Goudsche Courant, zaterdag 25 september 1920

REUZENPRIJZEN voor Koiiijnènvelleii ata OnderlJoge Lompen en MetalenhaRile TELEFOON S03 Da Vrouwe van Darracourt dMT CHAinuaS GABVIOE Geauthoriseerde vertaline van 1 P VWBSSEUNt v ROSSUiC Nadruk verboden 101 U idMier Head hu wendde zachtot wn beer die venrtomd van veilbazing wa door dezen vreemden saroenioop Lord Mtrte beeft my bescbuWaKd vam m braaHo en diefflstml Ik wadrt lïier op den ttt dae nut gevamgen aal nemen Of ik AiMt of onBcOwiMig ben doet hier wei ftoe Maar oodertussclien is hoer ▼ aiBcttieid in geaahnfte gepieegld an de w tt die de cheque aanbood veridaart dat £ E n Bereed om naar de igewajiBenis te B maar op slechits é i voowaanle J de man en Lowl Menie worden aanffe ffi van het verralachMi en bet aanftnepw Tan de cfaèque die de dame niet hwr Marie vid op een etoel schaakmat Önhecr Head kedk van den ean naarden ttaer de detectsve sloeff een hand aan fimdair tarwuT hy met de andere epeelde Mt de haaaweien die hu in tin zak bad vmtMnveo Ten ilaatste prak Merle JDat dat is een verrecttande onbe Mndhaldt Ik vreehB niets van die ch M nuaa Ik kan ikiet becr ii en dat er een flieuwste modeliefl Dames en Kinderhoeden voor t aanstaand aaizoen bij A E OREVENSTUK PBpTSi paat SS INPLAATS VAN KAARTEN Maandag 27 September OPENING Van het WIIIItERSAISON met een prachtige collectie ModelhoedeR Chapslleries vi iles en verdere Nouv auté s In onze confectie afdeeling zijn wij ruim gesorteerd in wollen fluweelen en zijde Costumes Blouses Rokken Mantels Jerseys en Jumpers 5949 200 In PELTERIJEN brengen v steeds de beste qüaliteiten en nieu lvste modellen Voor onze MAAT AFDEELING hebben wij een groote collectie Stoffen Zijde Fluweel enz voorhanden Eenigste adres voor het leveren naar maat van Mantels en Mantel Costumes onder leiding van bekwame dames coupeur GEZ VAN DANTZIG Hoogstraat 9 11 Telef Intefc 385 ë a i i y üiHklMl mtai ualtmMi Kl m HUID mi Schrijnen Smellen Gevoelige n doorjeloopen vocltn PÜROL t OMiM w M a0 E WMvni qnowTUi br A MUnHARDT l wr ERFPI Rookt ERFPRINS prima 7 cl ëigaai ADMIRAAL fijnste 8 ei Sigaap WINKBLIBItS PABIIIBKSPRIJS ir K BERLIJN Sigareqfebrikant STOOFSTEEG 3 4 UNBE TIENDEWEB 27 Til 313 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Dpuiven Pepjcikeit Meloenen Sinaasappelen Mandarijnen Tafelpei en Tafelappelen Bananen Tomaten Tel iDtero 589 i gt 4 tn is ffiiaj j6 Gffu j Onze collectie voor het a s seizoen is gereed I 1111 K J I M I Wij toonen in alle afdeelingen de Niéuwste Modellen nz nx Zé Ena r ai En Detail ZEEMLEDER 43 6 ZEEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBORSTELS COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Mantelcostumes Paletots Kindermantels Kinderjurken Japonnen Blouses Rokken Yerseys Jumpers Pelterijen Enz Enz T ANDERS FIBMA WED P UITENDAAL Bezem en Bantelfabrikant fulpentrut 41 Kkiw ntrmat 15 xlanaWaaPdIsa lantoenstalilna In onz taiagas SqJHITTKRgWDB KKUZK BILLIJICK PWMZEWI ROTTERDAM KORTE HOOGSTRAAT Adwartsapl in dit Blad TURF TURF DrooB I Zware Friesche Turf I LTS r r 100 K B Haverstroo Turf f t M 100 t soort Baggerblokjes I 4 00 wr 100 K a 4419 19 Bel M uobeveleiid K KOOT Gouderak Firma A VAN MAAREN Tabak en Sigaraiiiiiaoazijii de Herder PEPERSTRAAT 74 GOUDA Firma A H J WIJTENBURG WIJDSTRAAT 43 ho k Gpoanondaai fabrikante der beroemde umm BEVEELT ZICH AAN VOÓR Behangerij Stoffeerderij en Meubelmakerij VERHUIZINGEN LONDRES Sigapon Londres 1 Londres 2 Londres 3 Londres 4 S et iO ot ia et 1B el Conisebii DieDsIrerrlebliBii beveelt iuch beleeft aan voor het trtnBporteeren vsn P i n o OrKels en Brmdkasten enz enz VBRHUIZINaBN Berging van INBOEDELS 2823 AonbeveJend IS L ü POLOERVAART Tel 344 Turfmarkt 1 GOUDA IK OPNIEUW ONTVANGEN de HAVANA MELANGE met Sumatra Zandblad dekblad BloeiiieiiiiiaoaziJD RDZEIIIIST KLEIWEGI a Motorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tal 347 ftouwa SB 43M 20 O O U O A Qgr AaniMner ran tranaporten tr water naar all plaaUea beveelt zich n voorJJÜ Bloemwerk Kamepplantenf Firma B DB JONO Bchaiuen Stoffeerdera BaldHiiiialan VMtoilliuteii Vaas en Méndwerk iNHJami leoi alaan kwrtekaril billlilc Gouwe 91 TeL47 Firma LUIJERINK en KOOL No 14428 S9b Jaar Maandag 27 September 1920 TERSCRIJNT DAGELUKS G011MHË mRAp BBHALVB ZON Kif riKSTDAGEN INOBZONDEN mDEDULINOBN 1 f rnda ƒ Ut alka r t l aa r f Ui Op de voorpagln SO koogar bawone adverUaUta en ÜMtauada wdatlaaHn g e b mtrust lat aear garad caerdan prVa QnoU latten aa randa in r t a barakaKi aaat plaatarutata Advartantkhi kuun wonla iagaaoKla dacr kiiaekaiUMat u aaliade laakkaa dalaraa Adrartentlalniraaui a o XfONMBHENTSPRUS par kwartaal 2 2S par weak 17 cMit mat ZoadaxabUd Mr kwartaal 2 90 per week 22 ceat overal waar de tMzorgmg per looper geMluedt ji KO per poit per kwartaal ƒ 2 T6 met ZopdaKiblad S 40 Uxummttm worden dageUika aaageiumea aa oal Bortaa Markt SI GOUDA b elM ageaten aea boekkaodel m de poitkantorea ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en on streken behooreade tot den baiorgkrlng l i ngeli ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den beiorgkring 1 6 regel ƒ 1 SS elke regel meer ƒ 0 10 Advertentie van publieke vormakeUlkileden IS eetit per regel AdvertenbSn m bat Za ardagnummar 20 btjalag op dan Prij BorHM MARKT 31 GOUDA Adaiiristnti KW btac U IMutie TeM Interc 545 moet zun bcipeirkioK van den mitkairen dtenstirilcht weSlce zoodaniir moet worden ten Uitvoer gielegd dat de euchen die on ze economische behoeften ons steii n m overeenstamnuiw woatleo rfn acht met die onier nationale wrdedigiiMt Franfcriik f heeft aich kraditut aao t ivred Bwark üce zet Alle meedingen ballbea recht van be staan doch een eauM moet pomn stch door geweid op te dno Ka De arbeidswetgeving VMi de braxmcAi republiek kan de verfDolukiog met die Van het buitenland weenataan De Rapubliek wanscht het werk van den vrede au van den sociftUin voomiitwuig zon der ophouden voort te utten en de ver schaUande groeswu di aan de productie niedewedken nauwar tot elkaar te brengan Na de boodschap vaa den presKlent van de republiek voorgeleaMi te hebben heeft de mtnistar president LeymMni de regee nngBverfdanng voongekawt In die verfcla nog zegt hu dat hu er oip uit zai ztm het politiek program en het werk van MiJle rand voort te asetten De baffansolen die het kabinet sullen leiden nm dezel le ah dw welke aan de bekie kamen voomrelegd BUn bu het optreden inui het vorw kttb net op 22 Januari Nadat LeyKuen eidoele inter palllatieH van socialistische ude beaatiwoord had werd een motie van vertnniwtn in hem aan re nomen mat 607 tawen 80 temmen aij vragen maar rffa maar uHan I krüffen maar dat Groot Brittansü en lüa geallieenlen ook Toordeel van da vanaasrd rd productie MHklea heUben In Italië Uiiwi arbaideraonludten aan de otde van don dag De Cojnere della Som varaeemt uit Spaua dat de arbeiders van de aehecfwwarren te UnaliotU opolamr da wenven beaet en de roode vhur gli W c h M I hebben De bazatüng vut da andar oadaroenuDKWD duurt nroort Te Onvria baUien de boeren vauwaga het Kcheadcn van da aveiMOkwmt m zake de attMitUBwAtw bat laMl bewt AJla winhak an knat i a an ook het PMrHoMitoar cite gaalotw Oê bevotkiiw heelt xicfa gebarrikadeeid ia de huiaea Rttii tioepw mnoöden De Meeiagwo legt dat het rafarvwkini hatVMflc ia de fUfarleken te Milaan noniKa en ADCooa oUwta jpehad beeft over da omr eeoatemming van Home tan unata van het goadkcuren dwr oTereeofcatiut uitge vaJlen is 0 het Pootaoh JUHaiMha ftxmt ia md nieuwe vehblag bagMMwn Hat Poakche legaiberieht vm 2i Saotembar nMidt Tan Zuiden van de Priswt wordt de ach temrolging van d n vijand voortgasst In de mmeliten bti fiaalaw hchban wil 3000 garangenan geanajdrt an 36 nuwhinemwe na een battarlj en tmI aadar materiaat huilKeniMiBL Tm Nooedan vu de PrhMt oatmikMil akh eengrooteakw aa bet oeha tnmé In d streek van Orodno niktan ouu troepen op u de riataÜBg rm Baraate Hlarbualaa ea Soajan Wy baaattao WtoMnnryrfi KiMchtig aaqvaU i t i dan vttand in da atiMk van finntaarka Walka wanlaa aügulwren Odetsk werd na langdurloen sfcriid bazet BU Kusniza wenl de vUaod vendreven Ome troeven naderen de or ten van Grodw Wit iin da Ntonon over etrokken an baMttcn DruahaoW Da ktttl kon tot heden nog aiat wordan vateaatdhi Tan Noorden van da liraw S iay So ralfci vemtaiken de lithauen hun ataHiwna m beacbiaten oom troapcak mat aHUlarla Da veHiesen waren tot hadan mriatt Da PoDlseh Ruastocha ondeihaaiMianB te Rwa zUfi aog weinig igcnrordaRl Da da legattias habben vaik aHagan aftnlagd m voorotallen adaau tA eaato resultaat Is man achter nlat gafc o man BUIWglIiAinMiqi HMUWi DUITSCHLAND StaUag vaa achwlkgaa h prilml tegiAi de IxtiiutMiiUig van t I 1 Xfwiwteliii tot hoofil van het Bw lijiiHititi rirulerwijrt hebljtni Zaterdag ean nnutt iianbal 1eorllitg ifli vaiide 11de sta lelijk trBS Rmtéfnhulo flwtaaki Iji l o1 t trokkun ZIJ naar tvnt un dpft HtThrml om te tra hleii de laarlm 1 daarvan nver li haleit eivmiaefw te stakpiv Voor deao mtfiuul wwdan een iHntal towpiirakoii KioJhuKion dia allan nen onttrekken De rageling van d m en andere zaken xal een langdurige gesuue uem kunnen worden en men beeft das ook iiigtzien dat bepetkmg der diwusdies nou dig a Overeaocrakomen lu dat de ireiieliwear den slechts eenmaal het woord kiinaen krli Ren over eenzelfde onrderwenD eo lat het I roatw de officietrie taaJ der cooferjutle ir i zun teiwui eüce redevoeriiut in het ha gelach wordt vertaadd liUke gefielageerde eal over één stem beschikikien en het nemm der besluiten zal reschiedeo aswlef het Jf roepen der namen Nadmkk diik wor it ver klaard dat het vredeaverdnw met in het debat zat worden betrokken Is dit wel juist geziea De financieile tiweiUikbedan der wereki staan uiet op zichzelf ne faan fren tan nauwste samen met tal van andere kw 0tie8 die op haar beurt weer viaifaUHl houden met ftlleriei bapaluixen uit h rt vrc deaverdraff die met name Duitechland ver hinderen zich fweer op te nebten Maar Mdleraod hu heeft bet in zojn boodKbap nog eens nadrukkelijk g egd wid niats weten van wuaigmg van hat vendrag van Verotailiee DuitscManl doet al zlln test aan zun verphcbtlngen te voldoen an er wordt o a een ware ramia dp bezi ttiogeo van wapens g ouden waartoe de ex ivlj anden het ook tetkeos weer aaastKxren Oi bevat van de mtergaaUieende benettinss overheid werd m den afleedoopen nacht ean ontwupaningsactie in de grenwlaatsen van den kreie Kattowitz uitgevoenl en wel door de Fransche soddatra sajnan mat atm minKis en Uauwe politie De doriMB war den afiKBzet en doonwcbL Wanen w xdan in groote hoeveelheden gevoaxkn Een aantal pemoiian bu wie wancm nvaiKlen aan getroffen wardeji gearresteard De actie duunle tot hedenmukiag Ook doet de Dudtache renéram ai het mogettike bot opvoering van de l 4eais ductie Hiet w teantwen t 4 eociaJiBatie van bet mijnweeen zaïl onvnwijld wonden ogedienid Zal de anbeufeliUHt dan inderdaad boene man Of zal de net tot sociaJisatie moeten worden jrevoJiad door een w t op den ar bewiapdicbt wiaarvan sprake is De kans dat m de Engekidw miinm de vrede bewaard Uijft ii sroot tiot ledeni vreugde De spoorwegarbeiders en trans portwerkera hebben dch zeer lorenomen jretoond met het uitstei van de atakincr lliomaa de secretaris van de apoorwegBr beiders beeft de hoop uiUcesprokien dat aedurende de week lutstel e n venreiilk zal worden uravonden Hu beeft er op ge w a n dat het m de töifeowoordwe om ataadigheden de iplicbt van aUen wns om samen te weiken bene inde den vrede te handhaven men moet er ziüi van onthou den te spreken van ovarwhmlnjr of neder laaff aterdajT zliu de onderhandel miiian met de mijneigenaars begonnen op den rond lag van Lloyd Geoiwe voonHt lllon vian loonsvarhoogiug voor vaimeenienle productie In dej voorsteUen heeft de wemier er OD gewezen dat de ndinweikiars door se aan te n nen met alleen alles wat Millerand s boodschap Mojieraod te wvrdan ihoudt zich dit b lk Ibaaavoor ezeiKd hu toont met de minste tedeuiièteUimr of ontstenunuuc in te adeet hib neemt een aller tememoetaKHnandste houdinR aan tegenover LeyKues en ibeeft ziin mededuiftieT aiïesi steun toesezead De vrlendeUitcheid is wat venlacht finaod Mit het nuttyr naar men oo seRR n aoui in de nabyheid van de reseeriuRBipereonen te Muven om bu de hand te ztin wanneer ëvembueel na het reces van de Kamer het minoflteaie aftreedt en MiLIeirand naar een ixpvolinet van Leynues moat uitziien VooïiloopuK kan Millerand votetaan met de opaneikinifi dat de Nationale Venrade nnsr door haar keuze te kennen heeft ste Keven tevreden te üiun met de urediureiide de laatste maanden door het kabinet ge voerde politaek aoodat er reen roden waa bet mmiaterie imeer wuzwmtr te doen on dersraan dan strikt noodiar was Hu beeft ook met venzuimd daarop de aandacht te vestucen m de piresidemtieeie boodschap die hu tot iKamer en Senaat heeft reoricht en die daar resp door Leyeues en ll Ho pi teau werden voorwelezwi In deze bood 3cbap verldaart MiUerand vender deoen eereoost sleohibs aanvaaml te hebben met het doel ïibanlfcrufc met meer kracht te bluven duenen Hat nieuwe F aankrnk wil Keen bmnenkandsoben strtid en wenischt zich door orde aibeid en eemac oindhead te wud n aan de ontvnkkeknfr van ziin rootiheid en zun weitiraaift Het vaderfand dat den repuJUAeuwcheo resreennonsvomm noodt zaJ laten varen heeft zun werft vol tooid door de eenheid te herstelilen Na een toeapekivr te hebben jremaakt op een motffeluke Kirondwetsherziienioifr zetrt de president Een uiterste dnnurende taak moet ten uitvoer WKxnlen irehradit want door de veirwoeste eebiedeai wondt ons voortdiurend voor ooKan Behouden om fce matwd maar niettemin standivastiK en in volle overeenstemmuwT met onze eaUieer den de alireibeele uatvoeriiDifir te veiikruiiren van de aamvaarde en omderteetoende ver Te en Leyguea Een voorloopige regding Bnand op zyn qui vive i iDerand eischt doorvoering van t vredesverdrag De financieele con ferentie te Brussel Ontwapening Socialisatie der Duitsclie miinen in t zicht De Britsche aUjnwerker9 onderhandelen Onlusten in Ita Uë Nieuw veldslag in t Oostei Nog geen resultaat te Riga M S OVÏRZICHT t Scbiint wiël ftiet lot van Miileraaia te moetMJ stjn istieeds ha sijn eer te optreden mifl te tasten Toflti Ml odcele maaodeoi Ksie ieo als muiisteiMpresid it voor de eer ste maai m de iKofaar iraraehie o kree r bii ai dadcdtjdc wemipr irrieoidel ulke dtupeo te hooreti over de aarasnateliuur van ami ka buxüt emicele èeden namen het Ihesn voora kiwsltik dat fad StMK di ter oaaim aa faam tt tder ffunotv Mcend stond ju zbu mi aèt ne had onteDomen iMiJHerand bleid cjja medewerker de haind boYen het ihoofid een mimstercnaiB drewde waar t akrt was dat de Kamer © em motie van Vertrouwen aannam waaiirmee de tawestie zooals som Een vraagBtank dat in Frankrük zoowel aiiu in andere landen aUe andere kwestieb beheerschit xlat de nervuis renun ts van het gieheele ecoaomjsche Ifi van is dat lier fi nancien Het staat er met de aldmididelen m fVankruk mats beter v or dan eWei en de I ranscihe afgevaairdiiEde die met de vortegeniwoordigere va andere landen naar BrmimI is opMoraan iw KijwAniuKieede on ferentie heeft met iia ilaten ziJn kJaiw zanar te mengen in die der anderen Zater dag zyn de officieöle rapporten voongeJe zen De heer Patun gaf ean exiposée van Nederlands poeitfle waann hii zich be tfvaide uiteen te zetten dat de financieele toestand van ons land minder schittarend 18 dan de oortogvoweoden bu een neutrale veronderatellen Dew bewerin staaftle bii met ciifers waaroiver ntan onder Binnen luwt nadere buzondertiedan zal vinden De rapporten der overige gedaleurearden waren niet rooskleuriger Op enkele uitizooderuwFen na hoorde men niet anders dan zeer sombere kdacbten Het lee wel een voorleziMr van de beroemde cahiers uit den tiid der I Vaa n ihe revo lutie waann de vertegemvoord eer der verschttlende provincies en steden de kiach ten hunner commiteiten uiteenitezet had dan Alle Jandan litken even arm en Anienka waarnaar wordt uiteezien als naar den ru ken oom die uitkoms breagen moet a op deze coraferantie met officieel verteiren woordi d Üit zaJ de uitvoerrair van het pian tot uitsohruvwjg van een internationale JeeninjT niet bevorderen doch zal het zich aan deeoaming wel goedschiks kun mïgen meenden voorfooipiiijr van de baan was Nadien mm iMülersnd v oomtidureflid meer bet vetttirouiwien van de voilksverte eniwooTdiiriiie die daarvan herhaaildoiaik On moties bewus fraf Be eymoaHÈne jism firen vonden hAar cidmanaitae m de pre si d iitBv riaeffiuwr i deed MaJlerand een heel onxeluyofïeii Kreep fersit wilde ha fiteen töt ajjn onnroltfreir als mmnster ipresi denA aanwi en dezen lueco echiter vreis deae w ser waaigde xich met aan bUuiuure en bedaoikte vooit de irereerende opdracht Mil ierand laf de funotie van wreomer toen aan LeyRiues een ifceuïe die ail enren wemiir KelUkkiff was heyiEaea eaitA oJ een ta meliifk verdachte repuitatie en de Framache bladen houden er miiet van de waaiftieul te bemantelen en als ze dit toch do m is bet uet om een © ersoon te aparen doch juist n door ie B te i iben radm de saifc i kwter te maken Ze meitaen o p dat de nieuwe mmiateripiresident met de rroote vermoRcns op ai te oeden voet staat en HO WTe spot ADfi LevKwes omiae zaken eveDKoed hehairtixt aik zuid eijren is De diplomatie zal er de hand toe leenen dat het verdrag van Ve aiJiee en de daar mee verbonden diiplomatiaehe overeenkom eten sbnkt sullen worden uitorevoerd De deanocratie heeft een pewettiKde hoop ffevestiKd op de ontnvikkedin r van den Vol keabond Na lof OTbraoht te beib4 en aan het Icwer de vloot en aan Aibners de trotectoraten en de koJonien voor den steun aan het moederland zebaaciit zegrt de president dat Irankruk van zun kant zal etk inen wat het hum veirschiaLdMd is Het resuJtaat van den stnid waaitloor soo lanve maan den onze bodem met Woed is redrenkt Fr sAtruk m goede handen Öe sociaiisti ache bladen zien m MalLeo ande keuae een aanwijzinK van de tacbeflc die de nieuwe presidemrt zat voJooen Ze t eschouwen het Acabmet m zun huidifre sameostedlimKr a l een mumstene Milerand zonder MiUerand en LeyffUies als een schmlnaam van den president van de Repoblaek De Hmnanite Qoemit LevMOöB eeai ondepfconinttr en een eedWee ondwdaan Het Mad Bpreeflot van eem feit aondier weensra m de Darlementaire efichiedenüs en aewt dat Miilerand presi dent van dan mmisterraad is rebleven MiUerand s vrienden daarejite en pruaen heft in hem dat hü in deze omertandifiihe den een cnsis heeft uatarelokt men heeft elecOAs tp does met een voorloopg ee rere Unit iB hri thru in het Mvsee en komt de Kamer voor de nieuwe zittmK bdeen dan sal defmltjef een nieuw kaibmet morden benoemd Dit wil voor MalSerand s temen atanders eooved zemeen ajs Praat niet voor te beurt en wacht maar eens af Biiiand die ebooipt had de opvolnicer van Wat beduidt dit zeule hÜ strtng Spraekt deze man de waaihetd Heb je hem beloofd met hem te trouwio Ja ja ja klaiwde ijmciaiir Jai a geleden een maand gekdan He heb brie ven van haar gekregen 1 H rukte een bundel brieven at ïün zak en sloag ar nut de bevetule hand op Aabwootd hem Ua rie Zeg ham dat je mtj lieibebt dat je met mu aatft trounreol Mane Venner was geen gawons vrouw Lea vrouw van den gewionen sterocwt söu gelogen of uitvluchten gazocht b tt aa en zeer waaradi nlvk Aauw gevaUen zijn Ztj deed metis van dit aHas Rurtig kahn fdoeg z de oogen op den eUesuHgen man en glunlachte vol minachting en walging a et u trouwen zeide lU Dr zou he ver atervva Hier zy raakte Hairy s arm aan is m ecbhKaaootl Bu deoe woorden hooide nv n een raik en Lncitle wankelde w h t ToorhniB Merle schfikte op en Harry schoot voimi maar LuciUe ging hen vooiby en Dep met ban gend hoofd de trap op De groep stond veibaaad s door dea idiksem getroffen door de e iwiea r verwikkeling Marie was de eenite om haar zf Ifbehearse niv ten be kiUgen Ja sprak xü kidtn on akh ziend idexe bear mt iheer Merie n mtfn toekonutige echtKenoot Ons howeHJk is op rao gAi be paaU Dai Veren moet mijn verontMhut I uig izun dat ik hem faiaiheen volgde Sinclair wachtte nauwalrfks af tot Ö uitgesproken was Met Iets dat eek op een gekrenB en gekenm wierp Wl ieh k haa neer He Maria hah mvMifdm mat mfil vroeg zy op vluggan angstigen toon LuciUe Bchrikte ap Het IS Marie ide zu Ji laat msi naar haar toe i an Harry hieid iiaar zacht terug en gmg naar bet vooriuus Toen Mane hem zag uatte 2U een kreet van vireiwde en verbcÉi ting en den eiuief apalaamde itfl zf naar hem toe 0 Harry wat is er gebeumd Waarom héb je mij zoo plotselmg verlaten Buna op den avcmd v6Ór ons huweiuk ook 2u flowjun Duet vender want SmcJair die gastaan bad aH of baar stem hem m steui veraulend bad scheen weer tot het leven terug te komen en vloog mat een sprong TOorbu de mannen en bereikte het voor huis op bet ooganblSc dat Marie aan Har rys arm hing Z gaf een gU en schinkte tenig van het bteeke gedaat met de roode plekken van dnft 4u atukte z4 a ik sdhreauwide bo Waarom hang je aan zun ann Waarom noem je hem Harry Wat seg je toch van je trouw dag Mane atoiri bevend sprakeloos Harry keek van haar naar Suotair Ban je gek J de hü streng Wat weat je van deee dameT Wat ik weet Sinclair hield op met een acirnllen lach 4k weet dat zd mrfn vrouw al worden Mane eg hem dat ik de waaibeKt epreek Zeg boe ik eweAt Asb en op je gwaci Hoe je naar echoot geoonden en een dame van je gemaakt faÉfc Harry haar gelaat iende maakte lang Tftnm tóar handen tos van zdn arm vergrissing Ibegaan is en langizaam en veeibeteekenend k zaJ traobtan te zot gen dat munheer Sinclair geen kwaad ovenkomiL AJs u ham hner wilt laten hee ren beloof ik u hem aan u uit te laveren zoodja bet noodig isl Sinclair giimlachte aegevaerend yNu boort u het rieip h j ooit u het Hy IS verantiwooidelulk voor mu hiJ Btaat voor nua inl Lukt het er op of ik die cfaetïue vetrvaUscht b Neem uw hand van my af verstaat u De detective wadrtte op wat mgnheer Head zou beveden Er was duideiuk ieti met in den haak Hu begeetde geen schan daal te verweMien m hooge frin fen Muoheer Head keek naar Luciüe Wat aal ik doao Lady Merle vroeg hu met zachte stem Lucille haaf haar droeve oog i op tot zÖn gelaat toen wendde zu die op Harry Hu zag dat zu boven haar krachten be pix efld weiri dat de nvoed haar ontaxmdc en m oeade teeder eem het aanbod van uw ecbtirenoot aan Munhear Head gaf den detectwe een iweiric en ging naar de deur Lucille stond op en Harry ooilaloot de deur om haar door te ten gaan Terwijl Sub dat deed ddonk een stem een vroaweetem m het voor buis vragende of Lady Merie thuis was Het was die van mias Venier De bediende die Lucdie naar beneden had airai komen met hoed an mantal antwooïdde ontken nend J wtl Dan laJ ito wacht Dt moet haar dadedqk epM en Kim je kun je mj x gen af mijiiieer Heme hier geiweeet b Maak my wet gekl ik heb allaa voor ja gegeJaanI Ik ban au aan rtjk mao vW ea twiatig duiaand poodl Hoor ja VUf en twmtig duizcod pood allaj voor juul Kijk Maria hier is de chèf ua waar ia dic laat haar dia zien Verlaat mii aiat Miat Vainar kaanda alch van ham af mat aan gwraiaadfl itdruÉUav vaa vardriat m verbaakav J M is UdtesceanKm aaide itf fk kan diea man tk heb hem aanvao t d gekend maar ar is atate in o a kanainaaking om hem ta maatM t i j a a HaoH u haar viii htt OMt aan wmstet lach 4b Luiatar aanr haar NEata ia onze kculamakkv Lerd MaH h rea ala y Mnniaal balooM had m m vrouw ta worden n 4j heaft het dut zeny maal bcdoofd Ik hch voor aiata aadan geleid dan daarvoor voor Bies4 aadara Ik heb cawariu en gaanwht an au faan Ik rok boor je MnriaT rUkl 3reiw m4J weg ftalabarda aÖ lieb tot Harry wendende S aclasr aprocg vooru t Brang baar wevl gikla hfl O Jk bf gr jp het nu gehaal Brawg haar wag ea tromr haar Ga doorl U zult ra rkw dat xü a foot dan mal hoodt looak zij bat mtl gedaan beefti Dankt u dK lU wat oat a K ft Naen mii heeft atj lief maar t4 wil u troinran omdat u da werkalöka Markea vaa Marie baMtr Mejrte aneUa naar varan Wordt Tawalid l r