Goudsche Courant, woensdag 8 september 1920

r y f jrfSWWE wgr BijJ it Na M4t2 Sulfc p lolcl bToedarmocde impotentie hoeyt bronchi ixs ashfma rheuni tiek neuralgie jicht Ieverziekte verstopjung eczeem en alle huidbaaid haar en anufiziefcten aderspatzweicfl enz Spoedige en volkomen genezingder ernstigste gevallen pei brief door de ünderbare plantenextracten van dokteiDAMMAÏJ verschillend voor elke ziekteMen vröge circulaiie Vo 86 met bcwyzenaan by den heer J faVABII IiE Gr Markt RottGiftiam met nauwkeurige omschryvmg der ziekte 5163 14 WADUINAVEE Advert rt n en abboneurenten dil blad worden a n r j A NOTlïBppM WaWv BOSKOOP Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zodeweg 72 Shirley President Brelels ElKht vooral h echte merk Wacht U voor nuuak Benauwd op de borst 1 door de I vastzittende slijm I IS menig lijder aan hardnekkigen I hoest bronchiti8 kinkhoeat H o st e auwdheld of a thma Vooi hen is de I ABDIJSmOOP I als aangewezen I door hare voortreffelyke eigen H schappen om taate ijlym snel H pUnloos en overvloedig te doen H i akomeD waardoor de hoest en de benauwdheid kunnen bedaren Prya per flacon van ± 230 gram f 1 90 van ± 550 g ram ƒ 3 60 van ± 100 giam ƒ 6 AJom verkrijgbaar Eischt roo den band met onze handteeke nmg I I AKKER Holterdam Redactie Telef Interc 545 cllffe tegen hem uit dlan hij Jlerm Stem aus Frankfort noemt HM voonoett dat de Joodeeh bolaJewiBtlMhe kliek wik baas tal worden over Bncel ikd jjj weet hoe dit wordt ktur gespeeld De macht hebbers in Honkou xtfn niet onhandiger inn de heer Stem uit Frankfort Zti xlfn fetamgenooten De bedoellwr v n deaen open brief is duidelijk egt de Prmnkf Ztg Men Wil in Engeland stemming maken voor wn bondgenootschnp met Duitnchland tot be strihiing van het boisjewiame De hulp moet van buiten komen en dat lal niet mo gelUk zijn zonder Duitschland Dus Duitschland de landaknecht vui de Skurel sche contrarerolutie tecen Kualnnd Op Myton Churrhill tal d i8 on brief we niet zoo heel voel indruk maken De Lord Mrvot vftn Cork behoort nog ondanks A dagen vMten tot het lud dei levenden Ominnks de zteede somberder nchtun van zun vrouw en ziin zuater nou den wu haast ga n geloowen dat wo nu n den toch nog wel het een of ander mum binnen wordt gewerkt In elk gevel schünt hu 100 lang te willen blUven leve tot hU gelUk heeft gekregen d w x tot hem ott slajc uit de Urixtonaohe Kervan reai i i ver leend tjn zuster is ze teleurgestckl ovei de weinure dadtu der attieidersorganiMtieit in het belanéC van haar broer en UnffilSi Itch noememle pre tident der lersche repu blitk heeft nu zelfii proHideat WiIsob lot voor kort turopa s algemeenen vraaatiMik om interventie velvocht In liin telegram aan preeident Wileon her mnert Griffith aan de verklanaw van Bo nar I aw van 24 Januari 1S17 wMrln hH letde Voor dtitgene waar president WU eoQ naar verlangt vechten ook wb voorts aan de latere verklaring vnn Bonw Lew VBO 19 Anrll 19171 Jbm AoMrUmuwhe oogmerken en idealen zUn die vak de Ge ailtemlen en aan de verklsrinr van Lkurd tieorge van 6 Januari 1918 dat de wereld regeling gegrondvetit sou worden op het recht vao zelfbeschikking niet msteumhUr van de geregeerden Griffith voegt er aan toe Om dit recht te hundhaven ligt de bunremeester van Cork in de gevaaffenis van Brixton te ster ven Ondank dit werken op liju gemoed moet Wilson al hebben geantwoord vrlendelilk voor de eer te betinnkaik Hoeh Quifftth moet volgens een aoder bericht hebben ge scind dat Whlsoo inderduul vriilatiur ven den buigemeester van Cork heeft veraoebt Het rste is beter aan te neniM dan het tweede Uit Aonenka komt echter een be richt dat belangrijker is Een telegram utt Washington uit het hoofdkwartier v b senator Hanling den reoublikeinseben candldaat voor het presuientschap meldt n l lat hii met gcAieel en al den volken bond verwerpt dat hh erkent dat deze zoo n beInngrUke bfteekenis heeft gekre gen voor en zoo samensreweven iit met den vrede m Europa dat zim bruikbare vei richtingen eo onbevooroordeelde be sdtik kiggon gehandhaafd moeten bliiveo den lilwt inJk IUi tkl pri fcJïaeufffir Ml I het aannemen van DRI KWERKKN in elke gewenschte uitvoering belast zich te HAAbTRLC HT de heet J SCHEER GOUDERAK Advertentien en abaanementen op dit blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Ronderak N V DE TIJDGEEST rpililiing van 500 nummcpj lm ovcntwi van Nolnrls H S MULIE Oinadag 7 September 1930 fn vu 25C00 I16JJ 5C00 9719 I 2000 911 1500 10399 f 1000 6153 H931 15S96 f 3088 3706 1S7H f 100 3126 12 69 18777 rllzen van 1 90 eigen geld 35 8 5206 2m U SlsJ g 30 12238 15002 Si JB 15 97 7 55 40 74 ï ÖO 7433 HO 123H9 Ö8 82 ü 1 1 ly ii j 612 Il f 12 10 7J 85 W if 62 7718 jy 17 ü7i7ii toa SsjJS 2I154S Ü IS g S f i28S 562 703 3510 5728 89 104S 130 8 3 o e 59 7410706 91 5900 137 65 6515864 97 18 61 nS m B f5 mi32ll 21783220427 ln 7 m S 1 3300 15II66 33 16 g 24 8806 46 69 11375 De Huid fmdelijk Genezing 304 2849 11 2975 Len nieuwe ontdekking een vloei baar waschmiddel een krachtig wet kende cheraiache samenstellmg m op gelosten vorm door huid specialitei ten als de grootste vooruitgang in t genezen van huidziekten erkend 38 3020 Verkiilltbaar te Ooula Mi AtltON aOOVS WOdatraat S H t UX N Harkt 8 te Oudenrater bu Wed E t d BRUGO N en ajle drofflaten Voor Bnlrrofl Fa B MBINDBRSiMA Den Haajr 967 8 Fabr P VISSER EMMBR ERF8CH VEEN Dr 68200 8 78 a ik uw neef aan uw lorgen kan toevertrou wen Ik ben zeker dat u mun voornebn ten zult volgen Jn alles prak zi ruKtig la ii het ernstig Ja sprak hiJ Aan de verpleegetera zeggen wtj alleen de wai haid Maar hU iH In goede handen en w ullen ons best doen Wilt u er voor zon wordt klaargMnaakt f druk Ik l zelf geen blijft iZii zette haar hoed op en ging luwl het huis uit naar den apotheker Onderwar hield zi aan een pootkiuitoor til koeht er een velletje papier en een enveloppe n schreef het volgende brieve Lieve Ludlle Op weg naar bet sta tion om naar n tante te gaan over wier ziekte ik Je schreef kreeg Ik een tele gram m meldende dat haar voorgeachreven was naar het Zuklen van FrankrUk te gaan dus zal ik zien den neehttreia te halen Weea met verwonderd als Ja eeai gen tud niets van mij hoort danr ft niet weet of ik gelegenheid tot aehrttven at hebhen Met vrieadettfken groet een den Markies en met veel lief ateede Muie Harry lag eenige uren bewusteloos toem k am h t btJ en keek raad 4k xal een oogenbllk achter bet gorddn blUven xei Mene Verner fhiUtereigl te gen den dokter Een plotoelinge aehdb Hij knikte zeer t T d tt ZU ma w rketuk een model verpleefletor Woidt verrolgd Watclmiiililel voor Uuidziekleo 62014J Pen verzachtend heeleod vloeibaar Ma chmldde dat m de huid dringt en onmiddelltjk verlichting geeft Huiduitslag Psonaei Ring worm Zeere beenen Puisten Schil fers Korsten verdwgnen door de ver zachtende heelende uitwerking D D O dringt door in de poriën der huid en doodt de ziektekiemen Zalven ver stoppen de poriën en bevorderen den groei der ziektekiemei D D D pent de ponen waardoor deze in staat zijn het natuurlek geneesmid lel m zich op te nemen Zijn Gewicht in Goud Waard Mevr Parker 10 Nelaonatreet bneinton N tingham acfar ft Ik dacht dat er geen genezing meer was voor den uitslag aan mfjn armen en beenen Gedurende drie maanden ben ik onder behandeling van twee dok toreo geweest echter zonder resul taat Na het gebruik van 3 fleaschen D D D ben ik volkomeo geoezeQ D D D IS ztjn gewicht in goud waa i Pros van een proeffleach ƒ 0 75 en van een groote fleach inhoud S maal zooveel en dus veel voordeeUger 2 16 VeArtlgbaar bfj aUe apothe kers en drogisten Waar niet verkrijgbaar wende men Kich tot de al teenvertegenwoordigera firma B Heinderima Den Haag Sneek Te GOUPA byt ANTON COOPS WQdrtraat 9 S VAN LOON Hurkt 19 15739 1757220225 25 4617728 38 917 54 AhoBoeert U p dit Blail dat dit 1 la eeu sImp als u hier 3618085 7 45 W 30 6918164 32 e31 362 47 1216425 762I1W 3418414 S Arme kerel mompelde de amieie dame Ja ik zag haar Kent u haar Ja jal zei hy vurig en woest Ik ken haar goedl Het was de Markiezin van Merle is het riet miss vroeg de agent kortaf tJal zei de dame zachtjes Harry hoorde len naam en richtte het hoold op yDe Markiezin van Merle hygde bij de oogen zoo woest gertrestigd op de jon e dame dat zy een wemig achteruit ging Jal sprak zv het was de Markiezin va Merle Is dat de dame die u kent Ate antwoord herhaalde hn twee drie maal öen naam en viel toen bewuatelooe achtemrer Op dat oogeifthk kwam de stalknecht van de dame terug met een dokter uit een naburige straat Hij knielde naart de lange liggeade gestalte toen keek hü verwon derd ep 01 zeide hq ik ken dien heer Het ir mgnlkeer HéBM 4 hÖ ere bM6Md Troeg het jonge ÖB 4 6624 9025 1 655 m S 3 n g f onom 10631 i iï ï a6 9lfi JJH g S 11923 14510 24 31 AOaNDA 7 Sept Consigtonekamer Remoiiatrantsehe Kerk S uur P I A dedeeling te mogen ontvMige vui verg ringen concerten venMkemkh i n enz om de in om tfti te veniHddeii EUotriMia Onkknil A BWNMIAJI i ri OODDA f lnimrrriiitiiiii WeibMk woedt en m H Homtdraaier of AkeubelunikkËP B vooikeui ovfgfh imwé in vevbmid met woningnood Il U PIÜNO Br iM i ibM Mt B wü rader lettM ÏI3 Adv S r OEB S aE VEBS WtiniMrai gotentan 4970 yOfl T W nSTRAAT 38 N f Wessanan s Kolnjoktijke Fabrieken MiuluÜiMjiiis Triflwenü Sal ede Salon en Hu skamernieu Uhu aU Taf h Stoelen Ltnnenkas ten fl ejiela Scfailderuen TkeeU fels Elkimhouten Buffetten Boekwi kasl en C rut f ut uns Zfiden olUche I AoJeuliI roenteD rierameuhlflmfnteri Kapakinatra eD Wollen en S ttfn j 1 dej ns Stroomatrasaeii pz ni 1 Urn sromQOPjresm 20 I JHMtHil AOBB TODS JONOCLUI HiMOSP UWKbUKSPLANNEN pii tirtttlirnlBl iiy Scliffikadi fiei7TËRDAM Tetofoon 12800 I WORMBBVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert i w Vee met ii LMN eilADKOEKEN me k srKK enW L L kl Pf M EEL meik STF R n jeplonibee de zakken ttOVABOONENKOEKEN ukWL Alles gegarandeeid Zuiver en uitmuntend dooi gioote Vuedintr waaide Etie Diploma Parys 1900 Negen Gouden Medaille VISSERS Rheumatiekolie onKeévenaaid in werUng geneest de hevigste Rheumatiek Spit Ischias SpierverreidiiiiKen Laat ü Keen namaak Ter koooen Pr i M 46 o fl con Voor onTermoBrenden Tatia te Mmmen Wi den t atrikant = COUDSCHE = = COURAMYS VOOR € OUVf EN OMSTREKEN MARKT 91 CiOUDA T TELCF INTERC NO Ö2 VISSERS I Kieipijnpoederi I genezen binnen een half uui de hevigste lues P n t8ndp in aange zichtsptin Het laten treltken der kiezen wordt overbodig Priia 70 oent per I dooaje fiODiaaniai IM IE IM DEZE ATREEK RE CI AME EkEHOEFT AD1 ERTEERE IN DE COUDSCHE COU P INT VISSER s Wormpoedera verdnjvHi de wormen zeker en snel Wat wonnen veioorzalien en bijna elkeen heeft wormen wordt met bedacht Prija 40 oent per doosje I WERSCHVNT D GELyKS I jt=if= =tG DE aiLLyr E tmr ewen = Voor lildenden die verïwakt zyn door koorthen typhus influenza Spaansche giiep of deigeJoke ondermijnende ziekten ih de Sanguinose het middel lat het lernt de levenbopge wektheid terug brengt Hapslellenden voor wie het er op aao komt de erl rcn krachten spoedig t heroveien wiei tlust moet worden opgewekt die aan lieptn en verkwikkeoden slaap behoefU hebt het middel dat u nel en zeker daaraan helpt is de Sanguinose In gevallen van zenuwzwakte vooial na de influenza typhoide en dergelyke ondermijnendfl krankheden schryf ik geregeld de Sangiunose no In geen enkel geval bleef zy zonder uitwerking Haeltert Brussel Dr Pol Demade Van de Sanguinose behoeft gq geen likeur laasjea te gebruiken Tweemaal peidag een eetlepel ia voldoendeFriJB per flesch met gebruiksaanwuzmg ƒ 2 6 fl ƒ II 12 fi ƒ 21 By alle Apothekers en goede Drogisten 4124 50 WACHT U VOOK NAMAAK VAN I 4M CoDe Riememtraat 2c 4 Den HaaR A Koopmans Gerstegroties paafol ZUIVERT DE MOMC HOLTE CM HOUDT DE B JC B zon SMAKELIJK VOEDZAAM en GOEDKOOP GEBRUIKSAANWIJZING OP ELK PAK JB94 3 d 3C Bourïoo r Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon 59e Jaargang Woensdag 8 September J920 VERStHliNTDAGELIJKS flOllSCHE CÖCRÏIÏT BEHALVE BON GN FEESTDAGEN ABONNEMKNlSPKIJSi per kwartail ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad psr kwartaal ƒ 2 0 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 melt Zondagsblad S 40 Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan om Bureau Markt 31 GOUDA by onze agenten den boekhandel en de jiostkantoren ADVKRTl NTlfcPRIJa Uit Gouda eo omstreken behoorende tot den beaorgkrmg 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ O 25i Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 15 elke regel meer ƒ O Sa Advertentien van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel Advertentien in hot Zateidagnummer 80 b slag op den prijs 1 4 ratals 2M alki r al nwar lU INGEZONDEN NBDBDOHLINGRNr Op de voorpajrioa bO hoogtr Gewone advertentllfB ea ingeaoaden m4d dMlingeB bQ eontraet tot icer garadu ceerden prUa Groote lettere o randen werden ber head naar pinataruimte AdverUotita kunnen worden tagntoidu door tuasclMalioawt vm uilteila BoakliM delartn AdverteBtiebureaux m ontn A nt B Buieaa H A R K T 81 G O U P A Admlniiitratte Telef mUrc 82 Het verzoeningsgezinde Polen Optimisme ovei de resultaten te Riga Waaisch jnluk geen Poolsch Lithauache oorlog De Volkenbond scheidsiechtei De chaos in Oppei Silezie Geen neutrale Commissi Splitsinj tmdei de Duitsche onaf hank Oken Een nieuwe Kapp tt c De Loid Mayoi van Coik De Vei Staten en den Volkenbond De aibeidersoniusten in Itahe Het mgnwei kersconflict ONS OVERZICHl nu eenmaal zoo nes imttitisch mogeluk te iKiR ek i tengevolge van Polen s ootrt den 111 Üppei faiioaie De toestand wordt daar niet den dag meer gespannen Lr woi den telkens nieijwe Poolsche geweldda len gemeld De nieuwe olebisciet politic m Mvslowitz moest oiunid lelliik weer vei ttekkcn De blauue politie die ei voor m dt plaats kwam moest eveneens het veid ruimen In Ltpiiu geschlfedde hetzelfde In Bogotschutz was Zondag een feent van Duitsche beambten Tegen middernacht drongen veertig of vuftig Polen binnen en vei oor aak ten woeste vechfcpartiien De nieuwe plebisciet politie was er nog met en dt te liulo geroepen I ranache veilurheids politie veischeen met Naar de Vorwarts meldt bohooren in strhd met de overeen komst ook Poolsche levders van den op stand tot de buigtrwaehten Van een mife vering der wapen door de Polen is niet te bnnerken De Engelsche districtscontro leur m Beuthen verklaarde dat het onmo geUJk wad de wapens van de Polen los te krijgen Hu voegide er bu dat naar znn meen ng de volksstemming met kon plaats hebben vooidat de wapens waren mgele verd Ontier deze omstandigheden neemt de berorgheid van de Duitsche bevoikm leeds toe Kn dit met alleen Volgen een bericht uil Hieslau bereiden de Polen een nieuwen futsch voor Zu willen zich dooi een daafl van geweld m het bezit stellen van de Op per Silezische steden Het vertrouwen van de Duitsche bevolking in de bescherming dei I ransche tioepen is natuurluk ten zetrste geschokt Afovendien heeft nu ook nog de confe rentie der ambassadeur besloten geen neutrale commissie van onderzoek naar h t oo zwaar geteisterde gebied te zen den Geen wonder dat de Duitsche regee ring met de hamien in het haar zit Zu doet nog wat zu kan en heeft nu een be drag van 10 miHioen Uarfct beschikbaar gestel I om den voomaamsten nood te Un gen Aan piins Hatafeld den Duitschen ge volmachttgde in het stemmingsgabied he ft de mkskanselier meegedeeld dat het uiks en het PruiMsche ministerie ge izamenUik beraadslagen over de middelen om Ie gevaren welke boven Silezié bedrei gen af te wenden n lie midtlelen wonien hoe langer hoe nioeiliikeri In het hart van Duitschland is het ook nog met rustig In de Onafhankeliike So cuml Democratische Partu dreigt splitsing wegins ernstige meenmg werschillen over Wi aansluiting bu de Dei de Internationale Men nkeat er op dat het Partuconjrrcs het aantal van de aanhangers die voor Moakou zun iets grooter zal kunnen ziln doch acht het uitgesloten dat de aanban gers van de aansluiting bu de Derde In temationale volcrens door de Bostewiki ge stelde 1 voorwaarden de meerderheid op het partucopigies zouden hebben De Mos kousche minderheid zal waarschunluk na hel congres uit de Onafhankehlke partu treden en zich bu de Commumstische Par tu aansluiten Eemge districten zullen misschien date aansluiting meemaken zoo ttls btiv Hamburg Halte en misnehien ookÜerlijti De lieslIsRing van Berlhn acht menvaorloopig nott twyfelachtlg Voorts lasen wil een vermakel k verhaal van een nieuwe Kapp truc dat wti hier uit het Hlild in ztin geheel laten volgen dehevendheid waarin het ruk nu non ver sterkt rtordt door dat volgens een Duitsch bericht de Geallieerden iin regepuoK len laad hebben Keueven zoo noo lig zelfs ten koste van concessies ledei misverstand uit dt wereld te helpen Een oorlog mt t Lithauen zou een voortduremle bedreiging van den vrede in Oost i urooa beteekenen zeggen zh li en Reuter telegram gaat zelf nog vettler en deelt mede dat de Poolsche regeenng een nleUw bevms heeft gegewen ivan zun geest van opoffering door zich bereid te verklaren een beroen te doen on den Volkenbond om als seheKlsrechter uit spraak te doen in het geschil met Lithauen Dt Poolsche regeoring moet zelfs al bereid 7l n gtweest af te zien van haai oorsoron keluke bedo mg om de ontruiming binnen tien dagen van het district Suwaiki van Lithauta te eischon l e vrede tusschen beide landen schiint dub toch te worden bewaani In officieele h ngetöche kringen verwacht mem het eimlc van het conflict al aan het eind van deze week Vlet zoo n zoete hoop zullen zich de Lithautra noch de Polen paaien Franscht bladen vinden het heele conflict eigenliik al afgeloopen De Fransche en Engelsche commissie van onderzoek heeft uitgemaakt dat ht t Lithausche element te Wilna dat Polen te rug ft il hebben 3 procent met te boven gaat Op grond daarvan kunnen de Li thaucrs de stad dus met opeischen De commissie acht ook de Poolsche vredee VOOI waarden aan Ruslaiul gematigd IX corie ipondent van de Echo de Paris tt Warschau hermnert aan het woord van faapicha den Poolschen minister van bui tenlandache zaken Polen zoökt een onlot smg die vriendschap met het toekomstige Jtusiaml waarborgt Dit beteekent dat lo len htt denkbeeld van bufferstaten door volksstemming gevormd opgeeft Het blad Naroi bestrydt deze polttiek zejrgend Als 1 olen Rusland s buurman wordt en de repilblieken WI tiRusland en Oekiame verdwiinen raakt Polen onder het Ru sibch imperialisme en wordt het in Duitsch lands aimen gedretven Volgens de Ajiieii kaan clit opvatting moeat Lithauen tejcc luk met het bolsiewisme vei dwunen In den Duitsche politn k speelt Lithauen een belangnike rol als schakel tusschen Rus land en Duitschlaad Polen doet inderdaad wat het kan om ZLCh lie smart te besparen een broeder volk te beatryden Lithauen is voligehM een Duitsch her cht alweer hevur aan het verzamelen van authentieke egevens over Poolsche geweidenariien tegen de I ithau er maar de Duitsche bladen beliveren zich Er hunt Polen alles aan gelegen tG zun zoo gauw mojreUik alle kwesties met liet liuitenlaml aan den hik te metten om emdeiuk zich eens meer met binnenland sche kwesties te bemoeien en de rubtiite frtsch herleefde staat te worden die zii zich voorstelt Met Riga zit het echter noe net zoo rl d Was het vertrek der Pooi sche Kedelegcerden eerst vaateesteld od H iiiandag een nieu ie nota van rsiitsierin waarin h i verdere waarfborjrtn vooi de conferentie te Ri ra eischt en voor het sa nienwonen Ier delejratie waarboreen ver lanjrt hteft dien datum weei doen ver schuiven Ook echter duurt de uitwerk ng van het program voor de Poolsche omler handelingen langer dan men dacht zoadat bet zelfs noir volstrekt met zekei is dat het vertrek höien of morg en kan nlaats hebben De Polen zelf hopen van alles het ftie ite en ook de regeeringskringen zim bil voorbaat vast zeer optimistisch uestemd over de resultaten der besnrekmfi en met de Soviets Men is alfl emeen van meeniniE dat lange beaprekmgen be t vermeden kun bem worden Want zoo zejrs en zd de beide staten zullen bereid im het bejrinsel te aanvaanlen van noo interventie m elkaar ihmnen land sche aanueleirenheden Rusland en Polen erkeinnen de omifhatilkehikheHJ van Ie Oekraime e kwostie der Bremzen ial jreen laugdunjre diacuaaies veroorza ken want in overeenstemming met de ov iet nota van 86 Januari en onUnigs k or ue Russische gedelegeerden te Minsk afs e lejrde verklariöKen uilen de territoriale quaestiea geen hiadenpaal vormen bii de be prekinKen over den vrede En nota s zun toch wel de beste waar borgen Ook schxint bet Poolsoh Xjithausch wa penconflict nog net biitiids te kunnen wor len afirewamoeld Men heiinnere zich notr eens waar het om ïaat Lithauen heeft met de bolsiewiki ndprtiid vieijp gesloten en de bolsiewiki hebben toen voor Lithauen een Krensrejïe 1 ng erkend waarbu üok irebied dat vol uens de Krensregelins van den OpperstLn Kaad voljren de linje van Curzon aan Po len zou toekomen als Litausch ebied werd C3chouw I De Polen echter aiin nu bii hun tnid tegen de bolsjewiki dit reb e i bm lencetrokken en de Litauers die teiren irt er le bolsiewiki zn het dan ook mis thien met geheel ea al naar eigen verkie 7ing een zeer welwillewle neutraliteit heb hen in acht genomen en nu volgens de Po en door de bolsiewiki worden gesteund in hun gebied se ischen tegenover Polen heb h n de Poolsche cavalerie aangevallen Wu wezen gisteren reeds on Pokn s vre FeHJIIeioiiii Oe Vrouwe van Darracourt Duitsche contrarevolutionairen van lechts mannen van het Kapp soort heb ben zooals men weet lief geknipoogd te gen h t bolsjewisme la wilden na de mis lukkmg van het eigen avontuur wel een poging wagen met de Duitsche communis ten Nu het echter den heeren m Moskou practische en theoretisch niet voor den wind gaat voelen zü voor het nationale bolsjewisme met zoo heel veel meer Zii ruilen deze combinatie nog wel niet defH n tief hebben opgegeven maar voorshands zun de kansen voor een deiveUik verbond ni t buiter gunstig Fn dus gooien lii het tudeliik ovei een anderen boeg Nu moet het iintisemitisme weer dienst doen als leiize voor hun reactionaire plannen D i xlen moeten venlelgd worden omdat ztl van itloh schuld zun ook aan het bolsiewisme waarmee de heeren enkele weken geleden nog een bondgenootschap hadden willen luiten Oiver dergeluke zonden t g n i logicB wonit mcl geanak heenge hlapt n de Duitsche heeren vracen bn de besttu iing van het lodendom hulp aan I ngeland Hetzelfde Engeland dat voor ben Ie grootste schurk ter wereld is dat looi o l nog steed sreütmft moet wor den Ook op een dergellike kleimgheid Motdt niet gelet En zu vragen hulp aan Engeland om dat er in de Londensche Mormng Poet het reactionaire blad bu uitnetnendhekli een reeks artikelen heeft geatUBJi tecen do joden tegen de verschiikkeUlke ecte dit met een verborgen hand onrust in l wereld heeft veroonïaakt De Morniiur Post had ontdekt dat de fodea oP hunce weten hebben de traoMJic revolutie de moderne sociaaldemocratie den lertichen ops tan I de nationale partii lu Indie ea ook h t bolsiewjame De oer conservatievc Deutsche ei tung verwoal antisemitisch was in il wolken ov r de artikelen in de JHoming lost En publiceert op haar beurt een reeks artikelen De Jo lenkwe tie lo Enge laml waarin beweerd wordt dat de En gelsche jo ien geen haar beter zijn dan de Duitsche Fïn nu heeft maioor Bischoff een dei actiefste Kappianen berucht uit ziin Balti sche ep so le een open brief gepubli ceerd in de agrarische Deutsche 1 aires zeitung aan den heer Churchitl Hu adrea seert lezen brief heel beleefd maar niet luist aan Lopil Wiston Churchill en spreekt hem aan weer heel beleefd maar met luist met Mylordl Maioor Bischoff die notr steeds doorde Du tscht lustitie gezocht maar niet gevomlen wordt beklacwl zich er over lat de K getschen zim Baltisch avehtuur waanloor hif het bolsiewlsme hoont om zeep te bren ren niet hebben gesteund Hki hli behandelt hierbii vlord Churchill als bioe lerantisemiet Speelt Ion North ongeluk zeide Doyle U kwam om hem op te zoeken Hy sprak er met over Nein hu wist met dat ik komen zou zeule tie Jonge lame Ik denk dat u hem wel over mu hebt hooren spreken Mlun naam h Verner Marie Verner Dovle schudde het hoofd Neen nu8B zei hu Maar dat zegt met vee want hu sprak nooit over iemand Ik weet mets van hem dan dat hU een der flinkste en eerlukste menschen van de we reld IS en dat ik liever duixend pond xou gegeven hebben dan dat hem iets over kwam Ik heb hem gesmeekt dat dier met te rudeo ik zal het morgenochtend laten afmaken maar ik kon evengoed tegen een steenen muur spreken wanneer Harry Herne zun zin op iets gezet heefti Hierna deed de Jonge chirurg iedereen de kamer verlaten en begon zun onder zoek Marie Verner ging by het raam xtaBn met stiak gezicht de oogen overschaduwd door de lange ooghai en Het noodlotl Wat ander kon het i Jn Zu had zich dien dag op weg begeven op een onderzoek dat we maanden kon duren zooals ziJ zichzelf ha i voorgehouden en hier werd Harry Heme haar haast voor de voeten geworpen 1 Haar hart klopte van wilden trumaf en opwin dmg maar toen de dokter tot haar sprak keerde tu Kich om zoo kalm als een ver pleegster Zu toonde zooveel kalme zelfbeheer schin dat de jonge dokter haar er een compliment over maakte Gewoonlijk ben ik tegen amateur ver pleegsters zeide hj jiamx Ik voel d t u een uitizondering bent mii s Vemer en dat kwam juist van buiten waar hu woonde Ik ben een oude vriendin van hem en en wilde hem opzoeken Dat Ls inderdaard een gelukkig toeval zeide Ie chirurg Ik weet het een en an der van hem en het ipeei me al dat tk gedwongen ïou zun hem naar een zieken huis te brengen daar bij niemand bii zich thuis heeft om hem te verzorgen De scherpe grtjze oogen flikkenlen dan schuilden ze weer onder de oogleden f breng heom toch tkaar huis als t u blieft zeide zu vastbesloten Ik wil hem oppassen Ik ik ben een verre bloeilver wante van hem Oe dokter gaf den koetsier het adres van den stal en in korten tyd stond de vige lante voor Doyle e huis Hij ontving hen een oogenbhk verwon derd daarop volg le een droevig hoofd bchudden Ik wist dat het moest gebeuren zeide hu Ik voelde dat het zou gebeuren toen hu u tree I l brachten Harry naar zu kamer en de dame volgde h t ging zoo natuurlijk dat Doyle haar tegenwoordigheid niet scheen te merken totdat zu hoeil en man tel aftegde Ik had u moeten zejKen munheer zeide zu m antwoord op zun verbazing dat ik n nacht van munheer Heme ben Ik was in de rtad gekomen om hem op te oeken en en merkwaardig genoeg kwam ik eemge oogenblikken na het ongeluk voorbu U zult wel goed vinden dat ik bl jf om op te passen Kwam u voorbü die plaats lü e en nicht Wel dat ia nog een geluk bu een meisje bleek en buna m tranen door CHAJMjRS ARVaCE Geauthonseerde vertaling van I P WUbbluIlNK V ROfefiUM Nadruk verboden De chirurg schudde ernstig het hoofd Het moet een zware val geweest ziin zei hu bedachtzaam De twee dames garen hem haar adres en verzochten hem haai te laten weten hoe het met Harry ging en toen kwam de vigilante De agent en de cha urg tilden hel ge kwetste lichaam in t rutuig toen een an der lat voorbij reed ophield en een jonge dame met blond haar en scherpe oogen er uit kwam en zich voegde bu de groep om Harry Zy slaakte een vreemden uit roep toen zy het bleeke met bloedbevlekte gelaat zag en natuurluk keek de dokter haar onderaoekend aan want zij was zoo bleek geworden aLs de gewonde Neem mij niet kwaluk zeide hu kent u hem jja ja zeide zy op de Up butende en de kleur terugdringende terwul haar oogen donker werden door opwinding Ja ja ik ken hem Hy is een oud vriend van mu O hemel wat is er gebeurd Kom met mu mee in het rgtuig als u Wilt u kunt misachten van dienst zuni zeide de practisch aangelegde dokter Ku riep haar eigen vigilante gaf den koetsier eemge bevelen en met den chirurg in het rutuig stappende hielp zu hera Her ry te ondersteunen Met een paar woorden vertelde de dok ter haar hetgeen er gebeurd was Zu z it met vastgealoten lippen te luisteren en toen hg klaar was openden die zich en uitten de woorden Jiet is het noodlot Wat zegt u vroeg h Jk ik zei dat het een geluk wa s dat mi op dit © ogenblik hierheen voerde Ik