Goudsche Courant, donderdag 9 september 1920

I Ook na lichte gevallen vaiTSlFHJENZA of GRIEP laat de eatluiHB wtils nojf feiuimen tod te wenschen ovei GEBRUIKT DAN Dr NANNING s KJNADKÜPPEL deze biengcn de maag spoedig weei in oide Alom vei ki gffbaar a ƒ 1 J0 pei flacon Men lette op den naam l i H NANNINtr buiten op de loode doos 1990 Dr H NANNING s Pharm Chem Fabriek DiSN HAAG 1 dj Mo 14413 SOED UITGEVOEID DIUXWEIII levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA o Mei het aannemen van UKI kW ERKEN in elke fj ewenschle iiilvoeiinK belast zich Ie H A A h T B fe t H I dt heei J SCHEER I Nierziekte albuinuzie b aasziekt ziekte dei urinewegen aambeien ontat puDJ zwakte onwillekeurige urine louziDg op eiken leeftnd gfeheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie inz Volkomen en snelle genezing pel brief door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN vei ichillend voor elke ziekte Men viage brochure No 86 met bewyzen aan ba den Heer SNABIIIP rooteMarkt 7 Rotterdam met naywkeuiige um achieving der ziekte 4867 15 WADDINXVEBN Ad eitentièn en abonnementen or dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOMBoekhandel Waddinxveen N V DE TIJDGEEST Trfhhlng van SOOmiinmcntenovtrstuii van Notaris A 6 MUUE Woeacdag 8 SeptcmiMr MN l nji van I 18769 X 6731 7372 15035 18732 I igO 60 8 10725 10823 IWlf 1 378 frilxat vui I 90 lg n geU SKI 2I 5 14111182821 IIK 2 £ S 6 11119 14223 84 im 4J 2304 4620 34 9146 36 S S J 6 2423 3 4 § 11 BIKW 331 97 4801 70 80 79 71 1Ö12Ï 2 7 1228Ti Sl iSi S JJ 101235514507 70182 7354 41 12481 42 42 ITO S 1 20 S2 14053 43 IK g29 4 7402 57 83 87 J0mJ4 S S S 2 1253614720 5 77 Ï S S J5 i 3 10784116 I 3078 510 7506 Ultól 12608 84 SU il II IJ 211482216673 ilA li 31 9ü 38 5216902 HIll ïï S f 12703 149 C 17M0 tt lii 5 12806 75 12 5 ïS J J12 S 150201719 V 2 SS w 68 15162 17226 IJÜO 2 34 3 3509 43 47 12919 89 81 51 3 1 V t lts S 20 75 25 J lam M10 1310015611 73 X 802010650 53 3617868 7 O 6 10715 71 Jm7714 1 813310651 13234 15716 37 W g SS W il i l s H f S Sg 2111410 78 16120 18324 21 90 S J I3 36 34 184JII20 I2 sJ S S 1 13850 6618520 ÏES iJ S S 21 67 72 47 M i 97 36 96 13gj 7 SI 22 S 63117 15 45 96 88 s het wwu T vpoeg bü haeoeh Jal sprak ly baast onhoorbaar Een minuut lan hoonde men niets in de stille kamer toen bewogen ztjn lippen Getrouwdl met hemt O Lucille Lu crtle Nu ben Je voor atiUd voor mti ver lorenl Uarie Vemer pente de lippen opeen en sprak geon woord Zi had den slag to e bracht en wachtte wat het genrolg lou xün l ans keek ziJ op bem neer HU bieid de magere handen voor het gmicht en de tranen vloeiden er langs want hü wa loo zwak als een kind Toch waa lü genoeg verpleegster n te weten dat de slag niet doodeHjk waa Nog had sü het spel in ban denl HOOn 8TUK XXX VUf en twintig dutaend pondi Het was een groote som zelfa voor iemand zoo rUk als de markfezin van Morlel Hoe kon hü er haar om vragen Welk voorwendsel kon hU be lenken Htj had al vier duncad pond gekregen voorgenrende rekeningen t moe ten beulen het tou gemakkaliJh s n nog een paar ihiizend te krUgen maar vtlf en twintig ilaiiendi Toen Herie orer de vraag tat na te denken laat op den avond waarop Sfnclatr ztJn eiBch gesteU had wenl zün geakht hoe langer hoe bleeker Geen markies van Merle HU was een nameloos iemand de onwettige zoon en de ware marines was Harry Hemel Wordt veiwolgd 6 3703 16 99 1400 3839 ACMUIDA O Sept S uui van Holk Rem Kerk Uiwg Ds h 1 aedeeling te mogen ontvMgeu vu verg ii ringen concerten ven keH h den eu om deie in onze ngeodn te veimeUu ElMtriKhe DnikkerU BWNKMAK OON OOOOA DVMTINTHN Heden overleed tot onje diepe dl Oef heid na een kortstondig Uiden niijn geliefde Vrouw Moedei Behuwden Grootmoedei mejuffiouw HENOIIIKil TIIEODOIIJI DE VOS EcMoMMta nil tm Hitr A HOFMAN in den oudcidom van 50 laai A HOFMAN Ph VERBIEST J VERBrEST HOmAN i en klndeien A HOFMAN J HOFMAN H HOFMAN en Verloofde b HOFMAN Gouda 7 Sept 1920 Dl Leidstraat 1 T hbur ngab Bem Zit on Slaapkamer Electi lach licht Nette stand Bi No 4877 Bui GOUDSCHE COURANT Markt 31 8 Gelcl m ten allen tude verkruKbaar op ge makkeluke lietahnitsvooi waarden enbilluke lante 4 BK 12 Inlichtingen verkrtjgbaai bu N PËRDIJK I indulsti 29 Gouda Maatknippen üi ondig ohdori Icht in het Knippenen Naaien van Onder en bovenkleeding Mantel Mantclcostumes etclassen in Nuttige en Frajiie Handwerken KantkloHHen Brandschilde ran Houtsneden Aanbevelend Z Mej M TIE8EMA Fluweelenslngel 14 Aanmelding van nieuwe leerlingen tot 1 Oct TE GOUDA De LE SSEN aan deze school vangen aan op 48HI 16 Donderdag 9 September a a 1 avonds half zeven DONDERDAG en VRIJDAG eo kkli VRIJDAG levende BOT P G SCHARLEMAN iSM JA NIEUWE MARKT 28 HFNT II BEN ROOKBKT Kuopt ilan onze gruote NAPOLEON eo V reniet kwartiii voor alecbta 7 centi h Rr lunüincik TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 Miutolkoepjisü TrouwBiiüJ i M fde Salon en HuiskajiMrniou t l l n Hls 1s cla Stoelen Utmakti I feU l kcnhouton Buffetten Boelcankft tLi Oliibfauteuila Ziiden plucheAnifiUMeiiuntea UerameublementenKar ikmatruHsen Wollen en SnttinlLkrii bttoomatrasaen ena enz 1 SPOIKOOPJESII 26 Hl Sll ADHKS VIOOB JONGEHII Mfcr lUIWd IJKHFLANNBN SIl SmtTMIitoniii flut ftSrtiWjiliiJ OITERDAM Telefoon 12800 ANTON COOPS DROniSr WUDSTRAAT 20 BerlOSe mlililel t gin honiltnzlalito Cesarine wit iiiiiidd i Mrhondn Xdveitenlien en alionnenienten op dil blad warden aangenomen voor iIeikanwaud Dorp door A BOOM Berkenwoude ï6oi Bei kenwoude Achlerbroek door J NOOMEN Belerwhe StolmUk 4 S78 A C ClISIill il AssoraotJên Tstoioon No 1 Levensverzekering Pensioenverzekering Qelden beschikbaar voor HYPOmiiKliN en VOORSCHOTTHN Ambtenaren apeciale voorwaarden Bu Bchrifteltjke aanvrage poitz unr antwooiil Zuider redietbank Mauritawetf 3 Holterdam 5085 10 B E L A N G R I J K G eft zoo VBOEGIIJDK MOGELIJK Uw Naj wi en Wintel goedel en om te STOOM EN ol te V ERVEN door de gioote Najaaisdrukte is t onmogeluk jioo vlug af te leveien als wij gewoon zyn de goedden worden behandeld in de volgoide wan In wij 7e ont vangen alleen spoedbeHlellingen gaan voot Wij stoomen en verven o a alle Dames Heerenen Kinderkleeding Mantels Ovflrjasnen Mantel ostuums Winterjassen Koiiken Blouses Colltert ostnums Wollen en Katoenen Deiceus Pelsjasseiien Pelsmantels Bontwerken enz enz Rouwgoederen binnen 24 uur gereed DE PELIKAAN STOOM VKRVfeRU en CHEMISCHh WASSCHERIJ 1182 100 GOUDA Telefoon kantooi en fabriek No 196 Winkel Markt 41 Winkel Tel No Z5 i Voor lijdenden ilie verzwakt zun duüi kouitstn lv liu iiilhui u spaansche ki P ol jtigylukc iiitiermdoeDtle ziekten i lie SaiiKUiiiUHt Int nti I l I kt rl it i de V nsop t Hepslellenden viioi wie het er op aan komt ile erIort ii kimiten ijoedip te liennLrfn wiet etlu8t moet worden opgpwekt tic aan dieptn tn veikwikktndeo slaap hehoeftt hrljt ïo middel dat u fmel en zeker doHiuan Iietpt is le tixuinoHe □ ffevallen van zenuwz vakt voiial Od k influenza typhojde en Jei dijki tndermnnende tiankliedfö schrijf ik wt ih Ie Sanguinusc voor In en enkel ee al bfeef zij zonder uitwerkiof Kaeltert Brusflel I i Pul Demade Van de Sanguinofao t eho ft gü ge n likvurttliiJittjeH t Kf Tw emdai pet dag een eetlepel is voldotnde PriJs per ffesch met gebruIk MiamvijzmK j l 6 iJ ƒ 11 12 tl ƒ 21 Bu alle Apothekers en goede Drogmttn 4124 U Arrow PUNT 300RDEN Voflini gbaar ölj uw j fnitHtt Itnrtnclar t lm MA BiaCH AmtfrUim 1 Sl WAnn U VOOK NAMAAK VAN DAM oI e Riemeretraat Zc 4 Utn naair i € Rheumatiek en Jicht genezen KOKO een lutvcre heldere en nict vette vloeJitof bevordert dco haargroei vmtt rkt klieren en haarwortcb voorkomt htl splwlen en uitvallen Hoofdzcer en rnos verdwijnen nadat men KOKO een M r makn heeft ecbruikt men sprenkelt eenvou I Ai KOKO op het haar dan wrijft men het ucht In oederwaarficht richllnf en borstelt Hink Verwaarloos nooit Uw Haarl Q Wb tellen ccn Jwaic i f onmogelijke cUchcn aan jTKOKO maar wij iej fiin en houden vol dal geen U ndcr preparaat KUKO ils een zuiver geacctmiadel U M t ♦ Haar kan cvcmren JT Lel op onderstaan I Hmddsmcik voorkomende op y elke fle h KOKO wurdt nooit loi tdodcr verie f tlde bullen verpakking m t HaudeUmerk verkocht I PeU 1l kltlM t20mMd n 3 90flro toriaMh i KOKO Shampou Po der f 0 18 per pakje Na twintiK jaar an üouitsprekelgk lyden lieb ik muzelf genezen Sindsdien heb ik het als myn levenstaak beschouwd te tiach ten oük anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moe teil lijden maar ik ken ook de vreugde van tL rugkeer tot ge zondheid en kracht Ik heb mijzelf gene zen maai ook dui zenden anderea Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van Iietlen die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebi uikt en ten slot te dooi Gloria Tonic zyn genezen Zy z n nu weder gezond en atërk en zy vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het my gelukt dit geneesmiddel samen te telkn voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneesHjke gevallen zal Hn doo i waarHchtJnlijk met voldoende zijn om U al geheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos blaken dat m jne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrUgbaar in doo zen ƒ 250 Te GOUDA b j ANTON COOPS WÜdstraat 29 en verder by de voornaamste Drogisten l pHz i3Nec 3Hac==3iHC==3MK==aH VerkruKbaar te Gouda bu ANTON COOPS Wildstraat en te Sfihoonhoven bu A N VAN ZËSSBN Vraajft eveneens de GLORIALAXEERPILLEN k f 0 75 per doos Waar niet verkrijgbaar volgt toezendingna ontvangst van postwisael plus ƒ O 20 voor porto door John A Suitb N Z Voorburfw Amaterdun 9071 4 $ 59e JaaröfaDg Donderdag 9 September 1920 GOMCHE GOllRAW v ooxQ o cLd SL XX Oa curatrelc © VERSC HUNT DA EL IJ KS BEHALVE BON EN FBBHTDAGEN INGEZONDEN MBDEDEELINGgN I Op de voorpagina bü hoogar Gewone advertenUin o ingeaoadan madadaaUngen bg eontraet lot leer geradu ceerdaa prlji Groote lettara en randen worden berekend naar plaatlruimte AdvnrtentlMn kunnen worden Ingeioadan door tuiflobaakoaMt van oliede Boakhmn dalaren Advertentiebureauz ea onae Agaatafi regel ƒ IN elke ragel mMr tQM ABONNËMbNTiPRUSt per kwnrteil ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondegablsd per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent o eral waar de bezorifmK per lo iper Keechiedt franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagfiblad ƒ S40 Abonnementen worden dagel ka aangenomen aan ona Bureau Markt 31 UOlll bij onze agenten len boekhandel en de poatkantoren ADVBRTENTIIiPBUS Lit Gouda en omstreken bchooietide tot don beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 6 regele ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 80 Adver enti n van publieke vormakeiykheden 15 cent per reget Advertentiën in het 7aiMrdagnummer 20 t btjBlag op den prrfs Bureau M A RKT BI OU D A A4linlnUtr tlc Telef Intorc 82 Redsctlc TMef Into e 545 met ü vrue voeten t stelkn lot noe tot bkef het lersche uitvoerend btwind staan op met invriiheulstelhnir daai amh rt zoo atö htt zegt ziin besttmi nutteloos h Doch aaneex en lord l5ien h Greenwood en de neraal Macready ZK thans te Londen bevinden ts het met nmogeUik dat er iets van een confereil le zal komen het geen zou kunnen b6t kenen dat de wtt op het herstel van de orde in lerlaml zal woixlen ingetrokken en aan Ierland een aanbod wordt eedaan tot zelfbestuur vol gcns de beginselen bfipleit in de loneste lersche vredesconferentie Ook V as een bericht de wereld ineezon den lat Lloyd Goorge op verzoek van den burgemeester van Nei York aaneeboden heeft len burgomeesbii in vriiheid te rtel len wanneei de SiiA Nemers zich niet meer schuldig zountcn fiaken aan 2 oal8 wu gisteren eeds meldden heeft Polen haar verwikkelingen met Lithauen den Volkenboiwi ter af oenine aaneeboden die hiermee ziio eersts werk van werkelijk yiang 2ÖU kijigen Hi ziet er dan ook ee ducht tegenop en noemt het eeschil niet al leen zeer ingewikkeld maai zelft twU felachtig of t eschl wel door bemidde Img va den bood kftn wonl n ownlMt jvaiTll Lithflueh ta eeotf lid van dien bond en Züu dufa wel eens niet jfeneieti itunaen zun eemee arbitraee te aduvaartlen hedert Polen een beroep op den volkenbond heeft eedaan bestaat er bu beidelanden de wensch om tot een vredelievenUe oplos injï te komen door onderhandelmgen Mochten deze onderhandelineen misJukken dan is het moueUlk dat de kwestieaan Ie eerstvoieende vereaderum van denraad van den volkenbond zal worden voorgele d M a w gaan jullie eens met eikaarplaten en draait dat op heelemaal metslilt kom dan noe maar eens terue dan zullen wu wel eens zien of misschien Po len beleeft zoo weime plezier van haar lul maatschap zu heeft nu aan alle verbonden regteringen een nadere uiteenzetting ee geven Lithauen dat ook eeen nutteloos bloe i wil vereieten heeft intusschon de Poolsche rejieer ne doen weten dat de dutoiiteiten te Kowno de afbakeninesUin 1 t door den Opperoten Raa I op 8 Dteem bcr I eetrokken volstrekt niet erkennen en dut zu het bezit ooeibchen van eebieden die hun wenlen toeeewezcn bu het met de öovjet icgeenne eesloten verdrae Ook heet het dat de Lithauers besloten hebben haar aanhpraken oP Soewalkt te laten vallen Gezien de hevim drane naar vrede in Polen is dit als het bovenstaande tenminste juist h wd een teeken t n eoede Van 1 ranse he zyde wordt al hot moee I Uike eedaan om het barsten van den bom t voorkomen Men houdt ni t op in de bladen 6i op te w zen dat overeenstem n me tuaschen Polen en Lithauen noodie Is V le Lithaueis zien gelukkur in dat het Poolsche element bii hen de bescha Mng veitegenwoordiet en dat overeen stemmine in het helane van hen bei den IS zeggen de biaiden OppersSilcziers zullen zich met ontzet tine afvragen at het onbeitchaafde ele ment in Lithauen don wel is li doen an dere ondervindineen van Poolsche Kulttir op Het terrorisme gaat daar nog op zeer fatale wüze voort De Polen hebben blilk baai begrepen dat hun optreden nu iuist eeen reclame voor een gunstie referen dum IS en hebhen nu voleena een bericht uit Soldat kort en troe l van de bevolking geëischt dat zu nu onmidilelllik tusschen Polen of Duitschland zullen kiezen Duit schers he hieraan met voldoen zullen uit eowezen worden Volgens de bepalingen van het vreiles ver lrae aou de bevolking twee jaar tud Relaten moeten wortlen voordat zij een van beide natnonalitelten kleat De Duttsche regeering komt qu met een ander wapen aandragen en eeeft in een nieuwe nota aan de vredesconferentie t e kennen dat het voldoen aan de aange gane veiptichtiBgen tot het leveren van ko len onmogelijk wondt wanneer de kolen productie die haar mdertlld tydAna de onderhandelingen te Spa ter beaehiiaikinx stond vvrmimlerd werd Deze beperkende bepaling doet zich thans door den emsti gen toestanid in Opper Sil ilS gelden de kolenproductie is onrustbarend achteruitgegaan en ulfc Opper Silezië worden slechts uiterst onbeJaneryke koleflhocveelheden naar Duitschland eeteverd Door de bepa hngen van het vrodeaverdrae is de Ehiitsche regeering niet in staat tegen de vermin derde kojenleverine van Opper ilezlë doel treffende maatregelen te nemen u richt derhalve bot d verbonden re geenneen noemaals het drineend verzoek onmiddtlUlk de in de Duitsche nota s van IQ Aue en 26 Aug gevraagde maatrexe len t nemen Voleens eisteren ont van en teleerafis e berichten moet de intergeal lieerde commissie het kolenvervoer uit Ooper iilezie eeheel belet hebben Zooals de Duitsche deleeatie te Spa reeds verklaar de en de conferentie aldaar ook nadrukke luk erkende ib het ten uitvoer legeen der kolenovereenkomat van 14 Juni 1020 af hankehik van een voldoende voorzienme van Ihiitschland met kolen uit Opper Si lezie Het wordt lus in het eieen belane der RCftlli ei len tusachpenbeide te kom n Ook in iBJecho Slowakde ie Polen plot helmi weer de boeman eeworden Voleens een bericht van ie Leipzieer Neueste Nach richten loopen er n 1 m parlementaire krin gen te Praae alanneerende berichten ovm nieuwe oorlogstoebereidselen i a de Polen tegen TajechoSlowokije In het gabtH ran Teschen maken de Polen reed loopirravaii Poolsche politieke krineen hijnon van moenme dat de vasteestekle eren in hat xebieti van Teschen nied kan blijven als zij iH In verschillendA steden van Galicié heb ben protOHt betoogingen plaats gehad tegen de venleeliag van bet gebied van Teachen waardoor d Poolsche regeering gedwoe een moet worden om de beallssine v n de entente inzake de verdeel ine van TeeciMn niet te errkennen De Poolsche vredelievendheid is dus eenlexzins dubieus Het bUlft het kind vaa groot zorg voor Ehiropa niet bet miaat door de htrvlRe typhufl epidemie die het Oosten teistert D Volkenbond heeft ook het gevaar van uitbreiding dezer ai te naar het Werten verre van denki eeldl geacht en nu een oproep tot st im aan d verschillende geneeikundte dtenMen tot alle leden gericht In htm Igen beluur De toestand in Italië is weer bacbalttfc De afgevaardigden van de onderacaiert uit de metaal industrie hebben te Milaan vernaderd en besloten dat er met kan on derhandeld worden met de aubelderi aoo lang do strMd niet wordt tenigeebracM op zuiver economisch eebied en de fabrieken met aia htm rechtmatige eigenaani wor den teruggegeven Hen ia lai even te verder gekomen integendeel de hoov op een overeenkomet is weer heel wat vMtar eeworden nu ook de arbeider niet berekt zijn de bezettmjt tier fabrieken op t e v i Giolittl heeft thans aan de prefecten van MlUan en IHirlin opdracht gegeven het eschil in de metaalnliwrheld m bestudeeren en een nieuwe onlosslne te omrwegen Er tioen zich weiniff ineidentan voor De dreigende mijnwerkersstaking Nog steeds de Loid Mayoi an Corki Ünuit Engeland by Het Pooisch Lithausch conflict Geen beimddehnK duoi den Volkenbond De Fransche pers dringt op het bewaien van den vrede aan De Pool sche terreur in Opper Silezie Di eigende Poolsche invallen in TsjechoSlowakUe Typhus in Oost Euiopa De arbeidsonrust in Italië ONS 0 ERZItHT orpranisatie der voedaeldiBtnbut e mïeval van een mymverkersstalanK Zii houdt re kenmg met een gedeelteUike stopzetting van het spoorwegverloeer in verbaad waar ïnee een reKetlnjf moet worden aretroffen voor het vervoer van levensbehoeften naar versch llende centra lanes de straatwearen Dit weik IS toevertrouwd aan vuf per sonen drie subordinate leden van het mmisterie en twee burjrerhike ambtenaren Aan iwler hunner is een der vlif djstiicten toegewezen waarin het tand voor deee ere tegenheid is vendeekl Op het oogenbliik stellen zij een onder zoek in naar de omstandiirheden die zich in hun district kunnen voordoen In geval van een staking moeten zn niet alleen rapport uitbrengen over de gevolgen van het stopzetten der kolenproductie maar tevens omtrent de middelen tot lenifirmg van den nood die daarvan het zev olfr zou Blin De districten ziin Londen en de Home countries South Wales de Midlands de ooateliike graafschappen de noordoosteUi ke graafschappen De Pers is vrtj optimistisch sreatemd De Daily News noemMl uitnoodijrinB van sir Robert Home aan Net datcehiksch bestuur der Miinwerkersfederatie een waarachtige stap m de ricktimr van den viede Het blad zegt Het js raadzaam dat noch pers of publiek hoegenaamd iets zeurt of doet dat de gunstige moR liikb i aou belemmeren In ËneeLand zal men heden wel met spa nmK naai de berichten over de con ferent e uitzien ons zullen e wel met meei voor de Laatste Berichten bereiken BUITKNLANDBCH NIBUWS ITALUE De aanlbevlng Uit de berichten die door de bladen omtrent de aardbenring gopubliteenl ziJn bltikt dat verschillende dorpen eeheel of godeel teluk verwoest t n Talrijke permnten liiu gedootl of gewond OOSTKNRUK MenarcMatiadw aetlTttett Uit Waenen wonlt eemeld dat de aan hangers van den gewezen Oostenriiksehen keizer Karl von Haboburr in den laaMon ttid een teer groote acbviteit aan den dair leggen ZU hebben tfaana era mooarehis tiBch propH andabureau Berliner Club geheeten opgericht Deze organisatie se telt in het paleis van den rroeveren mi nister van buitenlandsehe zaken Bercbtold A n het hoofd er van staat de recbtage leerde raadsman van den vewatHH keuer Chager Eckartstein dw de fmanciMla belangen der familie Habsburc bebartirt Het doel aou liin een aftramlertttken uai Duitsohen staat te vorann waartoe Wm kunnen nogal geen overUidensbericht van den Corkschen Lord Mavor melden Hu slaapt wemig zyn lichaam is pimUlk hd verzwakt met den dae en kan haast met meer praten maar ieeft noe zoodat men Jiog spreken kan van een jreval AIac Swi nev dat naar de correspondent van dt Daily Maile te Dublin meldt de reeee ring op aannemeHike vmze uit de wereld poogt te helpen Natuurhik wordt met dat eeval uitsluitend be toeld de consetiuen ties eivan op de gioott lersche kwestie Op goen l gezag verneem ik aldu dt coriespondent dat de rejreenng pog n gen doet om op aannemelijke wiize het ae al Mc Sftinev uit de werel l te heloen Daartoe aaneespoonl door de Lnirelscht peis en onder den invloed van de m het buitenland liiteespioken meeninfi wendt de regeermg zich tot het lersche uitvoe remi bewind om haar te ontheffen van haar belofte om den lord mavor van Cork lObgelaiid ma £ ztch fortumluk noemen in het tegengaan van stakingen Mnnen haar getoied Werd deatiids de sooorwep staking ooals deze eer t dreigde vol atrekt geen nationale ramo n wiat men zich met modewerkiiMT van iedereen ujthtekend te helpen en te bohelpan nu laat ich de rnHnwerkersstakanir ook wat mm ler dreisrend aan iien dan voor kort Heeds Klateren raeldide ons een teleirram dat Üir Jtobert Home de president van de Board at Irade aan Smillie de lutnoodisrinK heeft reïomien tot een conferentie od heden van het dax lukaoh bestuur van de miinwer kersfederatie met de re eerme om den momenteeiea toestand met betreldtinff tot de dreigende stakine te bespreken Dl federatie heeft de uitnoodisrlns aanjceno men en hedenavond zal te Portsmouth een nationale conferentie van mnnwerkers woi den Kehouden waarop rapport van de be spi kin ren van hedenmiddae al woixl n liitKebracht en vermoedeUik ook nadfip besluiten zullen worden srenomen Vol ver wachtinK klop ons hart De Enjtelscne re KeerinK heeft den laatsten tiid we met lerprel ke quaesties fcetoond rujtgejfrdat te bezitten zu heeft by voorbaat al d en we ten dat zx haar standpunt omtrent d n oihch tot verlajïinjï van den kolehprns ab oluut zal handhaven Een dereehlke vei laKinK behoort tot de competentie van het Parlement en de rejreennjr is met van plan 7ich daarm te laten rmjtfttoorea Men zal lus nu alleen praten over de loontverho irinjren Het is echter wel aan te nemen lat het hard te n hard zal araan nu het ifioote Trade Umon conirrea te Portsmouth waar 200 mrfnwerkers teirenwoordie w tren lat tot no toe iiredatm had of er oreen vuiltje aan de lucht was en slechts bu de opentnff de kwestie even aanroerde ineen op de propT en komt met een met alire neene stemmen aantrenomen motie waai in eze d wordt dat de eibchen der munwer kers rcdeiyk en billijk zitn en dadeliik die nen t worden infiewiUiird De federatie kan zich dus sterk voelen en wxi yrajren on af of het federatiebe ituur van deze motie al afwist toen zli de liitnoothfïinit tot piwierhandelen aannam of dat desnoods a a de tooneischen naar wensch cereirelri worden de eisch tot prils verlaffiuR er aan reeeven wordt en rmn in wen eeval er aan denkt de onder liandeliniren daarop te laten stranden De poorw fatakinjf hoeft de mynwerkersfe leratie ook wel ireleerd dat in de reeee un Teen zwakke broeders zitten en een pwentueelp strÜd er een tal zim op leven n dood ondanks de steun van het Trade Union conjrres De Reisreeriniir is oD aJles voorbeieul en treft maatreswlen voor de miss Vemer u kent mijn geheim Ja zeide zy Ik ik heb haar lief 1 snikte hü Ik heb getracht de rol van een held te pelen maar ik kan met Ik moet haar zien eg my waar z j lal Zy IS m Londen antwoordde zij yn gozicht klaarde op Zoo dichtby Zoo dichtbU Wilt u haar laten komen Zeg haar O u kunt haar mets zeggen van wat ik wil zeggen Zeg haar bU my te komen miss VeraerI Z j boog zich over hem en gaf hem een drankje dat hij ongeduldig innam toen zeide zij haast fluisterewl Het lou niet baten NLet baten herhaakte hy met een hpottend lachje Neen zekte zy ziJ zou niet zü kan met k mien Aih nep hy trachtend overeind te komen Is z nek dood Zi schudde het hoofd hem nauwkeurig gadeslaande Neen zy ie noch ziek noch dood Bent u sterk genoeg om de waarheid te hooren T Kunt u een man ziin Zun maiger gelaat verbleekte Wat gaat u mil vertellen snikt h i Hou op Hi dacht een oogenblik na Wat was het dat dt droomde Zij zeide dat ik droon Haar is het waar Wat drooDMle uT vroeg zU mot de hand op i n arm Ik ik droomde dat lU hem getrouwd had heraam htj haar aanziende met anei toenemenden afschuw Dat dat dat ztj waa d martriezin van Merle ZU bleef fwygen fn de afschuw in lyn oogen Wen giooter leen naast het bed Harry keek haar een poofa stilzwugeml aan met groote oogen en noemde toen haar naam Het oogenblik waa gekomen maar zu was er op voorbereid jJa ik ben het zeide zy zachtjes U misa Veraer toen werden zlin oogen onrustig Waar is zu dan Hu keek langs haar met een wilden blik vol hoop Marie liet het hoofd hlbwren Zu rJu ZU herhaalde hij Waar is Lu ciUe U IS hier met Stfl U moet met pra tent Een zocht kwam over zyn lippen en hy wendde het gelaat eenigsains af Jk dacht zeide hu toen hiekl hu op Is iy mot hier geweest 7 Neen antwoordde xu zacht Dan was het slechtt verbeeld ng Hoe lang ben ik hier Zu zeide het h n En Lucille miss Darracjjurf vroeg hy Spreek over haar miss Vemer in s hentelsnuam laat mj met m onzeker heid Zeg my waar is zy Ik moet haar spreken ik moet gaani tiir fluisterde zy Nu wil ik u mets zeggen I k zal u morgen alles vertellen Hu keek haar eenige oogenbllkken aan alsof hy haar de woorden uit de keel wiMe haten toen zuchtte hy diep sloot de oogen en viel weer m slaap HÜ werd met wakker voor den volgenden morgen toen wm zyn eerste vfaag waar is zy Marie Verner fluisterde iets tegen deo dokter en deze trok zleh tenng Nu dan zetde de arme Harrj Gauw ataan 7 vroeg hü gretig De dokter weiücte Marie Hij IS verwardl zei hu stilletjes Geef mu UB als t u blieft Dien gehoelen nacht en nog vele nachten daarna lag Harry zjch üleiid om te wer pen LuciUe s naam was steeds op zijn hp pen boms droowirie hu dat zu aan zxjn bed zat en hij kon Marie s hand aan de lippen brengen en die kussen haar zeggende niet to weenen want hy wist dat zj daar was en dat als hy weer beter was zu zouden trouwen Wïe 16 die Lucille en wie ts de marltie zin van Merle over wie hu het telkens heeft vtv eg de dokter Lucille IS de naam van een jonge dame van wie hü veel hield en die hem een blauwtje heeft laten loopen zei Marie aarzelend Hij is dat nooit te boven geko men En de M rkiozm van Merle dat weet k heusch niet Misschien is het een dame aan wie hu een paard heeft ver kocht Ik geloof dat menschen die de koorts hebben dikwijls een naam bluven herhalen dien zu mogelyk maar eenmaal gehoord hebben De eene dag volgde op ien anderen en de zichzelf aangeboden verpleegster weni meer en meer door den dokter gewaardoenl Zu ttas buitengewoon bedaart en rustig en wydde zich zoo aan den patient dat de dokter het teer bewonderde Op een avond veertien dagen na het ongeluk viel Harry in slaap met in den ruatelooaen slaap van de koorts maar een kalme rustige aluimorlng waaruit htl ont waakte met bewustztln en verstand maar zoo zwak als een pasgeboren kiwl De dokter was weg en Marie Verner zat al Feuilleton De Vrouwe van Darracourt door CHAJILQS AiRVICE Geauthonsienie vertalinR van l P WHSSRl INK V KOSSUM Nadruk verbod n Harry keek om zich heen deed toen een l o gring om overeinid te komen maai viel met een diepen zucht achterover Waar ben ik Wat ir er rebeurd Is iW weg De dokter kalmeerde hem U hebt een leelylten val van het paard gedaan sprak hy en was bewusteloos Harry haalde Langzaam en verlicht adem Bewusteloos zeide hy 4 an moet ik het gedroomd hebben Hebt u hebt u iemand hooren z fen de Markiezin van Merle Neen zei de dokter die komen was nadat de agent dten naam genoemd ha l Neen ik hoorde het niet U moet ge droomd hebben meneer Heme Goddank Goddank I nep hü JKjoml zei de dokter denkende dat hel uien begon u moet u mstig houden hoort u hoe mBtiger g u houdt hoe vlurger u beter zult flnP J ja Bt rade Harry toe ft ben heel goed maar fr moet het gedroomd hehbcn B L ik wg KMnrand Kan ik gauw op