Goudsche Courant, donderdag 16 september 1920

Donderdag 16 September 1920 Uo 14419 ö9e Jaargang 4 2E55 Redactie Telef Intcrc 545 Het Engelsch mijnwerkers conflict Nieuwe MiderhandeUngen aangevraagd Ëen verUaring van Lioyd George Nog een beroep voor den Lord Mayor van Cork Ierland Nog een hongerstaker Meer vandalfsmpn De Daily Herald wegert subsidie De toestand in Italië Directe onderhandelingen Socialiseering der bedrtjren Ëen bolsjewistisch document De vi deaonderhandelingen te Riga Polen en Lithauen Het aftreden van Deschapel Een Duitsche nota betreffende Opper SUezië ONS OVERZICHT D Vrouws van Darracourt door CHAtRLBS GAiRVICE Geauthoriaeerde vertaling van I P WBSSEUNK V ROSSUtt Nadruk verboden 92 et lükt wat eenzatun Harry nu zü weg ifi lei hij Weritelijk een huis kan seen thuis zyn zonder vrouw is het wel WuT dient het voor dat zü alleen op kamers woont en Jü en ik voortleven als een Ï W knorrige oude vrüera Trouw haar Harry en laten wij ons vestigenl Harry luigterde onwerschUlig naar deze raag AJg hy Marie Vemer moest trouwen was het nuaechien maar het beste dat het dadelijk geAwurde Uü sprak er over met Jiaar Zü veinade een weinwr verwondering en sloeg de oogen neer maar hij gi£t Kiet hoe verheu d zü waa Ju het niet h ei vLugT zeide zü beschroomd V5nd je antwoordde Wi eenvoudig iJe moet doen wat je wilt Marie ZU kwam een beetje diohter bü ham en keek hesn aan zooals alUen een volleerde actrice kan kühm womU t Sinclair bad aaBgeden 3oed sprak sü Jwt tal gebeuren Mwlsje wat firn dag wesd bepaald faimen deSvver AbTmTKNTUN Geboren JANNIGJE JOHANNA dochtervan 4489 10 D VERSTOEP Jm en M K VERSTOEP HALLING niburg 14 S tember 1920 Hiermede vervullen wü den treurigen plicht kennis te geven van het overlijden van onze dier re Dochter Zuster en Behuwdzuster lij VILIELIIIilPIETeitJeBIIIVIll UEERXEIIK in den ouderdom van 32 jaar en 4 maanden nalatende haar man en 6 kinderen nog te jong om het verlies te beseffen Gouda J MEERKERK F MEERKERK VERDOOLT Berkenwoude J VAN ERK MEERKERK W C VAN ERK Berkenwoude J M DEN HOED MEERKERK G D DEN HOED Streefkerk J W MEERKERK C MEERKERK BAK Gouda 14 September 1920 Eenige en algemeene kennisgeving 4491 42 BIEDI ZICH AAN n nmt P psoon Vf or adminiitratieve werkzaamheden BrieveD fraaco onder No 4467 Bureau GOUOSCHE COURANT Markt 31 6 IMaatknIppen Grondig onderricht in het Knippen en Naaien van Onder en bovenkïeeding Mantels Mantelcostumce etc Lessen in Nuttige en Fraaie Handwerken Kantklossen Brandschilderen HoutsnUden Aapbevelend t n J M TIESEMA Fluweelensdngel 14 Aanmelding van nieuwe leerlingen tot 1 Oct CONCERT BUREAU REDDINGIUS HILVERSUM 4446 2S Kerk Concert in da Groote of StJansIceric op VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1920 des avondu 7 uur TaURBtE SEPHA JAMSEM yio i Max KLOOS Hun ton QEORQE ROBERT orgei Mntree ƒ 1 h lO auteursrechten Kaarten en bekstboeldes verkrliirbaar bU den heer J DE VEN Wüdstraat en op don avond der uitvoering aan het Kerkgebouw SIGAREN Oe M nu Uw voord V n DONDERDAG 16 SEPT tot en met ISATERDAG 18 S£PT wordt een GBOOTE PARTIJ SIGAREN UITVERKOCHT voor ƒ 1 per kist van IIKI tuks 4470 12 Turfmarkt 54 GOUDA BOSKOOP Adverteatiin en abonnementen op dit Mad worden aangenomen door P A WELLER ZUdeweg 72 Een Zenuw stillend middel dat u rust en kalmte schenkt en een verkwikkenden Hlaap dat gejaagdheid en onruijt doet ophouden en examenvrees wegneemt is een koker MUnhardt s Zenuw tabletten Genezen U van zenuwaehtigheid Per koker 76 et 3 kokers Advertentiin ea abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkcnwonde Dorp door A BOOM Berkehwonde voor Berkenwoude Achterbroek door J NOOMEN BeieiMlie Stolwdk ao i C EOSIIN is Assofaiitièii GODDA Tolotoon No Sluit alle verzekeringen voor particulieren handel scheepvaart en industrie Van Blankenstein De Haan EFFECTEIT DEPOSITO S VREEMDE WISSELS 0000 80 Koersen den Keheelen da op aanvi aair bij ons verkrijgbaar GOUDA TELEF 166 KLEIWEG 84 Gelden beschlkbaap voor HYPOTHEKEN en VOORSCHOTTEN Ambtenaren speciale voorwaarden Bü schriftelUke aanvrage postz voor antwoord Zuider Credietbank Mauritsweg 3 Rotterdam S085 10 N V Wessanen s Koninklijjce Fabrieken WOI£MER EER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIJNZAADKOEKEN merk ster en W L Mm m 3 PI Wni M El L meirk STEH in geplombeej de zakken SOYABt ONENKOEKEN mckWL Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDiploma Parus 1900 Negen Gouden Medailles Abonneert U op dit Blad fiOED UITGEYOEID D80KWEIK levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA Tel Int 82 ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 Tandpoodop Tandpasta Tandbopstola 10 BENT IJ EEN UOOKERr Koopt dan onze groote NAPOLEON en U eeniet 7 kwartier voor slechts 7 cent Als Recismemerk TJP POP 4 cent MOETm TANDEM I Tupffmarkt S4 Meulislkoopjesl Trouwen Soliede Salon en Huislcamermeubelen als Taf ls Stoelen Linaenitasten Sixieiïels Schilderijen Theetafels Eikenhouten Buffetten Boekenkesten Clubfauteuils Züden pluche Ameublementen Leeraaneublementen Kapokmatrassen Wollen en Satiindekena Stroomatrassen enz enz 5396 SPOTKOOPJESin 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SiM0iSTiilT4lbl Dnii iili it li ileSebleUii ROyygRDAM Telefoon 12800 BestrijÉg van him ioor eene Qplusino Bén druppel D CIü op het eczeem of op uw vurige braaderige huid en gÜ kunt weer eeny de eerate niaal na 7 00 langen t jd rustig slapen Verbeeldt u eens éón enkele druppel slechts Is dat de moeite van het proefnemen niet waard Koopt vandaag nog een proofflacon Prüs ƒ 0 76 Groot fl inh 5 maal zooveel veel voordeeliger dus f 2 50 By alle drogisten verkrygbaar De behandeling met D D D wordt omle teund door het gebruik van D D Dfzeep è ƒ D D D scheerzeep 4 ƒ 1 25 D D D erême k ƒ 1 50 Gratis brochure op aanvr bij de hoofdvertegenw Fa B Meindersma Den Haag Amsterdam Sneek Verkrügbaar te Gouda by ANT COOPS Wijdstraat 29 en Mei S v LOON Markt 4486 mt i a flii 41 HET Waichmlddtl voor Huldzltkton Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering belast zich te HAASTRECHT de heei J SCHEER SAUGUmOSE VINUM SANGUINOSUMj IN VACUO Aanbevolen tegen slapelfKHsheid gebrek aan kracht en energie gedarlge vermoeidheid lusteloosheid en tnoedelooRheid zenuwhoofdpün gebrek aan eetlust pijn in de maag in den rug en de lenden kortom alle verschijUBelen van BlBedarnoeiiienZeiiowzwalite PrU per flacon ƒ 2 6 fl fu 12 fl ƒ 21 Te verkregen by Apothekers en Drogisten 424 30 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM é Co De Rlemerstrut Üc 4 Den Hug J COSTEI m ZOIIll GOUDA Expositie Landbouwdii Stand No s KAASSTREMSEL KAASKLEURSEL BOTERKLEURSEL GOUDKLEUREXTRA Coster s Stremsal en KIsuiM en gebruikers daarvan behaaldtn op de laatste Tentoonsteilingan 221 Eere prijzen Ooudan en Zllvtran Medilfln 4492 Bieronder zijn 45 De Eereprijs van H H de Koniggji De Eereprqs van Z K H den Pi De EereprUzen der steden WOERDEN en HAMBURG De Eerste PrUs in de Eere Afd ti GOUDA ALLE prezen in den Hoofdwedstrtjl te s GRAYENHAGE ènz enz VISSER s Rheumatiekolie ongeëvenaard in werking geneest de Mylt ste Rheumatieli Spit Iscliias Spierrerrelikin gen Laat U reen namaak verkoopen PrÖB ƒ 1 46 v fla 1 con Voor onTemofrenden Kratis te bekomen bli den fabrikant VISSER s Kieipijnpoeders I genezen binnen een lialf uur de lievigste Iciespqn tandpijn a nge ziclitspijn Het laten trekken der kiezen wordt overlxidig Prijs 70 cent doosje VISSER s W o r m p o e d e r s verdrijven de wormen zeker en snel Wat wormen veroorcaken en bijna elkeen I heeft wormen wordt niet bedacht Prijs 40 cent per doosje VerkrilRbaar te Gouda bii ANTON COOPS Wijdstraat S H LOON MarW 6i te Oudewater Wi Wed E t d BBÜGGSN en alle drogisten Voor Borros h B MEINDDRSMA Den Haa 1 67 Fabr P VISSER EMMER BKFSCH VKEN Dr AGKNDA 16 Sept Soc Ons Genoegen LasdboO dag 17 September 7 uur Groote of St kerk Kerk coneert 19 Sept 8 uur Nieuwe Schouwburg N Opera Butterfly 21 Sept 8 uur Consistoriekanur der Ra Kerk Bijeenkonut P I A STOLWIJK 17 Sept 10 uur Gemeenteraad Beleefd venoeken wtl gerageld ttdif dedeeling te mogen oatvaagan van veigsa ringen concert vemnkelllkheilaa om deie In onae agenda te vwiida Blactriadia Dnikknt A UONWAli ZOOM MUM l i© u w s eaa wd v ©xt©m tle biaLc£ v ooxGho a G u JCL Waacu tx JK aQ VERSCHIJNT DAGELIJKS BKHALTK ZON EK FBESTOAGEN ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal tt m per week 17 ent met Zondagsblad per kwarta ƒ 2 B0 per week 22 cent overal waar de besorging per looper geschiedt franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA bij onse agenten aen boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkring 1 B regels ƒ 1 S0 elke regel meer ƒ 0 25 Vap buiten Gobda en den bezorgfcring 1 fi regets ƒ 1 5 elke regel meer ƒ QM Advertentiën van publieke varmakelijkbeden U cent per regel Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs INOBZONDEN lOtDSOCSUNOBNi 1 Kfda ƒ Ut elke regel m t ttM Op de voorpagina 60 hooger Gwoae advartodin i bgtendaa M l dMllafM bü conIrMt tol lear radneeanlM prta Oreote latten en nttdm fmim benkand nau plaataruiml AdrartentWa kouaa worden llcaioaMi door tuackeBkomat van sailed loakklbdalarm Advertentiebureau en out AgeatM Boretta HARKT 31 GOUDA Admlniatratl T l f InUrt ii sloten Uever te sterven dan een onrechtvaard straf te oadergaw Er is timns een onderspek met betrek king tot de gevangenen ta Coriu dun ook Hennessy ingesteld 2 oadax iA hebben Si2U Fainera ai van de post ten meester te maken welke per vliegtuig naar Dantry was ovenrebracht In de nabiüheid van het militaire kamp hadden zü een frrooten wit cirkel trokken en da vliegeueta daandoor mialeid lieten al hun postaakken binnen dezen cirkel vallen Daarop maakten de Sbin Feiners zich vhjg met hun buit uit de voeten zi verdwenen in auto iB in de riding van Kerrv BÜ Gortattea in de graafschap Kerry wei gistermo ven ooa poattiein overvalkn en maakten de Sinn Feiners zi it meester van alle postzakken aoeken u driogead keimis te even va den finaocieelea en materieelen toestaad Van uw afdeeJlng in t vooruitmcbi van de groote beweging om aan de negeering te Rome de politieke en economische erkenning van hot iproote bolsjewiatiache Rusland af te twinipen Het permanent comité neemt de Kelegmihekl te baat vaiy de bewevlns in de metaalnijverheid om een zooodanise uitbreUU dezer beweging te bewerken slat zü een poUtiek karakter aanneemt WHi vemocfken u dringend een lüat van materiaal en ui ruatinir te zenden en de kosten op te veven opdat de sectie zetf in hare behoeften zal kunnen vooruen De Poolache vredesd egatie h tbuu onder weg naar Riga ZÜ he Ft den iAótn WansChau verlaten en sU is met twee Dngetache torpedojagers van Dantaijr naar Llbau gebracht om den reis mr spoor voort te zetten De voImAcfaten der deltfvatie vKirMen van officieuze xikle verHtflAkeode noand zü xyllen dan ook waarschiinlük Vel elaatisch zÜQ teneinde rehmiinff te houden met wÜAixiiyren Wden dinlomatieken toestand De Rueslache delegstii is r edg aanIcekomen De Sovjets i4hi t krachtig bewust van den volkswil dat hat Kualand der Sovjets den vrede wil om aan het binnenlandach herstel te kunnen ari eiden IDe Polen drukken zioh precieser uit in hun voornemen en weweren de ktweatleWikia te Rixa te bespreken met de nxttlvwring dat Ht een zuiver Oost Litauscbc bangelegenheid is Verder heeft Polen befeLoten over de Oekrainische en Oa tt ï li cische kweutiee niet be smdertiaDdelen Zün troepen hebben intuasdh en Kowel becet Leidende Poobtche UFinna eerat oo optimistisch vM aehtta thans wefaür meer van de resultatAt der onderhandeiingen Men heeft daar geen vertrouwen én hei onrecht vredesverianxen der Bussen Dus w J in tegenmrsak met boreosl Bnde Tuaschen Polen en Litauen la de wapenstilstand thans van kracht irewurden Lftauen heeft de Pootsche voorstellen aaiwetaomen wat niet wegneemt dat nog berichten over viiandelUkliedEen van PooIscÏm eUde ink men Er w onlt zelfs RemeU dat de ontmoetintr an de Pocdeehe en LUauache afirevaandigden MaWario niet kan qlaiats hebben 3ioordat de Poolse aümvuardig len te Warschau jpeblevem liin Hoe of de Kaken preciea staan nullen wU wel gauw weten De partÜen xuUen jtoch zeker niet gaan praten zoolang de vüandeUikheden voartriuren Zooals wü gisteren reeds ooder de laatste bericbten meUk en wordt het aftreden van DeM nel wiens irezondheidstioefltaMl ploteeling ii verengerd mi spoedit rer uacht I B kwestie zal Vrijdag in d a kabinetsraad worden bewroken Gdateren liep het gerudht dat Desebaoel zün ontslag zou indieneh zoodra MÜIerand te Parus was teruggekeenl In dat gev l aou het onitrfts in het bcarin van de vohMnde week büjoenkomen In rageeriugakringea tnéooh nm niet dat de dincen zoo rhm SuÜes iTMJi De büeeidtwmat van het coetcxm te VersailLea wordt in die krlnMO v rwaoht omstreelu 24 SeOtember Het publiek verweckt ecMer een sooedi buiteacmwne bü enroa iiag via de KanWt om regeerlnjcHmededeotnur aan te hooiwn welke het venaoek van dun nraoident wl inhouden Reeds worden namen genoemd den oiwetraden Het zün zü die dewelüke eJ Bchen stellen en niet zü die er zich tetren veivetten die de positie en het werk der valcvereenigingen in gnvaar breniren De federatie kon het er mee doen en kreetr meteen voor de zooveelste maal te iroelen dat zÜ tevenover een redreerinir uit één stuk staat En wÜ hebben reeds ireaién dat men in de gelederen der mijirwerkera aelve zün verstand xinfr frebruikein zoodat de eisch tot verUuping van den steenkolenprüs het Raat voomanteUik om den eiach als aiGch hoe langer hoe zwakker wenl Smillie heeft dan nu ook maar ineens verklaard dat de treiheele actie er udtsjuitend en was om LoonBvea hoogin een uitspraak waannee hU toont min of meer een hooischuuiveweten te hebben Het bericht van de aamrervraaside conferentie zal in EiunAand voor velen een Dak van het hart zün Zeker zal dere meer 4ucces hebb Men i al aoo serust dat de regeerinsr niet van plan is het parlement om de crisis vroeiier büeen te roe n Tenalotie doen de aiibeiidetsleden vaii l et parlement al hun best de atakinf te voorkomen om de eejuvoiadüre reden dat ZÜ het verlies voorzien Men meent den ook dat in de wenrarierinr van het drievoudiff vetlbond in hooAlzaak de kwestie behandeld is hoe de mijnwerkersfederatie nit dèa nAto mn toestand te heh en Men krilfrt UBt de bladen zeer den indruk dat hei trevaar befamxifk mJnder woidi aeacht iDe eerate of zoo jpe wilt de tweede atap tot vooraienmjr is iredaanl Het hoofdbestuur heeft thans minister Home versodvt om Iwlen ziin leden te ontvasKen wat deze tecstwnd h eit uijrowilliird Dit vetizoek is jredaas na de oatvaura t van een jfepuibliceerde verklaring van Lloyd Georre die luddt In zake de kwestie van de opheffinj der cmtrole over de boleniiodiistrle ben ik het voÜcJoonieii eens met hetireen Sir Robert Home hierover reeds ezeted iteeit vDe refceerlnK acht het de beste politiek Booale reeda aan het parlement uiteeturezet is i eleidelük de bolenindustrie te bevrijden van de resreerinjüsoontrole maar zoolanjr als de hfuidine wanverhoudine blijft bestaan txisficdien den eiqi rtprijs dde ffere eld wordt door de kosten der productie is t onmofcelü k voor de MfgneniiK om de controle over de prijzen der steenkolen te laben varen Lanjt voordat de huidige eiscben jcesteld werden is de refceerintr beïi r eweeat ijBet de rejrelinjr van de prilEen van de kolen voor deo huisbrand Den 16den Aujrustus j l heeft de renreerine ziclh opnieuw voor 18 maanden de controle over de prijzen veraekerd Zoolanjr het irroote versdiii tuaschen den exportprijs en de prijzen voor den huisbrand niet veid wenen is ligt het in de bedioeliiw der reireerinijr JU eenijte controle ov er de pa Hzen en de hoeveelheden die uitgevoerd mojren worden be behouden ten einde daarvoor te zorfTen dat voldoeode kolen voor binneniandsch rebruik tejren redelijken prijs beschikbaar is De bewerinAT dat de ritteerinjT een aaaval tracht te ondeimemSo on de vakvereenitrinxen in het land is belachelijk De refteeriniT h eft altijd erlöMid dat het vakrereenaïrinaHwefflen een leivenabelansr is der ai iders en voortdurend heeft aij het principe aanvaard dat do vafcvereenijrinjren de belanjren harer leden op het ïreheele iaidustrieele ebied zouden v rte renwoordri pen en niet alleen is dit priMipe aanvaard maar zoowel in de wetffeAir aüa in het bestuur zijn de vakvereemffin en voUeói erkend Geen beter ivooïlbeelJd hiervan kan awsteven worden dan de besprekinijren van de rejreerine met de mijnwerkersorsranisatie In alle vraajrstukken die verbwxi hielden met de loonen en arbeidstoestanden in de münintlustrie is het reoM der federatie om in naam harer leden te spreken en te onderhandelen nooit in twijfel getrokken maar indJA een vakvereeniirinjr ot eenür ondeidee der ïremeensc hap beproeft bevoefrdiMiiJen aan zich te trekkem die door het paneele volk uitsluitend aan de reeeerin zijn veffloend dan moet daar zonder aarzelina teeen wor Daar Millerand te toenasn heeft giagewea gesn presMent te willen zün en PoincarA een denrelühe verUaring aflegde terwijl Leon Bourgeois er de vooriieur aan veeft tn esident vut den VoLkeobond te hittven warden als ofwolarera genosmd de namna van Httiot JouUrt Psms OeMyw T t é awiaa Anwot Doamfirgue Rooul Ptni m de Castelneoo De directie van de J aily Herald heeft de 75 ÜÜ0 pond subaidie van de Kuaeliachc eovjetregeering waarove r in het ooJerhoud tusschen Lloyd George en Kamenef ii geaproken nJet aanvaard doch wel den redacteur Meynait ont agra VUe het geld had aanirenomeo In Italië is men bU het gnoote arbetderseonfldct thans in het stadium rekumm van dïrecte ondenhandelintren De ariieidersconfederatie heeft n l aan de fabriekanten de eiachen der arbeiders voorgelegd waarvan de houfdelwli is ik ountv0le der vakver eniginjBen over de fabrieken Het staat er haast omeekeeni voor als in Hbdreiaiul Zün daar de art ekiers aan de minder runat zÜde wü zullen no niet zoRsren verliezende hier is de toestand al zoo ver gevorderd dat de fabrikanten wut in uilen dienen te binden zal het land niet voor een geweldige ranui komen te staan waartegen de regeering geaaen de at ideraaoilidariteit weinig zal kiwoen doen zullen wü niet biimen afnïenbarett tiid kunnen smreken van Soviet ItaUë in den trant van Sov ietilusland Want terzelfder tüd dat in Milaan de onderhandeiiniren tosschen de industrieelen en de arbeitdera werden ürevoetxl vonden in Rome onderhandelingen plaats tusschen de vakvereenigingen en de regeeriur met betrekkinR tot de wettelijke oveniemiwr van de werven en de fabrieken der metaalindustrie De veranderinjr moet naar de volgende beginselen geschieden het bestuur der bedrüven in particuliere ondernemingen moet ireschieden op collectieven grondslag en in de andere be lrüvon waarvan de fmancieerina niet door de vakvereenigingen kan geschieden moeten de kapitalisten de arbeiders in de bedrüven opnemen ferwül de winsten gelÜkelük verdeeld moeten worden De Itatiaansche minister van Ai4 eid verklaarde zi0h met deze beginselen ireheel eene Intussohen wvrden er steeds nieuwe fabrieken bezet wordt er niets gewerkt zoodat het er economisch voor Italië swart gaat uitzien H t volgend document is al algedn Het permanent comité der roode IearerB aan de secties der roode Eanden WSj ver Millerant aal haden te RobiboaUtot itta waar de ivasident ilch op het ooffcnUik bevindt Gisutan laeft W tm suBeBhomst KétmA met Motto den ZwilMnehen oreoident waarvan nog geen bHunderhadse fe melden sUn In Ierland heeft de lersche Vredeaconferentie voor den iaatsten keer een beroep gedaan op den premier om den lonl mavor Tan Cork in vrijheid te stedten De Admiraliteit heeft de order uikpevsardigd dat schepen die passagiers vervoeren naar het Oosten de haven van Queenstown tot nader order niet moiren aandoen Het besluit der retreerinc om een ondersecretaris te benoemien om zich bezie te liouden met de vraairstukken in Ulster wxxrdt te Dublin beschouwd als een bevestiging van haar voornomen om de Home Kulewet in hei staatsblad ov te nemen iMac Swiney s voordbeeld hü is hoewel nÜn einde nadert nog tot voorzitter van den lersdhen Bond van Gfflneenteambtenarett gekozen wordt nagevolgd door een I7iarige fanatiekeling Uennesy Ër is geen aanklacht tegen hem iiurediend en voigiens zün vrienden is hü onschuküg maar nu hü eenmaal gearresteerd is weigert hü zich te veirdedidrea en is vasbbe tDe Duitsche volmacbilgd voor het stemRWUOSgebied in Boven ileaiü beeft generaal Lerend den voonJtter van ds eommisaie der iceallieerden te Ctopoln een nota ovenhondilgid waarin wonA geasMd dat de Duitache rweerbur in het beiit is van Poolache werkplannen en cnrMDrisatorische bevelen wialke een nieuw bewHs leveren voor het voornemen om dooi middel van een nebaime PooUcbs strUdiorvaaisatie DovenSilesitl met sawnld te bezetten Volgens deze stukken is bet heels atcsnminnsgebled verdeeld In nenen districten Vobiens deze stukken ie het borie tenmtlmrsgwbied verdeelil in naven dUttietvn weUca onderverdeeld zlin in 74 hriagen Ieder krinic beschikt ten minste ver n sfaormafc lMiK en e n machinag e wr eec afdoeünr van leder 10 man e de kipni voimen voor in tieobopbia seciiea verdeelde infaaterieaflJeelliuNnj Ofen 1 b Juli 11120 telde deoe organisatW l TM bovfttoo Daamaast bestaan e w e m ia kriaim hiffedMide hulporgaDisaUM sooflMuuunde Kokols Tot doen iMüam smnema het veiiwnd van de trooiwn van Hallar dot begin Juli réedB 2000 man tokle De lakUng van da haele onmnisatl banut bU een op perti vél dat zün letaJ heeft to SosDowtce op IVwtscbe vehled en dal tot taak heeft zich met óe INM laeb tnwheid te verstaan De toa der omnkatle bestaat in het zich in bezit ateUea van 4e voornaamste fabHekaeeiiitni in de krsdtnsn Tanuvwiti Beuttien Hindenhurg Lattewlta en Pleas In totaal rekende man half Juli biervoor 10 000 man noodicr te hebb n In nauw verbanrl hiarmee staat een vUm voor een opmarsch volgens weLk ie op Foobch gebied gereed staan le trijdkrocbten lich on het daarvoor bestemde oogenblik meastUT zouden maken van het heele frtenaniagBgebisd In een order van 11 JuH 19M wordt hi het belang van de RwhelmhouUag taak lesgeven dat lïei aan de aanireskiienan moet worden voorgespiegekl als zou het doel der L J L i lii 1 W jc g attüd veel van paarden Ik hetp een mcnear die ze koopt en verkoopt Ik denk at ik gauw compaffDon zal worden ging hü voort om faoar tÜ i te geven idch te herstellen VHier in Londen niet buitanslonds niet in Australië of ergens buiten xün bo reikT fluisterde Susie met bevende lippen 0 müobeer Harry is iiet wel vei ligT Veilig Of het veilig is wat bedoel je Susie Ja als men er mee bekend isl Neenl ri i dÉ uit met een ongerust verscfarikt gonJcbC Ab bet vsUigvoor O n ünli Harry 7 Ik hoopte oo dat u over zee zoudt zünl Harry keek het kantoor door verbaasd en verward Kon het plotsetitoge en onverwachte teruffiien van hem het hoofd van het meisje ia de war gebracht hebbniT Wat heeft je aoo laten BchrikkeB SusleF seide hü vriend lük Wat scheeK er aan N niets niets münheer Harry ant woorddfl zü flauw alsof bet haar berouwde iets gezegd te behben 3 t bet was de verra inc u te zien die mÜ oo beeft laten schrikken I Jk begrüp het zeide 1 1 kalmeerend Je dacht mü niet hier in Ltniden te sleii je wist niet dat Ut Darracourt verlaten bed Zü keek hem zenu chtig au J neen mUnbeer Hairy Jlsar heb je Darmcourt ook verioten vroeg hü Woiiem heb je dat kedaan Susie s aacst Wam weer boven to htt haar dese vraag daad en Ü liet bet booM Feuilleton ven 1 lVee dagen voor de bruiloft had Harry alle schikkingen gemaakt en de reiskaartjes voor l rankrük genomen het nieuwe ameublement waa thuiagekiomen en Marie verklaarde dat haar uitzet in orde waa Harry slenterde bedaard naar het kantoor en deed de deur open Een jong meisje dat met baar rug naar Iwm toe zat stond of toen hü binnenkwam en nch ontwendende wna zü op 9 apreken plotsekng schrikte zÜ bev week terug zich grüpende aan den tesaenaar en stootte zün naam uit rMünheer Harry 1 schrikte en Uep op baar toe zeWle hü JIoB kcmt JU htert Hoe ia Bat mogelük Met een blos op het gelaat daar zÜ het verleden opriep stak hü de baad uit Susie greep die en hield die vaat bevende als een riet oMt bleek gecieht en verschrikte oogen Wel Suaie xeide hÜ glimlaehend w heb ik je laten schrikken Dackt je dat bet mün geest wasT O myjAoer Harryl Müiüieer Harryl hi e zü zenuwachtig Kom ga zitten eide hü op dien Triemtelüken toon die lÜ icfc zoo goed herinnerde Ga zitten en wees kalm Susie Wat een verraaaing Jü bent wel de aUerlaatotc mensch die tk hier verwachtte te sjenl ZÜ scheen niet op hem t letten ennog MHtzlende met haar veradirik oogen BW nit jO mynheer Harry w t doet n WerT 4k wwk bier Surifc Je weet ik hieW Ü toe met on harden snik tien dagen Het zou natwtrlük een kalme bruiloft zün geen bruddsjpeisjes geen feeaten Doyle zou de pjaats van bruidHvader innemen en het jonge paar zou een week buitenslands gaan dan zouden zü in het huia komen wonen Doyle beweerde dat bet huis te eenvoudig was voor zulk een knaip paar en op een dag gaf hÜ Uarry een cèèque van hondend pond rJuiat voldoende om wat te koopen om het wat op te fleuren myn jongen zei hü vriendelijk JCük toch niet zoo eroBtag het ÏB mün huis weet je en ik kan er aan ibesteden wat ik wil Kyk eena als jÜ en fitiss Vemer de dingen niet gaan koopen loop ik naar een behanger en koop ze zelf en dan zal h t er mooi uiteienl Toen Harry Marie vertelde van de edelmoedigheid van den goeden man ea haar de cheque toonde ikeek zU op en ladite lachte zoo lang en zoo vreemd dat Harry niet wist hoe hü het had et is een ontoettend groote aom sei zÜ sicH plotseüng bezinnende Zou je het niet later raag terugbetalen Hanry Ja zeker zeide hü en wü zullen het doen ook ofscl oon hmderd pond niet ffemakkeliMc ap te sparen ist WÜ ooit eenjB rijk worden ik bedoel heel rÖk dan zal hiet grappig ü Wcrop twug te zien nietwaar lete in haar toon hinderde hem GrapfMir eigenlük het woord niet uóde hü emrtig Neen heroam zü toen krulden naar dunne lippen 3 t komt er nie op aan WÜ hebben ons voorgaatekl arm te ö niettmar Uten wt het nu ga oitgtH JComy kom huil iet lei hü hoor halmeerend meerend Je h M verdriet gtlmti SnMo Heb je nuie gebed met de MarUMnT 4 c Markiedn riep fiueie uit JEtf ze dsn getrDuw d r Zi gelaat v riM iberde lüa llpp t trskfcen sanMB a sü tiin getro SuaUl seide btf heel zacht iGetrouwdr moimMlda Saai O mUn aruM Jonge m estevest O bnao o ke m ir Harry leunde tegm den leueuuur m beek haar somfcer aan ddbr hMur het visioen van Lueiïll aieade J0 mijn arme llenre baat nMootertal Herinnert u sieh haar müobeer UftrryT iHoe mooi en gelulUdg tü er uit yr m hoe fD l aü was Jk herinner het mÜI a d bV MOiber En getrouwd met bem mot b Bl i O mijnheer Harry hü it een alecbt BMttMb Ik heb medelUden met baaiT Jki ik dan SuaieE zefde kÜ beel iMbt Maar dat Is olies voorbÜ n gtdaan voecde KÜ or met een tucht bU Hat bsHM niet of wü er al ever spreken Vartal mH iets van J zelf Hoe kwam Je bierT Stwie ttoabtta met al haar onmat tot bat tege n w erdite tereg te kearen Jk ik sag een adtertwitie en tihnmi er op D rraeoni4 w gaf Ja ik beS Waimc denkend dat Je bti mM l 4iaut aottdt bomaa Suaie aokl hfl wM m droeven Uch llaM ia babi tttf liot vart bl wuoMt je Toa d i H f 1 faoa