Goudsche Courant, donderdag 23 september 1920

ilBiei 6anAfteii h ilwn order in de Icaxeme te hliyrvm Men vreest dat de actie der ivo litie een a t rrooten ommaoK zal nemen Gdstermonren om fiwiee uoir vierechaiten fcwoflJf mannen zitfh toesranir tot het Roval ExchiaoAR Hotel te Dutblin De taliDtyrtiex besciirüft hen ah Ekwt itectae ooUtwAeambten Zü hielden tien portier met hun revol vcns in bethvaiw eiii eenixm hunner iriit ren naar boven Laiter kwamen DolitietoeairüA n om hot Ikljk in beolAir te netnen vau een man die doodiBreschoten wa s Dii wfts oioo Luidlt het vertwaJ de o c0be aasvmÜtinfr dat Tcschotein was Het liük van Ivït lid van den Tinafischawsraacl van Limerick Lynch werd os den vdoier nnrooden De Westraijitfter Gaaette vraaiait HtremfTe maatrefi lcoi van de zijde der reBeerduw iMen ziiet de politie Kaame waaJooaam de politift in lerl né lefOt echter al te vftel t ver aan den toir Heit bolsjewieksc cammuinidué van 21 Sept melldit dat de viiand een eroote tavepenjnachjt cancentneeot in de buiirt van Gpodno en het offensief heeft inurezet over een front v n 60 werst Ten N W van PSKwanv namen de Russen eesi aantal l diaaitaen en bezetbinfren iairuQS de ZibroebRJ V okenB het PooJsche staflbericht van 2 Sept heM en de Polen overal de ï jroetsi hesreikt en vKK9it n de botsiewacdien m alle riohtinijren De OdoraiJeaiöCfhc troepen hebIben de Zbroetol overachreden In Wothvrtië en ten N van de Praroet werden venacheiden Dl aataen nomen en 700 k 800 Kevaiwrenen uremaakit Bti de innenuBK van Klewan heeft een peheöl resriment van het Iteeer van Boedienny recap ituüeerd Een bericht uit Warschau aoKit dttt BoedJenmy em stijr ewondi werd bii de imiemmjt van Klewan DU rawLAifPHcii yiBuy CHINA HonRertmood Uit PeJtinuf w wi ABj de Times eonelid dat ie boastaiMi in het ZuidCJiiinee eche district Hanaa ontze nd i s Dioor de l uiu eï lüikie en imiitaire jroiwemeuiw iü een relief oonuniame eevormid w li e in samenweriohiuï met vreemdeJimren een beroep doc it op de jreheele wereld om hiüï llhans is het elnde liik berinnen te re renen dioch de ta elaiieren zi1n aUe ireöilacht tiearv ul al t zaaiftraan is op iB ten zoo lat iiicn voor den njeaiwen ofwpat met kanKaaien De bevolkmir verlaat d kandistreekom naar de provisie Sjenfii te aian welke onupeveer S50 mijilen verwilderd h st terwiill antieren Ln ZutdeHilce nohtinisr wegtreifk n Het zaJ iaren duren voor mendeze cata ftfTopfhe zaJ zün te boven gekomen en andien met zéAr spoecKnr hulpwionit venleend zuUon taliriiïe menschen jlevens verloren iraan Uitvoer Ingetrokken do minisleriet e bo hikktng waarbij in bepaald dat d6 s H n Mitio van uitvoerverbod van lardtfQ niet vftn lo astiing isl voi r to ïr ÏX lrefl den uitvoer naar Duit elind op veulone met ton hoogste twee il wassen tanden dan in Auguetus 1919 grondbelaating ƒ 1 021 241 30 Aug 1919 ƒ 806 758 71 inkomstenbelasting f 6 381 610 66 idem ƒ 4 285 892 00H divide hd en tantièmebeIftBting 1 764 783 17 idem ƒ 1 4IB 088 33 vermogensbelasting ƒ 5tï5 608 64H idem ƒ 205 963 17H wünaccyns ƒ 42 065 55 id ƒ 24 264 49 zoutaccyns ƒ Minder werd ontvangen uit personeele belasting n I in Aug 1920 ƒ 1 507 575 64 Augustus 1919 ƒ l 515 864 ü4 suiekraccüns ƒ 2 809 428 70 idem ƒ 3 848 883 47 accyns gedistilleerd ƒ 3 375 462 6U idem ƒ 3 844 675 90 accijns geslacht ƒ 1 221 259 01 id ƒ 1 267 742 40 zegelr ƒ 1 596 140 01 idem ƒ 2 134 600 42 successierechten ƒ 2 714 714 82 idem ƒ 2 934 405 27 bela sting gouden en zilv werken ƒ 63 892 65 idem 74 996 05 miJnrechten ƒ 107 350 67 ld ƒ 223 572 19 domeinen ƒ 126 462 89 idem ƒ 679 316 16 De opbrengst der Staatsloterij bleef geluk ƒ 24 337 50 De speelkaartenbelasting t vorig jaar nog niet geheven leverde ƒ 28 081 75 op tegen ƒ 37 192 25 in Juli 1920 Over de eerste acht maanden van 1920 is totaal ontvangen ƒ 283 794 043 71 tegen in de eerste acht maantlen van 1919 ƒ 199 664 778 77 Het 8 12 der raming voor 1920 beloopt ƒ 203 424 333 36 De belastingen in verband met de buitengewone omstandigheden brachten in Augustus 1920 op ƒ 16 129 926 07 en de opcenten ten bate van t Leeningsfonds ƒ 1 140 657 25 Mei 1920 bracht meer op dan Mei 1919 ruim ƒ 12 milliocn Juni 1920 meer dan Juni 191 ruim ƒ 10 millioen Juli 1920 meer dan JuH 1919 büna ƒ 12 mdioen Men ziet dat Augu stuf met een vermeerdering van ruim ƒ 5 millioen een geduchton terug slag vertoont 8taatsbegroütiBg 1921 Aan de uitnlwiaDililte i toeliohto ie üa ten bii de hoofdstniklien der StBatefawwTTtw v or 1921 onMeanen wji e HOOUDSTUK III Buil nUTOiscfa ZakmiDe emrifatc heeft aaMretMomtl dat ilSvw r deo duemt der economiaolie voorüiLftiiur omtrettt Ji t buiteatamü on dor 1 breiduK in d n inrcemde mn tarmus onCtrent Nedenland uilKBtroMren som oA uverband met de aaameHkelüke stüKineVStte kosten aan het versm aidan wm bclwiflten yeribomien met violidoende is omtnaar de i eisch in dezen dienst te TOoiaiM De onüwndiiaiai van Jiet intomatimujverieer welke zich ten irevoteo van 4 oo lioK ijooiwBl op handélaKotaed ais mschier elk aïider tenrein openbaart nrÓM biiaondere mapaiminjc om Nederland getm schade te doen lüden van noa te veel komende onjiuiate opvatbinjpen en onbeloMS jieid met de toestanden en verhoiK S mer te lande alüsofl k om aan onsen btm on onze niiveiihetd die voortiohtinir omtorttet hmtenland te verschaffen wcUke iHh iilozK daiMi van soherpe medediMnnir Vzhoeven Mitad wjn i hiervoor f 350 000 uiltKBtrokacen HOOHnSTUK VIII Oorllm Het ligt in de bedmeiinK om een 7 1 reserveioofdofficienen aan te wiiaen wo de functie van KroepsoomimaKlant in rhN euwe Hollandochie Waterhnie Evenals ten voriKan iaie is ook Iha met wrekend op het houden van mZ jnanoeuivres of oefaninjon in hooiror ver band Ton evolEe van de alKemeene i Buw der pruzai aliamedie in vorband natde vMhoojrin van twolaïen is het noZf 100 000 voor le te houden oefeiS Ker aian te vragen HOOHnSTUK X Landbouw Niiverheid on Handel In ïwmbereidi njr 21 een tweetal an ciale opMmnnaren ten behoeve van de landkou wstatistiak liet L de bedoeline d e fcoo cennsazina moecUik m 1921 te do i laats hebben De ceivste betreft aen em iid j e IaK ouwbe liriifatelJinir hel rroS bro k en de veestapel aooals in 1910 or den eeraten keer ia ijioudenln XSis Deze tellinr heeft in 1910 vijm f 25000 geko st Aang n vror t daf oiler de e mwoorciyfe omatandüotflieden vïï het ejfdo werk ongeveer f 76000 noSLrIal De fmeede opneming heeft betrêkkine od eia slajid tuln J ntl boaoh woestm erS enz on wondt noodin coacht om een betSe öiisis te verlorugwi voor de statistiek der Hkkenbomviprod cten Het is de be foe mg Idarlutos een aantal emeenben te behanifleJon en wJ in dier voeee dat m 10 iaj en alle cemeenteji een beuirt STUiÜlen hebben lerehad De kiosten voor deae optiemini worden voor 1921 reraamd op f 8000 Gerekend wordt oip de uibvoerinir van a Pen diefpboring bü Winterswijk ƒ ISOOt i b vüer borinicren in het iretoied ten auidenvan het StaatBmiinTOM f 400000 c verdoe e öloitaties in ien deze noodaakeUikiinochten bUiJoen f 50000 3 r Tm Naar hei orr Bunviu verneemt oot het kumerliri mr Troub oj meliHch aiivirfi eenige weken rust in bed lenton De Int Pin Oraferentle I vertegenwoordiging der NetlerIfuulHehe regeering bestaat tlian uit Mr H 11 Patijn Mr A K Zimiiiciiiian en den hetsr C E Ter MwiIcn De KoninklUlce FunlUe loewei liet le rpri gram dor Prinstf dat thans op Rel Lou göregiold Hordt gevolgd uil den aard tier zaak zo weiuigi mogelijk wordt oiulerbroktn liad do Koningin de PrinscB iJins d ig nw ogtwiouieu naur Dcm flaug hIh I iiHlorön is de I rinsefl naar Het Loo to uggekoerd I ü Koningin koerde htxlen terug naar Ifot Loo Zateidag zal II M oen j ezoek brengen aan Heerlen De belaatinxen te Utreoht Naar het U D verneemt Ls de wmeenbabegrootinB vioor het iaar 1921 cbtir B en W iduttende jremaakt aondier dat voor dit niouwe dienatiaar nieuwe belasitintfverhoojïinsjr zaïl noodizaJtelük zün De Weeldebetastinii Het hoofdlbe stuur van de Nederiand sche VarBeniRmg van Huisvrouwen heeft tot ien miniLster van Financiën het verzoek gericht om vóór de cvejitueetp iadneninjr bil de Tweede Kamer van de onPwerpen wpoiKlabelafttiniir en duurtewet een commisfiM uit het hoofiibeBtuur te hooren De Nederlandsche handelHbalan oyer Augustus 1920 Biu kieiis mededieelung van het centraal ibureau voor tire fcrtatistiek be i raafit de waatxle van den invoer m AiiarustiiB 19üU 268 mill jglKi die van den mtvoer i 0 miM igUk en het saitto invier dej iialve UiS mill Bfcl Voor Julii iy2Ü waren deze ciiferfc ir6 sp 315 177 en 138 m ilil iaI voor Aug Ii l9 313 164 en 149 voor AuifiiAstu s 1918 41 26 en 15 mill gkl Gouden en ziJiveren munt en muntmatenaal woixlen buiten be soliouwinir irolaton Verjfeloken met Julli is m Auicustus 1920 niin ler in B evoeid voor 47 miiii BJl L bima uitsluitend toe te sehj iiven aan vermiindenmfcen invoer van onbewerkte en halflbewerikte stoffen van olantaamwlire herkomst 12 mi41l güd en v in minerale iherkomtsüt 10 mili lil bereevtrns van fabrieaten 2 6 miÜ eiü De uitvoertaaj de is eveneens met 47 mill jrld verminderd verd eld als voliet Vioor lievende tberen 2 mill e id voor voeittmBsmuldelen voor mein sch en lier en dranktsn 24 mulï gild vooi onbewerkte en halfbewerktc stoffen van ulantaardiiee herkomst 4 mil zid van mineraJe herücomist 2 mill irld voor fajbiikaten 23 milH K lid terwü l voor 1 miJJ irkl aan gouden en ziWeretn munt en m jntjmaiteriaal en voor 8 muU sjld aan niet afaonderlilke igenoomde goetteren voomamoiiilc bloeanibollen meer word uïtirevoend De sedert Maart 1920 be itaande nizuKt ter totale handeLsbewe ne ia in Juin li 20 door een geringe diaiinw evolCTl liRze daliniï iih in AniEOifitus 1920 va n meer beteeki nis eeworden wij ook de uitvoer belantrriik minder werd Boven s taantl e gegevens zim ontleend aan de cerstxl aa s verschimemie Maaml statistiek van den ie uit en doorvoer over A utKaiiS tui 1920 wiaanin voorkomt een Errafiok van de handeisbeweiirmK sedert Januari 1917 met toelichtinir Het Nederlandsch Fabrikaat liiii iaagiiiiiigrii in te UaaiK iii de algL ineeae veigadenng an ilt ereeniging JNedei luiuibcb Fabnk ial gehouden 1 O heer Jhr C W I C van J ilh do leude algeinoene voorzitter hielrl do o MMiing si edc en wett daarin jp licl feit dat üe 1 it een klem begin is ivii kratihugo veieeniging gegroeul die liet voorgeIhiiiien dool het bevorderen van de ntv laug lelling m de vatlei laihlselie nij ertu id Ki aelilig nagestreefd heerfl IJo hpreker wierp et n terugbliji op ilo werkzaaiiiliedeii dor vereenigïng in hel algeloojnMi luhtruni Spreker hr u ht e ri H oord van hulde aob de iijigetiaelite11 s van di ii overleden ondervoorzitter den heer A Deking Dura on van hel onütt van tie te Haarlem goedgt slaagdo keuzcteoitoonwteilling van voorwerpen van Nederlaiidseh tubrikaat pp voorstel van den voorzitter werden telegrammen van hulde verzonden aan II M de Koningin en Z K H otn Prins der Isiederlanden De rekening over 1919 werd goedgekeurd Tot Jetlen van het r age ijk8eti licsUiur werden gekozen de heer F l apidtith te s CJravenhftgo en horl enoemd de heeron jhr C W F vanLidth de Jiimio en H F K Snot k Als plaats waar de volgende vergadering zal Worden gohou leffi word s tiravenhago aangewezen In den middag we rd den afgevaardigden kunstgenot geschonken door voorcy aehten van mevrouw Mies Zwierzlna on liederen hij de luit dhor tien hoer G M GoosseHfi BeMtek van Belsnsche architecten Naar aanleKtónjr eener conferentie deBer dajren te Bruaael jrehcuuden door de Union IntemaitionaJe dos Villes Qiumz ainp InternatjonaJe 5 £0 Sep tember heeft deae vereemjrJnjr het mitiatief eenomen tot een excursie in ons land Voor het beaoek aan Nedterland is deze eok bepaald Terwiil tie oriranisatie voorIberendl is dooi d n heer J Pauw arohitect vice voorzitter van de International TuinstadsvereeniRmiff heeft de tocht pJaatswnder de auspaoian van hot NodertaraUcheInstituut voor VoIfltahniBvostinB VrÜdajr 24 tezcr konut het pezedschap te s Ora venSvajre iHet aantak deelnemers bedraairt 55 en bestaat in hoofdaaak uat Beli ische architecten site l eboumlkwM li£ n en autonteiten BINNBNLAND EERSTK KAMER Adres van antwocH d op de Tnxmrede lii t j fwiJKigd OiiiwtTp 1 Do Eorwtc KaïruT der SUittMidt miraal niftt leveiHii vreugd E wt frliijcHtoit vtM KPZt Id van Zijmi K ULn kii ik t Uo i Uo dfii Prins Ji r Ncdfrlaiidoii lltTlDK v in MtH klt liriiuK u k 111 jaar ii licl iiiiddm van de VtAUn voilogffliWDfjrdigiiig lot opeiüiifi van de gt WnrkO itliiig der Stiitcii dcflicqrftal ili l verlMMigl liaar dal ihntr l wt M ji stt ii wcHierciii vfin weTTkcii df vrcfi W kdti M ijrdt ii Rt rnkeri en ktiiii wf rd n voniK ld dat wij iinH ïndh hulp l i i vi irttiiii mg werkzaam itidclitoii zijn om liet eveioiwirlil door den ourh verhri ken io imi stiüllen Ook zij Ijoticnrt dal de duurte der eerr te tiv lÉslK lule tell blijfl jianiiniiden en oak in liart gevid en zorg Mi ll wekken en zij ertn nwt dal de fiegecririg aan dit vraafjutiik hare hijztindero aandaoht zal wijdon L Hot wtui der Aamcr uangvnaüiii i n Twt Maji leit te mogen t niomen ti il erizo lif lrt jvkiiigon n de vrf mdo Mogcndhtyieii over het algemeeii tol volfliicjijing artnleitling gov ni Zij oihlvingi Juot hülaivgHlelling de nicdndneling dat Iji den nzt4ieron toestantt waarin Euiopji zirh nog bevindt Uw Ma3wtoit Ijodaeht iu up de versterking van n volkfi wtiurkracht gepaani met verminderdon j eröooii ijken en gniltleiijken druk van den militairen dfonst 3 1 0 modedecling dat de Rijks mddelen bovcfti verwaehlHig lileven vlooicD verheugde de Kamer te zeerste dat daartttgeiiovtT de iiitgaveiv in niet mindere mate stegen zondat maatregelen tut verdoro versttyking van h Rijks sehatkist moeten worden getroffen ten gevolg © waarvan zwaartlere drij i op de ingezeit©nen niet zal kunnen uitblijven wokto bezorgdheid Met üwe Majofltoit is do Kamer er van overtuigd dal do itiiersto spaarzaamheid voor een ieder geboden is ook in alle takken van den opewlwiren dienst 4 l e Eerste Kamer geeft aan U ive MajesteU de verzekering tlat Zij bij den belangrijken wrtgevendeti arbeitt die to wachter staat op haro toewijding zal kunnen rekenen i Zij sttïiiit van ganseher harte in met de l p de dat Gods zegen op dien arbeid mego rusten Zoutindu trie lU ni U Koiurikli ike Ncyjerlandsehe ZoiilinduHtrjc e Boekelo U godurendo i gi stiiis 14l 0 afgele srd Sl Ti toïi yi u Met aantal bij deze Indn lrfe hi d 11 116 1 7ijnde arbeiders Iwxlnjt g op Ncj teiril er I 1 1 2 0N2S K0L0NI6N Gtjen Franacb meer voor het toelatinJïflexamen H B S In navolurin T van Nedierlaiwl zaJ het P ran soh met inijpanBr van het vollerend jaar warden afijreschaft voor het toelatiaiKisexamen H B S in die Koloniën Steenkoni productie v netto produt lie geduixMide de luand Augustus j t van de Slhats en j rticulntfo koledimijnen in IJiniliurg bi iroeg 16J 812 ton legen 5 1 ir 2 ton ln Iidi iii ilil jaar GBMENGDK UERICH TKN GeorKAnJBËierd overlejir voor ambtenaren Pc Centrale t omniissie van georganiseerd overleg in amhtenarenzakenis bi ieehgerf ope n tegen Woensdag 2 t Septui ber 2 uur ter iMjspreking van een en ue d aan de regeering uit te brengen advies inzake de pvoneeholSjkheid in lnH toekennen van t n bijslag op hel salaris vjin het Kijk i wrwonofjl LETTEREN KN KUNST Muziekauteursrecht Het Vad achryft De voorgenomen herziening van het muziekauCeursrccht heeft niet nagelaten by de componisten of degenen die hen vertegenwoordigen nog al wat beweging te wekken Ml H J Biederlack te Amsterdam heeft een tjestyds uitgebreid adres gericht aan de letlea der Twee ie Kamer met verzoek het bedoelde wetsvoorstel niet te aanvaarden en een buitenlandsche fipecialiht op het gebied van het auteursrecht de Parijsche advocaat Demange heeft eveneens een in het Fran fch gesteld verzoekschrift tiaaromtrent aan onze Kamer gezonden De weierkraoht van het Ned Volk Ib t Üs H u lielaiigiri k oinlorwer SI hrijfi het Hbld dat bohaiuiold zal orden op liet ongre voor do M wrkraclit van het N lorlanilHcho olk us Vrijdag en Zaterdag in pi iiligentia te y Oravenhagc te houden een onderwerp dat lederen Jf der andw van welke riehting of partij ttnk ter harte zal gaan fmnifirs het feit dat de zes spreker die het prugramnia iwiemt allen biirgora zijn terwijl pruf dr ü Kalff rti s vtiurzilter uplreodt bewij l wol dal het coiigruH niet zai staan i iti oen nulilariBÜsch st mdpunt niaar dat liet hior zal gaan onj de verliüoging van de Mtierkracht van de iiaLio in den ruimen zin van het woord Do maateohappoli lkü weerbaarheid dus met de militoiK als lutvioeiHel daarvan cfn hiH tweede plan ülegenheid lot gedachtenwisseling bfaal na elke spreekijeurt open en het Jh ükor geweuBchl tïat versühiilenile riehliiig n zich zuilien doen hooron AilkHflx op die wijzo wij hebboi er ook verleden jaar hij het eerste coiigruH ieeds op gewezen kan een jdei gelijk oongroe werkelijk lot reöultaal leiden En aan zijn doefl van natioiMial congxee t eantwoo rtien In deze lijdenVan grooto vei anderingen en gebeurtenissen in het leven der volkeren is het noodig dat een dergelijk vraagstuk van veto kantei wordt bekeken en door verteigenwoordigors van allerlei schakoeringon in het volk fwordt be sproken en toegelicht Moge het congres in dat opzicht op groeier succes kunnen bogen dan verleden jaar De restauratie van het slot Loevestein Op vragen van den heer Ter Hall betreftentle den toestand van het Slot Loevestein heeft Minister De Visser geantwoord dat het hem bekend is tlat de toestand van het öiot Loevestein veel te wenschen overlaat genoemd slot werd op 29 December 191S loor het Departement van Oorlag aan het Departement van Binnenlandsohe Zaken overgedragen De Minister van Ooriog behield ztch de bevoegdheid voor het geboBW voor militaire doeleinden te benutten Als gevolg hiervan wordt de kelderverdieping nog steeds tot berging van munitie gebezigd De minister geeft hierna een overxicht van liet gebruik van Loevestein in den mobihsatietyd en deelt mede dat een plan tot algeheele restauratie inmiddels in bewerking is Electra vSt Bestuur tier Hwigsdie Volkauniveraiteit heeft besloten voor ffi cursisten der universiteit een uitvoering van het Grieksche drama van SophocleJ ftra te geven Dr P C Bouters en dr AJfPih Diepeniwoeck milieu resoectieveJiJk voor vertaling en compositie der reien zorgen De dansen worden uitgevoerd door Ldy Green De geheele leiding der voorstelling zal echter by niemand meer benutten dan by Dr Willem Royaards Mr D Fock Tot vöQirzilAer der TV eede Kamer v or het tydVat deir teï nwot rdA le zitthwr Is hvedeixwn benoemd Mr D FViek Het Vad vemeemrt echiter dat Mr D i ool zeer waaracWinllUk revraiurd za l v den om zich beat kbaar te stekten als onvoltcrer van tien t ren witMrdiiiren lantlvoovd Mr Graaf van LinJbMrir Stvrum RUkiHniddelen Wel bracht ook weder de maand Augustus 1920 meer op dan die van 1919 maar bet voordeeli verschil is belangrijk kleiner dan over de vorige maanden Gaf AugTistu s 1919 ƒ 29 488 230 99 Augustus 1920 bracht het tot ƒ 34 50 636 4 H meerdere pbreng9t dus ƒ 6 012 406 60 Hieronder volden de bronnen Van inkomut die in Augustus 1920 ruimer vloeiden Het weg nconere8 iisteren werd op hel Veig nenngTefi in den Haag in verschillentle s vlies ergndord In de HM ste seelie onder leiding van Jir r Lely bijeengekomen werd be h imleid hel vraagpunt welke zijn do oor Nwderlaml moeet gewe nflchte verhoudingen i n het wegprofierM it vraagpunt is toegoliehl in rapporten door tie Ijceren ïr W II Brinkhorst i Kooper wiens opnerklngen apeciaa Groningen gelden jhr ir F E P Samlberg ir Pt J van Voorst Vader j Ji en door deki A N W m ir A van Untlon Tol terwijl Jhr C J A Heiger man ln zijn rapport botreffondo iWt vraagpunt wegen op en langs ilijken mode UM t het oog op de waterkeering heeft beliandeld Veri rhillendo iuleiilersi lichten hun lappniteii nog toe waarbii Ir Rrinkluirsl den nadruk legt op do weiiBoheItiMieid van een splilwing van Mangrijko wegïTi bij voorstad verkeer Bij spliksing van den wef h 6r geen bezwaar nieor om trams op don weg toe te laten Ondtr leiding van den heer J A Pos vergaderde de tweede sectie ïver de vraig Ih hel gewejischt de stutlie o or vraagstiiikken betreffeiwle het verleer in de straten van grooto steden op te dragen aan een daartoe in elke si ld aan Ie wijztMi autoriteit wiens ei hiiuding tot andtire st tvlelijke auloritf ilen nader moet worden geregeld iiierovor was een rapport uitgebracht dnni Ir W F van Hoogstraten die lan Ir Vlieringa de vt rdediging ervan h ul opgedragen Daar echter gecm der aanwijzigen ht t woord verlangde werd a iiig Mioïiien dat imoii zich kon M ieenigingen met de ctmclusio van hel r i vport ervolgeiis was aan de orde hel vra Imprint Welke zi in de voor en ii ideeien van auto oniiiibimsori en trara s Mior hel verkwr ten plattelande en in Kledi ii llierover waren twee rapporten nilgeliraelil namelijk door de A 1 O M en door den heer 1 K vait Putten dire Heiii der gemeenti liam Ie Aaisterdaiii inerip er oiikslond r Mi uitvoerige diM iifsie aarl ij iihmi niet lol een be piia de onrhiHie kwam ln de ie ileiid ergaderiiig der ilerde scilie v ui welke de lut r K P van lin en voor ilier is Mrof het eersthe lnn lelde üel lwe de vraagpunt ppnt 22 handelt o er liel gebruik van rijwiel MK Ipideo oor zoover met genieon li t ende met kiinstMegen en nie t in inilerbooil zi inde l ij hel bestuur van ten kiifnstweg Over M aagpimt IH had de heer H 1 I M Homeyn rapport uitgehraclit lüt lielifte 7iin lapport ter vergatle ring nog in bet kort toe Spr heeft aan zijn rapport stolling II iiegevoegd o a Ken gofvl ondei honden en voldut iide gel mi deerde steenslagweg kan in vele ge jillen door opin rvlakleteering vtior lief snelverkeer gesrldkt worden genia ikt Ih verliand inel hel toenemend aiilonrobielvorkeer en do daardoor ontstane staneei ehen aan den modernen weg gesteld verdient het aanhevtding lat i k pnivineiftn en geiinMMilen op ruiiin scdiaal proefVegen doiMi loggion van tccrsteefli lag waarhij zorgvuldig aan eekening z il zijn te honden van het De voorziltf r bracht aan bet oindo dezer diseusbie den A N W B hulde Mior hetgeen hij in de laatste vijfen twintig jaar voor de rijwielpaden in o is land htWt gedaan 0 er unt 22 hot ft do Wegoneommisslo van den ANWB do lioeren L C Stefielaar voorzitter en A E pedelé rapporteur rapport uitgebracht De hf ir do Brm in liclitto hel rappor loe en wees er op dal aanleg lil riiwieljKiden is in het belang van her algemeen omdat het verkeer over do wisgen er door wordt ontliiel Mr W M Scheülenm ondervoorzit ler van do sti tio besprak do door de rapporteurs opgcwtolde stellingen Hij betoogde o a dat hot onderhoud zooveel mogelijk door de overheid mt et worden bekostigd Dit word door do rapportours onderschreven De rij ielpadenvereenigingen springen slechts in wanneer de overheid tekortschiet Diernii werd de vergadering gcHloten LANDBOUW Uitvoer van boter Men seint uit Brussel aan de J e Maasbode dat de mindster Wouters de minister van bevoorrading heeft verklaard dat Bekie en Bingieland een overeenkomst hebben fredoben tot Kozamenhiken aankoop van boter op de Nederiandsche en DuLtsche markten Duitistshland heeft zich in principe daaxb i aanifK3l oten AHIe in voenc onsenten zün opureheven Belwië koopt nu zielf en stelt den priis KBKKNIBUWS Nieuwe kerk te Woerden De kerfceraad der Geref Kerk te Woerden die reeds vpoeuer beolotem had een Kirootere kerk te laten bouwen doch hiervoor jreen geschdkt terrein kon vinden heeft thans de beschikking gokrejren over en stwk grond grenzende aan de beataande kei k waaivm de nieuwe 2al verrijizen STADÖNIMUWS QOtlBtA 29 8 r 6emb r 1920 Benoeming tUdeiyk leeraar in de klBfl cke talen ami het GymnMium In ierband mot he Aan den heer Dr H M R Leopokd b i Raaddjeeiuit van 8 Jotli 1920 iw 734 tot I September 1921 verleend buflrtenlandsi verlof en in overeenstemming met en Mier overleigjrinig v n het dvies van den heei Insnecteur der cyirflftsia bfïv en curatonin b i lw t GvinnasiiflP voor tie benoeming van tlidetük Jeera r in de klaasiedfe talen aan de hï ren W KSetveM te Eindtiioven en H P A van Hasselt te s Gravenhanre beitien caiKtódlaat in de klassfeke lett ren Daar dé heer Kietrold inttissdhen eone benoeming te Doetinohem heeft aanirenomen zai A r hem dus zeer waarschiinlük een banoenünff door den Raad uieit worden geacceptemL Duentengevolige stellen Curatoren dan ooft bii nad r acftirüven van 10 Sentenrfber i l aam den Raad voor den heer H P A van Hasselt litt class cand te VGraveniiage voor den curaus 1 20I21 te benoemen tot UideUik leeraar in de oude talen aan het Gvmnasium alhier Gemeentelijke Reiiugingsdienat In verband met den oo n bij dien Gemeen tdyken heinigjawsdieaat Jngevoentien verkorten aiiüenisiiliag ts het ntMxlig gebleken h aantal vuji ni swageng met één te vermeenderon en het aantal kleinere vaartuigen met twee De uiiögaaf hieraan verbomden heeft bedragen t üüttt Ue Qommissie van biisitand heeft vertkr aan B en W bericht dat de kosttai van ophooging van het onliangis aajurokioohte nieuwe beltterrem aan de Kromime Gouwe vermoedeluk een uitigaaf van f 9000 zal TOtderen Deze oplhoosrinig is notMlzakeJiik zal het terrein aan zime bestemamnig kunnen voldoen Met de Gomniisaie zün B en W van meenitwr dat de hierboven bedoeMe uitgaven al s dienende tot uatbreidttnir van den Remwingsdiienst van buitengiewonen aani ziin eu derhaWe door geld teeninig bestae deai mogen worden Rek eninitr houriemle met eventueel dipaciio enz is h t inominaal bedrag der aan te gane geldleening te stel len op f 12000 Naar aadileitünjr van het voeingaamlc stellen B en W den Raad voor de begrootiivg van den gemeenteUJken Remigungs lienst voor bet dienstjaar 1920 aan te vujIlen met een Artikeil 25lhi3 Kosten van udtbreidiinig van materiaail en teiTein f 12000 waantögenover een inkom stenpoat komt Artikel 12 bis Geklileenin ir tot dekk ing Ier kosten van uitbreidintr van materiaal en terrein f 12000 De gemeen te Hbegirootinig moet dientengevoljge in dionzolfden gioest wonien gewiizigjd Uitgaven ReinlffingsdienBt Uit een aan den Raad ovurKelegid schirii ven djtl 10 Septenlber 1920 no 11 van de Commiiasic van bustantl m beheer vtan tien GemeenteUiken Reinitgjmgsdienst hLuM dat Ie op 1 Januari 19i2t mgegiane al emeeno verhooging der syaAanssen on loonen van het personeei werkzaam bn dien tak van dienst over het jaar 1920 een meenlere luntfiaaf vorderen van f 20276 welk be b aff no behoort verhooed te wooxlen mei ƒ 3000 wegens stuiging van de bii een afamderUikeai post geraamde verlof zifk te OfijgevaUenen penbioenpelKlen Aun geiiicn by de begrooting vH5or 92ü aiet is gerekendl kunnen wnorvlen op deze meer dere ULtwaven ovenmin aLa op een bedrag van f 1000 voor rente en ailossm van een na de vaststeLI ing der begrootimg ten behoeve van riien meertrenoenxlen ttienet aangegane goltUeening doet de Commissie aan B en W het verziook snocd te vintien tiat de begrootinig met het voorjraantie in overeenste miming wordt erebrac M HiertcEen iheblben B en W ereen enikel bezwaar Teg©nt ver de meerdere uibira if in totaaj te stellen op ƒ 24276 xlidnjt ten hoogere bydrage uit de gemeenteikat ftot geUik bed roig te wortlen geraannd te dekken door verhooguiE van het aan rpJaatseJirke darecte belasting naar het in komen uitgetrokiken bettrag Voor zooveel tio dig merken B eoi W hierbu op dat bii de vaststellinfi vam het vcrmeïii e vukliKinigtscyfer met de hooigere salarissen en ftoonen van het persioneeJ in tlflenst der Gemeente reetlfi rekenin r werd eeihouden B en W geven tLaarom den Raad in evenweging te besluiten tot het wüziigèn der begrooting van den Gemeen tel üflcen IleinigijiiHSffiensit aJs volig UtitigAven Vollgnummer 13 Salarissen wordt verhoogd mef f 2675 Voignummer 15 Ai beudsioanen met f 17600 Volignummer 22 Verlof ziekte onaevalen pensioengeUien met f 3000 Voligmmmier 24 Rente en aflosainar van ten heihoeve van het bedriif aangegane leenm en met f lOOO totaal f 24275 Jmifcomaten VoligmumimeT 12 OinbvaniB eten uit de gemeentekas wwrdt verdiooexl met f 24275 De Gemeente Begrooting voor het dien9tSaar 1920 w ordt in verband hiermede eveneens gowiitaiigsl Het bedrajr ad f 24275 wonït gevonden door verhooeinff van den wwt Plaatsdijke Dinecte Belastine naar het J komen met genoemd bedrae De Buikervoorziening BltJketiB een circulaire van den Minister v f 1 an de eemeente bes turen öiiift ook voor de nieuwe suikeroaimoajne welke in Octoiber een aa nvanig neemt liet Urans bestaande stelsel van suikervoorzien w bestendigd Ook nn wonit diw we ji KOMkoope buishoudöu iker beschikbaar gestoH tot een normaal rantsoen van M K G per hoofd em per week verkriiigibaar op Kïi B suikerbtms Daarnaast zadJen verdere hoeveelihedon Siuker teuen hoereren priis kunnen wwden fcetrakken Ten eimde een geleLdeJijken overgang uiL L handelstoostand voor w bereiden en eem gereede medewerkiinc jan ten fcuaeohen en detailhandel te veiMkeren door eenige ve hoovimr van de mstinarge wordt thans de wüb van de ï r KG suiker gebracht op 70 et MMi N l rL Sigv nma4en bond m rabakbewerkembond over reglementaine uUkeering aan werkhxne ugaivnin oers Waar aanJeidmg van e in de Raa faver padtennig van Iffi Juni jl ingekiomen moUe van de alltlee Jntfr Gouda vian tien Netlerlaadaoben Sigarenmaker en ïabakbewei kembond onutrent de onvoldoentiheid van te ia e en noig langer wonJende uitkeeringabedragen vervat in de ministerieele crCidaires noe 460 A Z en 442 A Z reeipectuevoUik djd 1 Mei en 30 April 1920 heftben B eoi W aieh teneinde het gevraagde praeadviea te kunnen uitbrengen urn InaehftinKen gewend tot d © Commissie van Steunvenleenjng aan uit getrokikon Sigareranïaikerrt alsmedte tot den Secretaris der Commiasie van advies voor de Werkloosheidisverzekermg beiden alhier Eérabgenoemde Conwnisfiie heeft ii n metleucedeekf dat de in bovenvermelde motie aangelbaalde oitkeeringen alle n de Heglemeniair treWkende wenkteozen en met de zjT Uitiretiwikikenen betreffen MaaTOm 2Ü terzake geen adviea meanJe te liitir nen uitbdengen Aon het door den Secretaris der Com lasie van Advies voor de Wertóloo dioidsverzekerinir ui ebracht en aan tien Ra id vergedogd adivles ontleenen B en W luet navolgende Aiflgezien vaa de omstaawUgiheïd dat op 1 Augustus 1920 alecWts 14 reglementair trekiceoèe werklooze sigarenmakers in de e gemetsite waren terwijl de overige weiiklouzen in de slgareninttufitrie tot de z g uitgeto okikenen kwamen te bohooren en derhalive Völarene eem gelheel andere reirelanig werden ondersteund aeht hij het verieenen van toeslag uit de gemeemtoliike geldmidileilen niet op den wear van het GenioentebeöiTJiur te tigigen De géhuwiden en kostwinners behouden volurena de in de motie genoemde ministerieele besdhiklkiTiaen de7 eilfd uitkeeringen EÜnde 70 f van het Sureinidideld vendiend loon tenwiil die van ko6tganarer8 en inwcnende ïwons resnectieveliiik zullen wowlen teruigigebracht op 46 en 42 van dart loon welke U tfcepriivgsbedragen voligenis hem toereikend m gen worden ecaoM om in de aliemoodaa kelükate levensbalweften te voorzien Dp Reewering tracht aooveel mogelük het karakter van Zelfverzekering tegen wGiikloOsheid te behouden en treft hi tvoor de noodige maatregelen in overle met de Hoofdbefituren der Vaikonganiaat es ai dufl gpihieel handelend in den ireeat van i i ot woikk oshetdsbesluit 1917 De inmiiddels door laatstiffenoemde Hij ofdbesturen ter kenniia van den Minister gebrachte hierboven aangelhaaJrie motie heeft ziJne Excellentie geen aanleitVIng gegeven tot wijziging der vaatgesteMe üitïteeringisbedraigen over te gaan Uit worenstaantle zal den Raad naar E en W vertrouwen bliilken dat het eeen zins oip den wee van het Gemeentebestiwnlirt in een aangelagenheid wellke uitsltiiterir den Minfl ster van Arbeid en de Hoofdbesturen der Valtorranisaities aang aat zelf regelend of ongevraagd adivi ieerend op te treden 7 irh geheel met het advies van den Se TPtaris der Cormmiissie voor de Werkloes ifljdi verzoVering vereenigend stelten B en W dftn ook tten Rand voor de meare noem ie m tie voor kennisa evinig aan te nemen Geelaagd De heer R J de Jonire wericzaam op tie afdeelinur controle financiën en bélastin g der igemeente secretarie alihier beiliaaide gisteien te e Graveniliace de acte vian bekwaamheid in de administratie en controle der gemeente financién de gemeonte belastingen daaronder begrepen De Staataloterii De trekking van heden bereikte ons eerst na het ter perse g an van dit bdad Het GemeenteversUir over 1919 XVL Kosten voor het Lager Onderw ij s De ten laste der Gemeente kumende V ï ten van het lager ontlerwys hebben over het jaar 1919 een totaal som beloopen van 2Ü9 0a3 45 Zij bestonden uit Jaarwedtlen van de hoofden tier openbare scholen zonder gratificatien en zonder de beltKining voor herhalingsonderwijs ƒ 30480 Jaarwedtlen van tie openbare onderwijzers en onderw zeresseii zonder gratificatiën en zontler de belooning voor herhalmgsonderwijs ƒ 145074 90 Belooning van hoofden ontlerwijzers en onderwijzeressen vor het geven van herhalmgsonderwijs tezamen ƒ 3635 Toelage aan kweekelingen fl2i 16Vj Gewoon ontlerhoud van achoollokalen ƒ 5543 68 Nieuwe vernieuwing schoollokalen ƒ 1773 86 4 Schoolmeubelen Khüoibehoeften en bibliotheek ƒ 11775 68 H Vuur en licht in de scholen ƒ 8666 77 i Kot ten van het plaatselijk schooltoezicht en an de Gommi ssie tot wering van schoolverzuim f854 Vergelijkende examens voor hooiden van openÖare scholen proeflessen van onderwijzers ƒ 74 95 Kosten wegens aanmoediging van getrouw schoolbezoek ƒ 351 42 Kosten van voetüng aan behoeftige schoolkinderen subs ƒ 500 Kosten voor schoolfeestjes en reisjes ƒ 75 Kosten van inning der schoolgehlen ƒ 00 Aaan schoolgelden werd ontvangen ƒ 14983 0814 Aan büdrage van andere gemeenten ƒ 860 25 Bijzondere Scholen Er zyn in deze Gemeente acht bijzondere scholen eene dagschool voor meisjes van de Uoomsch Katholieke Inrichting van Liefdadigheid aan de Peperstraat met 6 onderwijzeressen 2 onderwijzeressen uitsluitend voor nuttige handwerken en 1 kweekeling hoofd mej A A Adegeest waarop onderwijs Wordt gegeven in de vakken a i en k van art 2 der Wet op het lager onderwijs eene dagschool voor meisjes van de Rüomsch Katholieke Inrichting van Liefdadigheid op de Westhaven met 9 oi derwyzeressen hoofd mej L P van Jole waarop onderwijs wordt gegeven in de vakken van a i van art 2 der Wet de beginselen der Pranschp Duitsche en Engelache taal die der algemeene geschiedenis die der handelskennis en de nutttige en fraaie handwerken eene Roomsch Katholieke Parochiale dagschool voor Jongens gevestigd aan de Spieringstraat met 7 onderwüzers en 3 onder wijzerefiaen hoofd de heer D J W Rui tera waarop onderwijs wordt gegeven in de vakken a i van art 2 der Wet en ln de beginselen der Fransche Dultache en Engelache taal en der algemeene reschledenia en wiskunde eene Roomsch KatholJeke dayachool voor jongens gevestigd aan de Spieringatraat met 4 onderwiftem en 2 ooderwjjxereasen hoofd de heer L J Docleman waarop onderwijs wordt gegeven in de vakken a i van art 2 der Wet eene Roomsch Katholieke dagschool vdor jongens gevestigd aan de Uthmaetstraat met drie onderwijzers tweo omierwütera on 1 onderwijzeres uitsluitend vtjor nuttige hantlwerken hoofd de heer J p J Ahsmann waarop onderwijs wordt gegeven in de vakken a i en k van art 2 der Wet eene dagschool der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwija voor Jongens en meisjes in den Groenentiaal met zeven onderwijzers en drie onderwijzeressen hoofd de heer P M Both waarop ontlerwijs wordt gegeven in de vakken a i van art 2 der Wet alsmede in de nuttige handwerken eene dagschool der Vereeniging tot oprichting en instandhouding van vrye scholen op Gereformeertlen grondslag voor jongens en mciajea in de Keiserstrajit met vier onderwyzera en een ondenvy zercs hoofd de heer T van Straalen waarop ondeni ijs wordt gegeven in den vakken a i van ait 2 der Wet en bovendien in de nuttige handwerken in de beginaelen der vormleer de Bybel sche geschiedenis en de beginselen der Kerkgeschiedenis eene dagschool aan d Gouwe van de Vereeniging tot stichting en instantlhouding van Christelyke Scholen voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes met vier onderwijzers en drie onderwijzeressen hoofil do heer D Bijlsma waarop onderwijs wordt gegeven in de vak ken a i van art 2 tier Wet en bovendien in de beginselen der Fransche Duitsche en Kngelsohe taal der algemeene geschiedenis tfer wiskuntie en dei handelakennis Het aantal leerlingen op deze scholen bedroeg op 15 Jan 1919 1952 op 6 Jan 1920 1904 Het aantal buiten leeriingen was 207 tegen 210 in 1918 De besturen van de hier bedoelde bijzondere scholen genoten de Rijksbijdrage bedoeld bij art 59 der Wet tot regeling van hot lager onderwya Wordt vervolgd BOSKOOP Het kweekerscrediet Mon schrijft ons Pe nadere inedodeoling dtf Ilogeettrg onljeiit het Kwoekorscrediet en ii regerng er van wordl hïer vri algciiieeii inel groote gereserveordheld aanvaard t Is d vraag of na jaar QOÜDIRAK e tiding oor ile niiillielithling lIL l oor deze gemeente had de voltieiide uitslag 1 Schilt 2 1 1 Kok l v iet 1 A Kadder li Linden t V v de f kslerenavoiid gehouden ver if iilering van de voetbalvereeiiiyint Zwaluwen werden tol hcHtuursleden gekozen O Kasborgcn A Kvegrocii en 1 V U óreii Hef loten wt rd too lo Irftlen tot den Pr Xrheiderfl Woniugbouiw VereenJf iiiH lii tor Wonoii ailhier heeft lef t n Zaterdag 2 LSeplember a s een opeidiaro V rgade lng belegd waar als s iroker zal optreden de hwr P 7 B II SehloHser mctg ilH ondorweri Pe waarlwozitig vi de Arbeiders WoOeintH ntelK tuur aadsledon werd altïczontlt n DORP De heer J Kasbergen is benoemd tot liil van bet Algemeen Bumgeriük Armibestuuir REEUWIJK Pe autt dien t iouda ReeufwJjk lïodcgruven zal waarschijnlijk iTi Oclolici a s in werking tretien Op de door B en W tlozer gftneente o ige naakte voordracht ter htmoeiinn va j een onderwlizerefl aan jdf iipenbare lagere school B in do afdceiing Shiipwijk zijn geplaatst de dames 1 J M tï GiïIdemorVl te Goutlernk 2 S S tie Vlieger te Zuidzan 1e 3 I P e WetHla te Tilburg OUDBWATBK A s Zondagmiddag zal de voetbalclub alhier R O H D A spelen tegen het 2e elftal van de Woerdensche voetbalclub Woerden Vooruit R OH D A zal vermoedelijk met 4 invallers in het veld verschijnen PAPEKOP RECHTZAKKN Dr Stoel vri gesproken Het Hof heeft gisteren dr H Stoel uit Hil Aan Mej C N Spek onderwyzerea aan de openbare school is op verzoek eervol ontslag verleend met 1 November a 8 versum vrijgeaproken de eisch voor het Hof was twee Jaar gevangenimBtr de zei tie kamer der rechtbank oad twm venMna vrijgflsproken Beklaacde b d t ncliteestaan wegens het mistlryf van art 2Sl bla wetboek v Strafrecht Het la behandeling nemen van een vrouw daarbij de verwachting van abortus opwekkende Vertlediger was mr Albe rt B Go mpérta mark tSbricht kn Geuda 23 September 1920 KtAAS Aaogrevoerd 118 pariUon 1 kw ƒ B7 01 2e kiw f 3 ti met Rlj loKimerlc f 92 50 Handöl mati IXjrPMK Woini r aanvoer WefbotrfTT 1 66 f 1 75 Handel vlwt Vil liUlAjlioKfr Veöte vartten jcroote aanvoer f ü iX 93 por half K G Handel ftauw Magere varitens giroote aanvoer f O iWv l OÖ per half K G Handel flauw Mttugere bWKen roote aanroer f 4 flÖ fi peir week Handel rliw Vette aOmvm ndoUike artWïvoer f 60 75 Handel vlu Lamn eren retlolijke aanvoer t 40 b X H nM VlUB Nnohitere Kalveren w niff a myoer f 30 42 Handel v tu HIEIÜMN Weinig aanvoer f 1Ö 50 16 50 per 100 stukn OuM vlwr GRiANHN Vast en hooger Tarwe f 32 36 Rtxwte ƒ 22 60 24 Gorrt f 23 fi4JiO ld ohev f 26 £7 Haver f 23 06 fSwton f 28 50 GromtvnveilinK N ieuwenkerk a d IJsel 22 Seotombef Coóp Tuinlbouwveiling Nieuwerkerk a d IJseJ en Omistrekon Vmk komkonamert Ie art f 4 70 70 idem 2e a rt f lliO i 2 40 feloine haWe komkomimers f 0 1 0 1 30 groengele kiomkomniers f 0 60 1 60 ibloemkiool Ic srt f 9 0 12 00 ttlem 2e srt f 4 20 6 70 por 100 stuks sla uitschot f 0 70 12 30 per iOO Icrop piwn f 2 3 i6j5ü per 100 boe stoknrincease boonen f 17 40 32 stamprincesaeboonoB f 6 21 Duitsche stoloprmcessolwonen f 3 10 f7 50 inonWhoonen f 1 30 60 rootle kool f 1 50 J lO ni boonen f 12 43 per 100 K G tomaten A f 8 40 9 80 itlem B f 6 9 X ïtlem C f 4 5 90 idem klein f 0 30 O 80 itk m bonken f 2 5 V L20 per 100 pond Coöperatieve Vellingsvereehiginv Oudewater en Omstreken VeiUngsbericht van 22 Sept 1920 Maagtieperen Ie s ƒ 42 48 ld 2e 8 ƒ 38 40 Vantlunp ƒ 32 38 fyne handperen ƒ 40 68 Oomskinderen ƒ 38 40 Gioenpeer ƒ 28 30 Ris Romein Ie s fS i id 2e 8 ƒ 29 33 Brecleso ƒ 57 60 Wilde Giezeman ƒ 22 25 Bergemotten ƒ 25 32 Blanke Jut ƒ 33 35 Stoof peer ƒ 22 30 Winterjan ƒ 21 26 Goudrenetten ƒ 38 46 Gravestcinera ƒ 24 28 Kernwickappel ƒ 40 42 Sinjeuren Ie e ƒ 411 47 Sterappel ƒ 62 50 65 I ttmoenapppl 4 43 Zoete Campagne ƒ 28 30 Stokprmceasebooncn ƒ 26 27 Stokboonen ƒ 19 21 Snijboonen ƒ 17 20 Uien ƒ 6 60 7 Andyvie ƒ 2 2 50 Roode kool Ie s ƒ 5 8 id 2e s ƒ 3 4 Eieren ƒ 15 50 18 allea per 100 K G Groote aanvoer Handel vlug 1 INANCIEKLE BERICHTEN WISSËLKOKKSEN Officieele noteerinK te Amvterdam 23 Sentenlber 19S0 22 Sm 23 Sent Uwwien 11 27 ts 11 2414 H rlün E 36 6 2T IVriifi 21 76 21 90 JJruiael 22 22 06 Zwitaeriand 62 62 Ween on 1 42 V4 1 4214 K penhaxen 4 80 43 87 Stoddiolra 66 10 64 80 Ohristiania 43 60 43 80 New York 3 2114 De Ned Bank en de Htaatiilaeni K n De Netlerlanxische Bank zond het p oentie randschryven aan bankaera VtiJen heibëen aan de tndens tien oorlog uitgegeven Staabi leeninsren tteelganoincn zonder v or de Btortineen daanop van eigen midklelen te hebben geibruik gemaakt on Ühdins jtirekt bn on x in steJlmit een aarezioniifk bedrag aan obUgatten de er btaJitLsieeniinuOon tut onderuaowl van liooc mKÜdel van effectenbeloemn owrenonien etdem Daar de geiden ter verkrijginff waarvan deze Stuataleenm ren ziin aomrwaan vowr het urootste gedeelte voor crisujuit gaven iuü voor niet ptyxluctieve doeleintlen ziin besteed acht de Bank het ui het alg emeen belang wonschelivk tlat die gealoten beieenuigen weder dt or bwvparing wwnkm afigektot tl moet Kiennetld dan ook bit de reapectievelijike beleenera op geleidelijke ftos sinjir éiantlnngiem Mocht z ui fcs in c e naavste tookjomst evenwel met tot het irewenscbtt resuitaat leiden dus in het totaal bettrag der op deze oWwatién opgenomen gelden geen merlcbare vermindermg komen dan zaJ zd zich gontxxbaafct zien andere maatreireJen te treffen di het panhouden van tleze poston ziin aantrekJoeliiklheid zoiHlen k en vetillesen Met die andere maatregelen kan bedoeld KÜn dat men het jrewone jmrohi voor alle beleeninuren van binnenlamiache effecten gaat vra ren of dat men een liioogere beJeenin sremrte dan voor antler binnenlaaid Nti treldt de flChe effecten gaat vragen gewone rente en een veel gcripger aurnlus SCHEEPVAARTBERIC Kon Ned Stoomb MiJK Orion verür 22 Sept v Cuxhaverifc Am sterdam Brato veoir 22 Setxt v Ameteniam n IDantzig I heseaiH v Amsterdam n Paaages pass 22 Sept OueAaant Rotterdamsehe Uovd Wilis arr 19 Sept van Rotterdam te iBatavia Holland Amerika Liln Cali to V HamtouTïT n Savannah pasfl 19 Sent Lizard Holland Austratiï Llin Jacatra iftsuiisr vertf 20 Sept van Svdnev Soerakartft uitr pase 20 Sept Port ï uria Holland Britach Indië LHb Kiekheebt tJiuiar vertr 19 Seot wan Calcutta Noordenlyk uitr paae 18 Seo Perim o jzi düaAdloozb dunst De ttltlaverlu der adurpMi i MiltlH 23 Sepl De pon publltiert de volgende vorkiurinK van de oriimJHwto vnn Herntel fle tnlaal va de tomiafiu jjcmr liuitwhUiMl aii dft gealti nleii ullKi i Veril bntroofï M S + leM lM r U 2t l lMl WiJV tou brutu riiereTuler Ijn he roi en de gnnile eii kleine slooniMi heiHYn i n de zeilHchoptli Na i ftr k van de uMihoiltti vait dei ïunlelijrfxO plehiaoiet oiio van Hlewtwik waarvan do uitJevenng zu aIi van zo Hpreekt vortruaRd Ih dner de vtiplleliüng te waehten op dwrcgölinK van vfMHchillenile kwwtle helrelferufe hel pluhit ciet oil vun vijrHclüldeudow hopeu dio in rsparatle zijn b viD U bii na het totaal van de tonnage goHÜptiteent In het vn loftverdrag xlch op t oogen lik in orize handen Bi LUN 2 Semt De kAbiB Krawl onder woriittorKihap van den rüiUpraaldeat hielid zKih Woen da r b ziir m A den iinancieeien koestiarHl van hét rtik minister TAn financjén WiHfti giaf ee ov rziclit berbrafCaiKie he duiMnd milUonan tckwrt De bewuiucftvgiawet eistih jaarluka vm muiioen l c gtwameoUike achuèlaii van 4kat ryk betlrMgon MiH 0 nuliiiO D Mb WMtenwnure wil mn hot kaïbinat went tot alffeheele lawcruMr van de betaatUMtwet baaloten V b enkele oitfera van ftnanciün Jmn in t biwonder vermeUten LAATSTE BERICHTHN Het bolnlewUiiiew WK N N 2 Sept V D VoUrens de Ar ibeiter Zeitimg is door de railuraal aocialiaten 2 nxilllioen kronen beadukibaar gesteld voor het bolajewieme De FinancMiele ConferenÜa URÜSSIOL i3 Sottt V D De financieete conferentie zad alhior Vrüdajt a a voor bat laaiü t vericaderen TWEEDE KAM£II j ittinf van heden De beer Kook uanvaavdlt het voorxittersohap onder dankaegiguig aan d Konin gin vooi le l enoenung ein 4ian le Kanuu voor de vooiidaacht en bet tutworeken van c n uonscdi voor een aioetie aamenweriüng tu s s hen Kamer en voorsitteiT Na beeetlwing van den heer Drion gaatde Kamer over bot trekking der aAlecUpJrtn De zittiiur duurt voort EEKSTK KAMïlR ZittDw van hetien De Kamer atelnie aondor atemmüur hot owiUaiMv e on iweit adrea aaAwoovi oo d l i oonrede vast en keurtle evenoena eenifte cUionlMerpen goed w o Wijaiiriivr Haflenwei Uitbreuhnor van Staatsmiinvelden en Owteigeniiw voor aanleg van een Staatsmun bil Vllodfriop De Kuner ging daarna uiteen tot 5 Octnber VormoedeUiik zal tfian o a behandeld vtonlen da l agvr Underv iiawet Een burgemeeetCT gearreataord Men melkkt ona uit Ainluun De wfltitie te Amhem heeft een vervolging iDiffOHteld tegen J J de K burseimeeater v n Ze hem wwrana nie t noeiiion hantkilóngien met een nunderlarüt meisje Het bewiuate meiaie dat onder d tMjachenming ataaA vm tie roomlijraad is m een godtiohit te Apeildootn onganomen Dt Ned delagatie U den Voftenbaad rroelftr t lit elt do volfpujidü Bchnlle lijke vragen gtwteli aan rtmi niinfHtor u Ituitenhuidwelu Zakeu Is tie lïc i ering van plan viiordntde Itwtruclie a in tie Noderlttmltfehe delegdlie m den Volktaitmnd wordt vast Tflulil aan de K aimer inw te deolon Kpdiit de Kamer ut de gelegenheid zijInar in iehien daarover te doen kennen Peukt de Rttgeering hij de Iwnoeluing dier delegatie rekeningi te h mU iliiei dt n valk ultgeHprokon wenwih dutook l d Il bfsr Statoik fieneraal daarj ïilling zullen liebhen TELEGRAFISCH WEKRBEBICHT i rwiifhtiti4 Zwakki vtsranilurlijko wiiMl novoli t half iinicht l t wiiikt iv il l of ï n iiiiTHlnK zWMo U mperuUHir BÜÜGËRUJKE STAND GOUDA OBBORKN 18 Sovt Pielemdhi 4 r W Blom en H Sahun 20 PIMniieKa MwU d r H ram Tomrerloo en M C J Kueo Will m I T W SiMm H A vtat I riMten 21 Leenclert i ▼ L Pol en A D Bnuler Gom Johanwa t V J J Henrieh en J Vooi HcBdrika L v J vwn Roon en C Tom Hermanu a T H de Grae en F wl TonKerioo Oemelio HendriJca d ▼ C H Vo en W WüMKiiiMi GKHSOUWD 22 Sm P J vaa We hooren en E Schouten C J mn WllnKaarden en P Schotman P J Karrablin n J P T a Hang 0VIBR1 B1DBN 20 SaM Jaeot G Tan lm WV u len 45 Arie KannkaleniMn i 1