Goudsche Courant, woensdag 8 september 1920

WISS£Um£RSEN OWciléth 8 Segteirtier 1820 7 Sept a Sec Loittl n 1122 11 19 Berlttn 6 17H1 80 BarU 21 70 S1 8 Brussel I2S 10 23 22H Zwitserland mM 61 6fi Weeneu 1 40 1 42H Kjopenhafien i6M 45 2S Stockholm 8 76 68 20 Ctirifttiaiua 46 70 46 U New York 3 1 K 8 16 raud van den Volkenbond die Ifi dezer te l ariJH büeenkomt De raad zal rapporten ontvangen van de commissie van drie juristen welke benoemd is om de kwestie der Alandeilanden te bestudeeren Verder is de raad oveistroomd door Duitsche rapporten in zake de kwestie van Kupen on Malmédy De raad zal nu de inlichtingen van Belgische zi de moeten afwachten om daarna een beitHiising te nemen en de toestemming tot het houden van een volksstemming aldaar te teven of te weigeren Deze beulisaing zal genomen worden ook in verband met de protesten der inwoners waarin cieze verklaren onder Duitsch bestuur U willen blijven Deze protesten zijn echter betrekkelijk Kering in aantal De raad zal ook beraadslagen over het rapport aangaande hot bestuur van het Saardistrict dat is opgcnteld door de gemengde controlecommissie Ken ander belangrijk punt op het programma ifl het uitwerken van een stelsel van toezicht over de overeenkomst welke gesloten ih tusHchen de Griek sche en de Bulgaarsche regeering l etrrffende het ruilen van eigendommen van Bulgaren in de streken welke nu aan Griekenland zijn toegewezen en an Grieken dje eigendom hebben in streken welke thanu tot Bulgarye behooren DENEMARKEN De inlijving van Sleeswijk Bij de Maandag gehouden volka stemming over het voorstel tot inlijving van de Noonl SIeeawUksche gebieden bij Denemarken ijn volgens de voorloopige telling 016 954 stemmen vóór en 19 729 tegen het voorstal uitgebracht waarmee de door de grondwet voorgeschreven 75 A zijn bereikt ITALIË Aardbeving rtisterenmorgen te vijf minuten voor achten werd te Milaan en te Genua een vrij hevige ardbeving gevoekl die vijf seconden duurde De aardbeving herhaalde zich in Toscane en was zeer hevig te Caatelnuovo di Garfagnana Pieve Fosciana Castiglione dl Garfagnana en Villa Colemandina Kr zyn eenige slachtoffers te betreuren I aniïH de gehcele Cète d Azur wenl een aardbeving waargenomen Te Rome wenlen eveneens schokken gevoeld HUIXiARlJE Mobilisalie van arbeidsplichtigen Volgens een bericht uit Sofia heeft de Bulgaarsche ministerpresident Stamboelinski aan de pers meegedeeld dat ter nakoming der wet inzake den arbeidsplicht in September alle arbeidaplichtig n van 20 50 jaar gemobiliseerd zullen worden RUSLAND De dckodatraf De correspondent van de Echo de Paris te Stockholm seint dat de beweringenvan i enm Cachin en Fros sard dat dedood straf in Rusland is afgeschaft onwaarIS Theoretisch was de terreur van 22 Januari tot 12 Mei opgeheven Thans na denederlaag in Polen is ze erger dan ooit en iwordt de doodstraf opnieuw toegepast HU heeft aangeboden om ieder Jaar Mn of meer leden van dte vercenigiog ndurende eenigen tyd op zijn verbluf in Italië als gast te ontvangen Alle kosten aan dat verblijf verbonden daaronder begrepen de lEosten van de heen en terugreis lija voor Ün rekeninc In aanmenüng voor ultnoodiffing komea alleen jonge talentvolle kunitcnaani Khildera beelohouwers architecten die niet uit eigen middelen de koeten van een dergelük Verblijf louden kunnen dragen Het bestuur van den Kunstkring heeftdeie schenking met groote waardeeHngaanvaard Htreken die zelf de distributie ter hand wenachU n te nemen konden rechtstreeks van de Centrale Suikermaatschappij suiker betrekken In verband met de genomen maatregelen waren binnen enkele dagen de klachten over tekort aan suiker tot een minimum teruggebracht I han bereikt den minister geen enkele klacht meer over de auikervoorzienlng INGEZONDEN HEDFDEELIN6EN men Maar daarby bleef het niet De vroow die de voorwerpen had grekocht werd voor een smokkelaarster gehouden en naar den rechter verwezen Met een dame reiagenoote die in hetzelfde geval verkeerde moest zü naar Aken terug De familie bleef aan de grens en de echtgenoot gaf de vrouw nog ƒ 240 HoUandsch geld mee De chauffeur die met de plaatselijke toestand bekend was bracht de twee dames naar het aangewezen gebouw waar zü allea behalve vriendelijk werden ontvangen Onze Leidache dame werd eindelijk na heel wat formaliteiten aan het verstand gebracht dat zij vrij zou kunnen uitgaan wannet xii onmiddellijk 3500 mark stortte Zü bracht haar HoUandsche schat voor het licht doch daarmede werd geen genoegen genomen t Moest Duitsch geld zyn De chauffeur die het gezelschap als betrouwbaar had leeren kennen schoot het restant evenwel voor Zoo werd de 3500 mark afgedragen en kon de vrouw weder naar de ongerust wachtende familie terugkeeren Een poging om de gekochte beeldjes terug te krygen mislukte ook en zoo kwam het gezelschap ruim 5000 mark armer weder in Valkenburg aan De familie die uit medelyden menig Duitsch kind had gehuisvest is van haar welwillende gezindheid jegens de Duitschers geheel teruggekomen macht zou hebben verkregen tot het aangaan van een derde hypotheek Bekl legde een volledige bekentenis af Het O M ei schte 6 maanden gevangenisstraf De verdediger mr van Ditahuvzen drong aan op voorwaardelüJte veroordeeling De spoorwegromp bü Weesp Gelyk reeds vroeger vermeld werd heeft de gedaagde H IJ S M den Staat der Nederlanden in vrüwaring opgeroepen na daartoe verkregen verlof der rechtbank inzake de procedure der betrekkingen van 36 slachtoffers by de spoorwegramp te Weesp 13 Sept 1918 De Staat deed daarop tot de rechtbank het verzoek dat het college de volging zou uitspreken van de vry waringszaak in de 36 hoofdpi ocedures Op dit verzoek is door de eerste Kamer der rechtbank gunstig be ichikt De zaak diende he len doch de behandeling werd aangehouden tot 21 September rechtigden met de bedrac a wrik lO uit het Pensioenfonds genoten Volgens d door de ConunilBie vu Bijstand in het beheer van voornoemd pensioenfonds overKelegde en door den Gemeenteraad goedgetkeurde rekeninc over 1919 bedroegen de gezamenlijke ontvangsten f i3Siib 0ah en de geuunenlijke uitgaven ƒ 43238 09 waarvan voor geldbelegging f 25786 60 het totaal der bezittingen was f 187172 90 Voorts bevat dit hoofdstuk de in d n Raad gewyaigde Strafverordenlngen Wijziging Bouwen Woningverordeninu en Wyziging der Aljremeene Poütiererordening van de Belastiogverorduüngtti de VerordeniDjï op de heffing van gemeentelijke opcenten op de hoofdsom der dividend denden tantièmebelasting opnieuw vastgesteld als in 1918 en de Verordening tot heffin van Marktgelden De V6ronJening n van anderen aard zün in volgorde van de data van behandelinK opgenomen daarna volgen de instructiën 1 van de verachdlende hoofden van dienst welke door den Raad zün vastgesteld Verder wordt er een overzicht gegeven van de voornaamste in den GemeenteraaLl behandelde onderwerpen betreffende het bestuur der gemeente de aangelegenheden van ambtenaren en werklieden de openbare gezondheid onderwiia en crishnnaatregelen A r voornaamste punten van behandelling nopens de Ziekenverpleging zyn genoemd de algeheele reorganisatie van het Van Iter gon Ziekenhuis Mi publieke werken de invoering van den 8 urigen arbeidsdag en 45 urige weifltweek en voorts de levering van electriciteit aan Stolwük Bergambacht Ammerstol en Woerden In verband met de woninandJenst en het woningtoeaicht werden belangrijke heruiten genomen Wordt vervolgd BODBGRAVKN Het faillissement van de Handelsvennootschap onder de firma Stigter en Vermeulen alhier ia geëindigd eveneens het faillissement van S Hommels weduwe H E Jansen alhier OUDEWATKR De meubelmaker J Lajrerberg die in de carosseriefabriek alhier bü het schaven met de machine een stuk hout tetren den buik kreeg ia op last van Dr Bber naar het ziekenhuis te Utrecht overirebracht alwaar hü aan de gevoleen ia overleden Qr wfT Wn CoÖp Vtllingivereeniging Oudewater en Omstreken Veiling van 7 Sept 1920 Extra füne handperen ƒ 67 70 Maagdepe r ƒ 43 60 Spiegelpeer 2e i ƒ 16 50 20 Williams ƒ 48 62 Ie s Sinjeurs ƒ 28 80 Zure handappel Ie ƒ 30 42 id 2e ƒ 22 28 id loet Ie ƒ 28 26 ld 2e ƒ 14 60 18 Keriwich Ie 28 50 per 100 k g Peniken ƒ 6 60 Eieren ƒ 11 60 1 per 100 stuks SniJboonen ƒ 16 18 Stokprincesseboonen Ie s ƒ 20 12 Postelein ƒ 10 12 per 100 K G Andijvie ƒ 8 10 3 70 per 100 bos Bloemkool Ie s ƒ 16 20 per 100 bos Aanvoer sering Handel vlug IWASHÊKLEBERICHTiNT Sohnft ke vrajren De heer Ter Hall heeft aan den Miniiitei van Onderwijs Kunsten en WetenschaoIH n gevraagd Ih het den Minister bekend dat het Slot Loevestem in ergerlijk vervallen staat De heer Ketelaar heeft tot de Ministervan Onderwdfl de volgende vragen gericht 1 Is het juist dat aan de districtsschoolopzieners opdracht is verstrekt denleden van het ondenvij zend en bedienendpersoneel der RUksonderwiJsinrichtingen I m hun district die den 65 jarigen leeftinibereikt hebben te bewegen vóór 1 Oct a s tegen 1 Jan 1921 eervol ontslae aan tevragen onder mededeeling dat hun anderaongevraagd ontslag met ingang van laatstgenoemden datum zal worden verleend tenzij het dienstbelang het aa nblijfven wenschclijk maakt 2 Zoo ia is de Minister bereid den inhoud van bedoelde circulaire of circulaires aan de Kamer mede te deelen en tevens daarbu te vermelden op welken jrrond Zime Excellentie tot dezen maatregel is overgegaan a Is er bii de aanstellinir van de leden van bovenbedoeld personeel of later hun eenige medtsdeeling gedaan die een ontslag op fiÖ jarigen leeftii i in udtzicht stelde 7 Zoo neen ia de MinL ter dan van oordeel dat zulk een gedwongen ontslag met le billijkheid in overeenstemming kan geacht worden Opening der Kamers De stoet waarmede H M de Konunc in zich Dinsdae 21 dezer naar de grafelijke zalen zal begeven ter openine van t nieuwe zitintffsjaar der Staten Ceneraal zal naar vernomen wordt nog den kleineren omvang hebben welke er sedert den mobiliaatietiid aan gegeven was Huldebetooging aan de Koningin Op den dag der opening van de StatenGeneraa zal in den Haau de Koninklijke ï Irationale Zangschooi onder leiding van den heer André Beijerdbergen van Henegouwen te 4 uur na afloon der huldebetooging aan de Koninirin een nationale zanguitvoering geven met medewerking van de stafmuziek der Jagers in de tent an Ie Nieuwe of Litteiaire Sociëteit in het Bosch O m zullen worden uitgevoerd JioHand Glorie voor mannenkoor met orkest van Richard Hol Koninginnelied voor eemened koor van A Gjesen eveneens met orkest voorts nrannen en eeroenorde koren en orkestnummers gekochte witbrood van Regeeringsbloem of van vriJe bloem gebakken Is We zullen dus in ieder geval krijgen duurtier brood en voor een groot deel ook brood van mindere lowaÜteit NIKUWB UITGAVKN De kweeUe Nederland Beki De NederlandschBelgmche kwestie ia 1 maanden slepend en een oplossing schifotQog niet nabij Wie van de ScheldekwesUeeen grondiger studie wil maken vindt daarvoor uitnemende gegevens bi Nederlandachè rol in het recht dor Internationale rivieren een verweerschrift samengeatelddoor M P VrlJ Het is verichenen bij A W Sijthoff s Uitgevers Maatschappij te Lelden RUka H B S te Oostburg G stcren had te Oostburg de feestelijke opemng plaats van de Rijks H B S aldaar in tegenwoordigheid van Minister de Visser In antwoord op de verschillende toespraken die werden gehouden zeide de Minister dat de stichting van deze schoot een plicht der regeenng was waar de belanghebbenden er zoo voor geiiverd hebben Dit noK te meer als bewija van dankbaarheid der regeering voor de vaderlandslievende houding der Z Vlaamacbe bevolking iNa afloop der plechtigheid had een ddner plaats waarbij minister De Visser in een rede toezegde ziJn ambtgenoot van Landbouw te wiiaen op het verlaniren der bevolking naar een Landbouwschool Auteursrecht In het Kurhaus te Schevemngen is gistermorgen de eerste internationale conferentie voor Muziekauteursrechten geopend Aian deze conferentie wordt deelgenomen door de afgevaardigden van vereenigingen uit Frankrijk België Duitschland Tsjecho Slowakije Oostenrijk Italië Engeland en Nederland Een dure Fokkï Bij wijae van proef heeft het lesrerbestuur zelf jonge paarden voor het leger gefokt waarvan het resultaat echter niet minatiir is geweest Er werd een he gat uit Engeland aangekocht en een 14 ta uitirezochte merries werden daardoor iredekt De veulens werden besteed bü een veehouder te Voorschoten Na twee jaar had een keurinjr plaats doch er werden slechts twee jonge paarden voor het leger geschikt geacht De overige 12 werden nubliek verkocht De heele exploitatie kostte naar men aan de Tel schrijft aan den Nederlandschen Staat f SO UOO waarvoor men dan ook twee goede legerpaarden had STADSNIEUWS GOUDA 8 September 1920 Geslaagd Onze stadgenoot de heer J Tybout slaagde Vrydag j l voor het te Rotterdam gehouden examen van radio talegrafist Ie klasse SPORT Wat U elMBlilk mm klaioar Aan het blad Het Motorrijwiel wa irevraasrd of er al een rechterlltke beeÜBdat gevallen is inzake de algemeene wet dat een klaxon binnen de bebouwde kom eener gemeente niet max worden gebruikt voor motorrijwielen Het blad zelf antwoopdde dat men tot nu toe vrijwel overal In de gemeenten werd aanrehoudan wanneer van de klaxon werd gebruik gemaakt In de grootere gemeenten werd er dikwills niet op gelet maar in Den Haag wel Nu deelt een heer echter het xonderUrve feit mede dat hli bekeurd werd doch door een kantonrechter is vrügesproken en hü schrijft verder het volgende J e kantonrechter rorak mli na voldoende bewlls en pleidooi vrli De ambtenaar ging in hooger beroep en de rechtbank sprak mij vrU omdat weliewaar een klaxon niet mag worden grtirulkt maar omdat er oemni in de wet staat wat of eigenlijk rm klaxon Is ónzhdraadlooüTdiinst Auto ongeluk Hedennacht te ongeveer 12 uur is te Eefde bij Zutphen de heer Van Rossum ambtenaar ter secretarie van G ssel door een auto bestuurd door een dronken chauffeur zekere W uit Goresel niettegenstaande de heer van R met behoorlyk verlicht rijwiel aan den kant van den weg stond aangereden Zwaar gewond en met gebroken beenen is de heer van R opgenomen en naar het ziekenhuis te Zutphen vervoerd Zyn toestand was van morgen tamelyk bevredigend De beschonken chauffeur wilde doorryden doch werd daarin door den chef veldwachter van Gorssel verhinderd die W arresteerde Duurtebestrijding Naar Het Volk verneemt zal de Handelskamer die in Rotterdam heerencos tuuma verkoopt tegen belangryk lageren prys dan particuliere zaken binnen een of twee maanden ook in Den Haag een winkel vestigen Een aan de gemeente toebehoorend perceel in het Westeinde wordt tot dat doel ingericht Gemeente vnmewten BlU cens een mededeelintr van een der bankinstellingen aan een gemeentebestuur heeft de Nederlandsche Bank de volfende eischen gesteld aan de gemeente promessen willen xij diacontabel zHn Ie moet haar duidelijk blüken dat de door G d Staten Terleettde roedkeurinir ook betreft den aard van het panier zoodat geen promoaeen worden uitgegeven indien uitsluitend machtiging is verleend tot het aaowcaan eener leeniwr op langen termijn 2e dient de Bank in het bezit te zün van een ongaaf van de totale vlottende schuld der iremeente 3e moeten aan de Bank inlichtingen wonden verschaft orer de rooreliikheid van aflossing binnen een na ar aan te geven termijn uit de inkomsten der gemeente zelve of de bijdragen van het Riik of door de consolidatie in een lang loooendfe leening Gem tem l Roei en Zei Ivereeni ging Gouda iDe Roei en Zeilvereeniging Gouda houdt op Zondag li September des vJn 10 uur op de Reeuwijksche Plas onderbnge Iloeien Zeilwedatriiiden De te varen nummers zim wherrvroeien met 2 roeiers door een dame bestuurd cano roeien en handicap zeilwedstrijd Het Gemeente verhlajT over 1919 HL Hetgeen omtrent de kindersterfte in deze gemeente wondt aangetoond en verklaard zal zeker groote gerustheid brengen Immers in den Raad zelfs werden nog kort geleden door een der leden mededeelingen gedaan welke thans blyken niet juiat te zijn geweest De graphiek toont zoo wordt in de toelichting zoo juist gezegd in karakteristieke m hier pynlyke openhartigheid hoe hoog lilt sterttecyfer inderdaad was loch registreert met eonzetfde eerlijkheid de gewisse verbetering door en gemiddelde daling der lynen Merkwaardig blyft het dat de sterfte onder kinderen beneden het jaar gemiddeld meer dan het dubbele aangeeft van die onder kmderen van 1 tot 5 jdar Moge zooals later by de byzondere opmerkingen blijken zal de scherpe hoeken ge lurende de jaren 1860 tot 1880 epidemiologischü invloeden weergeven niet altyd kan aanstonds een verklaring van de afwykingen worden gevonden Met deze moeilykheid had ook de Gezondheidscommissie in 1867 te kampen toen er geen sprake was van heerschende bcsmettelyke ziekten althans niet in de gemeente Gouda In haar jaarverslag schreef zü daaromtrent het Volgende Deze kinder8terfte cijfers staan in zeer ongunstige verhouding tot de algemeene kindersterfte Voomamelük gelooft de commissie dat deze toestand in verband moet worden gebracht met de geringe lichamelyke en geostelykc ontwikkeling der lagere klassen Het zyn vooral de kinderen van de fabrieksarbeiders die dit sterftecijfer zoo hoog maken Door de slechte voeding der ouders komen 7y reetis zoo zwak ter wereld dat slechts een zeer zorgvuldige behandeling hen in t leven kan behouden Daarentegen worden zy veelal zoo niet aan figen zorg of aan die van een weinig ouder kmd dan toch in groeten getale aan de zorg van buurvrouwen toevertrouwd wier wonmgen daarvoor in den regel zeer slecht zyn ingericht terwijl daarenboven die kinderen geruimen tyd het natuurlijk voedsel dat toch door den toestand der moeders reeds zoo weinig voedend is miasen iZoo kwijnen zy wejc meestal uit gebrek in zeer veel gevallen zonder dat geneeskundige hulp wordt ingeroepen Tot verbetering daarvan middelun op te sporen die uitvoeriiaar zyn acht de Commissie haar schoone taak Zonder dat dergelyke middelen op ingrüpende wyze werden toegepast daalde in het volgend jaar het aantal sterfgevallen ondeikinderen tot een ongemeen laag cyfer waarom moet worden aangenomen dat de oorzaak van de vele sterfgevallen in 1867 pen andeie geweest moet zyn als door de Gezondheidsconimi sie aangegeven Immers al waren de middelen door de Gezondheidscommissie beraamd door het di meentebestuur uitgewerkt en in hetzelfde jaar reedt aangewend dan zou dat een zoo belangrijke daling fn 1868 nog niet ten gevolge hebben kunnen gehad Na 1880 valt een langzame daling waar te nemen en hier mag reeds blyken dat de uitgaven zich getroost ten behoeve van de bevordering der volksgezondheid in den ruimsten zin dea woords in hooge mate productief zyn geweest De Gezomihcidsoommissie heeft in 1867 t o v den aigemeenen gezondheidstoestand de vinger op de juiste plaats gelegd Er bestaat toch een nauw verband tusschen de betere voeding de gewijzigde arbeidavoorwaartlen en de meerdere li amelyke opvoeding en de daling van het algemeen sterftecijfer in de gemeente die voor de kinderen benedel het jaar buitengewoon mag worden genoemd iDit hoofdstuk besluit met de herhaling dat na objectieve beoordeeling mag worden gezegd dat de gemeente Gou ia met trots en voldoenin mag neerzien on de resultaten van haar beleid inzak de volksgezondheid In het volgend hoofdstuk wordt mededeeling gedaan van al datgene wat betrelikmg heeft on de verkiezingen die in 1919 hebben plaata gehïul en zün de uitslagen opgenomen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en den Gemeenteraad Verkiezingen voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken en voor de Kamer van Arbeid hadden niet olaats Hoofdstuk III behandelt de samenstelling van het G emeen tebes tu ur de Raad het College van B en W de ambtenaren van den Burg Stand de vaste commissiën de commissiën ad hoc en vermeldt voorts alle in dienst der gemeente ziinde ambtenaren en bedienden terwül daaraan is toegevoegd een liJst van de pensioenge De Fransche miaialer preiddcDt In het Rijngebied PARIJS 8 Sept Na te fi n de Fransche betettingstro Iten te h en geinspecteerd waarbU de nieuwe artilleriesnel vuur kanonnen eveneens werden opgemerkt hel n de Frmn sche mini ster president en maarschalk Foch te Coblenz gedejeuneerd bü generaal Allen commandant van het Amerikaan sche Rijnleger s Middags zün beide heeren naar Enis en Nassau vertrokken De Frusch BeigiKlie overeenkomat PARIJS 8 Sept De Demi re Heure meldt dat generaal MagUnse chef van d D generalen staf van het Belgische leger Maandag maarschalk Foch te Bonn heeft ontmoet met wien hij het eens is geworden betreffende eenige wijaigingen die In het aanvankelijk aangenomen technisch rapport betreffende het Franech Belgleche militaire verdrag xijn aangebracht De Demière Heure voegt er bi dat generaal Maglinae te Brussel Is aangekomen Hij werd daar ontvangen door den minister van Nationale Defensie wien bU zijn volkomen overeenstemming met generaal Foch berichtte Terugkeer van Lloyd George la Eageland PARIJS 8 Sept Lloyd George is gisteren van Zwitserland te Calais aangekomen Hij werd aan het station door den burgemeeater begroet De koning van Spanje aU overwinnaar b J de leilwedstrijden te Biarrits PAUIJS 8 Sept BU de intematioaale leilwedstrijden by Biarritz Is de koning van Spanje op verre na aU no 1 van zijn serie aangekomen De toestand ki Opper Silesi BERLIJN 8 Sept Door de Poolscbe geweldplegingen in Opper Silezië is er een voortdurenden uittoieht van Duitsche gezinnen In Kattowiti sijn Maandagavond weer meer verscherpte maatregelen genomen en ijn aldaar drie Duitache kranten verboden OpmeriEenswaard is de willekeur van bat intergeallieerde gerechtahof dat van de talryke misdadigers slechte 2 Polen wegens vredebreuk respectievelijk tot H en 4 maaadan veroordeelde en 2 aangeklaagden vr iprak De Tftgliche Rundschau schrijft dat het weigeren eener neutrale arbitragecom missie door de conferentie van ambassar drurs een bewijs is van het slechte gew t n der Fransche retreerinjr Het blad noemt generaal Lerand voor alle achaoddaden in Opper SUeaië verantwoordelijk HiJ denkt er blijkbaar niet aan zijn politiek te veranderen l AATt tTB BBIUCHtVN Drtégende atünwcrkeraatakfaur taEngeland i1jON DBN 8 Sept VJ Smillle de presldent van de miinwerkersfederatie Is doorHome de preaklent van de Board of Trade een telegram gexonden waarin het Dwrelijksoh Bestuur van de mijnwerkera ederatte wordt uibgenoodM morgen met deRegeering een conferentie bij te wonen teneinde misverstand te voorkomen en eenoogenblikkelijJcen toestand in verband metde dreiffeode mijnwerkersatakinj te baepreken Jurrene te Hamburg Sooals men reeds kan melden zullen naar aanleiding van de te verwachten nieuwe regeling in de vet vyjorzieniiwr de bekende sedert lanige iaren in Duitschland bestaande marArarineen otiefabrieken der Firma Jurgens in verbinding met hun Hollandsch stamhuis oprichten Die Deutsche Jurgens WeAe A G met zetel te Hamburg met een kapitaal van 100 millioen mark De nieuwe oodenieminr moet de Duitsche vetverxorging waarborgen De bereiking van dit doel wordt door 3e nauwe verbinding met het Hollandsche huis bevorderd welk huis tot verzekering van zün grondstoffenverbruik in relatie staat met vele overzieesche inkoop pl nta e en fabrieksondememingen Het bestuur wordt gevormd door de heeren directeuren Emile Jurgens Albrecht Volland Victor Jurgens en Walther Fuclw die reeds in het beatuBT van de Duitsche Jurjrenafabrieken en hun Centraal bestuur werkzaam waren Tot adviseur van de maatschappij fa benoemd advocaat dr Struck Tot den raad van toezicht behooren de heeren handelsraad P M Herrman directeur der Duitsche BaiA te Berlijn Anton Jurgens directeur der N V Anton Jurgens Vereenlgde Patorleken te Niime ren Claus Bolten directeur van de Vereinsbank in Hamburg prof Justitieraad dr Gammerabach te Keulen en Rudolf Jurgens van de firma Junrens en Prinsen te Goch mchebpvaartbwuchtrn Rottenhunache Uord Djfbres uitr pass 6 Sent Ouessant Siodoro uitr pass 6 Sept Gibraltar Holland Amerika LUn Nieuw Amsterdam arr 6 Sent v Rotterdam te New York HolUiid Britaek IndUi Utn Schiedijk vertr 5 Sept v Calcutta n Rotterdam Kon Weet ImHidie HaikL Stuiiwesant vertr 3 Sent v Curacao n Puerto Colombia Postkantoor Gouda Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke de afzenders onbekend zijn Terugontvan n in de 2e helft van de maand Augustus 1920 Binnenland Brieven Meerendonk Rotterdam Strafgevangenis Utrecht Vreugdenheel M de Lier Gemeente Secretarie Stokwijk Gemeenteraad Kee wijk Briefkaarten Diederik P M Rotterdam Gelder W v Hol M Zevenhuizen Kinsema Fam H Leeuwarden Weda C Rotterdam 7 ronder adres Beleefd verzoek naam en adres op de achterzijde der correspoodei e te vermelden LANDBOUW Gistemamiddair ontstond er braad vermoedelijk door vonken uit een schoorsteen in de wagenschuyr en beivptaats van D Boele gelegen aan de Koningstraat alhier De daar aanwezige pakken strot twee wagens en een rijwiel verbrandden gedeelteHik Schuur en inhoud waren vereekerd doch zeer laag Weelde en collecte In de s Gravenhaagsche Geref Kerkbode lezen we de volgende klacht van den boekhouder der Kerk Een andere verrassing was de collecte van drie huwelijken Deze zaak ia zoo ernstig dat ik er even op wijzen moet De drie bijbels kosten reeds meer dan d opbrengst der geheele collecte En dan moet daarbü nog een predikant zijn een ouderling een diaken en een collectant een koater die allea in orde moet maken een organist om het orgel te bespelen en dan nog de transportkosten van het trouwmeubilair Laat er tüch eemg verband zün tusschen de wachtende luxeauto s vóór de kerk en de coUectezak i n de kerk Intern PsychoAnalytisch congres Van 8 tot en met 11 September wordt te s Gravenhage het zesde Congres der Internationale Psychoanalytische Vereeniging gehouden Er zyn daartoe een 80 tal leden der verschillende afdeelingen de Vereenigde Staten Engeland Duitschland Oostenrijk Hongarije Zwitserland en Nederland bijeengekomen terwijl de vergaderingen zullen worden bijgewoond door een aantal genoodigden waaronder naast enkele buitenlandsche geleerden verscheidene NederI landsche psychiaters en neurologen Talrijke belangwekkende mededeelingen niet alleen van zuiver geneeskundigen inhoud doch ook over ethnologische philologische paedagogische en de psychologen der godsdiensten betreffende vraagstukken vullen het programma Ala hoofdthema voor de besprekingen is aan de orde gesteld de verhouding der psychoanalyse tot de psycheatrie welk onderwerp zal worden ingeleid door dr Bin awanger van KreuzUngen dr Bril van New York en dr Stfirke van den Dolder AJs voorzitter der vergadering zullen afwisselend fungeeren prof FreuiT van Wcencn dr Ferenezi uit Boedapest dr Jones uit Londen dr Abraham van Berlijn dr Brill uit New York dr Van Emden van Den Haag De voorzitter der Zwitserscho afdeeling dr Oberkoize uit Zurich kan niet aanwezig zyn Als secretaris van het comité van voorbereiding en ontvangst van bet congres fungeert dr Van Ophuysen te Den Haag 4Z4e NBD STAATSLOTERIJ 4de Klasse Trekking van 8 Sept 1920 ƒ 5000 No E605 ƒ 2000 No 78 ƒ 1500 No 17644 ƒ 1000 Nos i28S 15242 18032 ƒ 200 No 7688 ƒ 100 Nos 287 3984 5803 5989 6032 12790 17290 Plozen van ƒ 65 160 W 2 142 192 197 224 234 927 853 570 598 637 670 740 780 825 853 854 865 872 915 920 991 1023 1183 1189 1224 1263 1329 1374 1447 1528 1631 1543 1601 1625 1733 1759 1834 1889 1923 1975 2059 2061 2063 2077 2102 2122 2149 2156 2171 2271 2294 2410 2558 2683 2635 2672 2733 2739 2747 2788 2925 2970 2987 2996 3007 3086 3369 3399 3411 3539 3633 3635 3678 3691 3788 3858 4077 4119 4133 4142 4202 4211 4236 4318 4389 4391 4428 4503 4662 4716 4800 4820 5056 5106 5203 5248 5321 5383 5385 5388 5422 5471 6606 5544 5593 6625 5645 5661 5724 5754 5817 5823 5877 6879 6077 6126 6161 6187 6272 6359 6367 6432 6471 6525 6537 6559 6588 6631 6882 6906 6943 7072 7145 7162 7195 7198 7203 7217 7288 731 8 7378 7473 7478 7513 7526 7547 7644 7658 7721 7726 7762 7891 8157 8175 8228 8240 8312 8359 8371 8388 8417 8686 8600 8629 8670 8691 8695 8700 8779 8784 8942 8964 8965 8966 K968 9047 9063 9178 9199 9210 9212 9268 9273 9294 9296 9326 9354 9382 9397 9491 9578 9673 9697 9789 9777 858 864 9904 9905 9987 9974 9976 9994 10202 10243 10341 10364 10367 10386 10401 10451 10547 10601 10676 10688 10725 10950 10953 10995 111Ö7 11267 11397 11403 11510 11527 11777 11793 H815 11885 11960 12065 12072 12143 12203 12212 12355 12363 12412 12418 12451 12653 12642 12702 12786 12789 12873 12902 12906 13051 13063 13161 13170 13176 13178 13220 13376 13499 13789 13842 13891 13945 18948 14036 14184 14196 14243 14358 14402 14420 14461 14475 14553 14561 14591 14612 14675 14780 14824 14848 14876 15004 15010 15039 15051 15084 15091 15122 15190 15232 15321 15341 15342 15373 15384 16387 15393 16419 16464 16494 16524 15596 15657 157 15803 15818 15853 15875 16966 16049 16070 16079 16090 16166 16179 16193 16288 16334 16371 16394 16422 16499 16577 16588 16612 16644 16650 16676 16677 16747 16756 16766 16781 16829 16852 16898 1919 16963 17051 17081 17224 17240 17296 17305 17319 17336 17372 17412 17618 17532 17569 17618 17619 17665 17696 17698 17729 17749 17771 17818 17891 17913 17939 17949 18031 18037 18084 18110 18133 18156 18326 18378 18399 18449 18451 18530 18554 18572 18683 18597 18631 18706 18790 18800 18804 18818 18820 18831 18901 18931 18969 18980 18985 19007 19013 19017 19095 19112 19121 19129 19138 19297 19334 19380 19426 19436 19537 19543 19570 19588 19607 19660 19686 19696 19706 19711 19721 19738 19778 19808 19873 19936 19984 20030 20164 20329 20435 20459 20474 20486 20499 20529 20559 20624 20638 20664 20720 20726 20796 20821 20918 20932 21083 21124 21130 21239 21252 21837 21392 21402 21449 21532 21585 21713 21731 21865 21897 21949 21961 21966 22029 22071 22131 22186 22216 22290 22337 22348 22351 22410 22458 22469 22520 22583 22589 22693 22773 22817 22818 22827 22854 22932 22944 Vorige lyst stond 19081 m z 18081 BINIVKNLANO De Tilburgsche lutrmis De in Tilburg door het gemeentebestuur genomen maatregel n l het verbod om gedurende de kepnisdagen van 2 tot en men 6 September sterken drank te schenken in de vergunningslokaliteiten ia een alleszins goed succes geweest Nog nooit zoo schryft men aan de Tel is drukker en vroolüker van allerlei kermjsvermaken geprofiteerd geworden maar ook nog nooit heeft hier een kermis in zoo n volmaakte orde met niet noemenswaardig drankmisbruik plaats gehad De genomen maatregel kan inderdaad als een weldaad voor geheel Tilburg worden aangemerkt De Suikervoorziening Geen klachten meer Op de vragen van het Tweede Kiimerii l van Ravesteü betreffende het nemen van maatregelen in verband met de schaarschte aan suiker o a te Rottenlam luidt het antwoord van den minister van Landbouw al volgt Het is den minister bekend Mat voor een drietal weken in onderscheidene gemeenten ies lan ls moeilijkheden in zake suikcrvoorziening hebben be staan Deze moeilijkheden waren aan onderscheidene oorzaken toe te schrijven Allereerst hebben geruchten omtrent een voorgenomen prijsverhoüging der tuikcr aanleiding gegeven tot een verhoogde vraag naar suiker door het publiek iezc vermcerdeiMie vraag werd ook in de hand gewerkt door geruchten dat de aanwezige voorraden niet vokloende zouden zyn om m de geregelde behoeften tot den niewen oogst te voorzien Daarby kwam dat te gelijkertijd de Gen trale Suikermaatschappi met meer ggreeI delijk alle vragen om suiker ten volle mwalligde terwijl zich ook enkele gevallen van vasthouden der voorraden en prysopdrij ving van de zijde an den handel voordellen en in grensstreken op frauduleuze wijze Werd uitgevoerd Ook ontstond plaatselijk achterstand in de afievenngen in verband met gebrek aan vervocrmateriaai alsmede door het uitgeput raken van de voorraden van de Friesch Groningsche Beetwortelsuikerfabriek en de Suikerraffinaderij W A Schol ten Wat betreft de moeilijkheden die zich te Rottcixiam voordeden kan nog worden medegedeeld dat deze haar oorzaak vonden in het niet voldoen aan een opdracht der Centrale Suikennaatschappij oor een coöperatieve fabriek tot aflevering te Rotterdam van aldaar opgeslagen en aan be loelde fabriek toebehoorende suiker welke deze fabriek wenschte te bestemmen voor haar gewone verbruikers in de provincie Zeeland De minister heeft dadelijk na de ontvangst der betrokken klacht aan de Centrale Suiker maatschappij opdracht gegewn ten spoedigste voor voldoende levering van suiker in Rotterdam zorg te dragen hierbij bleek dat rec is een schip uit Amsterdam en een uit Breda raet suiker naar Rotterdam onderweg waren De Centraio Suikermaatschappij zegde daarby tevens toe de leveringen te zulten verhoogen ook tot een peil boven het normale verbruik en met name zooveel mogelijk ten volle te zullen voldoen aan alle aanvragen van grossiers en winkeliers aangezien Jutat op deze w jze ten spoedigste de ongerustheid van het publiek over een mogelyk suikertekort zou vertiwijnen Overeenkomstig deze toezegging zUn de beide laatste weken de afleveringen opgpvocni tot 40 000 zak per week Tevens gaf de Centrale SuikermaatschapPÜ aan winkeliers die vergeefs by hun gewonen grossier bestelden gelegenheid bÜ genoemde maatschappij te bestellen welke dan zorg droeg dat de orders rechtstreeks of door middel van andere grossicrfl wer den uitgevoerd Ook gemeenten in grcns Grootvoratin Wladimir van RuHland Z K H de Prins die ree ls uit de be richten van de laatste dagen overtuiird wa an het hopelooze van den toestand zijner in Frankriik verbiiivende halfzuster de Grootvor tin weduwc Wladimir van Rusland heeft thans bericht onbvaniren dat zij t Contrexéville is overleden Overeenkomstig ziin voornemen om daar heen te gaan in de hoop haar wellicht noK m leven aan te treffen is de Prins ook na het ontvangen van het doodsbericht aaar Contrexéville vertroobken Wijlen Grootvorstin weduwe Maria Alexandrma Elisabeth Eleonora hertoirin van MecklenburgtSchwerin werd Jïeboren te Lu Kiglust 14 Mei 1864 en bereikte dus len leeftiKi van 66 iaren Zij huwde 28 Augustus 1874 te St Petersbure onder den naam Maria Paulowna met den inmiddeLs overleden grootvorst Wladimir Alexandrowitch Verscherpte controle op houders van abonnementskaarten Zooals men weet vindt op den laten en l5en der maand aan de spoorstations controle der abonnementskaarten plaats en alle houders dier kaarten moeten op die data b j het reizend publiek als kükdagen bekend hun abonnementskaart toonen Maar buitendien wordt ook wel op willekeurig gekozen dagen gecontroleerd en naar de Tel ter oore kwam moet in Amsterdam aan het Centraal Station juist die controle hebben aangetoond dat er op groote schaal geknoeid werd Tal van personen wilden de controle passeeren met het gebruikelijk woord abonné trachtend het gemis aan een behoorlyk reisbiljet goed te maken Naar het blad verneemt zal aan het Cen traalStation aldaar voorloopig door houders van abonnementskaarten niet meer volstaan kunnen worden met het toonen dier kaarten op bovengenoemde data doch zal men dagelijks by het passeeren der controle de abonnementskaart moeten toonen Staa alolerii iBJiJkens het plan der 425ste Nederlandsche Staatsloterij liggen van de loten do nummers der 10500 loten die voor alle klassen worden uitgegeven tusschen no 1 en 12500 en worden de nummers 12501 tot en met 23000 van klaase tot klasse uitgegeven GEMENGDE BERICHTEN Als dat niet trekt De heer Van Spengler commandant van de Voorburgsche burgerwacht schryft in het Voorburgsche Nieuws en Advertentieblad De steun en belangstelling die ik bij het nemen der voorbereidende maatregelen mocht ondervinden voor door de Burgerwacht te houtlen wedstrijden is zoo gering dat ik heb moeten besluiten geen schietwetlstryden te houden Als historisch werd mij verteld dat het bestuur eener te Voorburg bestaande vereeniging ook steeds een gering aantal leden op de uitgeschreven vergadering zag komen Ten einde raad besloot het bestuur nu in de vergadering als lokmiddel voor getrouwe opkomst een gerookte paling te verloten De uitkomst was schitterend by de tweede vergadering waren ruim zestig leden aanwezig Zou ik in het vervolg om bij de leden de belangstelling voor de Burgerwacht aan te wakeren ook mijn toevlucht tot een gerookte paling moeten nemen AardrfUpeimeel in het Wittebmwd Duurder brood mindere kwaliteitl In aansluiting aan htütgeen dezer daeen rte is ib gemeld over de plannen van minister van IJhselstein om wederom aardappelmeel Ie bezigen bij de bereidine van witebrood deelt de Tel thans mode dat deze plannen op t punt staan werkelijkheid te worden Het aardapoclmeel zal met aan de balikeriien ter vcrmenginjf gegeven worden doch van de aardaooelmeelfabneken dadeUik gedirigeerd worden naar ile meelfabrikanten aan welke laatsten reeds bericht is gezonden dat partijeai aardappelmeel aan hunne fabriek zullen worden afirczonden Wil voorzien zoo schrijft men uit vakkringen aan hot blad dat de minister het door hem met de bijmenging van het aardttpi elrpeel beoogde doe n l voorkomiiMr van prtisverhoo rin ten eenenmale niet bereiken zal iEer sten moet de broodprijs omhoog door de reeds tan kracht geworden bloemprÜBverhooging met f 3 per 10 Kilo maar bovendien betrekken de bakkers reeds vriie tiloem die f 6 per 100 kilo duurder ig noe afgezien van de Amerikaanache natentbloem die de volgende week geleverd mair worden en welke f 8 k f 10 duurder ja dan de bakkers tot nu toe voor hun bloem betalen moeaten De broodorijsverhoogjng tegenhouden kan de minister dus toch niet tiet eenige dat kU met de aardannelmeelbijmenging bereiken zal is dat de kwaliteit van een groot deel van het te produceeren witbrwod achteruitgaat terwijl het voor t leekenpubliek te eenemnale onmogelijk is te constateeren of het door hen Bond van Arbeiders woningbouw vereenigingen in Nederland Onder voorzitterschap van den heer R K van Staal gemeenteraadslid te Rotterdam hield het hoofdbestuur van bovengenoemden bond Zaterdag 4 Sept j l een vergadering in café l Europe te Amsterdam waarin werd besproken den stand van zaken waarin de volkswoningbouw zich op het oogenblik bevindt en de middelen welke Kunnen leiden tot bevordering en verbetering Behandeld werd een uitvoerig rapport van het dagelyks bestuur over een adviesbureau annex bouw en inkoopbureau Na langdunge bespreking en ernstige discussie werd m beginsel besloten tot het oprichten van deze bureaux over te gaan Het dagel bestuur werd gemachtigd d organisatie hiervan in alle onderdeden te regelen en de volgende hoofdbestuursvergadering ter beslissing voor te leggep Het dag bestuur bracht tevens rapport r i gehouden studiereis in Uu tschland en besloten werd nog deze maand 2 vergaderingen te beleggen waar a1 P te ï Je heeren Dr Wagner Stadtbaurat Berlijn Schonenberg en Hanke exIeider van den Duitschen Bouwarbeidersbond thans een der leidende figuren der eerste Bouwhut in Duitschland Dr De melkprüs Het daxeUikseb bestuur Tan den Bood van Melkveehouders in de Provincie ZuidHoUand en de melkcomcnistie van den L T B in Z H hebben in de Haajr veiwaderd ter besprekinjr van de gedurende dexen winter te stellen mellivrijs Besloten werd op de a s vergadering van den Bond de leden te adviseeren de meUcnriie op 19 cent te brengen waardoor de melk zonder bijslag van het Zuivelkantoor of reveerina in de drie groote steden zeer goed voor 25 cent per liter verkocht kaa worden De melk is dua IMi ceait per liter duurder das de vorige wintercampaime Een duur uitstapje Een eerzame Leidsche familie maakte een vacantiereia naar Valkenburg en verbond daaraan een uitstapje naar Aken Daar viel de aandacht van moeder de vrouw Zelf zakenmensch bü een wandeling langs de winkel etalages op n drietal mooie beeldjes vogels voorstellend van Turijnsch porselein Na van den winkelhouder de verzekering te hebben gekregen dat zij er aan den grenzen geen last mee kon krügen omdat luxe voorwerpen vrij mochten worden meegenomen werd de koop gesloten voor 1220 mark Aan de grens werd het gezelschap echter door de douanen aangehouden de beeldjes die de heeren blijkbaar mooi vonden werden in beBlag geao BUB6BKLUKR VTAIVD VLIST ONDERTROUWÏ J Mostert en M Kwakemaak OVERLKDEN Comelis de Jong 16 Jaar TEiÏGRAFisCH w¥ERBERlCHT Verwachting tot den volgendvn dag Zwakke wind meeit uit xuideltjke richting nevelig tot half bewolkt weinig of I geen regen iets wAnncr MARKTBKRICIITKN KUWST KAASMABKT Woeftlen 8 Sentember 1920 Aauwoer 216 partijen Prils Goudsche Kaas Ie srt ƒ 88 87 Ze art f 0t 2 Ie srt met Rijkamerk f 8 e9 Handel vlu SebcnUng Haageehe Kimatkriag De Prins van Thum en Taxis heeft een aehanking gedaan aan da vereeniging Haagsehe Kunstkring VT le in dat wer lciiieel t biwpfitiiren en itat hü overtuiifd lü jdal de Van bevoeirde lii schijnt men de veraekerin noo H r te vinden dat zoowel de Britsche alH de Fransche oolitiek den schiin vermeden heeft van druk uit te oefenen on de AmeriköanHche rcireerinir Als de Vereeniinie Staten tot den volkenbond toetreden zullen lii dit doen uit eitren vrijen wil Wii weten met of c Amerikiaijpn om di laatste ook eens hartelijk h bben irelaohfn Uit Italië weinijr nieuws Over de aaixlbevinx Eie de Buitenlandse he benchtrui De bezettirwr der fabrieken iuurt stee lK voort en met de mptaalbewerk r i hebben de so cialistiwhe partiibeHturen eenairoziiuiheKl betuijTd Het rejreennesvoorHtel om arbi traireconmiiAsteK in te stellen was niüt n Br den un der betrokkenen Meda de ministor van financiën nioU nu den werkjrever voor de loonen te verhootren altt er venbruikscoöperatiee ten behoeve der aibenlerH 2i in inReoteld Die verhooeinir zou 10 tot 20 procent der loonen bedraa en De patroons beraden zich noir BiJ jfebrokc aan rondstoffen en technisch Derw net l is elke rationeelc productie uitiresloton Naar verluidt hebben de miinwerkersxedelecectxjen officieus de Entrelsche rejreerinjT frepolst ever de mogelijkheid van twee onpartijdiire arbitraEe hoven in Ic tellen waarvan het eene zich bcziirhouden sou met het loonvraairfituk het andere met de kwestie van de pnisverminderlnsr der steenkool De refreeriiyr ontkent iets te weten van stappen in deze nchtink door de arbeidersjTOdelefifeerden redaan maar van Keomehebbende rlide wordt verklaard dat de reijcerintc wel bereid is de looneischen der münwerkem aan een onpartiidiir scheidairerech te ondemvertwn doch er niet in za toestemmen de kwestie van den iteetikolenorMa aan een ander tribunaal voor te leiriren dan aan het Lajrerhuis De reireerinkr bUift haar standpunt handhaven dat over dex IcweBtie in vettmnd met haar politiek kmralrter slechts een besllssinr eenomen Wn worden door het narlement of door het kabinet In zekere krinsren wordt het denkbeeld teoPBfrid dat een uitwen met deze moeiUtkheid ftevonden Van worden door de be oemin van een commiasie die de e zaak onderaoeken ïou doch slechts een adrsrisee remi karakter zou hebben BtjrncNLANtwcH NroÏT vrs OUITSCHLAND AlRemeene arbetdudienslplicht Tot verbetering van den nootltoeatand van het rük en ter nakommi van de economische V redes voorwaarden wordt door het ryltsministerie van arbeid een wetsontwerp tot invoering van een alpemeeneri arbeidsdienstplicht in het Duitache rijk vooibereid KNGELAND Het vakvereeniKingsconKres Het vakvereenifringscünpreH zette fisteren zijn vergwiering voort duch bewaarde weer een volledig stilzwijgen over de grunto kwestie van den dag de mynwerkerastaking en bepaalde zich tot minder bclangr jke zaken zooals de weigering der BritHche regeering om de Russische vakveroenigingadelegatie in KngelamI toe te laten Dit wekte de woede op van Williams den se cretaria der transportaibeiders die vroeg dat de raad van actie de regeering zou nopen de delegatie toe te laten Het congres weigerde evenwel de zaak tragisch op l vatten Het congres nam met algemeene etemmen een motie aan van het Lagerhuistid Clynes ten gunste eener heffing van oorlogsvermogens en kapitaal Een nieuwe ambassadeur te Panjs De Times meldt dat er alle reden is om aan te nemen dat lord Hardingc die nu permanent secretariïi ih van het nïiniaterie van buitenlandsche zaken benoemd zai worden tot Britsch ambasBadeur te Parijs in de plaats van lord Derby BILGIK Waar het Fmnsoh BeliriBcb verbond toe dienen moet De Bruaselache Standaard schriift Een zeer invloedrijk iandjrenoot die dikwtils met onze mmist neele kriniren in eer nauwe oanrakme komt drukte hetvermoeden uit dat er bd het z Kran schiBeljrisch aocoord ook sprake geweest wasvan het zenden van Fransche troepen naai B lKie voor het geval van binnenlandscheonlu tenI Welke onlusten bedoeld ziin moet met nader worden gevraawi In de bureelen waar men van den V O S opstand van 15 Aug heeft gedroomd en debevelen gegeven voor het belacheliik militair vertoon dat we in verband daarmeehetoben zien maken ziet men voortdurendhet Bpook van activistische StaatsaanslaHen Mafoor Ma e noemde het zijn nacht merrie en hü is niet de eenige hoeder onjser veilirheid die Uidt aun de ziekte derveri eaWlnir V Wij kunnen niet aannemen dat minister iDelacroix aoo n Pransch protector zou aanvaarden maar wii achten het niet onnw gtflijk dat Frankrijk zoo n hulp heeft aan eboden en dat men er in zekere Brusseïsche kringen aanleiding toe gegeven heeft Beze moffeliikheid alleen bewust hoe notfdoakelilk het ifl dat er ioor dp Kamer volledijre klaarheid u ordt g n pnnl over hetxe n er tuaachen Parijs en Brussel werd of wordt bedisseld De Volkenbond De Daily Telegraph wüst op het belangwekkende diplomatieke programma van den het onderwerp behandelen den Volkswoningbouw en de heer J Cr ê r Welke plichten neemt de hLÏ iarbeider op zich in een gesocialu Ix V w hpdriif De vergaderingen f rden te Amsterdam gehouden en alle beu Xbbenden en belangstellenden zullen I Sw uitganood igd deze bü te wonen Een Poort anecdote Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan n het bekende Amsterdamsche restaurant Tpnnrt van Cleve ia een gedenkboek verS door den heer de Balbian Vester iwrin ook o m de volgende anecdote Tii het eerste bezoek van den Duitschen toiler in 1892 was het Paleis op den Dam vol logeergasten ongerekend de yelen uit het keizerlyk gevolg die elders in de stad Jrtren ingekwartierd Maar by de groote di rs ten Hove was de drukte ontzaglijk Etehalve de hoofdtafel waaraan H M de Koningin Regentes als Gastvrouw aanzat met den keizer en de keizerin en de allerhoogste personages waren er een maargdiaiks en nog verschillende andere tafels In overleg met de Duitsche hofhouding wa n allen naar hun rang geplaatst Dat Itostte veel hoofdbrekens Zoo gebeurde het dut volgens de regelen van de étiquette een hooge hofdignitaris geheel alleen in een afzonderlyk vertrek moest dineeren buiten de gewone bediening bewaakt door les lakeien Üeze was wat wij zouden noemen de kanselier van de ridderorden een echte excellentie uit het grafelijke geslacht Schwerin Toen het eerste groote feestmaal in vollen gang was ontmoette de Nederlandachè intendant op een rondgang zijn Duitschen collega Deze betuigde zijn ingenomenhei I met de geheele regeling maar hy kon toch niet verhelen dat er ééne vergissing moest lijn gebeurd Excellenz von Schwerin batte leider nichts bekommen In zijn vertrek was gedekt noch gereaerveenl zowlat de graaf het Paleis had verlaten Nu heel erg was het niet want deze excellentie was een zeer liebenswürdiger Herr en hij zou er zeker geen gewag van maken Maar de Nederlandsche intendant vond het vrééselyk en hij kon zich na de strenge orders ook het geval niet verklaren Te samen gingen zij naar de keukens De chef van de brigade koks toonde zich zeer verbaasd Wel neen er was niets verzuimd Die meneer alleen werd extra goed verzorgd en het bleek dat hü heel tevreden was Hij had eerst veel champagne gehad en daarop had hy bier laten komen Nog was de chef kok aan het uitleggen toen er werd geroepen Meer bier voor 327 Nu daar hoort u het iclf zei de kok Toen de intendant hot nummer veinam ging hem n licht op Een enkele blik op een lijst maakte alles duidelijk Het vertrek van den graaf van Schwerin droeg een zeer laag nummer en men had zich vergist door alleen op den naam te letten by No 327 stond Kamenlienei des Herrn von Schwerin De beide heeren gingen daarop eena kijken De wandeling was ver en zy moesten hoog klimmen In een kleine kamer stonden lea lakeien met kuitebeenen kaaisrecht tegen de wanden gedrukt Achter een rijk beladen tafel zat een man die onmiskenbaar erg de hoogte had Hy had eerst veel Sekt edronken en nu was hy weer tot het geliefde bier teruggekeerd jLum Wohlsein riep hy en hy ging voort met zyn lofspraak op dit land van overvloed Ein Land wo Milch und Honig fliesst Ein vorzügliches Und zum Donnerwetter Hier mocht ich bleiben mein I eben lang Prosit Op dat oogenblik verscheen de graaf zelf E n de deur en toen hij de vertooning zag begon hy onbedaarlijk te lachen De kamerdienaar herkende zijn meester en hy ontnuchterde een beetje Hy poogde op te fltaan maar de graaf sprak hem vriendelijk toe en steeds lachende gaf hy orders om ien man goed te verzorgen en naar bed te brengen zoodat hy zyn roes kon uitslapen Hijzelf had zich kostelijk geamuseerd Begrijpende dat er iets m de war was geraakt van harte bly dat hy aldus van de vervelende officieele etery was ontslagen was hy stilletjes het Paleis uitgegaan en nadat hij nog wat had rondgewandeld was hy op raad an een deskundigen voorbijganger terecht gekomen in een restaurant Die Port van Cleve geheeten Daar had hy overheerlijk gegeten o a een biefstuk die hij zyn heele leven niet meer vergeten zou RECHTZAKEN Dr Stoel Voor het Hof te Amsterdam diende gisteren in hooger beroep de zaak tesren den Hilversumschen arts dr Stoel beschuldigd van abortus provocatua die door de Amsterdamsche Rechtbank was vriJKesproken De eiach van he tO M was d stiids en jaar gevangenisstraf iNa het uitbrengen van het rapport door den deskundige prof Kouwer eischte de advocaat generaal mr Brantjes tegen bekl een gevangenisstraf voor den tiiü wan twee jaar met ontzetting uut zim beroep van geneesheer Mr Alb Gompertz die bekl verdedigiie nieitte vrijspraak Ults raak 21 Sept nber a s Gisteren is voor de Amhemsche rechtbank behandeld de zaak tegen A T gewezen bedrüfsieider van de R K Coóp Verbruikawereeniging van ons voor ons indertijd lid van den Amhemachen gemeenteraad terzake van verschillende frauduleuze handelingen gepleegd vóór en tijdens het faillissement van deze vereeniiring Beklaagde was belast met Het toezicht op den aanwezigen goederenvoorraad van Wen faillieten boedel Hü verkocht een Toot aantal artikelen ten ei flren bate eigende zich een hoeveelheid koffie en thee toe en atak van een gemde vorderine van V O V O groot f 860 ƒ 300 in den zak Voorts maakte hü gebruik van een vaische schuldbekentenia Beid had n l in blanco door het bestuur eeteekende formulieren een daarvan vulde hij in ten name van V O V O met een bedrag van f 2000 alsof de vereenigiar hem dit bedrag schuldig was Het valsche stuk str kte tot zekerheki van een schuW van bekl zelf Ter verkröaan r van e n derde hyiwtheek op het gebouw der vereeniging heeft bekl overgelegd het ijittreksel van de notulen y n een ledenreriradering welke nimmer Xeboudeo is en waarin het bestuur vol