Goudsche Courant, zaterdag 4 september 1920

De Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda vraagt voor haar AFDEELING EXPEDITIE eenige Jongens leeftijd U 16 jaarAanmelding bij den Baas der fabriek s morgens tusscjien 9 en 12 uur L te GOUDA op OONDERnilG IE SEPTEMBER 1920 in de Sotieteit ONb GENOEGEN aan de Boelekiide Verschillende Demonstraties Lezingen en Exposities 0 i Landbouwgebied opgelaist rd door drie Muzk kkonMen a Avonds Militair Concert Vuurwerlc en verdere Feestelijkheden t ie verier lie aanplakbiljctttn en hU uitvoerig Programma dat De Braodstofleo Comiiiissie District Goüda maakt bekend dat op het oog nblik slechts een kleine heveellieji niCi aanvezi i is Flet kan dus jret euien dal men wat lang op de bestelde Anthraciet zal moeten wachten Houdeis jin kuirten voor de Krwpcn B en C kunnen vanaf heden I 25 lo liunner toewijzing bestellen in STEENKOLEN of voor zoover de voorraad strekt in BRUINKOOL BRIKETTEN 4tH 1 KLEERMAKERIJ J de Mol Zooo Turfmarict 69 75 Tel 418 GOUDA De Dmtflche Regeenng we meldden hetl 7aterdag reeds heeft de voorwaarden aan vaard die door de Pransche regeering wa an gesteld als zoenoffer voor de vei me I og van het Pransdhe en het Poolsche con salaat te Breslau De eischen door de ïVanache regeenng gesteld waren een schadevergoeding van 100 000 Mark bo vviKlien vergoedipg aan de consulaat amb tornaren bestraffing Van de schuldigen djKiplinaire bestraffing van de plaatseiyke autoriteiten en brf heropening van hetl consulaat eeregroet aan de Fransche vlag Daarbti stelde de Fransche regeenng nog de voorwaarde dat de fcapite n von Amm onder Wiiens bevelen de rli ka weert roepen tonden die op ijan 17 Juli den geeischten groet brachten aan de eenige dagen te vo rem te Berlyn neergehaalde vlag diseiph nair bdioorde te woWiai gestraft omdat zbn troepen by het heengaan Deutschlan 1 tfber Alles gezongen hadden en e ndehik verlangde de Franache regeehng dat ie mlrakanfleiier m eigen persoon aan denj Pranschen gezant te BeiHin leedwezen ovr het gebeulde te Breslau zou komen betui ren Het uitzondering van dit laatste zal dei Duitsche regeenng aan de gestelde eischen oldoen Inplaats van de Rykskanselier zal r Simons namens de Duitsche Kegeenng erontschuldlgmg aanbieden voor het ge 1 eurde Keeda is met de uitwoenng der ge side voorwaarden een begin gemaakt ijor ontslag te verleenen aan den politie ommiasana van Breslau de sociaal demo aat Ernst die als chef der veiligheid s i joiitie als de verantwoordelHike man wordt t3chouwd Verder heeft de Regeering del H0ds gestelde beloomngen op bet aanbren 1 der Bchuldiicen verhoogd van 3000 tot 15000 M Hoe meer de resultaten van het sovtet gime in het Weeten bekend worden hoe rooter het aantal wordt dat begrypt dat lo bolsiewistische ideeën niet voor oracti l he toepassing vatbaar zyn en veel el cmie veroorzaken Ook hy de Duitsche communisten begmt verheerlyking van het iRuasische stel i rf€l heel wat te bekoelen De Rate Ztir due tot dusver nooit piaat heeft gehad voon n woord ivan kritiek bevat thans een ar irf el van Gumfnsch die de öuitsohe ar l ciders kortweg waarschuwt tegen verhui ng naar Rusland Alleen zii die uit die o overtuiging hun revolutionaire plichtenJ willen vervullen m a w met mspanningi van alle krachten willen werken en zichi aarby ontberingen getroosten zullen ei tvredigmg vinden De achr bevestigt dq dedeeling van den onafhankelyken soH alist Bittmann dat er 03 een bevolkine ing SportUeediog Pelteriien Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroopwafelen MARKT 32 Telefoon 216 I a werk houden en moet telken m zee kyken Ais ik njk word laat ik me een knus huisje aan zee bouwen Wat zou dat heerlijk zyn Wil 1 vogel Wat een gezellige brief wdh lat Du nu wetr rustig m G aan t werk Na een heerluke vacantie Wat jam mer dat je met tegen zee kunt Maar t is heel veivelend dat jy je zoo gauw moe voelt k ken dat bg ondervinding en heb al züo menigmaal gewenscht eens een week Ung uitgerust op te staan Wut lijkt me lat een heerlykheid maar lederen morgen weer aan btn ik even moe Ik denk dan op t laatst maar aan t lyflied van m n groot t by JOU nog eenh zal overgaan jt bent nog DO jong J a n t j o V d L Wel kereltje wat it dat nu dom nu jy weer ziek Heeft moeder nu nooit eenb een beetje rust Als je volgende ktei weer bchryft hoop ik dat je wat beter bent en die nare koorts over is Niet te veel met Go babbelen hoor dat Rozemaryntje Nee meisje we treffen t dezen zymer met erg met het weer Maar mopperen helpt met We zoeken alle lichtpuntjes maar op als je je die nu maar alleen herinnert hebben w toch nog een heeilyke vacantia gehad Hagel aad En ent pleizier gehad p den dubbelen feest Iag Nog gelukge wenscht hoor Fn nu weer aan ien arbeid I eer maar flink RAADSKI OPLOSSINGEN Van de ouderen e zyn toiden slecht m te nemen Komen de vogels dan komen de erwten niet maar komen de vc gcl niet dankomen do erwten lil Wiagen berg Van de jongeren I Negen ih omgekeerd ook negen Nyipaarden hebben toom noch teugel I erlyk duurt het langst ïoe lD oplossingen zonden Van de oude len Gootje v d I Van de jongeren Nelly en Jantje v d L U sb P Lydi B Corne B Doordat m n koffers nog niet zyn uittge pakt heb ik de krant van de orige week niet I n kan ik met zien wie vorige week ook Ie oplossingen goed had Volgende week woidt dus de pr Jswinaaar bekend ge maakt den Wanneer worden juUie tens verstan dig zeg Duifje Mn briefkaait heb je zeker al ontvangen Maak ik het Je nu met ge makkelyk Wel had ik graag dat je tleze maand je briefje wat eerder verzendt om dat ik ze nu ook nog vei zenden moet en t anders te laat wordt Je bent zeker al weer naar school hè Marie tje Maar kind wat heeriyk een splrateinieuwe fiets een gelukskind ben j j hoorJ Natuurlijk mag 1 laje by je komen spelen wat graag Je hoeft je mets te sohamen hoori Ik speelde nog langer met poppen als j Ja ik hou ook vvcl van den herfat maar t is nog te vroeg we Ik 1 ben nog geen hoog zomer geha l Krekel Nee meisje thuis ojn wt ge lukkig nog met Vandaag zeg ik gelukkig gister zpi ik hè ik gmg veel liever naar buisl Maai t is vandaag zulk ralig v eer en we hebben hier zoon verrukkelijk hu s vlak aan zee lat ik hier wel altyd wonen wil Wat een massa heb jy gezien en lat al les op één dag Ik ken alleen Haarlem mot de omgeving t moet er heel mcoi zyn Ik vind t prettig dat mijn briefje je aanlei I dmg was tot goede voornemens laat t nu goede d a tl e n worden Rotterdammer Gclukgewenscht met de geboorte van kleine Ceesje heeriyk zeg 200 D lief kiem broertje te hebben Of ik weet wat kiespyn is Nou hoor Is t kiesje by Corrie er nog uitgetrokken Je volgende brief kryg ik dus uit je eigen woonplaats Blonde Krullebol Je schrijft heusch al aard g hoor Ik kan het heel goed leaen Ik verheug me op een lange brief Vertel nog eens wat van thuis Blondkopje Gclukgewenscht met broer 8 succes Wat heeriyk voor hem en vooral Qok voor je ouders Heb je je Dins dag geamuseerd Ik weet met hoe t weci in Gouda was maar in Schevemngen goot t den heelen dag Jamjner tiat je geen knipsel voor my hebt Zondagökinje Wat een prettige lange brief Ja t is aan de zetpla itben vree selijk slecht weer geweest we w nschen zoo dat wö t deze maand hier nu nog eens mooi zullen hebben Ja Dickie ligt m te geme ten in de zon op t terras en FNje hoe pelt aan t strand Wat zal vader moe ge weest zijn jU fi uui achtereen op zyn fiets Gootje Vooi JOU begin ik altyii maar op een nieuw velletje omdat ik amlers toch maar papier te koit zou komtn en ik ver sta evenmin als jj t kunstje om mn biief aan te breien Oh oh wat ben ik boos op mezelf dat Ik nu toch moeders verjaardag vergeten heb maar ze moet t me heusch vergeven ik ben daarin zoo vreeselyk ver geetachtig Oh kindje ik wou dat je hier bU me was Ik kan hier nu eiken dag in de s rie zitten en k k zoo in zee Heeriyk is het In Schev woonden we in een straat maar hier is t een heeriyk groot huis vlak aan zeo EIhjc loopt zoo uit huis t strand op en kan ik haar toch zien al zit ik rus tig in huis te schreven Ik vmd die temp ivan Jan toch heusch niet hoog Als t biJ Irisj niet bovin ï 5 is vind ilAil hetd gt yvoon en als ze zich even opwinm heeft ze Jadelyk 37 8 of hooger I Ik kan m n aandacht haast met b m n KINDERCOURANT Inzendingen toi Dinsdagmiddag Uuur Vooi de ouderen I Verborgen diernamen Jan en Diik aten onrype appels Oom tl acteerde op oesters Hy vond het horloge in het bosch onder de bladeren De kar en de wagen staan by den boer m de schuur De juffiouw zal Marie helpen by het hand werken H Welk woord maakt ge uit de letters 1 o t t k p n UI Als ik heelemaal mets doe doe Ik hetAls ik het doe kan ik mets anders doenAls ik wakker beri kan ik het met doenAls ik stil lig te slapen doe ik het dikwylsRa ra wat is dat Voor de jongeren I Vei borgen namen van jongens enmeisjes 7ij hielden op den hotsenden boerenkar elkandei stevig vast Welke eachdoom krygt in t najaar zwar te vlekken op de bladeren De hen nep de kuikens Heeft Pa ulevellen by zich Wij gaan naar Grootmoeder wandelen Welke twee hte len zyn samen éendorp Van welke regen wordt men metnat NAÜKUK VEKBODEN Art lö Auteurswet AAN DE JEUGD Nu srhry ik jullie weer aan t strand maar nu nu t vanuit Schevenmgcn maar Ik h h deye wotk httl wunig t jd om juil t schrjjvtn üiiulat ik ui mn kofftra nog mott uitpakken Wc wonen hier zoo heeriyk vlak aan zee feiwyl ik hier m huis aan jullie zit te öchryven kan LIsje aan t strand bpelen en kan ik hftai toüi zitn Van morgen wtrd t kUint ding m kwart uver 6 al wakker en nep m omdat ze de zon u o prachtig zag opgaan over dt duinen t Was werkelyk een schitterend gezicht tn ofschoon ik an ders lang n t houd van vioeg opstaan was ik nu tich erg bly dat t kleine ding me zoo vioe uit mn bed haalde Ik kon toen hf l met nu 1 lapen omclat ik haar een heelc uitl ginj in est gtvtn van t op en onder gaan an i zon Kindoin ik stop deze week n et tl V rig ww k was t een heel lange bnet en tad jullie wan mpel ieder apart k t n lange bnof V lgtnde weck dus meer Dag kuilt If OIUlESI ONI ENTIK Indiaan Wat n prachtige concert ual lud i ll uitgezoebtl Ik kan me voor tclhn lat htoicn tn len je verging Good dat rh hutsg n oten ntt alle konden hoo len i w k men met Oct pa weer in GMi lu ik zou nu wel H ver tbuih yn maar t luoi t ofi i li j lat wt aan zee blyven t IS tt hoptn dut e nu l zi n wmtd flink en gt und is tn hob je alles flink m pege vierd m t KtninKinntdag r 1 a M isk l t jujt mi i rg lat ik jo Mihiiilti met kan piaatspn maar er zit to tti mg h UI i linj in O dan rg veel tialf ntUn f 11 nifgmaiktf zinnm Nu niet I m I J pge n maur t m f tins probee r n Ik vond ie portn t heUHch goed en Hl ndküpjr Mhreef mt dat t heel goed is en ZIJ ki nt j H b ji braaf feest gevierd W I 1 I j W l zoo kindje z lo heeiiyk uit l i i r II I ji Nelly W 1 i It mm I l n heerlyke verjaar lug gelul met wov p1 gaven Maar ze heeft het ook w 1 1 rdiend wat zeg JÜ Die domme Jan om nu ook al ziek te wei D Vrouwe van Oarracourlj loot HAK f GARVK f Giuiulhorjieerle vertaling t u J P WESSfcLlNli v iU SUM t Nftdrtik verboden Van groote mannen Heb jullie wel eens gehoord dat geleerde menschen erg verstrooid zyn Dat kan hun duui te staan komen Daniel Webstei was een buitengewoon knap man hij hield meer van atudie dan van geld tens had hy over Florida een Amerikaanwh schiereiland een voordracht ge houden vol meuwe ontdekkingen Hy zou tlaarvoor duizend gulden krygen Tien bil jetten ieder van honderd I n dag nè de voordarcht kwam iemand ze hem brengen Webster zat alweer te studeeren I eg maar neer zei hy en hy las door Den volgenden dag waren de lÜüO gulden weg Hy kon ze nergens vinden t Speet hem want hij waa niet ryk Maar h ging weer aan t studeeren en vergat de duizend gulden hen paar jaar later wilde hy een artikel schryven en had daarvoor een boek noodig Hy haalde t uit de kast sloeg het op en vond oen biljet van ƒ 100 Hij bladerde ver der en v ond er oog een en nog een H j vond er tien Toen hennnerde hij zich dat hU dat boek had zitten lesen op dien dag ni z a voordracht kwam iemand ze hem brengen irte bladzyden een papiertje had gelegd Dat hy voor die papiertjes biljetten van ƒ 100 had gcèruikt waa hem niet opgeval len In ztin jeugd ging Wtobster zooals alle i U doet beter ze beide te nemen zeidq oe man Hy stond even ia gedachten naar groQd te staren toen zeide hy Kyk u mynheer u hebt my vandaag eeq iiftiat bewezen en met naar myn geld ge t tKpen en m één woord u praat al eei heer en weet met paarden om te gaan f Harry keek op niettegenstaande zyn ver + ïrfet Uw geoicht staait ray aan en ik wij ü wat xeggea ga met buitenslands maa on b m 3b u koomT HiJa kom bg mij K e Eui Bc zal u ii en paar woonlen llei van my zelf ver telten heet Doyle Ik ben handelaar in r ïden zooals u EEonder twtJfel wel bei rapen zult hebben Maar weert u er ztia handelaars en huidelwars en ik zeg u da delSJt myatuMT dat ik een eerlüke ben KiMfllueii komt het laardoor dat ik geen OBtDln Bflmukt heb Ik heb goede klan lam ik oap orcral in Engeland Ier iid vnar ik maar goede beesten kaQ ïi li n Derc kwanten nit Ierland en daar tijn nergens betere maar tiat doe mets tw Mke Son b mtt Ik bob geen compsff BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BERGAMBACHT maken bekend dat tot en met 18 September a 9 de i INSCHRIJVING I zal zyn opengesteld op een ♦ J o geldleenlng ten laste dier Gemeente groot f 246000 lagen den koers van 100 pareant De aanmelding tot inschiuving kun plaats hebben bg een dei volgende laadsleden C VAN DER HEE te Bovenberg K HOFLAND op het Dorp en C VOORSLUIS in Benedenberg by welke heeren ook nadere inlichtingen inzake de leening te verkiugen zyn Belgambacht 1 September 1920 Burgemeestei en Wethouders van Bergambacht De Secretaris De Burgemeester 4 Mi 10 W SCHIPPERS J A A HILKENS m H H ROOKERS R Rooiit Wijtenliüry s Foitorico No 3 Hoog fllne kwalilell 25 cent per half ons KOSTELOOZE OPLEIDING tot Korporaal bij de Vesting Artillerie Jontrcliagen van Ij 19 iaat kunnpn ten allen tu e b de Instructie Compairaie teSchoonhoven in lienat trwten Na in onie bevindiiMr ler stukken wordt de datum van pJ omst door den Ct opjreireven Aldaar e chiedt de opleiding tot KOBPOBAAIbu een der korpsen Vesdn of antHerfoi tartillene en wordt de eerate militairektnn 3 bujfebrai ht om b jrewenschten overjranjr naar de korpsen Torpedisten ofI onttMinier daarbi verder tot korporaal te worden opireieid 3400 iO De opleidiniT te Schoonhoven onent den weg tot den onderofficierifanir Nadere rtlichtinjcen worden op franco aanviaasr verstrekt door den Copimandant lei Instructie rompajmie te Schoonhoven Voor de volgende week RAADSELS jongens uit zjjn t d op kostschool Eens had ky met anderen geschoten op duiven Webster werd gesnapt Hy wilde de namen zyner vrienden met noemen De directeur werd boos en gaf hem als straf honderd re gels van een lang gedicht van buiten t lee ren Hy moeat het kennen vóór a mlddaga vier uur t Waa juist de vrjje middag Maar Webster kon buitengewoon goed van buiten leeren In plaats van honderd leerde h j er zevenhonderd uit zjjn hoofd Hy kende ze om drie uur en ging spelen Ben je klaar met je straf vroeg de di recteur Als je de regels met kent moet je ze tweemaal uitschrijven Ik ken ze mynheer t Was vier uur Webster moest by den directeur komen Begin want ik moet om half vyf weg Webster begon De eerste honderd zei hy op als t water stroomt door de rivier Hy begon aan zyn tweede hon derd De directeur keek verbaasd Hy was tot 150 De directeur keek op zvJn horloge t Was tien minuten voor half vyf Hij werd zenuwachtig Webster gmg door t Werd vyf minuten voor half vyf Hoeveel kent ge er nog jongen Nog ongeveer vyf honderd mynheer De directeur wist in zyn haast met of h boos of trotsch moest zyn op zulk een leerling Ga heen en zeg je vrienden dat jullie morgen den heelen dag vryaf hebt zei hü en ging weg Minstens even zonderling was die profes sor die den heelen dag had zitten studee ren en toen eens de straat op wilde om op te fnsBchen Och man als je toch uitgaat breng dan koffie voor my mee zei zijn vrouw Zonder goed te hooren ei hy ik zal het iloen vrouw H J dwaalde rond en toen hy een kruidenierswinkel voorb kwam stapte hy binnen Wat wilt u mynheer vroeg de win keher De professor schriirte H j dacht na en toen schoot het hem te binnen O ja koffie wilde ik graag van u heb ben Hoevee mijnheer Opnieuw dacht hÖ na Dat heeft md vrouw met gezegd maar my dunkt dat een half mud wel genoeg ia Met den grooten Lessing is eens het vol gende gebeurd H j had z n hoofd vol met het schrt ven van een nieuw v eik en was gaan wandelen Tegen zijn knecht had hfl gexegd nle mand in huis te laten want htj wilde direct weer aan t werk alfi hij thuis kwam Zonder op den weg te letten kwam hö weer m de straat waar hy woonde en belde uit oude gewoonte nog steeds in gedachten aas ifja huis aan t Waa schemerdonker en de knecht herkende hem niet Professor is met thuis mynheer en ik mag niemand binnen laten zei de knedit O dat s goed heel goed van je Dm kom ik later wel eens terug sei Lesilnff en wandelde verder ir Maandag 6 September 1920 9e Jaaf qjUUu i M II I UlUl imel IIU i I J I I M r T enju w ® ®± x A öl Trerteri t H £ mwm © b x 4 i ooxO oTa cLoL © qpt Oi ©tx©IlJC©XL VERSCHlJl ABONNEMKKTSPBliS NT DAGELIJKS i BEHALVI HON EN FEKSToXgKN L fi p r kwartaal 22S per IT cenl met Zandagablari j rOEN 1 4 IM Ike Tefal maar 1U INOFZONDBN MBDBDEEI Op de voorpagina 0 hooger Gewone advertentiSa aa iagfsoBdeo nededaeliBceo blf eoatrwt tot leet geradu ceerdea prtjt Groote letten aa randan worden benfcead naar plnntsruiBite Advertcntiëo kunnen worden IngagoadMB door tuischeakoaut van aoHade Boekhandelaren Adverteattebuteauz en onee Ageaten par kwartaal f 2 90 per waek 22 tent o eral waar de beiorKing per looper geecWedt Frauo par poat per kwartaal 1 0 75 me ZoadaKEblad ƒ S 40 Abonaementen worden dagelqks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA Vi onae agenten den boekhandel en de Roatkantoren ADVEHTFNTIEPBUS Uit Gouda eq omstreken behoorende tot den beaorgkrmg l regele ƒ 130 elke regel meer ƒ O 26J Van bmteu Gouda en den beiorgkring 16 regels ƒ 155 elke regel laeer ƒ 0 80 Advertentién van publieke vermakeUfkheden 15 eaot per regel Advertentiün in ket Zjiterdagnummer 20 btlslag op den pro Maetie IWef Interc 546 AdmiMtotratk TeleT lBt rc 82 Bureau M A R KT 31 QOU D A 5 Het incident van preslau geëindigd Bekomst van het Bolsjewisme emiddehng tn het mqnwerkerscon flict m Engeland Goede verwachtingen omtrent de ondei handelingen te Riga Nieuwe gevechten tusscheii Polen en Russen Ernstige onlusten iin Italië üNb OVERZICHT veld te winnen Volgens een telegiam uit Meskou 18 in Boch ra m Centraal Atié een leVolutionnBire beweging uitgebroken Het volk heeft de regeenng omvergeworpen I evolutionnaire afdeelingen hebbeu de oude vesting van Bochara bestormd Zu vroegen om hulp van de paa gevormde Mo hammedaanache ioode troepen van Tut kestan Deze hulp is hun toegestaan eo zu hebben allen tegenstand van de legeenng an den emir verbroken De aovjet regee nog in Bochara is geestdriftig door de be volking toegejuicht In Italië is het onnteftw U Tnést ie e a aigemeene stakmg uitgebroken en zUn ae staker met de troepen In botsing gekpmen De metaal fabrieken m Milaan Genua en luiyn zijn door de ai dera bezet De Msitin vertelt daar eenige buzonderhe den van Alle bezette fabrieken m deze steden zim in staat van verdediging ge bracht en hoven alle waait de roode vlag Fe Turim hebben de arbeiders van de Fiat fabrieken de beschikkUur over een aantal mitrailleurs en een flmken voorraad munitie De politie die de faWiek binnen drong om op deze wapens beslag te leg gen werd met revolverschoten va bommen Ontvangen Door het hekwerk dat de weilt plaatsen omrragt heeft men een electn schen stroom geleid Ieder die zich in de nabiihei 1 der fabriek vertoont n er in het oog der wachtposten verdacht uitaiet atiel de loop van een geweer on zich gencht iSen militaire patrouille die a nachts langs de fabriek trok werd met kokend water bestookt Intusschon verzekert men van arbeiders zyde dat in de IBftrieken het werk gere geld wordt voortgezet Dat kftn men gerust geloovenl De toestand ziet er dus wel ernvttg uit Echter zou de Italiaansche Regeenng vol gens de Tlmes correspondMit t Some toestand wel toeester cfin gelooven in de regeering van hAt volk door het vulk De toestami van den burgemilèster v n Cork iH thanx loó kritiek dat hM einde elk oogenblik verwacht wontt Men betwijfelde vandaag of htl den B cht nog door lou komen Het Is nu de 24e dag vftn zija hon gerataklng Roe IS het mogelijk dat lemattd het xou lang uithoudt Een anderen hongerstaker overleed deser dagen i edfl na dagen Een aanval o de telefoon centrale te Cerh Gewapende Sinn Feiners hebben een aan val gedaan op de telefoon centrale te Cork De draadlooze en telefonische inatallatlea werden tmbruikbaar gttmaakt Ongeveer IDDO Sinn Peiners hebben hèt gerechtsgebouw en de pohtiekaienM ta Mount Meltieh in brand geitokan GRIEKENLAND Koning Komitantija van Qriakanland oat wTkft een verslaggever van de Petit Parinien die hem interviewde De koning ontkende daarin eenige Mhuld te faebb n aan den aan slag op Venlzelos dot h tevtns slingerde hy hevige beschuldigingen tegen hem H wees er op dat koning Alexander ntet door het volk IS gekozen en dat de populariteit van Venizelos voor een groot gedeelte kunst matig IS aangekweekt Men moet Grieken land Ie vrijheid geven om zyn wil tot nit drukking te brengen IS de openbare meeni g vtoeg of laat de beslis ende factor m al zulke geschillen Een natiohale staking nu zou een misdaad jegens de natie zyn Directe actie is een im= laad jegens de democratie van 150 inilhoen slechts 600 000 ngeschre ven communisten zyn die het geheele land beheerschen De boerestand iiiekwarl vati dt bevolking i t afkeeng van het raden stelsel Ook eiders kriigt men zyn bekomst e van Schreef dezer dagen de Engelsche t o cialistische leider Snowden niet in eenige socialistische blaften by het bespreken van de sterkte van het communisme m Enze land dat hoewel het onverstandig zou zim om te voorspellen dat de weg naar het so tialisme in Groot Bnttannie evenals in het verleden vry van geweld zal zyn toch me zekerheid kan worden gezegd dat tegen wDorcliu de Bntsche arbeidersklasse geen neigmg vertoont om het geoniende pad der grondwettige voortgang naar h l sociaiis me te verlaten om methodes toe te paesen die m sschien noodzakelyk en succesvol kunnen zun in andere landen waar het volkstemperameat de bestaande traditie en de democratische macht wezenluk an deis ztin Wanneer deze leider dit zegt zal het wel zoo zyn Dit blykt ook uit het feit dat de Engel sche M 11 nwerkersleider SmiUie zich bii de dre gende staking der munwerkera in En geland zich bereid heeft verklaard bemid deling te aanvaarden Volgens een inter view m de Sunday Times zou deze beraid del ng er eene moeten zun door een onpar t dig lichaam en volgens het principe dat de loonen in evenredige verhOLuling zuUtn staan tot de werkelyke styging van de kos teen vah leveasonderhoud en dat de ver mindei ng der kosten van levensonderhoud bil voorkeur moet worden tot stand ge bracht door een verminderiiut van den steenkoolprya De voorzitter van den Board of Irade Sir Eobert Home die het standpunt der regeenng tegenover de mynwerkersataking verdedigt heeft Smillie s verklaring met voldoening begroet en de hoop uitgespro ken dat deze bemiddeling tot een schikking lelden zal Indien deze pogingen tot oplossing van het conflict geen succes hebben dan eaat Engeland donkere dagen tegemoet daar de Regeenng wanneer de stryd gaan moet tusBC en haar en de miinwei4cers torganiöattea de sterkste zal blyken te zyn gesteund als zu wordt door de ganschet openbare meening Minister Anton Cham bei Ian heeft dezer dagen duideUik ge zegd hoe de opvatting In regeeringsknn gen ia De regeenng moet krachtig vol hou len Minderheden mogen den staat niet overheersehen de gemeenschap eiet plun deren de openbare meemng moet de re geering steunen De gemeenschap moet helpen zichzelf te beschermen In dit land De ranache Regeenng heeft het Moi jet bewind een dreigement twegestuurd Vol gens een bericht uit Hellsingfors heeft MiUeiand aan fsjitsjerin het volgeml ulti mat urn geseind De Fransche marine overheid beeft maatregelen getroffen voor bet naar huls zenden van het laatste Russiaebe transport uit tiankruk op den 16 Seoten ber en uit Algiers op den 26 September Alle Fran schen lie zich in Rusland bevinden moeten daarom of naar de I ranstJie gren of naar Odessa gezonden worden Wanneer nog één t raittchman na öü September zich nog tegen dn wil in Rus land bovindt zal dit aanleiding zuo voor de Fiansche legeering om de Fransche vloot 1 evel te geven in Ziiid Jtusland de vereise ite maatiegelen te nemen De strud tusschen Russen n Polen duurt voort Volgens het roode legerbencht van iMoskou wordt er by Brest Ltowsk hevig gevoel ten en hebben de troepen m de buuit van Cholm overal den viiand op den Imker ovei V m den Boeg teruggeworpen waat iby meer dan iOOU Polen gevangen zouden zyn geraakt en het vierde Poolsche r gi ment zou zyn vernietigd OMDHWUS Jaarvergadering der Alg Venen van Leeraren bd het Midd OndenrÜe Dontlerdag en Vrlidag hield de Alg Ver eenigittg van Leeraren bii het MiddelbMr Oaderwya haar jaarvergadering te Hnair nem m de boveMul der Sociëteit Ver eeniging Tc haU elf werden de afgevaardigden of fieieel ten atadhuke ontvangen door het gemeentebektuur waarbij de burgemeeitter de heer C Maarschalk het woerd voelde Nadat de TUonHter de afgeraardlffden welkom had geheefeen werden eenige hula houdeiilke aangeletfuibeden behandeld Over de ageadikpunten der verftlamo werd geen gedachten wissel ing gevoerd en deze tlerhalve goedgekeurd waarna tot la den der Oommissie tot het nn en van de rekening en verantwoording van den oen ningmeester over lttl9 2ó werden be noemt de heeren SehoUen Hordttk en Rl man Besloten werd om het redeeKe der Coa tributie dat jn het reeervefondi zal wor den gestort te bepalen op f 413 Het beHtuursvowstel om ï t Alvemeen Steunfonds te subaldieeren met 1 100 werd aangenomen Nu eenige gedaohtenwisseUwc werd be aioten om in de aUremeeoe vergadering in Deoembei te houd n te beoalen wetk he drag per lid in het vteunfoodH aal worden gestort Hierna werden verschillende voorstalen behandeld tot verhooging der eontribulie Het Poolsche legerbericht om Warschau maakt melding van een verzameling van de gedeelten van de uiteengeslagen cava lei ie van Boedjennv waarvM reeds jte meld werd dat ze geheel vernietigd was zd hebben nu echter het offensief hei nomen 3t ITBNLAND8CH NIBUWS GROOT BBITTANNNIE De burgemeester van Cork Volgens de Morning Post zal wanneer de buigemeester van Cork en andere hon gerstakers mochten worden vrügelaten zoo goed als de geheele lersche politie haar ontslaj zal nemen De reden hiervan ia dat het korps tot de ei varing i gekomen dat als hongerstak s vrijgelaten worden de politiebeambten the hen arresteerden of te gen hun getuigden worden aangewezen om vermoüid te worden Aan tie N R Ct wonlt uit Ix nden ge meltl Hjlantl de burgemeeBter van New York ht eft aan I loyd George geseind om er by hem op aan te dringen de ooHogs doelem len der geallieerden n geassocieer den niit te schande te maken tlooi den bur gemeosti r van Cork verd T gevangen te houden wiens heldhaftige sterkte de l e womltnng verworven heeft van allen die E IS thans een officieele verklaring uit Warschau gekomen waarom de Polen Li thauen zyn bmnengerukt Daarm wordt gezegd dat de Poolsche omuurech een e volg 13 van de vrees voor een meuwe bolsjewistische troepenconcentratie o Li tausch gebied by de Oost Pruisische grens Men verklaart dat daar spoedig groote operaties verwacht worden Een reden moet er natuurlnk zim en deze lukt nog al acctptabel In I onden zyn berichten gekomen die er op wuzen dat men vol goeden moet is op den afloop van de vredeacont eren tie te Rura die ein Ie dezer week als voortMt tirg van die te Minsk zal aanvanven melkt Doyle vlodrte soms Harry nooit Ooyte werd diknrijtB met gahoarzaanul Harryoogesbbkkelijk Het wag bard werit voor Harry Herae Lange reiian moeatn dikw ili edaan wor dan vaak zMuler deel Troepen paarden moeiten vaa en naar Lenden girtincbt er dm Sneven waren er te echriHen en mra aebien te spreken Harry had geen t fd om in bet verleden te loven bdialve f naehta en dan aeh in de iititte van de kteine 1 mer met de bloenMn buiten het raam om hera aan vroeger te herinnaren hoe dhl deltfk kwnm dan het visioen van Lueitle door de kamer xvrerenl Dan kon Kij zitten met hangmd lioofd en smetend hart smaoWend aln knar nog eenmaal te aien knar liefeU stüm nog eenmaal te howen Wanneer er btModer groote heeren eo ali Dojrle oe noemde op het erf kwamen lint hU ae gewoonltik aan Hafry over Je ziet bet vnend placht hii ta Mg V J bent een van hen tt aÜ genten alles wat Je lagi ki een raac lla aan terwyl ie m soaoa acgtMig aM i n af sehooa dt evw opraeht htm H verkoopt hun een paard In dan hnlwn tUd en maakt er meer voor vooral ale er een vrouw bfj m het alwl isl iBlf Georgel den een of anderen dag loopt er nog een met e weg let er maar eena op of het niet oo isl De Polen hebben bu deze laatste confe rentie wel wat geleerd van den geest d e het so v etbewind beheerscht Aia zu deaen geest nu maar zeer gematigd toepassen by de komeneie besprekingen opdat tegen over Ie eischen van geweld van Russische zyde nu met van Poolsche zude eischen van k elfde kracht worden gesteld nü zii m een overwinningsroes verkeeren De I olen zullen hebben te bedenken dat met wapengeweld alleen de bolsTewistischej eten met zullen worden uitgeroeid de toepassing zooals Rusland doet zien zaL tiezc zichzelf doen vernietigen It het Oosten schiint het bglaiewihmq Feuilleton hei er een half uur verAreken was had Doyle Harry a kennis onderzocht en was meer dan tevreden len wordt er mede g renl nep hy uit dommige menaclwn begrypen een paard vamwlf en andere saUen er nooit iets van kennen al leefden nlj er honderd jaar bij en deden al dien tbd hun best Ik hoop dat ik u ifan dienet kan zUn zeide Uarry Manr ik twdiel er aMi ZoeT Wlelnu wi zullen men Ik wil hel tj op wagen Harry ging dien avond terug naar het hotel verward en verbaasd De Voorzie mgheid had z n levensdraad lo de handen genomen en dadelyk op een ander wiel ge sponnen Elun nieuiw leven begon dan volgenden dog Doyle beleed zoo goed te zlljn al abn woord en vertrouwden hem ten volle En dit had natuurliik gevolg Harry Heme was ïooala Doyle gauw genoeg had opge merkt een heer hQ kende een paard eq vergii te zich nooit Het gevolfi was dat Doyle ham spoedig als baa erkende en zich zonder moeite sdiikta naar fiarry i oordeel Het nieuwe lemn aou Harry ge lujdtig gemaakt heM en maar helaas zyn hart was gebroken Hy was gewoon te Darracourt rond te loopea fluitend n zingend met een vriendelijk woord voor ieder die htl tegenkwam Mn glimlachte ht zelden of nooit en waa too karig met apeken ala een Brahmaan De mannen op het erf cagen naaar hem op met een mengsel van bewondering en vrees r bewondenng voor aijn knap gelaat en prachtige gestalte en vrees voo dt ernstige rustige nataur en dat onnoem l k iets dat den man van g M rte ken Nu myn heer geloof ik dat wy betei j doen op te stappen 4a met my mee en ik zal u laten zien waar ik womL iHy nep een rytuig en zy reden door een der parken naar een stille straat waarm een gioot hek stond Naast het hek wa een aardig klem huis met bloemen voor dfl ramen en klimop er tegen aan die aan heQ geheel lete laodelyks gaf yMyn hui9 is m het hofich aeide Doyle en de Btallen zyn er achter Hier woon ik als ik in Londen ben Ik houd er maai een oude vrouw op na die bly zal lia lemaml anders te hebben om vooi te zor gen U komt hier wonni i betaalt eeW deel van de onkosten WaaMm kykt u oof veiiiaasd 7 Harry kreeg een kleur Ik had hooren zeggen dat de menscheq m Londen achterdochtig en wantrouwend waren zeide hy eenigazins sehor wani de goette trouw fvan den man en zyn ver trouwen m hem troffen lyn droevig pyn lïjk hart 0 Londen ja maar ik ben geen Lon j denaar weet u E zooals ik zei uw gei zicht bevalt mij Kom mee naar de stallen en eet wat dan kunt u uw bagage lated komen en wy zullen het ons gemaldceiyk maken Ik boud er niet v n miJ half op mön gemak te voelen Koop het paard o xie er van af dat ia mtfn stelr el Geed beelnitelooaheid Zy gingen naar de Ttallea Er waren ee vele en b na allen gevuld Öoyle liep naar het midden van het erf en nep verschen dene mannen bö tam naam Kvk eens zeule hy deze heer mynheer Heme geeft hier bevelen wan neer ik weg ben Begrepen Goed aoo non noodig maar als u met my Wilt wer n ken zal ik u als heer behandelen want Ik zie dat u dat bent en u twee pond in de week geiven Marry greep dankbaar de hand die hem werd toegestoken toen verduisterde zyn gelaat U bent zeer goed zeide hy en ik ben u dankbaarder dan ik u kan zeggen maar Nu laten wy dan drie pond zeggen viel Dojrle hem haastig in de rede Ik ben n et vati plan krenterig te zyn weot u jHlet IS met om het eld Xk vind dat u genoeg geboden hebt aeide de arme Harry aarzelend maar u weet mets van my af Wilt Q daarmee seggen dat u in moei lykheden geweest bent vroeg Doyle In groote moeilijtohedai yeide Harry kortaf Toen glimlachte hy daar ht de be doelmg van den man begreep Neen met zooals u denkt manheer Doyle Ik ben oolf een eerlyk man i Wwdtwrrtilgdl t i 1 ji y U heirt gelyk nep de ander hem har telyk op den rug kloppend Nu ik eal u op Uw woord ooven De zal apoedig mer kon of het wiaar is of niet Ik kan ook ge zichten beoordeelen een handelaar moet dat ook kunnen weet u en ik geloof dat ik een eerl Ik man heel gauw kan onder scheiden van een oueerlök mensch Ik weet wat moeilAJkheden z jn Ö Bïin at een wond men kan naet hebben dat men schen ze bevoelen en betasten U behoeft er my niets i an ta vertellen ü uit er met op t ea hebben cm mü uw naam te zuigen deidc tkT In het minst iriet zeide Harry en ver telde hem dien