Goudsche Courant, donderdag 2 september 1920

No 14408 ABONNEMENTSPRIJS per kwarfauil ƒ 2 25 per WK 17 cent met Zond g bl d per kwartaal ƒ 2 90 per Teek 22 cent overal waar de belorgiof per looper geschiedt rnueo par poet per kwartaal ƒ 2 7S met Zondagsblad ƒ S 46 Abonnementen worden daneUjkii aangenomen aan on Bureao Markt 31 GOUDA by onxe afeaten den boekhandel en de poatkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken lielioorende tot den beaorgkrmit l regrela ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den braorgkrinK 1 6 regele ƒ 1 5 elke regrel meer ƒ O 30 Advertentiën van publieke vermakeltjkhaden 15 tent per regel Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byelag op den pr s IMactie Telef Interc 545 Een wereld vol conflicten Duitschland en de entente De financieele confeientie te Ci nève Aanleiding tot t gebeunle te Breslau Het antwoord nog met reed Üuitsch Russische nota wisseling Russische nedeilaag Lithauen in den strtjd Dreigende mijn wei kersstaking ONS OVERZICHT Polen heeft de Litauache nota wurin een miimelljke sehikkin betreffende de demaniatie ltin werd voorgesteld niet beantwoord maar zonder voorafgaande kan niagevliur een aanval tegen Litauen onder nomen Van I itauaohe zlide achi men voorteettlng van de onderhandelinwn doel loos daar de eiachen der Poolsche deleJratle zoo overdreven lUn dat zll niet het voorwerp van ernstige bewrekingen kunnen uitmaken H t titausche pelsagentMhap te Kowno atelt hot gebeurde als volgt voor Daar de Poltn In tegenKpraak met het reaultaat der gevmnlv on teihamlelingen over de tem8 catlel in na it n gevecht met I itaUHche troepen Suwalki bezet hebben nadat lU eenige dagen geleden AugUNtowt al hadden genomen heeft de L Itausche regeering de Poolsche militaire commlRsie te Kowno verzocht het I itaunehp gebied te ver laten De delegatie is Woenedair naar War schau vertrokken De I itauschr It legatie die op het punt atond naar Polnn te gann om aldaar mtt de regeerlBg ta onderhan delen IS daarentegen niet vertrokken Hoe t sU de Poolsch Llthauache oorlog is uitgebroken De LIthauache troepen heli ben tn t Zuiden de nederlaag gelmlen en het Poolsche persbureau verzekert dat de troepen hü hun intocht m Augustowo door de bevolking met gejuich ontvangen zlJn hetgeen iedere overwinnaar altijd beweert De kans dat de mQnwerkerafitaUttg in Engeland lal wortlen i gewend wordt geringer In de mljnwerkeiHConferentie van gisteren is op advies van het bestuui b sloten in alle distrieten de stakingsaankon digfngen in te zendep blJ de directies met dien verstande dat overal die aankondl gingstermlin niet later du 26 Sept mb r mteSmÜttlac legt een H N bevleht ia in overeenstemming met hetgeen werd Met een enkel woord hebben we al ge wag vemaakt van de rede van den Duit chen minister van bu tenlandsche zaken dr Simons in de commissie voor buiten lundsche aangelevrenheden Ilhikens de aanvullende berichten betoogde de minis ter dat de grondgedachte dei Duitsche politiek in deze dat de Sowjet redreeiing tegenwoordig de macht in handen heeft en JU3 de facto de regeerende macht m Rus land ia De verhouding tusschen Duitschland en Rusland is echter nog geenszins normaal Voore st zijn wu aldus de minister nog n onderhaadelmg over een 4 evredigende oploKsmg van het genraliMinbach D be wering dat wy met de Sowjet regeering een geheim verdrag hebben gesloten i volstrekt oin jul5t Ook met Polen hebben wu geen gehernie overeenkomsten Met Polen hebben wil uiitslu tend in het openbaar onderhande liogen gevoerd welke nog tot geen resul tsat liebben geleid Verder verklaarde de minister dat er in de Duitsoh Poolsche betrekkingen groote panomg he rscht Wanneer de d ooT hem voor4 ereide onderhaodeHnxen niet spoedig tot een resultaat komen zou de ketel dei openbare meenmg wel eens kunnen over koken Te Breslau Ig dit reeds ireschied De minister deed daarop uitvoerige ver trouweUlke mededeelingen over de gebeur tenissen te Breslau en de Pransche nota Ia aansluiting daarmee zette hu aiUereertrt mn in interviews verkeerd weergeweven uittatingen omtrent BovenTSileaie recht eo verklaarde dat hu met van ziin eigen plan nen had jcesproken maar van voorstellen lieoi door anderen gedaan Z i moet men aan de wenschen der Boven Silezische be volking nopen t het bestuur tejremoetko men en haar in zekere aangelegenheden een zelfstandige verteg nwoordaging toe kennen Miaar dit alles geUJk van zelf sttreekt niet buiten het ri k en niet buiten Pru sen De minister sprak vervolgen over de conferentie te Geneve en zeide dat de hei haaideltik gea telde vraag of het inderdaad tol ie conferentie van denève aal komen ok thana nojr niet definitief beantwoord kan worden Ook in het kamn der Enti nte IS men het ten opzichte van deze vraag nog met eena ïJen ding tan men met zeker heid aannemen dat n I op aandringen van Pranknik de conferentie te Brussel on afhankeUik van die te Geneve aal lehou den worden en d t het groote intematio nate financieele program dat m den Iaat sten tud in het openbaar besproken werd zonder voldoende rekenmir te houden met den financieelen toestand van Duitschland en vóór de uiteenaettmg daarvan op de conferentie te Geneve zal tot stand komen oogen niirtten Cïeheel in hart en xiel wa ren nog in Darracourt en het was alleen zijn armxalif lichaam dat hy meedroeg Tegen den avond van den tweeden dar slenterde hU naar de dokken om het schip te zien waarop hU passage had beapn n Het werd geladen en de kade atond vol ba Ien goed voor bet ruim Harry irinff op een vns de korte dikke palen ntten en zag Het melankollek aan zonder iets te doen Er was geen enkele man onder bet beuge volk die niet iemand had die hem bef had een vrouw en nusMrhien kinderen voor wie btf werkte en Harry benjjdde hm Op dat oocedl k boorde htf fetrappe op de ateeoen achter zich en eenige man nen verschenen zittende op of leidende een half dostJn paarden Achteraan reed een zvarte kerel met een galdgeschoren ge xlcht en e paar heldere grijze oogen die het geheele seboMtrapel scheen op te nem ook Harry schoon echter zUn aan dacht geen oogenblik van de paanten werd afgeleid Aan de kade gekomen teeg de sware man af n gaf eenJce bevelen aan de mannen met een heldere bevelende Ntem met een duidelijk Yoribtfatre s accent dat onaangenaam klonk in Harry s ooren De paarden waren HUiUbaar beetemd Inffe sche te worden op een boot die naast die van Harry lag en hli keerde zich om op z paal en sloes bet werit ff de met het eerste btlfk van belanceteUinic Üe by voeUe sedert ht Darracourt verbten bad Feuilleton De Vrouwe van Darracourt ioor OHARlaES GARVICE leauthüriMflfde vertalm t t 1 P WE8HELINK ¥ KülöUM Nftdripk vtrbndm H3 Nu de Markiezm dat is te zeggen uw vrouw Dat is hetzelfde Mei Ie schudde het hoofd O ja zeker heihaalde Sinclair Wat Un voor haar vyf en twintig luizend pond Wel ik had de helft van uw for tuin wel kunnen vragen Je hadt met kun n weiiperea fKon is dat niet vroeg de markies met een JBigen lach En als k nu weiger de Je letB t jeven ftnelair greep naar zon hoedpDan ga ik naar d i Markies van erle zfidde hfl U het u vyf en tiwintW dmiend pond waard is is het dat ernog meer waard voor h m Ik bedoel denMartaea van Merle Harry Hense mun keer ea riUing gin Merle door de leden en een glans Tan haat schoot in zqn oogen Merle was op t punt om te spreken toen de deur opeagmg en een visioen zoo Sinclair meende in de opeuinff stcmd Het was Lodlla iM heeft voor bet nudd rmaal geo M zeaó sff to n den Tt nidea per oêêssê aPOKT VOVTBAL Om tiUe 1S2 S Aliremeeiie bep llag o U 4uüv de bU elke afdeelmir Keimblleeei d promotie en detrriulatio ruireling gelden voor aü afdmluitfoo en diMtrJcten de vol gttnde Alttemeuu UepiUlDKeD in de luunpioenacompeütle beHliat ib de Mrste pliMiH het aaotai wiiutpunt n Be nl maerden vereudgingan vcaTael ffiiutpuiit o dan fVordt de pUwU dier verlOTiffinfan in de nuijrlüst aUmade zoo noo dif het raoht um te promoveeren door het d Mlcediidd lde bepaaÜ Hebben twee uf mter vereaniguigMi hetMlfde aantal winatfNutan en eeoxelfde doelceiniddelde dan apalen deae vereenigin geo MQ halve beaUmincMompetttie op aeu traat torreln Ook hii deze competitie wordt de plbatb ia ie raagl0at door het aantal doelpunten n MO noodiff door het doelgenuddelde be paald NatBtin aan een halve kampioene ol b sUaibigHCoinpeUtie slechts twee vereenigia gtn daei zoodat dext competitie foeHtaat uit ééP p n wedidx d dan aal indien de utaod na 90 minuten K l k mocht zUn de wedütr d worden verlengd overeenkomstig de vol gende regeling A Na h t verstrijken der 90 minuten wordt geloot voor terreinkeuse B Zoodra eon der partijen in de verten ging een doelpunt maakt wordt het spel gestaakt O Ir na 746 minuut niet gedoelpunt dan wordt van doel verwisseld I ïs na het verstrijken dezer tweede H minuut nog ntet gedoelpunt dan wonlt op nieuw van doel v rwiBseld en zonder verde re terreinwlaseUnc doorgespeeld tot een doelpunt gemaakt is iDe con wtitle indeeling is als volgt Westel ke AfdeeHng Ie asst VOC iLBfa HVV Blauw Wït Ajax UW Haariam Sparta D F C A F C V V Spartaan Degradatie V numme 11 en 12 degra d nn naar de Overgangscompetitie Overgangscompetitie Peyenoordif W f C Stormvogels Hermes DVS RJC SVV t Gooi Quick HJ c déCr cjh Abo Fixmotle De nummers 1 en 2 promuvee re naar de Ie klasae Degradatie Do nummers 10 11 en U de gradceren naar de 2e klasse 2e klaase B Velox Olympla Hilversum Victoria D O O Gouda V U C Hercules eist Allen Weerbaar Promotie De kampioen van elke afdee Img promoveert naar de Overgangscompe title Degradatie De nummers 9 en 10 van de Aid A m B en de nummers 10 en 11 van afd C degradeeren naar de 3e klasse De nummers 8 van afd A en B en oum mer 9 van afd C spelen een halve competi tie op bjj loting aangewezen terreinen der betr eade dubs Loting der terreinen CB AC BA Behalen de drie vereenigingen In deze halve competitie evenveel winstpunten en eenzelfde ooelgemlddelde dan wordt de halv competitie aangevuld tot een geheele coropebtie Behalen No 2 en S in de halve ot geheele competitie evenveel winstpunten en hetzelf de doelgemiddolde dan spelen deze vereeni gingen een beslissmgswedstr d op neutraal terrein die indien de stand na 90 minuten gelijk mocht z n zal worden verlengd over eenkomstig liet hieii oven reeds gemelde on der sub A B C en D No laatst der halve of geheele competi tie waarby in beide gevallen m de eerste plaats het aantal winstpunten en daarna het doelgenuddelde beslist degradeert even een naar de 3e klasse 8e klasse h Graaf Willem II Transvalia St Hooger VFC TOP Satumus Promotie Nummer 1 van elke afdeelmg promoveert naar de 2e klasse Degradatie Aangezien de 3e klasse af deehngen nog niet bestaan uit het in de Buitengewone Algemeene Vergadering van 7 September 1919 vaatgestelde nmximum aAntal elftallen zal dit seizoen waarschun l k nog geen degradatie van 3c klasse ver eenigingen naar de Erkende Bonden pfaat 4 hebben Beserve 2e klasse D VUC 2 DHC 2 HBS 3 Concordia 2 Hennes D V S 3 Olympia 2 Promotie De 6 kampioenen Ier Reserve 2e klasse spelen een h ve competitie om 2 plaatsen in de reserve Ie klasse De nummers 1 en 2 der halve kampioens competitie promoveeren OLYMPISCHE SPELEN Voetbal toumool Niedifrland dtwr België met 3 O ireklopt De Beljten hebben in den halven eind strud Nederland geslairen Ze behaalden een vrdiend succes Het sw I der Beljfi che vooihocde was niet zoo kt als we dat van dl Tsjechen hebben kunnen waarnc men maar de geheele BeUrische ploejr watbeLzield met een ernstifr wiJlen Vanaf den aftrap namen ze de overhand en beh elden die tot het laatste moment Over de onzen niet lan neeralachtiR ekl Ze leverden Wn geweldige teleurstelling en zakte mas sa l in elkaar overromoeld alu ze waren dooi het enthousiaste mc der rood hemden Zo uIk te verwachten wonnen de Tste chen met 4 1 van de Franachen en strü den dufi met da Belgen om de hooirste eer m dit rroote toumooi ADTSRTKNTHNt Geboi en iahMnts Chrlstlanut WIINImus zoon van JOH W DESSING 1 en M C DESSING RUIGROK GoadÜ 81 Aufiwttus 1920 5196 U 0 IJeden overleed na een langdurig tn smartelük lUdon m n innig gi liefde man en onze dierbare Vmfer Grootvader Broer en Oom dr hiM r W B F GREVENSTUK in tien ouderdom van 52 Jaar lilt aller naam H GREVLNSTUKHOKKSI KA Pepemtraat M Gouda 2 Sept 192Ü SU Ui JONGMENSC H 16 Jaai m t Iwzit van diploma MULO A zoekt 10 pUÉg op een tanloor Bneven ond i No B198 Kurt lu GOUDSCHE COURANT Maikt II InMfonina Eenvoudigre maar behooilukc Kost en Inwoning GEVRAAGD te Gouda vruc kamer voor een oude dame niet ziekeluk of hulpbehoevend Inga mde half Sep tember of 1 October Bneven met pnt sopj aaf ondei let ter A Boekhandel C DE JONG Ver sodenstraat 83b Rotterdam 5192 16 Heer b b h h zoekt tegen 15 Se t lil M eo met voUediB pension 1194 10 Blieven ondei No 5104 liuiciu Goudsche Coulant Maikt 31 A K J DE HAAS 519d Alts Rotteidam 7 vooi Hait en Bloedvaten Is weer te raadplegen Lov 4 Oonourrantie Eet nu Prima la Kwalllait Vet Rundvieesch Vanaf heden Itdertn dag varsch verkrijgbaar RUNDLUI Al PLN ƒ O F RIBSTUK ƒ 110 ROLLADE f 1 10 ROSBIEF f 1 10 BIEFSTUK f 1 a i OSSENHAAS ƒ 1 8 POULET f O 95 GEHAKT f0 95 Tevens veikm baai itignbekind GEROOKT SPEK t O 90 BEnCHriQ Dl FTAIAGK Aanbevelend E FOLKERTSMA VlMaohhouwSPil an Sp k laB Pi S19S 32 HOOBE BOUWE 7 Shiriev President Bretels List ht vooral bet echte m 1 Wacht U voor aaaiaak Solide MmaeaMoi lehctgebmili Bllll k 111 pr4 bar U MmL Ah K lB ra at I Advertcntien en abonnementen op dit blad worden aangenomen vooi Berkenwoude Dorp dooi A BOOM Berkenwoude VOOI Berkenwoude Achteibtoek dooi J NOOMEN Beierache Stolwuk Nierziekte albuinuzie blaaxziekte ziekte der urinewegen aambeien ontst pijnl zwakte onwillekeurige unni loozmg op eiken leeft d geheime 7 ekten vemauwliig vloeiingen gezwellen impoten tip enz Volkomen en snelle enezini per brief door de wondei iare planten extiwten van DOKTER DAMMAN tei schillend voor elke ziekte Men vrage brochure No 85 met bewijzenaan bt den Heer SNABILIE GrooteHaikt 7 Rotterdam met nauwkeuiige urnsohryvlng der ziekte 4857 16 SBT IjÏÏ levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA Tel Int 82 kVoon 1 HET J J KOKO een tulvere heldere en nieUvette vloeUtof I I bevordert deo haargroei versterkt klieren en hiar wortek voorkomt het splijten en uitvallen Hoofdïeer en roos vcrawjncn nadat men KOKO a een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvou dig KOKO op het haar dan wrijft men htt ucht in Dcderwaartscht richting en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haart Wij itcllen geen dwazi of onmogelijke cischen Jian KOKO maar wii zeggi n en houden vol d t geen ander preparaat KOKO als een xuiver gcncgimldd voor htt Hau lun cVLnarcn WAARSCHUWINGI Let op onderstaand Handelsmerk voorkomeode op elke flesch KOKO wordt nooit los lónder verzegelde buitenverpakking met Handcbmcrk verkocht i P r U ƒ Tos kliina 2 20 mlddM 3 90 grutt fltich KOKO Shampoo Poeder f 016 per pakje Va rtJltuw J AptthwUn Droslitin Pirfa irkhaBd lar B fvoOBHETf S HANUtiarlLRrt Verki ugbaar te Gouda by ANTON COOPS Wyd stiadt en te Schoonhoven by A N VAN ZESSEN KOSTELOOZE OPLEIDING tot Korporaal bij de Vesting Artillerie J ongel n en vaii 15 19 laa kunnen ten alen tyde im de Instructie Compajm e teSchoonhoven n d enat treden Na n orrie IwvindinK lei stukken Murdt de datum vanopitomst door ien Ct op feareven Aldaar ite chiedt de ople dinjr tot KORPOBAAL b een ier korpsen Vcstinit of PantBtrfoitartillerie en wo it de eerste milita rekenn ü biiKcbraeht om bu irewenschten o erRan naar de korpsen Torpedisten ofPontonniors daarbi verder tot koiDoraal te worden opjteleid 3400 30 De opleiding te ScJioonhoven opent Ien v lk tot den ondepofficier ranir Nadere mlichUniren worden od franco aanvraae verstrekt door den Conmianiant der Instructie Compajrnie te Schoonhoven N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 17S5 627 Voedeit uw Vee mot d4 LIJPNZAADKOEKEN merk sier enWI L U ft Mi E E L melk STER m geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merkwi Alles gegauindeeid Ziiivei en uitmuntende dooi groote VoedÉngswaaide I ei e Diploma Ptius 1900 Negen Gouden Medailles i 1 DC ANTi5EPTI5CHf VERFRIS5CHEIiD H Nanning Pharm Chem fabriek DEM HAAG Ook na lichte gevallen van INFLUENZA of GRIEP laat de eetlust dik wijls nog geiuimen tijd te wenschen over GEBRUIKT DAN ür NANNING s KINADRÜPPELS deze biengen de ma tg spoedig weei in oide Alom verkrvigbaai a ƒ 1 30 pei flacon Men lette op den naam Dr H NANNING bulten op de roode doos 1990 Dr a NANNING 8 Pharm Chem Fabriek DEN HAAfi 1 36 Met het aannemen van DKIIK WKKKEN in elke Kewtnachte uitvoering bcia i zirh te UAA8TKECHT de heei J SCHEER COHEN Cs ARNHKM Markiezen Zonneschermen jalouzieën Rolluiken Tenten enz IS d6 Agfiit vMr 6 iii m Miitrtkin H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA BOSKOOP Advertentiën en abonnementen g dit blad worden janKenomen door P A WELLER ZUdeweg 72 C Jpierpijn en pijnen van allerlei aard db hoofypyn en Uiespijn Zenuwpijnen enz Meemt 5ANAPERIN TABLETTEN BsiiSPEHKDUH nu B j A orn nowoisrilt ftór A MIJNMAROT Zujt GOUDERAX Advertentiën en abonnementen n dit blad worden aangenomen doer L VLEGGEERT Gouderak Ouders denkt om uwe kinderen I Wormfin veroorzaken vele kwalen Vissers Wormpoeders zyn van buzondeie samenstelling welke zekei werken PRIJS PER D ¥ S 60 ent Verkr jgbaai ba Apothekers e Drogisten 2982 84 Fabnkant P Visser Em Erfsch veen Di N B Laat u geen koekjes flikjes of andere z g wommudde Ien geven doch eischt alleen VI S 8 E R s Wormpoeders WADDINXVBEN Advertentiën en abonnementen 0 dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen Zenuw alR emeen Het bpste beatr j 1 ng 8m Idel is een koker MIJnhardt s Zanuwtabletten Deze geven een heerlqke kalm te en nemen slapeloosheid gf jaagdheid en zenuwachtigheidwe 5035 30 Per koker 75 ct 8 kokers ƒ 2 Ifi 1 Btf Apoth en Drogirten j AOIBNDA 3 bept Ledenvej aderfaar Mareiuhu Beleefd verzoeken v geregeld t dig i dedeeling te mogen mtvangen wui verg rf riDgen conceiteo vermak Ujldi dea om deae in onze g KU te Ten El ctriBcbe Drakkeiü A BBINKMAN A ZOON ÖOCIM 59e Jaargang t i fs K r Sr immm mmmmum VERSCHIJNT DAGELUKS BEHALVE 0N EN PEE8TDAGKN INGEZONDEN MBDEDBBLINOKNi 1 4 retail alke raial naai t M Op de voorpagln 60 boogcr Gawoae advartantiHi en iKawidu mailedeaU Ka b eoatmcl tot laar aridn eeenlan prijs Qnote letters aa raadm worden barakaad naar plaaUruimU Advertentiën kunnen wor4an u gaa 4an dour tusMkaakomat vaa aoliad Boakhaa dalaren Advertaatiaburaaoa en oaaa A ntaa Bureau M A R KT SI GOU DA Admioiitiratle Telef Intere 82 male veiguleid ovei bat antwooixj aan 1 rankruk Naai verluidt bestaat er geen beswaar tegen de eerste vuf eiachen maar tracht men een wuzucmg te kirUgen van de twee laatste vooi waarden waarin het otficieelu verontacbuldigiDgsbezoek van den niks kanselier en de bestnUGCing van kapitein von Amim worde geemcfat Over deze punten wordt te Berlin tusschen Simons on den transchen gezant ondeWiandeLd en tiBcht Dr Mayei Duitsch gezant te Pariii Kich met de Iiansche regeermg te ver staan De Iranschen moeten er wel ooi n naar hebben dat het bezoek oiet zal wor den afgelegd looi Ien Klikakanselier maar ioor dr bimons nuuister van buitenland sche zaken Daarentegen moeten zij erg gesteld blutven op de bestraffing van ka pitem von Aiium wiena troep J eutaoh land Deutschland dber alles gezongen heeft De Iranschen hebben 2 getuigen die gehooid hebben dat kapitem vim Ar mm zelf tot het zingen bevel gaf wat zooals men weet de soldaten tegenapraken Van Duitsche zude wil mui nu nog getui gen uit het publiek zien td kriigen om de i ranachen tot ander moioht te brengen De voornaamste reden wNlarom Rien van Duitsche zude zooveel bettwaar tegen de zen eisch heeft is deze dat de Rllksweer baarheid zich wel eens met von Aniun ap hdau zou kunnen verklaren wat de beden keUikste gevolgen voor de binnenlandsche rust zou hebben Woensdagavond waren d vertegenwpor dijters van de buitentaodsche pers op het ministerie van bultenlaiulsdi naken uit genoodigd om mededeelingen aan te hoo ien omtrent Opper SdlcdUë Het woord werd o a gevoerd door de af gevaardwde van Breslau Rhidi iabeii die vertelde dat de Polen racds i vann 17 AngilHtD als datum voor hun oostend hadden vaatgeeteld waaruit duidellfk bleek fat de DuitscJte proteststaking tegen het doorvoel en van oorlogamateriaal maai een voorwendsel waa om van leer te trek ktn Viooial ie ovendroven verhalen over n Opper Silezie gepleegde gruwelen heb ben te Breslau aanleiding gegeven tot Ie betreurenswaariige buitensporigheden te gen het ransche consulaat Het overhaal ten van de volksstemming zou b den tegen wooordigen stand van zaken aller piinat gewenscht zun Eerst moet er een atmosfeer van vrede worden geschapen waar D geen schrkbewind heeiacht maar waar n alleen het stembiliet den dooi slag geeft De beantwoording der Russische nota heeft de Duitsche regeenng mimler moeite gekost dan de repliek op Ie Jt ransche eischen Tsjitsjerm had geproteateend te en t feit dat gewapende lolen de Duitsche grens zun overgetrokken dit is luist en de Duitsche regeering heeft zich daarover te War schau al beklaagd terwiil Rusland in een tweede nota het feit gelaakt werd dat btl Leschienen Boolsche troepen de daar over de grens gekomen Russen vervolg l en ze op Dultach gebied ontwapend heb ben De wrvjet retfeering vioeg naar aan ileKllng hiewan lo of de Duitscht auto riteiteo aan deae ontwapening hebben dael genomen Zo welke niaatrtgelea de Duit ache regeenng getroffen het ft om genoeg doening te krijgen voor de schending der neutraliteit door de Polen So wat xe denkt te doen om dergelijke beurteniB sen in het venvolg nunoffelük t maken Hoe de beslissing te Ctenève ook moge uitvallen dit kan reeds thans worden aan genomen dat de te Spa oveihand gde me moranda tnrvloed zullen hebben De min ster betoogde dat het nood iake Ulk wah dat de openbare meening in het buitenland vooral m Frankruk wordt ngelicht omtrent de grenzen van Duitsch land s financieele draagkracht en zim kri tieken toestand Tegen het denkbeeld dat wii allea zullen en kunnen betalen aldus spr moet wor den opgekomen Het IS te hopen dat zal gelukken den grondslag voor de onderhandeliMren te leggen en te Geneve tot een vergelnk te geraken De vertegenwoordiger van den minister van binnenlandsche zaken leed daarop uitvoerige medetleelingen over den loon van Ie gebeurteni en te Breslau Na het debat werd een voorstel Haus mann dem aangenomen om de riiksre geering te verzoeken een rapport te doen opatellen aangaande de gebeurtenissen in hilezie wat betreft het oivtneden der Polen en het dulden daaivan door de I ransche autoriteiten waardoor een begrupeUike opwinding onder de Dmtsche bervolkmg in Siieziè werd teweeggeibracht Veel nieuwe gezichtspunten hebben de ministers in hun redevoeringen met ge opeml Het belanignikste was hetgeen om tient de eventueele conferentie te Genèvo en ovei de rcbeurtenisacn in Breslau 3 Ke eg I maar ook dit voornaamste was n et heel opaienwekkend Der laniren Keile kur zt 1 Sinn s dat oog niet eens vastataatof Ifc conferentie te Genevt wei zal worden gehouden heeft ie werkeUik plaats dan hoopt de regeering daarvan t befrte wat nog al voor de hand ligt In zake het conflict te Breslau heeft de commwvie het resultaat van haar bespre k ngen in de volgende nota vastgelegd De pnunissie verzoekt de resreenng in ver band met de Franache eischen betreffende Opper Silezie om mededeelmir viin een overzicht waarin authentiek vaststaande feiten woiden gegeven betreffende de I oolsche aanvallen en het toelaten dezer aanvallen door ie transche overheid waar dooi begrupelukerwyae opwinding onder dt Duitsche bevol kinjï in Opper fiileeie werd veroorzaakt Deae motie ondertee kend door Hausmann democraat Her chel centrum Muller Franken 8 d Scheide mann s d Schiffer democraat Schule Bromberg Duitsch nationaal en Staae inann van de Duitsche volkspartu was door alle leden met uatzondennjr van de ooafhankel iken goedgekeurd Gisteren heeft het nikskabmet ten derde soon 2iiende hield z op iNeem me niet kwalijk ik dacht dat je alteen was iEen man over zaken zei Merle Sinclair vatte moed en maakte een thea tl ale bulging voor Lucille Een oud viuend van uw echtgenoot mevrou zeide hu met een opdringeri gen lach Lucüle 3 lieve oogen rustten met lichte vetlbaeing op hem maar zy hoog even het hoofd Ik ben dadelyk klaar sprak Merle Lucille keek naar hem en toen naar den man boog even en ging weg Sinclair was in zun nopjes og al hard voor Mevrouw zeide hi Dit kleme reepje papier ontrooft u van uw titel en haar van al haar bezittingen MartóM Merle keek voor zich zonder te zien to a kwam hu voor Sinclair staan fVijf en twintig duizeDdl zeide bu Het 18 enorm een fortuin £ ien dun sneedje van uw koek zeide SuuiUur iBlaar je suit ze hebben ging Merle voort Goed w nep Sinclair eef my een chèQue u nie l Ik heb het geld niet ch koml sprak Sinclair onifeloavig Jk heb het geld met herhaalde de an der maar ik zal bet kryKeaa Bestl zeide Sinclair hoffelok 3et heeft geen haast voor een dag of wat een paar weken Toeh suH u er mets tegen hebben dat ik u m bet oog houd Men ectKOi zoo m de engte gedreven als u nu wiUen er wel eens van door gaan U zult Duitschland heeft hierop al een vo r loopig antwoord egeven waarin een na der ooderaoek w rdit toegeaexd Üustand n IVlen xiln eiodelllk In zoo verre tot cttu en temmin gekomen dat ze het nu ens zun over de plaats vooi hervattliur der onderhandelmgca Polen kr gt n zin Kuaïand heeft voor den eisch van SapiéhB moeten wichten en de conferentie lal naar Riga worden ver plaatat Dt RuiMtt sulten daar vrÜwel komen p deaelfde wuze als te Minsk de Polen voor hen venschmen nJ als de overwonneneii Van h Russiaohe tegenoffensief ia tot heden wemig gekomen Boedtjonny s lager dait de meeste activiteit ontwikkelde beoft een geweldige nederlaag gleden bh Wl dimir Wbllnki Het conflict in Oost Europa heeft aan merkeliike uitbreiding ondergaan doordat I ithauen ziUi ook in oorlog begeven heeft Bi den aanvang van den PoolaohHRuaai schen atri d was al te vreeMO dat h t daartoe komen sou Bil het vertbrag van Versailles ts ffeen vaste grens voor Polen aangegwen alleen een voorloopute lun getrokktM die bekend staan onder den naam Ourum linie Men weet dat de geaasocieevden met Anoerika aan den smts er bü Polen op hebben aan gedrongen die ll n te eeifciedigen üv tMheldt die llaie nM alleen Fla4 ii VU Rusland maar in t Noorden ook Polen van Litiiauen De Llthauers waren over k voorjoopige grem van hun gebied al even slecht te spreken als de Polen over 1 hunne maakten aanspraak op Grodno en Suwaiaki Er was dus weinig noodig om hen er toe te breiuren te pogeb van de algemeene verwarring om hen heen gojaruik te maken teneinde hun wenschen bevreiligd te zien Nu beweerden de Polen lat Russen door Litbausch gebied ziJn ge trokken of t waar is v eten we niet wel s er tiidelyk een sovjet bestuur in Wiln gevestigd geweeat maar vennoedehlk waren die gevormd door Lithausche en niet dooi Russische bolalewuki In Ieder geval de Polen vonden het een motief aan I tbhauen te verzoeken te mogen op lukiken in t gebied waar de Ruseen wa ren gesignaleerd Twee Poolsche officieren eerden naar Kowno gebonden om te Do gen met Lithauen tot een vergelijk te ko men Het verloop van xaken is met heel luideUik Een telegram aan Berlingske Tklende te Kopenhagen geeft de volgende uiteenzet ting De onderhaodelingen met de Pool sche offlcierendelegatie over de regeling van het Poolsch Litauscbe conflict werden Maandag zomler resultaat ai ebroken er niet op tegen hebben dat ik u 200 nu en dan eens opzoek Merle bleef zwu en een loodzware last acheen op hem te drukken k zal nu en dan eene aankomen als een vriend tot het geld er is xeude Sm clair welwillend Telegrafeer naar Parus als u wilt No £ bet r steek over en ga eelf kuken dat is het veiligst Geloof mu met op m o woord onderzoek het tot uw eigen Voldoening Ik ga nu Hè zeule hu alsof een gedachte hii hem opkwam kom met my naar beneden wilt u Merle volgde den gemeenen opzichtigen man de trap af In de vestibule gekomen stak Sinclair de hand uit en rondziende naar de groep bedienden die keken zeide hu met luide haiteluke stem Nu goe den avond Merlel Het aput m j dat ik niet langer kan bluwen Ik kom spoetlig weer eens aan Goeden avond myn vriend Met alle geweld de blanke magere hand schuddende keek hy zegepralend rond naar de verbaasde gezichten van den por tier en de bedienden en liep naar de deur Daar gekomen bleef hü echter staan en ke om fi wat ik zegg a wil Merle de lui in dit hotel zijn üiet overbeleefd Zeg hun eens dat zy mu met moeten laten wach ten als ik kom Wil je Merle boog het hoofd en zonder naar de verbaasde groep bedienden te zien sprak hu afgcmeteB Bret manheer Sinclair onmid fellyk by mu als hu komt hoort u Met een mweiKbgen lach zatte Sinclair den hoed schuin op het hoof l t n slenttrde d straat op HiOiOWDSTÜK XXVJII i Men zegt dat loonden niet goed gepla veid s maar maar als dit waar is draagt iiet gezag goed zorg dat men zich niet met dat plaveisel bemoeit Hariy Heine n et niets dao z n Jeugd en gecondheid belast door een veninet dat ab lootl op zun hart drukte bereikte Londen om zich alleen te vutden m een tad groot en be volkt genoeg om een wereld op zich zelf te JiuK Hii ha d een weanig geld een kleine om zunde de spaarduibAl van jaren en 7 Utt plan waa passage te netnen op een der stoombooten naar Australië het kon hem n et schelen naar welk deel De hoop die euwig in 8 menschen borst ontspnngt was nog met in hem ontsprongen Liefde en wanhoop heerschte te oppermachtig m zun hart om iets als hoop nog minder eerxucht daar toe te laten Naar Aiurtralie te gaan eo zich daar in een veeweide te begraven scheen het beste wat hy kon doen Dus gmg hy rechtstreeks naar het kantoor van een laodverbuiiers agent om navraag t doen De man listig en geheel gewetenloos raadde Harry aan te gaan naar bet ded dat den man bet hoogste commissieloon betaalde en Harry s passagegeld opgeatoken hebbende bencht te hli hem dat bet schdp over twee dag n zou vertrekken WcwA Terffoic4 f Harry zwierf door de straten eouaain en alleen te midden der menigte en nau welUks de dingen iieadc waarop iljn 1 m t