Goudsche Courant, woensdag 1 september 1920

isv ï i No 14406 mim VERSCHIJNT DAGELUKS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal fiM per week 17 cent met Zondftgtblad per kwartaal f 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2 76 met Zondagsblad ƒ S 40 Abonnementen wonjen dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt SI GOUDA m onze agenten den bo khandel en de poetkantoren ADVERTENTIBPRIJS Uit Gouda en omstreken behooreode tot den beiorgkring 1 6 regels 130 elke regel me r O 26 Van btuten Gooda en den bezonkring 1 6 regels f IM elke regel medr ƒ 0 80 Advertentiën van puhliake vormakelqkhedeii IS eest per regel Advertentiën fn bet Zaterdsgnummer 20 beslag op den pr s Rfldoctie Telef Interc 546 Dreigende niijnwerkersstaking ËM dreigende ramp De elschen dei mOnwerkers Uitslag van het referendum Nog met tot staking besloten Gevolgen der eventueele staking voor Nederland Referendum te Dantzig De Poolseh Russische oorlog Geen tegen offensief Nederlaag van Wrange 7 Ver bond tusachen Koeban en Oeknene De Poolsch Russische onderhandebngai Onlusten in Kroonstad en Petersburg ttolsjewieksche bewe ging ider de Italjaansche arbeiders De Duitocbe onafhankelyken Staking geëindigd Het inadent te JJi e8lau Zware eischen van Frankrijk Herstel der Leuvensche bibliotheek Onthullingen d AÏnunzio s nieuw r jk ONft OVERZICHT ders zou moeten uitgeven aan een hooireren prus der kolen Het bestuur van den mdn wer kersbond heeft nu een stemming srehouden om na te gaan of de munwerkers hun eiscben van genoev belang vinden om een staking te proclameeren De uitslatc van die stem min IB gisteren officieel bekend ge maakt Vóór de atakmK stemden 606 782 tégen 2d 866 De meerderheid vóór de staking bedroeg 367 yi7 stemmen of 11 De vereischte meerderheid van 213 werd piet 43016 stemmen overschreden Het bestuur heeft dus alle reden om over drie w en den fcermiin noodig voor de on zegging van het contract de staking uit te schruven Of het dit zal doen is nog lang niet zeker het moet met verschil lende factoren rekening houden Ie heeft een groot uantal arbeiders Eich van stem nung onthouden 2e de stenuncn vóór staking z in grootendeeU afkumstig van jongelieden die hun oordeel heb en ge vormd onder Jwang der extremisten die oen jongelieden In de waan brachten dat de weken waarm met gewerkt wordt ge liik staan met een extra vaeantie Se in d arbeideiwvereld staat men met ïvmirfia thiek tegenover de stakingsbevrawxng èn de transiwrtarbeiderö èn de metaalbewer kers zouden maar t liefst zien dat een overeenkomst getroffen werd Wellicht wordt die te elfder ure nog gevonden waardoor t tand zou worden bewaard voor een cnsis die buitengewoon ernstig zou un zooaU Henderoon in cte Sunday iux preas schryft en die zooals we bOTen op merkten ook voor Nederland noodlottiir 20U zi n Onze kolenvoorziemnfir is nog verre van overvloedig we kunnen B en korreltje missen Niatuurluk zoa bh een steking allereerst den uitvoer naar t bui tonland worden stopgezet en in dit ireval zouden we met meer b oeven te rekenen 00 de on toegezegde eenheden Hender son raadt aan zoolang te onderhandelen als er nog eenige hoop is Het lukt hem vol strekt noodzakelok dat Lloyd Georsre zoo spoedig mogeluk uit Zwitserland terug komt Geen zuner colleara s kan buiten hem met het noodige geaag onderhande iingen voeren HendersMi stelt dan voor dat er een gemengde oommtissie zal levormd worden utt vertegenwoordigrera der reireermg en der mijnwerkers die al de egavens van het probleem met kennoa van zaken zullen Uoyd George s vacantie werdt rernstiB bedreigd tien tegen één of de premier moet in fcrooten baast naar zun vslderkuid terugkeeren om te pogien een rati p af te fvendeu waarvan wanneer ze Iweland trof ook Vb de noodlottige gevolgen ou tien gevoelen Met een enkel woohJ heb i en we ai melding gemaakt v n de drei gende munwericersstaking m Engeland voomameluk wegens een niet geiheel te biltuken looneiecb Toegegeven t letven ia duuider geworden en wordt nojg steeds duurder ook voor de Britsche mimwerkers en t 18 dus te begrijpen dat ze pogen aan deze priisatyging t hoofd te bieden door meer loon te vragen Nu moet bii de be oordeeling der wenschen in aatutierkine y ordm genomen dat de Ehigelsche mnn werkera er lang niet slecht zim itfftreico men bd de reedi toegekende aaldns ver meerderuME In 191S was het gemiddelde Loon van een Engelfiche mbmverker de jongere personen m de mdnen inbegre pen 82 pond gterline per faar Thane u het 220 iMnd sterling In lf 14 wferd een werkdag van 8 uur betaald met 7 KhJUing en een pennv per volwassen aibeiders thans een yreiieiate van 7 unr met 16 BblUiog 3 pence vendien knigen de miinwerkers voor huisgebruik gratis of tegen veel verminderde ordzen Iwlen tot eea b tale waaide van 8 millioen pond per jaar hoewel de kolenproductie als gevolg van verminderden werktitd aanzlecUik is xedaald De mnnwerkers willen nu nog meer gaan verdienen wat volgens den geWonan gang van zaken een nieuwe prusstljging der ko len tengevolge zou hebben En aanitezten de prils der k len iavloed uitoefent on alle andere levenamiddeien zou er over de geheele linie een toenemmg der duurte ontstaan De mtmwerkers begrvjipen dit zeer goed en daarom hebben ze da regee ring een vernuftig middei aan de hand ge daan om de feolenpr aea kunstmatig laag te houden Ze willen n 1 dat de rageenng uit den opbrengst van den kolenjverkoop nsar t buitenland dl 86 mrilioeh pond 27 miUioen gébniiken ter bestrnding van de ioonsveriiooffiBg de overige 39 millioen zal moeten dienen voor de verminderimr van den prfis der binnenlandsche brand Ptof Het is duideUik waarop dit feiteirik neerkomt nl op verhooginjï der belaetin gen die t puWiek opbrengen moet zoodat het indirect dus toch betaalt wat het an Advertentiën en abonnementen e dit blad worden aangenomen veer Berkenwoude Dorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterbrock doer J NOOHEN Beinwke Stol ik Feuilleton Sinclair wetd rood en trok zfch terug Het is de man die met den markies sprak toen hj van morden m het rütuig ging merkte een der bedienden op ik heb hem gexien Ja Je hebt mÖ zien spreken met myn vHend d i markies zeide Sinclair pra lend en Je ailt er meer over booren dan je lief IS als Je n j noet ft ndi it I e bediende nam aarwUud zj m kaartje en keek twijfelend nu d i een dan den ander van z tt kameraden aan MuuehMn u het ar een van de wed rean D spralc een van hen meenende een helderen inval te hebben 3rettg xijn kaartje naar twnmn James Als bet niet In orde is zal de Markies hem spoedig de deur tatrai wyaa Het was niet aangenaam toor Sinclair om dit aan te hooren maar hu verdroeg het zoo goed hij kon Ik denk niet dat de Markies mtj de deur zal laten wUaen jonge man zeide b Breng m jn kaartje gerust naar bin nen m ik zal Je wel andere mameren leeren dan n een vnend van den Mar kies van Merle te beleefUiren Te verbaaad an nog langer te redeneeren ging de bediende langzaam de trap op met het kaartje Merle was gekleed voor het mid kg maal en aat in aen kleine kamer die was aasgewvMn voor ztfn sohrtjf stadeer of eigen kamer In z n goed venorgd avond cofltuom zag h j ar uit als een toonbeeld van een arietoeraat van de blio goad gevormde handMi tot het zachte kort gekupte haar A wfg geen rimitel op MJn gelaat gen Ds Vrouwe van Darracourt door t HAKLB8 OARVJCK fiesfuthonaeerdo vertaling van 1 P Wl SSKLJNK KOhSÜM Nadruk varbttdau I zelf de dookerele verdwljoendoor I 3848 pot gPKUTOL 8 I WADDINXVEEN Advertentiën en alioBBeiiientea s dit blad worden aangenomen door i A NOTEBOOH Boekhandel WaddinxvsM BOSKOOP Advertentiën en abonnementen f dit blad worden aangenomen door P A WELLES ZUdeweg Ti AGMIDA Z S Sept LedenvergwleHng Ifereuriua Beleefd verioeken w gerateld tijdif dedeeliaff te mogen ontvangen van v fS ringen concerten vennakelükliedaa om deie in onse agenda te vem elii OMtiiaeke Onikknil A BRINKMAN ZOON OOVDA 83 4Jat waag ik er op Mylord zei Sm clair en van de trede stappende beval hü den koetsier weg te ryden HDOOPDiSTÜK XXVai Sinclair ging naar huis naar Ekien How öïet visioenen van een onmetelyk fortwn Wor oogen Hu deed niet dan luchtkastee Jen bouwen Een beroemd tenor te ziia was eea ï oede zaak zeker maar een adelman woals Merle onder den duim te hebben waa noe veel beter I I ang vwr acht unr had hil zich m zlje JMte pak gestoken wat den portoer van Kitz haast een atuip bezotirde toen SJn clair bjnnoitrad en verzocht b den Mjar kies van Merle toegelaten te wonkn t4 e Marides van Merlel herbaahia de pwtier vreemd starende naar de veweh Bnig en ztin mmachting werd güdeekl door een paar bedienden en een kelner die r bfj atonden U wilt den Marides van Merte spreAcenl Goede hemd man de mar ki B kan menachan ala jQ niet ontvangen Ak je e rekaniac hebt sendt die ADVERTRMTUNi DagdJenstlioile Gouyyg 170 i 2 GEVRAAGD een flette jooge Werkster voor eiken morgen van half acht tot 12 uur Loon ƒ 6 Adres MARKT 81 168 U BupgeffMwoonhuis TE HUUR in de onmiddelluke nabqheid van het dorp een il 75 2 flink Burgerwoonhuis mooi uitlicht op de iivier de IJsel flinkcn tuin met dertig vruchtboomen 1 Oct a 8 te aanvaarden Te bevragen bu D ROOK te GOUDERAK Aan hetmlfde adres GEVRAAGD jeen Dienstbode voor ZEIST tegen 1 Oct a s TE KOOP Een goed als nieuwe SCHUUR groot 8 bg 4 Meter zeer geschikt ookte verplaatsen Vi Te bevragen onder No 5174 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 BU Ie HDLLAiNDU DRUKKEBU t BAAiRN TorschMD 2 01 10 DE 8PUSVERTBRINO door Dr B P TE N CATE SDeeiul arts Rottenlun 3a herziene drak ƒ 240 Inien 8 6S Mb fi hajMlelt Mewr darsi en leverziekten met iiAeurriii GaletoeneD Vfteucht Sufkeniekte Jicht Nierxiekte Ble 3c uclit Populair f eaclire reii ANTON COOPS OROOISr WyPSTRAAT 28 eelaata a Tandpasta NIva Tandpaata Pabaoo Tandpaata VISSER s Rheumatiskolie ngeivenaard in werking gênant de hevigste Rheunutlek Spit Ischias Spierverrekkin gen Laat U jreeo namaak ver koopen Prile f 1 4e p fla con Voor onvermojrendeneratlfl te bekomen bti denfabrikant VISSER 8 Kies pij npoedert I genezen binnen een half uur de hevigste kiespun tandpan aangezlchtsptjn Het laten trekken der kleien wordt overbodig Prijs 70 cent per doosje VISSER s Wormpoeders verdrUven de wormen zeker en snel Wat wormen verooi aken en buna elkeen 1 heeft wormen wordt 1 met bedacht Prijs 40 cent per doosje VrrkrliKtiaar te Gouda bil AMTON a OPS Wudatraat S H I X N Markt 6 te nij lettial r bil Wed E r d mtUG OMN en aJlc dnwiHten Voor Kkiirros Fa B MFINDBRSMA Den Haax 101 7 68 Fabr P VISSER eMMERERFSCH VEEN Dr GOUDERAK Advertentiën en abonnemeBten op dit lilad worden aangenomen door U VLÉGGEERT Gonderak int 24 OEVRAAODs Een BEKWAAM FRAISER TISEPTISCHen VERFRISSCHEND pc M Hanntng s Pharm Chem fabriek DEM HAAG Stoommeabelfabrieli ¥ J Modderkolk H Dijs Waddinx veen Ook na lichte gevallen van INFI UENZA of GRIEP laat de eetlust dik Wtjis nog geruimen tud te wenschen ovei GEBRUIKT DAN Dr NANNlNG s KINADRIIPPELS deze brengen de maag spoedig weci in orde Alom verkrflgbaar k ƒ 1 30 per flacon Men lette op den naam Dr H NANNING buiten op de roode doos 1990 Dr H NANNlNG s Pharm hem Fabriek DEN HAAG 1 36 = COUDSCHE = = COUR lNT = VOOR COUDA EN OMSTREKEN MARKT 91 CiOWDJil TELCr INTERC NO 82 qpCwvh wicyy EWMewK i K iy WIE IM DEZE STREEK RECt AME BiEMOEFT ADUERTEERE IN DE COUDSCHE COURANT l WERSCHi NT I N V Wessanen s Koninl lijl e Fabrieicen WORMERVEER OPGERICHT 17 5 627 Voedeit uw Vee met 14 LMN AADKOEKEN merk ster e WL la l J fH nM E E L meik tjTER in geplombeerde zakken 80YAB00NENK0EKEN erkwi Kemijft Uw kopeiweik met Monke lïr nd Uw intieke kopeien omimenten T w kranen in keuken en bad kamer bluven dan steeds heldei en blinkend sm Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende dooï sroote Voedingswaarde Bere Diploma Par s 1900 Negen Gouden Medailles GOED IIITGEVOEID DIVIWEU levert vlug en tot billijken prijs Drulclcerij A BRINKMAN ZOON MARKT 3 Tel Int 82 GOUDA KOSTELOOZE OPLEIDING tot Korporaal bij de Vesting Artillerie JoDKeliOffeo Ta 16 19 jaar kunnea te i allen tbde b d Instructie Comiwmic teSchoonhoven m dienst tr den Na in orde bevtmlmtr der stukken wordt de datum ivan opkomfit door den Ct onrefforen Aldaar ireschiedt de opleidinir tot KORPORAALbd een der korpaen Veatfnic of PantBerfortartiHene en wordt de eerste militaire kennis bijfirebradht om bib Keweoscbten o erffanjr naar de korpsen Torpediiteii of Pontomners daat iu verder tot korporaal te worden optfteleid 3400 SO De opleiding te iSchoonboren opent den weR tot den onderofficiersnuur Nadere inllcbtinffen woides on franco aaurraair Terstreatt door deo OonttnandaBt der InstructfeCompairnie te Schoonhoren ANTON COOPS Drogist Wydstraat 29 Gouda De Huid Eindelijk Genezing Met het aannemni van DRUKWjBRKEN in tukt gcwenschte uitvoering belast zich te MeubBlkoopJBsü Triowinü Sotiedo Salon ea Huiakamonneu beien als Tafeli Stoelen Linnenkasten SjWefcets SehilderiJea llueta eU BikenlioiltM Buflettm Boeken kaften Clufafautemla Zilden nliicheAmeublementen LeeramenlïleinantenKanokmatraaaeo WoIIea en Satiln iekens Stroamatraasen ent eni 6896 SPOTKOOPJESIM 20 BESTB ADBES VOOB JONGELUI MET BUWEUJXSPLANKKN siiiiiisruir iiMniiiiiut iikUiiudi ROTTERDAM Telefoon 12800 HAASTRECHT de heer J SCHEER Fen meuwe untdek Dg een vloei baar waschmiddel een krachtig wer kende chemische aamenstelling m opgelosten vorm door huid specialitei ten als de grootste vooruitgang In t genezen van huidziekten erkend D D D HET WjidtiHiililel mr nimtziekten Sproeten Zomer hen verzachtend heelend vloeibaar wawhmiddel dat m de hutd dringt en onmiddelltfk verlichting geeft Huiduitslag Psoriasis Ring vorm Zeere beenpo Puisten Schil fers Korsten verdwijnen door de ver zaebtende beelende uitwerking D D D dringt door in de poriJin der huid en doodt de ziektekiemen Zalven ver stoppen de porltn en bevorderen den groei der ziektekiemen D D O pent Ie poriën waardoor dexe m staat a n bet natnurl k geneesmid del ia zich op te nemen Zijn Gewicht in Goud Waard Mevr Parker 10 Nelsoastreet bneiatos Ndttingham schrijft Ik dacht dat er geeo genezing meer was voor den uitslag aan m n armen en I eeDan Gedurende drie maanden ben ik onder behandeling van twee dok toren geweest echter zonder resul taat Ka het gebruik vu 3 flesschen P D D ben ik volkomen genezen D D D 18 zyn gewicbt i goud waard PrlJs van een proeffleseh O 76 en van een groote ftaseh inhoud 6 maal Eooveel I dus veel voonlceiiMr 2 IS Verkrijgbaar bQ aUa apothekers en drogist Waar niet verkrijgbaar vênde mn zich tot de al leMVBrtegenmwtdijmri Anna B Meindemna Den Haag Sneek T QOUDA W AlfTON COOPS Wlfdftnwt M S VAN LOON Uarfct 59e Jaarffaiia Ui J 1 1 Woensdag 1 September 1920 püRMT BRHALVK ZON SN rSBSTDAGRN INOEZONDBN MSDCDKBLINOBN t 4 r g l ttM Ike regal m t ftM Op de vooriMglBa M hooger Gevone adrartentjfa aa lagaaoadM oMdedeeUagm bü eoatraet tot tear gorada ceenlaa rtja Oroata MIan en madaa worden berekaad naar plsatwrulmta Advarteatjin kOBaaa irordan lageioadM door taaaehaakooMt van loliade Boekbaa delaraa AdvarteaHabaraaoa a oai Agaalea Burtan MARKT SI fiOUOA Adadnlitnll UU latatc 82 il i onderzoeken en trachten bot een accoonl te komen Lukt dit mat san lou de com missie een uitgebreid raófaii moeten uit geven dat het publiek in fltaat zou stel en zelf een oordeel te vorm en al ziin m vloed aan te wenden opdit de partd die tn het ongeUik is ten 4 we toegeve plaats voor vnxlare ooderhandeliagea t willon aaavaardan In tegenstelling met Tajitajeriii h draad loos telegram aan prins Bapiaha mtient de verplaatsinR der vradeaondcrhtadelia gen aatat d oorreapondaat van de J ally Uronicle te WerMban dat IN 1 bJ stark door itjn overwiantmr da SoirJet ntneHwT heeft gedwongen om liJn voorstel tot verplaatsing der vrede darbanc eUng B naar Rbra aan t nemen en aldus aen ein de heeft aemaiÜEt aan d omedia vaa Ulnak De onderhandelingen akiear sijtii aitgeloopen op een verklarbg van de Poolsobe gedelageerden welke vrttwel eea ultima turn beduidde Zii beschuldivden de buisje wiki van hun oorspronkellike bvgiuseten te zijn afgeweken en getracht te hdiwn toen ld ia den dwazen waan verkeerden dat zii Warschau m hun macht badden aan Polen vredesvoorwaarden op te legden welkke een overwinnaar een overwon wonne stelt Het sou een oorloa tot het bittere einde beteekenen ala dei eltjke voorwaarden gehasdhaafd bleven en PoIon zou zich er nimmer aan onderwerpen Daniaievaki de voorzikter der Kussistne vredesdelegatle is naar Moskou vertr ken om nieuwe mstructiea te halen Wat er gebeuren zal w met defimtlef bekend Üe Prankf Zeitung zegt det de Poolsche en Russische onderhandelaars ovoimuieo komen ibn den Hen SeptenriMr te WJTr Mchau de vredesondeitiandetluren voort t zetten doth daarentegen verneemt Ileuter iMt Warschau dat de baaprekiagen bin iiLH een week t Riga zullen worden voort rezet De positie der sovjata wor H al moelltf ker Volgens ean uU Hualand te Berllin ontvawren bencln komen te PetersbuPg er Kroonstad onlusten voor Pr hebbén dtMrem kH BMsMi teiwhtateilinnm fn htt dt steden plaats In 4e nabüfaeid van KrooMtad n groote ontploffing plaats waarvui mea de oorzaak nat niet kent Ondanks die wankale noslitle der Ruasi scbe boIsjewLki en de weinig gunatlge be richten die de Britsche arbeiders over den toestand in Rusland hebben ventoreid U er onder de Italiaanache arbeiders een sterk uitgesproken newing te pogen het Ruasische voorbeeld te volgen iDe Boho de Pari verMemt uit Rome Te Bolo na zUd de extremistische groepen het eens geworden over de toepasslmr van het program van Sovjet Bualand la ItallV oo noodijt zal bet proletariaat tot uiterste mHklelen vronlen opgeroepen De Bx celsior vult het bovenstaande aan net bet bericht dat bil een aocialistische meeting te I lorrace om de Italiaanache regeenmr te nopen die van Sovjet Rusland te erken nen de commissaris van politie werd ge liood en daarna 8 dooden en 7 ewonden vielen Te Milaan werd in de groote Ro meo fabrieken een uïtsluiting afgebmdigd De arbeider ten netale van verscheidene duizenden pasten al 2 weken Utdelüli ver zet toe Zü bezetten daarop alle metaal fabriakan aa da diraeteuiea te hebbea verjaagd De poormannen op Sldlltf be sh ten tot lijdelijk verst t onulat de ma it sihappijen de bü de laatate fitakiog aan geworvon krachten niet will n wturxemlen wenden opdit de i is ten 4 we to i iMn tweede refer adu iil i de ai iders neteid dat van iutern ti el belang is heeft te Dantaig plaat haven en spoorwegwertót dti vraag of oorlogunate bestemd zal worden geloat M n weet dat Tower de i tcnte commissie aanvanlDel lossen der Fransche mun eerst na gedachtenwiM t geallieerden gaf liif zim if i acuuuiu Vian het Pool Jïussisch üordeiiik front i i betrekkelijk wemig nittws ontvangen Te Londen wordt t na 4eg nge proken dat de Russen een nieuw Offensief zouden voorbereidffli Integendeel behalve in het Zuiden van het noordeUik front wel te Ve taan waar de niiteru van Boedeny groote verwarring sticht en in de omstreken van Pnmiisl zUn de roode twepen overal in het defensief We spreken hier van het noordehtk front ID tegenstelling met het suideltik siturveld waar generaal Wrangel opereert De KussiscV delegatie te Londen heeft etn telegnam mt Moskou ontvanKen mei deud dat Wraogel s troepen welke m Koe ban gelud waren totaal in de pan zitn gehakt Na hen een nederlaag toe t heb ben gebracht sneden 4 roode troenein hun verbindmgslunen af m emaingelden hen en vernietigden door een naeiiteldken over val hun hoofdkwartier Ta Noorden van Taunan la Wimngel geheel geslagt bu houdt nu alleen dd Krtm m bezit t Benoht m van andere zigde nog niet bevestigd het lijkt ook wel eeawasins tendentieus en m ieder eval is voorxich tigheid te betrachten Verder wordt gemeld dat de re reerliw van Kooban een vendrajr geslotan heeft met Oekraiene beoogend de gemeenschap peltfke politieke actie en da militaire over eenVaniHten welke het resultaat sün van de besluiten der twee reireeringen om de onafhaokeUikheid van bun landea tot aan het einde en ondec alle omstandigheden door wederztjdsche hulp te veidedijren Het verdrag beschikt daarom over we derzudsche hulp van Ookraiensche troepen op Ktoebansche gebied en van Koebanecbe tiOQpen op Oekraiiensch gebied De economische en handelsrelaties zul len m een ftoarte overeenkomst worden vastgelegd Tusscben Wbrschau ut Moskou is nog een min of meer stekelige gefdachtenwiase Img gevoerd over de verplaatsing der cm derhandelingen Tftiitsjerm seinde naar Warschau dat t Poolsche voorstel om den etel der conferentie naar Rura te verplaat sen te laat oninrangen u en dat hd zich houdt aan de uitnoodiginr om Estland als beviotf om den mond ofwdwon van af den t dat hu van den man wegreed hu over mets had gedacht dan over dit onderhoud en zich afvroeg wat kwaad het hem kon bewAkenen Hü nam het kaartje wierp er een blik op en knikte achteloos Laat den man bovenkomen De bediende ging grijnzend naar be 0 Hk eea daal dar Dultiehe oaafliaake lijkan neigen over tot aMMluUing bM d dtrda Uternatienale van Lenln en frtrta ky iMn deel der te Berlijn van het Cou gres der Derde Inbemationale uit M m kou teruggekaerda ledan der Duitscbe OnaflunkdtfVe Sodaliatltoba PartÜ b tot de eoncluaie gekoawn dat de Oaaflwake lijken aich moetan oadarwenMa aaa de usalsche Sovteta Woeaadag luUea bier over te BeHUn beslissende ba Dr kinc a der oartli ongnniaaMei worden gehouden Men moet rekening houden met de waarsehUalIjkheld dat eea splitaiag ml f i Durtadie Oaafkaakaliike Socialistische pertU Oü de verdere ont wikkalinir der gafbeurteoisseo staat het nog nJet va t b eea deel der Onafhan keiükea met de eonunuitisteB zal aamna gaaa D criak in de onafbaakelOke aoeiaat demoeratbuhe parttj zal aanlekthig zün tot bespreking op de vorgnderlag vna pBrtiigedelegeerden uit bat gibeele rük aardoor niet officiael eea besUasiQg ui worden genomen vóór ot tegen de d r Mo EDuache internationale Uit fialeren wordt gemeld dat een star ke oofflmuniatiscbe propaaranda wortk gv voerd In Wurtembenr i de rust weer ge ketHl de arbeiden hebben den loooaftiek van 10 voor bibating erkend en de ta kingen zUa g lBd i Wat dat betreet heeft de Dultseha re geering een org minder wat niet zeggen wil dat ze nu veen enkele moallilUieid t£r ooiossiajr heeft Integeadaal het oon S tf WNI WMU aanlêUian an da oeêUHTMttg van iMt eonanlaat te Brealan tóet te oaderiehatten Reeds dadelifk hebben de bladen gevreoad dat de evol en zeer ernstig aouden zi n en mderdtidd heaA Frankrük de whendtng harer waar digheid hoog 9PC vat Fr is te Parus een nota bestemd voor BerlUn opgesteld waarvan ile inhoud nog niet baknd ia maar die gezien de eAele aanwjjzigiogeu van corrMDODdentsn naar het Acht Ubr Abendblatt verneemt zeer awaar 2i o en veel verder gaan dan die welke de Fran sche regeenng Indertijd intake de vlaggen kwestie had geirtekl In parlementaire Kringen gelooft men niet dat hat rlik kabinet in irtaat zat sUn alle schen van de Franache regnering in te wilUgea tn dt Fransche nota wordt er aaar het blul verder verneemt In het bllzomler op ge wezen dat de politie te Breslau behalve het uitloven van eea belooning van 8000i iMiirk voor hen die de daders aanwiist nieta gedaan heeft om hel Fransche con ulaat te Breslau genoegdoening te ver haffen IVze nota veatirt er de aandacht op dat niet alleen Duitsoh nationaJen aan df demonMratie tegen het cooaulaat hebt en ciwigcnomen maar dat er ook commu nirfen btl sUa geweest die bil politie y moeten lin la deze inactiviteit Upd Merle sonk weer in zUa stoel en haalde zijn horloge uit gMtss de Vere was rtik Haar geld hielp uw vader voor eea paar Jaar maar loea p het weer apaak en bU verkocht dea Hof aiet waar Merle aatwoordde niet Peen stierf htj en u wenl maiUes van Merit en trouwde nut mies Dtorraeourt en kreeg den Hof terug en vele daizeaden en dit is alles heel pnitigr Merle keek op tija horloge maar Slaelalr gaf geen acht i de waarscfatiwing J ü markies veroadeivtel dat ik een ge heim wist dat al het geld dat u bealt waard was wat oudt n ar mU voor wiltea een knikje Tien muntten sfjn genoeg Ja Mn minuut kon ook wal maar ik lal mu niet haasten N om te bagiaaen zult u misacMen zoo goed willen zijn mb uw naam te zegfan Merle was nu overtuigd dat hij met een kras mnlge te doen had en keek naar de schel Sinclair bagreap den bltk en kaikta geruststellend Ji e markies wil u Mtvangen zetde hu neei4 ujgead Merle los het avondblad en liet het op de kme vallen toen Sinclair binnentrad £ en zwakke glimlacht van pret en weer zin kwam in zvfn oogen toen al rus ten op het buitengewone toilet van zijn be zodter Mu vriend ik heb mtjn belofte gehou den begon hu 4k sta Je tien minuten toe tang genoeg voor Je om een rede Igk aantal leugens te kannen vertellen Na afloop van dien t d zal ik schallen en Je m handen der politie te stellen H j vroeg Smclalr mat oin te gaan zit ten dus nam dit heenebap ztin hoed op d D grrood leggend een stoel en veegde xqn voorhoofd af terwtjl Merle achter over leunde in een houding vmi volkomen vadsigheid en hem aanzag met lachende mbiacbting rNu m H eer begin als je blieft Sinclair veegde zUn geaicht af en trok zijn manchetten omlaag Jk h b u een verhaal te doen Mylord dat u veriiazen aal begon l j Ongetwtfeld maar denk er ala Ji blieft om dat ik Je tien minuten geef om mtj te vei4 aaen Ik dmeer om half negwL fio0d zoo Maririea aai SineHür mat O allaa is ia onie mlJAheer Ik ben wel by het hoofd sooeb Ik u dadelijk zal bewijzen MiaadUen wtlt u m vepplicb ten door op m n vraag te aatwoordm Je bent een inqwrtinente vent vriend zeide bij M jn naam is Vyvian Bertraad Devigne maar ik word gewoooAp Har kies van Merle geaoemd éÜat haart van het gakeim af zei M r Ic hem met opreehte aiamvsgierlgbeid aanziende Nntuurlijk was de man gek Juiat stemde Sinclair toe Jiet baafft van het gelieim af maar verondaratal dat het eea geheim waa dat u niet alleen uw fekt afaaa maar nw titol lelfs uw naam wat daa iOenk Je dat Je suft eea gebeira bezit vnefld Hoonde de ander Htj bagoa er baast pleiner in te krijfen Bt denk niet £ k weet dat ik t benki sekle Blnelnir ea zijn tooa vaa volle over tairlng ea opgvwondenèeid trof Merle Het bewees boe volkamcn gek de man was Maar boe was htj aaa het ber4cbt gefcomen vaa ziJB vader s huwellj l Uit het adeU boek isÉter Werdt ventoltd 01 rak Sinclair genaamd Mw k es van Heria E ala Mat4iiea vu BCerie hebt u de Hall gelrfd en het gedd van wtj len den merklaa Uw vader was door M zelfde hondje gatwten als u wet aar Markias Htj hiekl veel van apeleé aiet waart Jil le keek kam nnjcead aan Jk vertel slechts de waarheid Mytoid ale ik zeg dat hij geruïneerd zou t vó6r u geboren was als met uw moadar es rtJke vrouw gaweast waa Ztj waa aa nüsa De Vere MarkiazI Merle stond op en lagdé d hand on da bel Wacht een oofeablikt zeid Siaelair koeitjM oAefaooB t zweet ham op t voor hoofd stond Wees niet beleedlgd ik ben verplicht faayiienakea aan te rakan i eet mij de rest van de tien minuten a salt r later getn sptK vaa 0