht niet het te rerksvpen Neen zeikte Potlard en een üaliwwekkende glimlach kwam over zUn tÜ leurig gelaat Neen MJ had veriof moeten hebben van Harry Heme den waren erfgeunjun Maar dat deed hü nietl zeide Sinclair en daarom behooren de Hof en al de bezittin ea het tand de paehtdioeven in het geheel niet aan deae raiss Darracourt maar aan Harry Heme Hü raakte zoo opgewonden bÜ d u gedachte dat hü opsprong en Mkrie Vemtr hurkte nog lager Pollard deed een drogen spookachtlff B lach hoeren die klonk als de herfstwlnd door de bootuen uiat beweende hü rustiff De etverteden Markies verkocht wat hü niek bet recht had t verkoopen dus besrit het meteje d sc mfas Darracourt wat haar niet toekomt msMKaïry Heme looala u hem noemt of sooals ik hem noetn den Markies van Mwle Sinclair ant met het hoofd in de banden de klaine oogen half ffeslofeen HÜ dacht over het gwal na Het achaen i wo der lüh om waar t tün WowK vemiri Advertenti£n en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dvrp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterbroek door J NOOMBN Beiersche StolwUk bij eiken winkelier tot onderstaande prijzen verkrijgbaar Bericht van Inzet ƒ 2 50 per kilo 1 36 pond 0 75 half pond 032 ons fi Uitsluitend verpakt in blikken bussen De op 19 Augustus j l in veiling gebrachte Bouwmanswoning met BESTE LANDERIJEN in Bloemendaal by Gouda groot ruim 14 H A Mtaat in l od en hooging als volgt 1 Woning en ruim 3 H A weiland ƒ 16700 2 Ruin 2 H A booiland achter 1 6300 8 Boomgaard groot 16 A naast 1 1100 4 Woonhuis en ruim 1 H A weiland 7400 Ruim 21 2 H A weiland 9100 Ruim 2 H A booiland achter 6 4400 7 Ruim V i H A weiland naast B 7600 8 Ruim IVa H A booiland achter 7 BOOO Verhoogingen worden aangenomen tegen genot van 10 der hoogsom ten kantore van den Notaris Oosthaven 68 Gouda De afslag blijft bepaald op 26 Aug a3 12 uur zomertijd in hotel de Zaly aldaar J VAN KRANENBURG 070 47 Notaris II beboeft niet buiten GOODA te gaan De Pelikaan Steem WissGlierij Ververij en Chemische Wasscherij om Uw Kleedingstukken Najaars en Wintergoederen AL S NIEUW te laten stoomen of verven t is toch al hekend genoeg dat wü minstens evengoed en zeker f ocdkooper afleveren dank ziJ onze hoogst moderne inrichting en U bevoordeelt de stedelijke Industrie TBLKFOON 196 2S3 sn 476 Winkel MARKT 41 5071 0 Pabrtak an Kantoor Amerika 21 en 2S Ejc r t iiKaan AAN BESTE DING HET BESTUUR van de Woningbouwvereeniging Waddinxveen te WADDINXVEEN verzoekt prijsopgaaf ïss voor de benoodigde ophooging en het maken der rioleering voor de aan te leggen straten bU hare woningen Voorwaarden en inlichtingen bü P D STUURMAN Architect Waddinxveen 5071 20 KOKO een zuivere heldere en nlet vettc vloetstof bevordert den haargroei versterkt klieren en haar wortrU voorkomt het sphjiett en uitvallen Hoofdieer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvow dig KOKO op het haar dan wrijft tnen het lachl io Qcdcrwaartscht richting en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl VflJ stellen geen dwaie of onmogelijke elschen aan KOKO maar wij zeggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO ala ceo sulver gcaeesmlcldal voo ut Haar kan evenaren WAARSCHUWINGI Ouders denkt om uwe kinderen I Wormen veroorzaken vele kwalen Visser s Wormpoeders zijn van bijzondere samenstelling welke zeker werken PRIJS PEB DOOS 80 cent Verkrijgbaar bü Apothekers enDrogisten 2962 84 Fabrikant P Visser Em Erf8ch veen Dr N B Laat u geen koekjes flikjes of andei e z g wormmidde len geven doch eischt alleen V I S S E R 8 Wormpoeders Ut op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke ficsch KOKO wDrdt noott lo tender venc gelde buitcnvcrpaLkiny met Handelsmerk verkocht P r U a r l 0fi kltln 2 20 mlddtn 3 90 prost fitsch KOKO Shanpoo Poedert f O IB per pakje V rk Uf hwr blJ Apolkukara Urofbtca P rfwarlthMd UMB KANDtlU MERK Verkrijgbaar te Gouda bü ANTON COOPS WijdBtraat en te Schoonhoven b A N VAN ZESSEN Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Ha niatOB n Sanalosan Haamolarrln Notaris J VAN KRANENBURG te GOUDA zal op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1920 des avonds 7 uur in Hotel DE ZALM aldaar publiek verkoopen de volgende onroerende goederen alle te Gouda en wel Turfmarkt 0 Meubeliioopjas Treuwm oliede Salon en Huiflkamenneubelen als Tafels Stoelen Linnenkasten SuieKels Schilderüen Theetafels Eikenhouten Buffetten Boekernkaaten Clubfauteuila ZUden nlucheAmeMblementen Leerameufclementen Kapokmatrassen Wollenen Satjjndekenü Stroomatraaaen enz eu 639 SPOTKOOPJHSIII 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWBLIJICSPLANNKN SIIIIDISmiTMtbniiihDiM MiS lii iili ROTTERDAM Telefoon 12800 WINKEL en WOONHUIS metnieuwe gemetselde Schuur daarachter Kleiwegstraat 28 Vrü van huur WINKEL en WOONHUIS metPakhuis Raam 24 Vrü van huur WOONHUIS naast het vorige 22 Verhuurd voor ƒ 1 75 p w PAKHUIS Verloren Kost U Vrij van huur WOONHUIS Baam 18 Verhuurd voor ƒ 1 20 p w 6 10 VIJF HUIZEN Graaf Florisweg 34 36 38 40 en 42 Verhuui d 42 voor ƒ 4 de overigen voor ƒ 3 p w Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering belast zich te HAASTRECHT de heer J SCHEER Perceel BOUWTERREIN metsteenen Schuur Vierde Kade achterde vorige perc breed 7 M en diep 45 M verhuurd voor ƒ 1 p w WOONHUIS met afz BOVENHUIS Nieuwe Markt 26127 zoomede Schuur en groot terrein daarachter met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 1400 vierk M Uiterlijk 1 Nov a s te aanvaarden Bezichtiging als gewoonlijk Betaling en aanv iarding 29 Sept a s Breeder bij notitiën vanaf 23Aug verkrijgbaar 4067 63 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1795 027 Voedert uw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEN merk ster en W L L l l N M EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merkWL Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDiploma Parijs 1900 Negen Gouden MedaUles De Huid h Eindelijk Genezing 784 842 08 3298 S04 3335 63 3428 lOlü 83 21 3561 67 66 1129 73 46 360 6J7U 1252 45 6211 1300 68 31 88 86 3706 S4 569 1419 JO 6551 6634 108 0 98 15108 44 Een nieuwe ontdekking pen DD D UlilWasiihiiiiililelmrlliiUkleii 1501 3833 56 90 6625 8705 75 98 65 79 93 3983 6843 98 Ken verzachtend heelend vloeibaar uu chmiddel dat m de huid dringt un onmiddelIÜk verlichting geeft Huiduitslag Psoriasis lïingworm Zeere beenen Huieten Schilfers Korsten verdwynen door de verzachtende heelende uitwerking D D D dringt door in de poriën der huid en doodt de ziektekiemen Zalven verdtoppen de poriën en bevorderen den groei der ziektekiemen D D D epent de poriën waardoor deze in staat zUn het natuurl k geneesmiddel in Kich op te nemen Zija Gewicht in Goud Waard AGBNDA Mevr Parker lU Nelaohstreet Sneinton Ntrttingbam schryft Ik dacht dat er geen genezing meer was voor den uitslag aan mijn armen en beenea Gedurende drie maanden ben ik onder behandeling van twee dokturen geweest echter zonder resultaat Na het gebruik van 3 flesachen D D D ben ik volkomen genezen D D D is Ejjn gewicht Ja goud waard 1 8 n Veruge w rdi 25 Aug 1 u Groot of St Juakerk öitvoermi vM Gwtjd Muiiot Boleeld vorjoeken wij lerageld UMil vergaderingen ooncwten TwmakaUik Prijs van een proefflesch ƒ 0 75 en van een groote flesch inhoud 6 maal zooveel en duB veel voordeeliger ƒ 2 15 Verkrijgbaar by alle apothekers en drogisten Waar niet verkrügbaar wende men zich tot de al leen vertegenwoordigers firma IW Meindersma Den Haag Sneek Te GOUDA bij ANTON COOPS Wydstmat 29 S VAN LOON Markt GOUDERAK Advertentltn en abonnementen op dit blad worden aaagenomen door Electriaolie DrnkkarU A BRINKMAN t ZOON QOTOA L VLEGGEERT Gouderak No 14399 Dinsdag 24 Augustus 1920 ABONNEMENTSPRIJS pe7Tv r7V r ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondayablad par kwartaal f2M per week 22 cent overat waar de beaorging per iooper geaohiedt FraaiM per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA bO oDse agenten den boekhandel en de poatkontorea A0VKRTKNTIEPRU8 Uit Gouda en cmistrekeD behoorende tot den beaorgkringj 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 28 Van buiten Gouda en den bezorgfcring 1 6 regele ƒ l SS elke regel meer 0 30 Advertentlün van publieke vermakelUkbeden 16 eat per reafel Advertentiën tn het Zaterdagnummer 20 beslag op den prüs Polen Het is duB onmMWJIc een reireerln f te erkennen die zulke i rwaartien itelt De correspondent van et Journal areeft nag de volnende bijoond rheden over het onderhoud van Lloyd GeajWB met Giolittt s Ochtends waa vooral de kwestie van Dantziff het onderwerp d bespreldofren Gtohtti vroejr inlichtiffon nopene de weJSerinff van Tower om schepen met munitie voor Polen in de haffn van Dantxiar toe te laten Llovd Geoiye antwoordde dat hü een onderzoek had InarestekJ Vower zou hebben laten weton dat eeen enkel schip met wapens m ie hawen wweiKenl wordt De veTklarinjf iwt eehter niet of het lossen en vervioeroB van de ladinar is toetrestaan s Midrifws liep het ond rlioud over de heeie Oostersche kwestie an vooral over hei RujsiachPoolsche vnutBrstuk Men moet ook over de Adriatisahe aak ffespro ken hebeen JLlovd Georsre over wiens reis men elders eem e typdsche Mj zoftderfieden vindt Iheeft dus in zdn vacantie Doir wel wat anIders te Ioen dan berireo te bekltnunea of n een schonwnei stoel te liwïen luieren De internationale polilaek staat hem jfeen volkomen ruat toe en ün verblijf in Zwitserland lal hü mofelük Rebruiken om nojr eenifre zeer ingrijpende vraaratukken te behandelen Naar verluidt zou de Duitsche rijkskan elier Fahrenibacli die nas nran vacantie te Berlijn ia bqruKjraikeerd zal naar verluidt zich binnenkort eveneens naar Luizern bwefven om een aantal Ikwe tieH met den firitechen Rnnister president te bespreken Tot deze behoort on ffetwijfeld de moeilti k heden in Opoer Silezié Hierorver straks Uussea werden ontwapend en naar Holland Pruisen over rebrach4 De RusHiache venlediRinfr zal waarschünlijk eerst achter Kolno Lomsla eor taniseerd kunnen woi den ten einde ü ren rvetroepen niet in de paniek te betrekken In weerwil van hun venmowen zich uiterst vlug te herstellen zal het nof wel eeniiren tijd duren voordat d Ruasieche troepen zich opnieuw hebben kunnen rroepecren en een verdeilifninfraHnie kunnen vormen daar de I V len over aanmerkelijke hoeveelheden vlie itui en en tanks be hikken De Ruwen verklaren niettemin lut het laatste woord nwt iTeenaiins sfeHproken is Om eenuren indruk te reven van den onyvan van de nederlaa r der Rus sche Jeirera die op Warechau aanrukten wordt opiremerkft dat deze uit 21 Rusaiwhe divisies bestonden Hiervan zijn er aes vemietiitd aoht hebben de helft van nun sterkte verloren en de andere zeven zün bedrair 4net evanirennemlnff of ufveheele uiteeniaffin ËeniR nieuws uit Minsk Nieuwe eischen der Russen Uoyd Geoige keert zich van Moskou af Besprekingen tusschen Lloyd George en Gtolittl Fehrenbacli misschien naar Luzern Poolsche vordwingen Reeda 35000 gevangenen Russen over de Duitsche grens Aanblik van het terugtrekkend leger De ongeiegeidheden van Opper Sjlezië Egypte s onafhankelijkheid erkend ONS OVERZICHT kennen en evenmin met baar te onderhan delen Ook hebben zü aan Millerand evn jfemeenschappelÜke actie voorsrestetó ten einde voor Polen zün volle rechten te verkrüjten krachtens bet verdrair van Versailles een voorstel dat de Franscbe nremier volgaarne zal aannemen iden bijizondere correspondent van de N R Ct heeft den teruirtocht van het Riu siiKhe leger te Janowo een dorp op de üoet Pruitffsche grene gadejreala ren een droevig beeld van verslagen tenurtrekkende troepen Dag en nacht trekt de cavalerie traag en moe roottii Van infanterie en artillerie bespeurt men nieta iDe troepen zijn op zeer n erJew ardi rt uüi samengesteld Alle nationaliteiten van het oude Ruasische rült zijn in kleJne groepen vereettitfd Op een brug over de Orzic zie lic mil omringd seint de cerreapondcnt door CSiineexen Kaukasiërg bruine Mohammedanen uit bet Zuiden Joden Tajerkessen Duitscb Oostenrükers Van vetrweg het irroetirte gvdeeHe zijn de ileeren vrijwel tot lompen eworden Velen hebben geen schoenen aan Ik ie er ooli enkele met één schoen aan de andere voet Liluot De hoofddeksels zijn van ixAsieriiiJte bontheid AUe legers en alle schilderachtige Oostersche moties hebben daartoe buge irajren Zelfs stalen helmen ontbraken met ireheel Kt t m ifiet waar dat de troepen den indruk van een burgermassa maken ofbchoon er verscheidene in bunrerkleeding onder zün Het zand griJe van de RuseiHche uniform orerheerscht maar geheel verkleurd en versleten De manschappen zijn ontzettend moe lichamelijk en geeatelijk Velen die inDuitsche gevangenschap geweest ziin spreken een beetje Duitach en hun gesduedeni kh altüd tragisch Ihvee maanden thuis gewee t dan weer oorlog Altiid oorlog itamelen zij AIm men hun vraa t wawom zü weder in den oorlofr gegaan zün dan luult ateeds het anbwooni De koeien weg de paarden weg Keen brood Ik had een lang gesprek met den chef van len sUf van een cavaJeriekoros een goedgckleeden Joiwen intellectueel en officier vroe er ook reeds officier Hii was van meening dat de nederiaag tegen Polen van emstigen aard was en dat het Rus iHet officieele communiqué dat iri tei avoml jreIüktU di te Piariis Londen en Koane is uitffOffenren meldt dat Frankrük niet behoeft te tlenkwi dat de owereenatemMine ten aanoien van de Fooleche kwestie verloren zou sraan Giolitti h eft verklaard dat bü alle freallieerden de meest volkomen overeenstemmanir bestaat Lloyd George kwam eerstt iriatermorjren in het l erit van de officieele l evestiKinjr van de wlfziidn Ken welflte de Sovjet rejreerinjr in haar voorsteilen heeft aansrebracfat en hierdoor werd onmid dellijk de eheele toestand re Om tot de PooJMh RuatiKèe oorkw teru £ te keeren de Pelen UiWen aan de winnende haad Ze bcAiiben hftiï strÜdktwAten opnieuw jreffroepeeni en twee le rers jrevormd waaiwan het Noordelijk onder bevel van Halier ea het centrale onder bevel van Pilt edski staat en due belast ziin met het afsnijden van de teruflrtochtsweifen der vier Kusbische lexerti De afdeelin Haller heeft de liin MJawa Praanvta bereikt en inikt re ht op Üstrolenka aan De omMiiffeleode bewe inï van het lejfer van Pilsoedsk wonit onder de boste voorwaar len voortKozet Het meldt tot dusver 35 000 xevanxenen en een buit van 200 kanonnen Voljrens een Havas Reuter bericht uit Wur schöu zou het Poolsche leirer Mlawa Oatrolonka Lomsja en Bialvabrii al bezet hebben De tenijctocht der Russsn lanjrs de OoatPruiöisolie irrena is onder den druk der uit het Zuiden oprukkende Poolsche cavalerie in een paniek ontaardt meldt de L okaI Anifiiger Rusatsche aideelimren cavalerie en infantene vlucJvten in de rrootste verwarring langs de straatwezen Officieren en commissarissen trachten met de revolver in de hand de orde te herstellen Ben deel der z g vliedende regimenten heeft de wapenen weggeworpen Ten Oosten van Chorzele zïjn iristeren vierduizend Russen o a de bris a testaf van de 54e brigade over de Duitacfae grens gekomen D Er bestaat ïeen twiifel dat indien de BoiBJewiki de voorwaarden door de Brltsche re eerioir medeipedeeUi aanvaard hadden de erkenninK van het Sovjet reffieme noe slechta een kwestie van weken misschien slechts van dairen zou zün geweest doch de duidelijk firebleken bedoetinjren van de boisiewiki om een z fc arbeJderaleeer in te stellen ten einde aan Polen een SovietrepreeriniT op te drinjren door middel van geweld heeft Lloyd G ors e ten zeerste vertoornd en Éristermkldajr heeft hii verklaard dat de Rusaiche voorstellen de vriiheid zouden uitroeien Llovd Geoinre af zich na de conferentie met Giolitti jreen moeite om de e gevoelens te verbersren Naar Moskou is een teleirram verzonden dat m werkeliik heid neerkomt op een ultimatum en waarbii antwoord wordt irevraajrd te en het einde van deze week In dit telegram worden de Pransche voorstellen welke beoomm Polen ziin rechten te waarbonren pehandhaafd terwijl teven i frezinspeekl wordt ot het rebruik van En tentestrijdkrachten ten einde de veMbin linK met Polen te verzekeren Lloyd Georjre logde er noir den nadruV op dat ziin weijrerine om de olijrarchie der Sovi t s te erkennen of met haar te onder landelen niets heeft uit te itaan met het feit dat de sovjet rejreennjr een dictatuur van het proletariaat ia Hü zeide dat handhavmjf van de territwriale imteirriteit en de politieke onafhankeliikiheid van Rusland eo Polen voor alle mogendheden van even irroot belamr is zoon was maar hü is niet de echte Mar Niet Waarom niet Wijien de markies huwde wel is waar de eifgename hier in de dorpakerk en er heerschte algemeene vreug de en de zoon die man daar werd geboren en er heersclite nog grooter vreugd maai toch ia hü met de Miarkjes van Merle Naet Waarom niet De oude man staarde voor zioh zonder te zien Sinclair hield den adem in Marie greep de bank beiden wachtten Lanjrzaam kwam de herinnering terug in de hersenen van den ouden man Waarom niet herhaalde hü Omdat wülen de Markies Bessy Richards trouwde en bun een zoon geboren werd Sinclair sprong baast in de lucht en zü n tanden klapperden Kunt u het bewilzen hoe weet u bet snakte hÜ PoUaid glimlachte Hoe ik het weet Omdat ik ai hun geheimen ken Zü hadden een n on een moeien jongen met blond haar en donkere oogien als die ïÜner moeder Zü noemden hem Harry Harry Heme Zü bracht hem hier terug en was tevreden iuer te leven en te sterven zü Het toe dat men in de meenüijr verkeerde dat zü niet getrouwd en haar zoon oniwettijr was M ar ik weet hei beter Zü zün getrouwd in de kerk van St Aingelo te Flarüs in de maand Augustus nu dertig jaar cleden Sinclair sprong bewend op Zelfs met zün klein onbeholpen verstand begreep hü dat deze wetenschap wanneer ze verstandig werd gebruikt hem een fortuin kon bezor Lloyd Georjre vwejrde hier aan toe dat GrootBrittannië de dictatuur reeds vroejrer erkend had Doch de voorwaarden welke Rusland aan Polen tracht op te driniren zifn een inbreuk op de vrijheid de oaafhankelljkheid en het zeli bescbikkinirsrecht van nauwd gekre enl maar waarom stond die Harry Heme niet op en zeide heti Waarom is hy jachtopziener of wat dan ook gebleven en liet dezen man rondloopen met zyn titel en bemttincen Mij weet het met Ik denk dat dit de reden is Zün moeder offerde haar goeden naam op verborg haar huwelyk voor hem en de wereld vond het goed beechouwd te worden als het liefje van den oyerleden Miarkues en haar zoon ala een onwettig kind opdat haar minnaar baar echtgenoot het familiefortuin kon herstellen door een ryke erfgename te trouwen Het ib het is ongeioofiük stotterde Sinclair en büna herhaalde Marie Vemer fie woorden Niets is vreemder dan de waarheid zeide PollanI omber Sommige vrouwen Zün tot too n zelfopoffering in staat Men hoort dUowüIti van dergelüke gevallen Bessie Richards waa ci zoo een maar zü offerde zich tevergeefs op Hoe dat zoo vroeg Sinclair Nietii kon een Merle redden seide Pollard h£Ü worden allen als speler geboren De overleden Markdes deed met het geld van zün rüke vrouw wat hü met het züne gedaan had Hü verteerde verspeelde en wierp het weg Hü moest den Hof verkoopeni Dezen Hof Deze plaaU riep Sinclair overhaast uit Marie Vemer hield den adem in ZÜ wist wat er komen sou maar vmlanffde ieder woorti er over te keoren 4 den P s HÜ verkocht die aan den lifiT Darracourt dïe hier een kWn beaittiiiK had wiens naam veitonden waii rHoe hoe weet u het riep hü uit mdflt ik de plechtigheid büwoonde hernam de oude man langzamerhand terugainJtend in zyn gewonen staat van verdroomen Ik zag de piechtigiheid en ik heb de kopy van het register m het linksclie laatje van mün bureau Dde man daar die zich Markies de Merle noemt is niete en de rechtmatige is Herry Hemel HOOFDSTUK XXIV nctair zat verwezen naar den ouden man te küken te venbaasd om een woord te uiten Wat Marie Vemer aangaat de openbaring trof haar aia een donderslag Zü greep den rand van de bank terwÜI zü gedoken zat in haar schuilplaats en letterlijk naar adem snakte De ontdekking was verbazend en kon voor haar als zü er een geschikt gebruik van maakte een prachtige toekomst een fortuin beteekenen zooals zii nog nooit gedroomd lu d Eenice minuten die haar eeuwen toe schenen zaten de twee mannen zwügend toen bekiwam Sinclair een weinig van zün vertïazing en riep met een snik fluisterend uit 4 U8 dus wilt u zegiren dat deze Harry Hieme die aangezien is voor den onwettigen zoon van wülen den Markies de ware Markies is en dat de heer die daar staat de onwettige zoon en mets meer markies dan ik Pollard boog het witte hoofd met een plechtige deftigjieid die bÜ decc gelegenheid paste rZoo is het bevestigde hü 4 an dan oef 1 ik heb het be