Goudsche Courant, woensdag 15 september 1920

No 14418 15 September 1920 ö9e Jaargang mum I Tie a ws xl BEHALVE ZON B VEESTDAOEN INOBZONOBN HBDBDKBMNOKNt t 4 ngela tW alk ratal mtet Mt Op dt voorpttsfa M hooier QewoBt advertaatita mi lafwwiidfB nadedetUagW b eoatract tot seer t ndueaardea prUa Groote latten a raadan worqaa berekend naar plaatsnUmta Advarta ttln kaama wordM iageaoBdaa or tnasebaakomst vaa sollade Boekhaadalaren Advartaatlebureaux en onze AgMtei Adoüiibtratto Tdaf latore 82 Barwa M A R K t 81 G O U D A H maatregelen af waardoor de loyalisten cicb m den laatsben tiJd p de daden der Sma Feineri gewrokea hebben De regeering imti als nieuwe maatregel begoten nog en oodersecretariavoor leriand te beno ia i met zUa zetel te Belfast wie a UlA zat liln om alle vraagstukken die zich in Ulster voordoen te behandelen Binnenkort lal een i adedeeling verschijnen betreffende het ta dienst nemen van goedgezinde burger om de oveiteid bij te Btaah Wij zUn benieuwd juwr het gevok van dien oproep Mocht hti succes hebben dan worden weer vele persptctieven van Ivnchipartüen geboden D burgemeester van Cork Mac Swincv lealt nog maar blUft achtieruitgaan Dat brievimmalen worden geroofd is a niets nieuws meer iKameneff heeft titans een bnef aan eenixe leden van het l agertvuis gericht waarin hü de beschuldigingen van Lloyd George van de hand wiiat Kumenett beschuldigt jlaarin op siin beurt Ltovd George dat deze het Hluiten van den vrede vertraagt Ëlk der vier beschuUligangea fan Lloyd George wordt in den brief afzonderlijk behandekl Sir W Sutheriand de secretaris van Lloyd Geonce heeft biarop weer verklaard dat de beweringen van Kaaneneff onwaar E n en dat de regeering als het noodog waa nog veel meer soa kunnen zorgen De VaMy Ohronicle zegt dat de brief w aarschiinlük zonder precedent is in de iaaHMeken der diplomatie Niet alleen is zulk een daad van propaganda uitteraard veiboden door de noodiakeliiloe voorwaarden voor de onschendbaarheid der ambasaadeurs maar ook wa het aich antAieuden van elke propaganda de eerste a voornaamste voorwaarde die de Bni geering horhaaldeliJlE gevtitM hetft voordat Eii er in toestemde de savjeymjaaie te ontvangen De verklarmg dat LIbvd George opizettelü4E de onderhande ngen vertraagd heeft dank z de veran lering van fiolitiek wordt met den groots en nadruk ttieffengesprokeiL Er wordt op genvezen dat bet bekrad is hoe de hoop vw den Britachen premier dat de hervattifcg der hanfiel etrekkiniRen een middel zou zijn tot het bereiken van den vrede eV Het herstel der rust in Oostelök Europe wordt gedeeld door de Italiaansche regeering terwijl de Framcbe idi oP een ander standpunt stelt zoodat deze kwestie een der neteligste punten is geweest bd de besprekingen tuaschen de drie premiers Soivjet Jtusland zal over het geval wel niet zwijgen en met haar antwoord het noodige over de kwestie zeggen Italië is Engeland uieti Is in het laatste tand wel een ootimifitische stemming gerechtvaardigd in Italië gaat het er met den dag bedenkeliiker u4taien Uit Rome v X rdt aan de Frankfurter Zeitung gemeld dat de voorurteichten op een bijlesrgtng van het confkct in de metaalniwerheid geringer zün geworden Wel is waar beraadelagen de weriigevers nog over de geëischte invoering van bedrij fsnaSen doch de Lombardische Induatrieelen hebben InraiddeU op een vergadering een motie aangenomen waarin critiek op de regeerlog wordt uitgeoefend wegen de achterwege geWeven bezetting der fabrieken en waarin de werkgevers worden aanjcespoord tot het uiterste tegenstond te bieden Ook de iiucenieurs besloten eerst na ontruiming der bezette fabrieken hun werkzaamheden U zullen hervatten Volgens berichten uit Genua nesmt het aanUl arbeiders dat in de bewtte fabrieken MUft werïcen dagelifka af De verdalKtenivgen van materiaal in de metaalfabrieken te Genua en in Uguritf duren ivoort De tucht verminderd er ziJn aerallen van inwibordinatic voorgekomen Kaar de Giomale ditalia bericht heeft de bijeenlcomst van godetyuteerden senatoren te Milaan met zoo goed als alffemeeoe stemmen besloten om het beginsel der controle van de vakvereenigingeo op de industrieete ondernemingen aan t nemen onder voorbehoud van verschillende eran ties Mlaandagochtend wordt thans opnieuw overlegd Men hoopt het beste voor een overeenstemming doch waar de bvweging geheel on al zich op politiek terrein luiaft verplaatst zuUea meer dan ooit een van belden water in bun wiJn dienen te doen Thans staan beWe kampen muurvast in hun eiffen overtuigHng De regeering houdt zich steeds stil durft zij nieU te wagen of wordt OD Giolitti s terugkeer gewaHvt Ins gereserveerd ten aannlan vn het ondeibottd van Aix lea tBalaa eainriUa aehrtift in de Action Francaise De verklariut ia sake Aix ia lanir er ontbraken nadere aanduidingen m maar atl is niet van een vrome banaliteit behaWt wellicht ten aanzien van l irViie Wat de uitvoerinjr van het verdrag van VenMilJ B betreft weten wii uit ennriwr dat na ter over Mnt ta aüa geworden dat mn het wil men het ook a n mnet wordea rar de uitlegging er van Het ondai Mad van Aix OU niet veel verschild hebben van tmoetiagen van denaelfden aatid aelfB Tan die van vMr den oorlog als het alleen gegaan was om kwastiea en sakaa van commercieeln en flnancleelen aard De waarbekl ia echter dat onze betreUclngeo met IUH4 in wezen affluuigen ipu onze houding in een veel erastiger kweati die vaa de AdriaUsche Zoa Pertinax sohrijft ia de Keho de Paria In elk geval is er Mn raanltaat bereikt Van den kant van ItaM heeft Pnakrttk niet meer de voortdurende prinsjjiieele vijandschap te vreswn waardoor Nlttl haaield werd Wij hebban te maken met ministers wier denkbeelden ongetwijfeld van de ORze op menig punt erschlllea maar die berekl zUn om als ze het kuaaea hna natioaaie belaagm in ovnreenatonmiB te brengen roet de onw dat la vokloend tinittiwr heeft than a boek doea uitgeven over sUn enrarlngen ia d t oorleg In de inleidlBg zegt de ex minlster dat het uur nog niet geslagen is om alles te vertellen wat hif tUdens den oorlog hcwft meagemnakt Vooral het hoofdstuk betreffende den wapenstiirtand bevat veel belaniswekkeitds Op 16 plaatsen ia er in bet bock soraks ivan Uelfferieh maar nooit zinspeelt kUvbarger ap dM laSsm atrttd met Ün i iNatuurlülk houdt de Mrs zieh druk bezig met beachoowingen orer het oodertwud tuaschen Millerand en GioUtÜ te Aix las Bains De BagelMtM pera is teleui eitcld De Üaily Chronicle chrijft Italië heeft bWk Jiaar eoacaaalaa aan Fraakritti Mi t Hat spüt ons te iDoeten zien dat laartoe ook behoort de ctmferehtfe te Qmhrt met de DuJtsehers een kwestie waarover Itollë en GrootiBrittanmë het eens waren overeenkomstig het te Soa geaomett besluit terwiit FrsAkriJk op dit besluit wenschte terug te komen Het is niet ffemakkelHk te zworen gaat het blad voort welke beteekenis moet worden gehecht aan de zinsneden betreffende het handhaven van de verteden Jaar gesloten verdragen maar het is eer wel mogelijk dat Itahë oeer ver gedaan Is met het toegeven aan de Fraosriie houding De TlLgliche Rundschau zegt dat deae onderhandelingen blijkbaar in het teeken Van de vrees van het bolslewlarae hebben gestaan De Deutsche Tagesxeitung zwt dat uit het resultaat der besprekingen duWelHken demonstvatief een oppositie tegen Duitschland aan den dag lumit Duitschland moet zich daardoor evenwel niet laten ontmoedigen doch bedenken dat men op weg is naar directe onderiiandelingen van land tot land en dat dan ter wille der ecoootnische TCilioudingen de toestand vanzelf anders moet worden De meeste Pransche bladen aUn aeiitgis Uet boek begiat niet het optraden van Erzbeiirflr als propMTandist en eindigt met de ratificatie van het vredebverdra vaa Versailles door de Nationale Veivadartag flet bevat 26 hoofldstuUMn welke handelen over evesreel x Murtenissea Eraberger was overal teg wo iidig ea heeft overal miproken geachrevan m n terhaDdeld In het opezliaar o in hat geheim bii dajr en nacibt in dsn trein in Uulgarije Roemsnitf en Polen In Litaven in België en bil het Vaticaaa U Koostaatinwel te Weenen en te RenM ep eizantBchappen en in wachtflcamera ia den iRiiksdag en op volkMvergaderingen ia den aal mwnr B van maaraohalk Foeh ea te Weimar iDoor zün banden en oorea U allM geMaan wat tijdens d 4 oorh iniJar ii de gemoederen in beroering heeft gebracht Met ongekende kracht üver en energie beiwoog hij aich op elk gelaed van de bmnen landsche m buitenlandsche poUtlek Htj heeft de Beiersche belangea in EUa Lotbaringen behartigd hll heeft onderhandeld met Keizer Wilhelm en met Ketler Kerel met Belftunann Holweg en met Ierland is op het oogenblik rustig Ook 200 leden van het Ekigelsohe politiecorps heiiiben thans in een vergadering te Cork een nwtie aangenomen waarin de uivrijbeidstelknig der hongerstakers wordt gefrraagd De motie keurt ook de represaille Ik vergeet haar niet aeids Harry Doyle drang er op aan dat Harry aaar bet kantoor aou aan om er fee witten en boea htj dst deed kwam Marie Veraer Ztj sehrlkte een weinry toen zü bem aag maar il sobeea verbeuffd dat hij weer beneden was ZU zaten eea pooeje ta praten en hij ▼ erteWe haar wetke acMkktag hU nket Doyle gemaakt had J weet lehle hU op zijn ruaUce manier dat ik assr artn ban Mariel Zij dnikte b m de band en keek naar bem op Wat kent dat er op aaa nompeldt aü rm of rük ab Je na mij wilt bonden baa Ik tsmdaL ik baa teer ana Ml UI taeMur tir Zij wns een ooc al llk 1 tow wida i Zou je rijk wltlea a aT Hü keek door bet raam naar aaa paard dat gedrild werd op het erf ea was wrgeten dat zi daar was ea hat was nat a a plotselinge beweging dat hij sidi oaadraalda Of ik rijk lou willen zijn aaUs h Mt weet hst niet waarom vraag Je dat O sllem om wat te seggen loeala 4 Praasehman M t antwoondde itt Jfn moet Je naar boven gaan Je ziet r moe aft Harry en als wtf aiet ovpaaam ml Ja waer aisk werdea Oe dagna wll aa ea i larw dag Hd Harry staiker VoenUal trshfanKl ait dia rieeto mate vaa gmimdiuAd die bU alttld eergnaid bad gskaal eabewust dat hi die eelt aoodig lov hefaboa herwon hij iljn oada kraeb ta Doyle waa toÏ variaagaa om bet hnwelttk te veiltaaaton imH Tarrolipl Gaan trouwenl ging Doyle voort Wel ik was nooit meer in mUn schik Toen hieM hij plotseling op en zün gelaat betrok rMaar Ik vermoed dat ik u zal T rlieaen metwaar Dat is nogal hard voor mijt Daar dacht ik alet aant Hif keek zoo somber dat bet Harry trof Waarom zourft u mij veriiezen iprak hij zacht Dat zult u niet als u het nitt wenscht Als Ik hier van dienst beo Kijk eensl risp de goede kerel varrukt Waarom souden wij seheiden u en ik WU baiTijpen elkaar nietwaar Dat sou tk deiriceBl Daar is menig vader en zoon die niet beter met elkaar ontgaan neen niet balf zoo goed Kijk eens Harry als de plaats goed genoeg voor je Is waarom zou je dan niet ia dit huis wtmen Het 11 root enoeff voor ons allen an als het dat niet is dan ga ik er uiti Ik ben sekar dat je het goed zult vladen als Ik zoo nu en dan aaoikom e nilt m wel een ptjp lat k rooken la het hoekje aan des haatd nietwaar Wtj mün vrouw en ik willen gaarne in bet huis wonen p éfia voorwaarde zeide Harry en die Is dat u het tot uw tehuis maaH en u bij ons Toegt ia ons huiAouden Dovie was erv in fijn schik J u zeide hil hartol k hsb ik ImU teffen bH huwelijk en ik weuKh a alle megelijke gelnkl J aBk ol aei Hairy o lün ernstige maniwr Jk wwt dat omijn vriend bmit de eenige niead op ds baete wereld voegde bö er rtistlc b Behatve de jonee dame die raat ja gaat tronrwen varfMt bMur aM hoort ten Blijfl Want hare vingers hadden xijn hand krampachtig gevat Ik ben een arm man erjer no ik heb geen wettigen naam om Je te geven sijn stem b at Jwm en hij kleurde er ligt een wolk over mün leven I BOOFDfiTUIK XXXII Den volgenden dag stond Harry óp HiJ was nog zwak maar hü was in staat naar het erf te g aa en wi daar zoo welkom gebeeten als alleen ruwe menseben dat kunnen doen voor e i makker die zü hebben leeren bewonderen en eerbiedigen Zelfs de honden schenen je te misaen en ik moest er een paar afrans n omdat M onder je raam jankten zei DoyLe Er waren er verscheidene op dit oogenblik om Harry been en hü boog zich om hen te streden Waar is mdse Vemer vroeg Kü toen Is zij er vandaag niet geweest fl jal zei Doyle met een knipoogje iJ heeft den dokter ontmoet en gehoord boe Je het maakt en is toen weer naar haar kafners gedaan Zeg eens ik hoop niet dat ik je beleedigd heb met hetgeen ik riB ei n zei Jïeen zei Harry terwül zijn bleek gelaat kleurde M tn gü hadt volkemen eliik Miss Venwr en ik tin verloofd Doyle bleef plotseling taan en liet een zegepralend gefluit boeren een droimiWlBl Ik ben eren Wij ihiof ik een knol voor hondeid jroUea s verkocht had en het geld gebetud Wat u oQtataUdg maken kwam Harryi tuaachenbeide gliiftlachend VerkrÜKbaar te Gouda bii ANTON OOOPS WiWatraat S H v UWN Markt 6 te Oudawater Wt W d E v d BRUGOBN en alia dro isten Voor Bnirrq Fa B MEINDDRSMA Den Haa 1067 68 Fabr P VISSER EMMER ERFSCH VEEN iDr haar ann ise Vemer in b hemelsnaam I mompelde hij langvaam O vergeef m ï snikte zü vengeef mü het is slecht en en dwaas maar ik ben moe en zenuwaebtlgl Zu hief het gelaait op en de handen wringend keek Kij hem smeeketkd aan O Harryl zend mü niet wegl Laat mij nog met van u gaan U bent nog niet heelemaal beterl Zeg mij dat ik blijven kani Ik kan niet verdragen dat een ander mijn plaats zou int emen hier waar ik heb gezeten en uw glzacht uur na uur heb gesienl Harry veracht mij udetl Ik kan het niet helpen ik moet u de waarfceid zeggen Ik heb u lief Harryl ik heb u UefI Heb medelijden met mijl iHij zag haar aan en een zeonwaehtixe trek kwam ap zijn gelaat maar hjj legde de hand op de hare en bracht die aan de lippen met dat soort van rjdderlükheid die den edelman kenmerkt Airme meidl mdmpetde hij U vei achten Med iJden met u hebbent Waar houdt gÜ mii voor Ben ik ewi monster van ondankbaaibeid en gevoelloosheid 1 Masn Veiner Harie als ik kon gelooven dat dit iets meer is dan medalUden met een man wiens leven je gered hebt O ik 100 van schaamte kunnen sterven maar Harry ik heb je lieft en wooïd taeer wrfde hij snel Jlu ben ik het die preken moet Miss Vemer Marie wil je mün vrocnr worden Ik ml trachten ie Uefde waard be öi Je weet hoe ik geleden heb wat een Terslaeen en veibriJaeU hart hei ü dat ik je anhirtt iri tr ik w l bat vrnrledeD verge AbMMert D p ëit Blad ADVCRTCNTUNt BU bescliikking van den E W Achtbaren Heer Rechter CommiuarlB in lv t faillissement van PHIUPPUS DIJKSMAN melksltjter wonende te Gouda is bepaald lo dat de indiening der schuldvorderingen moet plaats hebl en vóór 21 October a bü den curator 2o dat de verificatievergadering zal worden gehouden op Vrijdag 12 November 1920 des voormidiaga te 1014 nor in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel te RottenUim De Curator Mr W J L VAN ES Gouda 18 SeptemlMr 1920 4476 24 Oosthaven 64 Bü de N V KAASHANDEI MAATSCHAPPIJ GOUDA kan geplaatst worden een joflgste bediende Zich persoonlek aan te melden op het kantoor Kattensingel 4473 13 Op een Assurantiekantoor alhier wordt iemand gevraagd voor eenvoudig schrijfwerk Net bandschrift vereiachte Mschineaehrijven aanbeveling 13 Brieven met gaaf van leeftijd en refarenUën onder lio 4469 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 TE KOOP Terrarium mettoebahooren geheel van glas Ook uitstekend geschikt voor volière 11 A VAN KLEEF LaagBoskoop 9A Boskoop ienografie dipl A schoonsdtrUven B 130 lettergrepen p T mpuut C 200 lettergrepen per minuut lacliinesclirijven ftrijTln 10 vliigereyateein 4474 12 H E WE KOK Leeraar Stenografie en Maehiliei rtlven Pratoriaplein M Hét KANTOOR Hitirit I Vim RUIIENIURe VKIim AATST v n HOUTMANSPLANTSOEN naar Bleekersingel 60 ONTHEFFIHa SLUITINBSUUR VOOR WINKELS BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dat voor DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1920 tan aanzltn nn all winkalt ontheffing wordt verleend van de bepalingen der Verordening op de Winkelsluiting 4472 30 Gouda 14 September 1920 Burgemieester en Wethouders voornoemd L A J USSELSTIJN Azn Lo B De Secretaris G J J POT te GOUDA ipDOKBERDliG 16 SEPTEMIEI 19211 in tfe Sociëteit ONS GENOEGEN aan de Boelekade VersebHIanda Oamontiratlas Lazingan en Expatltlai ap Landbouwgebied opnluieterd door drie HuiielikorlMea ur Avonds Militair Conoart Vuurwerk en verdere Feestelijkheden f Zie verder de auplakbUietten en hetuitvoerig Programma dat vanaf U Sept a a verkrtjglwar Ie i 313 30 BOSKOOP AdvertentMn eb aboaaementen op dit Uad worden aangenomen door e A WELUiB ZUdewaa 72 Kleermakers aarden OEVRAAGO voor het vervaardigen van fijne HEEREN CONFECTIE aro9twerli CThuiswerk bij de firma E ESDERS fIM 40 Hoofdsteeg Rottepilam GOED ireOEID DIVIIWEIK levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Adverteert In dit blad YOOR 1 HET KOKO een sulVcre hctdcrc en nlct vette vlocbtof bevordert den lujirgroei verstetkl klieren en hiar orteb voorkomt het iplijtcn en uitvallen Hoofdxccr en roos verdwijnen nadat men KOKO U etB pau malen heeft Kchruikt men iprenktll ccnvou di KOKO op het haar dan wnjft men het ucht in oederwaarttchè rlchtlne en horsteh link Verwaarloos nooit Uw Haarl KOK Wtt tellen geen dwaic of onmogelijke iKben wn OkO maar wij icg en en houden vol dat geen ander preparaat KOKO aU een zuiver gencHBiodal voor bat Hau kan even uen WAARSCMUWING1 Lel op onderstaand HandcUmctlc voorkomende op elke fletch KOKO wordt nooit los tonder verze gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht P r U r t OS klilftt e nldtfen 3 S0 rooto fltMh KOKO Shanpoo Potfdcr I 0 1S per paltjc VartrtJehM Ml A H h k r Pniif t B P rliiuri hM4 Un Verkrtjgbaar te Gouda bö ANTON COOPS Wöd traat en te SchocnhoTai by A N VAN ZESSEN N V Wessanen s Koninklijke Fabriekeï WORMERVEER OPGERICHT 17 5 627 Voedert uw Vee met LI INZAADK0EKEN merk STER en W L L l l N M E E L merk STER in geplomtwerde zakken SOYABOONENKOEKEN merkwt Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door gnwte Voedingswaarde EereDiploma Parys 1900 Negen Gouden Medailles Ook nn liclite gevallen van INFLUENZA of GRIEP laat de eetluat dik wyls nog geruimen tud te wenaciien over GEBRUIKT DAN Dr NANNING s KINADRÜPPELS deae brengen de maag spoedig weer in orde Alom vericnjgbaar k f 1 30 per flacon Men lette op den naam Dr H NANNING buiten op de roode doos 1990 Dr H NANNING s Pharm Chem Fabriek DEN HAAG 1 86 GOÜDERAK Advertentiin en abOBnementen op 4it blad worden aangenomen door L VLEGGEERT Gouderik SIGAREN Do t nu Uw voopdeal De Huid Eindelijk Genezing Van DONDERDAG 18 SEPT tot en metZATERDAG 18 SEPT wordt een GROOTE PARTIJ SIGAREN UITVERKOCHT voor ƒ 3 per kist van 100 stuks 4470 12 Turfmarl t 54 GOUDA ANTON COOPS DJtOaiST WIJDSTRAAT 29 VISSER s Rheumatiekolie ongeëvenaard in werking geneest de hevigste Rheumatielc Spit Iscliias Spierverrekkingen Laat U geen namaak verkoopen Prijs f 1 45 p flacon Voor onvermofrenden frratJH te bekomen bij fabrikant RheumatlekwattanBauma BangutfSioana LInImanl lo Een nieuwe ontdekkiDg een vloeibaar waschmiddal eeo krachtig werkende chemigche BameoatelHng in opgelosten vorra door hmd apacialiteitea als de grootifte vooruitgang in t genezen van huidziekten erkend VISSER s Kiespijnpoederi uur de hevigste kiespijn tandpijn aangezichtspMn Het laten trekken der kiezen wordt overbodig Prijs 70 cent per doosje vnilliKJinldiJeUiorUlekln t en veriachtead heeleod vloeiloaar waachmldd ó 1p i i i i t i geeft HuidMitalag Psoriaiii Ringworm Zeere beeuen Puisten Schilfers Koraten verdwenen door de vtrKachtende heelende nitwerkiag D D D dringt door in de poriëa der huid en doodt de ztektakiemen ZalVén verstoppen de poriën sn bevorderen den groei der liektakiemen D D D epent de poriiin waardoor deie In staat zijn het natuurlek geneesmiddel in zich Dp te nemen VISSER s Wormpoeders verdrijven de wormen j zeker en sneL Wat wormen veroorzaken en bijna elkeen heeft wormen wordt niet bedacht Prijs 40 cent per doosje Zijn Gewicht in Goud Waard Mevr Parker 10 NelioMtreet Sneinton Nattiigluun KhriKt Ik dacht dgt er veen génezins meer wal voor den uitHlaK aan mijn armen en beamen Gedurende drie mundea ben ik onder behandeling van twee doktoren geweest echter tonder rera taat Na het gebnlik vu S fleaachen D D D ben iV volkomen graeien D D D Il lün gewicht li goud waard Prijs van een proeftleach ƒ 0 76 en van een groote fleaeh inhoud 5 maal zooveel en dua veel voordeallger 15 Verkrïgbur by alle apotkekers en droglaten Waar Biet verkrijgbaar wande men zich tot de alieenvertegenwoordigera firma B Heindersma Dra Haag Snaek Te GOUDA b j ANTON COOPS Wildatraat M S VAN UX N Markt Met liet aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering belas zich te HAASTRECHT de heei J SCHEER a AGBNDA 16 Sept Soc Ons Genoegen Undbouw dag 17 September 7 uur Groote of St t kerk Kerk concert 19 Sept 8 uur Nieuwe Schouwburg Mat Opera Butterfly STOLWIJK 17 Sept 10 uur Gemeejiteraad Beleefd verioekea wt geregeld ti di dedeeling t mogra ontvangen van vargnderingen concerten vetvakelltkhadea om deae in oua ageada tê v A MUNKÉAM HOM M VERSCHIJNTOAGELUKS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal Jws per week n eral met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 110 per week 22 cent oveial waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 2 76 met aondagsbiad S 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on Bureau Markt 31 GOUDA bit os agenten ien boekhandel en de po tluntoren ADVERTENTIEPKIJS Uit Goud en n trek behoorend tot den bMorgkring 16 regels ƒ 1 30 Ike regel meer ƒ 0 25 nn bulten Gouda en den beiorgkring 16 regel ƒ WS elke regel meer ƒ 0 30 dvertentlên vnn publieke vormakelBkhedin 15 cent per regel Advertentlen m het ZBt rd gnummer 20 bijslag op den prtjs Redactie Telef Interc 54S De Engelsche rnijnwerkers crisis Activiteit in beide kampen Officiéele cegevens van de Board of Trade Homenteele rust in Ierland Katieneff beschuldigt Lloyd GeorKc De crisis in Italië Geringere kana tot bijlegging De pers over de ontmoeting MiUerand GioUtti Ë n boek van Eraberger De vijandelUkheden tusechen Polen en Lithau n gestaakt Letland en Lithauen ONS OVEjRZICHT telt van de weiiüee warmte die over het j alffemeeh voor den grooten strijd onder de arbeiders ie op te mericen Het bekende Ëngplsche flesiraa laat ook hen niet m den steek zü aiHea geen dingen w ten wa ivan de nederlaaic al haast van te voren verzekerd kan worden Ik vond de openbare meeoanx geenazina gekant tegen een lotsveriMtering van de miinwerkera doch togen en poging om deze af te dwingen op een manier die het geheele leven der natie zou aantasten aldus de correspondent In een groot steenicooldiatrict werd mij verzekerd dat aldaar verschillende miJnen die alleaï s uitgeput raken voor goed gesloten zullen worden indien bet bedriff door stakmg wordt stowrezet Ten slotte werd het mij duidelijk dat de münnverkerg door een inachikkel ke houding meer ian door hardneUtigiheiid gebaat zouden worden Een besUsaende stap tot een vriendschappelijke og loasin r is echter nog mei gedaan Het kabinet heeft vergaderd onder voorzitterschap van Llovd Getorste Naar gemeld wordt stelde hiJ zijn collega s op de hoogte van tietgeen de regeering reeds heeft gedaan om het steenkoolgeschil op te lossen doch uit niets blijkt nog een toenaderiwr lËen goed teeken is een uiting van Brace voorzitter van de miiwwerkersfederatie van KuidWelea die in d dagbladen obrüft dat niets in de eischen der miinwerkers een vree feame oplossing door onderhandelingen belette en dat voltrens ziin ervaring de haclieli k£te positie te elfder ure notr wordt opgelost De iTianes publiceert heden een laniren brief van Simillie den hoofdleider der miinwerkera tot verdedttgiwr van bun daad Smillie ontkent categorisch dat de strijd der münwerers gaat om socialisatie en een politiek karakter heeft SmilUe constateert op grond van officieele gegevens diat het gemiddelde loon van den steenkoolhouwer over het geheele land per dag 21 sh 9 pence bedraa t of 4 pd 16 K per ft èek van vijf dagen Indien sommige steenkoolhouwers meer verdienen moéten anderen minder dan het eemiddelde loon ontvttngen De resultaten van de vergadering van het driwöudag verbond rullen de partijen wel nader tot elkaar brengen Het laat zich aanaien dat Ensreland aan hèt eind dezer maand niet aal jEuchten onder de lasten eener miinwerlterfletaltinsr In beide kampen heeracht momenteel zeer veel activiteit en belan iike conferenties wonden zoowel in reiceeriniFs als in arbeiderskrintrcn fcehouden Zoo heeft Rdgteren de bóaenkoniBt riaats irebad van het DrievouduT Vert ond Naar verleidt zullen ondanJes het besluit om steun te verleenen aan de miinwerikerB eeniffe voorstellen in bespreldnïc worden jfebracht welke een uitV 0K uit de moeilÜJdhaden bedoelen Ër ma r Kezcffd worden dat bÖBonder krachtiire dnüc is iteoefead op het uitwoerende comité der miinwerlcers in zake den eisch van prüBvemunderüM voor huiabrand Door de puhlicatie der officieele ciifers aanfraande de kolenwinst moeten de münwerker elf in dit opzicht niet zoo sterk meer ataan o hiun eischen zesfit een draorilooa bericht uit lyonden BeKTÜpeliik want die bewuste cüfers officieel opsre aven door de Board of Trade reduremle h t kwartaal dat met 1 Juli 1 1 eindiinle toonden de onluistheid aan van de cüfers waarop de münwerikers hun eischen hebben fcebaseerd De müuwetfcers verzekeren dat met het 004c op de booKe priieen van de export kolen dit iaar een wtinsVvan 66 millioefi pond sterlini gemaakt zal worden Van dit bedrajr wemchten zii 88 milKoen aaiwewend te zoen ten bate van een looneverhoofrinA en v ui een vevminderinir van de mÜwen voor den hul Hind XM fficieele ciifers bliikt evenwel dat de winst over het laatste kwartaal noir minder was dan 1 mi llioen pond sterlinjr en dat het loopende kwartaal met meer al onbren fcen dan 8 milloen Zouden de eiachen der mü niwerkers worden injrewïllisrd dan zouden het publiek nieuwe belastingen moeten worden oïWelejrd die 30 millioen Pond zouden moeten opleveren Er ztin verschfil lende redenen zejrt de Mom n Post waarom de miinwerkera zich m hun raaninK met 60 millioen verbist hébben £ en er van is dat sedert de ram mK werd opRemaakt de miinwericer 20 loonsvenhooirinjt ontwanaen hebben Een andere oonzaak is de verminderde productie en weer een andere de toeeenomen vraajr naar steenkolen voor huisbrand welke aanleidinir heeft ireireven tot een verminderinir in den eicport van steenkolen waarop alleen winst eemaakt kan wonden Men kan dus feitelük zeinren dat de miinwerkera door min eisren optreden het ftmds van 60 mi1Uo i pond hebben Aen verdiwliinen hetsreen zli tihans noir ten eijren bate zouden wnllen aanwenden De mimwerkers heWbeo dus een moot theoretisch wapen verloren trouwens Je I ondensche correspondent van de Tel ver Feuilletow De Vrouwe van Darracourt door CHAAliOS GAKVfCE Geauthoriseerde vertaling van I P WBSSELINK V HOSSUM Nadruk verboden Waar u ook heen gaat zal mijn oprechte dankbaatiieKt u volgen zeide hy op Mfeten toon tk hebt u een parel ooder e TTouwan betoond mias Veimer Woor ien iztfn maar amKaliKe dingen wn een dienst zooals u mij bewezen hebt te betalen Ik geloof dat het beter genxreest zou xQn na i te laten sterven maar ik weet iat ik u mün letven verachuldied benl Zeg niets meer zeide aö flauiwtjea terwtil y zön uitceatnkte band vatte VaanwH Zult u mii uw adrea zenden aeide Wj Jk zou graag weten dat u gelukkig bent en wi gelegeabekl hebben otn beter dan ik nu lean n te badaak il J ik zat het u laten wetenl zeide atf Vaarwel t Zij bleef steken en trok den deken oror ïwan en toen zij dit deed scheen haar kracht en wiiakracht baar be begwen want hevig bevetkd viel ztf op de kmeën en het celaat in het dek vertwrgend nikte zij Ittki en oBlMdMriSk Bufy inad bU l de da hwui op