Goudsche Courant, maandag 6 september 1920

Hooge befastingcijfers in Gouda Dl gnneeiiteltjke iadunutenbclasting in 1 21 machine fabrieken constructie werkplaatsen fabrieken van Bpoorweg materieei ficheepstimmerwerven stoomketelmakerijen tjzergletertien en standaerijen II WU drukken hier ni een tob f wurin een ovenichteljjlc bfeld wordt v teven van de uit de voorstellen van B en W en van de heeren Sterk en Overhand voort lagen teg en over die welke thans voI nB bet kohier voor den dienst 1920 s n vastgeiteld en waai van de belaatingbiljatten die doaer dagen aan velen zyn uitgereikt de belastingbetalera de achrik om het hart heeft doen aiaan vloeiende betaatingi De directeur generaal van den ariieid he ft naar 3et Volk vernam hieromtrent een schrijven aan de vyf vakcentralen gericht Voor deze bedryven zal gedurende een overgangstüd van twee Jaar gelden een 48Hirigo werkweek te weten een werkdag van 8H uur met den vr en Zaterdagmiddag nihil ƒ 1 80 3 60 5 40 7 20 9 10 86 12 62 14 44 16 27 18 13 21 86 25 62 29 42 83 32 37 34 41 48 46 74 60 12 64 62 69 18 63 80 68 48 73 22 78 02 82 88 82 88 92 7 102 80 102 80 112 88 112 88 123 20 123 20 133 76 138 76 144 32 144 32 164 88 164 88 ie6 u 176 186 66 197 12 207 68 218 24 228 80 239 66 239 66 261 20 261 20 282 80 660 676 700 726 760 776 800 826 81MI 900 960 1000 1060 1100 1160 1200 1260 1300 13S0 1400 1460 1600 1660 1600 1660 1700 1760 1800 1860 1 00 1960 2000 3060 2100 2160 2200 2260 2300 2360 2400 2600 2600 2700 2800 2900 3000 8100 3800 3300 3400 2600 8600 3700 60 100 160 200 260 300 350 400 460 300 660 600 660 700 760 800 8611 900 960 lOOO 1060 1100 1160 1200 1260 1360 1360 1400 1460 1600 11560 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 10 10 02 10 04 10 08 10 12 10 18 1024 10 32 10 40 10 48 10 68 10 68 10 78 1O 90 1102 11 14 11 28 11 42 11 66 11 70 11 84 12 12 08 12 16 12 24 12 32 12 40 12 48 12 66 12 64 12 72 12 80 12 88 12 96 13 04 13 12 13 20 13 28 13 36 13 44 13 62 13 60 13 68 13 76 13 84 13 92 14 14 10 14 20 14 30 14 40 14 60 14 66 14 82 14 98 16 14 16 30 16 46 15 62 16 78 16 94 16 10 16 30 16 60 16 70 16 90 17 10 17 0 17 60 17 70 17 96 18 20 18 46 18 70 18 96 19 20 19 46 19 70 19 96 20 20 2O60 20 80 21 10 21 40 21 70 f 6 10 01 16 03 20 07 25 13 30 22 36 34 40 60 46 70 6094 56 23 61 67 66 96 72 41 77 92 83 49 89 13 94 84 100 62 106 47 112 39 118 39 124 43 t30 61 136 63 142 79 348 99 166 23 161 61 167 83 174 19 180 69 193 47 206 43 219 47 232 59 246 79 269 07 272 43 285 87 299 39 812 99 826 67 340 43 364 27 368 19 382 19 396 29 410 49 424 79 439 19 463 69 476 68 497 91 620 38 643 09 666 04 689 23 612 66 636 33 660 24 3 76 7 60 1160 16 75 20 26 26 29 90 34 96 40 16 46 60 61 66 66 62 46 68 40 74 46 80 60 86 86 93 16 99 60 106 90 112 36 118 86 126 40 132 132 146 80 146 30 168 70 158 70 172 20 172 20 186 80 199 50 213 30 227 20 241 20 266 30 269 60 De Hooge Raad van AriMid was er tegen dat voor de metaal induHtrie een overgangstermfln zou worden vastgesteld Minister Aalberae echter heeft besloten van het Advies van den Hoogen Baad af te wyken De minister is hiertoe overgegaan in verband met de moeiiyke positie der Nederlandsche metaalnijverheid wegena de buitenlandsche concurrentie Zij lijdt zeer onder de mededinging speciaal van de Belgische en de Duitsche industrie als gevolg der lage valuta Op het gebied der raetaaltndustrie levert België tiians z n productie twintig procent goedkooper dan Nederland Duitsche offertes waren dertig percent lager dan Hollandsche Het gevolg hiervan is dat de vervaardiging ven tal van in ons land benoodigde metaalwerken aan het buitenlaml woïdt opgedragen terwyl de concurrentie tusschen de Nederlandsche industrie eenerz jdB en de Duitsche en Belgische metaalindustrieènè anderzüds op het gebied van den Nederiandsche export nog slechter voor de eerste uitvalt Transito vervoer Nederland Duitschland 10 10 10 40 10 70 11 11 30 1160 11 90 12 10 12 30 12 60 12 60 12 70 12 80 9013 18 1013 2013 2013 8013 3013 4013 4013 60 6013 6013 7013 80 90 14 10 14 2014 3014 4014 6014 6014 7014 8014 9016 16 1016 20 16 TO 16 4015 6015 6016 7016 9016 16 2016 30 60 16 80 20 17 40 80 IB 40 18 60 19 2019 60 4 88 4 83 4 66 Wachtgelden burgerlüke ambtenaren iBij K B is bepaald dat met ingang van 4 Sept de wachtgelden verleend op grond van art 1 of van het vierde lid van art 6 van het Wachtgeldenbesluit die met een tydatip vóór 1 Jan 1 20 zun ingegaan en nog met ztjn vervaJlen met intrang van 1 Jan 1920 met 40 percent verhoojrd worden De wachtweiden die op ga ond van het tweede lid rvan art 1 of van het vierde lid van art S van het Wachtireldenbesluit met ingang Van een tydatip na 1 Jan 1020 zin of bereikend volgens de Burgerlitke Pensioenwet zooais zii op 1 Jan 1919 luidrii worden verieend en voor zooveel de reedsverleende betreft niet ziin vervallen wordden met intfang van het tydstip waarop z zun ingegaan of zuilen ingaan voor elk aan 1 Jan 1920 voorafgaand aar dat deel uitmaakt van de laatste vuf aan het ontslagvan den ambtenaar voorafjraande iaren metacht percent verhoogd Voor elk deel vanzoodanig jaar van een maand of minder bedraagt de verhooging 2 3 percent Wachtgelden verieend ziinde of wordende met ingang van een tiidatip na 1 Jan 1920 die lager aljn dan de som die verkregen wordt door het bedïatr waarop zü zouden zijn in e telld indien de dag van ingang onmiddelliik vóór 1 Jan 1920 viel met 40 percent te vermeerderen worden tot die som verhoogd Geen verhooging wordt toegeijast op wachtgelden verleend tot het bii art 3 vierde lid van het Wachtgeldenbesloit gestelde maximum van f 4000 Ook doet een ver hooging het bedrag lat m het geheel aan wachtgeld of aan wachtgeld en pensioen wordt genoten met boven dat maximum stiigen De verhooging van een wachtgeld dac op grond van het tweede lid Van art 1 van het Wachtgeldembesluit met ingang van een Uidatin na 1 Jan 1920 is of wordt verieend kan het bedrag aan wachtgeli niet doen stügen boven de helft van den iaatsten pensioensgrondslag van den ambtenaar in de betrekking waaruit hÜ wordt ontslagen De op het tijdstip van het in werking treden van dit besluit reeds verleende on nog niet vervallen wachtgelden worden zonder kanvrage van de belanïrhebbenden door het Dep Tan Financien verhoojrd De bedragen waarop de wachtgelden krachtens dit K B worden gesteld worden naar boven in volle guldens afgerond 6 16 6 62 6 60 7 04 7 44 7 S 7 63 8 64 298 20 312 70 327 30 342 8 08 9 33 9 80 366 80 371 70 886 70 401 80 417 8 17 9 91 Vc 10 40 432 30 447 70 463 20 478 80 8 40 10 30 10 88 494 60 526 20 542 20 674 50 8 80 10 86 1149 690 80 623 80 640 60 674 80 692 20 727 60 746 60 782 20 800 80 888 60 9 00 12 06 12 867 80 Ten einde aattCden handel tegemoet te komen en om de Nederlandsche havenstations m staat te stellen met de Duitschera te kunnen blijven concurreeren zal dezer dagen bij de regeering ter goedkeuring worden aangeboden een speciaal gereduceerd tarief ten behoeve vun het transito vervoer van goederen van allerlei aard bestemd voor of afkomstig van transporten ov r zee 304 88 3000 304 88 8900 4000 41 OO 4200 4300 4400 4560 4700 4860 6000 6160 6300 6460 6600 6760 6900 6060 6200 6seo 6600 6660 3100 326 91 3200 326 91 8800 349 04 3400 349 04 3600 871 80 3600 371 60 3760 S 16 3900 417 20 4060 HTM 4200 44024 4360 463 76 4600 463 76 4660 463 76 4800 623 76 4960 623 76 8 88 41 60 12 33 6100 t23 76 708 84 733 69 768 64 783 99 809 64 836 69 661 84 888 39 916 31 942 61 970 29 998 34 1026 78 1066 66 1094 46 1133 86 1173 76 1214 16 1286 16 1296 70 1838 96 1381 76 1426 16 6250 623 76 6400 684 96 655 684 96 6700 684 96 6860 647 36 6000 47 86 916 60 20 20 966 80 10 01 12 61 13 48 20 40 977J0 80 1018 60 1039 6021 40 1083 2021 60 1104 8022 1148 60 22 1192 60 10 24 A ISM 14 54 22 1236 60 22 1280 60 22 1324 60 22 1368 60 22 1412 60 10 62 14 10 16 40 22 1466 60 22 1600 60 22 1644 60 10 66 14 64 16 76 op één lijn kan worden gesteld met in contanten uitbetaalde salarissen De bedragen genoemd in het voorstel van B en W zÜQ reeds zóó zwaar dat elke verhoogmg daarvan den druk aanaienlijk verzwaart t Is begrijpelijk dat de beide aoc democratische leden die dit amendement hebben ingediend willen pogen de aanslagen van een deel der arbeidera te verlichten maar deze poging is tevens uitermate onbillijk tegenover die andere categorie van burgera wier levenaomatandigheden in t l van gevallen zeker zoo moeilijk zijn Wat hierom trent in het praeadvies van B en W Zaterdag j i door ons opgenomen is vermeld verdient bijzondere aandacht Het ware te wenschen dat de voorstellera het onredelijke van hun pogen zouden inzien en hun amendement zouden intrekken We kunnen overigens niet aannemen dat voor dit amendement een meerderheid zou I worden gevonden 6160 647 86 7100 7260 7400 7660 7700 7860 8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 960O 9800 6300 710 96 6460 710 9 6600 710 96 6760 710 96 6900 776 76 7060 776 76 7200 776 76 7400 839 60 Ned Vereenigfng voor GenieentHlKlangen De Ned Ver voor üemeentebelangen hield Zaterdagmiddag in de oude Raadzaal te Haarlem haar jaarliiksche aUremeene vergodenng nider leiding van den heer A de VuWer van Noorden adwinistrateur bii bet Hoofdbestuur der Postenjen en Telegrafie die in zun openmgswoord den vertegenwoordiger van het Haarienurchc gemeentebestuur mr J N J E Heerfcena Thiissen en deq Commissaris der Komn gm m de provincie Noord Holland ihr mr dr A Roëll welkom heette Sor herinnerde er verder aan dat de vereeniging thans 40 jaar bestaat en veel goeds heeft tot stand gebracht Zoo stelde zu o m het examen voor adsrpirant emeentesecretariy in Ingekomen was een verzoek van de afd Utrecht van den Bond van Gemeenteanïb tenaren het examen m t vervolg weer tweemaal ner iaar te doen afnemen De voorzitter stelde voor dit ver oric in overweging te nemen Aldus werd besloten Medegedeeld werd dat zich in het afgeloopen jaar 254 candidaten voor het examen hebben opgegeven van wie 14S werden afgewezen en 108 het diploma verwierven Voor het examen voor deurwaarder meldde zdch geen enkele candidaat aan De rekening over het iaar 1919 sluit met een nadeelig saldin van f 648 74 De begrooting voor 1921 werd goedgekeurd Cen bestuursverkjeaing was noodig geworden wegens periodaek aftreden van mr Baëza oudgemeente secretaris van Amsterdam en mr L B J van Oppen burgemeester van Maastricht en weeens het overlijden van den heer H J Wicher Herkozen werden de heeren Baëza en Van OpTïen en gekozen mr dr J Wvtema burgenwester van Dordrecht en oudirem n te ecretaris van Haarlem Mr Wvtema werd tot voorzitter gekozen en aanvaard 7600 839 60 78O0 908 96 8000 908 96 8200 908 96 8400 977 36 8600 77 36 8800 1046 76 9000 1046 76 Dere cyfera spreken i j drukken duidelUk uit dat het amendementSterk Over hand eonige verlichting brengt aan de inkomena tot aan ƒ 1850 hierop ia evenals In het voorstel van B en W ƒ 800 onbelastbaar wegena aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud maar de direct daarop volgende inkomens moeten onmiddelijk die verlichting mee helpen dragen en hun aanslag wordt naar verhouding daarmede verawaard Is er eenlgen redel ken grond aan te voeren waaruit zou kunnen biyken dat deze inkomens hunne in verhouding tot 1920 reeds verzwaarde belastingbedragen ook maar eenigermate beter kunnen miaaen Oe vraag dringt zich ook naar voren of de voorstellers zich wel bewust z fn van de flnaneieele moeil kheden die de tot deze tabel behoorende hoogere aanslagen veroorzaken aan hen die hun winst uit bedrüf of onderneming verkrijgen welke winst niet BINNBITLAND ondernemingen die zeven etmalen per week werken vier ploegen moeten gebniiken De nieuwe Arbeidswet De uitvoeringsbesluiten Naar aan Het Volk in zake den stand van de voorbereidingawerkzaamheden voor de invoerinflT van de nieuwe Arbeidswet wordt gemeld kan de afkondiging der regelingen met een en ander verband houdend binnenkort worden verwacht De suikerfabrieken zullen den komenden winter met drie ploegej kunnen werken Volgens de nieuwe Arbeidswet zouden de In het overgangflbesluit dat binnenkort in het Staatsblad zal worden opgenomen zat echter hoogstwaarschijnlijk voor dtie bedrüven een werkweek van 55 uur worden toegestaan gedurende twee jaar zoodat zü nog geen vier ploegen behoeven te gebruiken maar met drie zullen kunnen volstaan Het drieploegenstelflel zal dan nu ook vejipUeht zijn In het overgangsbesluit uJlen ook bepa i wern tot voorzitter gekozen en aanvaardlingen worden opgenomen betreffende de de de benoeming met een kort wo rd nn dank voor het in hon ge telde vertrouwen en met een beroep op de medeweridng tuner medebestuursleden Bü t uitbrengeai van t xatnenverslag gaf de heer Müjs burgemeester van Gouda in overweging de leeftijdsgrens uit het examenreglwnent te schraptien iBü de rondvraag bracht de heer Mijs de kwestie van den bijslag oo de pensioenen ter sprake Hü bou een uniforme regelmg in deze voor alle meenten wenacfaen Thans regelt elke gemeente deae kwestie naar goedvinden Voorts achtte de heer Miis het gewenacht dat een commissie van deskundigen wordt benoemd om te onderzoeken of het geven van grond in erfipacht door gemeenten wel op den duur m t belawr dier gemeenten 18 Het bestuur werd op voorstel van den voorzitter in dezen diligent verklaard Officieel werd de Vereenigdnj des avonds ontvangen in de versierde hal van hei Raadhui s en toegesproken door den wethouder Mr J N J E Eeerkens Thiissen LAND EN ZEEMACHT De onderzeeboot naar Indië De onderzeeboot K 3 is Zaterdagmiddag 12 45 uur van Vlissingen naar Indié vertrokken Bd het vertrek waren teirenwoordig de vice admiraal Bleiswiik Ris een vertegenwoordiger van het denartement van marme en van de landmacht de commandant van het wachtschip de burgemeester en een talriik publiek Met muziek en zang en luide hoera s werd de duikboot uitgeleide gedaan LUCHTYAJUr Internationale Luchtvaartvereeniging De bladen melden dat de iaarliikache conferentie van de Internationale Luchtvaartvereeniging op 8 9 en 10 September te Geneve z worden gehouden Veertien landen z n vertegenwoordigd waaronder ook Nederland en de voornaamste Europeesche landen Buiten Europa nemen Japan Argentinië Brazilië de Vereemgde Staten en Uragay aan de conferentie deel tiHHKlCGDÊlMKICgraN Con senten zwendel Ongeveer veertien dagen geleden werden aan een kaashandelaar te Zandvoort consenten voor kaasuitvoer te koop aangi oden Deze accepteerde het aanbod niet begreep c at er fraude in het spel was omdat lutvoerconsenten met verhandelbaar zijn en waarschuwde de N V M die op haar beurt tie zaak bü de justitie aangaf Deze gaf opdracht aan de Centrale Recherche te Amsterdam om het geval te onderzoeken De inspecteur J F Slobbe en de rechercheure Bekking en Hommes hebben door veng speuren het volgende ontdekt De chef van het bijkantoor eener cargadoorsfirma te Amsterdam die groote hoeveelheden kaas voor het buitenland verscheept wist bij het inladen en de verzending der kaas de uitvoerconsenten achter te houden Wanneer de partijen waarvoor uitvoerconsent was verstrekt waren verzonden bracht hü met behulp van een handlanger die consenten aan den man tegen een prijs varieerende van een kwartje tot 45 cent per kilo Voor den ambtenaar dier cargadoorsfirma werden de gegevens zoo bezwarend dat de politie Donderdagmiddag op den openbaren weg tot zijne arrestatie is overgegaan de gearresteerde was toen in het bezit van ruim twee duizend gulden Donderdagavond is te Zandvoort de handlanger van den cargadoorabediende in hechtems genomen Het tweetal zal heden aan de justitie worden overgeleverd Trouwluatigen opgepAstI Voorgevende het oog op haar te hebben laten vallen en met haar te willen huwen wi rt zekere C wonende te s Gravenhaire een te Delft wonende trouwlustige weduwe een bedirag groot f £ 6 afhandi te maken d ie hu volgens zun bewering te kort kwam om iets te koouen IHiJ liet daarna niets meer van zich hooren Gisteren zag de vrouw den man loooen die haar had bedrogen en opgelicht Z achtervolgde hem en leverde hem over aan ide politie De oplichter zit thans achter slot en grendel iNaar vernomen wordt heeft hii reeds oo meer trouwlustige weeuwtjes het oog laten vallen welk oog er later afrolde toen hn het geld van hen in bezit had De Koninginnedag te Baanbtirg De Hollandsche Kolonie te Hamvburg heeft den verjaardag van de Koningin op waardige wuze gevierd Ongeveer 60 personen hadden aich vereemgd aan een feestmaaltiid Het consulaat generaal der Nederlanden was vertegenwoordigd door den consul generaal der Nederlanden den heer A A Flaes en den secretaris van het consulaat een heer Th iH Rotmon Suikerfraude Te Delft werd eenige maanden geleden de penningmeester van de Oelftsche Inkoopcorabinatie van neringdoenden ontslagen Bü de afrekening was slechts een bedrag groot f 2400 aan contanten aanwezig de rest die men nog van hem te vorderen had vergoedde hÜ in suiker Thans i uitgekomen dat deze suiker nog betaald moet worden aan het Oentraal Suikerkantoor De verduistering loopt orer een bedrag van ongeveer f 6000 en de betrokkene la gearresteerd Sc ddsgerecht iHet scheidage recht heeft heden in hetVredespaleis uitspraak gedaan in 19 vorderingen van de Spaansche regeeriwr ten behoeve van onderdanen wier goederen door de Portugeesche regeering bii deuitroeping van de republiiek in beslag waren genomen 17 vorderingen werden nietontvankelijk verklaard omrfat niet was bewezen dat de eischers van Spaansche nationaliteit waren De 2 andere votderingeawerden ontzegd 424 NKD STAAT8U TKKU 4e KI Trekking van 8 September IWO ƒ 25 000 No 9Ö98 ƒ 1500 No 17547 ƒ 1000 Noa 16615 22627 jf 400 Nos 3504 11217 13600 1 200 No 20390 ƒ 100 Nos 3008 9171 18918 14071 rniwaï van ƒ 65 84 183 148 1 217 409 448 684 708 732 796 8fi9 867 870 £ 36 939 1081 1099 1107 1124 X126 1203 1286 1281 1811 13B7 1412 1427 1428 1487 1676 1716 1811 1812 1872 1966 2022 2067 2126 2150 2167 2257 2276 2347 2366 2425 2429 2440 2462 2628 2538 2674 2678 2638 2660 2732 2746 2776 2784 2800 2824 2883 2884 2946 294 9 3125 31 3224 8262 3316 3489 3531 3640 3728 3842 3910 ó921 8931 39Ö9 3990 4U15 4205 4242 4272 4830 4884 4418 44€8 4494 4625 4688 4596 4642 4744 4922 4906 4994 6018 6020 6030 6036 6046 6069 5087 6101 6235 5279 6328 6364 5406 5429 5492 5634 6632 5690 6701 6772 8773 5778 5818 5825 5843 5894 S966 5979 6072 6162 6l75 6254 62Ö2 6290 t 3ö6 6370 6881 6386 6447 6464 6648 0664 6684 6to97 6712 6742 6831 6847 6886 6924 7142 7304 7405 7468 7618 7626 7707 7716 7814 7867 7917 7947 7957 7976 8089 8101 8102 8160 8264 8324 8385 8406 8408 8409 8 U 8647 8577 8625 8665 8688 8715 8773 9014 9016 9120 9136 9154 9158 9219 9256 9871 9399 9447 9476 9481 9539 9662 9696 9698 9757 9922 9979 10035 10076 10139 10267 10270 10409 10418 10486 10661 10669 10ti28 10637 10690 10738 X0765 10914 10968 11012 11110 11135 11162 11168 11178 11209 112M 11319 11387 11346 11480 11626 11662 11572 11584 11697 11615 11706 11988 12159 12186 12210 12293 12308 12361 12866 12427 12488 12608 12660 12626 12631 12743 12779 12879 12887 12899 12937 12998 13078 13109 18137 13143 13213 13270 13317 13366 13358 13406 13419 13448 13454 13590 13696 13609 13617 13640 13646 13657 13719 13833 13856 13870 13885 13913 13919 13934 13957 13986 14003 U112 14146 14150 14217 1424Ü 14350 14359 14361 14363 14456 14477 14497 14510 14560 16464 14583 14600 14618 14738 14789 14818 14840 14961 14958 14971 15088 15119 16221 16234 16241 15270 16292 15364 15417 16428 15466 15606 15613 16518 15633 15667 15677 15686 15750 15839 15967 15985 16086 16196 16212 16317 16322 16332 16400 16464 16496 16522 16666 16572 16628 16671 16700 16710 16726 16727 16816 16978 16979 17149 17210 17227 17236 17288 17251 17320 17363 17492 17530 17535 17645 17676 18017 18091 18092 18199 18241 18264 18311 18318 18523 18638 18649 18556 18567 18607 18614 18616 18636 18666 18694 18778 18886 19032 19093 19114 19119 19228 19268 19307 19316 19347 19362 19396 19468 19470 19498 19623 19566 19583 19609 19703 19714 19719 19749 19756 19880 19894 20026 20067 20139 20193 20208 20226 20281 20232 20333 20361 20281 20428 20478 20517 20637 20679 20689 20596 20641 20648 20700 20706 20792 208Ü4 20876 20885 20970 20982 20986 20988 20995 21032 21062 21187 21247 21276 21299 21370 21377 21423 21438 21447 2157Z 21612 21633 21654 21661 21782 21844 21870 21920 23010 22020 22057 22106 22137 22154 22164 22324 22326 22368 22433 22676 22594 22683 22706 22719 22758 22766 22779 22780 22798 22880 22983 Von e lijst stond 3364 m z 2864 STADSNIEUWS GOUIDA 6 September 1920 Het Genieenteveralag over 1919 Wü ontleenen thans een en ander aan bovengenoemd verslag Hoofdituk I is gewijd aan de Bevolking Hieruit blijkt dat de werkelijke bevolking der gemeente bestond op 31 December 1918 uit 26 373 inwoners Gedurende bet jaar 1919 Werd de bevolking vermeerdeixl met 581 door geboorte en 1867 door vestiging en verminderd uet 864 door sterfte en 190Ö door vertrek zoodat ly op 31 December 1919 bedroeg 26 564 Hiervan zijn 14 163 personen Ned Hervormd 8 186 Roomsch KathoUek 1713 Gereformeerd 441 Remonstrant 421 Evai ohseh Luthersch 396 Chr Gereformeerd 288 Nederduitsch Israëlitisch 206 oud Roomseh 86 Doopsgezind 44 Hersteld Ev Luthersch en 23 Apostolisch 178 personen behooren tot niet genoemde kerkgenootschappen 877 tot geen enkel Het aantal der geborenen bedroeg gedurende 1919 308 van het mannelijk en 287 van het vrouwelijk geslacht alzoo totaal 596 Op 31 Dec 1918 waren deze cijfers respectievelijk 313 en 286 alzoo totaal 698 De sterfte binnen de gemeente bedroeg 365 dus gemiddeld 1 per dag tegen 444 in 1918 hiervan waren 148 personen ongehuwd 139 gehuwd en 82 in weduwenstaat Het hoogst aantal sterfgevallen kwam voor tusschen den 75 en 80jarigen leeftijd n l 35 het laagst tusschen den 96 en 100jari gen leeftyd n l 2 Tusschen den 1 en 20jangen leeftijd overleden 63 personen waarvan tusschen 1 en 5 jaar 30 Beneden het jaar stierven 32 zuigelingen Er werden 239 huwelijken voltrokken d i 41 meer dan m het vong jaar Hiervan waren 211 huwelijken gesloten door jonkmans en jongedochters Het hoogst aantal geboorten kwam voor in de maand December n l 71 Het laagst aantal in de maand Juni n l 38 Het hoogst aantal huwelijken kwam voor in de maanr den October en November n 1 30 h laagst aantal in de maand Maart n 8 Het hoogst aantal sterfgevallen kwaa voor in de maand Januari n l 46 h t laagst in de maand Juni n 1 16 Woidt vervolgd Hinderwet Burgemeester en Wethouders van GflOfl brengen ter algemeene kennis dat zü rgunning hebben verleend Ie aan J P de Groot te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tot het pla tHB en dn werking brengen van een electKOTiotor van 3 PJC in zÜne bestaande timmermanswerkplaats in het perceel plaatpeliik gemerkt Wachtelstraat No 49 kadaatraal bekend gemeente Gouda Sectie E No 14gr7 2e aan Joh de Grutjl te Gouda en if rechtverkrijgenden tot bet oprichten rma m een blikslagcrij waarin teven ten behoeve van de aan het bedriif verbonden lakkerii een van ijzer vervaardigde moffel zid enlaatst worden in het perceel la t Ji genjerkt Nieuwe Haven No Ml fc ï traal bekend gemeente Gouda Sectie 6 No 268 Se aan de Directie van de N V Tex tielIndustrie X owk te Gouda en hare rechtverkriigenden tot het uitbreiden harer bestaande fabrieli achter de erceel n plaatselijk gemerkt Turfsingel Nos 16 t m 32 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie E No 2726 Rtifca B a s Voar ket tweede toelatingaexatnen dat heden i egonnen is hebben zich aangemeld toor de Ie klasse 3 candidaten voor de 2e klaase 6 candidaten voor de 3e klasse 3 candidaten voor de 4e klasse 4 candidaten voor de 5e klasse 6 candidaten De leasen b gumen a s Zaterdag 11 September des montens te 8H uur voorkUMse 1 en 2 des morg as te 9H uur voorUwse 3 Qff 6 Mf Qvnenite Moot het beroep naar hier heeft bedankt j D C A Verduin te Rotterdam Zonder dak Het bovenstaand opschrift geeft weer toeatand waarin en vader met drie kmderen hier m onze gemeente verkeert e man die in dienstbetrekking bij een jBider een huis bewoonde is met zim hebben en houden deoer dagen op straat gelet watma hij un toevlucht heeft moeten udten in een logement dat hem tiidelijk h ft geherbergd Tbau staat deze m an voor het feit dat uj daar niet langer bUiven kan en weet mi pit waarheen fTla lön nood kwam hii tot ons met het Ivnoek onze lezers te vragen wie hunner Éan ziJn kinderen tegen eenige vergoeding Jaisvesting wil en kan verschaffen tot4pt hii iH ataat is zijn kinderen die 17 lö m 11 jaar oud z weder bil zich in buis It aemeu Wü voldoen hiermede aan dit verzoek Imé adres van den man is aan ons bureaufélaij rba r Suppleti e begFooting van Oorlog Zaterdag is bü de Tweede Kamer ingekomen de aangekondiffde auppletoire bb grooting van Ooriog 1920 Het eindcufer bedraagt 18 887 006 py de uitgaven komt o a een Dost voor van f 18 00 voor aehadeloosstellinir aan de rossierderü voor Militaire cantines alhier E politie aUtier iMOft aangehouden H C H F T G die uit de strafkolonie te Veenhuizen TOortrluchtJg was en daar noic 86 maanden te goed hfid Hii is naar het gesticht teruxMervoerd bSrkenwoude De kenftfidagen zün er weer geweest en beiden z f o vroolijk voorbü gegaan zonder dat een wanklank die hebben verstoord Ge durende die dagen werd door de Oranje Vereenigl JuURna alhier nog een feest fvorganlaeüdj t ook heel goed ia gedaagd Woenadag 1 Sept werd nadat des morgens het fanjtare korps alhier een rondgang door het dinp had gedaan de volks pelen geopend door ringrijden per fiets De prijzen hiervan werden gewonnen door C Molenaar J P Groenendijk W Koot J P Brouwer en C Anker Sprietloopen dit spel dat hier nog niet veel had plaats gelud had veel bekijks de prijzen werden gewonntil door W Verdoold W Koot H Owtenes A Baas J Berkouwer en J P tA Wijngaarden Het grijpen van hanen en kcBflnen verwekte veel lachlust velen ginfflB naar huis met een of meer gevangen tuks wild Aan de ringrijderij met tweewlelige rijtuigen wetd door 30 paren deelgenomen De prijzen werden gewopnen door Mejuff E de Vries met J Bak mejuff M Boogaard met A J Rehorst mejuff G Rehorst met M Hak en mej G de Vries met A de Vries Nog had daarna plaats een harddraverii voor dames prezen werden behaald door de dames G NuÜtereti A Koolwyk D Markus J Oudenes en H van Erk Van 7 9 n m was er concert van de Ver door Hulp tot stand gebracht alhier Donderdag 2 Sept werden verschillende kinderspelen gehouden bestEiande uit koekhappen broodjeshappen zakloopen palmi grijpen en balletjesloopen ook deze spelen vielen zeer in den smaak van het publiek Een gochelaar vermaakte verder oud en jong met zijn toeren GOUDCHAE Tot correspondent voor de Intercommunale Arbeidsbemiddeling is benoemd de heer L Scheijgrond alhier Bii de gisteren te Gouderak a ehouden voettwiIwedfitriW op het snortterrein aldaar werd de zilveren medaille gewonnen door Zwaluw I Gouderak tegen E V V I te Rcrterdam met 3 1 HAASTRECHT De loting voor de Militielichting 1921 zal voor deze gemeente gehouden worden op Maandag 20 Sept des voormiddaga lOH unr in het Raadhuis te Schoonhoven OUDERKERK a d IJSSEL SoheepsrAmp VUr SLACHTOFFERS terdagmiddag heeft omstreeks half in den IJael in het Kortenoordsche een ramp plaats gehad waarbij vyf dooden zijn te betreuren Het vrachtschip Le onede van schipper Dirk Pols geladen t jonnen en rioolbuizen komende van Woerden en bestemd voor Rotterdam Tuindorp laveerde in den IJsel toen by het omgaan van de bocht tegenover de sterabakkerij van den heer Mijnüeff een niTMnd in het zeil sloeg tengevolge waarVin het achip omsloeg In een oogwenk liep het vaarfcoig vol water en verdween het met wat ar op was in de diepte Aan boord hjvondeit id behalve schipper Pols diens jarige vrouw ft drie kinderen van 3H 1 2 tl 1 jaar en zütt 23 jarige knecht Bertus Midd ik bp uit Krimpen a d IJsel die allen te water geraakten De vrouw waa met ha r kinderen in de kajuit en vonden Uar deh dood de knecht werd door het om awi van de fpk over booni geslagen doch trachtte zich nog zwemmend te redden het een helaas niet gelukte Toen hulp op de zonk de man vlak bif de roeiboot ta d epU wg De slipper ii gered in bewusteloozen toestand werd hU aangebracht Later ia men er in geslaafd de levensgeesten op te wekken By het vernemen van wat er gebeurd is was de man radeloos Zaterdagmiddag zijn de Itjken van de Bchippersvrouw twee kinderen en de knecht opgeviacht en naar de ouders der vrouw die in deze gemeente wonen overgebracht Zondagmorgen is men direct begonnen het schip dat gevaarlijk zat voor de scheepvaart te lichten De Hercules II kwam daarvoor uit Dordrecht Met veel moeite bracht een duiker een ketting onder het schip waarna het een eindje kon worden gelicht Toen vond men het lijkje van het jongste kindje nog liggend op haar bedje Het schip is leeggepompt en het grootste deel der lading ia in e n ander schip overgeladen De Lenonedejia daarop aan den kant gezet Naar wij Jememen zün schip en lading verzekerd Zaterdag zoowel al Zondag was er een enorme toeloop van leuwsgierigen bü het tooneel van de ramjl Diep onder den indruk gingen allen heen In onze gemeente heeft deze ramp groote verslagenheid gebracht Auto ongeval Een auto van de firma Broer uit Gouda die naar het tooneel van de ramp was gereden is doordat de clmuffeur zijn draai wat kort nam van den dyk getuimeld zoodat ze daar onderatlwven terecht kwam De chauffeur kwam er heelhuids at doch de inzittende passagier werd zoodanig voerwond dat terstond medische hulp noodig was Toevallig was Dr T Beekenkamp uit Gouderak ter plaatse aanwezig en kon deze direct hulp verleenen De auto zou heden weder op den dijk worden getakeld OUDKWATÏR De verpachting van de 2e snede grasgewas van den polder Groot Hekendorp heeft ƒ 771 opgebracht het vorige jaar ƒ 1536 Een heel verschil De heer M Beukema onderwyzer aan de Chr School voor U L onderwijs alhier is in gelyke betrekking benoemd te Surhuieterveen Fr Op den openbaren weg alhier is een zoo goed ais nieuw rijvriel gevonden en bü de gem politie gedeponeerd Deze stelt een onderzoek in daar diefstal niet uitgesloten is Vryd avond hielden twee jongelui zich bezig met motorrijden Om den hoek Broeckerstraat Donkeregaarde weigerde plotseling de rem waardoor met kracht tegen een zerk bü het huis van ds Buiskool werd aangereden De motorfiets werd bijna geheel in elkaar gereden en de bestuurder G aan het been verwond STOLWUK BEIERSCHE Een noodlanding Gisterenmiddag heeft een vliegtuig bestuurd door een Duitscher in een weiland nabü de halte een noodlanding gemaakt door een defect aan de schroef De aviateur die zonder mechonicien vlooir wd4 niet in staat e ooodige reparatiën te verrichten en moest hulp uit Soestetiwrg gawn halen Waarschtjnlilk zal hü nu hedenmidciag zijn reis kunnen vervolgen VERTROKKENEN T Koets uit W Tombergstraat 58 naar Leiden Thorbeckestraat 12 J Zülstra en gezin uit Erasmusstraat 9 naar Rotterdam linelschelaan 150a P Slegt en gezin uit Bogen 44 naar Barendrecht Singel 232 F Mijnlieff uit Regentesseplantsoen lOh naai Utrecht Mengelberglaan r 8bis B A Burger uit Van Beveminghlaan 18 naar Watergraafsmeer P Krugeistraat 21 J S Sulpke Bos uit Turfmarkt 22 naar Utrecht Weertsingel W Z 8 G Lindhout uit Groenendaal 87 naar Schiedam Maasdamscheatraat 2 M J Verbeek uit P Hertdrikstraat 1 naar Zeist Utrechtachestraatweg 24 L H Bol uit Spieringstraat 117 naar sGra venhage van Mierenstraat 136 J Rollooa uit Walvisstraat 26 naar Bolnea Boezemkade 44 B J van Cittert uit Regentesseplantsoen 12 naar Utrecht Maliebaan 72bis T W van Klaveren uit Derde Kade 41 naar Rotterdam K Zaagmolenstraat 24a M E van Vliet uit C KeteUtraat 10 naar sGra venhage Schènkweg 188 A E H Boer uit Lethmaetstraat 90 naar s Gravenhage Bui tenrustweg 3 L J H Exalto uit Fluweelensingel 106 naar Eindhoven K Nieuwstraat M Slont en gezin uit A Bakateeg 14 naar Meppel Molenstraat 30 C C Tu Tider uit L Tiendeweg 67 naar Moordrecht J Ooaterhuis uit Markt 26 naar Hoogkerk Halmstraat 8 W M van de Gnendt uit Kleiweg 93 naar Voorburg Oosteinde 197 J de Jong uit Kattensingel 12 naar Bussum Meerweg 14 SPO RT OLYMPISCHE SPELEN Er heeft zich in Antwerpen tusschen de spelers en de Regelingacommissde van den toer van het Nederlandsch elftal een ernstig conflict voorgedaan dat zonder twüfel een unicum in onze voetbalbeweging is en dat niet enurtig genoeg kui worden gelaakt Toen Vrijdagavond n l een viertal spelers op den vastgestelden tüd m bun kwartier niet was versclienen en eerst tegen drie uur in den nacht kwam opdagen besloot de Regel ingscommissie bedoelde spelers te weten De Natris Tempel J B Bulder en Van Lingen niet meer deel uit te doen maken van de ploeg en hen nog direct naar huis terug te zenden vNaar aanleüihur van dit besluit weigerden de overige spelers tegen de Spanjaarden uit te komen In een daarop in Hotel Terminus gehouden vergadermg had een langdurige gedachtenwisseling plaats tusschen de ploee en de Regel ingscommieBie waarbij de commissie gemeend heeft in het belang van het Nederlandsche voetbal en van den goeden naam van ons spel tesrenover het buitenland bedoelden maÉïrea el te moeten wijzigen en den genoemden spelers een ernstige waarschuwing te geven IDe ploeg die gisteren fa het veld kwam bestond uit E J Bukler van Rappard vm Dort Gxvm joban vm Heïden Steeman Kuypen BoMehart Verwev Denia Mc Mnll SpMfe NiderlMMi S 4 Het Spaansche team dat voor l t eerst op de Olympische spelen ultiEwam won gisteren van once nationale ploeg die in de laatste ontraoetingem een giwakiijN Iftcinking doormaakte iHiermede plaatsten de Spanjaarden zich no 2 en b aalde Nederlaad den den prüb in dit geweldige voetbaltouraooi IHet programma van den N V B voor de maanden Sept Oct en Nov hiidt 2e klasse B 12 Sept Victoria V ü C Hilrersum Allen Weerbaar Olympia nZeiat D O O Gouda Hercules Velox Ü9 Sept KWm W erbaw Victoria Zeist Hilversum Gouda Oljraipia V lox iD O O V U C ercul s 26 Sept Allen Weerbaaiv V U C Victoria Zeist Hilversum Gouda Olvmpia JVelox D O O Hercules 3 Oct Zeist Uen Weerbaar Gouda Victoria Velox Hilversum Herculea OOlympia V U C iD O 6 10 Oct Zeiat W U C Allen Weerbaai iouda Victoria Velox HlWeraum iHercules OlympianD O O 17 Oct Gouda eist Vekix Allen Weerbaar Hercules A ictoria D O O Hilversum V U C nOlympia 24 Oct Gouda nV U C Zeiat Velwc Allen Weerbaar Hercules Victoria O O Hilversum lympia 31 Oct Velox Gouda Hercule Zeist D O O lAlIen Weerbaar Olympia Victoria HilversumA U C 7 Nov V U C Velox Gouda Her cules Zeist D O O Allen Weerbaar Olympia Victoria Hilversum 14 Nov V U C Victoria Allen W ei baar nHilveraum ZeiatrOlympia Gouda D O O Velox iHercules 21 Nov Victoria len Wteibaar Hilversum Zeist Olympia Gouda D O O iVelox Herculea V U C 28 Nov V U C AHsn Weerbaar Zeist Victoria Goudur iHiVwrsum Velox Olympia Hercules © O O 3e klasse E 10 Sept T O P rTranwalia 26 Sept Transvalia Gr Willem II 3 Oct Gr WUlem II iT O P 10 Oct Transvalia Saturaua Steeds Hooger V F C 17 OOct i Satumus iT 0 P 24 Oct Gr WüUem II iS tan us TranJvalia V F C 31 Oct V F C T 0 P Steeds Hooger Transvaha 7 Nov Gr Willem II V F C T O P Steeds Hoo r 14 Nov Gr Willam U Steeds Hooger 21 Nov Tranïvalia T O P V F C Satumus 28 Nov Gr Willem II TrgnsTUia Satumus Steeds Hooger Reserve 2e klasse D 12 Sept D H C Il Olympia II 19 Sept Olympia U JIermea D V £ IIL 26 Sept V U C Il OlOympia IL 3 Oct Olympia II Concordia II H B S Ill Hermes D V S ÜI 10 Oct V UjC H iH S fU Heraoei D V S iii 4 jhj u 17 Oct H B S m ConconUa II DJI C 11 N V CJX 24 Oct Concordia II D HX II V U C JI iHemies D V S III ai Oct D H C 11 a B S III HermeaD V S lil Concordia U 7 Nov Olympia II HjB S IH Concordia II V U C U 14 Nov Olympia II D HjC II 21 Nov HBrme8 D V S ill Olmpia IL 28 Nov Olympia M N V C U H B S iri DJIX II Het programma der Westelijke Ie klasse en der Oveigangaklas se zullen we iedere week oubticeeren IS jarlg JuUleiun van den 6 V B Ter gelegenheid van het IB jarig Jubileum heeft het G V B bestuur Athletische wetiatryden georganiseerd voor uitsluitend leden van den G V B en aangeslotea clubs Trots het druilerige weer was er zeer veel belangstelling en groote deelname De uitslagen waren aldus 100 M Juniores J C Hoogendoom Ie prus 14 2 fi sec 2 prüs G Sch ttelaar 14 316 sec 100 M Sen orea Ie prijs W Jaspers 12 215 hen 2e pr W Dinet 12 316 sec Zuiver schieten Ie oriia K Koolmees 2e pr G Sibbes Vertrappen Ie pr L Homeman 2e pr C Moerkerk Vèrmgooien Ie pr P de Wilde 2e pr W Bokhoven Hoogspringen Ie pr H van Eijk 2e pr W Engelhart 400 M Ie pr H van EiJk 67 lifi sec 2e pr P de Wilde 08 216 sec Verspringen Ie pr H Spee 2e pr W Dinet Sneldribbelen met den bal Ie or A van Huben 17 1 5 sec 2e or Kersma 17 416 sec Hindemiadrihbelen le or AiE Steensma 2e pr J C Kapteijn na lotmg Estafette le pr Olympia in 53 sec 2e pr T O P in 63 116 sec 3e pr Gouda in 66 315 sec 1500 M hardloopen le or A Bmijnel in 4 min 64 sec 2e pr Wilier in 4 min 64 116 sec Na afloop werden de prijzen uitgereikt door den Voorziter van den G V B de heer J Samaom Voetbalwedstriid Goudsch Elftal BI Wit II Amsterdam 7 3 De wedstriid GowUich Elftatfllauw Wit H T 8 Onder leWmg v n den heer G d Wilde komen de volgende ploegen in het veld Goudsch elftal doel Boere Gouda achter Kooli eee Gouda en Groenewoud Gouda mkiden L Spaas T O P D den Hoed Olvmpia èa de GruHl Gouda voor Steensma OL Rosa Gouda P V Eök 01 St us 01 en de Jonit Gouda Blauw Vit bracht haar tweede elftal in het veld öïBdat het eerste in het tadion speelde tegen het Griekich nationaal elftal Al spoedig moet Boere handelend rtredoi en itopt hü op Terdienrteltlké wUm mm am ÊimmÊk m mm ii i te paar kmdff ofaottn o k MMt afita Daa zMkt P vn E met haide KbHivera vergeefs naar het doel AU de Jouc enige malen faalt geeft hU na 10 min goed over aan van Etik die het leer mJMudbaar inaet 1 0 Hierna is Boere weer in aetia De Mchtervleogel vaagt op anelt OP het Blauw Wit doei af en Roba depopeert onhoudbaar ko tan den Anster damschen keeper W er probeert Van Eiik het met e n harde scbuiver die gwad wordt ten koste van corner OogenbJiItkelijk hierna stopt Boere Mn kaajer oo 3 meter afstand aa vliegt coraer welke evenwel niets oplevert De G voorhoede oefent dan eemgen druk het A ut fd Mebe doel Een hard schot van de Tong togea de paal brengt opluchting aU dat door d zebra s wordt opgevangen en deze oo Bo re afstormen Deze aaoval wotdt beslolpi met een hard schot van Imks dat de dotlvalen schewt en betar lot verdiende hiverwacht pasaeert van Eiik de geheele achterhoede maar Üb dooitraak mislukt doordat xük aehot naaat Ttfegt en weldit is het rusten Na de hervatting gaat bet een 10 M minuten gelijk op en als van EiÜc wedMrpm de BI Wit achterhoede xiin hielen Itit aien mialukt ten tweede male een doérbraak door tegen de bovenlat te schielm Dan weer zijn de lira s aanvallend en Dit eefi doeVworsteling weet de linksbinnen tegen te scoren 2 1 Nu komt de spannÜNg De Amsterdammers zetten er alles op én te winnen maar telkens wordt lo het htr slissende moment htm het teer ontnomiB lEea half uur gaat bet geRflc op zonder doelpunten Uit een prachtvoorzet vaa Steensma opent de Jong met een dito kopbal de doelpuntenregen en bsengt den stad op 3 il Een hard schot vui Roaa worclt even achter de lün gestoot 4 a De ttbra s geven niet gewonnen en nogmaaïa scoort de linksbinnen tegen 4 h2 Een zeer scherpe voorzet van Rosa l ehandelt de BI W 4eeotr verkeerd ea vbegt in bet doel 6 12 Na een doorbraak olaatet Steenama het leer kalm in 6 2 Uit een kluwe schiet Stefanua naar voren en zet onhoudbaar in 7 2 Toch bliiven de Amaterd hard werken en van een mieveratand in de achter hoede profiteert de rechtabinnen en xet het leer in het door Boere veriaten doel 7 8 In dezen stand kwam geen verandering meer en heeft alzoo de eerste vertegenwoordigende Goudsche ploeg niet teleurge teld Ale dit Goudsch team permanent kon4 Ii vei zou het peil van het spel daardoorword i opgevoerd de harmonie wordenbevoiderd en de publieke belangstelling voor teetbal vergroot CONOMISCHK BlllCHTEN De prija van de beftine In een interview heeft de bekende financieel beheerder van groote petroleum maatschappijen Sir Edward Mackay Edzar volgens een telegram uit Londen aan de N R Ct de verwachting uitgesproken dat binnen twee jaar de benzine hier voor zes shilling per gallon zal worden verkocht Den maatBchappuen treft voor de verhooging geen blaam De arbeid de inttallaties het transport en de petroleum tljn drie viermaal zoo duur als voor den oorlog Bovendien gebruikt Amerika reeds veel meer dan het voortbrengt en moet zijn uitvoer beperken en de pr s verhoogen De voortbrenging van de nieuwe petroleumbronnen in Amerika Mexio Mesopotamië zai zoo niet onmiddeliy op den duur een tegenwicht moeten vomMB de wetenschap en het gezond verstand moeten de rest doen De huidige motoren tijn de meest verkwikkende machines ter wereld DeM moeten in de toekomst met minder dan d helft brandstof dezelfde capaciteit van Bil kunnen ontwikkelen Mackay veroordeelt het nieuw gebruik van petroleum voor Htoomichepen en locomotieven als ongeschikt en ongerechtvaardigd ONZE KOLONHN Generaal Snljdera repatrtecrt De afgetreden legercommandant luite nantgeneraal Van RietaebotcBt en generaal Snijders ziJn per b 8 InsuUnde naar Neder land teruggekeerd Een staking bü de Delispoor Er is een staking uitgebroken onder het lagere personeel der Delispoor De treinenloop is In desorde Geéischt worden hoogere loonen alsmede verhooging der salarissen van de beambten De staking kwam geheel onverwacht zü was niet geproclameerd door den Inlandschen Beambtenbond SCHEEI VAARTBBIÖCHTBN Rljkabureau voor de acheepvaart Naar aan de Maasbode frordt bericht moet de Minister vpn Landïwuw voornemens zijn in den loop van dit jaar het RVkabuieeii voor de Scheepvaart op te heffen Stoomv Mij Nederland Karimata uitr vertr 8 9 v Suei Rott Lloyd Djebres vertr 4 9 v Rotterdam n Java Garoet arr 31 6 v Rott te Batavia InsuUnde vertr 2 9 v Batavia ii Rotterd Rindjani thuisr pass 2 Kaap Carvoeiro KeB HolU Uer4 Rijnland vertr 4 Ö v Amsterdam n Buenos Ayrea Hollawl Wcet Afrika lU Moot Rose uitr past 3 ft Dungeneas Rotterdam Zuid Aiaerike lijn Moerdijk thuisreis arr 8 9 te Teneriffe lAinnMnm Actie tegen het mcriien van kaaa De boeren P Koppers en van Langen uit Heer Hugowaard hebben een bezoek gebracht by den rainiMer van Landbouw en hunne beswaren tegen het mettei van kaaa ter sprake gebracht De minister was van oordeel geweest dat het nwrkea noodeakeli was en vroeg of de zelfkazende boeren hun product niet ia het binnenland konden verkoopen waarop de heeren antwoordden dat het binnenland lang zooveel niet betaalt als het buitenland en hier te lande bovendien geen commissiekaas wordt gebraikt Het buitealaad ea met aame Amerika vraagt volgene den minister gemerkte kaas Hii we op de goede resuUaten van het eikea van betoi De heer Koppers voerde hiertegen aaa dat een merk voor kaas heel ieta anders ii dan vour boter en wees er op dat men bif kaaa z g knijpers kon maken die aan het vetgehalte voldoen en dus het merk krijgen maar die toch loo goed als oneetbaar lün Spr oordeelde daarom het meriieo een K vaar voor den goeden naam onzer kaaa kwaliteit toch wordt op andere grondea beoordeeld I en zelfkaienden boer is bet aiet mogelük onderzoek te doen naar het vetgehalte en er menschen voor aanstellea kan hij nu eemnaal niet Het aantal handteekeningea oader de bekende mutie van zelfkazende boeren zou volgens den he r Koppers den minister wel overtuigd hebben dat er aog wel degelük veel van deze boeren xün In tegenstelling met hetgeen van andere aüde ia beweerd De heer K sag in het drüveu voor het merken niet anders dan een poging van de groote fabrieken om de kkiae op te dokken en de boereo dan te uoodiaken om te volgen waartegen hü met kracht opkwam Het slot vaa de audlSntle was dat de minister toesegde te inllen ziea wat hÜ voor de zelfltazende t oeren kan doen Van iatrekkiog tan den bekeadea aiaatregel om uitaluitoid gemerlOC kaaa it te voeren schünt vooriooplg altbins nog aieta te komen FlNANClEStK BSHlCHTEW WiSSKUCOEBSSN onlaJM mlMriait U AiularéWk 6 StaA IKO 3 8 Bt Swt Londea ll K IIJI BwlUii JN 20 Brvuul aiM é Itn é Zwtturland 61 ilM WWnen l H ijayk Kopenlunn 44 1 4 U Stockholm SJO 68 20 Christiuia M WS 40 55 Ner York t MK S 15 HAKKTBSaiCHTEN S Ur4uuak VmbwU Maantüw 6 September 1 20 Aanvoer 281 vette runderen 110 vette a graikalveren 30 varken 632 Mhapen Prilnn Runderen le kw ƒ 2 20 2 30 U kW ƒ 2 2 10 8e 1 80 1 90 Oasen le ƒ 2 20 2 26 2e 1 1 6 2 10 8e ƒ 1 76 1 86 Kalveren le ƒ 2 60 2 76 2e ƒ 2 10 2 30 ae ƒ 1 80 2 Handel matig löede kwal r houdend aanvoer maUg Schapen le ƒ 1 30 1 40 2e ƒ 1 10 1 20 2e ƒ 1 Lammeren la ƒ lJO 1 40 handel aeer raaUi avavoei mdeltlk Varkens le ƒ l 86 l W 3e 1 50 1 60 handel redelUk aanvoer mati lieht oort le ƒ 1 40 NIEUWERK£RK a d IJSSEU 4 Swt Coöperatieve TuinbouwveitinK Nieuwerkerk a d UhwI en Omstreken Kng komluunmers ƒ 4 40 ƒ7 20 dito 2e soort ƒ 1 80 3 20 kleine halve konkonuners ƒ 0 70 1 20 groengele komkommers ƒ 1 90 bloemkool 12 70 14 60 dito 2e soort ƒ 4 40 7 20 dito gitschot ƒ 1 20 8 per 100 peen ƒ 8 l 4 70 per 100 bos stokprinsesseboonea ƒ 11 10 26 70 stamprinseiseboonen ƒ 7 01 40 Dnitsehe stokprtnsessaboonen ƒ 7 40 8 80 pronkboonsn ƒ 1 10 roede kool ƒ 2 40 4 aniiboonen ƒ 16 10 22 70 per 100 K G OUDEWATER 3 Sept Appelen SajeuraB le soort ƒ as 82 Pippelings le soort ƒ 28 26 Prineeas i Nobles le soort ƒ 88 41i tuur handappel ƒ 22 30 per 100 K G i Goltlelingen ƒ 21 27 per 100 Peren fijna handperen ƒ 20 86 Muskus ƒ 20 27 p 100 Melocnperen le soort ƒ 28 80 p 100 Buree s le soort ƒ 46 60 p 100 Williams le soort ƒ 36 42 p 100 Peniken le soort ƒ e 60 p 100 stuks Boenen Stoksuikerb I d ƒ 18 16 p 100 Suikerbooaen l d ƒ 14 17 p 100 Dubbele Suikerb ƒ 9 p 100 Bloemkool ƒ 9 60 12 p 100 st Eieren ƒ 15 60 16 Aanvoer matig Handel vlof ÖNZHD RAADLOOZK Diy iSt De onderhandelingen te HIga mOA Sept De Fransehe para meldt dal le OD ninjr dor Ruaaiach PaolMhe onderhandelingen te Riga bmaalA ia op 9 Seotember De eoBferenUe der Bakieeke SUUn PARUS 6 SaoL Volgens een mad lealing aan de Temps is de confarastl der Balttsche Staten die sedert des Hm AuKuatui de Finsche Uttische Litkauada en Poolsche regeenngiafgevaardigdeB ktfeenhield op het punt hare wai iaarabeden te besluiten BeUaucrlika reanltatM sijn bereikt Onder de voornaamste beahll ten kan de inatolliBg Tan een oermaansl Hof van Arfaltrage worden genoemd D Wtrel ende Staten vertiinden sich om alk gwgeliik mlsveratand dat tusschen ha mocht ontstaan aan haar uitspraak te s derwvrpen De verontaehahUgiagen van Dallaek laad aa rianktiik PARIJS e Sept De Duitsche minlatw Tan Buitenlandsche Zaken Dr Slmona heeft tich Zondag vergeseki van den Pruldschen minister van Binnenlandsche Zakea naar het Pranache gezantschap begeven ow aan den heer Charles laurent de verontschuldigingen van het Duitsche gouvemamant aan te bieden naar aanleiding van hal geurde te Brealau De Franache geaant antwoordde na daDuitsche spijtbetuigingen te hebben aanfthoonl en sprak de hoop uit dat dergelijkaincidenten sich niet meer zouden herhalaa en de betrekkingen tusschen Duitschland enFrankrijk zich mogen kenmerken door eenTreedeame samenwerking die voor hunnaeconomische opleving en voor hun bloei mo nik la TKLËGl ÏAFröCH WKBMWWCiT Verwachting tot den volgenden Zwakke tot matige iuidweat U ke tot westelijke wind meeet iwaar bewolkt wellicht eenige regen letMe teiaperatauT f