Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1920

69e Jaaj gang COHEN Co AWMHBM FABIIIEK ViH Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken 6 Tenten enz Agint nor aiudi in omtraiiM H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 INGEZONDEN MEDEDEELINOBN Op de voorpafflHi 60 hooger Oewo MlTertontMii ea iBiaKMden nudbdaellicea b t eoatrtet tot uer geradu ceettl prUe Groote latten ei rudea wDidea benknd aur plaatiniiaite Ad erteiiU n kuiuea wordea ligeioadaa i or ueeekeakoaat u aolKda loakbui delarei AdrertaatttlluieBUi ei oiH A al k flIO AdmlailatnU TtM IrnUn 82 twee carabinieri xioh door de menigte be dreigd waanden en op Sicilië heid en i ok de landarbeiders de landgoederen soadei veel tegenstand noch van nolitie noch van particuliere lijde beaat la Italië lelf is men nogal optimistisch over alles gestemd Men sc at het aantal arbeiders dat ilch in de metaalmduatrie met dit avontuur heeft ingelaten op onge veer 20 procent De anderen die overtuigd xUn van de oomogelUfldMkl om op dece w ijze hun pidnclpea te doen tegavieren ge ven er de voorkeur aan zich te ont ioudw Flkea dag wonk het aantal diergenen die van het werk wegblUven grooter In regeeringskringen poogt men nog ateeds een schikking mogeluk te maken doch men houdt ook rekening met de mo gelijkheid dat de arbeiders wanneer bc zullen gevoelen dat ziJ het pielt toeh niet meer kunnen winnen tot dadaa van Kaweld zullen overgaan Met het oog op deae even tualitlflt neemt de reR ring de noodutf maatregelen Te Rome Is dan ook het garnizoeo ver sterkt en op eenige punten der atad alin pantsetauto s 0Mi steld Er dient nu nog te worden afgewacht wat Giolittl a bemiddelingspoglngen zuIIm uitwerken Polen en Lithauen sim vat men op eun ollandsch noen t aan het zeuren MnNimi zoowel Poolsche als Lithsuscbc autoriteitéi willen vracan Hoe ut het nu Zun jullie nu nog van plan te Baan vechten of uet Polen bluft maar door juichen van Vrede op aarde en Litdiauen stuurt tteiterlge nota a naar Polaa Zoo u er nu weer een gezonden nut de bakaod malking dat Lithauen tot xiin leedweaen aict xiin troepen niet kan terulstrekkeo uit da door hem opgeeische gebieden omiiUit die gebieden haar vooideelig tuu en teveiltf wordt het voorstel sredaan te Uk nonopoi te gaan praten Zeker nu de raad van den Vokkenbood te kennen heeft are geven het standpunt van non interventte te willen mnemen zal Volen daar lekor wel op ingaan Het ia volkomen ia I len belang bu de vele geschillen die het al heeft een dreigende oorlog met een nabuur te voorkomen want roet Ruia gaat het ook nog niet voor den wind iDe Pool sche gedelegeerden sijn nog niet vertn ken het heet nu dsA zii a i terdag of Zondag zullen gaan legeluk hieimee komt het eigentutrdige rapport dat de bolsje wiki te elfder ure Het bealmt genomen heb ten geen gedelogeerdm voor vredesbeapire kingen naar iüga te zenden vóórdat de Letsche regeeriiw de inasnuniteit gewaar borgd zal hebben soowel van het hulpper aoneel als van de gedelegeenho zelf Maar tegeluk hiermede vernemen wil dat de regeenngi krin en te Warsdiau al vrooluk en blU gestemd clfn over den uit slag daar beide partijen bereid waren de volgende letdaode beginselen aan te ne men Ie geen iameagiiw ia elkandara bin nenlaodscbe aangelegenheden £ e maf hankeliikheid van de Oekraïne Vreenxl daar bet toch ook weer heet dat het de Suikerziekte bloetiaimoede impotentie hoest bionciiit s asiitma rheumatiek neuralgit jicht le N V DE TIJDGEEST frehkinq van 100 nummersIgfioveralawi i van Nalans fl a MULIE jj Donderdag 9 September 1920 I 100 l 2 o VT 190 eigen Id s 8 ïïi s sa s i 9g 33s isi L 711 84 11103 62 ObSffi 8o 86 11561 1J414 BlMSlS V271I 710 7J1J5S JI4IJ781C 9 S bj K 11902 Ul IJlwl7IJ y S 01 SIUJ I 093 Hl I 71 17703illl 19ll4 10 Sept 8 uur Rem Kerk Uzjng Ds L J van Holk 16 Stpt Sue Ons Genoegen 1 andbouw lap Beleefd verzoeken wy geregeld tydiir me dedeeling te mogen ontvangen van vergadl ringen concerten vermakeldkheden oai om deze m onze agenda te vermelden irnJT sa I i o nieuwe ontdekking een vloei I aar waschmiddel een krachtig wer kende chemische Bamenatclling in op geloiten vorm door huid pecialitei ten a n de grootste vooruitgang ia t genegen aD huidziekten erkend D D D efWascliniidilelvoorlliJiilziekltii c Zyn Gew icht in Goud Waard Mpvr Parker 10 Nelsonstreet neml n Nirttinghain achryft Ik lacht lat er geen geneztag meer was I leo Ltituiag aan mijn armen en tenen Gedurende drie maanden ben k miier behandeling van twee dok tuien geweest echter zonder resul taat Na het gebruik an 3 flesechen n I U en fk volkomen genezen l D D iH zjn gewicht io goud angstig te zynt Toen Merle de ontvangkamer biaoMi kwam even voor het mtddagmaal voad Ml Lucille die op h m wachtte Zif wt ala naar gewoonte prachtig gekleed maar in denn laatsteo tu i was er een zweem vaa rouw m haar torlet D Ma avond was bÜ in het awatt Je ziet er uit als voor een begrafenU seide hij na een oofenblik M r iemand dood Neenl sekte Lucille lustelooa en toen het woordje haar ovar da lippen kwam wenschte xU in vch zahre dat letnand de Mai exin van iMerle dood was Daar ben ik blit om sprak hu want hk verwacht een vn nd aan tafel 4k aal het zeggen antwoordde aij en schelde Je vraagt niet wn het is zeide bif toen de bedieade weg was Wie U bat Len aektre Sinclair Ken goed alag mtm maar ruw Ik ben met hem op Mbool ge weest Ik geloei dat je bem glataren ge zien hebt Lucille opMde een oogenbltk van verba anng de oogea JXe man zakle aU J3te mutl lelde il J die maal barhaalde hi haar uit dafieud aaaalande ik sal je dat Mi ruw was dat zag je wel maar hU ant bU mij ia de klas Bigealijk ta Ik bU hem in de schuld HÜ hletd op tWoidt vervolgd Urenlang zat hu met een onaanireatolc sigaar tussahen de vingerH de woorden van Sinclair herhalend alaof zu in zyn hoofd gebrand waren Harry Heme De man die hu haatte met een hartgrond igen heati En alB h deaen gemeenen kerel met deed rwugen als hu hem deze geldafper aing met betaalde zou hu den rechtmati gen eigemaar opsoeken en hem alles ver tellen Dan zou Harry Heme komen en de Hall den titel grupeo Het koude zweet brak op zfan bleek voor hoofd uit en Merle s tengere handen wron gen zich krampachtig terwuJ Wjn oogen de kamer rondkeken met de lutdrukkiing van een tyger die wanhopig m een hoek gedreven ia Als ik hem kon doodent mompelde hij en Heme ook HtJ alleen kent het geheim hu aUeenl H zat te Boeun totdat hu geheel ver ward was en de morgenschemering koud door de gordilnen gluurde toen ging hu met een shuiwDden tred naar zun kamer rlJ an ten proeffleBth O 75 en fn ifroote flesch inhoud 6 maal I fl en dU8 veel voordeeligei f l Nerkrggbaar bU alle apothe kir n drcgiaten Waar niet ver I krugbaar wende men zich tot de al Irrnveittgenwonrdigera firma B MeindoiMmn Den Haag Sneek Ie ÜU A bü ANTON COOPS Wydiitraat 29 S VAN LOON Markt G O U D E R A K Adveilentien en abonnementen op dil bl id wolden aangenomen door L VLEGGEËRT Gouderak AIIVEKIKNTKN Een Juffrouw QEVRAAGD voor Kintoor Duidelyk schnft en accuraat rekenen veteischte 1 leven franco met opgave refe I cntien ondei no 4392 Bureau Goud sche Courant Markt 31 14 Meyliilkoopjes Treuwooül Sol ede balon en HuiBkamermeuplen als TafeK Stoelen 1 mnenkanten Spieeela SchildBrüeo Theetafeli f kenhouten Buffetten Roeken kaften Clubfauteiijls Zuden nluche 1 Ameublementen 1 eerameubleroenten fKttnokmatras=en Wolien an Satiiniekens Stroomatrassen enz enz T 8 SPOTKOOPJFS 20l BI SII ADRfS VOOR JONOELllJ MET HUWEI IJKSl I ANNFN l WISTUlTMIigHMsgbiJeSclilskailej ROTTERDAM Telefoon 12800 Te koop aangeboden een flinke iMelkzaak In een welvarende plaflt btj u lö Omzet 4üU liter per d g Voor uitbreidmsr vatba Br onder No 4 90 Bureau f Ol S Hf COl BANT Markt 11 10 TE OOUP A De LESSEN aan deze school vangen aan op 4381 15 Donderdag 9 September s avonds hatf zeven Rijl s H B S Ouders denkt om uwe kinderen I Wormen verooi zaken vele kwalen VisMi s Wormpoeders zijn van buzondeie samenstelling welke zekei werken I KIJS PER DOOS 60 nt Veikrygbaai bu Apothekers enDioglsten 2962 34 Fabrikant P Visser Em Eifsch veen Di N B Laat u geen koekjes flikjes of andeie zg wormmidde len geven doch eischt alleen V I S S E R s Wormpoeders D les pQ b ginn n Zaterdag 11 tember te 8 uui I I min v or klawa I en 1 10 III V N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WOIÏMLUVEER OP I RICHl 1765 i37 LIÜNZAADKOEKEN me k bTER bhVM Li m M wrÊ Iwl Ei S L rneik si F R n eplonii eeide znkkni SOVABOONENKOEKEN nckwi Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde Eere Diploma Parvjs 1900 Negen Kouden Medaille De IcfiliriKcn d f aaoKpraak kunnen maken op het gebruik van boeken en ieermid delen van Rykswege en dew in bruikleen wensrhen te ontvangen moeten zich zou spoedig mogelijk aan dt school vervoegen De Directeur 4391 15 Dr S S HOOGSTRA ANTON COOPS DROOIST WIJDSTRAAT 29 Franz Jozef bitterwater Vichy Celestins Met het aannemen van lr 1 108 J 2H 212 J9 9 ba 4744 J05 5285 5 W 53U8 WJ 54J4 lUS 5624 1228 5712 1810 bl 2 I9J5954 3005 b04b 1149 DRI KWERKfcN in elke frewenschte uitvoerlnij belast ziih te De Huid Eindelijk Genezing HAASTRECHT de heei J S HEER UEir HE MODEIIIE TILEII doop ZELFONDERRICHT Oe eenvoudigste mathoila wordt gevolgd In de werkeo van F C OUSËN Ook na lichte gevalJen van INFI UENZA of GRIEP laat de eetlust dik wgis nog geruimen t id te wenschen ovei GEBRUIKT DAN Dr NANNING s KINADRÜPPELS deze brengen de maag spoedig weei in oide Alom verkrygbaar k f 1 30 per flacon Men lette op den naam Dr H NANNING buiten op de roode dooi 1990 Dr H NANNING s Phaim Chem Fabriek DEN HAAG 1 36 GROOTE LEERCÜRSUS der ENGELSCIIE TiUL 320 Pag f 4 2S GROOTE LEERCURSUS der FRANSCHE TiUl 400 Pag f 4 25 GROOTE LEERCÜRSUS der DUITSCHE TAAL 320 Pag f 4 25 De drie dealen te samen voor f 12 50 Betaalbaar In 5 maandelijksche termijnen van f 2 50 of é contant Uitgave van OEBR s ORAAUW S Uitgevers Mij en Boekhandel te Amsterdam Singel 80 Deze leeicursussen bevatten Ie Afdeeling DF UnsPR AK 2e Afdeeling DL WERKWOORDtN In deze afdee ling vindt men alle soorten werkwoor den met uigebreide bewerking en de noo dige voorbeelden 3e Afdeeling DF te Amsterdam Smiroi no Telefoon 6460 Noord I El R met de noodige regels op gemak kelyke w J2e aangegeven met een groot aantal voorbeelden 4e Afdeeling l EN DERTIGTAL OEFENINGEN be trekking hebbende op de m Afdeeling 1 voorkomende regels tier spraakleer 5e Afdeeling DF NEDEHLANDSCHE VERTALING der oefeningen in de 4e Afdeeling landsch Engelsch Pranlch rf Duitth oordenlust Neder SSn un n LbServiöMn d e d En l r = len en moeten leeren De uSpraak fs mM r r f = het Duitsche leerboek aar druit piat f l r Segeven behalve in gezet 1 1 en dannioor t oor een lrmoge fklt TA hen die nooit iets aan de studie de7erT T i Iteren zoowel voor GOUDSCHE CT i L J rZi f r UZ r M enB ekha del Groot Leereurgus der Fngelsche Taal door 1Groote Leercumus der Fransche TaaJ Groote LeercursuR der Duitsche Taal De 3 deelen te zamen voor ƒ 12 50 en te betalen in manndelukRche teiinynen an ƒ 2 50 of i contant Doorhalen wat met verlangd wordt 2545 48 CIJSSFN ƒ 4 25 ƒ 4 25 4a6 ANTON COOPS Drogist W jdatraal 29 Oouda BESTELBILJET nil un ijui a urogltt wydstraal 29 Oouda I S093 140 Woonplaats Nuuu Abonneert IJ op dit Blad 14414 Ni Vrpag 10 September 192ü eovMHË mum VERSCHIJNT DAGBLUK9 BB H A L V K BON EM FBK8TD AO KN 1 4 r i la IN elke rafel ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent m t Zondagiblad per kwartaal ƒ 2 0 per week 22 cent overal waar de besorglng per looper geechiedt trance par poet per kwartaal ƒ 2 75 met Eondagablad fSiO Abosnementeo worden dagelijka aangenomen aan ons Bureau Markt 3 OUDA by onie agenten den boekhandel en de poetkantoren AUVLRTbNriEI KUS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgkrmg 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 16 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ 0 811 Advertenlién van publieke vormakeUlkheden 15 cent per regel Advertentien in bet Zaterdagnummer 20 n bijalag op den prtjs Bureau MARKT 81 GOUDA Redactie Telef Interc 545 ring m een bepaalde richting te dwingen geen grenzen meer hebben Dus Jungeland bliift ook hierin zijn standpunt houden ook al i een groot deel Ier Eïigelscbe pets ea ook Asauith hel daar volstreikt met mee eena Len poli tieke blunder van het groote kaliber noemt deze staatsman het besluit en Grif I th Slat in een telegram de regeering het gezegde van ToUtoy toe Gü Lngelbchen zyt indeidaad het meest barbaarsche van alle volken dic beweren beschaafd te £ Un Asqiiith heeft zich zelfs bereid verklaard om ten behoeve van Mac Swinev tusschen beide te komen en net als destuda vooi de Duitsche u tlevenngscandidaten biedt zich liiekere heer Redmond Howard beaoheiden aan zich als gyzelaar beschikbaar te atel len in de plaats van den toid mavor van Cork omdat met de onmiddelluke vrula ting van de hongci stakers menschenlevens gemoeid zun Hli vmI ook diens vonnis on dergaan en verkla wt rich overtuigd dat tal van Ieren zim voorbeeld wiUen volgen a was het alleen om te boonen dat Ieren van goeden wil mets andera wenschen dan dat alle militaire vetncbtingea van wel ken aani en vian welke ziide ook onmid lellyk worden geataakt Het vakvereemgingacongres dat tus schen al die verwikkelingen door rustig te iortsmouth bluft door vergaderen heeft £ ich gistei en met een belangruk onder werp bez g gehouden n 1 met het voorstel tot amendatie van het besluit waaivan t doel was de uitvoerende mfioht welke Öians m handen rust van het parlementaii comité over te dragien aan een grooter en meer representatieven algemeenen raad In de vakvereemgingabeweging heeft men den indruk dat deze nieuwe mad de func tie zal veivullen van oen generalen staf welke zal moeten zorg dragon voor de aen heid van actie voor d vafcvereenigmgeti Het voorstel werd bestretl a dooc Ctv nes die het scherp becntiaeerde Door dit voorstel zei hu wordt eenvoudig tiet narlementa r comité iiitg J reid Clvnes werd hieitu gesteund door tie spoorwegarbei Iers maar het amendement werd niette iiin aangenomen met 4A48 OOO tegen 17fl7 000 stemmen Men mag het uccea van het voorstel voor een groot deel daar aan toeschryven dat belangruke vakver enig ngen zooals de mynwerkersbond thans meel zekerheid willen hebben in den laad vertegenwoordigd te eiin terwyl n tot nu toe met de zekerheid hadden hun randuiaat m het parlementaire comité te krygen Een voorbeeld dat in andere landen ze Iter navolgang zal vmden en vooi de heehtheid van een congres een zeer ge wenschte factor De generale staf zal v aarachynluk zoo zun samengesteld dat c mynwerkers spoorwegmannen en trans portar iders el k voor dne en de avenge arbeiders door vter leden zullen worden vertegenwoordigd Iers HO schriift In iedere andere staat zouden d gebeurtemasen die zich hier af spelen geluk staan met revolutie In Italiti i het echter niet veel meer dan een kostbaar en voorbarig sociaiiatisch experiment dat zelfs door de arbeiders met blisouder ernstig wordt opgevat Len revolutie Is Jn Italië sleohts mogeluk wanneer E eland en lranknik aan Italië minstens dezelfde hoeveelheden grondstoffen bllrven leveren en hierop bestaat Koen kans De arbeiders doen in de meeste faibrle ken weliswaar pUnlUk hun best om te too nen dat zu voor eigen rekening meer pro luceeren doch zun niet in staat geoompli ccerde voorwerpen te vervaardigen laat taan grondstoffen in te koooen en het tl edict wezen te regelen l e mdnstrieelen rekenen op een fiasco der arbeuiers en heiliaalden gisteren den eisch dat de fabrieken ontrumid moeaten zun alvorens met de arbeiders onderhan tleld k m worden De regeering aal trachten pressie op de imlustriaolen uit te oefe nen Bovemiien beroidt de immster vttn ar beid 4 wetten voor beoogende de instel hng van een soort economisch parlement vertier uitbreiding van de Configlio La voro de ontwikkeimg van het svsteem dei coiVperatieve vereenigingen dan initel ling van fabnekaraden die controle uJt oefenen en tan slotte uitbreiding der be staamle arbeidswetten Ziehier in korte wooiden den toestand uiteengezet Doch ondanks dit experiment heeft de beweging door hot gisteren gepu bliceerde bealuit van bet verbond der in dustnieelen om de onderhandelingen met vóór de ontruiming der fabrieken cioor de aibeidera te hervatten een geduchte ver scherping ondergaan Vooral nu ook de an dere induatneelen zich met bovengenoemd besluit solidair hebben verklaard wat wel licht met een bezetting van alle fabrieken zal wolden beantwoord Reeds karnen dien aangaande berichten tn Zoo hebAten de arbeiders welke in de lignaetmimen te 1 uni wenken deze mtjnen beset en er de loode vlag geheschen terwul ook gemeld wordt dat de anbeiders in de miinen van losoane Ligune bardinie en icilie van zina zun deze beweging te volgen In de bezette metaalfabrieken is de ar beid nog slecht geregeld en door gebrek aan teehmsche leiders heerscht er een enor me verspilling van grondstoffen Op de werven te Seatri Ponente heeft de fabrieksraad na de roode vlag op de ge bouwen te hebben geheschen op de muren de portretten laten plakken van Karl Marx Jaurès en Lenin In buoa alle bezette fabrieken zun de militaire reglementen ingesteld en er wordt een strenge dlacipline gehandhaafd In de Ansaldo Averken is in de afdeelin gen waar vrouwen werken de volgende waarschuwing aangeplakt Den arbeM stera wordt aanbevolen een angetogen hou ding te bcwarw KU die tegen de goede zeden aanstoot geven zullen publiek wor lea bekend gemaakt en gestraft In Triest heeft een op hol slaand paard een hevige pamek veroorzaakt doordat Het Engelj clie mijnwerkersconflict Geen resultaten De lei sche hongei staking Een veidediging van En geland Gyzelaars Het Trade Union Congres Een Generale l taf Kritieke toestand in Italië Polen en Lithauen De con ferentie te Marionopol aanstaand Wanneei eindeluk de confeientie te Kiga De voorwaarden aan de Fiansche socialisten Opper Sileyie Beiersch Sepaiatisme Ken Koemeensch protest ONS OVEHZICHl Helaas het heeft met mojren z in Smiilie c 3 heeft met de afeevaardiarden der repeerinjc Kiaterenmoriren twee uui lanK Keconfeieei d zonder eenie resultaat te bereiken Men kwam tot een enkele overeenateimnihK en de heele confeientie kan als vruchteloos worden aanBemerkt bir Home had m hooidzaak de voliren dt voorstellen meediend de kolenpiu en rtifl een kwestie die ujthluittnd het oaile ment aangaat de looueiachen zullen voor srelefid worden aan het Industnieele Hof de oommissiei van mxinw erkers tn mun eigenaren zullen de loon anomalie bebnre ken in veiband met de nixxiuctie Sniillie daarentcKen weigerde den eiscTi van 14 sh 2 tt laten vallen Hii vveiKerdc ook den looneisch aan het Industneele Hof te on derwerpen en weuterde ten alotte niet demuneyrenaren bueen te komen Sii Home had naar de Lnjrelache avond bladen metd en zun standpunt uiteengezet m overeenstemnunjï met bovenjfenoemde punten waarop de heer Smillie verklaarde op deze voorstellen met te kunnen ineaan Aan de discussies namen andere voor aanstaande leden van den bond eveneens deel Vervolirens vergaderde de Uitvoerende Baad van e miinwerkers afzonderliik om de verschillende punten te overweeen Om 1 u 40 was deze byeenkiomst jreemdKtid an hvtai Smilüa xuh opnieuw naar den President van de Board of Trade om te kennen te feven dat er ireen nieuw voor stel was eedaan dat tot afdoende onlos stnK kon leiden van de eischen der miin werkers Sar Horne drukte hierover ziin spHt Uit waarna de conferentie was ae emdiïd Violjrens de Elveninfir Standard scheen de heer Smillie zeer emstiK toen hu het Departement verliet Hu wei terde eeniRe verklarmR af te Feuillettwi De Vrouwe van Darracourt door CHAiBLBS GAlRViCB Geauthoriseerde vertaling van I F WBbSBblNK v RObfeUftL Nadruk verboden iich heeft Maar de miinwerkert hebbtn het congres achter zich en ondanks de vet zoeningsgeizinde woorden van Thomas üchiint men dus toch beslaten tt zun voet bil stuk te houden Dat het communique van Portsmouth ons Lenigermiatc srerust stelk l iovd GtorKe hetft in eene moeite door Ie Itr chc hoQKeistakerskrtebtie au sérieux luniïepdkt Ierland had nu een nieuwe Pi l op haai büOK genomen en in zyn telegram men grooten nadruk gelegd op het feit dut dt elt man die zich n de gevangenis van Cork bevnden tn voedsel we geien ge Vdngenu n 4lin die nitt ziin berecht of ver ooidocld Hun zaak ib nog met vooi ge doordat zu zich door hun honger taking in ten zoodanigen ohvaieken tot stand hebben gtbrucht dat zu met bii machte zyn voor den rechter to verschil iien Het standpunt van de legeenng ten üozichte van deze niaunen is duideUik u t eengezet in het antwoord op een telegram hierover dooi Liiovd Goorge ontvangen Het antwoord van den premier luidt als olgt Z M s legeering heeft haar volte aan dacht geschonken aan het veizoek ten bt hoeve van de elt met berechte gevange nen die thans m de gevangenis ie Cork a hongerstaking zun Deze mannen die allen ofl hun berechting wachten zun ge xrresteerd heteu weirens moordaanslagen op pol t emannen of soldaten uit hoofde an duect of duideluk bewds van mede pi chtigheid aan dergelijke aanklagen of wel wegens andeie zeer emstge m sdril ven Het s duideluk dat zu ge amenUik pogen hun berechting onmogeUik te ma ken aangezien allen ofachoon op verschil len Ie data geatiebteeid geluktutUg op 11 Augustus tot hongerstaking overgingen Op de wiue hebben zy hun gezondheids toestand tot een oodan g peal gebracht lat zy met in staat zim vooi een recht bank te verschynen en aan ie regeering a mcegotieeld dat het wctteUik onmoge luk IS hen in hun afwezigheid te berech ten voor Ic ernstige l edryven welke hun ten laste woiden gelegd tenzu de veikla I ng Wordt afgelegd dat zy in staat zyn Ie berechting te ondergaan Indien zu a et Kewcigepd hadden zicli te voeden zouden y leeds allen berecht zun Een voorbarig experiment noemt de oorrespondent van de J ölmache Zeitung te Rome de actie der Italiaansche arbei Het bewusmateriaal m ieder afzonderlyk geval IS zorgvuldig overwogen Het is voor de regeering onmogelyk mannen die be i Auldigd zyn van Eulke ernstige vergru pen hun berechtmig te doen ontloopen In Uien dit werd toegestaan zou de mogelyk held om de wet te ontkomen en de reeee had geen antwoord aoodig Merle wendde zich om en zag zijn p aag geest aan U kunt hier wet bltjven zeidc hij JAen zou vragen wie u was Zeg hun dat ik een ouden schoo mak ker ben zeide Sinclair dat ik een ntiof ben plcftaei ng van ik weet met waai te luggekeerd ailea is goed Merle schudde bet hoofd Zet mtj het mes niet op de keell zei ie op zachten toon Ik vbwl het met noodig u het me op de keel te zetten He wil u alleen met uit het oog verliezen U ziet Ik bewhouw mu zelf nu als lemaiwi van fortum en ik ben van plan aan u te blljren hangen totdat d zaken geschikt E Jn hoe gauwer dat Is hoe aangenamer bet mu zal ztjn Onder tusschen laten wij pletuer maken leg ikl iMerle beet zich op de lip soodat zun scherpe tanden i toren achterlieten maar wat kon hy doen HU giste instinctmatig dat de man half aap half kat was en dat als hjj hem met ter wille was Sinclair ov hem aanspringen en hem TOrscheuren zou De Markies waa een goed karakter beoor deelaar en ontdekte vlug den ruwen hartstocbtel en aard onder de cbkke lasg van onderdanigheid en gemowiheld Hat sou n et goed auB Sincl boos te maken Ik zou het hee4 k vinden zeide bij met een koelen lach maar ik heb a spra ken als u om half acht wilt komen 3eet K ed zeide Sinclair opqtringend ik zal JTttjd zijn Hoor eens maiklaa voegde hu er bU meh bU de deur omkcc remi wwa niet bang voor mU 2k weet hoe ik my te gedragen heb u behoeft met kamer van z in vertrekken in het hotelbinnentrad was de eerste dien hU zag Smclair Dat heerschapi zoo mogetuk nogmeer dan ooit overtuigd hing op een aofa zun verlakte laarzen en opeichtige juweelen glinsterden in de son v goeden nuddag Markies zeide h vnendeluk knikkend Bent u uit wandeien geweest ik kwam maar eena even aan om te zien hoe u het maalkt en om te weten of u klaar bent met dat zaakje 7 iEen ot renblik keek Merle hem lw igend aan en als een blik hem had kunnen doa den zou Sinclair gestorven z jn Be heb het gekl nog met zeide h j er moeten schikkingen getroffen worden Juiat dat begrup ik wel sprak Sin clair het stof van zun laarzen alaande met een zakdoek met donkerrooden rand liet 18 een hoop geld Maar maak je niet onge rust Ik heb geen buxoodere haaat Ken paar dagen maken geen verschil Bedien u zeide Merle afgetrokken het likeurstelletje z n bezoeker toeachui vend Sinclair voldeed hieraan gaarne en smakte waardeerend met de lippen Van het nllerfceste martaea Wat tul len wu nu gaan doen Merle schrikte eeiug ina op en staarlehem aan Wat rullen wü doen oiji ons te atuu seeren verklaarde Sinclair Dc ben hier gekomen om tot vanavond tien uur bö u te blöven ik heb het geschikt om dan te zingen Heeft u mij nooit booren züigeoT Wti kunnen een toertje maken ala u wilt en ik wïl met u bleven duieeren gmg Sinclair vergenoegd door tijn gebabbel Toen hu beneden kwam om te ontbuten waa het over twaalf Hu had op zun hoogst één uur gesla ien een vreeseluk uur door droomea gekweld waarin hu Harry Heme zag omgeven door een menigte juichend de Markies van Merle en z ch zelf in lompen voortkruipend zonder naam zooder geld in een buttenlandschc stad een verworpeting en zwerver voor het leven Tot zijn verkchtmg zag hu dat Lucille ontbeten had en uit was gegaan met een rutuig Zu hadden in den laatsteo tud zoo weinig van elkander gezien dat zq af zen deluke levens leidden als zu tegen elkaar spraken was het als eenvoudige kennissen en wver algemeene onderwerpen I ucille vroeg nooit hoe hu un t jd doorbracht en gaf nooit te kennen naai zyn gezelcchup te verlangen Zu leefde in het verleden en de eluier waarachter zu zich verschool werd eiken dag dikker en ondoonlnng baarder Merle ontbeet met een stukje geroosterd brood en een kop koffie versterirt door brandewijn en ging toen uit De Hazard waa nog met open en hÖ dwaalde doo de straten met een strak gezicht en oogeii londer uitdrukking Vuf en twintig dui zend pond om dien man te laten swugon Waar moest hu die vandaan balen Laat m den namiddag ging hij naar het hotel terug Voor de eerste maal aind = zun komat m Londen had h j met gespeeld hu Jhbsti dat zyn hand zou beven ala hu de kaarten aanraakte en dat de woorden ale hem door het hoofd spceWen U bent de Markies van Merle niet hem zouden weer houden iets te doen Toen hu de ontv mg