Goudsche Courant, zaterdag 28 augustus 1920

de waterdruppels door de middelpuntvliedende kracht weggealingerd en op deze wijze wordt de katoen haxiddrooggemaakt Voor Ie volledige droging wordt ze eindelijk opgehangen in de tot hooge temperatuur TO è 80 C verwarmde droogkamer Ten slotte vonden we in verschillende zalen der fabriek nog ettelijke ma hinea wachtend op montage machines speciaal voor de vervaardiging van zijden kant voor het glanzen stikken enz een bcwys dat de directie vertrouwt de ntejiw begomien uak spoedig te kunnen uitbreiden oen vertrouwen dat men wel zal deelen wanneer men de expositie bü Wisbrunn en Liffman lieeft bezocht Volgende week hopen we onH J ers mee te kunnen deelen wat hier te zien is BDHOKRUJKK BTAWD OOUDA GEBOBEN U Aug Margaretha d v H Ooudriaaa en W Wiltanburg 28 Hemiaaus Wilhelmus z v H van Os en C van Gllst Ï7 EliaabaCh d v i van t Hul aa C Loeadersloot ONDBRTROITWD J Ra aa D 3 B Edauw T Grootendorat en J Lourlor J J van Vltat en A A Blom P 1 vaa Werkhoven en E Schouten J A Raapis en B C Baliena OVERLEDEN 27 Aug Hermanns C vaa MsTerea 84 J HAASTRECHT Van 1 tot ea mat £ 7 Ang 1 20 GEBOREN Anna Maria d v W Kompier en P van Jaaravald ONDERTROUWD W de Boon en P da Korte VUST Oaan aanglfta KDVKRriJNTIKN Boter Van de boter bereid door producenten die Bich schriftelijk hebben verbonden tot het nakomen van verplichtingen zal mogen worden uitgevoerd 20 pCt der productie van 15 22 Aug Suiker In het tijdvak van Maandag 30 Augustus tot en met Zondag 5 September e k zullen geWig zün de bons 47 en 48 van de RUksKiikerkaart De inlevering van bons 41 42 43 en 44 moet uiterlijk 4 Septemher hebben plaatstgehad bij het lïükakantoor voor Suiker te Amsterdam om alsnog voor verzilvering in aanmerking te komen Gref Kerk Bü de Gereformeerde Kerk alhier is beroepen Ds D C Overduijn te Rotterdam Besmettelijke ziekten Deze week is er in onze stad geen enkel geval van besmettelijke ziekte voorgekomen Koninginnedag We ontvingen het programma voor de 5e Orgelbespeling in de Groote Kerk op 31 Augustos Bü de keuze der nummers is wel bijzonder rekening gehouden met het heugelijke feit dat het concert gegeven wordt tei eere van Koninginne verjaardag Aan do Nederlandsche componisten is dezen keer belangrijke plaats ingeruimd Het Wilhelmus zal het concert openen en als sJotnummer staat op t program Wien Neerlandsch Bioed door alle aanwezigen l zingen Ned Herv Gemeente Men meldt ons dat Ds van Dorp heeft bedankt voor het beroep naar deze gemeente ALFEN a d RIJN De heer J Zonneveld leeraar in handen lijnteekenen te Kampen is als zoodanig benoemd aan de Chr H B S te Alphen ft d Rijn Te Alphen aan den Rijn zal de Koningmnedag met recht luisterryk worden gevierd De pret begint hier Maandagavond met een festival Verder hebben er plaats volksspelen harddravery vuurwerk etc Een feestgids geeft een opsomming van all genietingen die 30 en 31 Augustus te Alphen te smaken zyn BOSKOOP De Gemeenteraad heeft besloten Ged Staten voor te stellen de jaarwedden van Burgemeester Secretaris en Ontvanger respectievelijk te bepalen op ƒ 4300 ƒ 3900 en ƒ 2800 ingaande 1 Jan 1920 en de wedde van elk der wethouders op 15 der jaarwedde van den Burgemeester De gemeenterekening over het jaar 1919 welke door Burgemeester en Wethouders aan den Raad is aangeboden bedraagt in gewone ontvangsten ƒ 216240 13 4 gewone uitgaven 153992 69H In buitengewone ontvangsten ƒ 329380 34 hi buitengewone uitgaven ƒ 326624 07 totaal batig saldo ƒ 65003 71 waaronder is begrepen het restant der laatst gesloten geldleening GOÜDERAK Re Raad in deze gemeente is in openbare zitting bijeengeroepen tegen Maanda 30 Augustus 192D des namiddags ten 7 uren Op de agenda staan vermeld 1 MededeeImgen 2 Ingekomen stukken 3 WÜjziging Verordenmg Winkelsluitlng 4 Idem Verordening Hoofd Omalag 6 Vaststellmg Kohier Hoofd Omslag dienst 1920 6 Verkoop Spuithuia 7 Voordracht Zetters aftrdende de heeren D Tom en H de Jong Lzn 8 Benoeming Commissie tot het nazien der rekening over 1919 HAASTRECHT Giffl renmiddag vergaderde de Raad dezer gemeente onder vooraitterschap van den burgemeester Afwezig m t kennisgeving de heer D Heneman Ingekomen was een fichrjjven van den heer Kila om afschxijirtn van schoolgeld voor een kind dat d school heeft veriaten Het verzoeik werd ini willigd Medegedeeld werd dat ingevolge Art 77 van de Gemeentewet door B en W als locoburgemeester ii benoeBnd de heer M Gmveland en als diens vervailger den heer E Boere De heer H van den Berg brengt mede namens den heer Beneman verslag uit over het naden der Gemeente rekening 191fl waaruit hlijkt dat d gewone ontvangsten bedragen hebben ƒ 39 401 95 en de uitgaven ƒ 38 1 batig saldo ƒ 860J 3H Bpitenfewone ontvangsten ƒ 36 685 63 uitgaven ƒ 40 065 01 H nadeelig saldo ƒ 4379 48H De heer W Dogtermn brengt verslag uit mede namens den heer Th A van Dük over het nazien der rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1919 en de begrooting 1921 De rekening geeft aan ontvangeten ƒ 1401 a9 uitgave ƒ MM n nadeelig saldo ƒ 82 8214 De Ij rooting 1921 geeft aan ontvangsten 264 60 uit aven 1763 H aB een nadeelig saldo ▼ an ƒ 1499 X2H Belde retwningen worden goedgekeurd m t de thermometer eens den temperatanr van S8 aanwijst Af en toe hoest en niest de kleine wat en als v ij het kind onderzoeken dan kunnen w doorgaans en x r lichte aandcMHDing van d luchtweg Vaatstellen Uit alUw wijst achter nog geensiini op de kinkfaoeat die de kleine bedrtigt en in aantocht ia Eent na verloop van de gftnoemd 14 dagaq onfevter wordt daze dui delijk daar het kind dan doorgaau de typiste hoest gttat vertoonen De etetnapleet wordt hierbij vernauwd en doet het eig aaardige gierende geluid ontstaan Wat hiertoe de aanleiding is is nog niet volkomen duidelijk en moeten wiJ hiervoor naar alle waarschijnlijkheid een nerveuaen grondslag aannemen Het kind is t dens het hoesten ïeer benauwd wordt bloedrood in het gelaat daar de bloedcirculatie wat In t ongereede geraakt en door den verhoogden bloedsdruk ontstaan niet zelden neusblo dinkjes of bloedingen in het oog om slechca meest veelvuldig voorkomende te noemen Niet mag ik hier verzwijgen het braken dat zoo vük met deze hoestbuien gepaard gaat en het kind meestal in meerdere of mindere mate doet vermageren vooral als dit telkens plaats grijpt Doorgaans houdt de kinkhoest ecnige weken ja soms eenige maanden aan althans wanneer het hardnekkige gevallen geldt Gelukkig komen niettegenstaande dit feit le meeste kinderen er nogal goed af en is het sterftecUfer vooral wat oudere en t voren volmaakt gezonde kinderen betrekkelijk zeer gering Wij zullen nu den volgenden keer nog enkele bijzonderheden vermelden aangaande deze merkwaardige kinderziekte f infT 1h men het thanii er wel over eeni at de b na Hteedü voorkomende bacterie in dergelijke gevallen de veroorzaker is van de kinkhoest Hoe ouder du het kind wordtf althans van hot 4e levensjaar ongeveer af gerekend des te minder vatbaar het ple fft te worden voor dit lUden In de laagite klaaaen van de lagere achool vinden WQ af en toe nog eenit een verzuim voor Idnkhoeat doch op lateren leeft d vinden we byna deze ziekte niet meer Nu wij een duidelijk inzicht hebben gekregen In de oor zaak dezer ziekte en gezien hebben dat hierbij een bepaalde bacterie In t spel is Ib het ook verklaarbaar geworden dat de kitjthoest heele streken kan aantasten Vooral in die wjjkcn waar veel kinderen met elkaar in aanraking komen en in t algemeen ook in de groote gezinnen zooaU wy die vooral in de volkswijken van onze groote steden aantreffen komt de kinkhoest nift zelden geruimen tyd zeer veelvuldig voor zoodat wU kunnen spreken van een epidepiie De kinkhoest nu is een buitengemeen eigenaardige ziekte Zoo gemakkelijk ieder onzer deze aandoening kan herkennen wanner zij haar hoogtepunt ongeveer heeft bereikt zoo uiterst moitijk is het haar komst In te zien vooral wanneer men zich niet bewust ia dat de kleine met een kind dat l dendo was aan kinkhoest in aanraking is geweest of wij met leven te midden van een epidemie Het kind is doorgaans een kleine twee weken wat jengelig en kribborig heeft weinig eetlust Is s avonds wat koortsig Aangezien kinderen een zeer wankele lichaamstemperatuur bezitten hebben we ons niet zoo spoedig ongerust te maken als Consulaten bestormd De Poolache en Fransche consulaten te Bi slau besrtorind Vrees Voor ernstige jrevolgen Verontschuldiging en aangeboden De Dultschers in OpperSilezië onderdrukt De Poolsche opmarsch Beteekenis der Russische nederlaag Kans op vrede Raden regeering üi Galicië gesticht Bolsjewieksche beweging in Italië D lersche kwestie Een samenzwering tegen Uoyd George ONS OVERZICHT Sedert het oogenblik dat vreemde becettiogstroepen in de vollcsstommingsgetneden van Dudtschlaud zijn neergestreken en intergea lieerde commissies van toezicht zich in onderscheidene plaatsen vestigden cijn kleine of grooter botsingen aan de orde van den dag geweest vooral met de Franschen kwamen de Duitschers herhaaldelijk in minder gewenscht contact Toegegeven de overwonnenen zijn prikkelbaar het trotflche Duiteohe gemoed kan het niet verduwen dat vreemden iets over hen te zeggen hadden maar aan den anderen kant zijn ook de bezetters niet van schuld vrij Ui pleiten De haat tegen de Duitschers is bij de Fi anschen zoo ingeworteld dat men van hen moeilijk tact kan verwachten om in deze goed met de bevolking om te gaan De schending der Fransche vlag in Berlijn was een bewijs dat de geïrriteerdheid der bevoLlüng zoo hevig geworden was dat ze zich een uitweg banen moeet Thana heeft zich een incident voorgedaan dat veel grootere afmetingen heeft en dat daarom ernstige gevolgen na zich kan slepen Een draadloos bericht heeft er al met een enkel woord melding van gemaakt Te BreslaU zijn onlusten geweest het Fransche en het PooLsche consulaat is bestiu md De dir ct aanleiding tot het oproertje was een gerucht uit Oppein dat daar gewapende Poolsche soldaten van het leger van gaieraal Haller in burgerkleeding sedert den middag met de Duitsche bevolking in strijd gewikkeld zouden zün Dit bericht wond de menigte heftig op Elenjge troepen opgeschoten jongens begaven zich naar het Poolsche consulaat drongen dit binnen en richtten er verwoestingen aan De tot bewaking van het consulaat aanwezige beambten van de veiligheidspolitie waren niet tegen den piotselingen overval der menigte opgewassen Deze trok naar verschill ide hotels waar ze vermoedde vreemde officieren te zullen vinden In het hotel Pürstenhof waar de intergeallieerde conuniesie zitting hield vluchtte het bureaupersoneel den tuin in Dank zij het vlugge ingrijpen van de toeschietende veiligheidspolitie is het hier niet tot daden van geweld gekomen Een Belgisch adjudant van de commissie voor den vrede heeft in den loop van den avond tegenover het hoofd van de politie ziJn tevredenheid er over uitl rukt dat er zoo spoedig is ingegrepen en dat er geen Inval Is gedaan in het vertrek waar de commissie zitting heeft IntuBSchen was dezelfde menigte naar het Fransche consulaat getrokken waar de wacht der veiligheidspolitie te enover des piotselingen oveirval te zwak bleek Het huis van den Franschen consul werd geheel verwoest en de consul zelf moest in de woning van den opper president een schuilplaats zoeken De veiligheidspolitie kwam te laat om met succes in te grijpen Het personeel der Entente missies is naar alle windstreken verspreid en een aantal officieren hebben zich zelfs thans nog niet aangemeld De verdere voldoende bewaking van het finsulaat ia verzekerd Later in den avond vitlgden op deze ongeregeldheden nog meer opstootjes die ten deele een uitgesproken anti eemitisch karakter hadden Er zijn maatregelen genomen om rust en orde in de tad te herstellen Het gebeurde zal naar van offideele zt de wordt verklaard voor de rUkaregeering allemoodlottigste gevolgen hebben Volgena de l epalingen van Versfillea en Spa immers is het voor de Duitsche regeering een onmogelijkheid militairen tot onderdrakUng der ongeregeldheden naar Brealau of naar eenig deel vi n Opper Silezië te zenden De i eKcering is van meening dat de uitdagende hoadlog der Fransche militairen die blijkbaar door generaal Ratier wordt gcb flijkt ten deele aanleiding heeft gegi ven tot hei gebeurde doch er zat ia elk geval pen streng onderzode plaats hebben Vun HoHcnberg plaatsvemmgend lijka minister n buïtenlandsche zaken heeft Jen Iranschen gezant en den Poolacheu zaakgelastigde begeven om het leedwezen der Uuitache regeertng over de gebeurtent seu in Brchlau te betuigen De berichten over den toestand in Op perSi1czië tlie de onmiddellijke aanleiding geweest is t ot het oproertje in Breslau wijken nog al van aar af Volgens den eenen correspondent zou de mat langi mevhand weer keeren de ander echter ziet nog weinig verbetering Van Duitschen kant wordt er op gewezen dat de Duitschers worden onderdrukt o a zün de DuitBche bladen verboden terwijl de Poolsche ongehinderd verachijnen In Huirn hebben de Poleai de Duitschers gedwongen legerdienaten te verricht i of parti te kieeen voor Duitachland Het arresteeren ia aan de orde van dag iDe hoofdcommissie der vereenigde Duitsche partijen en vakvereenigingen en de Poolsche t ferendumcommissie voor Ooat Pruisen hebben aan Korftenty een nota doei toekomen waarin instemming wordt betuigd met de volgende punten 1 verwijdering van de veiligheidspolitie oprichting van een referendumpolitie en in afwachting daarvan bewapening van een hulppolitle die voor de helft uit Duitschers eq Polen zal bestaan 2 Verwijdering van al diegenen die naar Opper Silezië zUn gc men 3 Weigering om de wapens in te leveren zal worden bestraft met ten minste 1 jaar gevangeiÜBstraf en verlies van het stemrecht voor het referendum Over deae nota worden sinds Donderdag avond II uur onderhandelingen gevoerd die volgens de laatste berichten een gunstig verloop schijnen te nemen Ook op het Pool sch Russische front is de toestand ongewijicigd dat wil in deze zeggen dat de Polen hun zegevierenden opmarsch voortzettm Volgens een bericht uit Warschau d d 27 dezer meldt de Poolsche g ierale staf dat de rest van het vierde eovjetleger zich na hevige gevechten een weg door Chorzele in de richting van Kolno gebaand heeft dat door de vierde Poolsche divisie bezet is Aan het centrumfront trachten het vierde en vijftiende sovjet leger de omsingeling te verbreken De eerste Poolsche divisde van legioenairs dat den 23en Augustus s morgena Bielostolk bereikte moest nog twintig uur in de straten der stad tegen de 5 e Sovjebdivisie vechten die juist uit Grodno was aangekomen Aan het Zuidelijk front vernietigden wij ten Z O van Lemberg een bolsjewistische brigade Aan de Sereth ia een bolajewistifiche propagandatrein met geschriften in de TsjechoSlowaakache en Hongaarsche taal en met inatructiea voor de plaatselijke BOvjeta is Hongarije en Tsjecho Slowakije vermeeaterd In de Britache bladen wordt de opmerking gemaakt dat de omvang van de Poolache overwinning niet ton volle wordt ingezien De Poten hebben meer dan 70 000 Russen gevangen genomen m bovendien zijn tusachen 75 000 en 80 000 man van de Sovjetlegers op Duitse gebied uitgeweken Uit de biJMndeihftden omtrent de krijgaverrichtlnfen biykt dat de voornaamste klap werd gegeven door Pilaoedski a leger dat de rooden totaal verraste door zijn opmarsch ten Noorden van de lijn Cholm Ivanforod naar Brest Litofak en van daar Koordwaarti naar Bjelostok en Grodno waardoor de binnengedrongen BuaslBche troepen van hun terugtochtaweg werden afgesneden d werden teruggedrongen naar Owtrolenka Tegelijkertijd rukte het leger van SlkoT naar het Noorden op uit SofO Georg ek en drong door tot de lime Mlawar iPiraany z OBtrolenka nldua d tweeden tand van dn nijptang vormead de roodê niiterU l infanterie afsn dend die Westwaarts naar den Weiciuel oprukte ten Noordwesten van Warschau Deze laatste strydraacht zond bij d a aanvang van baar temgtocht een e lonae af met opdracht om t gen Sikmski a linkervleugel en achteriioede te opere r n tuaaefaen Tsjechanof en Plozk teneinde ti d te wmnen voor im terugtocht ma dit plan faalde Drie divisies van deze Sowjet colonne gaven uch met hun staven over De aCaf van het vierde Sowjet leger zocht een wiJkpJaats in Oost Pi Lisen IVee divistes en een cavaleriekorps zyn omsingeld ten oosten van den Weichtiel In het Weichseldal zwerven nog Bolsjewistische benden rond die door Poolsche troepen uit I osen en l horn worden opgejaagd Andere afdoeltngen uH Ilwm rukten langs de Oost Pruialsehe grens naar Strasburg en Soldau en verkregen daar aansluiting bij het leger van Sakorski Tusacheé b ide PoolSciie legers worden de overblijfselen van de Bolsjewistische invallnrs tegen de Oost Pruisische grena gedrongen tegenover Willettborg ten Noorden van Ostrolenka De l ericht n over de voorbereiding van een Buisisch offensief houden aan of t succes zal hebben is nog de vraag De Polen komen nu in een nog gunstiger positie daftr de entente eindelijk toestemming gegeven heeft Fransche schepen met nMinitie te DaatHdg te losaen De Russische nota heeft de diepe verontwaardiging der Engelsche onderdanen ongewekt Ze wordt aanmatigend genoemd en sluw maar toch beschouwt men in diplomatieAte kringen de liicht als aanmerkelijk opgeklaard Men gelooft vooral ook na Polen s verklaring dat het geen verlangen koestert naar vreemd grondgebied de vrede een kwefrtie van besprekingen is De nederlaag der bolsjewiki brengt onder de communisten geen veralajfenheid te weeg Mien ziet naar de Russische bolsjewiki nog uit als naar de leidslied i De Duitsche communisten hebben besloten zdch gehed te richten naar hun Russische broeders en in andere landen worden nieuwe plannen vopr sovjet regeeringen gesmeed De Wiener Mittag Ztg verneemt uit Praag dat volgens berichten uit Kaschau in OofftGaticië de radenrepuUiek ia uitgeroepen De Oost ïalici8che sovjetresgeering ia in Stanislau gevestigd Van de Ooat Galicische grens wordt gemeid dat het Oekrajiensche roode leger nog slechts 40 K M van de Roetheeneche grens verwijderd is De nieuwe radenregeering heeft onder bedreiging met de doodstraf het overschrijden der Oost Oalicische grens naar Tsjecho SlowaJcye verboden Het iomale d Italia meldt Naar van officieele zijde wordt medegedeeld ia er in Italië een beweging gaande welke ten doel heeft ook daar de radennepubliek te doen uitroepen Vtjijthceav woordigers van de ïiovjetrepubliek ont wiiktkelen een buitengewone activiteit De Italiaanache socialisten hebben zich onder hun invloed principieel voor bet radenetelsel pitgesppoken De lersche kwestie m a w de geschillen tusschen het bestuur van Ierland en t Britsche kabinet is naar de Evening Standard meldt in een acuut stadium gekomen Dit heeft tengevolge gehad dat de mmister van Ierland sir Hamar Greenwood een bezoek is gaan brengen aan den eersten minister te Luzem iNaar bericht wordt zal de eerstvolgendc dagen worden bekend gemaakt dat er een meer vrijzinnige politiek wordt gevolgd of er zullen hooggeplaatste persoonlijkheden hun ontetag nemen zoodat het lersche regeenngapersone geheel zal worden gewijzigd Het lot van den lordnmayor van Corit en van andere hongerstakers is de onmiddellijke aanleJding voor deze crisis maar zij was reeds maanden lang in aantocht geweest De lord mayor ligt op zijn uiterst maar de premier i eigert hardnekkig hem vrij te laten Nu moeten een zestal Sinn Ji inera uit Ierland die naar men zegt deel uitmaken van een samenzwering tegen het leven van dea eersten minister naar Zwitaerland waar Lloyd George met vacantie vertoeJft vertrokken zün Deze zelf schijnt zich ïntusschen weiniff om een en ander te békoimmeren Vaak verlaat hü ongemerkt zijn villa om zonder gezelschap een wandeling te makw De zoon van den minister neemt echter alle maatregelen om zijn vader te beschermen BI NNEN LAND Collectief arbeids contrsct De R K Vereeniging van Schoenfabrikanten die haar collectief contract ziet afloopen heeft volgens De Tijd besloten dat contract niet te hernieuwen tenzij daarin de loonen worden gebaseerd op een minimumarbeidsprestatie Niet goedgekeurde loonregeling Naar Het Volk verneemt is de nieuwe loonregeling voor het provinciale personeel door de Staten van Noord Holland vastgesteld van de regeering teruggekomen met de mededeeling dat zü daaraan haar goedkeuring onthoudt GBMBKGDB BERïCHTEnT Hevige brand te Rotterdam Gisteravond ongeveer halfelf brak een hevige brsnd uit in het societeitsgebouw Amicitia aan het Beursplein De concierge was met zijn vrouw in de Diergaarde bij het concert Ëm zwager en een zuster met een 11 jarlg kind pasten op Om 10 uur 15 was tuig een bediende in de bediendenkamer op de derde verdieping geweest Iets later hoorde de zwager geritsel ging daarom in de bediendenkamer kijken ep zag dat daar brand was Hy vluchtte met x n vrouw en het kind en eenige oogenblikken later etend ook de aangrenzende conciërgewoning n lichte laaie zoodat de derde verdieping é£n vuurzee vormde en geheel afbrandde T e sociëteit Wa gealotoa Tegen halftwaalf waa het grootste gevaar geweken De brandweer werkte met 13 stralen De ulUlaitlM In bovwraUten Do Fftd van fiouwvakarbaders to BGravenhago deelt mede dat de bij haur nangeftlolea bouw vakarbeider beBiotoii bobben ondanks het besluit van do besturen van den modernen bond do voorwaarden en den strijd onveranderd voort te zetten li interen is door de Federatie tovenb eon nrclilaire gezonden aan de modern georganiseerde arbeiders waarIn deze worden geadviseerd het advies van hun bfwturen niet op te volgen n aar mot do Federatie leden de patroülnsvoorwaarden te blijven afwijzAï De patroons in de boiifw bedrij ven zijn teruggokonieti van hun voornemen met ingang van gisteren de uitsluiting op te heffen Dit bfeluit houdt verband met de beslissing van de loodgieters ter plaatse die In hun vergadering van Dinsdag geweigerd hebben te treden Ili de voorstellen van de patroons De patroonevereenigingen hebben thans aan de werknemersorganisaties mo e ieeld dat zij de uitaluiting niot opheffen voordat ook de loodgieters zich bereid verklaard hebben het werk op de aangpgoven voorwaarden te hervUtten Naar aanleiding van dezen brief zijn de loodgietera tegen vanavond wederom in een vergadering bijoen seroepon To Amsterdam is de tooetand nog een vrij rhaotische De werklieden komen ic aanmelden bij den patroon en de piitroüUH moeten voorbereidende maatreKoim troffen Gewerkt wordt dan ook feitelijk nog niet en waar de arbeiders wel IhedeiiflohtonÜ do g€fread9chapr en weder zouden opvatten kwamen leden van de federatie om dit te beletten Infiissrhcn verwarht men dat binnen eiik le dag n orde en regelmaat vrijwel teruggekeerd zullen zijn en dat na vorliioj van oen week ongeveer een nioor ii irmalo toestand zal zijn gic chapei STADSNIEUWS GOUiDA 28 Augustus 1920 Mereurius De afdf Gouda van den Nationalen Bond van Handelsen Kantoorbedienden Mereurius zal Vrijdag 3 September een ledenvergadering houden Ot er plaatsing De hoofdcommies der posterijen C Kuipers ia met ingang van 1 Aug j l overgeplaatst van Gouda naar Nijmegen in de functie van beheerder van het bijkantoor station aldaar Nieuwe Goudsche industrie De tijd waarin men algemeen in ieder huis groot of kün kaarsen aantrof is althans in ons land voorbij kaarsen mogen nog eens als luxe worden gebrand in de luchters der oud Hollandsch ingerichte kamers practisch worden ze hoe langer hoe minder gebruikt bijna ieder dorp heeft zijn gas of electrische centrale en In de moderne stadshuizen iieeft men t knopje maar aan te draaien om ook in de slaapvertrekken licht te hebben Een inrichting als de Textiel industrie Gouda die zich hoofdzakelijk toelegde op de productie van kaarsenpitten is dus voor duurzame uitbreiding niet vatbaar een minder aangenaam vooruitzicht voor den leiddr an t bedrijf doch niet hopeloos wanneer een ondernemend energiek man aan t hoofd btaat die iets nieuws durft aan te pakken De directeur der Textiel industrie Gouda heeft geifteend nieuwe wegen te mioeten inslaan zonder nochtans de oude geheel te verlaten on al te ver af te dwalen van de eenmaal gevolgde richting kanten ntre nen kanten huisvrouw tn frommelen Kort en goed de directie besloot zich te gaan toeleggen op de vervaardiging van kant welke fabrikatie later nog kan worden uitgebreid tet de tressen materiaal voor hoeden etc Voorloopig echter heeft ze zich bepaald tot kant enkele maanden geleden werd de reciganisatie begonnen en nu ziJn de eerste resultaten gereed komen Deze zullen om den lande bekend te maken dat de Goudsche Industrie met een branche vermeerderd is in verschillende steden van ons land worden geëxposeerd en van die tentoonstellingen heeft de heer v Haansbergen als recht geaard Gouwenaar ons de primeur gegund In den winkel van de fa Wisbrunn Liffmonn wordt de in de fabriek aan den Turfsingel vervaardigde kant geëtaleerd en dit was voor ons aanleiding gisteren eens met den heer Westerbaan van Haansbergen te gaan praten over deze voor Gouda geheel nieuwe industrie Voorloopig aldus vertMde hij ons worden de bestaande dessins en variaties daarvan gsvolgd de bedoeling is echter op óea duur zooveel mogetijk eigen ontwerpen te produceeren Enkele hebben we at gemaakt En de heer H uitvouwde een stapel kaarten en wees enkele staaltjes die inderdaad een eenigszins van t gewcme afwijkend mot f hebben aan Ze verdwenen bijna in de overweldigende hoeveelheid Oef wat een Ueus smalle kanten breede lenx witte en zvurte katoe dle tot wanhoop van iedere ie wasch schrikweUcend verktere kwaliteiten linnenkant die bijna niet van handwerk te onderscheiden zün en de minderwaardige tweedraadskant die de machine verraadt We IN DKN SPOTHüEK ZOMER 19201 Naar buiten naar buiten 1 Gewapend met spuiten Ën goedondoordringbare jas De lomersche regen Heeft velden en wegen Veranderd in poel en in plasi Zuid West lüke winden Geen spoor is te vinden Van Itoest rende zonneschijn Geen Itlacht over droogte Je liraag in de hoogte Doorworstel je t regengordün Je mist menig uurtje Een fün knappend vuurtje De hitte maakt niemand nu loomer Met kippenvel zuiveri üeril en gehuiver Genieten we van dezen zomer De menschen daarbuiten Staan droef voor de ruiten En kijken naar snerpende vlagen Zien jagende luchten Verlangen en zuchten Maar weer naar de Wmtersche dagen ARN VAN RAALTE Jr waren blij ölet verplicht te zijn op staanden voet een keus te maken En de embarras du choix wordt nog grooter wanneer de nieuwe zaak in volle werking is en ze zich speciaal toelegt op de vervaardiging volgens eigen ontwerpen Aan de fabriek is een speciale ontwerper verbonden maar natuuriyk behoeft deze bezigheid niet tot dien expert alleen te blyven beperkt Ieder die inspiratie heeft kan meehelpen t Idee wordt eerst op papier in een teekeningetje uitgewerkt lijkt het geschikt dan wordt een proefje gemaakt Valt het tegen dit is altijd mogeiyk want wat op papier of in gedachten mooi is beantwoordt in werkelijkheid niet altyd aan de verwachtlngm don id het een nuttelooze maar geringe moeite valt t m ee dan heeft men ineena een aantal soorten kant meer want ieder dessin kan op verschillende manieren worden toegepast in katoen linnen en zü net dikkeren of minder dikken draad wat l dadeiyk een verschillend effect geeft eti We kwamen zoo langzamerhand tot de slotsom dat er nogal w t vastzit aan de vestiging van een dergelijke industrie Onze zegsman gaf dit toe noodlg is o a een vluggen kijk op wat geschikt is kennis van wat t publiek vraagt en goeden smaak Wat dit laatste betreft we zagen eens even om ons in t knus ingerichte privé kantoor en dachten in stilte dat het hier aan smaak zeker niet ontbreken zou Hoe buitengewoon groot de beteekenis der reorganisatie iti bemerkten we eerst recht toen de heer Van Haansbergen ons de fabriek toonde t Eerste bezoek gold de zaal met kantmachines Een oorverdoovend lawaai kwam ons tegen daar ronkten en raasden ettelijke machines zoodat het onmogelijk was jezelf te verstaan en we half raden moesten naar de uitleggingen die onze geleider ons gaf We troffen t de directeur vond juist dat we t niet troffen maar dat is verschil van appreciatie dat nog niet de helft van t zeventigtal machines op gang was werkt t bedrijf met volle kracht dan kost een bezoek je zeker je trommelvliezen en moet het je schemeren voor de oogen van den bonten wirrelwarrel der klossen die op het cirkelvormige ijzeren namaak kantkussen schijnbaar willekeurig doch in werkeHJltheid Hiermee hadden we nog maar een M klein gedeelte der fabriek gezien NaM kantmachin zaal bevindt zich effltt J vertrek met de machines voor de bereiiW der kaarsenpitten het winden van k op de klossen en een machine voor bet tt ken van blndtouw Deze laatete zou WJ vereenvoudigd soort Icantklosmachin I nen worden vergeleken Twee klossMi roode en witte katoen wentelen zoodat de draden gevlochten worden keurig gekleurd bindtouw ontstaat VW is een afzonderlijke afdeeling J votHT katoenbleekerij De strengen I worden in een vele honderden lite P te ketel gekookt daarna gewasschen M nu eens naar links dan naar rechts b genden koperen trommel ® l v gens in een chloorbassin geWeekfc ton slotte nagespeeld Heeft de kat B bewerking ondergaan dan kotai droogmachine een centrifuge waaf binnenwand van gaatjes is voorrlaa centrifuge in cirkel beweging dan Beide heerau prezen bet accuraat beheer öo heer van den Berg meent renwel te moeten opmerken dat sommige betaUngen wel wat vlugger konden plaats hebben dan nu het geval is in het belang van de handeldry venden enx Üe voorzitter antwoordde daarop d t dit wel eens mh de beiaaBbebbende zelf ligt en zelde toe het overigens te zullen bevor deren Ken voorstel van den heer Reneman inzake bestrating van het Marktveld waarvoor de kosten z jn gemamd op ƒ 7 0werd aangenomen Jflen voorstel van den heer Ben nan om de ophaler van de vuilnis te pensiom eeix n werd door B en W ontraden De heer Scheer is van meening dat de taad daartoe moet overgaan eTzün pensioen moet aanvullen tot het loon door hem verjliend in zün betrekking doen we da n et dan vraagt de man later toch om nieer salaris combineeren we deze betrekking met nachtwacht dan behoeft de G meente er niet veel meer bü te leggen om den betroklkene een bestaan te veSeien De heer van den Berg ia het hiennede werkt ook niet op den dag laten werken en ook het pensioen aan den vuilnisman niet opdringen het zou den hijn wekken dat hy niet voldeed Ok de voorziter wil hem zyn pensioen met opdringen AJs hij er om vraagt is het iets anders De heer Scheer wyst er nog op dat in den Raad meermalen de betrekking van nachtwaker een bybetrekking is genoemd dat hij ƒ 600 salaris heeft en Van den Kaad met verwacht dat hü deze betrekking tot een bestean zal opvoeren daarom deed hy dit voorstel wil den Raad het wel dan zal door hem niet op comtóneeren worden aangedrongen Het voorstel Reneman wordt daarop verworpen Een voorstel van de Lichteommissie om het licht met 5 cent en de kracht mot 4 cent per K W te verhoogen wordt uitvoerig besproken De Voorzitter licht het voorstel toe en zegt dat deze noodig is gewoiden doordat de kolendauBule thans ƒ 0 12 met 3 8 10 cent is verhoogd zoodat deze wordt pijn f 0 16H en dat door het opnieuw aangaan van een geldleening waarvoor de rente van 4 H op 6 moet worden gebracht een tekort dreigt te komen waarin voorzien moet worden De heer Scheer merkt op er leeds eeider op gewezen te hebben dat we hier in ongunstige vertwuding staan tegenover Gouda Haastrecht heöTt in goedkoope tijd gebouwd en heeft desondanks duur licht an dure kracht Spr vreeet dat we daardoor de iLrachtafneming zullen verliezen dat zou voor het bedrijf een groot verlies zün immers door het krachtverbruik wordt medegedragen in de lasten die op het bedrijf drukken tenslotte zouden alle kosten op het licht alleen komen Spr vindt voorts ook dat dfl yerhooging van kracht van 28 cent tot 32 cent grooter ia dan van licht van 62 op 67 cent Spr meent voorts te weten dat de kracht in Gouda ƒ 0 25 kost en dat ze zelfs in gemeenten als Stolwijk en Bergambacht die zoo duur moesten bouwen goedkooper is Hü stelde daarom vooi dat de lichteommissie deae aangelegenheid nog eens zal onderzoeken In stemming gebracht wordt het voorstel van de lichteommissie met 5 tegen 1 stem aangenomen Bij de rondvraag wordt door den Mier van den Berg den teestand van de bestrating op de Groote en Kleine Haven besproken waarbij hy B en W verzocht zich op een ruim standpunt te plaatsen inzake een l etere toestand te verkrijgen De heer Scheer vraagt als de Gemeente zich 113 van de kosten zou willen getroosten of dan de eigenaars der grond de 2 3 zouden bekostigen De Voorzitter merkt op dat aan deize zaak een heele geschiedenis verbonden is indertijd zou de gemeente alle grond beide straten overnemen mits m goeden staat dit stuitte op een tweetal eigenaren af B en W zullem hun aandacht nogmaals aan deze zaak schenken Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering VUST In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad werd de gemeenterekemng over 1919 vastgesteld Goedgekeuid wen een contract waarby ƒ 76 subsidie wordt toegekend aan de Onderlinge Brandvcrzekermg voor het gebruik van de door haai aangekochte motorbrandspuit Het ontwerp jaarwedde voor Buj gemeester Viethouders Secretaris en Ontvanger werd gunstig ontvangen b ilve de regeimg ontvanger welke nu g JRlarieerd wordt met i i Ó welk bedrag voldoende wordt geacht Voorgesteld wordt ƒ 700 met 4 tweejaarlyk sche verhoogingeo van ƒ 75 8TOLWUK Vrijdagmorgen vergaderde de Raad deoer gKomiAe Tegwnwoordig de voorxitter en alle leden Na lezing der notulen welke onveranderd werden goedg eurd ging men oy9T tot het afwerken der aRen la Ingekomen was een adres van Ged Staten den Raad m overweging gevende de salarissen voor Burjremeestei Secretariu Ontvanger en Wethouders te verhooiren als volgt aanvangsaLaris Bursremeester en Secretaris verminderd met 20 voor recombineerde betrekking n te brenaen op ƒ 2160 en ƒ 2080 beide met 4 tweejaarlijkache verhoogingea van ƒ 120 Het aanvaagsalaris van den Ontvanger te bren0en op ƒ 1600 met 4 tweejurlijkriche verhoogingen van ƒ 100 benevens huur voor kantoor en vergoeding voor licht D heer Zöderlaan vraagt het woord fipr km zich venenigea met de veriiooging vdbi Bnriromeester en Secretans alleen voi r de ontvanger vindt hif het over bodig De Ontranger welke meer kleine betrekkingen beett sou op 4m maatw tn aiaru gemeten vaa ƒ U pn d r in iiaastrecnt Ig ook de vethooguv voor den Ontvanger verworpen terwui te l£evenhui tn het geheele voorstel verwonwn werd er tevens een eommiBsie watd benoemd om dit bii Gedeputeerde Suten te verdedigen De hter Ver iooid ia het bi dit oMu ht met den heer Zuderlaan eens Hü kan leh vereenigen m Je venMogingen ui Monderü Kt die voor den UnWaairer Na stemming wordt het voontei a ngenomea met uitzonuerinji voor uea üatvanger De vciioogii gaat in lÜBl GoeUkeuniair Ged JStacen af en ovarschrwving dienstiaar 1919 wowit voor kennisgeving aaogenomen Dankbetuiging van het bestuur d r G m Zan rvereèniging ü ap8 e indh kl voor de subsidie groot ƒ 31 Ü idem Goedkourmg Ged Staten der Densioenbijdrage voor gepensiooueerde gemeenteambtenaren met 40 te verhoog Idem Adres woningbouwvereenuring 3tohvuk Vooruit houdende verzoak terug te komen OD het raadsbesluit van Juli IJ De heer Verdoold stelt voor h t voor kennisgeving aan te nemen De heer Verdoom vraagt daamp h t woord Spr begint met te zegigen dat het voorstel voor kennis evin aan te nemen met op zün plaats is Eerder zou het overweging verdienen o het voorstel der vereeniging in te gaan Om weder breedvoerig te spreken over den bouw der cemeentewoningen acht spr niet noodig De Raad weet heel goed dat het bffuwen dezer wojiuvgen de woningnood tiier niet heeft oogeheven Spr is overtuigd dat on dit oogenblik de woningnood grooter is oJi toen het vorig jaar besloten werd om te boawen Het is genoeg bekend dat door den verkoop der vier woningen van het Kerkeliik Armbestuur welke woningen verbouwd sollen wonden weer enkele gezinnen dalklooi komen te staan en Iwt gaat toch ni t aan om enkele oppaiuende geainnen op itraat te zetten lOan zal de gemeente weder worden aangewezen om deae menschen een onderdak te geven en staat de raneente voor hooge kosten voor langen tüd Het bezwaar door sommlKe leden in de vorige vergndering gemaakt dat woUburbouw veel geld kost betwist Bpr en wordt door hem uiteengeBet Geeteld dat de woninglMuw vraagt f 100 000 daarvan wordt door het Rijk 96 als voorachot gegeven de gemeente geeft 5 of f 5000 Indien meq rekent dat de womnoren om de kosten te dekken 7 moeten oiybreragen een bedrag dat voor de geraeentewoniniren is gerekend zal dat bedrag ziln f 7000 Bü besluit van den Min van Arb moet 50 gedragen worden uit de hnuropbrei gst is f 3600 het restant wordt gedragen door rijk en gemeente Hiervan geeft het riJk 76 de gemeente 25 of ƒ 860 Voor dit bedrag per jaar wordt de gemeente eigenares der woningen en is van groote financieele offers geen sprake Ook is door sommigen bezwaar gemaakt dat de huren voor de arbeiders te hoog zouden zijn Otdc dit betwist spr In de Dinsdag gehouden algemecne ledenvergadering is dóór spr gevraagd of de personen welke een woning hadden aangevraagd dit handhaafden ook tegen een huurprijs van ƒ 3 i ƒ 4 waarop door de 15 aanvragers volmondig ja werd gezegd Spr zou den Raad willen verzoeken op het voorstel van de vereeniging in te gaan De hler Zijdertaan vraagt waar of w de ƒ 100 000 moeten halen De heer Verdoom antwoordt dat dit reeds door hem is aangetoond dat het rijÜc dit voorschot geeft tet 96 f De heer Kapt n dankt den heer Veraoom voor zijn goede uiteenzetting Spr zou verzoeken willen dit adres tot nader onderzoek aan te houden De heer Verdoold Vindt dat hetzelfde Is gezegd door den heer van Boven Het tekort voor de gemeente woningen zou ƒ 36 per woning per jaar zjjn en het bedraagt thans ruim ƒ 3 per week De heer Venioom merkt op dat het bedrag door den heer v Boven genoemd vri jwel overeenkomt Immers aan het eind van het jaar zal de exploitetie rekening een zuiver beeld geven van het verlies en eerst dan zal dit door het rijk tot 75 worden terugbetaald Na stemming wordt op het voorstelKap leijn ingegaan Ingekomen is een adres van den heer A A V Dommelen benoemd hoofd der Ie Openb school waarin hij meldt too mogelijk op 1 Oct a s in functie te treden een adres van de Gezondheidscommissie te Schoonhoven waarin zij meldt niet in te gaan op het voorstel van den Raad en e woning C 6 onbewoonbaar te verklaren wordt aangehouden een dres van Mej J v d Snoeok onder overlegging van een geneeskundige verklaring verzoekende 3 maanden ziekenverlof Aangenomen Goedgekeurd werd de winst en verliesrekening Gem Eiectr Bedrijf 1919 tn begrooting 1920 Daarna kwam in behandeling de leeniag voor dit bedrijf en werd besloten met de gemeente Bergambacht gezamenlijk een leening te sluiten tot een bedrag van 600 000 Na rondvraag sloot de voorzitter de vergadering WADDINXVKBN Hedeniuicht om één Dur brak een felle brand uit in het winkelhnls bewoond dopr den heer A de Heer aan d Zuldkade alhier spoedig was hulp aanwezig en begon de blussching met en slany op de waterleiding Inmiddels waa de itoomapuit gereed en met beide stralen mocht het gelukken de brand tot het pand te beperken en de aangrenzende geboawen te bewaren Om 3 uur wenThet sein tot inrukken gegeven de bewoners welke uit hun slaap opgeschrikt waren vonden een onderkomen in een schip dat in de Gouwe voor den wal lag Een wagen geladen met vlas werd bijkijds op zijd gereden en de schepen welke voor den wal lagen verhaald Het pand is totaal leeggebrand De veepest in Betgië LANDBOim ontvuyen nMd le Uoc d oitvotr en da ioommr door BeIgU vu kntainmde dltren varinns eenhoeviga diere vofrilo vleesch huiden alle soorten na ditrllik voortbrengselen mest hooi en veevoeder zjjn verbote uitguondeid techtstteekscho doorvoer na gonoetade dkrta en pndueten in nat load geiagelda spaormgau loader overlading op B lgiach grondgebied MARKTBERICHTEN CoDpanUava TalaiaiaTarMalckw Gaada en OmatfokMi GraoataMfeUiag Rmlge en algeaicene keanlsgmlag Heden overleed zacht en kalm onze reliefde Man Vader Behuwd en Grootndei Brotdo en Oom de Heer A BOOT in den oudeirdora van 73 jaar Namens de Familie Wed JOHa BOOT mi HOOGENDOORN Gouda Groenendaal 63 Velling van 27 Augustus 1920 Snlikoonen ƒ 0 2 17 Stoksperaleboonen ƒ 80 17 Stamboonen ƒ 6 20 U lOi Spekboonen ƒ 8 90 6 50 Pronkboonen ƒ 0 40 1 9 Uian ƒ S 40 5J 0 SJalotten ƒ 8 103 70 Witte Kool f 1 70 81 Kooda Kool ƒ 1 90 2 80 gele Savoye Kool ƒ 6 70 Peen ƒ l 6a S IO Poatolein ƒ 4 60 10 80 Sidaazie 7 10 12 70 Oopenrtea ƒ 6 38 Tomataa A ƒ 41 46 ld B n 28 kL O ƒ 7 l ld bont ƒ W id kiial ƒ 8 7 per 100 K G Komkommers Ie soort ƒ 3 60 6 10 id 2e soort ƒ 1 60 3 40 id halve ƒ 1 30 3 M roaagMl ƒ 2 90 8 70 Bloemkool ƒ 1 M gala Eavoya Kool ƒ 4 80 15 20 groene Savoye Kool ƒ 1 40 6 10 Roode Kool ƒ 2 30 Andijvie Ie soort ƒ 3 4l 80 W 2e soott ƒ L80 8 80 Krop la ƒ 0 10 1 90 per 100 stuks Peen ƒ 1 20 9 70 Kroten ƒ 1 10 8 90 Selderie ƒ 1 90 8 Prei 2 6O k3 10 per 100 bos Zuring ƒ 0 08 0 W par kist Persiken ƒ 0 07 0 16 Meiomen ƒ 0 19 86 per stuk Elaran ƒ 16 16 20 per 100 stuks Ai f 1 1 = PREDIKBEURTEN KoningInnefeest Souiia MAANOAGAVOMO a m VKRSCHIJNT DE rmmmmuudht bevattende alle bQzanderheden omtrentife teeslciyicheden op 31 Auguitui Pril IQ omnt Verkrllfbaar by den Boekhandel en SiKarenwinkellera Mfil 20 Vanaf Amsterdam Wie hraft voor biliyken prfji Retourvracht voor VrachUiulo DONDEROAU 2 SEPT van AMSTEROAIH Laadvermofcn 2000 i 2500 K O m 23 Ls Ns POLDERVA TRT QOUOA TURFMARKT I s t TELEF 344 Aanbiedingen gevraagd vnn zuivere gpe pv sta hlaca it KOEMEST I evering oilurendo Hn maanden November eii Oecerobfi W HOLTKAMP Oroenlrnkweeker Ie BOSKOOP Zondag 29 AugusInS IMO GOUDA Remonstr Kerk 104 u Geen dienst St Janskerk 74 u v m De heer J Visser 10 u v m Ds C Hartwigsen pred teLeiden vac Deur 2 u n m Geen dienst Kleine Kerk 10 u vjn Gean dienst i Woensdag 1 Septembar 12 u m Ds F W Verheul Uuwelljksinxegening Luthersche Kerk 10 u v m De heer Duivendak cand t d H D te Schiedam AMMERSTOL Ned Herv Kerk 10 u v m Ds H van der Vegte pred te s Gravenhaga BERJUiNWOUDE Ned Herv Kerk 7 u n m Ds Slot pred te Lekkerkerk BERGAMBACHT Ned Herv Eelt 10 n vjn Ds WlUeaswaard pred te Krimp a d Usel BOSKOOP Nad Herv Kerk 10 u v m Ds Deet te Alfen Bevesttgiag van Da P Glaa 24 u n ni Ds P Glas latreande Gebouw Salvatori 9H u v m en 8 a a m De heer L Han in t Veld GOUDERAK Ned Herv Kerk 10 o van a 7 o njn Ds Verkerk HAA8TI p CHT Ned Herv Kerk 7 u n m Ds Kaals pred te Stolwijk Geref Kerk 10 H u v m en 74 u n m Ds J L v d Wolf MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Knlphulzen OUDEWATEB Ned Herv Kerk 10 v m Ds Hoek 8 u n m Ds BuiSkooL Geref Kerk 10 u v m en 7 u ii m Ds de Bruin STOLWUK Ned Herv Ksr lOH a v m Ds B J Kanis Evangelisatiegebouw lOH u vjn en 74 u n m Ds Dakker prad te Elbarg WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u v m en 6H a n m Ds Steenbeek Remonstr Kerk 10 u v m Ds Lindeman Geref Kerk 94 u v m en 2H u n m Ds Wielenga ZEVENHUIZEN Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Joh KUne GOUDSCHE MELKINRICIITIIiG TELEF NOa 21 TURFSINGEL 33 35 Wij noteer n vanaf MAANDAG 30 AUGUSTUS voor onze Zoete Melk 21 et per liter SepasteüraeÉMi Jf fI V I2ct perliilteii MULDER OOM $ Qpaenendaa S3 S8 QOUOA Talafaen 894 NEEMT met de aanstaande Feestdagen Prima ORANJEBITTERa ike ijl Inii n itti Pirt Smt brini Wiiiiii en dé uitstekende COGNAc tEUWÓflr WOKOEN ZONDER VERHQOCHNO THUIS BEZORGD