Goudsche Courant, donderdag 26 augustus 1920

Bureau HARKT 31 OOUOA het belangröke resultaat voor het welzijn en den vrede van de wereld deelachtig te worden dat kan worden ibereikt door vrede met Engeland ziJn wü genegen om aan de Britsche regeenng het feit mee te deelen dat de Ruaaische rc e ring heeft besloten om in deze aangelagenhcid een concessie te doen en niet vast te houden aan de voorwaarde van in Polen een burgerlijke militie van arbeiden op de been te brengen waardoor zii volkomen overeenstemming bereikt met Ën el iKl wat betreft alle voorwaarden voor den vrede met Polen De Russische regeeria is er niet op gebrand om practische hawdelstranöacties te verwarren met theoretiBcJie nolemieken en met principieele beaprriimgen maar aangezien de Britsche rejireering in verband met deze kwestie een zuiver polemisch communiqué heeft iWDubliceei d dat gericht is tegen de grondbeginselen waarop onze legeering is opgetrokken kunnen w met vermijden voor een oogenblik ditzelfde Dad in te slaan Waar de Kngelsche tregeerm r tegen het so jet steisel de vreemde beschuldiging heeft uitgesproken van een oligarehie te zijn is het onmogelijk voor ons er niet op te wijaen dat alle staten die een andeien regeeringavorm hebben dan de onze op voor elkeen zichtbare w ze de meest werkelijke oligarchie vertooiien aangezien de vruchten van voortbrenging van gansch een volk worden geplukt door enkele bevoorrechten terwijl in tiovietRufllaml het geheel volk werict ten bate van bet geheele volk Onder het gezag van hen üie het bovengenoemd communiqué beschrüft als een vrije regeermg zwoegt een onmeteliike meerderheid voor do weinige bevoorrechten hetgeen dus wel wis een waarachtig een oligarchie is In dit verband kunnen wij steahts herinneren aan Cbiovza Money berehening van de verdeehng van het Engelsche inkomen in 1904 Rii ken S L260 6 8 Wielgeetelden £ 750 245 Armen £ 88 880 Wat betreft de werkelijk deelneming aan le politieke macht vragen w j welke regeeringsvorm daarvan meer aan de groote massa van het vollk geeft de parlementaire vorm onder welken onsamentranirende massa s ééns in vele jaren hun ateun geven aan stevig gegrondveste politieke partyen die de bovengenoemde oligarchie hetzij direct vertegenwoordigen hetzij den invloed daarvan ernstig ondergaan of de sovjet vorm onder welken de arbeidende klasse in haar werkplaats blijvende plaatselijke eenheden vormt in wier handen de plaatselijke sovjets berusten en meer dan dat de geheele administratie in handen van rle plaatselijke sovjets is Deze samen steliing geeft op zichzelf zulk een macht aan de duurzaam georganiseerde arbeidersmat aa s dat het vermelden ervan alleen al voldoende is om alle fabels af te wijzen die door de beroofde of verschrikte bevoorrechten worden verbreid en herhaald worden in het communiqué van de Britsche regeering als de zoogenaamde tyrannic van een oligarchie welke laatste feitelijk een onmogelükkheid ia onder het sovjetflvsteem aangezien de regeering onder dat dunne lippen toen zy hem hoorde Kyk zei hy haar by den arm vattende en de wyde uitgestrektheid van veld en bosch die zich voor hen uitstrekte aanwyzende alles het mönel Alle het myne Het zou rechtens het myne geweest zyn maar wij verloren het Nu heb ik het terug gekregen Ik heb het jarenlang aanschouwd met verlangende smachtende oogen nu is het teruggekomen alles is het myne Hij scheen byna bulten zichzelven van hartstochtelijkheid en vreugde Door myn hulp zeide rü Dat moet u niet vergeten markies Neen neen u zult beloond wonlen l hebt uw rol prachtig geapeeld U hebt getoond een ware vriendin te zyn Dank u mompelde zij zacht zulke woorden vergelden my ten volle voor alles wat ik gedaan heb Ja wü hebben gewonnen markies niet waar Nu u verdient het geluk dat u verwacht en ik hoop dat u het zult verkrijgen In zyn opgewondenheid en zelfverheffing bemerkte hy niet de bedekte ironie in haar stem Dank u dank ui zeide hy byna trotsch Ala ik er een woont van raadgeving by mag voegen Naar alles wat u zegt zal ik met grooten eerbial luisteren viel hü haar met vuur in de rede Ja Welnu laat er geen gras over groeien U hebt haar belofte verkregen laat haar die anel vervullen De Hof behoort U niet Matkiea voor U gehuwd bent denkt daar aan Hy knikte en glimlachte Ik weet het Ik weet het Ja wy zulleD dadelyk trouwen Er ia geen reden tot uit Da Vrouwe van Oarracourt door CHARI RC QARVUIE GeauthoriMerde vertaling van 1 P WR8SELlN v ROSSUM Nttdruk verboden 78 iiOp hem dien wy kennen 2U keek hem aan 0u8 dus heb je dé politie op ztjn spoor ïebracht zeide zü op zachten toon wik heb mü op de hoogte gehouden van Un doen en laten Ja gaf hiJ toe één woord van my en hij wordt gearresteerdl Het staat aan jou of dat woord gesproken worden Zij bleef zwijgen bewegingloos Ik zie zelde hy er is geen hoop voor Mfj Welnu ik zal dan ten minate de voJ ning hebben een schurk voor het gerecht te brengeot Met een diepen zucht ï g hij een paa of wat ven haar af Zii rong op en vatte hem bü den arm Stli wacht hijgde zy haar bleek J Je moet het niet doenl Neen ik ik mt aan de overeenkomst houden Ik wu Zy hield op en bracht de hand aan ï keel de woorden wilden er niet uit w ook probeerde wilt met ray trouwen fluisterde Jfl M wilt mi a vrouw worden T Zü liet maA Is de sSm nwten mwr hy kon POST EN VERKEER TreinTcrtragiiigeii Het U D heeft eem by den directeur van die Nederlandsche spoorwegen den heer KaJ f geinformeerd naar de voor de gTüOte massa verborgen oorxalten van het oponthoud dat op tal van spoorlUnen de laatste maanden wordt ondervondeji De hoofdpunten uit dit onderhoud komen op het volgende neer De directie der spoorwegen erkent t D volle dat de zomerdienst van d t jaar niet fortuinlük p reden is er hebben zich aanmerkelijke vertragingen voorgedaan dat is volkomen waar doch de omstandigheden die hier in het apel waren en hun belemmerenden invloed deden merken waren tijdens den lomerdienst niet te wijzigen Tot die omstandigheden behoort al dadelijk genoemd te worden dat het Amsterdamache station het centrum van het verkeer niet meer by machte is bet drukke spoor erkGer van den tegenwoordige tijd naar behooren te beheerschen wat z n oorzaak vindt in den achterstand in de uitbreidingswerken rondom het station Amsterdam Hierdoor ontstwui in dit centrum vertragingen en die vertragingen werken door over een gKM gedeelte van het spoorwegnet n andere aanleiding tot het oponthoud dat de treinendienst heeft ondervonden was gelegen m het feit dat de locomotieven van de Staatsspoor en van de Holl spoor door elkandei worden gebruikt de beambten waren aan die andere machines met dadetyk gewend en dat werkte een vluggen dienst ook niet in de hand Intusschen is deze oorzaak vrijwel opgeheven Uet publiek moet echter steeds wel bedenken dat het aantal treinen dat nu loopt oog altooa maar 76 procent bedraagt van het getal treinen dat vóór den oorlog liep nuur het vervoer op de spoorwegen heeft nagenoeg denzelfden omvang herkregen als het vóór 19 4 had Alzoo ongeveer evenveel passagiers maar nog altoos minder treinen Met het oog op dien grooten toevloed van reizigers maakt men de voornaamste treinen zoo lang mogelijk Juist om zooveel mog li k menschen te kunnen meenemen maar die zware treinbezetting maakt het aan vele kleine stations met korte perrons ondoenlijk het oponthoud te beperken tot den daarvoor toegestanen ti d en zoo worden vertragingen geboren of als die er al ziJn nog vergroot Van inhal i van verloren t d onderweg ia weinig sprake meer doordat men te kampen heeft met slechte kolen de oude kwaal waar men nu al zoo lang mee sukkelt maar die nog altoos voortduurt zonder uitzicht op noemenswaardige verbeteringen op dit punt Wannef r wij Amerikaansche kolen zouden krijgen daa zou ons dit een heel stuk geholpen heiiben maar die aanvoeren zijo ons ontgaan en zoo moeten wfj ons behetpAi met de kwaliteiten die nu te onzer beschikking taan Dat doet het echter onmogel blijven aan de machines voor lange zware treinen groote snelheid te geven En dan is er een andere zéér belangrijke factor die voor aen vlugge afwerking van de treinen m hooge mate belemmerend is t w het buitengewoon groote aantal rijwielen dat niet alleen voor zoogenaamde boemeltreinen maar ook voor sneltreinen ten vervoer aan de stations wordt aangeboden een aantal dat stee ls toeneemt ondanks het voor de sneltreinen hoogere tarief Alleen aan het station Amsterdam zijn er dagen dat er 1400 A 1600 fietsen voor de treinen worden aangegeven Het voor de behandeling van rijwielen aangewezen personeel op de stations kan niet meer dan 3 rywielen tegelijk per man transporteeren het ligt voor de hand dat de overlading van rijwielen m aansluitende treinen een maa a tyd vordert en dit fietsenver voer ip drukke stations lichteiyk kan lelden tot oponthoud Het zal met dit vervoer van i ijwtelen zo i niet kunnen biyven gaan er zullen maatregelen genomen moeten worden om daar op de een of andere wijze in te voorzien fteeds is de directie den raad gegev i bet tarief voor het fietsenvervoer andermaal te verhoogen om het aantal rijwielen Zoodoende te kunnen verminderen maar m n meende thans tegen het naderende einde van het zomer reisseizoen niet meer tot dien stap te moeten overgaan omdat dit voor talloos vele menschen een onverwachte extra hoogere uitgave zou beteekenen Het is inmiddels wel zeker dat bij najaar of winter opnieuw zal worden overwogen wat er gedaan kan worden om het fietsen vervoer op de spoorwegen te doen minderen Het wordt by len thans bestaahden toestand ondoeniyk het op deze wjjze vol te houden Aan tal van stations staan de perron vol van fietsen die met de treinen moeten worden meegenomen Zoo kan het niet langer gaan Derhalve óf een wederom verhoogd rijwieltarlef óf bijzondere voorschriften voor de speciaal drukke dagen de Zaterdagen Zondagen en Maandagen Die dagen is het reïzigersvervoer in het algemeen verreweg het drukst en in verband daarmede ook het vervoer van rywlelen De grootste treinvertragingen komen op deze dagen het hinderlijkst voor en daarom zal wel dienen te worden nagegaan wat er in t buzonder op Zaterdag Zondag en Maandag is te doen om een geregelden treinenloop te bevorderen Wiann er het pu bliek denkt dat de treinvertragingen in veriiand staan met een begm van Igdeiyk verzet van den kant van het peihoncel dan zy direct gezegd dat daar eenvoudig geen kwestie van is De directie der jipoorwegen heeft nergens de m nnU uanwyzing kunnen vinden die daar ook maar op zou kunnen duiden Er is absoluut geen sprake van De oorzaken voor de treinvertragingen liggen uftslultcnd in de feiten die hier gereleveenl zyn Die feiten betreurt men maar het zijn moeilÜkheden die men voor dit seizoen niet vermocht op te heffen Het buitengewoon drukke vervoer dezen zomer was met het beschikbare aantal treinen en de hier genoemde om tandigheden onmogeiyk zóó te vei werken dat men er vertragingen mee kon voorkomen GOUDERAK Advertentiën en abonnementen op dif blad worden aangenomen door I r OERRT Goudomk AWnTBWT l il Getrouwd Ir C FRANX c i en E J AMSINGH Beukstraat 69 H ng 25 8 20 5090 8 Wegens afwerigheld ran vermoed yk eenfge maanden wordt de praktijk van 509 17 Tandarts VAN ANOEL TIJDELIJK WAARGENOMEN door L E Spreekuur 12 IVi Voor fondsleden i TE KOOP Gevelversiering zuilen met oranjezon en gekroonde W ƒ 10 fartij illuminatieglazen in vei scliillende kleuren 6 et p stuk Bö H S HAMBURGER Keizerstraat 78 Koopman in alle voorkomende zaken 5088 16 ITaögustü imo GROOTE FEESnilJyEDEN ter gtlegenheld van den 40sten verjaardag van H M KONINBIN WILHELMINA UZONDERNEDEN VERMELDEN DE ROIITE BIUETTEM Het Comité heeft beHloten laar zicli niet voldoende deelnpmt r hebben ü fre i cn voor veraierinK en veriichtin r vun buizen doeh wel voor Straat en Buurtversiering alleen daarvoor ÜKLUrRIJZKN uit t Iqven üeelnemerH kunnen zich opgeven ot n met Vryda 27 Aug ten kantore van den hper VINGERLING Turfaingel 50 Tenemde de ingezetenen die tot heden niet werden aangekocht bydragen vooi het f eat beschikbaar te stellen daarvoor gelegenheid te bieden besloot het Comité tot n t plaatsen van BUSSEN ifoor het Koninginnefeest bH de aigarenhandelaren Firma C G VAN DEK POST Houg straat A D VAN VREUMINGEN Wydstraat H M G MOREE L Tiendoweg en firma J M NOOÏtDEMAN hoek Spoorfltraat die daarvoor gaarne hunne medewjerking verle nen ledere bijdrage ook de kleinste ih gaaru welkom l HET COMITÉ tarnt V t N HOOKER 7 Koopt dan onze groote NAPOLEON en U geniet 7 kwartier voor slecht s 7 cent Als Reclamemerk TIP POP 4 tent Turfmarkt 54 Met ket aannemen van DRUKWERKEN la elke gewenachte uitvoerinK lielast z ch te HAASTRECHT f heer J SCHEER Ouders denkt om uwe kinderen Wormen veroorzaken vele kwalen Visser s Wormpoeders zijn van büzondere samenstelling welke zdter werken PRIJS PER DOOS 60 cent Verkrijgibaar bü Apothekers enDrogisten 2962 14 Fabrikant P Visser Em Erfsch veen Dr N B Laat u geen koekjes flikjes of andere i g wormmiddelen geven doch eischt alleen VISSER s Wormpoeders Mvmrtmmri In dit Blad A C COSIJN IN ASSURANTIËN 5084 30 GOUDA Telefoon No 01 Gelden beschikbaar loor HYPOTHEKEN en VOOK SCIIOITEN AmbCenann speciale voorwaarden By jtehriftelijke aanwage po tz ooi antwooid uidei Credielbank Maurit weg 3 Rotterdam iOSS 10 STEIIO DACT YLO P OIITSCHOOL Handels Dag en Avondschool Turfmarlcl 83 OOUOA I SEPTEMBER s s aanvang der clubcursussen in TALKN I BOEKHOIIUEN 1 f HANDELSREKENEN HANUEL SCOKRESPDNDENTIE SCHOON SCHRIJVEN STENOGRAFIE enz MAANPCURSUSSEN IN MACHINESCHRIJVEN kaaien ƒ 10 OPLEIUING Ttrr DIPLOMA OllIR 2 MAANDEN Kostelooze plaatsing op kantoor KANTOOHOPLEIUING IN CIIR SHSSEN MACHINESCHRIJVEN 1 Koaten ƒ 12 50 per maand STENOGRAFIE en NKI HANDELSCORRESPONDENTIE Het maakt koperen voorweij pen als nieuw Reinigt Vv koperwerk met Monkey Brand Uw antieke koperen ornamenten Uw kranen in keuken en badkamei blijven dan steeds helder en blinkend Inlichtingen en proapectus gratia ThIXW VLUG GAAR SMAKELIJK VOEDZAAM zUn KOOPMANS GERSTEGRUTJES voor PUDDING voor PAP voor IEDEREEN N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT I76B 627 Voedert uw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEPi merk ster en W L L Iw N WH E E L merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN erkw L Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDiploma Parqs 1900 Negen Gouden Medailles GOED VireOEID DIOKWEIII levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA MtMoipjisü Trimaü Soliede Salon en HuitdusiensMbeien als TaieU Sto led Liiinwikaaten Spiegels ScitildAvüea Tkeet fels BikenbouteQ Buffettca Ba k Bkaeten CIuMauteuila Ztjd n ptueheAmeublementen LeeraoieublHttentati Kapokmatrassen Wollenan Satiiadekens Strooroatraasen enz enï 53S6 SPOTKOOPJBSHI 20 BESTE ADBES VOOR JONOELUI MET HIIWKLIJKSPLANNBN Sil0OIUTUiir44tiiiKiiiigJuMikUilyiili ROTTERDAM Telefaon 12 00 ANTOM COOP S DROGIST WIJDSTRAAT 2 19 Verbandstoffen VerbandkJsten WADDINXVEEN Advertentie en abonnementen p dit blad word n aangenonjen door A NOTKBOOM Ijockhandel WadtUnxveen N V DE TIJOQEEST Trekking van SOO nurotnirt ten war iur j van Notarli n 6 MULlE Woenidai 35 An iu 1930 PnJ van t SOX 6118 i ISOO 2281 1000 I7 M I O 7011 I 200 290 I 100 5193 8898 9229 IICOOI2J19 n ilO Hji2 17857 18625 Prijzen VBD t 9J eigen geld 2180 4665 6767 Ï732 11256 rm7 16J60 IDH 8 2220 4733 81 76 Il32 i 14 193IK o 78 2475 7U 86 8833 24 2U 85 117 84 73 6601 8IB3 1141 45 38 18613 88 4835 6817 3 u 48 16 3 42 J 42 27 000 115 7 49 7 Irt J O 25 M 67 35 45 2513660 36 79 445 21 76 55 92II6II 96 66 49 40 89 81 9159 16 13810 160 J8 JMU 536 4 91 7014 9205 50 Xi 168C IJ 41 2629 4904 47 9304 79 40 52 81 83 52 5030 78 23 92 54 1691219023 603 69 W 7104 946 111794 87 43 74 53 2709 5136 51 831186213949 84 19165714 38 69 7207 9527 11917 14 17034 19383 31 t5 77 14 30 4014121 17132 92 35 2959 5264 23 9706 68 22 6819418 43 3066 70 62 3612031 7617249 52 54 3109 87 81 37 3914213 88 C 851 30 90 7335 47 42 61 91 19520 1119 3216 5364 44 90 6414394 17329 46 45 34 78 7406 9650 69 58 32 48 8 3320 5405 51 61 75 Ii407 33 SI 3412 17 7539 991212234 35 46 7 1209 24 22 4810010 30 75 53 82 31 29 76 96 4312366146011741919621 89 34 5613 7631 51 70 47 3619758 O 50 29 87 lOIOO 12401 60 40 WW 1310 85 55 77 7 59 291471917574 58 30 3508 5774 48 8 91 14899 HOU 18935 64 27 5639 7827 10212 55 96 31 87 82 43 53 361254915008 52 91 1428 95 51 7910 72 9719106 8720U54 45 3664 5902 64HB00IÏ646 2617732 71 48 3722 ete ein 49 69 4717833 93 90 25 64 39 62inaSI55in 732011272 48 79 9i 104 513835 31 17900 13 74 50 82 8300 5 74 85 89 32 1510 3900 87 28 701291019744 Wf 52 72 8 2 26 88I301J 4918102 71 1610 4030 6113 42 10944 40 96 71 80 19 98 6286 52 74 73 79182102010 76 6302 70 NS 13113 77 21 51 87 96 80 42 2515828 51 I 1703 4263 643U 8437 79 30 31 88 20l£l 23 64 43 41 10709 99 76 91 20 3 72 03 141320 i SM 1838 434 83 8533 22 a51502 j 82051 51 60 6920 39 10809 81 32 29 I 81 80 57 4610095 9316044 4 45 20014438 83 48 11003 13316 16129 If4l02 6i 3Ü 4538 80 93 11136 65 45 1320741 55 4fi29 85 8622 70 67 46 23 v I iO 66JI 8i29il22l 13403 I62tf 3 2llt t AGHHfBA 2S Aug 7 4 uut Gloot of St JiwjkerkL itvo rJD van Gewade Mu i fc 31 Aug GrooteEcestelüUlfiden t Goltfla ter gelegenheid van deiL verjaardag vaft H M ti t t oniagin Beleefd verzoeken wil g regfld tÜrfiK de eialÜQg te mogea ontyiuigiSD vai vergadtrifgen concerten verntaketökheden on d ie ia ou BgMlda t v TO ldM BWtriselie Dnikkertf A BRtNKXAN ZOOM WBIMk VERSCHUNTDAGELIJKS ABONNEMENTSPRÖSt per kwartaal 2 2B per week 17 cent met Zondigsblad par kwartaal ƒ 2 90 per week 22 eent oveHU waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2 75 met Zondagsblad 8 40 Abonnementen worden dagelükg aangenomen aan ons Bureau Markt 31 OOUIM b j ODCe agenten den boekhandel en de poitkantoren ADVEBTBNTIBPBUS Uit Gouda en omstreken l ehoorende tot don beaorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 S6 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën van publieke vermakeldkheden 15 eent per regel Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prijs Redactie Telef Interc 545 De gewraal te eiscli ingetroi l en Kamenef en Krassin overwegen verti ek uit Engeland Antwcwrd van Tsjitsjerin De € isch voor een Poolsch arbeidersleger niet gehandhaafd Kans op overeenstemming De Russische debacle Capitulatie gevraagd Nog roerig in Opper Silezië Belgische kabinetscrisis De lersche vredesconf eren tie Een hongerstaker stervende ONS OVERZICHT Goed als de Britsche reireeruME verder mets van ons wil weten pakken we onze koffers en vertrekken aldus moeten de sovjet vertegenwoordigers Kamenef en Jü assm veiiktaard hebben Ze ziJn niet te best te spreken over Balfour s laatste nota aan Moskou waarop voor Vnjdag antwoord gevraagd werd en de bolsjewiksche afgevaardigden rtteo nu een hooge borst op beweren dat de Britsche regeermg tengevolire van den veranderden toestand op het RussischHpoolach gevechtsterrein meer m de Ujn van de Frwische regeeringspolitiek gekomen de handelsbesprekiogen zullen nu wel £ een voortgang vinden m t kort de Russische heeren meenen met hun gevoel van eigenwaarde niet te ikunnen o vereenbrengen nog langer op Britsch grondgebied te vertoeven Nonsens antwoordt men van Ëngelsche gezaghebbende Eijde De houding der Britsche regeering ia niet veranderd Zii eischt alleen dat er niet zal afgeweken worden van de oorspronkelijke Russische vredesvoorwaarden ïooal geschied is met de voorwaarde tot vorming van een arbeidersleger Juiflt Dadelijk na het bekend worden van de te jLu zem optrestelde nota aan Rusland hebben we opgemerkt dat Engeland nog wel toenadering tot Rusland wenschte als de sfflvjet reireering de laatstelijk toeKevoegde eiach maar wilde intrekken en we hebben toen de moïelükheiïl geupoerd dat ze aan dit vertangen gehoor zou geven Inderdaad kraibbelt ze terug nu ook Llioyd George en Giotitti niet gediend blijken van een te nadeeÜgen vrede voor Polen waarvoor overigens dank eij de Poolsche successen het gevaar immiddel geweken is Laiw heeft men zich te Moskou niet bedacht Het draadlooze station Carnarvon Qigeland heefjj een uitvoerig marconi gram uit Moskou en bgstemd voor Kamenef opgevangen Het is een nota die zoo luidt de instructie aiui de Britsche r geering moet worden overhandigd onmiddeliitk nadat Kamenef in t bezit gekomen van een telegram in ciiferschrift De nota zegt o a iDe ongewone toon van het corpmuniaué van de Brftsche en Italiaansche regeeringen dat is gepubliceerd m de XiOndensche bladen en aan ons door Kamenef is toegezonden is niet geschikt om bii te dragen tot het vestigen van duurzame goede betrekkingen tusschen beide partijen hetgeen oo noodig is voor het welzijn van de wereld en het herstel van den algemeenen vrede hetgeen de Britsche en Engelsche regeeringen zelf verklaren hun hoofddoel te zjin Opgemerkt wordt dat in het comimuniqué een stuk propaganda wordt openbaar emaakt dat gericht is tegen de Russische inatellicsren en een zoodanige daad van incnipen ia hun zaken vormt dat het een overeenkomstijre handelwijae van hun kant voldoende zou rechtvaardijrcn iHet verJaniren naar vrede van de reireerinK van arbeiders en boeren ie echter eoo hevijï dat zü besloten heeft ten apüt van den te billuken wrok die sreschanen moet worden door bovengenoemd cormnimioué om niet natler m te aan op dit punt en om vollediirUik tegemoet te komen aan do wenachen van de Britsche en Italiaanachc rejteerinjfen met welke zij hoopt niettejirenstaantlg hun ong ewone daad desondartkf zoo spoedi moRelük duuraame betrekkmiren van vrede en roede trouw te herstellen Onae verwondermjr aldus vervola t de nota was des te meer itepechtvaardied waar wü opmerkten dat dit verschil van meeninjï in dit jrevai slechts is dat van do vredesvoorwaarde waaromtrent volkomen overeenstemmimr bestaat tusschen ons en de voornoemde rejceenn en Nadat de beperking van het Pools e leirer tot 60 000 man door de Britsche reReerinjr was erkend als een rechtvaardisre vredesvoorwaarde iij het van oaze zijde een toejteeflijltheid aan Polen dat wii boven dit aantal de vorminjï toestaan van een rewapende burjrerlijke militie die feitelük een toevoeprin aan de Strijdkrachten is en wH vinden het verbaeinjrweJckend dat een vermeerderinj van de Poolsche strijdkrachten de verontwaardigmK ivan de Britsche rejreering heeft gaande jremaak Als de Britsche regeering denkt dat de arbeiders voi rens bun natuur bezield moeten zijn door de bolsjewistische leer dan zal zulk een standpunt on tetwijfei l met vreugde worden begroet door hen die uitzien naar de verspreiding van het bolsjewiKine in Engeliand Hoezeer onze uitlegging van dit punt in onae vredesvoorwaarden ook gerechtvaardigd zü zijn wij niettemin genegen om dit éénc veradiilDunt te Ifttdi vallen ten einde volkomen overeenötemmmg te veiflcrijgen tusschen ons en de bovengenoemde regeeringen Wat belieft de voorwaarden voor den vrede met Polep Wii verklaren ten eerste dat wii onze voorwaaixlen nimmer als een ultimatum hebben beschouwd en dat wii nu zooais wii altijd ziin geweest bereid ziio om ze te bespreken met de Poolsche regeering Deze besprekingen hebben plaats tusschen ons en de Pooische regeering met welke alleen wij in dit geval over den vrede onderhandelen zonder bemoeiingen van buiten af zoodat alle beloften in dit opzicht door ons allen aan Polen worden gedaan Gezien echter ons oprecht verlangen om Feuilleton de rilling voelen die door haar ging Ja zeide zij heesch ik wil je vrouw worden Lord Merle Ik wil je vrouw worden op voorwaarde dat dat je de politie weer rilde zÜ van zyn spoor afleidt en nooit meer zijn naam tegen mg noemt Nooit meer sprak hü met vuur HiJ JB zoo veilig nu wat my betreft alsof hy dood was Je wilt mü n vrouw worden O Lucille Hy trachtte haar naar zich toe te trekken maar zy trok zich terug zelfs haar lippen waren bleek Nu niet ik ik ben moe ziek Laat my gaan Je hebt mün belofte stamelde zü heesch en met langzame onzekere schreden week zy van hem en trad het huis binnen Ja ik heb je belofte herhaalde hy bü zichzelf Welnu zeide een stem achter hem Hy keerde zich om en zag Marie Vemer aan met een zegepralenden blik op zyn gelaat Welnu herhaalde hy vol overmoed Waarom vraagt u nog naar iets U hebt staan luisteren Neen sprak zy langzaam Ik kwam haar in de gang tegen dat is alles Dat is alles zei hü juichend Wel nu k heb het gewonnen vriendin K aat verwrongen om medelijden te heb Gewonnen De vrouwe van Darracourt heeft beloofd myn vrouw te worden Eindeiyk zeide zy kalm Eindeiykl herhaalde hü et heeft lang geduurd maar het is voorby ik won den prifs U hebt het aan mq te danken aprak hy haastig O ik wil Ik zal u niet vergeten myn waarde Zün toon was nu reeds beschenneiMl m een glimlach krulde haar oif vooi CSro CLoLet © xx wacso iBtxejcean BBHALV ZON BN fEKSTD AG GN INOEZONDKN MKDBDBBLIWBN 1 4 1 i isTIIiT el 7 7 V Op de voorpagin 60 hoogar Gewon l rtM tHto ii o i n Kl l JlBg fc co lr t tot r g é eeerden prijs Groot letter r ri wor h r k d u plaataruitnu m Ad rl Uta kuniK wartel ü g o dwr tu h akon t vui oll l B d l r o Advertentlrtarwio ao onn AfMtoi Admintotratia T elef In rc 82 Tsjitsjerin kan des t gemakkelUter aan Engeland s eischen tegemoet komen daar de onderhandelingen te Mdnsk meer n eii meer m de lucht komen te hangen Br wonit gesproken over een eventueele verpJaatsmg der conferentie naar Warschau waardoor de Russische gedelegeewlen in dezelfte ongunstige positie komen als da Pooische aanvankeiyk te Minsk De Verandering ou daarmee gelijken ti l houden meet de wyalging der omstandigheden op t oorlogsfront De toestand s hier voor de Russen hopeloos de catastrophe neemt steeds grooteren omvang aan In de streek van Bjialostok ün tie toolnfewiki volkomen in de pan gehakt en de Polen maakten hier naar men te Warschau opgeaft 70 000 gevangenen en veroverden geweitüge hoeveelhetion munitie en voorraden Duizenden gevangenen komen nog steewls binnen Het Tcsuitaat van de verovering van Bjalostok is dat het noorderl irer der Bolsi w1iit D ten slotte afgesneden is Reeda zijn 0 000 Russen over de Duitsche grens getrokken Alsof alles tegelük moet komen om hun nederlaag volledig t maken is tn Noord Kaukasië een onstand tegen de bolajewiki uitgebroken De regeering te Warschau heeft aan de troepen van het vierde Russische leger aan den commandant van het derde KaukasuseorpH en aan de divisie commandanten van de 12e 18e en 4 Bte divisie een draadloos telegram gestuurd waarin H mot het oog op den wanhopigen toestand waarin de troepen van genoemde commandanten xich bevinden voorstelt van verdere nutteloo doorbraakpoging af te zien De Polen stelten cai ltulatte voor die misschien nt t zal worden aanvaartl De bolsfewleksehs legerleiding moet n l achter de Niemenli nia een nieuw sMMffanaM roorbereldni systeem alleen kan bestaan door den wil van de arbeidende massa s Aangezien ie sovjet regeering een wa riüke volksregeering is la zij van natura yreedsaam ea wars van venyreringen en 18 haar vreedzaamheid van anderen aard dan die van de regeeriogen der bezittende oligarchieën die vrede wenschen na de riikdommen van hun overwonnen tegenstanders te hebben geroofd Een vrede die de handharing van luli een resultaat ten doel heeft kan nooit een een duuraame vrede zijn terwHI de vrede van de regeering der arbeiders en boeren aangooien hU gebaseerd ia op de verwerping van de uitbuiting van anderen en op deware aamenhoorigheid van le groote arbeidende massa s van alle volken de eenige echte en waariijk duuraame vrede ia Bezield door dezen geest dringt de sov jetregeering zomiIh boven is verklaaitl met aan op de uitlegging van de voorvaaixie voor den y de met Polen die de oorzaak is geweest van het verachil van nieenmg met Engeland en Itali en waar zil aldus afziet van den eisch tot tie vorming van een arbeidersmilitie in Polen herstelt ziJ de volkonjei overeenatemining met de twee ibovengenoemde retfeerinawn die bestond voordat dit verschil van meening ontstond De antwoord nota is geteekend door Tsjitsjerin De toestaml in Opper Sileiië is nog verward doch er treedt eenige verbetering in dank zy de krachtige actie der ententecommi saie Tarnowita en Mislowil staan nmr onder l ool ch schrikbewind Daarentegen ictin door het ingrypen van de Fransche troepen de plaatsen RybwVk Sorau en Soslau vni en ook de spoorweg Gottschalkowibz Pless Is weer buiten gevaar Ook op het station Radzionkal hebben zich woeste tooneelen afgespeeld Pooische gewapenden hielden de doorgaande treinen hier en elders aan De Opper Siieilsche spoorwegarbeiders dreigen den dienst te staken wanneer niet onmiddellijk alle stations van de opstandelingen bevrijd worden die het verkfer In ge aar brengen De stikstoffabriek tti Phorhow en de plaats zelf wenlen na een gevecht waarbil de Polen 14 man aan doodm verloren door de veiligheidspolitie en tie Kranschen bezet Alle niet Duitsche berichtgevers o a de cori spondent van het Hbid wüjwn er op dat het noodig ia de Fransche baxettincstroepen door de bevolking minder vijandig gezimie Itatiaaneche of Engelsche troepen te vervangen Wl hebben het stuk om deszetfs merkwaardigen inhoud byna in zijn geheel weergegeven Het levert werkelijk hoogst vermakkelijke lectuur De sovjetregee ring speelt eerst de rol van de beleedigde en gewantrouwde Majesteit Daar is ze nog wel zoo goedgunstig geweest den verslagen Vijand een trooter leger toe t staan dan aanvankelijk was onr reeiur ko men en nu is het niög niet goed JHakr en dit op een toon ais tegen een dwingen kind je krygt je ain hoor Polen behoeft dit arbeidersleger niet in stand te hou en en vervolgene meewarig gering schattend Dacht je nu heuech dat alle arbeiders dragers van aovjet bacillen war n 7 Dan polemiseert Tsjitsjerin met de Engelsche regeering over de vraag welk bewind voor de bevolking verkieslijker is wryft Lloyd George enkele cijfers onder denneus om aan te taonen dat het voor de l Jngelfche arbeidersbevolking ook niet alles rozengeur en maneschijn is en tenslotte constateert hij dat le overeenstemming tus chen Ruslantl Groot Brittannië en Italië IS hersteld wat meteen een zachte wenk voor Kamenef is om xlJn koffers maar niet te pakken en zyn plan om Vrijdag te vertrekken op te geven Wegens afwezigheid van Lloyd George die z in instructies vanuit Lujtern moet geven kan de zaak nog eenigen tUijd aangehouden worden Intus schen mag men vertrouwen dat wanneer er geen nieuwe kink in de kabel komt Tsjitsterin het met Llovd Jeorge en Giolitti wel eens zal worden tot groote teleurstelling nabuurlijk van MiÜerand die zich al lekker voelde dat het met de Russisch Britsch Italiaansche vriendschap dreigde spaak te loopen die Lucille zich slechts flauw herinnerde ooit anders gezien te hebben dan up het een of antler diner ol bal zonden haar prachtige huweiyksgeschenken boeken zilverwerk of juweelen Als je eens iets overkomt zeide Marie Vemer kun je een galanter ie wi aks I opzetten en leven van de opbrengst van tleze collectie kunstvoorwerpen Maar te midtlen van de algemeene drukte en opwinding waren er twee permnen die voelden tlat alles niet in orde was het waren Ijuly Famley en Mevrouw Dalton Zy waren In den laatsten tyd groote vriendinnen geworden en sloegen Lucille angstig gade geen van beiden was gerust De t jd dat men een meisje het hof maakt en de verloving wonlen verontlersteld het gelukkigste tydstip in haar leven te zy dan is zy niets dan glimlachjes en haar srhmmheid wanneer zy die beitt wordt overgoten dtmr een straal van niet te Inschrijven vreugde en geluk Fr was aan Lucille niets van dezen gelukzalif n staat te l S eurfn Op den avond van haar verloving met den Markies scheen er een sluier voor haar gevallen te zyn waar achter s leeftle haar innerlyk wi on verbergende vt or den blik van hen die by haar woonden Kalm en waartlig ontving zy le gehikwenschen van haar vriendin met een vasten glimlach en zorgvuldig g t zen Wtwrden die meer gezegd ilan gevoeld werden Vutn lAtly Famley bleef zij en Wordt vervolgd l stel U moet my helpen om haar over te halen wy moeten zonder uitstel trouwen Kn d4n kunt u op dit alles rondzien en in plechtigen ernst zeggen dat het allea het uwe is sprak zU niet een helderen glimlach Nu men moet de huid van den beer niet verkoopen vóór hy geschoten is HOOFDSTUK XXV De verloving van de Vrouwe van Darracourt met den Markies van Merle verwekte voel opwinding en belangstelling in het graar tchap Het was verwonderiyk hoe spoe lig het bericht verspreid werd Op denzetfclon dag dat Merle do belofte had afgedwongen zond hy het bericht heinde en ver en de lokale couranten vielen aan op het bericht en stuurden het op naar Londen Wat er ook gebeuren zou hy had het baar moeiiyk gemaakt zich terug te trekken ledereen vond het een voortreffeiyk huweiyk en een modebtad merkte op in een lang artikel dat beide partyen konden getuk gewenscht worden Miss Darracourt omdat zy het hart gewonnen had van een zoo wel bekend en hoog wlelman als tie Maricies van Merle en hy onitlat hy zich verbond met de dame die het geheele graafschap tot zulk een eercplaats had verheven en wier ryktlom alleen getroffen wcnl door haar schoonheid ea geesteiyke bekooriykheden Haast iedereen was voldaan en tevretien Er lou een Markiezin zyn in de plaats er zou een voortdurende reeks van amnaementen syn zot alfl dinen m bals op den Hof en het oude markiezaat lou nu lÓUgen wat het zoo lang ontbeerd had geld Onophuudpiyk kwamen er geschenken Menschen