Goudsche Courant, maandag 27 september 1920

siprk iinti wiiiittsi h tiitl wurm i iuu iit puurteu avtiUiUiii wiuvu trucliLen dijeugdige l etoogprR de iIpiii uit liiiar hoiiKöolt te lifhton Po polftto die to v suolde kon do jongoüe Mettpn in d school binnon te dr t n IHiarop trokken de iongww verdw 20 ntitUoen fruiM tthade JHil H n ernstigftiiv THtro B inK inHiuU MnaricfHio zijifi IjïI vnn falirioken niiilciis in Hjioorwo Iflofodn on ti I i iMUT v rljanlüiacTt verwt e6l Do treln orhiliiliii met ïtnWi w vt rl r kt ii 1 e 8fliad wordl i i 2 niillif Mi IrJini R Hchut Ife ivc rMtronnnnK ijn voroorKiuiki door het HnPMiwwatcr dal van den Mont cBiis niiur twiicdi n komt en waarvan het froot tf t iii oIto jum U ItaliaanHchj zijde vim don litM ff ricerKekonien l o daar aaiiKt richtc w hti te in onorm Uil Milaan wordt froiietd dat hi tnoodweer waardoor Oppor Italiü reo lHvcrsehcldono dagen wonit gt teisteril groote overHtrooiiMngen heo t vo roorznokt Het verkeer door den SJinplontuuuui 1h VM UruJuu jün wurdt liianB langs den St Clothard geleid gea huize zullen das of naar den Haag ter school moeten of zich schikken naar de plaatselijke omstandigheden oin tol gouverneur generaal van NodImiit te wofden benoemd heeft aanval a rd Diemtongevolge zal hot voorzitterschap der Tweede Kamer komen open te vallen Eiken dag een goede daadll De heer W v d Drift klaagt in de Haagsche Courant Sedert eenige dagen stond een myner vliegtuigen op een terrein achter Houtrust onder bewaking van een monteur Toen deze 1 1 Zaterdi middag om drie uar zich gedurende een uur verwijderd had vond deze bü zijn terugkomst het vliegtuig absoluut vernield terug Ty lena des monteurs afwezigheid waren n l vele padvinders op het terrein verschenen en haddon de vleugels finaal atukgetrapt alle instrumenten stukgeslagen de stuurorganen losgerukt terwijl eenigen dier beerén nog bezig waren de banden aan stukken te snijden Een groot dekkleed dat ter bescherming om den motor gebonden was hadden de heeren eenvoudig losgesneden en onder de machine vertrapt De schryver hoopt dat door de leiders een grondig onderzwk zal worden ingesteld Zoo iets doet de Pa lvindersbeweging nu juist geen goed Steenkool op Spitsbergen Volgen i een telegram van Sipitsbengen aan Atiendvoeten te Chnstjania ziin er in de Koningabaai proote hoeveelheden kolen ontdekt Het Icoiloniveld strekt zich uit over een tried van 150 vierfcante kiiometers De Wmliteit van de kolen is zoo goed ais de gewone soort Engelsche kolen Met de expüoitatie zaJ gezien de gunsture aTADSNnUlfB GOUDA 27 SeptenJber 192a Tusschen tijdsche racaturee CommJMJe wering Schoolverzuim Ter vervulLiiKf der tusschentii isclie vacatures in de Commissie tot werinc van aohooJverzuiLm welke zuiLlen ontstaan door het vertrek van den ïieer D W J Ruiters en MevruiW C Burger vLajurondiik doen B en W in overeenstamminjF met het advies dier commissie den Raad de navolirende aanhevelinjren boekomen onder oipmarkrng dat beide l 6staan uit 2 benoembaren befhoorende tot de categorie overige meerderjarige inwoners der getmeente zooaig aangeduid in artiikeJ 22 sulb 4o der I eerplichlïwet de heeren L J Doeleman en J P Alhamann en de dames C G DonJc iDen Chuiat en C van Dan zriir MeJles Opheffing oiLbewotmbawTnerklarüig wpningen Boomgaardstraat noa 63 73 en 77 Bii Raadsbeeluit van 1 Jumi i l no 296 werdeai onbewoonbaar veriolaard de woningim aan de Boom raaivistraatt nos 19 63 73 75 77 79 en 89 kadasta al bekaad gemeente Gouda in Sectie A nos 2721 2886 3149 3148 3186 31S5 en 3182 op jprood van het niet voldoen aan oitze aanschrijving van 6 November 1919 no 6lll waarbij het aanbrengen van door B en W noodzakeUik geachte venbeterintfren wend geJast Van de eigeaiaren der perceolen Boomigaardstraat nos 63 73 en 77 is sedert dien de mededeelinig onbvanireji dat de boronbedoelde verbetwrdnigen alenxwr ziin aangeibracht waarom zii o Dheffing der onbejwoonbaarverfclaring verzoeken Aangezien uit de terzake door den Inspecteur van het Bouw en Woninaifcoeaichit iiillgelbiracfete rapporten aJamede uit de adviezen der Gezondhei ilscommissie van 20 Juli 1920 no 383 em 16 Serrtember d a v noo 42 B voldoende bliikt dat de bedoelde woningen alsnog in bewoonbaren taat zlln gebracht terwiil tot h onheffen der onbewoonbaarverklaring wordit Dieadviseerd atelien B en W den Raad voor den 1 Juni i l uitgesprtdten onlbewoonjbaarverklarinig ofp te heff i BrnKgNLANP Ben NederUndaeh Belgiiicke oren nkonuit 7 l e Ktoilo Hel fo schrijtt dat nitii zirh niot moot vepwün ieren iadlon innnftiikoit hot kabinet l eygueH po iigen xou a nwrwien met Ntyljerland ocmi mi iiciire overoenKomat aan te gaan lu grooto omtTekkp g Hi kende op ile l Yanflch Helgiseho overeenkomst Po Jndépendanco helf e zegt dntmen er in offlciecle Bolgiftche kringenuiet van is in kennis gostotil Het l luiivoegï er aan t e dat het meent te welen dat men te Parij gunstig denkto er het dpnkbc d van evn militaireconventie en dat men er in B gift nietvijamllK tegenovfT zon tnan mnddt fietbeter Helgltt s veiligheid zou waarhorgen tn de nT eling nou vergemakkelijl en van zekere v ran gH tuk ken tu Biihen Nederi ind on Beigitt welke thans is opgeseliort Indien eon ongeje toenadernig tuMAchen Nederland en Belgiözon kjHinen tot stand komen zou laatHtgenoomd land zegt do Iml pendanit in zekweni zin den trait d nnionvormen tiifl chen de Etitente mogendhe doTi en Nedwiand Het sluiten der I T H R E K A Het elmten der Jthreka te Aansterdam Virydagavond ie repaard gegaan met eeniire herrie toen e bezoekers die de tentoonstelling verlieten door anta alcoihol betoogers werden ontJvangen met den kreet van jOp socialisten sluit de ryen gevolsrt door kreten als W g met de Ithrekaül Dood aan Iwminjc alcohol Sluit Schiedam En de bezoekers antwoordden met Leve de aJcohol en De owie Catz gaat nooit verloren Hevijra woordentwisten vodwdeJi Zii ontaandden sooedig in een frisBche scheldpartij door beide zi iden met kracht geslreden en ten sloote in handcwneen Nadat de herrie een kwartier had ire ciirurrd maakte de poJJtie een einde er aan maar aonder de gummistoik siaaede zii er ni et in d e twistendiMi te scheiden LA NDBOUW Het wijken der veeoest De ministers van Landbouw en van Financien hebben iiuretrokken hunne gemeenscliappeUjke it e cihjkkiin g van 13 Aug j t20 waatibii bet verkeer met eenhoevige dieren over de Nederlandsoh Belifirische rens werd vertKwlen Herhalingsschool voor Meisjes Blykens het bericht van het betrokken hoofd dier school hebben zich voor den cair sus 1920 1921 voor de HerhalingaeChftol voor Meisjes 119 leerlingen doen inschrijven zoodat ingevolge het bepaalde bij artikel 7 der desbetreffende verordemng twee tijdelijke onderwijzeressen zullen moeten worden benoemd tot het geven van onderwijs in de gewone vaikifcen van lager oiiderwüs voorzoover daarin aan die school wordt les gegeven en zulks voor den duur van den aanstaanden cursus In verband daarmede bevelen B en W den Baad overeenkomstig het advies van het Hoofd der Herhalingsschool voornoemd ter benoeming voor den cursus 1920 1921 aan 1 Mejuffrouw G W Blommendaal onderwijzeres aan de O L school no 4 en 2 Mej C M Van t Hof onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor Meisjes beiden in deze gemeente D Invalidlteltsvet Naar de Tel meldt m de voorheroiding van de wijzijj ing van de InvnUditeil wet zoo ver govorderd dat dezer dagen het ontwerp lot wijziging ifi geroeil gsokonien het departement van arbeid hooft vorlatefi on om adviee ia gezomlen aan verschillende blf Uege zaak iwlrokken dolleges Het ontwerp zi eehter goenszinN brongen wat de Kamer door 10 Hepi 191 de motie van deii heer Ihiyn te uanvsarden uitdrukkelijk als haajT nie idng hoeft uitgiosprokeii De regeeriiig bjijkt wèl haroid om den verzekoringsplicht van de Inv ilidileil WL t uit te bieiden van de pOTsonen die rwp 1200 en f 2ClOO pA janr vordlenon tot Ion dio rwip f iOOO en fllOOO v irdienen maar vcrfler wenseht zf met hei 00 op do dnarnit voor den staal voortvloeierwje kosten niet te gaan Hollandsclie eieren op de Engelsche markt Ue voornaamste importeurs van Hollaidsch eieren in lEnureland hebben aan de Nederlanidiscihe Kamer van Koooiiandel gen j scnriiven gericht wlfaarin zü er wdzen dat de uitvoer van klweieren vanaf 1 Januari a 8 zonder eenige re tructie weer aaJ wortien open Etold Zy wüzen er op hoe clie uitvoer uit andere landen weer is tooeefctaan zoodat emstiu gevaar deigt dat het Hollandsöhe ei van de Eng elsche markt zal vonden verdreven Do KameV heeft dit hriiven aar de Minister van Landbouw doongezondeii vergezeld van het volgende w hriiven Het bestuur der Kamer wijst er om djt het ieder jaar moeiJiiker zal worden om den Nederlandschen eierejihandeJ in Encfl nd op zijn oude plaats te hersteJlen Indien het in de bedoeling van onze renreering ligt om ibinnen betrekkieJijk korten tlid den uitTvoer vaji kip eleren weer toe te staan zwu het gewenscht ziJn om zoo spoe ig mogelijk van dit voornemen kennis te geven aan belaneiheiMwnden aoodat de pluimveehouderB ihun voorbereidernde maatregelen kunnen nemen WC HT AAM t Opleidingsscholen voor onderwijzeressen met diploma A De heer P de Vos directeur der Gemeentelijke Opleidingsin rich ting voor Bew rschoolprsoneel is door den Raad van Beneer van het Nutsinsticuut voor Volksontwikkeling met de dames Meyer en den Boer en de heeren Dr J H Gunning Wzn en Dr E Bonebakker benoemd in een com missie tot het ontwerpen van een leerplan voor de Opleidingsscholen voor onderwijzeressen met diploma A zooals deze scholen bedoeld zün in de nieuwe Wet op het L O Trliz dein Kamerdnb 1 e vrijzinntg denLoeratische Kamerelub hooft naar de Vrijz Dem meldt haar bnreali voor liet nieuwe zittingsjaar samengeBteld Po hoeren mr II P Marchant an E M Teenstra werdeti herkozen reep als voorzitter on secretaris Arrestatie In het volkalogement is alhier aangehoaden zekere J W uit Rotterdam die gesignaleerd stond in het politieblad Hy had nog 4 maanden gevangenisstraf te goed De aangehoudene is naar het Huis vaa Bewaring te Rotterdam overgebracht VUegdienst W enen Londen via AjOBterdam f o volgende week wordt een vheg lienBt Weeiien Munehen Berlijn geojWiHl Binnenkort zal eveneens o 4n Duurtvbjjilaf RUkapemmeeL Naar het flbld verneemt za ilo Hegpering zich wenden tot de PermanenU CoiiHnissio van Ovwieg om to ondorzookon of oen duurtel l s ag voor het RijkHppTsoneel voor 1020 alsnog gewenseht is en c q mot voorstellen te komen Tragisch einde Hedenmorgen is uit het water van deNieuwe Haven het yk opgehaald van zekeren G B gewoond hebbende in het Slapperdel Tengevolge van zwaarmoedigheid heeft hi zich door verdrinking vto het leven beroofd D vacatnre dr Kuypcr Naar de Chr Amsterdammer verneemt moet t de bedoelinir zijn de vacatureKuy per te doen vervuilen door de verkiezing van den heer A W F Idenburg oudminia ter van Koloniën Diens gezondheidstoestand ia weer vsn dien aard dat deze hem niet beletten zal een e v verkiezing tot Eerste Kamerlid te aanvaarden Ematig TÜegongeval In de butu t vón Harrow Engeland heefi Zondag fx n zeer ernstig vliegongeval plaats gohad Een passagiersvliegtuig met G personen aan boord stortte omlaag Vijf dei Inzittenden drie hoeiren waarbij IC bestuurder en twee dames vonden fien dood terwijl de zeedo paseagier c n jong meisje a w ar gewond werd Het liegtu g maakte een proefvlucht onder leiding van den 24 jarigc kapi teJTi Caötelmans den voornaamste vliegenier der Avro Comj ny Hij was v vvi ervaren on had tijdens den oorlog in groote honanenwerpcirK gevlogen Zijn vijf assagiers waren de 22jarige iiiej de Trafford die nog niet laftg geleden haar diploma als aviatru e verwierf de oppwsser van hot vliogkanrp en zijn dochter de vrouw vmn den cantinehouder van het vliegkamp en haar lö jarige dochter De laatste waren nog nooit in do lucht geweest Toen zij voor den vliegtocht werd iiitgenoodigd was dei vrouw juist bezig haar Zondagsmaal te bereiden Zij zoide tot haar man Lot evon op het eten en zorg dat hot vleeseh niet aanbrandt Jk kom gauw terug Zij keerde echter niet levend terug Het toestel stot goed op raakte P 1 A In de leiding van de Goudsche afdeeling der Practische Idealisten Associatie is w ziging gekomen Mejuffrouw J Koeman is ais leidster afgetreden In haar plaats heeft zich met de leiding belast de heer JohLeeflang Wereldfederatie R K OrKanlaatiea De Katholieke bladen melden dat een internationaal comité waarin ook Nederland vertegenwoordigd ie zich reeda geruimen tii d bezighoudt en tuTkn onder instemming van den Paus met de voorbereiding van een wereldfederatie der R K organisaties Tc en teveriutAllliis t i vMciiideKniren F et bestuur vnn do Landelijke Fe Urafie van MPlaaïbewerkors on aanverfvanle vakkon dat verreomon Tioeft dat N edoriaiKisr bp metaallndiwtrioolen In de ilougaarstte en Pultsche per t adverlentiön voklledeij vragen buiton hemidoeling dor Arbeld i Mnlrzen om hooft apn den Minister van Arbeid me egedeeld dat hier in Holland nog oen niet orklMHluidend aantal metaal bowork er werkloos is waarumler ook ede vakliofh n dio om fuititUpiten z g priocipeele redenen ontaTagen zijn Hot g ftlt daarom In ovwrwegdng het aanwerven van buitöiilamische metaal beworkere tegen te gaan Tooneelvereeniging Harmonie Hoe het bestuur van bovengenoemde vineeniging er toe is gekomen om Zaterdag jJ met een dergelijk stuk als Het Weeskind van Geneve of Theresia van P van Slui de Quak voor het veetlicht te komen is mÖ een raadsel Of eigenlijk is het dit niet want w zien zeer dikwijls bij dilettantenvereenigingen dat dergeiyke stukken worden gewaardeerd De geest van het groote publiek dat dergelijke voorstellingen bezoekt neigt nog al te zeer naar het romantische men verlangt emotie en die wordt lE zulke stukken gewekt door de van ouda bekende tooneeltrues als onweer duisternis moordaanslagen enz en dan ziet men gaarne aan het einde dat de deugd wordt beloond en de ondeugd gestraft De schryver van Theresia heeft zich aan bovenstaand recept geheel gehouden Er zijn brave rechtvaardige menschen er is ook een moordenaar ra natuurlijk een onschuldig meisje dat bijna het slachtoffer was geworden al niet En op die ontknooping heeft men dan 3 bedrijven zitten wachtMi terwijl meo LiLÜ Het WeerbaarheidMongrcM Zaterdag itprak Mr L J Plemp van Duiveland op het te s Gravenhage gehouden boveng Boemd congres over d rowing der Nederlimdsche per ten opzichte van het weerba ilteidsvraagetuk Spr ging de positie van de verschillende bladen na ten opzichte van het Nederlandsche weerbaarhcidsvraagituk De N R Ct heeft volgens jpr steeds een aarzelende houding aangenomen het Alg Handelsblad springt voort Iurend vmn den hak op den tak de Telegraaf spot aaa de eene tyde doch heeft zeker na tionalisme aan de andere zijde Het Vad heeft en absoluut vertrouwen in den Volkenbond de Nieuwe Crt heeft zich verklaard voor het Vry IJlieraal program hetwelk een inrichting van de weermacht aanbeval op louter militairen grond Dit blad heeft ateeda het legeropperbevel gesteund en verzet zich nu tegen de sterkteverminderingsplamien van den Minister van Oorlog De R K Per is deels voor blijvende versterking van de Nederlandsche weermacht Tijd en Maaaboiie deela propageert zü vooral wat de kleinere pers betreft voor een oplossing in atnkt anti müitairistischi n pacifist schen zin De socialistische bladen staan geheel op het standpunt geen man en geen cent De kleine pers op enkele uitzonderingen na heeft echter door den oorlog niets geleerd en gaat maar stced voort met anti miiitairistiache tendenzen weer te geven Gelukkig aldus spr geeft zij daarmede den geest van het volk niet weer want in de laatste jaren is ongetwijfeld een verlevendiging van den volksgeest op militair gebied waar te nemen Ook in het buitenland is ona aanzien belangryk geategen Spr roemde hierop de houding van regeering en diplomatie in de Belgische kwestie waarbij strikte eerlijkheid steeds met groote bekwaamheid gepaard ging Steit men daar het geknoei van België tegenover dan is het wel duideiijk wie tenslotte moest winnen Willen wÜ echter een vuist blyven zetten dan heeft de Nederlandsche pers het ook tot plicht alle sarcasme waar het legeraangelegenheden geldt in haar artikelen buiten te sluiten Hierna ontstond gedachtenwisseling Voorta werd op het congres nog gesproken door den heer J van der Well over een Nationaal Blok Spr pleitte voor ec n Ius i aller vereenigingen die een nationaal doel beoogen De heer C M Elout aprak nog over het onderwerp Wisheid en Kracht Spr vergeleek het leven der volken by dat van den mensch In zu n jeugd gaat kracht boven wijsheid ouder geworden komt een evenwicht en de ouderdom hcerscht de wijaheid over de kracht Zoo ook bij de volkencultuuv gaat harmonisch met de aanvankelijk donx neerende kracht totdat de kracht op den achtergrond geraakt en de wijsheid overheerscht Tusschen mensch en volk bestaat evenwel dit verschil dat bij een volk de mogeiykheid van regeneratie bestaat bij den mensch niet Spr ziet de diepere oonaak van den afgelüopen oorlog in het verbreken van het evenwicht tusschen wüsheid en kracht in het vooruitloopen van de wijsheid in den vorm van het recht en het achterblyven van de kracht welke de volken op dat oogenblik nog niet konden missen Prof dr G Kalff sloot hierop het consrre De credietovereenkomst met Duitschland De Reichs Fischverriorgungstetle weerspreekt de tegen haar van Nederlandsche peraiijde geuite verwijten dat Duit 4ch an i de rectificatie der overcenkomHt die vóór IB Juli gebchied moet zün expres op den langen baan schuiven omdat ze misschien elders gunstiger voorwaarden kunnen verkrijgen Vülgena de Reichs Fischveisorgungsstelle verzwügen de Nederlanders daarbij bewust een feit dat heel de zaak in een andei licht stelt Reeds werd van Duitache zijde medegedeeld dat Duitschland tot nu toe het verdrag niet ratificeeren kon omdat de entente de overeenkomsten waarin van kolenleveringen sprake is eerst moet goedkeuren wat ze echter nog niet heeft gedaan Volgens de verklaring van den Duitschen handelsattaché in den Haag hebben de Duitschers voorgesteld de cre iietovereenkomHt voorloopig te ratificeeren zonder op de toestemming van de entente te wachten maar dit voorstel werd door de Nederlanders van de hand gewezen Over het ander verwet van Nederlandsche zijde dat de aankoop van haring in Nederland werd stop gezet maar dat in Noorwegen duurder haring van mindere kwaliteit werd gekocht deelt de ReichsFischversor gungsstelle mede dat zy er niet aan denkt allen aankoop in Nederland te staken ZU kan echter alleen op crediet koopen en zoolang de credietovereenkomst niet geratificeerd is zijn haar handen gebonden Onmiddellijk na de ratificatie zullen de onderhandelingen worden hervat en de aankoopen worden voortgezet Ook ia het onjuist dat de Nederlandsche haring goedkooper is dan de Noorsche haring Het eerate Nedertandsche Wegencongres Zaterdag heeft in een gemeenschappelijke zitting der drie sectiën de voorzitter Prof Everts een kort overzicht gegeven van behet behandelde in de drie sectiën Eén conclusie durft spr te trekken dat het wegenvraagstuk in ztjn geheel nog niet aan de orde is geweest er bleven nog veel onderdeden te bespreken over Voor volgende congressen Applaus Om die volgende eongreasen te verzekeren zou een vereeniging moeten worden opgericht Het Nederlandsche Wegencongres met het doel a het houden van congressen b het uitgeven van geschriften c met andere wetttelijke middelen het wegenvraagstuk nader tot zijn oplossing te brengen Het Comité van uitvoering stelt voor op deze basis statuten te ontwerpen Besloten wordt verdere stappen tot de oprichting te doen waarbij verschillende opmerkingen in het belang der nieuwe vereenigfttg worden gemaakt Het congres is s namiddags in het cabaret gesloten GKMBNGDE BERICHTEN Ben openbare school opgeheven Te Waasenaar wordt naar de N R Crt meldt de openbare lagere school opgeheven Kinderen van vr zinni o i origevei r vijflionderd voet hoogte onzielitbuar in den miBt en plofte kort daarop neer Alle inzittenden worden op slag gedood behalve do oppasRorsdochter dio npg le fde doeli nindsdien licwustelooH in het ziekelnhuis ligt 4Z4 NBD STAATSLOTERIJ 5e KI Trekking van Maandag 27 Sept 1920 ƒ 1500 No 8635 ƒ 1000 Nos 17310 17486 19928 21339 ƒ 400 Nos 4307 4750 ƒ 200 Nos 571 3897 Ö750 762Ö 19256 22741 ƒ 100 Nos 301 714 1638 7177 10475 12509 12862 14114 14503 15244 15880 16542 21596 21649 Prijzen van ƒ 70 79 246 274 283 292 293 377 463 594 720 930 970 985 1061 1095 1109 1299 1361 1485 1492 1 1612 1529 1709 1756 1824 2003 2009 2065 2096 2100 2137 2256 2283 2402 2460 2505 2539 2556 2802 2935 3229 3266 3323 3464 3519 3579 3686 3769 4036 4229 4374 4420 4536 4566 4735 4839 4991 5158 5224 5350 5384 5413 6489 5561 5629 5706 6725 6769 6948 6009 6108 6116 6124 6245 6261 6278 6375 6728 6777 6946 6949 6971 7051 7101 7134 7248 7347 7360 7451 7474 7679 7871 7951 8029 8322 8447 8986 9071 9333 9356 9418 9965 10021 10064 10109 10178 10330 10362 10503 10560 10772 10780 10967 111 11208 11238 11320 11374 11420 11794 12032 12050 12413 12637 12728 12729 12876 13272 13311 13338 13379 13402 13417 13552 13656 13627 13667 13682 13776 13782 13790 13888 13931 13949 13954 14177 14373 14419 14501 14627 14685 14767 14847 14926 14952 14975 15024 15317 16564 16624 15640 15714 15741 15775 15798 15813 15931 15934 16208 16260 16324 16367 16449 16639 16695 16759 16764 16796 16856 16864 16875 16960 17072 17117 17173 17233 17355 17368 17628 17603 17758 17860 17935 18019 18165 18282 18316 18358 18477 18699 18705 18848 18894 18958 18989 19155 19666 19715 19760 19867 19898 19934 19948 19994 20276 20315 20479 20493 20494 20527 20858 20894 20911 20920 20941 21057 21159 21213 21271 21296 21300 21350 21408 21498 21574 21581 21605 21629 21662 21672 21744 21752 21939 21964 21983 22026 22047 22201 22270 22313 22317 22333 22474 22575 22644 22690 22702 22764 22775 Nieten 98 104 193 195 260 284 374 405 418 446 461 622 597 710 724 784 912 944 979 994 995 1300 1338 1345 1442 1510 1530 1577 1589 1627 1673 1679 1707 1768 1774 1780 1822 1952 1965 1967 2011 2058 2101 2145 2161 2158 2162 2208 2209 2212 2278 2293 2384 2407 2464 2472 2547 2562 2629 2689 2721 2768 2865 2875 2919 2965 2983 3059 3062 3065 3108 3110 3134 3305 3315 3339 3342 3407 3408 3431 3481 3503 3521 3613 3624 3649 3700 3720 3734 3745 3797 3852 3975 2979 3981 4008 4087 4124 4167 4185 4279 4284 4370 4483 4505 4538 4560 4601 4621 4623 4666 4748 4822 4928 4947 4973 5044 5049 5161 5172 5177 6236 5291 5438 6448 5476 5614 5600 5614 5689 5746 5766 6768 5795 5801 5804 5824 6850 5895 5897 5904 5971 6019 6027 6054 6119 6145 6l60 6186 6208 6241 6286 6368 6362 6365 6390 6518 6527 6590 6665 6704 6792 6802 6822 6890 7006 7126 7232 7242 7266 7391 7399 7411 7428 7430 7432 7527 7677 7581 7609 7661 7662 7664 7681 7765 7792 7853 7879 7887 8009 8043 8092 8155 8162 8164 8168 8172 8226 8288 8301 8314 8375 8393 8461 8525 8537 8538 8553 8662 8565 8605 8615 8641 8692 8850 8866 8936 8961 8997 8999 9056 9068 9127 9133 9144 9168 9211 9231 9263 9267 9289 9298 9355 9456 9457 9509 9515 9518 9551 9557 9693 9598 9602 9606 9661 9734 9741 9862 9954 9987 10024 10030 10057 10081 10118 10230 10261 1 0258 10266 10309 10339 10363 10384 10405 10429 10455 10483 10491 10495 10524 10542 10549 10555 10618 10647 10698 10721 10728 10764 10812 10882 10905 10935 10957 10977 10987 11147 11179 11215 11252 11278 11328 11406 11424 11528 11529 11680 11707 11747 11825 11829 11882 11889 11915 11935 12046 12106 12109 12115 12118 12133 12149 12223 12232 12234 12265 12270 12276 12279 12330 12439 12481 12494 12600 12639 12669 12688 12699 12747 12889 13034 13059 13111 13138 13184 13200 13215 13231 13232 13297 13313 13340 13363 13388 13390 13393 13472 13482 13492 13541 13545 13565 13688 13594 13621 13622 13624 13630 13641 13691 13717 13763 13774 13780 13793 13827 13894 13921 13923 13926 13956 13962 13974 14030 14050 14097 14108 14152 14198 14228 14272 14278 14282 14284 14287 14304 14321 14322 14345 14363 14365 14404 14417 14473 14566 14660 14634 14639 14676 14702 14708 14709 14806 14842 14844 14895 14933 14978 15015 15045 16146 15165 15175 15182 15187 15219 15231 15235 15278 15297 15335 15366 16367 15402 15403 15508 15626 16650 15665 15701 16703 15704 16739 15895 16960 15983 15988 16031 16059 16101 16122 16187 16246 16274 16280 16283 16291 16304 16354 16369 16397 16406 16485 16521 16665 16594 16599 16625 16653 16666 16693 16704 16767 16839 16854 16883 16962 16970 17062 17116 17133 17147 17187 17192 17215 17226 17241 17269 17297 17302 17347 17385 17463 17478 17488 17496 17612 17523 17540 17664 17657 17669 17755 17805 17806 17821 17830 17901 17906 17956 18006 18010 18027 18047 18098 18099 18217 18252 18263 18361 18416 18419 18463 18467 18493 18495 18507 18508 18541 18651 18638 18642 18667 18691 18714 18739 18776 18839 18923 18929 18965 18977 19173 19182 19204 19242 19306 19428 19506 19539 19540 19663 9678 19589 19622 19664 19672 19680 19862 19941 19992 20069 20080 20081 20085 20092 20093 20149 20224 20229 20233 20243 20256 20277 20289 20295 20303 20335 20377 20394 20484 20519 20607 20626 20648 20711 20723 20754 20768 20813 20842 20856 20881 20919 20963 20963 21002 21012 21015 21053 21092 21118 21160 21201 21202 21251 21332 21335 21344 21348 21397 21413 21430 21465 21469 21618 21519 21598 21610 21669 21748 21749 21757 21820 21848 21867 21872 21888 21932 21936 21966 22032 22055 22092 22144 22145 22178 22189 22203 22204 22217 22281 22328 22343 22353 22380 22404 22415 22441 22454 22457 22464 22494 22499 22573 22574 22680 22603 22620 22635 22646 22685 22709 22720 22746 22789 22812 22832 22935 22946 22955 22968 22985 Vorige lust stond 16357 m ƒ 70 m z 16851 m ƒ 70 22237 m z 22239 10410 m ƒ 70 ontbreekt ONZK KOLONMN Mr Fodc Gouvenwur Genenul van Indië De Tijd meent als zeker te kunnen meldeni dat mr F Fock het aanbod rrThiTiievan het eerste bedrijf ea êeiï ulik op het programma den afloop n r alg Ie Harmonie deed JfveXreS een licht blyspel te ne lÜ Pirt dsrgelijk ouderwetschen draak TbJ mit in afïchuweliik HoHandsch is ïlrï Wijft veel ede wil die bj v Bt dilcttwiten betreft wil ik dan aiSpfeï Sv be houwinrf treden ne aKa bepalen tot enkele alge r s C Sè plaats wel gewoekerd I whte ilpcors en reciuisieten van JS is tOOMl in bet eerste bedrUf Trfm ttll rVem aardig uit CtXTLbhen voorzeker hun be st l Órop n volgende keer s meer rol r yT nZn te hevelen terwyi 5 T nraak veel beter verzorgd bad kunnen nBovtSien zeiden de spelers te veel Sn les OP zonder zich rekenschap te geven wafter Egèrton en Mathurin maakten daarop dikwerf een gun stipe uitzondering venal s Theresia voor wie echter deze rol eel te z vaar was Tnimeelspelen is een zeer moeilyke kunst vuTSr hii de leden van Kafmdm e er een ernstig streven blijkt te zyn om zich j jje itunut te bekwamen twyfelen w j er niet aan at onder goede leiding zullen zij hanaabefoekers nog menigen genoegeiliVen avond bezorgen Er WW veel publiek dat zich nog lang na de uitvoering onder leiding van den heer A y$a TijB 0 d dansvloer vermaakte De Belasting verordening en het ainaidem entStevk Overhand Naar aaoleidinig van de adviezen gedatMrd 1 en 8 September j l die het College na Buïaemeester en Wteöhouders meende ti moeten geven oip de door de Raailsledeii Sterk en Oveaihiaiul voorifestelde wijzigmfi D bctpeffende den tarieftaiwl voor den HoofdeliiikeD Omslag hebiban de beide voorsbellers het gewenscht geacht hfunne meening te stellen tegenover de in enoemiie adviezen geopperde bezwaren In hun d l 27 Sept tot deai Raad gerioht schirüvem word iJwt volgend weaegd BÜ Ji t zeer hooge gedrag dat de Hoof kl ke Omslag in omze Geeneente moet odtreiten is voofr de kieinere inkomens een Unnen de door de Gemeeintewet esiteilnJe grenzen zoo laag mogeil k percentaige zeker g6 ven8eht Dat de door on voongestelde verl agiivg tan het aanvanigspercemtage van 10 r op j7 5 tengievolge izou hebben dat een onredeliik zware druk op de middenklasseji Itelegd wordt komt ons ministens geaiomen overdreven voor Het bewija dat B en W hiervoor brachten te leveren door de kla ssen m wiUekeuliw groepen te verdeelen en daarna de gemiddeUie verhooguiig of verlagnng voor die gr epen te berekenen Ujkt ons b een progressieve heffiiwr niet juiist te ziin waai voor elke Masse afzonderlijk heit verhoudiintBciifer is vais1 esteld en hierdoor een VËUgdijking van el ke klasse oo aiehizelf dus mogeil iik is De betekening van een KremicMelde verI twonVïiK van ƒ 10 per aansla in de klassen 22168 geeft van de verhoogiiwr van d i beiaatiiigdruk geen iuïst beeM als we weten dat deze werkelijk bedraasnt van klasse S2 f 0 46 en voor de Idasse 68 f 34 7 Hiertueechen heeft bii elke kiasse een gefeidelijl opfeilimming plaats terwijl ook door de emeUere opkHnuning der hoo wre klassen een ovemiatige druk oip de fflKMedklasaen vermeden wordt Ook de taibel waarin de geheveri bel asting per f 100 berekend wordt naar deizelftle willekeuzd groepeenng der klassen bliikt niet veel meer dan een tegooctheJ met cijfers te zijn wanneer we naast dezen tabe een kolom iillaalisen met het ibedraar dat gemiddeld per f 100 meer betaald WontH in de do r B en W uitgezochte groepen Gemiddeld be Geheven belMtia vol drag dat minder deni vooritel tn of meer brlaaid B enW Sterk Cl wordt per yiÜO ia elke froep f 10 4 f 9 11 f 1 13 mindei f 11 98 f 12 43 f 0 45 meer f 14 97 f 16 62 f 1 06 meer i 19 75 i 20 42 f 0 67 meer Wanneex wij nu beide itabelilen naast el kander legden kunnen wij sien dat hoewel de toeffieming van toep 4 bd het voor8tei van B en W f i5 a8 bii ona aleohts ƒ 4 90 dus ƒ 0 8 minder bodraturt voor die Toep toch bu ons voorstel gemidideliï ƒ 0 67 iper f 100 meer betaald wordt Geven deze giroepciiferiB nu werkeliik te zien d t de progressie in het voorstee van B an W regelmatiKer is door revoerd dan in toet voorstel Steiik es Ailleen door Kllas voor Klaa Ibeide tarieftabeUen te vetigeluken kan aangetoond worden of door de opkUmmiwr en de toe miöjr van het IbeJasting jpercentage m wWoende maite eem eteigelidfe atiiffing be ikt woirilt Uit de door ons bügevoegide v rK aykenik Ubel kan bUikj a dat h ibeliastiniEbe a in oDB voorstel voor elke booeere klatee m sttiwenrie mate 5ioo rer ia dan in et voorstel van B n W Voorbeeld BetaHbw l B g der belaatiag bij f 16O0 f 180 59 f 186 80 f 6 71 SOOO ƒ 368 19 f 86 70 f 18 1 ƒ 4600 ƒ 589 23 f 623 80 f 34 57 r 6000 f 836 59 ƒ 696 80 f 61 21 f 10250 i 1085 56 f 1808 60 f 123 04 0100 f 3812 16 f 3986 60 f 174 44 350 ƒ 38339 56 f 39000 60 ƒ 61 W öwe lifers toonon aan weflke waarde er t owat tramlea aan een vertiariwc iat de hoogiere inkomMXs in vertiowling minder zwaar zuilen wüoxieai beiast indien net voorstel Sterk c 3 wondt aawjenamemü ta hun schryven van 1 Sept zegsreo B fn W bM ewMen dwt H ar de woirresBie in hun vooratel stopt bÜ f 9000 tenwiil Ut bii MIS reeds rescJiiedt bii f 7200 ut vroeger berenken van het maximum eveneens het gevolsr zou hebben dat de oowre inkomene jiaar verbouding minder waar Muiden worden belast WéniiBér w ma wvten dat bii het voor atea B enW bffven f 9000 elflte f 2O0 1 belast woüdt Jnet f 43 40 of f 21 70 per f 100 terwijl in ona voorstd reeda bii f 7200 eJke f 100 wnit belast met I f 22 dan vragen wü U in eesnoede of 1 ihierdPor nu de hooarere inkomens van bjv f 50000 f 100000 of f 150000 werkeliik en niet in veriioudin minder zwaar belast mjllen worden Zou het niet juister ziin indien door B en W verklaard werd Wii wcnscben de hooigwre inkomens liever met aoo ji aar te belasten Wat betreft de hoogere apba ensst van bet Kohder door toepasHin van ons tarief met f 21000 kunnen wii toegeven dal dit bedrag ten opzichte van een kohier van f 814 000 niet aooveel beeft te beduiden Toch mogen wÜ er wel op wiizen dat wanneer wij een bedraer noodiur hebhen van f 810000 zooals reeds dit iaar het geval IA wii bii een opbrengst van f 793000 wejflce opbrengst wend berekend voor het tarief door B en W vooiwesteld hpt onttorelcende bedra r van f 17000 slechts bereiken kunnen door toaDassiiwr van een wnmenigvuildigingBciJfer 1 025 waardoor alle belaHtingbedra en booger worden dan de tabeJ aaiweeft terwifl ona tarief dan nog een oversch rt van f 4000 heeflt Dat wii verwachten aouden dat met de klasae indeeling van f 100 per klasse een ijelanigryk hooger totaal aan belastbaar inkomen bereikt zou worden werd door ons nooit beweerd Altweer zijm de omia eint dit mmt veristrekte cijfers misleidend Het gaat toch niet om een veraneerdermig van ihiet belöJitibaar inkomen van f 7700 Een verlies aan bela itbaar inkomen in de Wassen 24 32 iuist de door B en W in beschermiaiig igenomen kleine middenstand van f 9800 beteeikeiit dat in die aaaiusilagen f 9800 meer vrii van belasting gesteld werd terwijl de vermeerdering van f 17600 in le kila en 53 en hooger aantoont dat een juister iberekeninc der hoogere inkomens plaats heeft iD it deze indeeling van Maïisen nraktisch ouftintvoerbaar zou ziin en klassen van f 200 de uiterst bereUtlbare igirens is wordit verder beweerd Hot bedrag van het inkomen wordt vastgesteld Bonder dat de Wasse indeelinig van hot tarief daarop invloed heeft dit kunnen wij zien aoodra wü het Kofhier biervoor naslaan BU een klasje Indeel ing in de hoogere klassen van f 500 rt er klas vmden wii inkomens van f 3862Ö f 52476 i 746 50 f 154400 en f 179850 Gevolg was dat toen deze laatste aangeslagen werd voor f 179000 zoodat ziin aftrek onsremerkt met f 380 verhoogd werd Omze fclasae indeelinig voorkonrt dit rwiill ook bii eventueele ireclame s de bezAviaren van B en Wt ongegrond zullen blijlMn B v iemand is aanige9la ren voor f 10200 HiJ bewijst dat 21111 irakomen f 50 lager is B en W zün nu genoodizaaikit hem een kJaa te verlagen VoJgenis B en W wordt nu dit inkomen met f 2O0 bii onvs voorstel met f 100 vermanderd Conclusie Wat bJüft er over van alle bewertmren en becijferingen van het Coltege van Burgemeester en Wetiboudera Wordt de Middenstand onredeliik aiwaar belast Bevat on vooratel onregeknatige opklinnmuw van het percentaare van de belasting of van de toeneming Worden de ziwaarste lasten door ons met meer dan door B en W gelegid daar waar ze bet beste gediaaren kiunnen worden De aaimeoniiur van ons voorsbel zal de kleinere inkomens eeniigermate ontiasten zonder den belastincidrulk onredeüiik of onregelmatig oip de overige klassen te doen vallen terwijl de imdeeünig éer Waaeen medewerken zal ojn te komen tot auiverder aanslag van het belastbaar inkomen in elke ïolasee De Mode Thee De zomerschizoele Septemiberdagen bobben ons vrouwen die zonder al te koket of al te slaafsch te zun zich toch een heel klem beetle moeten buiiren voor biet Modekiuiningajinetje leelyk op een dwaalspoor gebracht De witte blouses en luohtiige iapoonnetjea deden het eigenliik eerst mi goed lederen dag konden we ize aantrekken dol vergenooegd dat we ze na den natten zomer eundeHilk eens kondai dragen zonder voortdurend een annelyk killig gevoel te hebben Wintertoleeren ie daoht ei noig niet aan Nu ja pliohtmmtag volipde ie de modeartikels in de Wallen die zoowaar al onner najaars en zeltfs al over woutertodlet begronnen te spreken ie las de advertenties de komst meldend van de eerste zendiogien coabumes ie lèa ze maar met xorwelooze Iwüiie bdaMTHteHing die ie bobt voor dingen die heel ver af liikien en waarmee je pas m de zeer verwilderde toekomst iets te maken zuit hebben En daar herinneren nu plotseling de aankondigingen van tooneel opvoeringen er aan dat de tyd is voortigesraan en dat de wijiter de season voor de uitgaande wereld Vwor de deur staat Voor een dame die Rtaag gekleed is Ja mode iwt een minder prettige gedaöhte vindt haar reeks schouwbuzKbaaoeken be bearumen gekleed m t zekfde tojletóe waarin xe ia April het doek voor t laatst za r zakken wei iets om even een onaaoigenaam echrikj te kriigen en een gevoel van onzeflcertieid Lieve heLps wat wondt er eiigenlük gedragen in den aanstaanden winter Gezagend de inventie van da mode thee s in een middair vwndt je op een allengenoegUikiBte manier K diieel en Il W d iboof te ebracbt van de la tste creaties der Parüsche mode makeri Zïaterdagmiddafr had de heer Sameom vflMT eeffli mode rfiow georganleeerd m zaal Ksinstmin Veel bciioeven we er niet van te zeggen t waa OBituuriiik gozetlir de thee was geurig en t gebak smakeldk wel h el materialistifich en prozüach om dit het eerst te röleveeren maar t is wericetiik een voornaam punt voor i w laUucen van den show je ky kt immer zÓó met meer plezier dan wanneer e op een droogje zat de muziek speelde sleepende wijsjes die fe s anrond awr i ie ooren deunden en de toiletten coatumea om meteen te koopen Daar was nu ondanke de rroote verscheidenheid haast geen eiAel toilet dat je niet aou willen heÜbon en ieder heeft zAer wel Iets ronden dat haar taan 1 u De mode boud duw toer nskeniwr met ledoü amaak Uure halzen boom boorden niet al te niime on niet at te luuwe roklaen ens Barst k vranien de mantc oakltieo wiaarvan de mantel vrii Uuur van enkele btina even lang als de roks de meeste met breede kraag en rever De staalkraag ie iammer voor de dames die van t voorjaar de mode getrouw hebben gevotigd verdwenen Oveirigens alle kleuren worden gedraigen en ook alle stoffen woj zoo goed ails velours Wie z agen een buiteorewoon praktLsoh Cluweelen wandelcostuum bestaande uiit mantel en bhbehoorende uit twee stoffen vervaardigde japon een pak waarin je op alle eventualiteiten bent voorbereid Moet je de een of andere plechtigheid bijwonen en weet je niet of de dames zich van haar mantels zullen ontdoen en vind je het niet piettig wanneer dit wel gebeurt in blouse en rok te zijn gekleed dan ben je in een dergetyk coKtuum stewia zeker er netjes uit te zullen zien Overigens we zage h manteU gezellige ruime lange jassen met ragtan mouwen en diepe zakken die je best kunt aandoen voor gekleed wandeltoilet sommige zyn heel smaakvol versierd met tres l r of bont Bont speelt natuurlijk een voorname rol we zagen mooie bretde bontkragen o a ook een witte vos die eigenlijk bij ieder toilet past Bü het straat coatuum behoort een hoed die nauw om t voorhoofd sluit allerlei steek en puntmodellen zyn bijzonder en V ue Aardig was ook de groene veeren toque die me even deed denken aan de etalage uitsluitend van veeren hoeden die ik juist een week tevoren voor een magazyn op een der PariJRche boulevards had staan bewonderen k Moet zeggen we zyn in Gouda met le mode aardig bij k Zag hier terug de vlugge donker blauwe japonnen met glad lijfje en korten gcplisseerden rok waarmee de Parisienne onbezorgd in metro of autobus springt maar die de voorzichtige Hollandschen een bron van voortduienden angst en voorzichtigheid zullen opleveren de pliasé mocht er 1 eens uitgaan als je niet oppast nietwaar Daar was het bescheiden vierkant uitgeIcnipte lage halsje en de hooge boord die de bezitsters van zwanenhalzen met vreugde begroeten de korte kimono mouw en de nauwe lange mouw die bij de hof e boord behooren Voor de avondtoiletjes we zagen een keur van aardige zijden en crêpe de chine japonnetjes is de korte mouw gelukkig hoofdzakelijk behouden gebleven t Gaf alles wel een heel Parijschen indruk Alleen we misten de lange hamlschoenen die voor een kortgemouwde Parisienne t zij ze gaat naar theater school of kantoor even onmisbaar zijn als t kleine poederdoosje en de pompon lie ze steeds in t handtaschie bij zicli draagt Is het een teeken dat Ifederland voor de verschrikkelijke handschoenenmode bewaard zat blijven JDe middaig verliep tot ieders igenoegen en de omstandigheid dat er wegens ziekte inplaats van vier slechts drie manneamns de toiletten toonden bracht een stagnatie er ie kis dezen keer achter de coulraaen wel bijzonder hard irewerkt waarvoor de aanweznge dames in een oipplausie haar dank uitten GOUDERAK Zaterdagavond hield de wo ngbouwvereeniging Beter Wonen alhifp een openibare protestvergadering tcgoMbver de houding van het gemeentebestuur waar als spreker optrad de heer Spronkers uit Leidshendam Nadat de vergadering door den voorzitter geopend was verkreeg de heer Spronkers het woord Spr begon met zyn teleurstelling er over uit te spreken dat een vergadering als deze nog noodig is het gemeentebestuur kant nog niet zijn roeping het is nog niet doordrongen dat het heeft te dienen het algemeen belang want het won ing vraagstuk is een gemeenschapsbelang afgescheiden van politieke of godsdienstige richting En daar het nu voor particulieren onmogelyk is geworden te bouwen daar ia de overheid verplicht de zaak zelf in handen te nemen Nu doet het de overheid van Gouderak niet maar wil de woningbouwvereeniging hen van deze weikzaamheden ontlasten ook dit wil dit gemeentebestuur niet daar het elke poging zonder eenig gegrond motief van de hand wijst Stel het geval zeide spr dat de bakkers niet meer in staat zy n brood te bakken moeten wij dan maar zien dat wü terecht komen of zal dan de overheid ingrüpen Te Gouderak zou dat misschien niet het geval zijn om lat daar nog regeert de idee het ia altyd zoo geweest het moet maar zoo blijven ook en zoolang Gouderak s gemeentebestuur niet wordt verplicht tot bouwen van hooger hand zal het dit ook tegenwerken Welnu leden van Beter Wonen roept spr ten slotte uit Aan u de taak het gemeentebestuur te dwingen tot woningbouw En dat kunt gy wanneer gij maar niet den moed laat zakken Hierna werden nog enkele vragen gesteld welke naar genoegen der vergadering werden beantwoord waarna de voorzitter met de toezegging alles in t werk te zullen stellen om te komen tot woningbouw A dank aan den spr de vergadering sloot Zondagmorgen heeft de Algemeene Ont wikkeiingsVereeniging har eerste jaarlïjkache algemeene vergadering gehouden Door de kascommissie werd verslag uitgebracht en medegedeeld dat de administratie over het afgeloopen boekjaar in orde bevonden was De penningmeester bracht zijn jaarverslag uit waaruit bleek dat de financieele toestand der vereeniging uitstekend is Het ledental is gestegen tot byna 70 Tot bestuursledeh werden gekozen D M de Vries J C Vleggeert P Hzn A L Scheijgrond H Frederiks en P M van Kersbcrgen De kascommissie werd bij acclamatie herkozen Het eerste jaar van de A O V is een goed l egin HAASTRÏCHT Toen de vrouw van Th Mulder zich Zaterdagavond met een emmer heet water naar den IJsel begaf geraakte z j te water op haar hulpgeroep schoot J Jaftaen toe die haar op het droge bracht Vrouw M bekwam brandwonden aan een der armen CORBESPONDENTIE J de K Oouderak Wendt u met uw protest tpt d bladen waarin bedoelde erslkgen ziJn opgenomen MARKTBERtarrSN RotUrdamtclM VwMarkt Maandag 27 Sept 1926 Aanvoer 246 vette runderen 825 vette en graakal veren 841 schapen 450 varkens Prijzen Bunderen Ie kw ƒ 2 10 2 20 2e kww ƒ 1 91 2 06 3a kw ƒ 1 75 1 85 Ossen Ie ƒ 2 10 2 15 2e ƒ 1 90 2 3e ƒ 1 70 1 80 Kalveren Ie ƒ 2 75 8 Se ia6 A80 3e ƒ 1 85 2 05 Schapen Ie ƒ 1 40 1 50 2e ƒ 1 26 1 85 3e ƒ 1 10 1 20 Lammeren Ie ƒ 140 1 60 Varkens Ie ƒ 1 85 1 88 2e ƒ 1 7 1 80 3e ƒ 1 60 Haodel ale kwal matig Redelijke aanvoer d ii het jp MHle vof rb etd van Ket eerfttc i lfital en iclóp t T Ï C 11 met 81 n Plaabige1 rek ndopt oiw fle veralaKQii dtr wtHlRtrljden tot m rR n t la tni WUC ttift H P SCHEEPV AARTBERICHTEN Stowiv m Nederland Lombok vortr ö O v Aiuft dftip II lava FINANCIEKLK BBRICHTEN Keilirl Vérlf yESv lG erd i n J va WISSELKOERSEN Offkleele noteering te Amitcrdam 27 September 19i20 24 Set t 27 Sept Londen 11 24 11 24 Berllm 6 0 6 27 P rüfl 21 77 21 60 Bruüeet 22 82 22 76 Kwitseriand 51 86 61 89 Weenen 1 37S4 1 40 Kopenhagen 48 7 44 Stockholm 64 64 Ohristiania 42 60 44 NewYork 3 2114 3 21 22 XfaUnii vvtrok Z SoDC itf BofihV n lavH Tutria v lr 8 ▼ i téHtoJn ti HiiUtvin hn was te ir Kf iiaftiy W z e lornate nitr vrr A l Vt ti Sabang Kon UoH Uowi Mmhurgirt arr 22 9 v Amntenl te Southampton om te Hokken Maa IiHid vertr 2f Hopt vHn Am stordain n New ïork Holland Am rika LUn Sloterdilk i rr 23 9 v Rott t PhliadolpMa rt SPORT V tónll k v Hott n Rhl j$cHi puHH 22 9 Cïape Raco b VOBTBAL r i t W 1 K Wwtelljke aftU liriK lo klaJM V AinsUvrdaiii Th Simrtaan tÜiuw WK 03 Aiifrtvnuim Aiax V 0 I 1 Auifitwdanv A rC V V A O i I lrecht II V V D F r 6 2 I eii Haag ll ït S il V V 1 0 UollerdaiH Sparta Uaurloiw l 1 illiK nioridaal R O H Htnrmvogela 1 1 Haarleim Il F C R F O 3 2 Worinervwr W F H T V S 1 ren Üaag A D O C nck 0 2 Kon Weat IndlMfu Maild ONZB DRAADLOOZK DIKN9T l e eonfertntki te Bruaael BKKLIJN 27 Scipt De Franfche vléS Voorzitter van de conferentie te Bnus t V lier i mde het in en iNsprtk met iour nalisten een gevaar voor tie conferentie dutmen zooveel bepaalde resultaten vaii haar verwacht Het eenige wat te du n Ia ib hetsclieppen van en atmosfeer waarin her itetmogelijk kan zyn In de conferentie heerschtgeen vijandige stemming daar het vonrieder duirtelÜk is dst allen van elkiiRr afhunkelijk li n Als men utt Ikaaif gaat lathl leder geval dea grond stfn gelord viia inmenwerking Het social Isa tievraagatuk BERtUN 27 Sept In en voi ta htvan den roegeren riikskansellctr HermdAtlMuller in Keulen gehouden over Xhiitwhland s lot zeide hy onder andere De hooWvraag voor d naaste toekontt ia de vraagvan de social i sec ring Wie wil dat de ciaaldemocratische partij met de Daitwh yolkflparti ih een QoaUtie reg4 tifti Op preederen basis aamengaat moot aannem n tiat de Duitache VolkHparty bewilligd iê mat eon iu oe Uge ematige doorvoering ViUt d oclanaecrlng der m nen Geen nsluitlflit ii DoitBcIllMd i PABUS 27 Sept Uit Weéncn wordt g meld Dp oommiwle belast met Ie grond wetüherziening heeft langdurig beraad slaagd over een eVentueel pTehisdet strekkend tot vereeniging van Ooiitenrijk met DaitMhland Alleen da pangurmanistan hebbm voergestemfl D soeilüiaten n d chrJstenpQcialisten hebben verklaard dat een dergelijk ontwerp op t oogenblik niétf juist wa PARIJS 27 Sept De pers kondigt het aanstaand huwelijk van don bek nden vchri v s Matolt Franc au De overstroom ing PARUS 27 Btpt Uit Savoye wordt l meld De regens hebbon opgehouden ende jvoratfoomtngen verminderen De rivierde Are i binmn zyn oeven getreden Dt stad Modane is van nu af niet meer geblok keerd sdirijft de Petit l risi v epi voorloopige telegrafische verbindingen zUn In gericht Oelukkig iJB er geen persoonijlkef ongehlkkaii voorgekoraem Ortiinvnrir 2r tiv Am rd nt Westhi im i Hchitylam S V V tGool J 1 Uolterdam Feljenoord 2o klasHe B udu OlvmnlaVelnx l O Hii Bum A W V U C 2 2 HuvorKuiu VirtoriH Zeist 1 1 Hilv THum Uilversuim kMiria 2 0 nirecht D O Ü Horcu4c8 3 1 ie kIa so K i fSiiuda T O T Schoonhoven J 1 Htwerve 2e klawe Ih Den ITixtig V U C TT Olymvpb 11 O V B Ie klatwP n mdi ii G a v r 3 1 Overzicht LAATSTE BERICHTHN r ègifMg iiK In het AcHdemim h Zirftenhiüs to IjoIden ia overijlen 1 L van iWn Burg werkeaam aan de gasfalnriek te LUwo Hum watj arwiiLeuin oegmtiend in om kop clio ulade Ue daiiers hebboui Kr Wt OiJt eu zijn ter bttsuhikkijig van é justitie te Haarlem geetelt Hotw alajr ntddBt t de Iwaschen nabij BeekU gen nador Ajw ldoorn hooft n Iftndbouwor oen ondofgrondaohe holworiing ontdekt waaruit t M Q hij uuderde e m Inan cmtvliH htte Hot is den marochftua seuh niet gelukt hom te oatd kkM Nku hel pGiiilMirmu rin Mii iH ht t twc e Voor ilt Maatschappii NixliTlanil Inds deoertauldboftn de liavtni van IJlnuideiiÜnntniKokometila Engelanil lijn iiogiS m Iio wu la aanbouw voor Iflse Biaalacbapiilk D Mi NntAlarxl B ZiOoalH we ree lö Zatei dag rtchi wurt opgctwi fold de onlmoetlng 11 B S H V V de nwrnlste van de tehee Ie competitie Het hitifi op HoutriiRt wii ook uitverkocht Toch hebben de ploo een niet te genieten gegeven wat verwiu ïit werd daar vooral nn rust oen saai Rpel word veHoond Veor rust iiianKte de Bas voor ff B S hot ecnifjsle iloelpunt fd de Meer was de Btrijci tuf chen AJax en V O O zeer i aulïcnd Flier spoelden 2 boproefilo plopgen een interwfliintoii vliigK H rijd dic in eon gdl ik si el cindigdo in Kotterdam moeet Spiuta op eigen terrein een 4 1 netlorlaag boeken en hierdoor de meerdörhoid lier Ifiiarl rondbroeken erkonaien dit het zonder haar goalgetter Hotkoopor Jr mooHt stellen t Twijl Sparta Huffelse miate doch de Korver weer in de nviddeniiiilc had Met een 3 O overwinning lieweiti Blauw Wit dat van Uiermen wtier in den aanval had zijn superioriteit over den ex overgaiiger de Spartaan iJe bewering dat van piormen voor zijn oude club de SpartMn zou uitkonien is hierdoor thanp gielogenstrafd Ue 2e plaatselijke ontmoeting te Am terdam die tusschen A I C V V A was niet meor dan mutig 2e kl el Hot hinnentrio van U V V Voh 0 on W Jiuitenwcg was gisteren bijzonder productief en wint ze mtiftl Harend Min Fleniort te pasaeeren üor de OvergangflklaHse wist Quick zich to handhaven terwijl H F C iiet luot verder kon brengen dan een g ijk 8pol t gen de Kotterdamnier W y i en FeijoHoon voldoden aan onze prwa ihtlrtigon ytorwijI t dooi n Storm TELEGRAFISCH WEBRBERICliT HooKHta barometerstand 72 4 te Meme Laagile baraaietenitaad 740 8 ta Saljdlafjord Varwaehtiai tot dan imlfaiKlea lac Heeal mkke vinl uit ooMeUiln lat BU lelUke richtinK nevelig tot half of llehtbewotkt weinig of gean neerslag salfda temperatuur BMtGERLUKK STAfID OOUDERAK OÜBOREN Pietar a v P Kalknas an D V Bllttartwük Johaaiu 4 v H t mik B E Dura lie gxoüte schare bezo ers vnn m t Sportterredn aan den Graaf Floriswe heeft gisteren gnnnten van eUi zeldzaam spannenflen strijd Vooral iupt himientrio was bijzonder in fMAto terwijl èe nidddenlinie boter ingmpeel l l lot en zeer actief optrad Voofal d t IaHt te kwam do achterUoo lo zeer lo paH Uuijin heelt nog weinig ver trouwen in zijn nieuwe partners en S i o do daardoor gisteren zeer onzpUor zooals WO nog nirtmer hebbon geïien Oohikkig voor omo stadgenooten spc iiip do Velox nanval met weijiig verband Goiida was alet zoo golsk kig als vorig wiznon om met een onvrdle Hge ploeg vnn HÜverftun te winnen Zeist wist hot eerwte winstpuntjo 01 Victoria te vixovvrm terwijl het Haugfiche V tl C ro een nrindnRter ke ploc g In Buattiim geüjk apeflde Heronles eakt meer en mwr af tn kon zich togen haar ploalagenonto p O U niet fltannlw honden Voor do Ho klaiwte K won Schoonhn on haar eerate ontmoeting it tie niouwo om lrcving on werd T O P wederom het kiml v n de rokening H l wordt voor iW TtO p r toedatloékerder Ook de ljr plaM rT olfe