Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1920

iy fM PooTMhfl commifuie voor buEt nlamlsch zaken nog niet tplulct U een jrron lnlair voor 1 vr il veorHWll H U vhwImi lAthauen heeft alvast refleimi te Hijra van BDnmHLAJNU Atw een houder van een abonnementskaart welke tot en m t den 15en eener maand geldig is wordt In aansluiting daarop desverlangd eenmaal een verlengingskattrt Indien bii op verlenging recht heeft of een nieuwe kaart verstrdrt welke een of meer gaheele maanden en een halve maand jreldig is en wel ten minste 1 en ten hooBTfite 12 maand Als prijs voor deae halve maand wordt in rekening gebracht voor algemeene abonnementftkaarten en eroepskaartea de helft van den nieuwen verlengingspriia voor één maand voor trafectkaarten 1 24 gedeelte van den iaarprijs De nieuwe prijzen zijn voor algemeene abonnementskaarten resp f 88 f 66 en f 44 voor de eerste maand voor elke volgende maand resp f 60 f 45 en 30 voor groepkaarten resp ƒ 60 51 en f 34 voor de eerste maand en f 56 f 42 en ƒ 28 voor ellke volgende maand JliKMENliDE BËkïCHTÊNr De man met de üzeren ribbon Te Steenbergen had Zond as op de tKi uispoort een ongeluk met een motorfiets Jiaats dat bovan verwachting jroed is algeloopen iJen man die nog al diep in t glaasje gekeken had was per fiets naar de aankomst der deelnemers naar den betixruw I baarheidsrit gaan kyken Toen hü naar de stad teruffkeerde viel hem t fietsen erit zwaar zóó zelfs dat hy op een ooirenblik met zijn voeten tesren den grond tuimelde Vlak achter iiem reed een motorfiets bemand met twee personen Tijd om uit te wijken was er aiet zoodat de motor tot schrik van de ojnstanders in een goed iranKctje over s mans corpus reed De motorfiets ikwam daarna ook te vallen Iedereen dacjit aan een emstia onjreluk nus ichien wel met doodelijken afloop Tot verbazmif van de omstanders en de beide motorryders krabbelde de overredene overeind zocht zijn fiets op en nrobeerde hoewel met een eenigszms niinUïk jrezicht z n stalen ros te beartiuren wat hem na eenige moeite gelukte waarna hu wegreed Dat de motorrijders reschrokken waren i i we te bejrrijpen hoewel zii ovei den afloop van dit ongeluk zeer tevreden waren I De erate buurtsovjet In de IVJbune wordt vermeld dat na een redevoering van het Amsterdamsch communistisch remeetiteraadslid mevrouw Van Zelm op een in jlmstels Werkman gehouden vergadering is opgericht een buurtso jet Jordaan die tot doel heeft tie villa s van de riiken te onteigenen De leden zullen zich venbindinsr stellen met sloocers ten einde deze wver te halen geen huizen te aloooen waar arbeiders wonen Ook zal eetraoht worden den bouwarbeiders te bewegen jreen villa s te ibouwen Voorts zal den Jordaners worden aangera len veel ie straat op te raan tot denken te komen en de Tribune te lezen K ir rinirem el teKoorinKsmeei geldt met 15 Sept paprgs Toor meenten de prijsper 100 K G 8f fabriek St Ct IL had intussohen de politie getelefatun die direct den dader ou wjen het mei u bevonden werd arresteerde Het is zékgnt L G die als oppassend huisvader ui gunstig bekend staat Vermoedelijk is daad in zeer overspannen toestand gepleegd Vermiaderinj berolkinr in Zeelmd IMen flchryft aan het Hbld In de lantste maanden trokken uit de viaschersptut sen door den dmk waaronder de Zeeuwsche visscherybedriiTen het laatste iau gebukt gaan velen naar elders joageit en oudere mannen gaan naar de groote plaatsen en aoeken daar werk hun tvil vreejnd maar in elk geval broodgeveodj andere iongere heden voornameluk gaan m zeedieast en bliiven dan in zooverre bil iiun oml bedryf dat voor hen geldt de zee ia ons etementl Afgescheiden van dezen exodua i wet opvallend dat bij een algemajne toeneming van bevolldng in ona land met T n voor de provincue Zeeland een aohtê uitgang in bevoiitingsc fer vale te coont teeren en hoewel dat Jteen reuzenciifer he uraagt beioopt bet tot een getal van Sez waar de uittocht aan te wiiten is waat Itet aantal geboorten overtref het toHttl terfgevallen valt niet zoo geniakkeltik ti constateeren voor itfiJO zoude net vertnt van visschers van invloed kunnen ziJn maar in het afgeJoopen jaar wa dat non met het jreval JNaar de Lunburgsche mijnen yn er wel een beduidend iretal n ISlfl vertrokken maar iet jrrootste deel kaerJa weder terug Het aantal vrouweiiike parsonen dat vertrekt ia ook vrij ar ot oniuat de Xeeuwsche dienstboden nog steeds m de steden een goeden naam hebben m i tonen voor de veldarbeidera ziin ook i ttgen en nu moge voor sommiffen de stüfcmjT der weekloonen in grootere pldatsea uitlokkend ziin geweest de Zeeuwsohe arbeider gaat niet zoo vluir zim haardsteile iii arvoor verlaten te meer is dit iet ireval omdat ook m Zeeland in de laatste jaren een aterk streven valt waar te nemen onder de anbeidersbevolkinir om een ejgca won ng te krygen al js hot dan vaat op hypotheek terwijl ook het getal irbeiders in het bezit van een stukje bouwland ra huur steeds stijgt en dit alles maakt hen nog meer ihonkvast In het algemeen is het voor den landbouwersstand met zoo BTunstifir wel paat het den boer financieel tot heden nair den vleeze maar het grondbezit veroorzaakt dat met alle leden van het boerentrezin op een hoeve kunnen komen Het aanbod van hoeve js in verhoudinjr klein to het aantal huurof kooplufltigen en daarom zou het met onmogelijk zijn dat iu t onder dezen het zoeken naar een werkknng elders grooter is Daar wordt men in verbterkt als men verneemt hoe b v oo een vergadering van de Vereeniging van Oudleerhngen van de Rijkslandbouwwinterschocfl o m werd geaegd op andere plaatsen ver van hier heeft men u noodig men snakt er naar uwe ikrachten naar uw uraktische en theoretische bekwaamheden er zit dus niets anders op dan te verhuizen Hebben wij u daarvoor opgevoed opB eieid onderwezen en krachtig gemaakt opdat gil JU J oord J Yankriik Dujtschland AJnewka Canada Transvaal Australië en eiders de volkskracht zoudt gaan versterken het land vooruitbrenjren en ook daar worstelend doch bovenblyvend het peil van den landbouw verhoosren en de eer van Zeeland m den vreemde hoog houden Het zii zoo als het niet anders kan WiJWillen er in berusten voor u aue ik geengroot gevaar Gy zult daar toonen wat de eeuwsche boer vermag ook elders zultge naam maken en vooruitkomen moed beleid en trouw izuUen er u te pa komen Uw oud vaderland uw eeliefd Zeeland ult ge nooit vergeten misschien zullenenikelen op hun ouden dag hier hun levenkomen besluiten maar het voJgend getilacht Js verloren voor ons althans verloren voor Zeeland Door het uitzenden vande overtolligen zal m Iceland wat ruimtekomen naaar het zal er toch vol bliiiven zoodat de concurrentie en de striJd om het bestaan hier zullen blijven voor den Zeeuifr schen boer Onder het wauen van Zeeland zal blijven staan I uctor et Emergo d Zou hierdoor de uittockt misschien ifer1 klaard kunnen worden I l pArtü te zullen son ook j Éi n liet nov kwestip to paa te ibreiw Viotntrekt niet eens ha de dttkufienscbgi J e recht che partijen Hl voi r 4en F CMfToiicnflche en ander kwesties de jtti er partücn vreuzen dalman verwikkelinfren jaar de Jliu flen tAt bcsltst CVen een vtu binden yWK beide kHeNÜes t de vre JeHonderhan d Hn ren suilen veiWtron SapJeha is teircn een bifwlende overeenkomst daar deze van BusaiBche ziidü tefiwn Polen uft re eeld x ni kunnen wonlen Wanneer zuilen de heeren eindelijk om de 1 Irroene tflfel te Eka ffeatbaaix itten 7 i Militaire mlasle Naar wtj vernemen sullen eerlaoff op uitnoodigii van de Amcrikaansche autoriteiten ln c officierea van het NederlandHohe lifer c otfffolngen van het in Europa verbttJvende Amerikaansche bezettingsleger gaan bijwonen PHnM Heinrich van Pruisen naar onn land De Ha Ct deelt mede dat er plannen moeten bestaan dat ook prins Heinrich mn Pruisen broeder van den gewezen keiBer van I uitflchlBnd zich eerlang metterwoon m ons land komt veHtu en In verhand daarmede wordt gesproken over eventueelen aankoop van de Constantia Hoeve van de familie Van Asch van Wijck welke in de nabijheid van de piramide van Auaterlitz i s gelegen en die met het er bij behoorende uitgestrekte boschten ein een gef chikt or8teIyk verblyf wordt geacht De burgemeeslerskwestie in Leerdam De A R Kiesvereeniging te Leerdam heeft volgens de Stand de volgende motie aangenomen De A R Kiesvereeniging N en O te IvCerdam gelet op het privaat en ambtelijk optreden van den burgemeester van Leerdam gehoord het rapport der commissie die in de vorige vergadering der kioHvercen is aangewezen om met de A R Raadsleden een samenapreking te hebben constateert lo dat de burgemeester als privaat persoon met die achting geniet die voor een overheidspersoon onmisbaar moet worden gerekend 2o dat het ambtelijk optre len van denburgemeester ook met erkenning van hetgeen onder zijn leiding tot stand kwam door de groote meerderheid der Raadsleden wordt afgekeurd oordeelt op grond van een en ander dat het èn voor len burgemeester zelf én voor Leerdam ongewenscht is dat hü opnieuw als zoodanig wordt bcnoem I acht het verzoek door de groote meerderheid der Raadsleden tot de autoriteiten jrericht om niet tot een herbenoeming te adviseeren verklaarbaar en keurt het goed maar wyst onzen A R Raadsleden op de noodzakclykheid om bij a zoowel als bij met herbenoeming alleen die wegen in te gaan en zulke middelen aan te wenden die met een vrjje en goede conscientie door ChriHtennicnschen kunnen worden gebruikt vereoekt den A R Raadsleden met vrien delijken drang dat zü ter bevordering van de goede verhoudingen en van de rechte saambinding in het partyieven het contact i met de kiesvereeniging zullen bewaren In Opper lene ditmaal gem nitfuna wan beteekenJs De LokaJ Avaeieei Le prockt de jfiateren door ons behtmdeLdu notu betreffende den Jcotettaanvoer uit Oo periSiJezjë Het blad spreekt den wensch uit dat men in de l lntent l nden weldra het verband mojte mzien tusschen de kwe tie van Ottper tialoziè en de recelmir dei kolen levennjren zooala die te pa is tot stand jrekomen Mocht J Vankriik ui ziiii Opper ilezische poUtiek volliarden dan xoü het daardoor op den duur zichzelf ook zeer xrooM schade aandoen Ihutichtawl fMuU weer aware tiidcn tebemoei De RraanoojTst ia dit iaar die van verleden iaar aianmerkeUik ten achter en moeiliikheden met Beieren staan te wachten Bü de laatste besprekJnjren van het Ministerie van Pinanciën in Darmstadt lietdit Rijk itich door ond ere o schikte anib te i8Peai verrtwenwoordi en omdat ht t in dcïe bespreldnicen niet zeer veel vertrouwen had Men beschouwt dit feit te UerliiTi als de uitdrukldnï eener sterft ficnaratistiBche strekkjnz Ondankfl de verkiarinir van ex kroonprins Rupprocht dat hi nooit de kixwn vmn een Zuid Duitsch rliik zou aannemen en nooit stappen sou doen om de rljkseenheid te verstoren Roemenië i niet tevreden ov r de verdeelmtr der Duitschc schadeloosstellinir en heeft dienaaniraande een nota tot den Oppersten Raad jrericht Daarin wordt yeuesrd dat Roemenië niet kan toelaten dat flonunijre reallieerde landen veel ojitvamjren terwiil hun verliezen minder ematl r itin jreweest In de nota wottit er bii eeToesjd dat de beoosrde verdeelinjr door Roemenië niet lean erjftnd worden Aan het slot wordt een drinfiend beroep trcdaan op den oppersten raad rm de verdechn voonleelijT r voor het land te doen zün Mb men de buit jraat verdeden I gOITENLA PSCH NÏfiU H a DUITSCHLAND Beet htfvetint unt n De remeenteraad van Bomi heeft be Ioten naar aanleidinjr vian de löO iariiré her denkinjt van de reboorte van Beethoven 200 000 tienpfewii btukken en 500 UO0 vüfpfennisTstuklfen en vijftijr pfennijrstujfken met de beeltenis van Beethoven te laten slaan AI deze geldstukken zullen de iaaxtaÜen J770 W19I20 drawn BEfEREN WatenmAod Do berichten omtrent hot hooiw waU r Ml Beieren bhiven niet alleen alarmeerend doeh wonden van uur tot uur verontrustender In de doraen Muhldorf en Errlme aün een aantal huJaen wejreesleept en verschiU lende personen verongelukt De spoorwejrUin AuRBlburflr HlBjrelfttadt waarover de dir te verbindinjT Nederland Oostenriik fetkat is verbroken De Isar en de bÜrivieren zün ibuiten huji oevers ectreden De schade loopi in de millioenen OOSTENRIJK Overatroominiten De overstroominjT is even ernatii ala m 1697 Van alle Aiden komen alai mcerende berichten van injrestorte brujcaren vermekte straatweffon en spoorwesKliiken Vele steden zün zonder licht jreheele landstreken Etja voUcomen van het veHceer afiferiloten Op de stej wassen Donau drijiven iiuishiOudeUtke artikelen en meubelen Het ewste zijn iSal aburjr StiennmHten en Opper Ooatenrük jretroffen De schjuie ibedraajrt vele millioenen kronen Groote verwoestinjr werd ook te Salzkammerjrut aonrericht Od tal van pJaatsen ziin de vetikeersweffen onbruikbaar De spoorrails han en in de lucht In eeniBre treken van OiiperStiermarken ia de toestand hetzelüdp De stad Lina waa iriateren zomier electrisdi licht D © meeste aan de Donau en haar ziirivieren irelejren steden en dorpen zün voor leen iredeelte overhtraoond liiveneens di aan de Alpenmeren relejren plaatsen I e ifvtnsmiddelenaanvoer naar de overstroomde jrebioden atuit op irroote moc Ufkhaden In Op per Oosten ruk werd voljrens do jonjTBte berichten op v f spoorlilnen het verkeer stopsKCbet ITAXUB De MfttbevüiK Over de aardbevincren in Italië vernemen de bladen nog dat vooral Toscane vee te Uiden heeft frehad Het atadie Fiviaanno dat ongeveer 17000 inwoners telt werd jrehcGl verwoeat Hetzelfde lot onderfping de jremeente Soliera De telefoniathe en telegrafische verbindingen zijn in deize streken ireheeJ verbroken zoodat men noe lOeen nauwkeurijre bii zonderheden kon cmt Ook in do marmerirroeven van Carrara schüat veel schade te ziin aangericht De Vetten van iDiarefririo en Montisrnose zijn ireheel vprwoert Van de dorpen Riversano porni en WontïirnoBe ziin sleohts de ouinen o versrehleven Er schÜnen veel lachtofferR te betreuren te ziin Uit Ploretire en Snewia ziin troepen TWfir ffeteisterde Ktreken vertroTAen De acJiokkcn wcixien gevoel tot Nice Cenive en Interlakeo Ken vooruitstrevende gemeente Uit Amersfoort schruft men aan het N v d D Mishchien is onze gemeente in veei dingen achter doch m ó n opziclit is ze itellig verder dan wolke andere ook Deze vooruitstrevendheid iioudt verband met de nieuwe lager onderu yswet Die is echter nog met afgekoudigtl en op het oogenblik I zjn daarom alle handelingen welke berusten op de nieuwe wet ongeldig Nochtans zyn hier dozyncn leerkrachten by het lager onderwijs benoemd en wel zomier oproeping ook de stemming bij de benoemingen Keöchie lde niet volgens de wet en het ontslag zal eveneens ongeldig zyn Verschillende overgeplaatste onderwyzers kregen gezamenlijk één ontslag formu ij er dat op het stadhuis opgemaakt en ongczegekl wa Ken onderwijzer die zelfstandig volgens de wettelyke voorschriften ontslag wilde vragen werd dit onmogelijk gemaakt door i hem ook al weer onwettig te dreigen dat daardoor een hiaat in zyn pBnsioenl erekening zou ontstaan Kn de Raad gaf een collectief eervol ontslag op een ungezegeld verzoek I Een reis om de wereld De bekende vliejrer en parachutist Otto P ehrenbach heeft het plan opirevat om meL den jeugdiiren Apeidoornschen motorrijder R Dales per ziispancombmatie een reit om de wereld te maken De heeren deniken hun weg te nemen door Helgie Franfl ruk Spanje langs e Noordku st van Afrika door Arabic Afuhaiiistan Vooren Achter Indië China Wladiwostok Japan Amerika over Ierland en Engeland terug naar Nederland Zii denken bmnen het Taar den tocht te volbrengen Een nie iwe kerk In de e emeente Oudenhoom op het eilan l Voome waar in den naizomer van 1915 kerk en toren afbrandden tengevolire van hot inslaan van den bliksem is men sedert eenjjren tyd druk bezie met den herbouw I Dezer daeen is de nieuwe klok aanuekomen en wie weet van welk een belane voor een doroscreaneente een torenklok is zal daarvan het belong gevoelen Zü draagt het opschrift Ik roap den levende ik beklaag den doode Allen zij vrede Andries van Benren te Heiligerlee schiep mii op den 12en December 1919 Mijn voorganeer smolt door brand van het hemelvuur op Zonda 5 September 1915 Cemeentebegrooting van Rotterdam Gisteren is de gemeentebegrooting van Rotterdam in druk verschenen De uitgaven zyn geraamd op ƒ 57 943 U6 07 zynde ƒ 1L8S4 709 61 booger dan het voiig jaar waaronder echter ƒ 2 167 633 89H dat door daartegenover staande hoogere ontvangsten wordt gedekt De styging blijft dus 9 717 155 7IVï Dit bedrag is voor een groot deel te verklaren door de hoogere loonen De plaatselijke belai tingen zyn geraamd op ƒ 29 624 250 of ƒ 6 662 7 35 09 hooger dan voor 192Ü Oyerwogen wordt of een nieuwe tariefsverhooging vah gas en electriciteit mogelijk IS evenals tariefsverhooging voor waterleiding en de veeren Voorts woi dt met steeds meer klem gewezen op de noodzakelykhcid lat de kosten door het Ryk op de schouders der Gemeente gelegd worden vergoed en de Gemeente tevens ontlast zal worden van do uitgaven voor politie onderwijs geneeskundige armenzorg enz H e iMï kan een me sch bve zmider voedsel 7 mmm tig derS Zïïi T i ktlr J f voedsel een rH i i e in 1831 V wf lat nog niet verbetenl TouTo anS 1 Ijegriipelükwi Sf L Jruillotine en prefereenie T S f dagen voordat hij sUerf Miodat de lord mavor van Cork Bonder hem atmirUik met een man als heeft V nog den tHd vriiwmS wewn dat de vrywillige hongerlüder door d geltifcs De typhus in Limbure Naar de Tel verneemt blijft de tvphus m Limburg aanhouden De buriremeesters van Roermond en anidere ïemeenten waarschuwen tegen het gebruik van ong ekookte melk In Bninssum Schinnen Hoensbroek en Bocholtz deden zich weer nieuwe gevallen voor wa arvan twee met doodelijken afloop De duurte in Holland Als sitaaltie van de duurte in HoMand meldt de Deli Ct dat een eisrenaar van een kleedingmagazijn te Medan die met verlof in Holland is kort ig eleden telegrafisch toezending verzocht van twee colbert costumes aangeaien deze veel iroedkooper waren dan de overeenkomstijre kwaliteit in Holland tn dan te weten dat de stoffen voor dergelijke costuums eerst uit lihiropa in Indië rzijn ingevoerd Een ander had een schrijfbureau uit Indie meegenomen en bestelde deizer da en nog net aoo n bureau omdat een dergelijk stuk werk hem in Holland omreoreer het dubbele kosten moest Gemeen te veld wach ters Nu krachtens de bij Kon besl van 23 Jan 1920 tot stand gekomen regeling de bezoldiging van de Ryksve ld wachters een belangrijke verhooging heeft ondergaan achten de Ged Staten van Zuid Hoilaml hetgewen srht dat in aansluiting daaraan ookde regeling der bezoldiging van de gemcentovcldwachters en dienaren van politieaan een nader herziening worde onderworpen Zü verzoeken B en W der gemeentenin ZuidHolland te bevorderen dat de bestaande jaarwedderegel ing der veldwachters enof dienaren van politie in hunnegemeenten met inachtneming van eenigeaangegeven punten voor zooveel noodig worde herzien De herziening zou uiterlijk op 1 Januari 1021 moeten ingaan Mochten hieraan geen of niet voldoende gevolg worden gegeven zoo zullen de Ged State overwegen of er termen bestaan de goedkeuring aan de gemeen te begrooting te onthouden Moofdaanalas Te Steenwijk is Woensdag een aanslair gepleegd op het leven van deo heer M de Langen De heer L aou met zijn familie op reis gaan de dienstboden waren reeds vertrokken Er werd jrebeld en toen hij opendeed zag hy teuenover zich een hem onbekend persoon die onder den uitroep Klam hier Ik steek ie dood je hebt mij en mijn gezin ongelukkig sremaakt met een groot mes op hem afvlootr de heer de L sprong achteruit en wierp tegelijk de glazen tochtdeur dicht De aanvaller sloecr met ziin mes door het irlas en trof den heer de L onder in het lichaam Echter niet ernstijr Toen genoemde heer zich naar buiten begaf om hu Lp te halen kwam de aanvaller die nog nabö het huis was weer met een geopend mes op hem af Mevr de P08TBN verkeer De fetdiRit bü hrt poor In de N R Ct is een axtikel gewüd aan het behaer van de Spoorwagen wa rvan wö het Tolgendc overnemen De vraRg werd ons wel eens gedaan of de groote fout van onze spoorwegorganisatie niet hierin bestond dat t ter allerhoogste plaatse te zeer ontbreekt aan aanpassingsver mogen aan de eischen van den nieuwen tyd aan modernen geest Ons werd wel eens vertekewl dat het grootste gebrek in onf spoorweg beheer efgenlyk voor een goe i deel hierop neerkomt dat de zaak te oudcrwetsch wordt opgevat en uitsluitend van bovenaf wordt geregeerd Regeling van het spoorwegverkeer is een moeilyk vak en bij de centralisatie die in ons spoorwegwe i zen heeft plaats gegrepen is het er waar j sehijnluk niet gemakkelijker op geworden Het vereischt practische en technische kennis enaring en inzicht ala nauwelijks in oen man of een college kan worden aangetroffen Waar het daarom in een bedryf als dit niet minder op aankomt dan op commercieele leiding is de in alle rangen van het corps sluimerende kennis op te roepen tot samenwerking van de daar opgedane ondervinding party te trekken en met de voorlichting die daar verstrekt kan worden zyn voordeel te doen Nu denken wy liierby niet in de eerste plaats aan het machine chineen langeerperaoneel dat zeker ook menige nuttige aanwijzing kan doen doch wellicht over het algemeen zijn kennis wel wat te hoog aanslaat en alles te eenzijdig tot een loonvraagstuk pleegt te reduceeren maar aan dat gedeelte van het personeel dat in de gelegenheid is ondei deelen van den dienst in hun geheel en in hun samenhang met andere te ovcjzien By de in onze spoorwegorganisatie overheerschende geestesrichting schijnen nu deze ambtenaren nog steeds meer als werktuigen dan als medewelkers aan te worden gemerkt en naar ons vei zekerd wordt is deze opvatting geliik trouwens vanzelf spreekt weiI nig bevorderlijk tot heilzaam en naar verI betering strevend initiatief Hoe vergaande oud bureaucratische opvattingen nog by de directie rondzweven geeft het intei view ilat de heer Kalff heeft gehad met het U D een pakkend voorbeeld De heer Kalff in erg getroffen over het omvangrijke rijwiel vervoer en noemde dat een belangrijken factor die voor de vlugge afwerkmg van de treinen in hooge mate belemmerend i s En zyn conclusie was dat er maatiegelen moesten worden genomen om het fietsen vervoer te doen verminderen Zie hier nu toch een staaltje van de meest ouderwetsche en armely kyte politiek die in een dienst ten publieke nutte denkbaar ia Men staat er verbaasd over dat een vervoer ilat nu toch met van vandaag of gisteren dateert de heeren plotseling zoo over het hoofd loopt dat het als een zeer belanglyke factor van treinvertragJtig ten tooneele komt maar de verbazing stygt ten top als men dan leest dat het eenige wat de heeren ter vermindering van deze nadeeligen factor weten is vermindering van het fietsenvei voei Let wel daar wyst lic praktyk van het spoorwegverkeer op een bestaande behoefte Geen onredelijke of onbegrijpelijke behoefte integendeel het iigt geheel in de opvattingen van den nieuweren tijd eni in de ontwikkeling van de sociale toestanden tiat steeds meerderen gelegenheid zoeken om met een ideaal vervoermiddel ala de fiets is die vermaak geeft en tegelyk gezonde lichaamsbeweging vei schaft naar buiten te gaan Men zou nu meenen dat een spoorwegdirectie die de trekenen der tijden verstaat zich gelijdelyk en deudelyk op dit nuttige vervoer zou hebhen ingericht ja het ware alleen uit commercieele overwegingen de berijdera van de fietsen plegen toch immers een vervoerbiljet voor zich zelven te nemen Mk zou hebben aangemoedigd en vei gemakkelykt Men zou verwachten dat nu dit niet liet geval bleek en het gebrek aan voorziening een nadeeligen terugslag veroorzaakt op het gansche spoorwegverkeer met allerlei maatregelen zouden worden genomen om het verzuim te herstellen opdat de nuttige beweging zich zal voortplanten maar mis de hooge wijsheid die de heer Kalff er op weet is overwegen wat er gedaan kan worden om het fietsenvervoer op de spoorwegen te doen verminderen Het is mogelyk dat de directeur onzer spo wegen een man ia met ruimen blik die slechts toen hy zich zoo uitte een kleine afdwaling in zyn gedachten heeft gehad Zoo niet dan mag men toch vragen of oen organisatie waar zulke denkbeelden kunnen opkomen enz yyo er geen alarm geblazen wordt uitgewerkt zullen worden op den koop toe nog inderdaad voldoend geoutilleerd is om met vertrouwen de toekomstige ontwikkeling van ons spoorwegwezen te kunnen tegemoet zien Spoorwegverkeer rraag Amslerdam In het ontwerp win te iviienst regeling zyn loorgaande rytiiigen Ie en 2e klasse tusschen l raag en Amaterdam opgenomen De wagens loopen over Teschen Dresden Leipzig Halle Maagdenbuig Brunswyk Hannover Lohne en Oanabruck Vertickvan Praag 2 20 namiddags te Osnabruck6 50 a morgens In ongekeerde richting vertrek van Osnabriick 12 35 aankomst tePraag 3 52 najniddegs i De treinen zullen odk slaapwagens tus I Leipzig en Bentheim krygen Abonnementen op de Nederlandsche spoorwegen Injraande 1 October 1920 zal de geiaiirtheid van nieuw af te geven alfremeene abonnementskaarten groepskaarten en traiectkaarten uitsluitend den len van een maand iniraan erf zullen deze abonnementskaarten aanirevraagd moeten worden vóór den 15den van de maand voorafcaande aan den eersten dax van den gelduü eidaduur Algemeene abonnementskaarten gpoepkaartcn en trafectkaarten waarvan de geldigheid ingaat op 1 October 1930 moeten dus vóór 16 September 1920 aangevraaird worden Houders van vóór 1 October 1920 afgegeven abonnementskaarten waarvan degeldigheidsduur is aangevangen op den16en eener maand behouden het recht omdezen gddigheidsduur met geheele maanden overecnkoiystLg de tariefsbepalingente verlengen i ffroote hoeveelkade wafer te drinken ziin Jhysiek weerstandwermofpen aaümerkeliik T craterkt stjupsni kuws GOUDA 10 September 1920 KMten van Secretarieat ukken Door Burgeinaester en Wethouders alWer ia afgekondigd de door den Raad in aiine vergatlenng van 24 Februari 1 20 astgeatelde verordening tot aanvuilin Van de vcnordening op de heffing van rechten wegens de uitgifte van stukken de vemohtingen van den BurceilÜken Btand en andere door of vanwege het ueïneentebestuur ter secretarie verstrekte diensten Aan art 1 der genoemde verordening wordt toegevoegd een nieuw onderdeel letter m Voor eene vergunning als bedoeld in art 6 eerste Ud sub a der Woninitwet of ingevolge art 2 der Bouw en Woniiwverordening der gemeente Gouda wonlen behalve het recht genoem d in letter a van dit artikel bovendien de volgende lege geheven Wanneer de kosten van bouwen of verbouwen waartoe verjnummjr wordt verleend de geheele afwerking inbegrepen f 250 doch niet meer dan f 300 bedragen ƒ 1 wanneer de kosten meer dan 3O0 doch niet nwer dan i 1000 bedrajren f 3 vanneer de kosten meer dan f 1000 A ch niet meer dam f 2000 bedragen ƒ 5 wanneer de kosten meer dan f 2000 doch niet meer dan f 10000 bedragen f 10 wanneer de bosten meer daa f 10000 bedragen i 15 Indien de bouwkosten minder dan f 250 bedragen ia geen recht increvolge dit artikel verschuldigd Bij elke aanvrage om vergunning hierbn bedoeld wordt ter bepaling der kosten een begroeting der kosten van het bouwen of verbouwen overgelegd Het auto verkeer en de bekeuringen De bekeuringren die vele auto bestuurders hier vooral s Zondajrs weKeua u snel rijden krygen wekken nog al ontstemaiing Daarvan getuigt o m het vol gende berichtje in J e Auto van 9 Seuteraiber i U Dart in Apeidoora op kleingeesUjre wiyze geverbaliseerd wordt mag thans algemeen bekend heeten Het schunt lat Gouda zich in le ril w l scharen zoodat men ook m de pilpenstad heeft te ryden volgens napieren voorschriften en men niet kan vol Btaan met te niden overeenkomstig de eischen van een geordend en veilig verkeer We kunnen moefllijk aannemen dat de politie het den auto bestuurders zonder werkelijke overtreding der voorsohj ifton Bal lastig maken Die voorschriftop zim alleen uitgevaardigid om ongelukkeai wegens te snel rilden in de stad te voorko men EemoeiUikinfi van het auto verkeei il zeker niet in het belang der eemeentc en mag dan ook niet plaats hebben Van de BÜdie van het poibliek mag eohtor wel wat meerdere medewerking wondwi verleend otn aan rij an voertuijren in t alg emeen meer ruim baan te even Ged Staten van Zuid Holland Gedep Staten van Zuid Holland zullen Maandag a s in openbare vergadering behandelen reclames betreffende weigering van vrijstelling an militiedienst wegens eigen vrywilligen dienst en broederdienat door de MilitieraJen m het Ie het 2e en het 3e district van Zuid Holland alsmede een voorziening van de Gezondheidscommissie te Schoonhoven m zake de niet onbewoonbaarverklaring van een woning in de kom van de gemeente Berkenwoude Rapporteur over deze zaken is mr Schokking Examen politiediploma Te Utrecht is geslaagd voor het examen politiediploma A de Groot alhier Het Gemeenteverslag over 1919 V Het gewoon onderhoud der op ba re gemeentegebouwen had over het verslagjaar aldus plaats Het schoolgebouw van de 2e Burgerschool voor Jongens in den Groenemlaal werd verlaten omdat het niet meer voldeed aan de eischen van den tyd Op 31 December werd les gegeven in het oude Rijk Hoogere Burgerachoolgebouw De plannen voor een nieuwe school aan den Burgemee ter Martenssingel kwamen gereed zoodat op 16 Dec 1919 tot openbare aanbesteding werd overgegaan het werk werd gegund aan de laagste inschryfster de N V Aannemersbedrijf v h Wi Bokhoven alhier en wel voor een som van ƒ 185 320 De waarde van den grond eigendom der gemeente werd door drie deskundigen getaxeerd op ƒ 13 000 Als een treffend bewijs niet welke kosten het gewoon onderhoud en kleine noo l zakelijke veranderingen gepaard gaan vermelden we dat het verven van het buitenwerk van school IV aan de Prins Hendrikstraat een uitgaaf van ƒ 989 50 vorderde en het veranderen van de ramen van de Ie Burgerschool voor Jongens aan den Groeneweg tot betere verlichting en ventilatie eene van ƒ 1773 86H Voor hét onderhoud van de verschillende openbare gemeentegebouwen en meubelen werden in dit jaar besteed aan materialen en aannemingssommen ƒ 10 160 12 en aan arbeidsloonen 9906 34H Hiervan komen voor rekening van het Raadhuis resp 539 12 968 €3 meubilair raadhuis J949 11H 211 36 andere gebouwen behalve scholen ƒ 3713 80 ƒ 4516 78 lagere scholen ƒ 4040 20 ƒ 2975 13 meubilair lagere scholen ƒ 698 54 V4 ƒ 956 14 gymnasium ƒ 173 84 ƒ 133 64 meubilair gymna n nZ M c ï ƒ 2 99 9 f vmten deze totalen resp ƒ 8368 79 en ƒ 4834 96 f Juarlykache schoonmaak van de acholen kostte dit jaar ƒ 5052 41 tegen ƒ 4233 03 m J9iö Het personeel van den dienst van Ge maeatewerkan Fabricage bestond in 1919 onlÏCT leiding van dén Geraeentebouwmeefiter uit 1 boekhouder opzichter welke titel op 1 Juli bü voorziening in de vacature werd veranderd in boekhouder 1 opzichter 1 stadsbaas 4 opzichters en 1 teekenaar voor tydelyk werk 4 timmerheden 1 tim mermanvoorman 3 metdelaar 8 perlieden a scjjilders 1 schildervoorman en 1 schilders jongen 1 smid 1 snud voorman en 1 smidsjongen 1 Ioo lgieter fitter en 1 fittersjohgen 3 dijkwerkers 1 fabricageknecht 1 chef tuinman 3 tuinlieilen 5 piantsoenwerkers 1 plantsoen werkers jongen 4 opperstraatmakers 2 hulpstraatmakers 3 koetsiers en 12 werksters Omtrent straten pleinen riolen en waterleidingen vermeldt het verslag het volgende Galegd en verlegd werden in totaal 46095 46 M2 tegels klinker en keibestrating n l in de Parkstraat Kanaalstraat en Noorderstraat De bestrating verzakte inzonderheid in de Parkstraat weer zoodanig dat zy opnieuw moeat worden verhoogd De Ketelatraat moest op sommige plaatsen wel met 0 70 M worden verhoogd weer minder de 3e Kade Turf singel Prins Hendrikstraat Büflchweg en Veerstraat Geheel nieuw is aangelegd de straat tusschen de Kattensingel en de Van Beverninghlaan alsmede de De Wett traat Cronjéstraat Dr Leydsatraat Fourieweg La Ueylaan en het Pretoriapleln terwijl van de Burgemeester Martenssingel nog slechts op een zyde en een klein ge leelte tiottoir nieuwe bestrating weixl aangebracht Op den Kleiweg werden de stoepen opgeruimd en trottoirs gelegd Het onderhoud der straten vorder le een uitgaaf van ƒ 28 761 66 aan materialen en arbeidsloonen bovendien nog ƒ 1941 61 enkel aan arbeidsloonen Van cHe bedragen komen ten laste van de eiectr centrale 1619 74 M2 ƒ 1 of ƒ 16J9 74 de gasfabriek 14GÜ 68 M2 i ƒ 1 of ƒ 1450 68 de Goud telef My 8 M2 k ƒ 1 of ƒ 8 de Goud waterl My 232 09 M2 k ƒ 0 50 of ƒ 116 04V2 dezelfde 369 37 M2 a ƒ 0 65 of 240 09 Onder voornoemde bedragen zy n niet begrepen de kosten van den aanleg der straten bij de gemeentewoningrn Aangekocht wenlen behalve voor deze straten 366 000 Waalklinkers tegen een pryri van ƒ 37 per duizend en 194 O60 Vechtsche klinkers waalvorm Straatzand werd gekocht 6207 M3 tegen een gemiddelden prijs van ƒ 2 per M3 Het aantal groote utraatkolken bef I raagt thans 738 het aantal kleine 251 het aantal gemetselde putjes 86 De uitgaven voor bet onderhoud van de wegen voetpaden en plantsoenen behoorende aan en in onderhoud by de Gemeente bedroegen ƒ 692 07 aan materialen en ƒ 139 aan aibeidsloonen Onder dit be lrag is begrepen 242 M3 grint ad ƒ 5 50 en 220 5 M3 printzand ad ƒ 2 75 Voorts i s daaronder begrepen 864 M3 koolasch De wegen buiten de kom der gemeente vonleixlen ƒ 563 51 aan materialen en j 187 34 aan arbeidsloonen Steenslag kon ook dit jaar niet worden aangekocht Voor de plantsoenen werd uitgegeven een bedrag van ƒ 10 607 80 aan materialen en aibeidsloonen en van ƒ 1012 92 bovendien aan arbeidsloonen Voor doode en kwijnende boomep werden nieuwe ingeboet Voor ophooging van wegen en perken werd in de plantsoenen 755 M3 asch aangebracht Aangaande rivieren kanalen vaarten en bijkomende werken is vermeld dat de voetbrug in het Van Bergen IJzendoornpark werd vernieuwd en in de Walvischstraat een geheel nieuwe werd gebouwd Ook in de nieuwe straat van den Kattenamgel naar de Van Beveminghlaan werd een nieuwe brug gebouwd terwyl in den Burgemeester MartenHsingel een genoleerden doordamming werd gemaakt Van de waterkefiring tusschen de Hane iaaisluis en de Mallegatsluis werden de kunstwerken verhoogd tot op 3 70 M A P de grondwaterkeeringen tot op 4 M + A P Wordt vervolgd OÜDEWATER A B alhier had het ongeluk met een nmotorfiets tegen een ffteenen paal bij de woning van Ds E te rijden waardoor de machine zwaar beschadied werd De bestuurder en ziin medepassagier kwamen et goed af ZWAMMERDAM Mej P Rappold hulpprediker te Rotterdam 13 beroepen tot predikante by de Rem Brooderschap alhier R8CHT2A1LKM De aanrijding van den Rotterdamscben hoof dcom missaria Voor de Rotterdamache rechtbank werd gisteren de zaak behandeld van de aanrijding van den hoofdcommissaris van politie aldaar den heer A H Sirks Als beklaagd van het veroorzaken van letsel door schuld stonden terecht de chauffeur Dojaren en zyn knWht Kerklaan Met een vrachtauto had Doejaren op 30 Maart van het Maasstation afgehaald een personen auto zonder banden die aan de vrachtauto waa gekoppeld door middel van een stalen ketting van 4 6 meter Doejaren had de vrachtauto bestuurd en zijn knecht Kerklaan die nooit zelfstandig een auto had bestuurd op de aangekoppelde auto gezet Op den Oost eedylc was de achterste auto losgeschoten en had den juist per rijwiel passeerenden hoofdcommissaris omvergeworpen en diens rijwiel verbrijzeld De wagen was verder tégen een boom geloopen had n lantaarn beschadigd en was daarna tot stilstand gekomen Beide beklaagden bekenden dat de omstandigheden geweest waren als boven beschreven Uit het getuigenverhoor van dr van Ardenne en den heer Sirks bleek dat de heer Sirks zulke ernstige wonden aan been enkel en kuit heeft bekomen dat hij van 30 Maart den datum waarop het ongeval plaats greep tot 17 Juli in het ziekenhuis werd verpleegd daarna nog een maand verlof had moeten nemen en nu nog slechts moeilijk zich beweegt Volkomen genezing ia uitgesloteii pMWirijden bijv Ml de hoo dcommissaria niet meer kunnen GetQlgen die het on T l Uêim ilm gebeuren waren eenitemmlg van oordMl dat de sleepende vrachtauto een viart van 20 K M bad gehad een raart die voor een trein ala deze te groot waa Ook de deskundige DUxhoom kwam tot deze conclusie z 1 ware het ongeval niet gebeurd als op de tweede uto iemand had gezeten die met de behaAdellng van een auto vertrouwd wii Vooral de omstandigheid dat de tweede auto niet van banken voorzien was maakte het besturen er v n nog moeilijker De ambtenaar van het O H mr Hermans beantwoordde de vraag of de belde beklaagden hier schuld hadden bevestigend Ze hadden deze karavaan nooit op deze wijze mogen samenstellen ze liadden hun vaart te groot genomen u waren hoewel de achterste auto reeds geslingerd had voor het ongeluk op den OostMedyk gebeurde doorgegaan Beide beklaagden yn op lichtzinnige wy e te werk gegaan De officier eischte tegen beiden 2 maanden hechtenis De Rechtbank te Rotterdam heeft geëëischt tegen A den T S3 jaar veehouder te Nieuwerkerk aan den IJaael wegens diefstal van eon rijwiel eigendom van T Hoevelaken vier maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder bijzondere voorwaarden In een zaak tegen J de B 21 jaar tuindersknecht te Ouderkerk aan den IJael beklaagd van mishandeling heeft het O M vrijspraak geëischt NZfiKOLONUN De Merapi Het is wel een groote toevalligheid dat de Merapi de vulkaan die begin Augustus Midden Java een beetje in onruat zette juist vlak tevoren door dr Kemmerling in den dienst der vulkanische waarneming was beklommen De heer Ant Lievcgoed de hoofdrodacteui van de Loc die te Selo logeerde en ook van de beklimmingspartij was heeft er m zyn blad een interessante beschrijving van gegeven Van dezen vulkanologlschen wawBC mingstbenst vertelt de schryver voorm aat daaraan in den loop der jaren in Indië te weinig is gedaan en dat dr Kemmerling daar in zyn vak is Het staat thans wei onomstootelijk vast zoo schryft hy dat meer systematische waarneming van den Kloet waarneming aan welker gezag niet te twijfelen viel de uitwerking van het fatale gebeuren daar belangryk had kunnen verzachten want dan ha l men tijdig tot ontruiming van de bedreigde streken kunnen overgaan Nog vóórdat de ramp van de KJoet zich voordeed stond zulk een stelselmatige waarneming van alle werkende vulkanen trouwens op het regeeringsprograra doch men weet hoe het gaat met het beschikbaar komen van de gelden voor een dergeiyken voorbehoeding sdienst Nu wordt dan vulkaan na vulkaan zorgvuldig in studie genomen maar het is de vraag of de regeering de consequentie zal willen aanvaarden om te doen wat werkelijk noo lzaketijk is als veiligheidsmaatregel tegen meuwe ellende Een vermeerdering van het aantal seismografen zou alvast in staat stellen de bewegingen In t binnenste onzer vulkanen nauwkeuriger te controleeren en de aanschaffing van de daartoe onontbeerlijke instrumenten zou het mogelijk maken om op grond o a van het toenemen der trillingen op betrekkelijk tijdigen termijn een uitbarsting te voorspellen zoodat men er zich althana op kan voorbereiden indien ze dan al niet af te wenden is Zoo is ook broeder Merapi nauwkeurige observatie overwaard omdat de singuliere kwaadaardige wyze waarop deze berg zijn eigen krater opvult met reusachtig proppen van puin een uitbarsting te eeniger tijd tot de onafwendbaarhe len maakt een uitbarsting die dan vermoedelyk grootendeela naar den Malangschen en Jogjaschen kant zou gaan Dit moge nu ietwat noodeloosverontrus tend klinken maar het is beter de Kloetramp heeft het geleerd dat alarm wordt geslagen vóór dan nè de catastrofe Het ingezetenschap van het zoo dicht bevolkte MiddenJava heeft er recht op dat de regeering het menschelijk mogeiijke voor haar veiligheid doet en haar zoo goed ats doenlijk is tegen dien kwaden kolos beschermt Als de schrijver dan later na de beklimming weergeeft hoe de begeleidende Javanen dat gedoe van dr Kemmerling dat slaan en tikken op steenen en dat fotografeeren en waarnemen van die reusachtige kraterprop maar half vertrouwend gadeslaan en in zich zelf overwegen dat zooiets toch eigenlijk niet in den haak is omdat het den Vulkaangeest trotseeren is dat je op een of andere wijze opbreekt dan begrijpt men hoe gemakkelyk die eenvoudigen van geest die hoogere werking van den vulkaan thans gaan toe schriJven aan het bezoek van onzen vulkanoloog in plaabi van de tegengestelde concluaie te treUcen Van den krater zelf zegt de heer Lievegoed Zoo stonden we dan tegen half acht in dien heerlijken tropenmorgen In de steenwoesteny binnen den ouden doorbroken kraterwand Een verrassend groot onherbergzaam plateau waaruit torenhoog voor ons oprees de honderden meters hooge grimmige piramide van steenen waaraan Jaar In jaar uit de vulkaan in titanische speelschheid bouwt De voet van dezen steenheuvel is het uiterste punt tot waar de Javaansche gidsen zich wagen en is dan ook het gebruikelijke eindpunt der Merapi beklimming Maar wy hadden nu eens bü uitstek deskundig geleide en zoo lag het dan in de lijn dttr vulcano logica dat we het nog hoogerop zouden zoeken In die barre steenvallei van den ouden krater kon men eenig begrip krijgen van de machtige werkingen in de ingewanden van den vulkaan Duidelijk zijn de geweldige doorbraken van de lavastroomen hier te onderscheiden Diepe groeven hebben se in het lichai van den berg getroldien in hun toomelooze vaart naar de vlakte en over groote afstanden laten de ocherpe steenen ruggen zich waarnemen die zich voordoan als veratifide bandjlrs van lava Bodemspleten met hier en daar regelmatig afgesneden wanden als van baialtgroe van doorptoecui daM W it iu Glnd richt naar den Klateuaehen kant étaat rechtoverelnd aea huUanhoog gaaf tuk van den wand all d r at van een geramden vestingmuur en daai langs moafc wetr aoo s alvemletlgende golf xqn gcitort naar de vlakte die er wonderlijke tegenatelling In haar zonnige groenheid aditvr siehtbaar is Maar de waarnemers xijn daarbU niet blijven staan i j lün o d Mg de prop opgeklommen de htaderden nMten lüoge pyramide van los opgeworpen lavalwaltken In den loop der Jaren door den vulkaan opgestapeld totdat een uitbarsting die geheele pyramide over den rand van den krater weer het lachende dal in zal slingeren FINANCIEELK BERICHTEN WISSELAOERSEN Orridëelt aauwtai l AmBtmtUm 10 September 1920 fl Sept 10 Sept Londen 11 28 nJlX Beriljn 07H 6 97Vi Bariis y 21 60 21 7 H Bruoael J 22 96 22 72H iZwitseriand 51 96 51 Weenen 1 35 1 37 H Kopenhagen 45 12H 46 Stockholm 64 27 Ül M 77H Christiania 46 70 46 6 INew York 3 1S S lS De hooge doUarkoen Het bestuur van de Algem Vereeniging van Nederlandsche lm en Exporteurs heeft aan den minister van Landbouw Nijverheid en Handel een adres gericht inzake den hoogen doltarkoera Het verwijst daarin naar zün adres d d 25 Juni aan de Tweede Kamer waarbij aake het aan Duitschland te verleeaen cradlet werd gcweiaa oB enkele bezwaren waaraan z i behoorde te worden tegemoet gekomen n l o a lo het niet voldoende vaststaan dat Nederlond s uit en Jnvoerhandel wat iMtreft da deelqaming aan im en export Vibi Duitschland In verband met de te verleenen credieten een voorrang zal genieten 2o het ontbreken van voldoende aanwijzing dat het deelnemen aan den genoemden im en axporthaadel voor alle Nederlandsche im en exporteurs bereikbaar is Als op een van de vele middelen die mede kunnen werken tot vermindering van het disagio van den Nederlandschen gulden tegenover den dollar en den ZuidAmerikaanaehen peao wijst het bestuur voornoemd nogmaals op de beldü aangehaalde punten van lijn genoemd adres welke naar zijn meening in den g wenschten zin by de werking van de verleende credieten een niet uit het oog t ver liezen factor moeten vormen Het dringt er op aan van de gelegenheid die de credietverleening aan Duitschland in h t leven ge roepen heeft gebruik te maken en met alle kracht te bevorderen dat n hierbU is vooral het oog gericht op uitvoer uH Duitschland de Nederiandsche im en axporteurs daaraan deelnemen Het wil het bestuur voorkomen dat de regeering door tweeërlei middelen den geweneehten gang Tan zaken kan bevorderen Vooraan ga de bevordering van het z g veredel ingaverkeer hetgeen de regeering door doelmatige en benoorlÜk mercantiel ingerichte contrdle op den loop van het crediet kan bavordaren Voorts mag het z I door nauwe economiiche aanraking die de behandeling van het crediet In het leven roept uitvoerbaar geacht worden te verkrijgen dat de prijzen van Dultsche fabrikaten aan het buitenland aangeboden voor Nederland althans niet hooger zijn dan voor andere landen Het belang van het vraagstuk brengt ook mede dnt het deelnemen aan den genoemden lm en exporthandel voor alle Nederlandsche im en exporteurs bereikbaar mag zijn MARKTBERKHTEN GOUDA 9 Sept 1920 GRANEN Goed pry shoudend Tarwe ƒ 31 33 Rogge ƒ 22 23 60 Ger t ƒ 22 60 23 60 id Chev ƒ 26 2 60 Haver ƒ 23 25 per 100 K G Oroenl BT Uhig Gemeentelijke Groentenvelling Anutordam v h De Jong en KoeM VailiBg vm 9 September 1920 Reine Ooudoa O Dalieats LerOtux 36 43 Calebas Carifon SO 3t Margrienta MaiUet ƒ 84 36 William Duchessi ƒ 40 60 Triomph de Vlënne ƒ 35 40 Barre de Mcrode ƒ 20 30 Bou Louis II ƒ 14 16 Tafelperen div ƒ 12 18 Trosperen ƒ 9 11 Ponaperen ƒ 8 12 Present v Engeland ƒ 26 29 Groninger Kroon ƒ 14 18 Jaap Dirk zoet ƒ U 16 Tafelappelen zuur ƒ 1 21 ld stoof ƒ 10 18 druiven blauw ƒ 33 40 Tomaten ƒ 8 18 per 50 K G Karbonkels ƒ 36 126 Bloemkool I ƒ 17 29 id n ƒ 12 Komkommcra ƒ 10 12 per 100 at SniJboonen ƒ 18 35 Spercieboonen dun 13 25 id dik ƒ 8 14 Pronkboonen ƒ 11 per 100 K G Spruiten y2 B0 2 60 Uien 1 46 1 70 per zak Bloemen Rozen ƒ 10 16 Dalia a ƒ 4 60 7 Gladiolen 3 4 60 Chrysanth ƒ 32 64 per 100 St Snygroen f 9 15 ptr 100 rank SCHEEPT AAKTBBRICirTnf Koa Holl Lloyd Zeelandiai Uitr vertr 7 Sept van Rio Janeiro Holland Afrika IIJb Gerei vertr Sapt van Sierra Leona n Monravia HoUand Amerika lÜB Moerdijk arr 9 Sept v B Ayrea te Rotterdam Soestdijk arr 3 Sept v R dam te NewOrleano Warsaawa vertr I Sept v R dam naar Danzig Züldijk arr Sept v R dam t NewOrieana Hen Br Indië lifn Veehtdük uitr vertr 6 Sept v Kurrachee üallaiid Waat Arrika IQb Amstelstroran vertr 8 Sept v Biaaao n Conakry HaUaBd Zuy Afrika lUn Noordijk ultr arr S Sapt te W lvischbaai Kon W t lad Haild Almelo arr 7 Sept v Callao te Mollendo Jxmo arr Sapt t Waa liidiï te IJmulden s imT VcrMnlgtag De Goudaehe Padviadcra 2ottdag xullan de Rotterdamache Padvinders behulpxaam x jn by de te houden wedstrijden der Paardenaportvereenlging Wat zij verdienen wordt baatenul voor een liefdadig doeL Goudache Padvinders die hierbil tegenwoordig willen liJn worden verzocht uiteriijk om 1 uur aanwezig te xtJn voor het aportterrein Woudesteln a d Oostxcedük behooriUk la uniform met hoed Overigens niets te doen De medewerking tot het vinden van een geschikt chiblokaaJ zal worden beloond mat een prijsje De Inatructwir J BOWIER KUlfST Subaklle aan KMutveorateiUngn De Uaagsche gemeenteraad nam Woenodag een bëtduit aan om het bedrag der aan de in den Haag gevestigde en aldaar geregeld optredende tooneelgezelschappen uit te keeren gemeentelyke subaidie te verhalen op het bioscoop en variété betiryf door van alle daxc vooritallingen 26 pCt stedelijke belasting te vorderen inplaats van de tot dusver geiiiachte 20 pCt Dr Willem Uooyaards directeur van de Kon Ver Het Ned Tooneel heeft naar aanleiding daarvan aan den Raad bericht dat h4 e n dergelyko subaidie niet weuocht te accepteeren Dr RaUadra ath TaKore iNaar wü veraemen vartoeft dr Rabén k anath Tagore than in FrankrUk Hii noopt een kort bezoek aan Duitschland te brengen Hij zal daarna hoo atwaarschiinlyk den 18d i Sapterober la Hoiland komen Hoe lang xijn verbluf in ons land zal duren en wat zün plannen xlJn in verbaad met lezinven en Vooidrachten Is thans nor met bekend NZI DKAADLOOKE DIENST Minister Mlllerand In den Ëlsaa PARIJS 10 Sept Millerond ia vanuit LAadau naar den h itas vertrokken en te ütraatiiburg aangekomen De Peoleebe afgevaardigden ber naar Kiga te vartrakkaa PARIJS 10 Sept Pruu Saphia PooUch minister van Buitenl Zaken heeft door middel van een radiogram Tjitaerin doen weten dat de Pootache gedelegeerden voorzien van volmachten gereed zyn naar Riga ta vertr k a om tot den wapenotilstaBd T Mr da vradeaoadarhawlelingan eventueel tot den vrede te beoluiten i6ondi a a aal d deieg tia U Daatxif aankoman om vandaar par ante aehaêpagelegenheid naar Klga te vertrekken De Franache leening in de lerecaiiKda Staten NEW YORK 10 Sept Uorgan bericht dat de Franache leening van 100 mlltioan dollar k 8 pCt interest aangegaan voor 26 jaren meer dan volteekend ia De lijatan konden na een uur reeda afgealotea wordtta Fnuikrttk tn Zwitaeriand PARIJS 10 Sept Volgen Kransche paraberichten xal Mlllerand de Franache mlnia terpresldent den president der Zwltiarsche republiek Hotte 16 September t Lausanne ontmoeten D KuiÉHiache conferentie BERLIJN 10 Sept Naar de Dultache AUgemeine Zeitung verneemt zal de financieele conferentie te Brusael volgaas informatie bij Mlllerand eind October plaats hebben De eerste kolenleverantia BERLIJN 10 Sept Volgens do Belgische blulen ia de eerste kolenlevenng uit de vernielde groeven van Lens begonnen LAAi ïE Miaicirriiw liaurela iia sUtdw LONIDfiN 8 Sept VJ De daling van 23 mülioea in den Britaoben uitvoer cedurende de maand Au benadan h t bedrag van den uitvoer voor Juh moet tiiet m verband worden rebracdit met d dom gcgcrven waaraohuwin c dat de onkwnat van den handel wadar minder direurde te worden Kr m lat op wonden w waaan dat Au de maand ia van vacanliodaren en twee werkdwran mmder beeft don Jidi Bovendien waa Juli de hoogate maand voor uitvoer Een o denoek van do Taralajrca van den Boaid of Trade toonl dait da uitvoer voor Awr oaafcraaka i nülUoea nood steriing meer bedroeg dan het remiddelda voor de voriga 7 maanden De uitroer vaa dit ioar overtreft reeda met 91 millioen pond de wtiante van dia o rar bat r eala afgelooven Jaar Vantraokan ROmntDAiH 10 8aM GiatM eBarond teijn twee melaiea vatn 11 iaar C P V en A N V G bekle uit de Haveriondatraat b da iyn WMKtoi ü ta water nraakt n visdrtmken Door een ajrant en een burjter wvden da lUkias opgAaald Aaarvartng AOirniROA 10 Saivt De motorboot Ttidg eet kapitein C H U op de Sebia in aanvarinir jrekomen met ean met staen i al dea W eidandar die aUlloff en geen lidkt had ontstoken De Waitiaadar U veMkken de boer vwi de motorboot ia beBcltaaigd Geen pmvoonUiko aiutelukkaB Dreairte BgaraL L£ ËUWAiRfl E N 10 Sent HadMimonm is aan de Prov Eleetrische Ceatrala de eiW9loyé Boonkstra ott Grouw in aaanüdMr gi wnan met da hoog ianninnkabel ea wera op slag gedood HU laat mraw met dri kinderen schtar TELEGRAFISCH WEERBERICHT Vervrachtlng tot d n volrenden dag Zwakke tot maüge wvatelükc tot BoordelUka wind n elig tot haU ligt Wnrolkt waiaAir d gaan mm lata koalar l MAé M