Goudsche Courant, zaterdag 11 september 1920

CONCERT ORGELS r T zwellen voorzien vi Harp Floit Cello Schalmei en Muscette 32 vt 1 kw koperen tongen praclitkasten PIANO S lage prijzen prima werk VIOLBN 13a mooie toon Allea met 10 jaar garantie Offlals met 11 IB rei f 230 t2I Aanbevelend GEBR KOOIJ PIANO S mn OROBLS Dwars Nieuwstraat S4 BOSKOOf 30 wr ERFPRINS Rookt ERFPRINS prima 7 et Sigaar ADMIRAAL fijnste 8 et Sigaar WINKKUBRS FABRIEKSPRIJS r K BERLIJN Sigarenfabrikant Tel latere 589 St Anthoaieatraat 16 Gouda w beveelt ttich beleeft aan voor het trftiuporteeren van P i n o a Orsrela en Brandkuten enz enz VBRHUIZINOEN B rglng van INBOEDELS 2S23 Aanbevelend 15 L N POLDERVAART Tel 344 Turfmarkt 1 GOUDA KARPETTEN LINOLEUMS ac LU O VINUM SANGUmOSUM IN VACUO Aanbevolen tegen sUpelooBheid K brek aan kracht en energie e durige TermMidheid lusteloosheid en moedeiooHheid zenuwhoofdpun gebrek aan eetlust p n in de maaj in den rus en de lenden kortom alle verschynselen van OleedarnioeileenZeiiuwzwakte PrUs per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkregen by Apothekers en Drogisten 4424 30 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Biemerstraat 2c 4 Den Haag KARPETTEN LINOLEUMS G Je BERGSMA j schinkel WESTHAVEN 39 GOUDA Uitsluitend aepsla kwaliteit Rund en Kalfsvleesch GEEN bevroren Argentijnsch D i m Min VjjdM 20 Geïmporteerde INDISCHE STOKJES f a per kistfe van IOC si Geïmporteerde Egyptische Sigaretten ven S PAPAPANDELI Co Alexandrië MerK OSIRIS A 4 cent psr stuk I 4423 27 Engros En Detail ZEEMLEDER 4356 ZEEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN COCOS WEBKBOKSTELS COCOS STOFFERS ENGEL SCHE BEZEMS Enz Enz T ANDERS FIRMA WED P UITENDAAL Bezemen Borstelfabriiiant Knipcralraat 41 en Kleliregitraal IS i WB FMITli UNBE TIENDEWEB 27 Til SI3 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Druiven Perziken Meloenen Sinaasappelen Mandarijnen Tafelperen Tafelappelen Bananen Tomaten nx nz 2é OOK VOOR WEDERVERKOOPERS VERKRIJGBAAR Firma J C SIBBES HOOGSTRAAT 7 GOUOA TELEFOON 423 ONTVANGENs HUISHOUOSCHORTEN in de nieuwste modellen W o JAPONSCHORTEN met Schoudersluiting JAPONSCHORTEN met Lange Mouwen Adverteert in dit Blad gjfma A VAN MAAREN PEPERSTRAAT 74 GOUDA BEVEELT ZICH AAN VOOK Behangerij Stoffeerderij en Meubelmakerij VERHUIZINGEN Motorbootdienst Gouda Rotterdam mr M ELSHOUT T l S47 Oouwo 0e 4356 20 Q O U D A r Aaonemer van tranaputen Ie water naar alle plaata 4443 40 M 4378 i C COSIill jo Jlssyraiitiaii Talafeen Mo ai Levensverzekering Pensioenverzekering ilLoi RA r DANTZIG Makelaar WIJDSTRAAT 6 Teleph 473 20 GOUDA Eenllfi fltelliüis mei ataierlji Boveobu is te koop Handels en Landboüwbank GORIMCHEM GROMIMGEM GOUOA LEERDAM OOROREOHT SCHOONHOVEN Neemt gelden è deposito met oht dagen opieaging è 3 Mn m nd 8 If 4 J 4 Dorlas POR TORICO Tabak Zacht en Geurig vanaf IB et per half ons vanaf ie Goudsche HEEREN BAAI IB et per half ons MARYLAND Tabak inaam 4886 iU vanaf 12 et per half ons Let op kW al It it m pk en flrmi tÊtt ALOM VERKRIJ GBAAR JAEGER ONDERGOEDEREN voor Dames Hoeren en Kinderen WoUen Dami S eo Kinderkousen Heerensokken BILLIJKE PRIJZEN t C u p BANTZINOER MARKT ia 19 GOUOA E Boeletade m i MAATSCHOENMAKERIJ EN REPARATIEWRICHTIMB HANDEL IN Lederwaren Portefeuilles Portemon naies enz Blauwe Kruis Westhaven 6 Gouda VBRKOOf ING van Heeren en JoogelieereoWing Huif Miiflilii 13 Sipt tot 81 net Donderilaii 16 Sept Broota oorraad courante moderne OVERJASSEN REBENJASSEN en COSTUUMS wordt voor da helft der waarde verkoobt P H v n 30 35 40 f O 60 70 80 90 DïerjïSSM eo LOStODIBS voor is two loasaau Dames Rigeinaiteti y ï DaiO ll l vn lO a uur De verkoop der goederen onxer Firma geediledt nl t m P in HOLLANOfA doch Toorlaan n HNT BLAUWB KRUIS WwBthavwra Oouelei Abonneert Al op dil Blad EWHE tOlimtT ZATERDAG 11 SEFTEMBER 1 20 Tw de Blad M d i h Brieven Wy hebben reed t l van ziekten met elkander k sijgolfeo d bovenstaande aandoenini ie dvênWeï nog nooit ter sprake gebracht niettegenstaande de longontsteking toch e n algemeen bekemte en tevens beruchte iiMt i Het eeniEre excuua di ik dan ook voor dit verzuim weet aan te voeren in de enorme uitgebreidheid van het temt der medische wetenHchap Immers h t Batd onderwerpen en vragen dat onze belahgfltelling vraagt is duizelingwekkend groot De loae t8tekiA nu heeft een algemeene vermaardheid verworven daar zy vry Veelvuldig bti tyden pleegt voor te komen zoodat menigeen onder u hetzy in iMs kilng 4 i0 zV onder vreHnde een geflT van longontsteking heeft bijgewoond Heb W wü by i verschillende ziekten die wü tot nog toe besproken hebben kunnen opmerken dat de let ttijd een voorname factor iH z9 i i dit teefiuzlBH het g tfval bv de longontsteking daar zij by oud én jong en üp middelbaren leeftyd zich voordoet zoodat ptiitliscK gei roküi geen enkela leeftyd geheel on al vr is Bij den man evenwel komt deze longaandoening ongetwyfehl vaVèriïoer ilMi l ti do vvoow en het 13 juist den middeïbaien leeftUd ongeveer die hier den ioorslag gMft Wü hebben dit verschil ndeitwUfel te zoeken in enkele factoren taan lik mun meer btootgosteld is dan de vrouw Zoo wil ik allereerst uw aandacht vragen voor het overmatig gebruik van alcohol dat op den duur het weerstandavermegen van het Mchaam sloopt en dus ontvankelijker maakt voor ziekte in t algemeen en speciaal voor de longontsteking WÜ kunnen dan ook niet zelden vafltatellen dat deze ziekte zeer vaak voorkomt op den bodem van het alcoholmisbruik Daarnaast wii ik de invloeden in het algemeen vermelden waaraan de man bij zijn werkzaamheden meer blootgesteld is dan de vrouw Ik heb hier op t oog het dragen van zeer zware vrachten het voorttrekken of duwen van Vn of andere zware last waart ü het aankomt op de borstorganen Voorts bevimlt zich de man bij zijn werk vaak m weer en wind en loopt meer kans kou te vatten dan de vrouw Deze laatstgenoemde factor heeft jaren lang als de voornaamste gegolden zoodat de longontsteking en het kou vatten a h w één begrip vormen Men kende n l in dien t jd eigenlijk geen longontsteking zonder dat men het slachtoffer was gewor en van de ruwe weersgesteldheid Al valt deze nu geenszins geheel en al uit te schakelen en belet ons dit ook het voorkomen ileier iekte vooral in den herfst en in het voorjaar toch mogen wij hiei in niet te ver gaan daar w9 ook de longontSlflfcJBg hit het zachtste weer Kien optretten e by personen die op geenerlei wijze kou te e Wnt kannen hebben Van al deze factoren die ik u hier boven heb aangestipt kunnen wü dus slechts zeggen dat zü de kans op deze ziekte veigrooten en het uitbreken dei longaanihiening Ëftchts m 4 hand werkwi Toen ine ttt voldoende begrepen had ki am mliA JM e uager zfiO meer op de gedachte dat de longontsteking een mfectieïiekte zou zyn dus dat één of andere bacterie in deie een groote rol zou spelen Toen men langzamerhand met behulp van nauwkeunge methoden en instrumenten in staat was het sputum van de n lijder es te onderzoeken vond Friedlande hieïin opvallend vaak een bepaalde aooït bacteriën en spreekt men ter zijner eere heden ten dage nog van de z g Priediandersche bacillen Hoewel dit een zeer belangrijke stap in de goede richting was toch bleek later dat dfze hacillensoort hoewel zonder twijfel de lonfcontstfking kunnende vei wekken hoewel met in het grootste deel van de gevallen als de veroorzaker dezer ziekte moet worden ekenmeckt Blikbaar heeft deze geniale onderzoeker dus de uitzondeHngsgevallen te pakken gehad Hoe het ook zij by nader onderzoek nam men waar dat de t sj Pneumococcus in de meeste gevallen de boosdoener is die wij met bepaalde E ethotien en onder een microscoop eduidelük b fp te zien kr tn laeterie heeft een zeer eigenaarmge bouw n l een soort pyramidevorm Tevens wil ik hier nog even opmerken dat zlJ altyd paarsgewjjie volkomen en wel zoodanig dat de breede ondervlakken der beide pyramiden aan elkamler grenzen Zij zijn beiden omgeven doot een kapsel die wy even ns duideiyk kunnen wnamemen Wy wfllen nu den volgenden keer met elkanderjnagaan op welke wijze wy nu de longontfltfeking meeBtal oploopen ten yi ik daarby één en ander omtrent het ziekteverloop m t algemeen hoop mede te deelen j MODEPRAATJE Blouses Nog nooit is er zooveel verscheidenheid m blouses geweest en dit is altyd een goede tyding zoowel in den zomer als wanneer de winter in aantocht ia Immers in den winter zyn de blouses een ev it groot aanvulling als in den zomer daar jnen zich veel eerder de aankoop van een somerjaponnetje dan die van een winterjapou kan veroorloven Want de winterstoffen zyn helaas nog altyd buitenaporig duur ƒ 10 i ƒ 16 voor een meter mooi laken ƒ 6 voor een aardig wolatof jel Dit zUn pryzen die ons aansporen een of twee mooie winterrokken t nemen met een verscheidenheid van blouses wat veel goedkooper uitkomt dan 8 of 4 japonnen niet alleen omdat voor elke japon de stof voor een rok noodig ia maar ook omdat een aardig wotstofje met een figuurtje of bloemetje dat voor een blouaje uitstekend voldoet gewooaUjk niet f n gepoeg is voor een heele iti on daar een winterjapon ontegenMOlMtfk betere kwttlitett stof vergt dao een MmerJapoBBetje Hoe dit komtT WaarKhynltik omdat een b lrakt waachatof Je alt d Wil MTdlc mkt tanrW b t veel iMW opvult als een wolstof wat grof van kwaliteit js Ik zou u anraden neemt voor van den winter oen ste ke zwarte rok kamgaren desnoods zelfs lustre of laken of een zware sterke kwaliteit wol Lustre is ongewoon sterk maar rafelt verschrikkelükverder hebben sommige dames er tegen dat het feitelijk een hecrenstof is In mijn oog doet dit laatste er niets toe in hy handig verweritt tot een mooie plooirok dan lykt het een zyden rok die bovendien leer sterk Is Deze stof is dus wel aan te raden als men alle naden maar Mnboort en overal uitvoerige maatregelen neemt tegen het rafelen By deze zwarte rok kunt gy eenige gekleurde wollen blouses nemen in de tinten die u hot beste staan Byvoorbeeld hard of donkergroen hard of donker paars korenblauw rood enz Een soort Oostersch geheel als een groene blouse met roode wol geborduurd of paare raet donkerrood geborduurd of korenblauw met rood of zwart geborduurd staat ook zeer mooi by een zwarte rok Als gy een oude zwarte rok hebt die op de heupen wat versleten is kunt gy hem afdragen onder lange gekleurde blouses deze moeten evenwel niet al te hel van kleur zyn anders zyn zy gauw te opzichtig Is een rok alleen wat dun en doorschynend geworden op de heupen dan kunt gy verdere siytnge en doorschynen voorkomen door hem o pde zwakke plekken van naad tot naad te voeren met zwart satinet of hem van het middel tot beneden de heupen geheel voeren en vasthechten aan de naden om het opschorten te voorkomen Waar de stoffen zflfl duur zyn verrint men nu 1 heel wat Mn éen rok nog te kunnen dragen en ik weet uit eigen ondervinding dat een rok na voering met satinet het weer een heol poosje uithoudt en weer keurig lykt Na de zwarte rok met gekleurde en gebloemde blouses die voor dagelijks zeer practlsch zyn daar beiden zeer weinig vuil Ken muisgryze zijden rok met eenige iuimte gemaakt om het spoedig doorslyten op de heupen te voorkomen of met satinet gevoerd ih met een zyden blouse chic genoeg voor vry wel elke gelegenheid behalve een bal en groot dmer Vooi coincdie soireetjoR en andere gelegenheden is deze dracht uitermate geschikt vooral als men met weet wat de anderen zullen dragen is een zyden blouse en zyden rok gewooniyk net chic genoeg en niet te chic Alle tinten roze van vieux rose heel teer tot f raise frambozen staan prachtig by muisgrys Verder lila crêpe de chine en diep crème Een licht gry lakensche rok voldoet ook uitstekend en is sterker Verder kan men hem nog altyd paars of zwait laten verven als hy vei veelt of men hem om hem dagelyks af te dragen liever wat minder besmettelijk wil hebben Voor viella sportblouses met gryze paarsche of rose strepen voldoet een paarsche of zeer donker gryze wollen rok het iKste Ik zou u aanratlen wel 4 viella spoitblouses te nemen óén van dun wit viella dat niet geel wordt en waarop gy een variatie van gekleurde dassen en strikjee kunt dragen groen lila paarsch rood rose enz by een paarsche of zwarte wollen rok Ge zult eens Eien hoe helderkleurige strikjes de sombere winterkleedy opvroolyken en wat een aangename afwiüseltng een lichte ge streepte waschbtouse is Verder zyn deze waschblousea goedkoop om aan to schaffen de stof kost hoogsten ƒ t 76 per el waarvoor menigeen enkel gued woKstofje kan krygen en toch staan deze sportblouses altyd netjes en frisch Ei zyn van den winter sportblouses van hot oude couventioneele model en sportblouses met groote kragen op revers en alle vor men van blousehala zijn geoorloofd rond ovaal vierkant een punthals en een hooge boord I Wat zegt gy ervan een wmterspoitblouse met een hooge boord en lange mouwen Vindt gU ook met dat het Modekoninginnetje byna angstig consequent degelijk en practiBch wordt Angstig omdat het haast te mooi is om waar te zyn dat de mode ons nu eindelyk eens iets biedt dat vüoi het peizoen geschikt is in plaats van ons wol in den zomer en een zeer lage hals en korte mouwen m den winter te dragen Ik voor my houd niet van een hoogen boord en hy staat my ook niet en zoo zyn er waarschynlijk onder u ook verscheidene maar voor wat styve of zeer correcte menschen staat een sportblouse met hooge dubbele boord van viella met een das of strikje vooral by een donker mantelpak zeer correct en maakt een bont met meer trikt aoodzakelyk daar de hals toch bedekt is Want een lage hals staat in den winter onder een mantel die geen hooge kraag heeft beslist armoedig Een fluweelen japon is ook een zeer practische dracht voor den winterj tegelyk chic genoeg voor byna elke gelegenheid en veel warmer dan een crêpe de chine blouse met zyden rok waarin m n soms In den winter in een slecht verwarmde kamer of comedie byna bevriest Een zwarte donkerblauwe donker groene donker paarsche of bruin fluweelen japon voldoen altyd Voor B avonds uitgaan moet men speciaal op de schoenen letten Een paar zwartglacé leeren avondschoentjes met tullen rosetjes en zyden kousen voldoen altyd bij elke kleur Maar wil men het aller chicste effect bereiken dan moet men gryze zyden kousen en grüa glacé leeren of zeer mooie gryze linnen of peau de snéde schoentjes by een gryze rok of japon dragen en bruine schoenen en kousen by een bruine japon Een bruine rok ia praktisch by een bruin fluweelen blouse of een bruin gebloemd bloUaje of overhemd met bruine strepen Elke blouse waar bruin de hoofdtoon ie staat leeiyk by elke andere kleur rok dan een bruine Ik heb u nu een algemeen idee gegeven wat in blouses en rokken het meest practiech is voor den winter Over de modellen zal ik u meer vertellen als alles wat meervast bekend is nu wordt voor den winter In modeplaten veel nieuwe en veel ouda aanbevolen zoodat men nog niet weet wat het wordw zal Ik zal u dus wat byzonderheden over nieuwe wintermodellen geven zoodra ze definitief vast gesteld zyn MADDY BRAND LAND EN TUINBOUW Ue bcteekeaia van Unibouw m Boerea taad vaor Un4 en Volk Hierover zou Prof S Koenen het gehad hebben op het Landhuishoudkundig Congres te Arnhem Wyi hU verhlndenl was nam Dr Molhuysen Secretaris van het Kon Ned Ijmdbouw Comité lyn taak over en dtoog de door Prof Kuenen op papier gestelde gedachten voor Niet alleen door cyfers uiteraard van v46r den oorlog maar ook en vooral op andere wUze werd door den inleider do beteekenia vah den landbouw en boerenstand voor de samenleving In het licht gesteld Hy gaf In t kort hier weergegeven de volgende beschouwingen Do beteekenis van den landbouw als taak van Vülksvlyt het belang van een hoog ontwikkelden landbouw voor de gemeenschap en dus ook voor elk onzer wordt doorgaans volkomen onderschat Het voortbrenglngeproces wordt door de drie takken van volkflvlyt te zamen volbracht door Landbouw Nyverheid en Handel De meening als zou een voortachrydende industrial iseering te wachten zyn in dezen zin dat op aanie en in elk land in t byzonder de landbouw allengs meer door de indnetrie zou verdrongen worden en dus in beteekenis zou achteruitgaan duidt op volslaifen gebrek aan inzicht in het wezen van de voortbrenging en in het onderling verband tusschen do drie tukken van vAlkaviyt Verbreking van het evenwicht door achterstand van de zyde van den landbouw zou beteAenen voedselgebrek voor den mensch en gebiek aan grondstoffen voor de imlustrie Het geheele menschdom heeft er dus belang bö dat de landbouw in htaat y om de productie gelyken tred te doen houden met de toeneming der bevolking De volbrenging dier taak ontmoet hinderpalen a by uitbreiding Nan de cultuur oppervlakto stuit men op de omstandigheid dat allengs armere gromlen beschikbaar blyvon voor e ontginning b hij oogstvermeer pring door intensiveering in het de Wet der afnemende meeropbiengsten welke oorzaak is dat de oogsten in het algemeen niet evenredig blijven stygen met de dnaitoe aangewemle middelen Wel staat gelukkig daar iets tegenover a Voorlooplg zijn in nieuwe landen werelddeelen nog vruchtbare gronden te vinden welke by uitbreullng van verkeersmiddelen voor de cultuur beschikbaar komen b door toepassing van wetenschap op de cultuur gelukt het om de eultuurhandolingen allengs meer te nationaliseercn waardoor het nuttig effect van iie handelingen verhoogd wordt wat dus tot strekking beeft de kosten der productie te verminderen Het verwyt zoo vaak vernomen als zou de invoeiing van mechanische vei beteringen in navolging van wat bereikt is by de industrie traagheid of gebrek aan voortvarendheid by den boerenstand afstuiten spruit voort uit gebrek aan mzicht by de critici in de processen welke zich by den landbouw afspelen Bü de Industrie wordt doode stof verwerkt zün het meerendeels mechanieche processen welke zich afspelen en heeft de mensch het veelal in zyn macht om het productieproces langs mechaniBchen weg te versnellen en continu te doen verl imen By den Landbouw daarentegen worden hvende organismen voortgebracht of tot verdere productie aangehouden DaarbU spelen zich organische processen af waarby de mensch in sterke mate afTankelyk biyft van de natuur Dat enkele werkzaamheden ook by lien landbouw met zeer veel voordeel en dan liefst zooveel mogeiyk in het groot verricht worden zooala het dorschen schoonen en malen van het groen het centrifugeeren van de melk en in t algemeen de boterbereiding is met het voorgaande niet in stryd doch er zelfs een bevestiging van Die werkzaamheden toch zyn in haar wezen van indufltriëelen aard Ook bij sommige commerciëele handelingen in het landbouwbedrijf levert groot bedryf belangryke voordeelen op Daartegen kan de eigeniyke teelt vaak met evenveel somtyds met meer voordeel in het klein gedreven worden De beteekenis van de landbouw cooperatle Is deze dat zy de kleine en middelsoort boeren in staat stelt om door samenwerking in zake de commerciëele werkzaamheden van grootbedryf met die van het kleinbedryf te combineeren Dat het kleine bedrijf in den landbouw mits goed georganiseerd en goed bestuurd in t algemeen de concurrentie met het groote bedryf vol kan houden is voor de geheele samenleving van beteekem s en een zeer gelukkig feit By de industrie en ook by sommige takken van handel is de toestand geheel anders H Daar gaan vele klein ondernemera na lange worsteling door de doodende consumenten van het groot bedryf ten gronde Het groote bedryf in den landbouw dat in t algemeen in technisch opzicht de mindere is van het kleine en inzake nationatiaeering der cultuur zoodoende wegbereider voor de kleine bedryven is vervult daardoor een taak van groote maatschappelijke beteekenis Als leiders en voormannen by het vereenigingsleven hebben de groote boeren ook persooniyk een taak te vervullen Daarentegw zyn de kleine boeren voor de gemeenschap vooral daardoor van groot nut dewijl zy door de by uitstek groote brutoopbreng aten welke het kleinbedryf kan opleveren relatief het meeste bydragen tot het maatschappelijk inkomen En door hun soberheid en arbeidzaamheid dragen de kleine landen tuinbouwers wellicht meer dan de meeste hunner medeburgers by tot vermeerdering van den maatsehappeiyken rükdom Daar het groote bwlryf arbeid sparend werkt het kleine daarentegen juist in intensieve arbeidsaanwendlng kracht zoekt welk verschil in de keuze der teelten en in de vormen der verhouding tot uiting komt zoo vindt ten plattelande een des te UlriJker bevolking werk en brood in laad en tuinbouw naarmate het kleine bedröf en naast het groote sterker vertegenwoordigd is Omgekeerd waarborgt een zoodanige talryke en behooriyke welvaremle plattelandsbevolking een normale toeatrooming van plattelanders naar de steden Ten slotte waar tegenzin in loondienst meer en meer is waar te nemen verdient de vraag ernstig overweging of niet in de richting van eigen bedrijf voor den landarbeider uitkomst ware te loekaa STAPSNUUWS GOUDA II Septenüwr 1920 Het OemMntevenlaK over 1119 VI Tot le Openbare Werken welke niet bif de Gemeente in onderhoud syn behooren de wegen voetpaden bruggen sluizen schfjeltngen en walmuren die door het R lk de Provincie andere Gemeenten Waterschappen Polders of particulieren wonlen onderhouden xooals do Mallegataluls met ophaalbrug en de Roode brug aan het Rabat met wat daartoe behoort door het Iiyk de Turfsingelgracht en de BuiMHtiouw met Jaagpad oomede de coupuM van de Gouwe door de provincie Zul4l Holtand de Hanepraai sluis en het Stoomgemaal door het Hoogheemraadschap Rijnland dat mede in onderhoud heeft den wi g over dm Goejanverwellendyk het Willensche Verlaat en de loogesaamde steenon Brug m de Spoorwegstraat door den polder Bloemendaal de weg door de Willens door de Commissie voor den Zandweg van Gouda naar Goejanverwetlea de weg door de Oude Omnra dUMu g naamd de Graaf Florlsweg door de Commissie van den Stn tweg Gouda Bodegraven ti ie Broekweg door de gAneeale Wad dinxveen de weg over SchleUnd s Hooge Zeedyk door de Commisiie voor den weg van de Hof laan t $ Rotterdam naar Gouda t i behoeve waarvan door de gemeente krachtens eene in 186 getroffen regeling Jaariijka een som van f M wmnte HfgaéMgwft Omtrent de Gemeente l ichtfabrieken wordt gezegd JUit llen aani der zaak staat dit onderdeel vam hefe veralag nog in het teeken van te kolendisiributle ui werd in 191 de toestand beter a G a s Hoewel in het b tn van 1919 nog bruinkolen werden verwerkt was de toevoeging hiervan al apoedig overbodig geworden daar de gasfabrieken van veldoMide steenkolen wenlen voorzien De gaslooze uren werden geleideiyk opgeheven BllceB in den nacht bleef van t tot 6 uur een verminderde druk van 25 m M in het gasbuizenitet gehandhaafd De straatverlichting welke In 1918 t éc werd ingekrompen voor de gaabesparing werd dit jaar weer normaal Het aantal brandende lantaarns hetwelk op 1 Januari 191 28 stuks bednieg steeg dit Jaar tot 210 stuks Doordat aaa het einde van het jaar 1918 byna alle woningen in Gouda welke daarvoor in aanmerking kwamen van muntgas waren voorzien werti het aantal muntgasverbruikers over 1919 niet belangrijk vermeerderd Aangenomen kan wonlea dat het maxl mumaantal muntgasverbrulkers spoedig zal zUn bereikt Het buizennet werd uitgebreid met 910 Meter hoofdbois Het aantal geplaatste meters bedroeg op SI December 1918 5033 stuks In 1916 was dit inctusl f meters stadsgebouwen 6605 stuks eene vermeerdering dus van 888 stuks De toename vaa het aantal geplaatste meters bedroeg la da laatste Jarea 1908 126 stuks 1909 237 1910 237 1911 384 1912 768 1913 597 1914 406 1916 219 1916 102 1917 234 1918 888 1919 2K stuks Het aantal gasmotoren bedroeg op 1 Jan 1919 16 stuks met een vermogen van U2 P K dit aantal verminderde met 3 atuks zoodat aan het einde van Het Jaar aangesloten waren 13 stuks gasmotoren met een veimogen van 92 14 P K De gaspnxhictie bedroeg in totaal 2 627 340 M3 eene vermeerdering dus tegenover 1918 van 602 610 M8 of ca 28 66 7r Ten behoeve van de openbare verlichting was gratis aan de Gemeente te leveren lU lOO MS Voor dé productie werden gebruikt 7 308 466 K O kolen van verschillende kwaliteiten De gasopbrengst per 100 K G bedroeg 36 96 M8 De totale cokesproductie Itedroeg 5 438 080 K G dus per 100 K G kolen 74 4 K G Aan koolteer werd geproduceerd 416 168 KG is 6 66 K G per 100 K G vergaste koten Aan ammoniaksout werd oen opbrengst verkregen van 64 200 K G waarvoor be noo4ligfl waren 61 232 K G zwavelzuur b Electricitelt Het kabelnet werd dit jaar ultgebwid met totaal 2746 Meter het aantal aansluitingen te Gouda nam dit jaar toe met 226 stuks Einde 1918 bedroeg het aantal 939 stuko einde 1919 1164 stu£s Het aantal aansluitingen ineluüef die in buitengemeenten bedroeg op 31 December 1919 3098 tegen 1197 op 31 December 1918 Het aanUl motoren nam toe met 87 stuks en hunne capaciteit met 147 P K Einde 1918 bedroeg het aanUl 498 st met 1995 P K einde 1919 586 st met 214 P K De op 31 December 1919 te Gouda oor handen aansluitingen verdeelden zich aU volgt Uchtverbruikers 92S stuks toename 196 kracht verbruikers 46 stuks toename U lichten kracht verbruikers 194 stuks toe name 41 Totaal 1164 stuks towiame 225 Opgewekt met de machines werden dit jaar 1 805 150 K W U terwyi liet eigen verbruik was 149 616 K W U en de netver liezen 370 700 K W U zoo lat nuttig konden worden afgeleverd 1 284 885 K W U Hiervan ging af voor openbare veriich ting In de stad 8 689 K W U welke niet worden betaald door de Gemeente waardoui tenslotte verkocht werden afgelevenl 1 216 246 K W U Aan gewoon krachtverbruik ea eontrac tantai samen werden geleverd 969 28 K W U terwyi aan licht werd gelevenl 246 968 K W U De grootste avondbelastiag wenl wmi genomen op 8 December en bedroeg K 0 K W U In 1918 op 8 December met 40 K W U De grootste energieopwekking voml plaats op 22 December ea bedroeg fÖBO K W U in 1918 6810 K W U dus 2540 K W U meer dan in 1918 Aan brandstoffen werd verstookt een bedrag van 188 222 44 Aan suppletiewatar uit de Goudsche V aterielding werd verbruikt SOU MS ca aan gas als reserve verlichting voor de C ntrJlle dagbraaders 1080 M8 en wert diSt e ttHil onderbroken leor ene Atorlag 1 hfit b lrül op 80 Augu ttu ieweTOli van bet a tean der pomp va Turb I doordat de zuigkorf na n h Wgan Htonn gtheel met bladeren was VMPstopt De toestand van het kabelnet in het l Agemeen was ook dit Jaar goed te n tera daar atoringaa in tnutHfoi matoren uden II schakelkasten niet voorkwamen Ia het kabeln t deden aich Maige stoiUgen voor m aftakmoffen gemonteerd by Mk aaimag van het be lryf Eveaals het vorig jaar kwamen ook jAar geen hoogHpanningskabelstoria voor zoodat het aantal hooogspanning Mitoringea vanaf den aanvang van het lrllf tot Dicchts één beperkt bleef Op 81 Decemlier 1918 telde de openlaH verlichting van Gouda 44 lampas terwgl dit aftntat op 81 December 1919 68 1 droeg zoodat 14 lampen ziJn toegevoMM De lampen brandden alle Werom hot c aantal braBdiiM omdM fsMi bexulnig L zooals In de oorlogsjami meer werd Mh Tot nog toe kwamen geen storingeir dt OpMbWa T lkiltl f TOOT De itiVompHfwii m In 1918 1917 en 1918 werden verhoogd werden dit Jaar verlaagd B wel Voor kruhutroom vondUrAf vu 40 up 36 et p r K W U Voor kruhtatroom duUriof vu m ub 20 et por K W U T Voor krachtstroom enkol Urief vu 40 A 86 et por K W U T Dr koMKlttnilto M 4 t lMo tr i4 S ird door ilen GunMBtaruti in lUn viirg rlDK n 16 Auf IS0 v Iur l van O tt t t 0 02 Rut per K W U v r elke 10 cent dat de kolenprVa hooger tan ƒ 9 60 paton ftanM ketelkUd Electifiiehe rentiale De BtrMmlovartai naar aio omlIiKendt Qamaanten werd dtt Jaar Itgobrejd iS hoogapanilMluchtleMmii nur de Oé neenten StdwUk Um rambuht en Aa meratol etke loor die Gemeentea uè eigeo boet werd aan alevl kwam la F4bruari gtnii zoodat tot truomleverln au die Gemeenten kon wolden overgen De vooralening nur lUBHtrecht b technieeh goed ta voldoen kabelatorin hadden op deia route niet plaate P cbt t waa d ae laatatvmoemda Gemeente nwet malen de dupe va het raindar goade hoo punlncibovuBat dat da Ikmeenten SlA Ijk Barganibacht en Ammeratol vu atroom vooniet tengevotga waarvu li atroomlevoring aan bov ffenoemda l meenten meermalen werd olKÏerbroken Dit hooKHpanningebuvenn werd door d Gemeente StulwUk B r M bacht en Ai4 merntol in de oorlogajaren p eigen rialM gebouwd met jn hoofdzaak oorlogBrnatart aal zoodat dit net i t n vourt lureml grondik ondanoek toeiicbt van lB zOde dier 0 meenlan lal vorderen In da Ktmomleverii ur da gaineeiit Reeuwljk langH de Uzer hooglpm lM l fctl dinir welke 4 v ne mi dq4 r die gemeente op eigen koetpn en limco fn met in hoofdzaak otirlogAmatenaal werd aangelegd ha4iden uuk eenige malen Htoi lagen plaata door afwaalewle boomtakken en da tforlogamaterialen veroorrukt Op 16 Sepl wber 1 1 werd een begt gemaakt mH ht t leggt n van e4 n lOODO VoltM hoogHpantdngakabel naar le gemee te Woerden vla RaauwUk BadagrtvM et Rietveld Desa kabellegging vorderda enel zoodêt op SI December 1919 de legging tot Rietveld waa volbrarht In het negin van 1920 zal met de stroomlevering Mn Woerden kunnen worden begonnen Met eenige awlare gaaaa tra werden on derhanderingen garoard welke door de ttlda omatandighaden nog niet tot eoM beslinsing konden leidan Wurdl varvolgd SSie verder Stadmieuwa Eerate Blad OVtTIINTliiW D Heer en MevrouwBAKKER VAN DER TORREN a b s Kawi Rotterdam Batavia roepen alle vrienden en Iwkendtti een hartelük vaarwel m tot weertienetoe t 10 11 Sept 1920 Wordt gevraagd in het kraWllMk Tehiib voor OtuteUetkn Ooathavm 38 Gouda een nette Huisknecht intern van goede getuigen voorzien ZU die met de centrale verwarming op de hoogte lün genieten de voorIteur Aan hetielfde adreo kan en nette Oienstboda geplaatst worden Hoog loon en veel verval l 21 Aanmelding bi de DireetriM BIEDT ZICH AAN tn StenihTypiste Iwkend met Franiich en Duitsch tl Brieven onder no 4418 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 9SS bedaaH o di9 door Jy he gebryik van 4 MUNHARDT5 I HOOfowmuumN rJ l