Goudsche Courant, maandag 20 september 1920

4 v 4 m i i j s 5iS È s = yr paH p j ftf l jf j zalHjölÜIïf nvterliandpliiijfcn fonnrcle v uu ibowon voor de Lita utst he nPufcraJitiMt tn den tenuptocht der hiiamche troeuen laar dfc FochCieincnceau flinie RDCciaal tl overnwe der ai d Seini en iNiiMk Pc Litausdbe delcjratie wees deae cjiclicn vim cle huiMt IV Polen temden ip n b AÜzen aanvoeren voor de be e art8 hentïvnx der Litauwhe nemfcraiitoit en df Iodd der Fooh Clemenceau liiUp vrna de CitttoBche rejteerintfT met mt le edeel l ZÜ wiis wmder haar mo ieweiil iii vastiriisti ld ii verftlaaarde de Litau che leI Kvt o m wt es RTwrte srebiexlem iLie m etiwioirrafiBch oueidit tot LUauen b ioorde un l olan inc De Libauens areu tot het aantóïOouca van oindeiflmndelinijren alechLs dan liercid firoWon e troepen van beide partÜPfl in Ce dSians door hen injreiwmen stel n ri i zoj den bliiven Pc I iitliauena moeten echter wel Irun mond Vrf u en als tennunstü de ber c titi n iuitat xUn dat zij hun aanvullen bij Seini hebben vcmieiimi waawlfoor de Polen tot df ontruiiniinif der staui Hn irwlwoneen Ook de conferentie te Riira t eln IïliiT Zat ïHrfr beuronnen Men hee t len dap loorirebi t met hei onderzookken dt r wederai rwhe volmachten Veol belamiirrTiks is er dus i oK niet jrescJiied BurrKi ii J ND6cn nïhi ws I I m I til I H UUITSOALAND Geschenk vjn de Quakers De Quakers hebben uit Amerika een geschenk van 14 762 dollar ontvangen dat ze willen gebniiken voor kindervoedmg in DuitBchland TURKIJE Gevecht met opitlandelinffen iii yrië Sedert eenige maanden verontrustten opfitaitdelingen uit Hauran door overvallen de bevolking van het gebied van Darvas GenerSaI Gouraud had kolonel Pollet bela t met deze opstandelingen af te rekenen l f nel ten uitvoer gebrachte krijgsverrich tingen eindigden den 14en September in pen voHedigen terugtocht der vyandelijke henden die meer dan 200 douden en gevangenen en een talrijke buit achterlieten SKANDINAVië Buitengewone vermogenHbetaKling in Zweden Dè Noorsche minister van Financiene he i reidt een wetsontwerp uor mot betrekking cener buitenlandsche vermogenahelaHting JAPAN Htapte in het textielbedrijf I De Kokumin Shimbun meldt dat tengevolge van slapte in den han lel te Osaka 700 textielfabrieken zÜn ge iloten Dientengevolge zÜn 50 000 arbeiders zonder werk SPANJE Ken nieuw Spaansch schip Groote menschonmenigten waren getuige a et te water laten van het trantsatiantischeN stoomschip Argons het grootste atoomkhip het meet meer dan 10 0011 ton Idat ooit In Spanje is gebouwd Ouk koning Alfonso woonde do tewaterlating hg Kon Ned Brandweervereentging Brand wee rcon greH Vrydagmiddag sprak de heer A S Docen ingenieur bij de Gemeentelijke Waterleiding te Amsterdam over Waterleidingen en haar verhouding tot het brandwezen Spr kwam tot de volgende concluaies 1 Voor waterleidingen moet de drukhoogte waaronder aan de con sumenten geleverd wordt uitsluitend en alleen afhankelijk gesteld worden van de behoeften der consumenten en van de plaatselijke omstandighe den terwijl voor elk Vüorziening scomple die druk afzonderlijk va stgesteld moet worden 2 De onder 1 bedoelde drukhoogte moet tot een minimum beperkt vi orden om te geraken tot een zoo laag mogelijk koienveibruik der machinale innchtingen 3 De opvoei capaciteit der machinalo inrichtingen en de wijdte der buisleidingen moet in verband met aanleg en exploitiitiL kosten in juiote zeer scherpe vci houding tot elkaar gehouden worden Het aanbrengen van brandkrancn oo w terleidingbuizennett n hioet allofn daar ge 8chie len waar zulks dringend noodzakelijk is het aantal kranen moet beperkt woiWi n tot een minimum vast te stellen m verband met plaatselijke omstandigheden Zoo njn b v langa de vele grachten voor bïHndblus Bchen geen brandkranen noodig vóór 18ri5 waren zij o a in Amsterdam niet op zooveel plaatsen De kosten voor aanleg en onderhoudvan brandkranen mogen nimmer ten la siekomen van het waterleidingbedrijf lerwylde plaatsing en het onderhoud moet geschieden door dit bedr f zullen de kustenuit8lui ertd inBrgoed moeten worden door hetbraHdw trfiv ö noodig ook Jo r anderemedÉPMlhiUwrri JVlbétnaiui brandkranen ontnomen v ater wordt gemeten en tegen kostprijs aanden waterlejdingexploitant vergoed In vêifband met een vaat te stellen minimum dhikhoogte voor het waterleidingbedrijf moet do brandweer beschikken over devoor brandblusBChing noodige pompwerktuigen welke het onder lagen druk geleverde water der waterleidingen tot voldoendehooftte kunnen opvoeren De heer F Behnken brandmeester te Hilversum gaf een uitvoerige schets van de ontwikkeling van het brandwezen Spr wees er op hoe reeds 3500 jaar voor onze jaartelling het vuur bekend was maar de eerste brandbtuschtoeBtellen dateeren van omstreeks 250 jaar voor Christus Deze toeBtellen zijn vermoedelyk uitgevonden door Atesibos te Alexandrië Het oudst bekende brandweerkorps is ten tijde van keizer Augustus te Rome opgericht het bestond uit 7 afdeelingen elk 100 man sterk Aan de hand van talt ijlcf lichtbeelden schetste spr de ontwikkeling van het brandwezen door de eeuwen heen daarbü een aantal belangrijke branden mcmoreerende en geruimen tijd stilstaande bÜ de belangrijke vinding van Jan van der Heiden om ten slotte de brandbluflchinrichtingen van onxen tijd en de organisatie onzer brandweerkorpsen aan een bespreking te onderwerpen BINNBNLANÜ De sluiting der Staten t eneraal De heer Ruys de Beerenbrouck minister vmi JJiuneolamlsche Z ken loot Zaterdag de zitting Ier Staten Generaal met de volgende rtfi Hmb Majeateit de ContBgin h eft mö opgedlftfen di zitting der Staten Generaal in HareA naam te sluiten Het ganieen overleg mot de Statenfiene raaj heeft tot onderscheidene wAtelÜk maatregelen geleid van welke de voonléningen ten bute der arbeidersklaBsei de behartij ng der volksgezondheid en de zorg voor de volks ntwikjceling op de vou gcfind treden Vertrouwd mag worden dat ie aldus volbrachte arbeid van heilzamen mv oe l zal blijken Dp Koningin heeft my opge iragcn U Haren dunk te betuigen voor Uwen ü cr en Uwo toewijding an s lands belang In naam der Koningin ej daartoe door Haar gemaehtigd verklaar ik deze ziftihg der KtatenGeneraal te zyn gesloten De Commissie uit de beide Kamers dei Staten Generaal die den minister van Binnenlandsche Zaken in de vcreenigde vergadering van ie beide Kamers tot sluiting van le zitting der Staten Generaal ontving en uitgeleide dewi bestond uit de heeren v d Berg en van Kmbdon leden der Eerste Kamer en Rutgers Van Beresteyn Dresselhuia en De Wilde leden der Tweede Ka Opening Staten Generaal In St Ct 181 ia opgenomen het programma voor de opening viin de zitting der Staten Gener aal op a a Dinsdag De trem zal rijden door de Heulstraat door het Lange Voorhout Schelppad over den Korten Vijverberg naar het Binnenhof Tevens bevat die St Ct de voorschriften welke ge iurende de vergadering in acht genomen moeten worden De DuitBch NederinndBche crcdietovercen komst r e Duitsche Regeering heeft aan de Nedeilandsche Regeering overhandigd de opgave van leden van het TreuhandgcsellKchftft waarvan sprake is in de DuitschNe dcrlandschp Credietovereenkom st Verder hoeft de Duitsche Rogeering meegedeeld dat de statuten van het Treuhandf espll ichaft goedgekeurd zyn door de betrokken Duitscne ministers Gezantschap bij d n H Stoel Naar De Tijd verneemt zal bij de a s Dinsdag in te dienen Staat sbegrooting wor ilen voorgesteld tien tüdclüken gezantt chapsp fit bij het Vaticaan om te zetten in een dofinitieven Herziening van de Gemeentewet De Staatscommissie tot voorbereidingvan de herziening van de gemeentewetheeft haar werkzaamheden beëindigd en isuiteengegaan Indische Tariefwet Ingediend is verder een wptt ohtwerp tot wijziging on aanvulling van de lndische tariefwet In dfc tpelichting wijst du ministft er op dat blijken i het ontwerp tot wijziging der niiddelcnwet voor Ned ïndie voor het dienstjaar 1920 gerekend is op een bedrag van ƒ Uit dp in het ontwerp vervatte tariefregpling kan een bate woiden tegemoet gpzien van f 25 652 800 Belastingen in Indie IngwHend i i een wetsontwerp tot wiJzLging rn nadore aanvulling van de bcgrootini van middelen van Nedcrl Indie voor 1920 Hierbij worden voorgesteld lo beffing van uitvoerrechten van we haast iiMe belangrijke stapel producten met uitzondering van suiker koffie thee en ondernemingstabak welice heffing voor i c moeste voortbreng selen ou plaats vinden naar glijdende schalen voor enkele andere in den vorm van een specifiek recht en voor nog andere in dien van oen waarderecht 2o invoering van een suikerbf lasting een koffiebplasting een tabaksbela sting en een theebelasting 8o vei hnoging van de inkomstenbela Hting voor phy sieke peisonen en invoering als onderdeel van deze belasting van een progressieve belasting op de extra winsten van rechtspersonen 4o verhooging van accijnzen 5o verhooging van het tarief van invoerrechten Go invoering van een vprvoerbelasting 7o invoering van een petndeumbelasting 8o heffing van een tijdelijke suikei en van een tijdelijke kinabelasting De Nederlander Met ingang van 1 November a s zal als hoofdredacteur van het Dagblad De Nederlander aanvankelijk als medewerker van den heer De Savomir Lohman optreden prof dr J R Slotemakcr de Bruine Betaling duurtebijslag onderwijzers Op de vragen van het Tweede Kamerlid Bulten betreffende niet uitbetaling aan onderwijzers van den duurtetoeslag over 1919 en van de extra maand salaris heeft de minister an Onderwijs o m geantwoord dat er onderwijzers zij n die het restant van den hun toekomenden duurtebijslag over 1919 nog niet ontvangen hebben Bij circulaire van 17 Juni heeft de minister 152 gemeentebesturen en 153 schoolbesturen die daarin nalatig waren gebleven aangeschreven om alsnog de aanvraagformulieren van de onderwijzers met de afrekeningsstaten van de uitbetaalde voorschott i bij het departement in te zenden Daaraan is tot op heden door 66 gemeentebesturen en 54 schoolbesturen nog geen gevolg gegeven waarop deze thans opnieuw zyn aangeschreven De uitbetaling van de extra maand salaris heeft in het algemeen tydig plaats gehad Waar dit niet geschiedde was de vertraging een ifevolg van het verzuim van het gemeentebestuur of van het bestuur der bijzondere lagere Bchool waar de onderwijzer werkzaam was om de noodige opgaven aan het departement in te z nden Reclames van de belanghebbenden leidden in die gevallen alsnog tot hat itjdienon der opgaven wAar na ie uitvoering zoo spoedig mogelijk volgde Voor hen ten aanzien van wie de opgave eerst onlangs het departement bereikte kan 1 uitbetaling binnenkoi t worden tegemofl gezien Dringende weiawtjziulng Onder dit opMohnift hchriift het W v De ZWO aterk verminderde waai de van het eM he i een ailgemcenen dTane doen ontitaan naar vcrmeerc nng van inkomfljjen naar vewhoojcmg van iloonen Tot hen die ondiaaks de verand eixie onnstamheheden moeten trachten met hunne VToesrere inkomsten rond te Wmen belwwj t de ifeBcheiden vrouw Art 121 B W laat toe uikorting van die uubkeerjag waartoe de eene echtgenoot tegenover den anderen i veixfottlieeLd doch soreekt met van veniooiginjr In verband met de gescKie leni s a an Diet artikel wondt aamgenomen diat de wet oo lian i e veaflioogimg niet toelaat Kene poginig om imot beroep op de buitenzewone om tandji lheden waarmee de watg voi dcstifdi s geen rekening heeft kunjien homlen een viijgeviiger uitlegtging te verkrijgen is mitilukt De maai za ziin inToomsten tii gen van f 14 tot f 50 pea week de vrouw moet genoegen blüven nemen met f i ner week Gevallen alis dit aiin niet zeldzaam Ook bii de voogiduraden kwamen reeds verscluUcnde Trouwen over de thans tn schamfle uitkeerin en klagen zit moesten ongetroost wordeai heengezonden Ou le bJlUiitóheid van dezen toe stand behoeft nie t worïicn genvezen zii spreekt voor zich zelf Een biffliilkte en redelijke wijzig ng vnn art 281 zal niet veel tiid behoeven ie kosten Wii bevelen Ihaar aan in de zeer cm itiire overwGsring vaij den minister en ziin raadi liefien benaaJid öliik ook atn d commis e geroepen hem omtrent u r7 jnt wut wii ziigimigen voor te lichteai Bij wat t oe len wlI kan m enke le weken t jrenover vele vrouwen een onr vbt wort en wegirenomcn di zieh thans op schrÜnen la wüze doet gevoelen Sleun voor wonin bouw Het Nederl Coriespcihlentiebureau in Den Haag meldt Van bevoegde zijde wuult ons geschrtven in Het Volk van 10 dezer komt een hoofdartikel voor Het woningpeil omlaag de huui omhoog waarin ci itiek wordt uitgeoefend op de jongste ciiculaire van den minister van Arbeid betrcffemle steun voor woningbouw In dat artikel komen een paar giüve onjuistheden voor Van de woningen die nog gebouwd zullen woiden zou slechts 10 pCt den inhoud mogen hebben van 275 è 300 M3 Daai van staat geen woord in de circulaire Het stond in htt ontwerp waarover aan ilen Kykswoniiigraad advies is gevraagd maar is in de cucuiaire niet oveigenomen De schryver van het artikel heeit dus uit een eigenaaidïge bron geput en er maar wat op los geschreven Om de volle exploitatie kosten te dekken zou de huur jaarlyks 9 pCt van de bouwkosten moeten zijn Het üyk geeft vooi schottuii tegen 5 pCt 2 pCt voor onderlioUfl aflossing enz is voldoende dus 7 pCt Hoe komt deze schrijver aan 9 pCt Zyn becylcrmgcn zyn even misleidend al s de rest van zyn artikel Hy neemt aan dat een woning ƒ lü OOO ko st De volle huur zal dan zyn niet ƒ 900 zooals hy schryit maar VOO betaald moet wouien voor het grootste type 70 pCt van de voile huur dun ƒ 490 per week ƒ 9 40 wat een weekinko men vei onderstelt van ƒ 60 a f 6E Stel dat er een woning van 250 M i ƒ 8000 kost do volle liuur is dan a 7 pOt ƒ 560 daarvan moet 60 pCt opgebracht worden f336 per week ƒ 6 50 wat een week mkomen verondetstelt van ƒ 42 i ƒ 45 v oor de kleinste woningen van minder dan 25 M8 zou volgens len schrijver ƒ 7 aan huur gevor lerd worden Stel de bouwkosten op ƒ 7500 de volle huur k 7 pCt is ƒ 525 daarvan moet worden opgebracht 50 pCt is ƒ 262 50 of per week ƒ 5 05 wat overeenkomt met een inkomen van ƒ 35 Een vrouw als looo burgemeester Naar biet IlWid meldt habben injrevolE e Ic wyzifging van art 77 der jemeentewei B en W van Ootfbzaan itot plaatsveirvangemi burgemeoster aange vezen de ioneiste wHhouder in jaren mevr W A Hofman Poot uJ Economiache Bond De aideelmg Arnhem v ui i en Kcona nischen Bond besloot het hoofilbe ituur te machjbigeji tot het doen van stanüen om tot fusie te jreriken met andere naitiien eui groepen De besprek n r lie fueienlannen komt 16 October aan ile orde in een algemeene bondf vergadej i ii Een Alg DcmDcratisdie Onderwii zeravakvereeniging De aftieolu r Baam van den Bond van N Klerlamllsche OndeT wii zers heeft voor de omstreeks Kerstanis te houden aLif meene verwa ieriinig van den Bond de volsrende voorstellen inKedteind I De algemeene vergadering van oordeel diat de emancipatie van de klasseon derwijizers zoodanige voi dennKen heeft gemaakt dat voor den Booid de tild irekomen Ls ziiai exclusiviRtiiaoh karakter op te Keven besluit a de Ihoofden van de echalen als bidtoe te laten b de pTOpagiandla voor nietsoUiciteerenvoor ihoofd te j taken H De ailgemeene Vergadoringr van oordipefl dat na de tot stajidkomJnie van de nieuwe wet op hèt ilasrer onderwijs meer iiere eenheid in de Nederlandsche onderwii zersvakorganisafti e meer dan ooit noodaakeliik moet worden acht dat m ihet biiKonder voor de tioepoösingvan onze krachtiiaste e doeltreffcndutestrifdwudklelen stoï zietting der opleidingen boycot de oprichting van een KTOotedemocrabiscbe onderwijzeirsvpreenieing dringend noo iizakeUik is besluit het hoofdbestuur OP te dragen iin overlee te trwlen met aJle bestaande onderwiizersoriraniflaties ten linde de stichtjine wan een aligeimeene democratiische onderwiizensvalkrvereeniüriiig voor te bereiden lil De ateemeene vergaderiing van oor ieel dat aanöluitiiwr bH het N V V niet ibevorderfijk is aan bet éoel om zooveel mo 1 gelijk alle v Utgenooten te vereenigen on een diemocratisch plan aproe kt al haar meening uit dat aansluiting bii het N V V alsmede de voortdurende prorpagajwla daarvoor in fl ri1d lin met het weilbegreipen beians der vakvereeniging Nat Ver nxH Vrouirenailiild De Nationale VeTeenlirjwr voor Vrouwenarbeid keeft zich tot den Belclschen mmiftter van lustitie ewend met een adres waarm het medederft met diep leetÏA e en ja met ontaettinjg vernomen te hebben dat Ro s a de CucJutenaere van het verWiif in de eé enistiire soha de m ihaar gezfjtidheldHtoeatarid ondervindt em dat haar 6dB eheele bliindlhei dreigt Verzocht wordt de arevangene onvwwijild te dbcn onderzoelfen door een bekwaam inteimiat en een bekft aam ooiflheelkuindige om daarna de maatregelen welke ltezen te haren behoeve zulllen voorschriiven in den meest humanen zin te doen onvoligen incliifeief eventueel voorwaardelüke of onvoorwaardeliike JnvriiheiKisteMiiig 424 NKD STAATSLOTKRIJ fïde KI Trekking van Maandag 20 Sept ƒ 1000 Nos 16917 20406 21677 ƒ 400 No i 4898 7918 13 304 14396 16119 18601 200 Nos Ifi841 16112 16641 f 100 Nos 811 3444 7545 13633 160C2 15614 18736 19942 Prijzen van ƒ 70 108 121 126 144 152 294 322 333 356 375 439 574 679 762 886 1065 1222 1285 1312 1416 1475 1494 1634 1667 1691 1723 1994 2174 2198 2 305 2453 2H94 2979 3092 3241 3434 3717 3766 3913 3944 3963 4011 4056 4081 4123 4255 4395 4018 4917 4930 4990 5464 5646 5918 5986 5991 6005 6022 6024 6038 6285 6451 6478 6741 6762 6l95 6828 6988 7082 7293 7523 7544 7583 7615 7638 7676 7751 8186 8 316 8496 8540 8599 8628 8671 8807 8812 8860 90O7 9036 9203 9221 9255 9330 9494 9996 10063 10326 1032 10334 10417 10507 10644 10678 10689 10792 10863 10868 U229 11364 11491 11498 11611 11698 11968 12063 12064 12103 12132 I23l 0 12547 12577 12662 13048 13101 1 208 13230 13378 13479 13481 13583 13592 702 13705 13749 13750 1 3836 13971 13976 1 027 14104 14298 14406 14425 14461 14528 14Si69 14598 14861 14915 14929 14943 150 36 150TO 151 30 15184 15272 15367 15406 15423 154271 4 1 15569 15585 15784 15913 15929 16006 l60rs 16121 J6177 16220 16268 16407 16721 1678 168 37 16868 1C873 17047 17126 17148 1716 17257 17329 17423 17425 174G5 17585 1764 ï 17667 17674 17697 17800 17873 17924 1796 18012 18052 18059 18167 18218 18266 18 30 1 18636 18766 19039 19053 18077 19104 19115 I9 6i 19220 10264 19292 19332 19384 19410 191 5 19486 19577 195f0 19646 19695 1971 li 844 20168 20253 20466 20476 20567 20615 20676 20815 20977 21071 21549 21563 2178 21S65 2i911 21971 22036 22082 22135 22249 22425 22493 22531 22545 22578 22G01 22671 22733 22835 22841 22861 22977 Nieten 7 47 53 61 122 127 131 183 272 273 288 320 331 352 511 547 560 578 593 769 792 803 804 836 865 873 892 909 910 927 968 1003 1022 1029 1045 1070 1101 11006 1144 1181 1180 1216 1259 1326 1344 1403 4418 1435 1470 1490 1546 1560 1633 1657 1661 1689 1739 1740 1753 1778 1850 1890 1921 1Ö74 1976 2042 2ilO 2152 2153 2182 2203 2205 2216 2225 2279 2328 2343 2368 2533 2546 2562 2662 2698 2730 2742 2835 2846 2887 2891 2943 2954 3001 3014 3052 3076 3099 3155 3179 3190 3194 3275 3326 3367 3374 3379 3446 3472 3484 3528 3G21 3654 3703 3370 3770 3801 3850 3918 3926 3967 4007 4017 4045 4078 4108 4111 4194 4258 4269 4274 4304 4310 4335 4345 4442 4448 4474 4492 44Ö6 4633 4541 4602 4610 4658 4r8 S 4714 4715 4721 4753 4778 4814 4913 4921 4969 4981 4984 6144 5218 5285 5367 5393 5506 5543 5551 5563 5590 5594 5599 5613 5630 6637 5659 5663 5679 5828 5842 6923 5929 6034 6043 6063 6078 6152 6155 6159 6249 6250 6273 6306 6313 6323 6337 6351 6396 6404 6428 6430 6465 6506 6509 6543 £ 654 6577 6592 6595 6597 6627 6652 6657 6667 67S4 6772 6804 6806 6829 6845 6914 973 7003 7022 7056 7138 7153 7154 7158 7168 7204 7216 7281 7284 7329 7342 7360 7897 7435 7438 7486 7504 7520 7566 7575 7608 7616 7734 7747 7784 7826 7904 8005 8053 8079 8096 8128 8161 8200 8222 8274 8326 8419 8428 8437 8493 8649 8608 8662 8 i30 S770 8781 8832 8858 8861 8880 8900 8908 8927 8968 8970 8984 9012 9040 9041 9054 9059 9072 9167 9213 9230 9271 9282 9318 9322 9452 9512 9516 9571 9599 9688 9706 9725 9807 9849 9967 9985 10019 10022 10052 10141 10151 10164 10174 10191 10206 10250 10281 10430 10533 10541 10586 10660 10699 10737 10766 10775 10791 10810 10843 10903 10949 10966 10980 11029 11084 11154 11173 11176 11180 11254 11280 11282 11306 11365 11368 11410 11433 11443 11444 11479 11483 11493 11561 11664 11600 11624 11674 11696 11701 11779 11795 11805 11807 11846 11847 11881 11888 11918 12001 12021 12105 12141 12163 12192 12269 12317 12334 12408 12464 12554 12559 12562 12601 12636 1263H 12648 12651 12657 12684 12736 12760 12774 12804 12823 12910 13000 13024 13029 13050 13071 13102 13107 13186 13196 13218 13246 13256 13307 13322 13342 13380 13444 13459 13525 13579 13600 13612 13653 13654 13704 13706 13731 13736 13783 13812 13817 13841 13855 13875 13959 13966 13968 13982 13991 14025 14073 14187 14218 14250 14280 14471 14480 14499 14521 14552 14562 14605 14607 14614 14638 14721 14739 14743 14772 14798 14801 14803 14827 14854 14882 14894 14931 14938 14940 14990 14991 15077 15101 15112 16121 15142 15162 15178 1S22R 15250 15319 15340 15366 15399 16415 m33 15512 15514 15520 15549 15550 15686 16630 15689 15733 15892 15911 19927 15963 15977 15991 15994 16004 16009 16076 16078 16114 16128 16183 16241 16262 16303 16436 16445 16460 16482 16492 16617 16662 16691 16779 16869 16923 17009 17016 17070 17094 17134 17158 17172 17178 17185 17188 17204 17230 17308 17344 17378 17433 17445 17448 17468 17484 17637 17609 17656 17739 17757 17764 1 78 17864 17908 17914 17945 17963 18049 iSBse 18134 18136 18185 18197 18221 18230 18237 18239 18242 18248 18344 18371 18415 18438 18478 18481 18516 18519 18543 18574 18588 18656 18659 18697 18716 187 35 18760 18874 18920 18956 18967 18995 18999 19033 19041 19066 19081 19102 19108 19109 19209 19269 19343 19360 19368 19375 19388 19396 19458 19463 19483 19496 19541 19571 19684 19000 19641 19681 19700 19718 19728 19762 19805 19957 19973 19985 19998 20070 20104 20130 20146 20157 20230 20244 20260 20279 20283 20326 20388 20621 20713 20926 21080 21237 21451 21566 21770 21931 22124 22325 22715 22867 20437 20644 20718 20939 21116 21259 21464 21671 21774 22004 22133 22432 22755 22894 20464 29660 20756 20998 21154 21286 21468 21601 21783 22027 22191 22449 22759 20515 2it523 20669 20674 20788 20794 21026 21065 21161 21199 21313 21895 21497 21609 21006 21618 21837 21863 22028 22048 22236 22256 22462 22483 22797 22799 20360 20385 20540 20594 20682 20683 20817 20878 21008 21079 21210 21222 21425 21427 21510 21524 21653 21769 21887 21902 22058 22102 22265 22295 22521 22 42 22834 22863 LUCHTVAAHT Europeesche luchtwegen De Times bevat een kaartje met de reed m geregeld gebruik zynde Europeesche luchtwegen en de lynen die in voorbeleiding zyn of waarop reeds ongeregelde diensten plaats hebben Daarop komen als geregelde lynen voor Londen boulogne Palys bonden Calais Brussel Brussel Palys Uruasel Ityssel Parys Brussel Antwerpen bonden Calais Rotterdam Amsterdam Amsterdam Bremen Hamburg i openhiigen Malmo Hamburg Vvarneinundc iVlalmö Wangeroog Breinen Berlyn Sylt Hamburg liertyn Berlijn Swinemunde Berlyn bantzig Komngsbergenj ueriyn Breslau Beriyn Uresden liresiau uresdon Piauon Beriyn Leipzig Neurenberg Munciien DeauviUe Paiys Parijs iNeuchatel Parijs Straatsburg Praagf r ranktort aan de Main Wurzburg Munchen Weenen Boi deaux Toulouse MoBtpeilier Nice Montpeliier Nimcs Avignon jJimes Nice Avignon Nice Toulouse Bemers Toulouse Uarcelona Alicante Malaga Tandsjer Rabat Bayonne Bilbao en I uryn Milaan Bologna GËMKNGDE JBERICHT EN Moordaanslag te Rotterdam Zatei dagavond onustreeLs half achrt heeft de b2jaiiKe enkHteT F Delaet in haar wonLnjg aan de Korte Wagenistraat te Kotteidam by een twiat de 59 arufe sigarenmaker J V Debes met wie zii samen Ongeval met doodelijken afloop Door den trein van 10 34 uit Amersfoort IS gisteren naby het Buurtistation Utre sht een ongeveer 40 jarigen ladmgimeester van de S S overreden die op het laatste oogeu bl ik den spoorweg wilde oversteken De man werd vreeseliik gewond naar de Rijksik iniek in vervoerd waar hii heilenmongai i s overleden 8TADSNIKUWa GOUDA 20 September 1920 Een Volksuniversiteit te Gouda Het instituut der Volksuniversiteit heeft m de groote steden van ons land in korten tyd zooveel belangstelling gewekt dat ook m meerdere provinciesteden do vraag naar voren is gekomen ot ook daar niet de gelegenheid kon wolden gevonden om soortgelyke leeigangen te organiseeren Om tot dat doel te geraken heeft zich hier gevoimd een voorloopig comité bestaande uit de dames L E 11 Prince Schim van der Loeff en M de Vooys de Lange en de heeren L J Smeets Ur J P Treub en P de Vos Dit comité heeft zich na zich verzekerd te hebben van de belangstelling van eeh aantal ingezetenen van veröchiüende richtingen in verbinding gesteld met de Volksuniverfaiteit te Rotterdam teneinde met medewerking van die zyde hier voordrachten te doen houden tot het bevorderen van wetentchappelyke ontwikkeling m den ruimsten zin geheet onafhankehjk van staatkundige en godsdienstige richtingen het resultaat der pogingen van het Güniite IS geweest dat vanwege de Volksuniversiteit van Rotterdam heden aan alle mgozetenen een prospectus is toegezonden waarin wordt medegedeeld dat by voldoende deelneming reeds m October a s een aanvang kan worden gemaakt met een wintercursus Dit eerste begm zal een bescheiden proef zyn waaniit zal moeten blijken oi daarna meerdere cursussen zullen kunnen worden gegeven Het voorloopig plan hoinit in om èén avond per week cursussen vfci 8 tot 10 avonden hoogstens te organiseeren over een of meer der volgende onderwerpen Neder landsche Letterkunde Hygiëne vart het kind Opvoeding Kunst Wat iedereen van het recht moet weten Bovendien Ügt het in de bedoeling op Zaterdagmiddagen reeksen van drie of vier voordrachten te geven over onderwerpen meer het arbeidersleven rakende als Arbcid swoningbouw Beroepskeus en Arbeiderswetgeving Dit prospectus verdient alle aandacht Wie hep niet mocht hebben ontvangen kan er nog een aanvragen by Mevr de Vooy de Lange Markt 8 Wü wekken gaarne op deze poging tot bevordering van algemeene ontwikkeling te steunen Ned Bond van Vakschool leeraren en leeraressen Zaterdag j l werd in het gebouw Daniël de vergadering gehouden van de afd Gouda en omstreken van den Ned Bond van Vakschoolleeraren en leeraressen By de bespreking van punt 5 der ageiwa werd door verschillende leden groote ontstemming geuit over den achterstand in de uitbetaling van de salarissen der leeraren aan de Ambachtsavondschool Tot afgevaardigden naar de algemeene en de protest vergadering op Zaterdag 25 Sept in den Haag werd benoemd de heer IM v d Harst en tot plaatsvervanger de mr J Weedfl Politiediploma Mefuffroiïw M Verfcade kflerk ter tm litiebureole alfhier is gefilaawd voor het diploma met aanteekeniraren 4k M t e4ca vKedt lioe lanifer hoe meCf lJJvGMStf Voórillt behooflte heeft aan tea grootere en ruimere zaajl wiaar het rün i ezo ïkera kan onibembrenigen De eenite riaiten van h t nieuwe pragxamona was het ueer een ware stoirmLoop en het mwt geïPffli Iw proigiramma ifi het beaoek ten iLe wwwl Ln het boofdnummer Bii rcwf weeH de actrice ïMHen Richter met veel gevoel de hoofdrol in een charmante irtnuraïe Van de mise en acène is m ht tXlï veel werk maakt Een mooie hoSwcl niet bHzomiei interen nte toiiQiwiMianie een iournaal Üam Z flnd on de geestige Fransche komiekievc iue in een 2 acter getitedd De laiiniet bet Leeuwenihart maken het uroOBranttia tot een aantrekkelijk geiiecl waaAil Jflïlicfttic n mueialc iteh zeer We aanpl Mn DilettaaWncIub Jong LeWn HoveMtMUKle c ondiewifiMfllllnflr van den Nederl Ohriist Jo ngel Geilieel Ontlh Verg Tflf 1 1 Zaterdagavond een feeiffltuitvoennK ter geleKenJieid van het 6 iarig Na ecniFeScomstitaWeBu en het openinEisfwooni van d n voorzitter werd ten toonoele goibira ht het oorspronlkelijk tooneelspel wan P K de Vries Het verloren doB cument of twee visscherslduderen De me ieapelenden deden ailten huji be st dto ib de keuze van het stuk was o i niet gelukte g geweest Het ging verre boven de krachten en ook Mi de metlespelemlen haperde de wikcnnis nog al eens We geven Jong Leven in overweging ki het vervolg w at lichtere atuiklten te kiezen en bovwid en op liet Hamenepel eoaA aciht te slaan TiiBSchen de bedrijven viras er niano onrlooImiKEiek terwijl in de pauee een tomtnïla werd gehouden De zaal waa matig beaet Het Gemeenteverslag over 1919 XI IL llnrgerwaciht In 1919 wenden na de Niovembergcbeuitems in 1918 alom n den lande buagem achten opgenahit nu het uitgeapinoken doel het wettig gezag te fWU nan zóodra een deeil dor bevolikniir zjcli ónadwerkeliik op een omiwentehng zou wiJ en tociegigen DoJie bui ireawachten vereenigden zjcIi tot baljuwschappen icrangen en de e aidi weer tot provinciale besturen Op 3 Maart 1919 woixi besloteé tot onriohitiing van den Nederlandschen Bond van Vrijwillige Durgei wachten waardooi eEJiheid yan propagaiula en werkwü e werd verkregen h Hot baliuwscha p Sohielajul omvat 1p volgende gemeenten Goud zetel Wadd nxveen Zevenihuizien Moerkapelle Zoetermecr Zegwaart Cappelle op d IJsse Bleiswijk Bergïichenhoek Berkel liodenri is Ilillegei siberg Nneuwerkerk a d IJ cl en Mroordiec hrt De balium is de Itrurtrcmeester van Gouda De Goudsöhe Buirgerwachit opgericht 17 Maant 1919 telt 223 gewapende led fi waarvain 143 gwed geoefenid Oo vaste i igen weiidün schietoefraiinsren irehouden aanvankeHJk met marwaigeweren latrr met geweer M 96 De gemeenteUike subfoidie bedlroe f ƒ 1000 Brandweer Aan belooniniE en vanhft personeel is totaal uiögosrovpn f 664 ir aan bmmiblnLschmatenalen f 1251 20 en aaaarbe dsloonen f 110 85 De bewaarnlaatsen voor het materieel voiderdon een uitgiaaf van f 510 Üi8Mi De in het voi ig versla bexloelüe reoiBanisatie had ook dit iaar nog niet nlaaV Een 18taJ spuntgasten wertLen bonoen 1 n te worden opi eleid tot kader zii oefenden geregeld Miildtaire zaken Het leerer dat vanaf 1 Aiugu tu s 1914 trem obili spe ix a igeweeat wen in 1919 tel kenis bü Kcdee teh geheel gedemobiliseerd Het aantal dezer Gemeente in de lichting 1920 der Nationale Militie bedix ee 94 man Het getal ingeschirevenen was 280 Daarvan werden 186 om verschillende r Aenen vrijigestedd of afgekeurd De loting v erd voor de Inditing 1920 wederom gehoudem Vereenigiine tot oefening in denwapenlhandef Ie De WeerbaarheidR Vereeniginig Burigenpliclit opgericht den 10 Mei 18 67 alfi rechtsneraoon erkend bij Iteninkliik Besluit van 28 Jdi d Lv No 12 telde op het einde van het jaar 16 gewone ledtn 2 begunstigers er 1 eere bd 2e De schietvereeniiging Volflosweertaarheid Goudia opgerioht den 14deii Juli 1900 zynde een ond rafdeeilir g der afdcebmg Gouda van de vereeniging VoÜl iweerbaarfieid De vereeniging telde 75 gewone letlen 20 dionateurs en 5 tkmatrices De schietbaan blJ haar m gebruik is die Van het Garnizoen bestaande uit een Uian ter lengite van 160 M met schijfinriehtiiig Veltman aan Schieland ö Hoojren Zee liik alfaier Van Mei tot September werden voor het eerst sinds 1915 schietoefenmgen geiiouden Keirkelijke Gemeenten In onae Kemeente waren K ve stiKd de navolgende terfceUike gemeenten Nederduitsch Hei vomide Gemeente Gereformeerde Kerk l€reformeorde Gemeente Ohris tehik Ge reformeerde Kerk RemonstratnsehGeje formeerde Gemeente EVangeluK h Lutherfcche Gemeente Roonnsch KatholA ke Kerk Oud Roomsche of Bisschoppelijke Clcresv Is raélitisch Kerk nootj chap De OudGereformeerde Kerk in de vofiRe verslagen nog genoemd bestaat hier JU wertcelijkheid niet meer We vergadert ene Gereformeerde Gemeente des Zondajf s met een eigen preddkant in het zaaltje Nederland en Oranje aan de Turfmarkt De Christehik Gereformeervie Kerk heeft een kerkigebouw meer doch vereradeit in het zaaltje Jleil des Volks iTi de Penersrtraat waar in den reëel d oor een oudevJuiig een p reek gelezen wondt daar zii geen wedikant heeft beroeoen Aan de Nedeixluitsch Herv oQTnde Ge neente wordt krachibens ovejeenkomst laariiiks eeai bedrag van f 2400 door de Gemeente vergoed als schadeloosstelling wegen het mis van beirrafenifirecbiten voor bat begxwen in de St Jaiufeerk Mot te refttnuratie van de Groote of St Jaiiiï k dc met hare vermoanle g andfflchjlklcrde glazen in 1898 begonnen werd voortgegaan de herstelJ indrswerlwn van imt torenportaal werden voltookl in den Inittenhoek aan de Zjuiid Weafctiide werd eea dooumenteklliuiB gebouwil de ouicle toeganigvdeuren aan deze ztjde werden weggenomen etn nicuiwe eiken deuren daarvoor iIti de plaats gestald gevat in oude kanteilaven terwijl met het stellen der ijzeren hekken tussohen de buaten conterforte aan dieze zyde een aanvang werd gemaakt Andere harstollmgs werken moesten warden uiitgeateld daar de beechikbare irelden veeiia g eel waren bebteed er viel zelfs eem nadeelig sabdo van f 6904 70 te boeken De kosten van reötauratie der alazen ziin onder dit cijfer en de volgende niet begrepen Behalve een iaarlitksche bijdk age van Jiet Rük gtPoot f 10 000 van de provincie ZuKiHoUand groot f lOOO en van de Gemeent Gmuta groot f 1000 ontvangt de Commissie voor de Restauratie van de St Janskerk te Gouda bijdragen van de Kflil woogdij der N H Gemeente f 2500 en van particuJierem f 532 47 M kingen en schenkimgen voor godsddensti ere doeleinden krachtens machtigj n aanvaard Willen Mei J M Roozesdaal legateerde aan de Vereemïine voor Christelijk Nationaal Schoolonderwifs te Gouda en aan de Vereenigiiw tot oprichting en mstandihiwwbng van wije scholen on gereformeerden grondsilajf te Goiida elk f 50 en aan de Diaconie der deVerfioni Vaeruie Kerk te Gouda f 100 De Koninklijke machtigingen tiot aanvaarding van deze lagatein werden verleenu VVordt vervolgd BODEGRAVEN Voor het examen feoofdakte is ge ilaag l de heer C Wardenaar alhier BOSJtOOP Donderdagnacht ïlm ten nad eele van A van Gemeren wonende in Laa Boskoop 11 t een schuur nabil ziin woning tiWee rli iielen gestolen STOLWïJK Zaterdagavond gaf de muziekvereen ging Harmonie een concert otp het dorpsplein Zee veten waren toegestroomd om het concert bii te w men Een en ander gaf op ons yoo ruirtige dorp wat afwisseling ZatcrdaEjavond trad voor de Ned Vereeniging tot Afschaffine van AJcoholhoudenile Dranken als apr on den heer Bautmans pronagantlist der vereenisring te Tti echt Met aandajfiit werd door velen maar dezen spreker gehiisterd KUNST NATIONALE OPERA Madame Butterfly Nieuwe Schouwburg Voor haar openipgpvoorstuHingen heeft de Nationale Oper jPuccini uitverkoren Zaterdagavond in Rotterdam zyn Bohème waardoor deze Italiaan wereldberoemd is geworden en gisterenavond hier in Guuda Butterfly dat wy in t Hollundsch zouden willen weergeven met Het Vlindervrouwtje Van zyn Italiaansche tijdgenooten is Puccmi lie m 1858 geboren werd de belang ukate toondichter en butterfly is eeft m zijn beste werken Hoewel wij g iarne door onze Nationale Opera het seizoen geopend had len gezien met een werk van Nationale herkomst bijv tie kleermaker van Schonau van Brandts Buys Meilief van Gulpen van Marts B uwman enz durfde de Direktie lat ïeker uit zakelyke redenen niet aan En tiich om tpi ug te komen op het reeds aangeiiaulde Meilief van Gulpen hoe zou dit werk van onzen te vroeg ge stoiven begaafden stadgenoot vooral hier in Gouda op bclani stellmg kunnen rekenen Maar ja zaken moeten zelfs voor een Kunstinstelling in ons land zaken blyven al komen dan de Nationale Kunstwerken daardoor in t gediang Evenv el waardcerenrl kuniicn we gewagen van de opvoeiing van de ButterHy Itoe melodieus on kleurenryk deze muziek Puccini ia een componist wiens tniuvailles en zuivere muzikale uitingen treffen Hoewel in het gebruik der muzikale middelen vaak in uitersten vervallend is zyn lyriek van gioote innfgheid ert hebben de zangers bij 2011 werken een dankbare taak Rud van Schaik als Pbikerton n André Span als con sul Sharpless waren zeer te roemen terwyl Magda Litof de zware titelrol die aan zang en spel beitte ho ge eischen stolt vertolkte op een wijze die bewondering afdwong en tot den haar ten deel gevallen luiden byval alle aanleiding gaf Ook Annette Gurdeuier ala Suzuki Besselink als Goro hpbben recht op waardeering terwijl de kleinere rollen in goetle handen bleken Programma s werden merkwaaidigerwij ze niet verstrekt zoodat we van alle personen le naraen niet wisten Wat de rol van Oom Bonzo betreft als wier vertolker op de affiches Coen Muller vermeld stond zoo meenden we dat die door een ander Alexanders vertolkt werd en dit geschiedde op voldoende wyze Het koor heeft zeer Weinig in deze opera te doen en zijn tnak was te gering van ons reeds een oordeel daarover te kunnen vormen Het orkest geeft goede verwachtingen kleine ongelijkheden waren te bespeuren doch Leo Ruygrok leidde het geheel met liezieling In bet bijzonder dienen de zeer geslaafde decors en frissche co imes benevens de legie geroemd Er was voor deze openingsvoorstelling matige belangstelling tt vertrokkenen M J Brink uit G van Bloiastraat 14 naar Apeldoorn Markt 5 E J vanAssendelft uit van B IJ Park 9 naar s Gravenhage L Henriëttestraat 10 G van Barlingen uit Boomgaardstraat 27 naar Boskoop Voorkade 6 I H J M de Werd uit Kleiweg 85 naar Haarlem K Houtstraat 97 J L Koning uit Krugerlaan 89 naar s Gravenhage 2e Sch ijtstraat 185 W Looijaard uit Boc kenbergstraat 37 naar ergen op 7 6om Juvenaat W van Heflse uit IJswllaan 111 naar Rotterdam Adam Hofstraat T M Padberg uit Bleekerssingel 40 naar Heemstede Binnenweg T J Jaski uit Gouwe 14 naar Amsterdam Sarphatieatraat 173 boven M Verhoeven uit SingeUtraat 15 naar fl Gravenbage Weteringskade 93 C Oadekerk uit Lcmdulstceg 34 naar Amsterdam Lynbaansgracht 392 J van Mourik uit Lazaruakade 20 naar Waddinxveen Jaagpad K 93 E Stooker uit Sferfmarkt 20 naar Haastrecht P J M van den Burg uit Kleiweg 28 naar a Gravenhage Bcxuidenhout 155 P Herfst uit Gouwe 124 naar Kampen Geertstraat 44 J H Huzebroek uit BockenbergBtraat 13 naar Haarlem Fredjrikspark 1 M Dalenoonl uit Turfmarkt 12 naar Nijmegen Snü lerstraat 4 J de Wit uit R vQn Catsweg 19 naar Zwammerdam C 116 J Stara n uit IJssellaan 37 naar s Gravenhage VinWeiJnstraat 81 Wed P J E van den Bergh Batteram uit Turfmarkt UI naar s Gravenhage J Blankenstraat 5 W S J Hartjesveld uit R van Catsweg 184 naar Leiden yan der Helmstraat 8 C J Zijleman uit Nieuwsteeg 12 naar Rotterdam Zaagmolenkatie 2a C Versteeg uit Vest 85 naar Ha woude Rijndijk B 96 P van der Nei uit Zeugatraat 106 naar Woerden Schoolstraat 17 GEVESTIGDEN M V Kamp huis uit Raalte Westhaven 16boven C M van Emmerik uit Briclle Gouwe 31 A Gysbcrtsen barbier uit Waddinxveen P Hendrikstraat 114 D G P van Muijlwyk kant bediende P en T uit s Gravenhage Peperstraat 26 J van der Beek banketbakker uit Rotterdam Peperstraat 134 J P Stuik huishoudster uit Oosterland Willens 28 M H A Stalborch asa apoth uit Helmond Gouwe 136 A Warns uit Oldeboorn H S Zeedijk 11 M J Baak hoofdcoinni P en T uit s Gravenhage Bleekerssingel 11 J Dunker boekhouder uit Arnhem Kattenslngel 87 J S Claus méBicua uit s Gravenhage Kamcmelksloot 134 L Kramp Houtdraaier uit Dordrecht Prctoriaplein 56 H J Lafeber metaaldraaicr uit Rottenlam Spoorstraat 46 J van Schepen bedrijfsleider uit s Gravenhage Crabethstraat 62 J P M C Soeters teekenaar uit s Gravenhage L Tiendeweg 35 H Hoogendoorn uit Soherpenzeel Gouwe 137 L van Oyen modiste uit Ter Neuzen Turfmarkt 12 S C A Brediua uit aGravenhage Kattenaingel 34 T C E Kroon uit StoKvyk Kleiweg 42 M M Schuman uit Doesburg van B IJ Park 7 A M Wiezer fabrieksarbeider uit Delft Baanstraat 33 E M B Kortenoever advocaat uit Leiden Hoogstraat 23 RECHTZAKEN Rechtbank te Rotterdam iDe Rechtbank te Rottendiam heeft ireeiecht tegen A P 69 iaar zondeiïfreroep te Krimmen aan den IJdeï wegens tniAandeling f 10 boeten subs 10 dagen hechitcnis K F 2 iaar blikslager en F K K 50 jaar werlamain beiden te Goudia wegens miahandeüjig voor den eerste f 30 boete suiba 10 darren hechtenis en voor den tweede een week ijevangenisstraf SPORT VOETBAL De uitdagen ling ziin vuitf ttByWestelijke Afdee lie klasse Amsterdam D Bpartaan Ajax 1 4 Amsterdam BtSliw Wit Haarlem 2 0 Dordrecht D F C H B S 1 8 Overgangsklasw Rotterdam RF C W FC 1 1 Den Haag Quick S V V 3 1 IJmuiden Stormvogels D E C 5 1 2e klasse B Gouda Gouda 01 ympia 1 2 Bus ium A W Victoria 0 0 Zeist Zeist Hilversum 1 8 Utrecht Velox D O O 3 0 Den Haag V L C Heicules 1 1 3e klasse E Goudd T OP Tiansvalia 1 2 Reserve 2e klasse D Gouda Olympia II H D VS UI 1 1 Overzicht In de wpstelyke eerste klasse blykt het voor de pas gepiomoveerde Spartaan nog lang geen koak eten Zyn spel is enthousiast wat op zichzelf een voorsprong geeft toch 13 het niet opgewassen tegen het geroutineerde van Ajax dat dit seizoen ernstige plannen heeft De belangstelling voor liezen wedstrijd was dermate dat eenige duizenden toeschouwers moesten worden teleurgesteld In een wedstryd met zeer onvoldoende leiding wist Blauw Wit dat zonder van Diennen uitkwam met 2 O de Haarlemsche roodbroeken te kloppen Naar we vernemen koestert van Diermen plannen om weer voor zyn oude club de Spartaan uit te komen H B S wist van een zwakke D F C ploeg te winnen De ontmoeting tusachen de oude bekenden uit de Overgangsklasse R F C en W F C in R dain had een spannend verloop waarin beide doelen eenmaal werden doorboord In de eerste ontmoeting in die afdeelmg handha ifde het gedegradeenie Haagsche Quick zich on zond de Schie iamsche V V met 3 1 naar huis terwijl D E C in haar nieuwe omgeving een lesje kreegM van de Stormvogels uit IJmuiden en een 5 1 nederlaag kreeg te boeken Voor de 2e klasse B was de wedstryd Gouda Olympia de attractie vopr Gouda en bracht gisteren ruim 600 toeschouwers samen op het terrein aan de Karnemelkbloot Van mooi spel hebben zij niet genoten Slechta in de laatste 20 min kwam de spanning en ontwikkelden beide ploegen hetgeen in hen zat Hierdoor bleek maar al te zeer dat het beproefde binnentrio van Olympia ieder doel sal weten te doorboren wat ook gisteren de uitstekend werkende achterhoede van Gouda met Boere aan het hoofd met kon verhinderen Routine en betere combinatie hebben gisteren over het enthousiaste spel van Gouda gezegevierd Het pas gepromoveenle Zeist moest gisteren zijn tweede nederlaag boeken terwjjl D O O door haar plaatsgenoote Velox met 3 1 wenK geklopt Na apannenden strijd deelden A W en Victoria met blanco scoren de puntjea pok de beiiie nieuwelingen la k leze afdeeling V U C en Hercules K ven elkaar niets toe en speekLen eveneens geiyk T O P begint voor de zooveel t nwal het nieuwe aelioen slecht in t zetten en werd f ititeren op algen tefr ia met l dottr ranivalia van R dam geklopt terwijl haar thuiswedstrifden n tuuriyk weer Hamenvallen met die van jouda De wedstrijd Gouda OlympU 1 2 IVeciea 2 uur stellen de volirenile f fW len zich ofuier ienhng van deA heer J Hftzeu op Goudat Boere Koolmee de Gruljh H Groenewoud A Qro a w IB Uiiikl WaMhie Spee Rosa de Jong en v DUk Mooyaand t yiiaiius P v Kyk Vraneken Steeostna Oidcam Pieranw dian Hoedv Duym N N OtympJa BakKer Niemeijer Uogenhlikkeiyit ziet het aanvalitrii van tJlyijiiiwia dat het UI i U u a vepd dig4inp met botert en vrU iq oedur cmiit t eemte corner op het Gouua üoel itegeven di e meoa opilevert bawzamtrhand hftratelt de achteiiioede van iiouoa iich en geeft de voomwaoe mMfceatwid Miwrt teffenb jii te breaiHen en zeifa iets m de meer Milheid te komen Lang gaat het dan gemk op en woult in het nuüuen van net veid heen en weer jretrapt m een zemj wachLi r U mpo Vele overtredjuMren van de ziide der loodrwitten woaxlen door den scheiOsrechtei onvm bwkteloK gesüaft Hierdoor bluft hy hot pel beneerschen en lei tt het we keluk in goe j banen Onverwacht j eft van tiük ean haixl schot op korten afstand dat Boere uiLstekend stopt nuuir nluMer Kenoeff lean w€ gwerken De acrmvmage die hieruit Vol t wordt corner gewftrtrt ga re tt Groenewoud door ou het iuiate moment weg te koppen Ook Vrancl an probeert het eeiuge malen met zuivere schoten maar Boere is op zyn qui vwe en retoumearr schitterend Tegen het einde van de eerste spee iheift komen van Eyk Vraneken en btephanufl nog even opzetten Boere ui niet t oMfieeren en vwu t in achitterenden Ltijl No één vünniig schot van Van Ellk ea bet is ruaiteoi Na de hervabtlmr heUelfde snel aJa te voren De eerste aanval iiS voor Olvmota maar atrandt op Boere Weer gaat het geruunen tiJd gelyk op met Gouda iet racer Ln den aanval doch de voorhoede is door het ombesuifld trappen v n de verdedigmg geheel uit dien vorm en zeLfa Rosa zoekt hopetooB daarnaar Owtweer 20 min cijn Nu vliegt het leer van doel tot doel en 5 min later ziet Stephanus zijn kans schoon in moeilijke positie no 2 in net verlaten doel te deponeeren ala uit een vrije schop Duym goed voor doel plaatst on Koolmees Boere hindert Dit wordt de Gouda aanVal te bar en speciaaJ de FBchterwingr komt in actie Na oen goede doorbraak schiet Spee even voor het einde het leer langs Bakker Niemeijer 1 2 Gouda wil gelijk maken Onstuimig keeren ze terug forceeren nog eenige corners eri als e n hard gehot van Rosa naaat vliegt tlnkt het eimlsignaal Gouda heeft met haar enthouaia me in een vooral van haar ziJde forache partij de meenlerbeid van Olympia moeten trkennaa Deze uitslag geeft de juiste verhouding weer GOUDERAK Bii de gisteren gehouden Medafllewed strijd op het sportterrein alhier wenl gewonnen door M V V I te Moordrecht Uigim Zwaluwen I alhier met 1 Zeilwedstrijden Gisteren werden op den Reeuwijkschen Plas de zeilwedstrijden gehouden uitgeschreven door de Roei en Zeil vereeniging Gouda De baanlengte waa 6 K M De uitslagen zijn Ie Ronde Scherpe vaartuigen 1 Vos X S Eoumier 32 min 7 sec 2 Mame J Vo ivelt 36 min 40 sec Boeiers 1 Hilda N H V Schelven 36 min 15 sec 12 voetsstandaardjollen 1 W Treurniet 40 min 55 sec 2 de Wildeman H V Gelder 41 min 25 sec 3 de Roemer M de Mol 41 min 33 ec 4 Corrie P de Mol 42 min 18 sec A 2e Ronde Scherpe vaartuigJL 1 Vos X H Kruisheer 34 min 40 seemBMlMnit 1 Hilda C Jonker 34 min 6 sBI Nestor B Palama 89 min 29 sec Jollen 1 de Wildeman H Rijnders 88 Bda 4 sec 2 de Roemer J P A v Catz 39 min 24 sec 3 F Verhoeff 39 min 29 sec 4 Corrie P Mynlieff 42 min Extra ronde Boeiers 1 Hilda N H V Schelven 34 min 49 sec 2 Ju tine B B C Felix Jr 38 min 13 sec Jollen 1 de Wildeman J P A v Cati 38 min 26 sec 2e Corrie P de Mol 40 min 35 aec 8a W Zuijdam 41 min 10 sec MAUILTUKKiCtt UCM lUttwdaMBtke VMMBrfct 20 Sept ml er 1920 Aanvo r 2H6 vette runderen 99 vett n raskalveren 0t 9 schapen 443 varkens r Prijwin Rurdfrw ie kw ƒ 2 15 2 20 2e kw ƒ 2 96 2 0 Se kw 1 7fr l SC 0 Mn IV ƒ 2 1 2 80 2 f 1 90 2 8 ƒ 1 70 lJ i l lv tvn Ie 2 75 3 2e 2 26 2 U Sa a 90 2 10 Schapen Ie 1 40 1 60 2 fU yLi 20 8e 1 06 Ummerta U f lAO 1 50 VarkenH te 86 I 90 2 ƒ 1 7 V 1 80 Se 1 50 I flO licht soort Ie 1 40 Handel over t algemeen reitelijk PrifM eenigaxins gadrukt Aanvoer redaiyk FINANCIEELE BERICHTEN WISSELKOERSEN ÜffkieeU notwring t AmatenlaM 20 September 1820 17 Sept 20 Sept l otulen nM 11 80 Uerlün S 4J6 f arijs 2l Wé 88 10 Brussel 22 624 28 40 Zwitserland 62 06 61 9S Weenen 1 46 1 86 Kopenhagen 44 16 44 10 Stockholm 66 80 46J 0 Christiania 44 36 4 20 New York 3 22 3 19K Oe Sh M naar Nedtqlami j Gedurende eenlgen tijd loopen ar rMtdi geruehten dat de Shell Transport and Trading Cy welke baar hoofdkantoor te Londen heeft deza sou verplaatsen naar Amsterdam waarschiinl k met de b do UllV om aan de zware Engelsche belastmgaq ta ontkomen Do Daily Express h ft reed la een hoofdartikel de aandaoht van dtn mbt ter vaa THnanoién op dit voor EngvtaM groote gev r geweien en gezegd dat das geruchten mt cr waarhetd bevatten dan jütn zeu vermoad n Naar aanleiding hiervap heeft d Gaxattade Hollande een omlerhmid gehad met jhr mr B C de JuDg direOau va d Bataafsche PetroleumMy die er op woea datook hem deze kwestie w a ter bwk tornen maar dat hü niet gelovlCde dat over deVï rplaatsinK inderdaad ematlg waa htaaadfllaagd Op da vniTc of Inmiddals deie T ttMtsing mogelijk bleef antw K rdde de heer Da Jonge dat nielr onmogelijk vaat waamNtt er werkelijk toe won besloten sou b i t r ruin er ree a voor aanwezig zijn n l dat hetwelk than door c e ambtenaren der BataafscM als spoelterrein wordt gebniikt De eventueele verplaatsing lou alleen geschieden om de hooge belaatingen in Enicaland te ontkomen ten bate van de Nederlandsche flthatkist nuutr tevens om een nauweren ftéwA te ali pen tUHflttt Londen en Nederland ONZE DRAADLOOZB DlKN9y B t BelgtKha Koniagapaar t Ela é Janelrir PARIJS 20 Sept De dreadnought SanPaulo li met het Belg lsehfl koningspaar iaA boord ta Mo Janeiro aaagaüanaa De bevolking bareldda U H H U eai lMUf telyke ontvangst I oogst in Frankrijk PARIJS 20 Sept Men kari thana precies de opbrengst van d korcnoogst ln Pranlt i ijk nagaan schrijft de Figaro Zij bedraagt 63 nuliioen centenaren Deze hoeveelheid 1 voidoeöde om h l Fransche volk tot d a voIg ad x oogst brood ta veKs hftCf iv Bi t ook niet meer De oor logsln val Idea PARUS 20 Sept De vlertle fntergealHrcrde conferentie belast met tiet bokaad an van alle kwesties de oorlogsinvaliden betreffende is Zondagmiddag te Brussal geëindigd ondar voorzittersehiqt van dan heer Prunet LAATSTE lïEÏUCHTHN Bloemenhukle aan dr Koningin Men meldt ons uit Amatavdani Aan d op inituitief van d ver iuinair Oranjebond monren na afloop vaa da zitiiur dèr abaton Generaal voor bet oakia tiet Huiia ten Boach te t eiuren Uoemanhulde ter gal rihcid van da 40sCe wtjaamtiag dia H M heeft mo en vieren lullen 82 vereenigiSgen dealnemen Het aantal deelnemers wordt oo 10 k 12000 varft acht Kwa sehool voor vroedvrouwea De KpOinsüi tn le Prins luAlen ti Zaterdag 26 doaer naar Heerlen b revon waar H M den aarston Meen zal l ggaa voor to K wecdBKlv ol voor VroedvroivwoB Pitea Hal rich van Pralaan Het berUé Op Prina Hmnrieb vma Fkvlsen broeder van den ex izar voor coadaich in Nederland zou vtatiran Is naarwy van zeer inKelicKto jde vmrwmntn vanallen orond ontbloot Het aatucM kan aünontstaan ujt het feit dat Pnnai Haiiuriekeerianar voor een 8 of 10 tal dngan a Doarnwopdt verwac TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige veranderlijke wind later uit oostelijke richtingen nevelig tot half of licht bewolkt weihlg of geen naarslag waarschijnlijk nachtvorst zetf tamperatuur over dag BÜRGERUJKE 8TAHD HAASTREOHtr BuiiR nrko Stand van 11 17 Santenfaw OEBOHSN Canwlta tn G artrulda d y K van Ouar n en P Fritanbr Umtgartttha Maria d v H v d V n en M Irtuweraflc vuar OOUDBRAat JohanflM a y J Roakwat OV£iRd EDEK P tXUcar 6 muL J J van Oavaraa 19 1 0£B0iR£I4 en H Wink QEIHUWiD J UaatwYl m U VL Knrakamaak