Goudsche Courant, woensdag 22 september 1920

LUCIITTAAXT De VERKOOP is begonnen wan de ongeregelde aanbieding wan praoiitige Heeren Demi s Ulsters Winterjassen Cot tuums Regenjassen en Damesregenmanteli welke onder garantie worden verkocht ver beneden de 4607 waarde waarvan dus leder ppoflt r n moM VERKOOPUREN atle werkdagen van 10 S uur ENTREE VRq ill Jen MtLKMLflH m k Heer JJl BEHHOIiSEH Markt 30 De doiune op de hichtvaMtterrffcu iDe Mdnkter m Waterstaat bo encft ter al ameeoe kennis dat de votewwle voorlo n e re eliw m etroffen voor het verleenen ran douane faciliteiten oo de miliftaire luohtvaartterrotnen ten behoeve van l et buorerliik luchtverkeer Ie Oo h t luchftvaaitterrein Schiphol Ui Amateavlam voor land viieistauren en het lucSitvaartterrein SchelJanKWOUide bjj AjnuHtencUm voor watervliefptuiffea welke èuohtraartterreinen voor het burjrealliik luohfcvertieer met vflttiöKituis en zijn open rebiteUi EUlüion cknianefaciliteiten worden verleend voor rerejreld hwhtveriwer VlieüTtuiiRien waarvan de aaa3u ni t niet ttjdiir te voren bekend s euillen niet dadeilik kunnen worden bediend 2e Vai ttuijren welke uit het buitenliuuj in een der militaire vtliOKlktaimpeii Soeat6rt ©nr voor landvaietrtuoiron en te Mo op Texel voor watervMeirtuijren aainikomon mollen daar aU reirel treen douanefaolHteiten kunnen verkfrijcren en cullcn oivien verwaren naar Sohiohol of Sch iiittjnwoude teMÜ vooraf voor het aandoen der eerafcirenonKio luchtivaartterreiïien toeHt inm imr is verkreuren in welk jreval door iiien commandant van deze terreinen tiidijr beridht lal worden T Zonden aan de bctrofeken douameautoriteit ie De luöhtvaartterreinen GiJnc JlHen Veere en Soulbunr zljn niet onenjrestold voor het bunwerUik luchtvenkeer 4e In het viie fcajnp de Koov dat opentreatelid is voor het burirerliik doch niet voor het internat onaaJ lucfetwerkeer worWen ireen douane faciliteiten verlieend O M tedu 1 4 reialB Ue elke tegel met INOBZONDBN lIBDEDBIUNOCNl Op de voorpaLgtB 60 kooier Gewone adretteatifa ea IxeHwlaa dedeellatea bt eoettael lel leit ceetden prïa Groote lallen ea rudaa woidra barekead aur plutarttlnto AdmtaaUtu kauea wordea lafMowlaa dooi laeeekeakoaut vu eollede delarea Adverleatiebaieaui ea oa Slaclitoffers van huidziekte Gij slaakt een zucht van verlichting zoocira een druppel van de verzachtende en kalmeerende oplossing D U D fenaamd uwe huid heeft bevochtigd Tallooze lijders danken er ons daKe uks vuor dat w j hun dezen raad hebben gegeven Noemt vandaag nog een proef en ook 4fu zult on i dankbaar zijn I rijs van een proefflac ƒ 0 75 Groote fl inh 5 maal zooveel veel voordeeliger dua ƒ 2 50 Bij alle drogisten verkrijgbaar 0e behandeling met D D D wordt omierHteund door het gebruik van D D D zeep è ƒ D D D scheerzeep k ƒ 1 25 D aD crènie è ƒ 1 50 CratiB brochure op aanvr bü de h oofd verte gen w Fa Ü Meindersma üvn Haag Amsterdam Sneek Verkrijgbaar te Gouda bij ANT COOPS Wyd traat 29 en Mej S v LOON Markt ZUIVEB PLANTAABDIG TONICUM is een ooffeëvenaarde bron m kracht en energie voor ieder ik geestesarbeid te verrichtön heeft verschillig van welken aard De SANGUINOSE verhoogt i werkkracht van den gezonden meoMli en geeft aan alle oververmoeidea uitgeputten de verloren zenuwkracht SANGUINOSE wordt verkocht ii groene flacons van ruim 300 gr inhoud SANGUINOSE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAKI Verkrijgbaar bü de meeste apothekers en drogisten 4532 30 VAN DAM £ Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Adnlntotntlt Tshf Interc 82 eener afwaanügfaig van het dnevoiuUg Tei boo k bestewKle uit het boutMur van ibet beatuur vwi h t nui w© i rav rtKifui en TOrt ïieowK Kli eni mn de twee Mdera Uchamen wielke er deel van uvtnuikw aki iHAM mtfnifwie vnn het drie voUKÜJC veibomd naar de regeeriwr om aan te ctam en op het verder aanvaarden van de eischen der münwerioara en bealuüt zitAmg te blüvwn houden tot de uitiilag wan dit ondarboud bekaiul zal aiin De eerate minister heeift er in boeseatentd d afiKfrvaanlt dcin giatemvoncl te omtyanam Het omlerhouid van Llovd Jeorire met de afgevaantigiien wan het drievouïlig vei bond heeft dme a eeo ïuéi uur geduund en waa gusteravond om I uur afkw4 open De aJjfDevaandigilen zuUen v raUwr uifibrenMen ann het oongres van hat drievoudig verbwod dat hedenochtend om h if ekf weer büeenkomrt wauma wwUicht een nieuw onderhoud met Uovxl i onre tal pUaba vinden Naar veWudtH bleef de e 7ito mijtiiti er Ier op ataan dat de eisch v n loonaverhooging aan een aoheidHrerectiit aou worden onderworpen en d ed hü enkele vmyrfttelLen nopens dM veihoogdng van die produic tie weJke een giunaögen iwÈruflc op een dee l der afigeviaantiifoden aohünen te hebben genwakt Na het ondeiihomi verklaarde een van de leiders der arbeidiers dat de boea taml er door éo buascbenkomM van den rsCen minister weer hoop volk r nicheea uit te zien Het aliwmeen gevoelen in arbekleraknqgien 90owe l als foder het ov rig puhkelt is dat de oodeihandedingen het ge9chU tot aoo n beperkte omivang heUben teruwgdbraoht dat het onwaarschijnAük jh dat geuvtaalqt zal worden w enfl het wrinfce venschil dat nog hangende la gehieven e eijrenüuke ktweAie is nu of de toonsveilhoüging van 2 t ilüjng dajleiiik aan do nujnweikora mo t worden toegdcetici dan wel of sooal de regeerJng mU ileze eischem earat door een onpartÜdig hof auliJen wonden oodepzooht ünd r vooraanstaande vaicvereoaigangsleufen buiOn de munwerken bow gjng wimt de meenlwr veld dat de eiaoh der münweirkerM iwiien hü gieweUtigid ia de pq oef v oor oen onpurtudw hof moet kunnen doorsrtaan Het i zoo in hot oog lloopwid dat de regcfring den Hteum van het puWiek gcnjet dat men het mot wiaar chün ük acht dat d muniwenkens een ko achöproef autften uiUlokken welke eük uur meer met ean mlsh klnv bednei d wordt ♦ In lerLamd g en verandedng De pohUe is fte BaibriBian een ware veldtocl beiDonnen als roprasaUle wegens dien nwonti oip een pofitieinspecteur In öotaal zÜn k r de ooiKtie be BalbriMgian ao huizen on winkeb verbrand waankwr 200 menÉwhon dakioo kwamen beneven een fabriek uit wraak over den moord op de off cMsrt v n h t nieuwe politiekorps De politie reed wütenniddag in aubo k or ke tmd uit ueweren schietend en bonnmen werpend ftech taionwnd w erd getroffen Br zeil onmlttdeLIiik een officieel onttartooek worden mireabeld De bobrokken oo Een nieuwe Fokker MaaadAjr zijn proeven agnomen met een nieuw ontwwpen éémdekker van de Fok feerfadiriék beetemd voor de Kon Ned Ver voor Ijucftiftwaart De heer Pleeman maakte een tocht Am HterdaniHEXen Haa mede De Dipoefv ludht Hlaaifide uitnemend Het toestel zaJ in dienst RCfiteld worden op de luchHiin Nwleriand £ n re iu d WADDINXVEEN Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen NoodlandinK Het PofitiviicKptuiji LoiKlon u anaterdam heeft iöterenmonren onder Cadaanri een noodlantlüinir Teniaaikt Behalve den v I i irer waren tmw passatriers in het vUegimtc AHen ïün ona edeeni De post ia met den trein iMtn 9 uur uit VlifiBinaren naar Aimstenlam verzowdon VISSER s Rheumatiekolie ongeëvenaard in werking geneest de hevig 1 ste Rheumatiek Spit Ischias SpierverrekUngen Laat U geen namaak verkoopen Prüs I 1 15 p flacon Voor onvermogenden j gratis te ekanien bü fabrikant ADTERTENTIINi Maatknippen Grondig onderricht in het Knippen en Naaien van Onder en borenkleeding Mantels Mantelcostumes etc Lessen in Nuttige en Fraaie Handwerl en Kantklossen Brandschilderen Houtsneden Aanbevelend IS Mej NI TIE8EMA Fluweelensingel 14 Aanmelding van nieuwe leerlingen tot 1 Oct VISSER s Kieapijnpoederi genezen binnen een half uur de hevigste kiespijn tandpijn aangezichtspün Het laten trekken der kiezen wordt overbodig Prijs 70 oent per doosje VISSER s Wormpoederi verdrijven de wormen zeker en snel Wat wormen veroorzaken en bijna elkeen heeft wormen wordt niet bedacht Prijs 60 oent per doosje ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 Mentliipistillis Eucalyptus menthoijioiilioiis iheid te laitan vw ordeelen Neem Je bekentenw en weea tevreden I aat mihi vrouw aan mÜ over Harry nam het pafwer waarop ik bekentenw gwdireven was en scheunb het in stukken Üeef mü het aod re Laat haar vrü en jdoe wat je wilt met mü tvUle hü e vondig Merle keek veitkaaad en bairstte boen uit in een lach van ze repralemk boosaardigheid Ik wil aekle hU en acheUle Wfeet Je wat ik ga doen Ik aal Je in hechtanin laten nemen Je hetrt een te hoog Hp i getipeeld mümlbeeir Heme Idr ben tot in bet tof vernederd onder Jou en haar roet vMidaac Je xidt onder den münen zün voor ik met je klaar ben Ik zal Je laiten vervote J mo je vethaaj van Heflde van myn vtoujw vooj jou voor het Hof verteUen als Je wUt en aki iU bet niet doet U ik het toen Dan staAt er gevantfeniasfiraf voor Je op en dan zal ik van haar Bcheidenl üarry atonü atrak naar zi n vüand te kÜ kem hard vechtende om aün lelftwdvum te ïxmnxm HÜ dachk in het Rteheel niet aan zichMdf Alü hü LuciUe maar geheel vrü kKW maken van dien man die Iwar In de huweUaaaalavemÜ geldonfcen had zou hü tevreden lü iedere wraak te ondengaan die hem atond te wachten en hü axi we iegaan zü voelende dot hü Mfatan had wat hü kon H ar Lont Merle le s boom hi d de oveilinnd yalrrairen en moeiit MiBt vinden Wkwdt TetTO d 10 VerkrUgbaar te Gouda bü AMKI COOPS WUdstraat S H t LOON Kl 6 te Oudewater bU Wed B v d BSÏfr GEN en alle drogisten Voor Engrolt fi B MElNDBHiSMA Den Haag 1087 Fabr P VISSER EMMER ERFSCH VEEN Dr MiubeikoBpJBs Treuwsii Soliede Salon en HuiskamemaMibtiM als Taf la Sto l n LinnenJiaHteo SpisKela Scküdertfeai ThMtafela Elkanliouteo Buffetten Boekra kasten Clubfauteuil Ztiden oluelie Ameublementen Leeramcublementca Kapokmatraasen Wollenen Sattllldekeos Stroomatraaien ena eni 689 SPOTKOOPJKSllI 29 RESTK ADRES VOOB JONOKLUI HET HUWELIJKSPLANNEN linnilT44ttniitili iiHiS lüüi i ROTTERDAM Telefoon 12800 Adwarlaart In dil Blad Met het auinemcn van DRUKWERKEN in elke gewemchte uitToerinf biM lich te HAASTRECHT de heer J SCHEER ACaWDA 26 September 8 uur Zaal Concordia Tooneelver eniging Harmonie Beleefd verzoeken wt geregeld tïdif w dedeeling te mogen ontveBgeB v a Ter ringen coaceiten venukelDUiedMi om deie In oue tgailM Ie BENT U BEN ROOKEB Koopt du ODU gtoote NAPOLEON en U ireniet 7 kwartier voor aleelite 7 centl Als Reolamemerk TIP POP 4 cent Tupffmapkt 84 2M2 8 Advertentiin en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwottde Achterbroek door J NOOHEN Bdencbc BtolwUk Abonneert U op dit Blad ElectriBche Drukkerij BRINKMAN t ZOON QOODA UITVOERBONS voor Gec ontroleer de Kaas In verband met de door de Directie der N U M In de Nederlandsche Staatscourant van 13 September 1920 no 177 gepubliceerde regeling voor den uitvoer van kaas brengt de Voorzitter van het Zuiveiicantoor ter kennis van de bij de icaascontrolestations aangesloten producenten die zich ter verkrijging van de in bovengenoemde regeling bedoelde uitvoerbons van kaas wenschen te verbinden tot het ter beschikking van het Zuivelkantoor stellen of houden Man consumptiemelk dat zij op schriftelijke aanvrage bij zijn kantoor KONINGINNEGRACHT 19 de formulieren tot het aangaan dezer verbintenis kunnen ontvangen s GRAVENHAGE 18 September 1920 De Voorzitter voornoemd REITSMA 4606 100 4605 Telafoon No ai Jl C COSIJN in Aisiiraiiti 30 4604 t B J ma m 42 HET Watchmiddil voor Hultlzitktin Brandverzekering op beurspolis en maat schappijpolis Inbraakv erzekering WBIiCo Gelden beschikbaar voor HYPOTHEKEN m VOOKSCHOTrF N Ambtenaren peciale voorwaarden ARNHEM Bü schriftelüke aanvrage po tz i or antwoord Zuidcr Credietbank MaiiritsweK 3 lUltcrdara 5085 10 Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken l Tenten enz Agent nor Boudi m onutnkui H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 GOUDA GOED OITGEVOEIID DRUKWERK levert v lug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA Tel Int 82 Silirley President Bretels hischt vooral he echte r erk Wacht U voor Damiiüc N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEN merk ster en W L L l l N IM EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN erkw L Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groot Voedingswaarde BereDiploma Parijs 1900 Negen Gouden MedaiUes Haem oferrin STAALHAEMATOGEEN Solide augeoaim in bel gebruik Billilk üi pr Een aangenaam smakend bij uitstek bloedvormend versterkingsmiddel in gevallen van bloedarmoede bleekzucht en alle daaruit voortkomende zwaktetoestanden Uitnemend middel tegen pünlijke menstruatie Prijs per flesoh f 2 25 p Uu BIn laMMa I Prijs per flesch Toldoeode voor ongeveer 20 dajen f 1 40 Dr H MANNING S Fabriek Pharmaceutische OEN Chemische HAAG Nierziekte aibuinuzie blaasziektc ziekte der urinewegen aambeien ontKt pvjnl zwakte onwillekeurige urineloozing op eiken leeftijd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen Impotentie enz Volkomen en snelle genezing per bBef door de wonderbare plantenExtract W van DOKTER DAMMAN verschiU i voor elke ziekte Men iitage brochure No 85 met bewijzen aan tHj dan Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Rotterdam met oauwkeurigs omschrijvinx der ziekte 4MT 15 No 14425 Donderdag 23 September IM 60IMHË GOIlAlr ie a ws exL di cL v©arteaa tie bleLcL voox Gho u cLau o O eiMXx VERSCHIJNT DAGELIJKS BBH A LT ZON BN FBB9TD A GKN AMNNBMBNTSPKUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cenl met Zopdagiblad per kwartaal 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per iooper geichiedt Franco per poet per kwartaal ƒ 2 TS mot ZondagablaJ ƒ 3 40 Abonnementen worden dageltjk aangenomen aan om Bureau Markt 31 aoUDA by onze agenten Uen boekhandel en de poztkantoreo ABVEKTENTIEPRIJS Oit Oouda en omatreken behoorende tot den be jorgkring 15 regele ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O Z i Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regel 1 55 elke regel meer ƒ 0 3Ü AcUer enliita van publieke vormakeHjkheden 15 cent per regel Advertentiën in het Za erdagnummer 20 bijalag op den prijz Burcan M A R KT 31 0U D A 95 Redactie Telaf Interc 545 vreesden al naar eventueéle andere hefhehbons voor het pre sidentocAaD uiteeaen De naann wetü genoemd van Léon Bourjfeoifl vioorzojtter van den S naat en van Peret voorzitteidier Kamer Beiden bctlanbiten voor de eer Loon Btjurireois zeide hever iad VMi den Voikeöhwid te bliiiven en Peret veirklaarde opeoilifk geen partücaaKÜdatuur tejpenover MJlileiMuul te wiillen aanvaarden De mtslag van de stemming gisteren m de akgemeene veiwaderimg van Kameren Senaatsleiden gehoiBlen was nA de weigering en n Mïllerand b gerui bNte4iende wworden te voonzieo Millei and iti aanweweaen alb eetnig caraüduat voor het poeaidenitisohap met 528 van de 8I uitgebrachte stenïmen PeMt verfetreeg 167 ÜourtreoLs 113 stennmen Millerand heeft dus geen mededüngem en de uitnlag van de verkiezing die vamriaag be VersalUlBB gehiowlcn wioixlt zai met zeer g riq re spantiinig wonlen aftiewacM Men weeit het Millerand woiidit Desohanea a owolwer Millerand zal zich ala nresiident dus nicbr met de loopendle zaken bSiiven bemoeien lam zün on mi kleHüke voo npangerB hebban eedmin Wiat hij wU ib een terugkeer naar eten toestamlil zoouls die waa tifdena Thiers en Maic Hahon In hoofdzaak z illen wel de buitertlamdsche aangeleeenheïltan zijin aöiiiladht blijven vraipwi en zeker zaii hii er m t aiW macht voor Wiiven waken dat I Vankrük bü de veixteefling van den tniit met te kort komt en bü allerlei conflicten e incidenten recht wonit gedoan Viooir het incident te Beriijn het neerhalen der vlag van het Fransche gezantschap heeft FramkriÜk nu Wxliedige vo 1 ioenmg g ikragen Gósteren is het proces gevoerd tegen dien 21 jarigen buizenJegKer Paul Kiraemtinflke die wegens roof van de I Tranache vdag van het Fransohe goaantsehaip te Bei4im terecht stood BeUlaaade zeide dat hü tot zijit d aad gepirikkeiid wbs door het provoceerend optreden der Fransdhe officieaen De ambtenaar van het O M eifichte negen maanden gevangenisstraf en voerdie aan dat de irevolgen vian de laad bil de vastatedlUng van don strafmaat moesten worden medagerekend De daad had tengevolge gehad dat Duiteche militauen in die hoafldBrtail w or die tVansche vlag heibben moeten aalueeiren De ventedaK ea wees er op dat de Duitschers in hert huiitenllianid waarsdhijnJUk ge minacht zouidien worden over de wnze Iwaanmee zü zich alle provocaties in de hoofdwtad lieten we lgevallen De daad van heklaawde was niet goed te keuren maar wias beKTij peli ik De verdediger stelde vooo bekilaiagïJe tot eqp geldboete te veroondeelen Bü uifts Diraak werd beklaagde Veroorideekl tot 600 M auik boete met aftrek van 50 Mark ais veraoeding voor de nreventieve hechtenis In Opper Silezd waar eveneens bet optreden der tYaniBCihen aanleiding werd tot troöbelen lö weken na t bemin der onlutten de nist nog ndët weewefcoenii Vde girensplaatsen ataan volOoomen onder een Poolflch schrikbewind tal van Duiitsche fanulies ziin geviudht en iteweAdkladen zün aan de onie vun den dag Tfientelkat peraonen worden voortxliureiKl ireckMd of gewond In overiv Duibachland Ib het b ihoud aw enkele conwministiache opHbootjes te BerUin ruBtiig Naar de Beriiner ZeUuog am MiUag verneemt hebben de offlcieuee beaprakiingen öiBecheo de regeerwiRBpartiieo en tie meonierfaeidöaocialjstein die de laatwte dagen gevoeoxl wioi den over aan eventiie de Veottganiawtie van het Kuihineit twt re iJttAat getxani tot de meerdei4iejid aociali teo verkiiaatlden bot het voorjaar aiAen bü het ouilte te willen laten ZÜ zien voorioüi ig van het wwiler deelnemieo aan de reweringi van de reorwanisaitie van het regeerinio ok en eveneenb van nieuwe verkiezingen af de wel Wiillende newtmiiteit die zü in Juli van dit aa i de tagen woorditge regeenng h toen ttte faaad xaX bot het voorjaar veplenod worden Daiarbi schünt Btilizwügend il oonxlttie gemualct te zün dat de re eerin partüen bot htrt voortaar van de verkieamg vian een nieuwen riiküpreu ulent zullen afzien zoodait HSMrt ten miivite tot het voOirnar aijn anibt aal blüven vervuilen Vannoedelük nal du gedu remie de curatvolgenide ntaaoden aan lt i amenatefliniK van het regeerjnagHblok en van het loabimet niet veranderd wiortlem Oiok de öiu sis in hert mniMterte vam financiën it reeds bijgeJetod De miniiste r wan financiën di WirlJh zal n wr da B Z vemeenut in de kabinetezititing van beden zün verzoeik om ontslag inbreAdun Men kan ecMer niet Bengon tlat le kateode re geeringiscrifiie is büicedegil ze is sSecbtfl tot na den wantor verdaaaiL en in het vooriaar zal de kwestie van nieuwe venkiezingen en reorganisatie vian de reweeriinK weer acuurt WMxian Heb heeflt er allen schiin van dkit de meentertieidlBaoeialiaikM er ook wb bebbea aittoecien de verfdeoiiwren in Piniisen zoolajwr uit to atelilcn tot men in he rük t t ovie reenstemamnK is gieloomen m zuUen tie wintervei luezingien in Pruisen niet tegenwenioen onvenschtliliig of voor dien tijd de behandefling van de grondwet is ge eindiad of niet Het woond van SmilKe d at zich niets beeft voorgedaan waaitloor de taking sou kjuraien wioaxlen voorkomen heeft im de Uirittwhe mUnwerkerakringen uvrfemming gevonden en eveneen bü de tnanaportarfjeiders De spoornnannen deniken daarover evenwel anders ui een vengaderjawr hehbon ne een besluvt genomen ten gunste v a bommideftlng De Star e t naar aanleiidiTBT hiepvam dat het tiwee tegeo een sbaat wat den vrede botrelït In wenlooUJikheid is die vei boudiog guaietwaar voor het land De ken dat l haeland door de namip van een s taking zaJ wiorden getm fen vermindert met den dag Na een vergadering der triple aWiaatiie münwerkens transporbarbeyder en poorr mannen Is Duüsdag de vodgende officieele vertiharmg openbaar gemaakt Het congiree stemt toe in het zenden Millerand eenig candidaat Deschanel s aftreden Teleurgesteld eerzucht De radicale senatoren vóór Bourgeois en Peret Nadere verklaring van Millerand De eenige candidaat Na het incident te Berlgn De Poolsche terreur in OpperSilezië De politieke toestand in Duitschland De kans voor een mijn werkersstaking geringer Afvaardiging der Triple alliantie bü Lloyd Geoigee De actie der lersche politie Generaal Boedjenny ge ONS OVERZICHT ten ziijn positie oog inivloedrükea te maken De BToep wan de rudJcaalTdemiocratteche en radicaal fiocialiatische linkerzüde uit dein Senaat tiïe 155 leden telt kwam biieen en nam cIc volarenule motie aan X etrouw aan het parlementaire stelsel Hbt aediert vyftig jaar tejremover het buiten tenBoowöl alts het biimedaad benioefti is KeWeken en aan Frankrük zijn pmvincae heeft teniKKetreven die verloren wairen ïT aan door het bewind van een emkelamK Meiüdaart de iroep der democratische linkenziide uiit den Senaat door haar stem een politiek af te wirzen dfie de atrekkinfir Bou heibben de maoht van bet Blvisée in de plaats te sitelleo vaüi die van het oariement en het landJ MliDeramt die nu hii eenmaal in een candjdttKtiuur heeft toeurestenwi liever niet de nederlaag aou Uiden heeft zich jrehaast de heeren die hem moeten kiezen eemst te stellen Hnrtcele Senaaltis lle tmaaig het naadie uit de Joous wilden weten en daarom bil MiUemnd aanüalopten werden allervrienrieliiifcst ontvanuwai en hü verzekendie hun dat het met die veranderintreai werkelijk zoo n vaauit niet zou looroeo en dit beweatigdJe hü voJig mis de Temipe in den ministerraad van Biatepen waarin hii teruirikwam op n jonKSte verklarinitr Hü preciseerde de uiodnüakiniren diie hü boen had geibeziRxi MiiiKlenamd ia van oondeeJ dat in Je buiriHiRe jrrondhvet wel eenJ e wii ai rinijpen moeten jrebracht worden doch dat diiit in eilk Beval slechts kam ireschiedeo al de omatandifiheden het boelaiten en de uiiibvoeri iw van het vredoavenfraMr en het herstel van Prajikiriik voltooid züa De premier meenit echter dkat het op het ooirenblik reeds nwjrelii k is door een betere inberprebaitie van den tekist der rrondwetteliiike bepaiingen aan den president der Republaeik dfe ibevoaBdheid te gev en on meer riaadweikolii fce wiii ze op te tredeJi wat de teuitenlandscJie politiek betreft en aan doze palibiek de continuiteit de verzekeT e n Hii heefit er tiodigöns het blad in het biizondleir op gewezen dat de bepallSnjren van artikt 8 van de gronrilwet welke aan den presitdent der RepuMiiek het recht venleenen onderhandeliimren te voeren over vendragen met het buitemflomd en deze te ratificeeren alidius kunnen geïntenweteeild worden dat zii het hoofld vian den staiat toestaan persoonlijk gaxwten invloed uit te oefenen op de ricïitinig der buitenlandsche politiek Onder d in indmuk van MfiOleramd e gevaanliitke itlatiiuren hadden Je groepen ije het meest een gireep naar de macht Vandaaif heeft DescJianei iÉiredöan Het Blytsée tlat hem sU echrtis lutteie weken bot wiottimtfr heetft Kediend zal hem wnmoetieliik niet meer teru Bieii aeJfs niet voor d e Ütewone ceremonie het officieeJe bea e lli Klöbeaoek dart de nieuwe Dresitlent cla Itfltik aa het bekend wowlen ziimer vei lderana aan ayn vooiKtansier pSeeat te bi onte en Voltfcaos het Journal des Deba iis m DescöianeJ van oordeel dat hü demiesonair zijaide zijn opiviolBer de moeube van het beffloek en daainmee ziöhzelf die vam de ontvianKBt kan sfparen Dit laatste zal voor h nu meer dlan naastetnliefde den doorsJaie Keven want OTUter de even o metamü heden aooi die pliohtiplefiin jr man of meer penibel zan De oanötiandirfiedOT waarondei hii aftreedt zóó kort na zün verkieainK weMcen Oe siwtliuJst van den Parii zenaar die hourft vtan een jbori mot Wanneer ze rte Bocbes en al wat eens Boche s is met Eoo haatten aouxien we zesMren dat ze £ chiadeaifreudö hebben O neen niet ten opBiohite van Dosohanel Met dien pauivre bonhomme heeifit men wenkcfliiik medeJüÖen mian beschiauftvt hem alis sladhtoffer van zijn vooi4idurenx le arbejdizaaraiheui welke hem zoo Yermioeide dat de baak van presulenit tlej repnibliek hem te aiwaiar was en ziin zenuiwKesüeL daniB in de war hraciit Men lacht om mevrouw Deschanel wier eerzucht het lanare iaren areweest is etsamfoi mevnouw de presidente te worden t móet zeflfa beweert een on JLt een van haar huweUiikevoorwiaanden zun geweest d t haar aanataanide echtwemoot er naiar streven zou ataatfihoofid te wonden Eindeliik Ls het dioel bereikt en nu nosr voor ize iheeft kammen schalJteren al irasbvrouw op htrt Bl vsée moet ze afsiband doen van hiaar waanii h fd en zich met haar zieken eohtffenoot teniiKtpeklken op het buitenifljoed te Renmes waarheen Desrihanei vandaatr ttaclilt te veirtireidcen datleliiik na het verJuten van RamboftiiUet t Is een hard arela maar er is mets aan te veranderen b nneink rt zaïl een ander iziim inftrek nemen in het pialeia Riue St Honoré de Faaibourjr Wke zfli Iwt z jn AlJe tiwüfel is opIfeheven vaiuiaapr zal te Vensailles woncten beslist dat het indendaad in tlbelamur van den staat is diait Miülenand ziim ftimctie van eerste mdnister neerlejrt om die van president der repubiiefc te aanvaanden zii het dèn dat hii doe taaJc anid ps denkt op te vatten dan de iaatarte iaren recel is rewwndten Maar een ooareabliik heeft die UitiatiPK voonnameHi k bü enkele Toepem onKerostiheid ewekt Je ikion maar nooit weten zou hii eenmaal meer bevoaeidheid höbbeawl dan zyn voon an rera niet tradh te bewegen maar Harry wees atrensr naar den Hof en met een Wiufferig onverschtl achiouderophalea g iOg de Markiee verder In plechtig awijgeti bereikten de Wee mannen het voortima en güng n naar de bibUoÖheek Harry bdeek en uitigepuit maar met een onheibpollend licht schitterend in de oogen wee op een stoel naast de tafel Üa Zitten leule hÜ Schri f nu wat ik ie zeg Ik beken dat ik Hjurry Heme vaiiacheli k bcBchukUfd beb van inbraak gepleegd te hebben in myn woning en Ik eiken hiei bü te weten dat hü onschuèüg in Lond Merle aanzekle maar na een blak op het strenge guLaat over hem achreef hij de woorden Harry legde een trweede bUd papier op den Ie86 naar Nog een sprak hü Oip gakn ten toon Ik stem toe in een ticbebding tusschen I idy Merle en i Ü en ik l rioof mü te onthouden van bftar te kmneU OL Neen zeide Merle hoonend Waarom zou ilc dat achrüven wat kun jü doen viriend als ik weiger Nleita Weiger en ik atel je bloot aan de tervioolaing van de aamenJeving sprak Hurry kalm Weiger haar vrÜ te baten en ik vertel de gehede gtMÜiieómis van je gemeeoheuir Eh wie sa dat kraven Bah ik rml jo vryheid g nt eg geven vriend Je vergeet het venichil tusachen ons Bc ben een man zonder smet op mün naam en gÜ gü wordt verdacht van een ml daad waaraan je zcet onMhuldig te zün maar waarvoor bewilxMi genot zijn om je bot dwvnff te vervoisen e Üot djwangaibeid te laten veroordeelen Het wag om iou be radden Harry sttood een oogenbük bevend en eprakeiooe toen keerde hü zich bot Merle J Q chofti aü hügde lüu oogem vlamden O ffoede heni l au doorzie ik alttesl yHarry zeide Lucüle p ar heriil Hü iis mün echtg enoot Laat hem gaan Ik ik zaJ ook giaan Ik wil ham nooit terugzien zii riWe fliooat Lord Merle keek van den een naar de ander vrees en haat streden om het zeerst op zün c elaat Jullie zuilen beiden biervoor boetenl stiet hy uit Wat zal ik doen ateunde Harry zonder daar op te letten ia nu smeekte Liicilie Zag mü dat je mij vergeeft Harry en g l Dn jou hier met hem loten nep hjj Zü scbudide het hooifd J een ik wü ook gaan Wü ibieën moeten hier voor alrtoos scheiden Z liet het hoofd in de hand n va Uen en snikte Harry greep Menie bü den arm Kük naar je werk zei hü gestreng Je kunt voAdaan ziia a dk ben voMaan zeide Merle met dudvelache boouAitligheid Zeg wat je wilt Harry Heme de zaaik hlüft zooals ze ia zii is mün vrouw Wü zün nog niet klaar zeide Harry Je BuU niet de macht hebben haar weer te lireigm Ga naar huis ft xal je voUifen üoTTy gang naar LucÜle en zeide met zachte stem itfts M haar eo zÜ stoop weg de handen voor het geEküA Merle had g eu po wkftn om zich Ben ieder en op alles te antwoonden Laat het gerecdit bealisseol Hij hieSJd op omi adem te scheppen en nog steeds Merle vasthoudend ging hij dbor jO p het oogenbiak toen ik van Susie s eigen lippen hoorde wat deze man gedaan had kwam ik hieihewi om tegenover hem t © staan Ik heb vawnacht in de hut geBlapen en met den aöaap kwam de gedachte de gedachte wat dit aliea voor jouw beteekende Het was aan jou dat ik dacht aam de ellende en de Hchande die over jou onschulldi hooftl zou komen als ik hem ontroaAende Daarom beeüoot ik hem te gparen ter wiUe van jou buiteneiaads te igaam en ten last vaai onverdiende schande met mij te dragen Om JomwentwU had ik dit g edaan juist zooals ik om ouiwenftiwil hen gefviucht toen het gékak mU voor het grijipen lagl Zijn borat 5awH e de en zön Uppen beefden De ben hard behiand ld rjep hü sidderend Jk heb je Lief Lu i e bad je lief looalfi ik denk dat nooit tevoren een man beminde Maar Jij hü keek naar haar vergat Biü zoo spoedig vergat alles waartegen ik je gawaarachOTrdl had roo gajirw diat ik je nauwelüks veriaten had of je tnouwde hem Me een zathten kreet van doodsangst wierp ü ï ch Toor EÜn voeten Harryl Harry towwm over haar bleeke Hppen Heb medeiyóm met mij Vergeef mij Ik deed het om Jou te red Om mü te roddenï Jm ia o Harryl Kijk raij niet zoo aan dat kan tk niet T i4dkv en Hij drei Eide Je Fauilletoii Db Vrouwe van Darracourt deer OHABLÏIS ÜABVIOÏ Geauthoriseerde vertaliag Tan 1 P WiBSSEUNK ROSSUM Nednilc vert oden 98 Pas gistefen een paar uur jreletfen wist ik dat zü Darracourt verHaften had want voor gnBtereai had ik haar met cteaien Biwis de n avwwï dat ik hier wejuriae LufiUle guf een kreet was dat een kreet van vreugde of vam wanhoop 3y zegt dat het zilver waarover hij apreefct in mijn but wend gevonden het wend er niet door mü geplaatst maar door Iwm Wiens haaden braduben het daar i w arwn7 Zie naar zijn geaieh terwül ik antwoord Wiens hamd dan de zijne En waarom Omdat hij had geaworen miJn ewden naam te beaoedelen in jourw oojren en mij te Tefrwiiderem van zün pad den nïan die stond tuaadhen iomr huwelijk met t m tusscben hem en die Osaracourt s oedereo m geïd l riaa ui be eou diepen wanhopigen faeet en Het het hoofd haDgen ijk naar heim seide Harry kalm de fttoaibe van een rechter die het vonnia uitBiweete oTwr een ovwtnJ den misdadiger iSSJik naar iQii laflurtiv gwlcfat eo zie lia na OM Uaft HUr ita Oe reed om