Goudsche Courant, donderdag 30 september 1920

roSTlMVUKUK ADVBHTENTIëN i l tOSIJI in Hssurantiin A TE K00r Ut NurbM N T d Dv meldt wllea in nütMd Bet it i n m a i vu dia AMirtiid e a tWainm brMht imdB in TCiider mmXJaitatt den tKlaenloap aur Ouiiielüud es rnablilL Oew na d nw treiMt Uami la weiti ZU komt D tnw AltaWnlani BaKl Het nrlrek uur TU AauteidaiB ru ilM oenlt 10 M nu JMt C £ en 10 w de WJ Temt ta de IMbi 147 te Kmnealk UU te 4nlunL aedwiMt imitenleai 7 61 CJ3 e tmnle me Ml O nia AMMteatam IUulen imRlt meer dM MB OW Temieaal Amlenlam Keu fao Tertnk aa 12 s Honde ea wentt 4J0 AMtaoMt Ntimeina 42 Keuloi JtDuterdan mrtiA na Nilniwea wu 10 iO mnk au 17 ea de sai mit te Amrteadaai aal tlJ8 rila la i aata vaa 12 4a aaafcoout tar tnauB VMmi dam unit U S ia aala ea 110 ea la dea Haa 1247 ia alaato raa 1 40 l e rattnrfouwi aaar Kealaa dia uvt daa Kaaac 8 U ia laak na 610 i uit Rot teidam iM in plaali na 6 M Anateidam Bwiiia itaartenkaa IBaiüi Uit Amatanlani dea Haac la Kottmlia ma de nrtnic uea 7 SJ J3 ZU ordea 6 48 7W ea O TE KOOP Teer SO Te bevragen MARKT 6 U Nierziekte albuinuzie bUagdikb ziekte der urinewegen aamMn oatst pljnl zN akte ounillekeurlgi iu looiing op eiken leeftijd geheime ii kta vernauwmg vloeilagea geiwellta imn tie eni Volkomea ea utile gia u per brief door de woaderiiare plaat l extracten van DOKTEK DAIIlUt SI leklllead voor elke ziekte Men vrage brochure No 86 u aaa bil dea Heer SNABILIE Markt 7 Rotterdam met aanwkeaiL KhrÜTiag der liekte HifJ N V DET dDQEE8 rrcMdnovan 930 lummcntMin ran Nota t 0 6 MiJU Woaoadait 39 Saptaakir HM Pnis vaa i ISOOO 918 1500 IJM I 1000 IM2 3752 4J na I 100 1788 97vl I 200 668 3471 9342 ItM 136 6 16079 16177 IMM I 100 457 S2r 535 M W J015 4392 4447 MS 5840 S03i 10125 MM 14652 16675 6915 PrD via 9a Haai 9d 10 082 5ir5 771 10025 12056 1 09 IIMBM JI 2101 m 7890 5312193 II ia 0 9222 7923 10S92 12206 SJITOHIM li m 79 8071 5 130 171 J saaiBiia as 03 4S i72S2iia 431 2iHJ 547 91 10528 12318 15155 54 u 2752 86 8154 84 1257919236 17321 21 ati 9907 8266 1067312739 I5 51 B Jl 2956 60 8379 SU 13117 74 17iM Jl 5831 497 06 13366 19170 I7 5 8X3 69 6062 8579 I084C 16118 TOÏS 64 109 6292 8645 11046 13458 65 1795t 98J803 6361 8763 83 6216221 81 937 3l 3 6113 8603 ll 33 63 OI80H 49 4032 85 94 6313913163 lÜS 042 4189 6504 800911318 136 43 583M1 4572 4J 38 81 nWKXtiaiSS 6 aiJ 7811572 92 96l870t3MI 13014678 40 90C 84 13973 166 186 58 4750 67 2 94 116 614100 63 91 14J5 laj 6611 9218 1172 Tl 1M7 8 at 7051 iSS 4714268 M 86 1904 67 7366 9451 501 4 l 1674 19122 46 69 7 74 9714361 73 38 6 tNl 93 956J 1183714601 7719302 1616 5093 7967 1 745 12034 M76S 81 3 Later floibair 116 221 7 4391 7009 9195 11815 1410810618 19 167 aa 4I0 7124 9300 41 30 16 01 19I9I 811936 43 iiiar 31 30 6i 717 64 64 7016067 R 801UI4 7219 3i M 192 1814238 77 1 eo 21 71 I70U a U 94 01 II H i3 99 4832 7341 9538 6214345 28 00 62 40 go 9683 92 W 1M 87 71 4902 6 84 12112144121710 1 520 2907 I 7436 88 4J 19 31 Jl 93 29 49 54 94 60 17 17201 I O 35 9029 81 0711 94 608 81 43 7529 6612216 42 9J 44 69 94 28 M2eU496829660 02 14 69 7605 9t62 75 149M 16 64 23 78 19 66 1 11 6717901 761 89 93 41 6 12 97 1740t 92 2702 5100 99 0918 4514610 24 9 12 7 775 96 67 U 31 t 805 2 41 60 10032 84 37 41 II 31 28 85 67 4212462 147U5 KMI 30325243 97 79 60 43171 80 35 51 780010124 86 74I79MIMI 941 90 60 49 V714Mi 18 83 78 88 12516 14901 m Gaskachel aiark HOUSKM 4709 13 Bear weiaig gebruikt en in ffoeden tut W nntevarinogaB 65 M W TH V d SLUIS Boskoop T lafeon NoX SI 4710 30 rijwielverzeXering tegen aiie schaden inclusief yerlles en diefstal v raiiltrderll D Had Kmldinltr NaaMkMlaic OpHrt 27 IMtirSim OPENBARE VËR6ADERING voor H H Kruldtoleri dei ilh i del iri Ie Gouda en Omilrekea ap Vaii a I OOTOBEII a a da ia au lokul SCHAAKBORD Xleiiril GOUDA Deel Or to plahtoa aaa Magaaiia vaar lahaap vaa KalaaJalavraraa V N N Klakanara L ln ru d n N K B NederI Kniideeierabond L lM d ACWV All Chf Wiokel Ver Spreker L OOOCHBEIIB Dlrfl teur Neder Kruidenier Dl Niderl Kroldeolar heeft reedi here Mi eaijMa tl Rouerdam i Gravenhale Zwolle Zutpfaaa Mcppel Dieren Haercnveaa HIlTirilm Üundaoi Middelburf 4708 24 AMBTEI ARE Voorschotten zonder borg Briens met voeU v aatsraord Z C B Mi G Hawltaiinc 3 R dim 4711 8 Bottiirtaiii dMHaa ie Anitinlam mraa 1046 U ia lUe ZU mrd i na 27 10 Sevtater lO 44 ea 10 63 Met 1 Oct imrdea deae tilden onmwuw verea deid ti 706 T 6 M M e itaialitin datairileaitnaaUw aal eent 26 Oit er aaanmna Hat aaalal tra MB Bdt daa iwt alJa 6 set w VS j DAMES J MANTEL KOSTUUMS NAAR MAAT VOLGENS DE LAATSTE FRANSE MODELLEN VANAF l T öa GERZON MTTnOAM 1 Oaadananrmr Nederlaad DailaeUaad nai uiti Iiot rwhtatreelfBClie ver voer naar Lluitschlaad ook na 1 Ucto bor den datum waarop allt nog beBtaaiMle rechtfftreelOK he tarieven vor deu opf even alfviüg inogeliik mar ken lA l i wijze van tljdelijken nood maatregel bepaald dat tot nader tieru ht nog wel seringen kunnen wor ilou aangeboden doch dat de ataendar daarbij varpikiht tal fijn zeil het Nederlmidach l uitscha grenapunt aan ta g v u alanwde de evantuwle reinbour lementen vooraohottm enz en wel in de munteenheid ki he land van vw trek Naar Duitacbland mag de ainndar de Hodin eo mat remboursementeo o viuiraohottan tot en met I lu belaateo tliaoi aladita tot 10 Mk traiyceerloi van smdlngea tot de grana is niet toageataanL Uitslag en Ziekten van de Hoofdhuidi Indien U het geneesmiddel DDD gebruikt zult U direct verlichting van Uwe ziekte bemerken D D D IS geen vettige en kleverige zalf het IS een zeer gemakkelUk aan te wenden vloeibaar geneesmiddel Het dringt tot in de hoofdhuid door en U zult er direct baat by vinden Aarzelt niet en haalt nog vandaag een proefflacon 4 ƒ O 75 Groote flesch mhoud 6 maal zooveel eel voordee liger dus ƒ 2 SO By alle drogisten verkrijgbaar De behandeling met DDD wordt indeisteund door het gebruik van DDDzeep ƒ 1 DDDacheer zeep i ƒ 126 DDDcrtme i 160 Gratis brochure op aanvr btj de hoofdvertegenw Fa B Meindersma Den Haag Amsterdam Sneek Verknigbaar te Gouda bu ANT COOPS Wïdstraat 29 en Mej S v I OON Markt Ouders denkt om uwe kinderen Woimen veroorzaken vele kwalenVissei s Wormpoedeis zyn vanbuzondere aamenstelling welkezeker werken PRIJS PER DOOS 60 aent Verkrugbaar bo Apothekers enDiogisten 2962 34 Fabnkant P Visser Em Erfwh veen Dr N B Laat u geen koekjes flikjes of andere z g wormmiddeIcn geven doch eiseht alleen VISSER s Wormpoedera o 85 84 80 02 24 8 4Sn 08 319 lU 4729 7213 4o 39 34 84 400 42 41 91 BENT V BEN ROOKBK Koopt daa on groote NAPOLLON en U renilt 7 kwirlAer voor slechtl 7 ceut All RKlimemaiik TIP POP 4 cent Turtmarkt 84 2382 8 10 ma 14 DroM m COOPS Anijssuiker OWWWMK Ohr MBgw TC i e BoMwdain heiift aich naar da Nederi maMt een oomtte gievorBul mei het doel vou 21 2 Uctober een tbiMer4k conij ed t houden Vrol dr SlotcnuJw de Bruine da V btegiiin dt A H de Hartog dr J v d Valk in dnderen hebben ütcb be rjéd verklaard op du congres ta eprewax £ r aal gesproken worden o a ver Uonione pesstniian indlvldua ilsme en aoci lame onderwli en UhriaiWidom de beteekanis van bet geloot lln Jezus Chrtatua voor onzen tijd I Hét congres cal gahouden worden In de LuAienHibe Kerk SO W 80 79H 94 2800 83 1089 73 91 1198 92 531 00 2936 5418 9j 40 42 12M 50 41 W 13 9611 1302 3006 17 9 41 JU 82J1 22 310 5783 H ma BOSKOOP Adveitentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen daor P A WELLER ZUdeweg 72 Sa 82I77 g 85 n n am m tri 901IIW 81 1Q22I 87 01 61 12617 10 75 41 i 8312700 4O103U 8 91 10439 32 79 6 89 llivu 921090 12827 7 Slf 317 k 71 15110 11 I MiyykoMJisü Triuwenü Solledc Salon en üuiskamemieubileo all Tafels Stoelen LiDaeakas tea Spleiieli bebilderilen IbeeU fill likiakouteo Buffetten Boekrakaïtea Clobfiuteu li aden Diache AmlublemeDtm 1 eerameublimiaten ItapokinatraBBCo WoIIbd la Satün dekens Straomatrassen int int 63M SPOTKOOPJESl l 20 BISTK ADBEB VOOR JONGBI UI MST HUWELIJKSPLANNEN idlWfUlTWklHnii li ii iS Uikite ROTTERDAH Telefoon 12800 HET Wliohmlildll eir Huldzliktm 34 4 14 J8 82 96 24 llSl £ M 1 1412 73 80 30 M 67 S 21 86 6114 65 73 n 10 49 3322 61 84S 3üS UIB g 72 1 I0 3 01 53S S Ï = 134Ï 89S 32S 55 37 31 8607 75 5 89 3562 73 10 7 £ 1726 3633 6453 60ED VITGEYOEm DIUKWEIK levert vjlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Oe ItkMMlilke aefiaiu Nau aooleiding van het berU bt in de Maden dat aan hel Departement van OodirwIJs gewerkt Wordt aan een wetsontwerp daT de llchameliike opvoedkig van de acboolvrtie manneliike leugd tal orgatiiseeren w brliH men uil regeeril krlttgen aan de lel het vol geode Uoor dan minister de Visser Ishec haaWelijk uiting gegeven aan zjjn voor nemen om de reeefing van de llcha mellike opvoeding zoowel In als tAli t n de school ter hand te nebien aan stonds nadat de Wet op het L O zou tiln tot stand gekomen Ter voorbereiding zijner plannen ver zochl de mlnlstor aan hol ntraal t ol legt voor de t ichamelliko Opvoeding hom een rapport uit te brengen qver do liohamdijke opvoeding in haar geheelen omvang zoowel v or de obool plirhlige als voor de a h ilvrije Jeugd Het College uiJitste Ai h In veractiU lende afdeellngen ter beetudeermg in ouderdealen vaa het zeer belaogilike en omvangri e vraagstuk tie groots meerderheid deaer aldeellngen hebben bare rapjjorten bereids gereed het wachten U nog slechts on hel rapport over de vraag aan welk slUsel van inAStiek de voorkeur moot worden geven de Zwaedsobe oi de Duitsoh Hollandscbe ol een gecombineerd atelsel Ook dit rapport is ecbifr zeer sooedig te verwachleo en oor het einde van het Jaar zal dan zeker het Centrale rapport gereed tija Het Is niet Ie verwachten dat aan bet petiarteiment van Onderwijs meer dan voorbereidende maatregelen zulten geuomu worden ten aanzien van een ontwsrji op de Licbaniellike Oefening voor dit rapport ter tcennl van den Uiniater ia gekomen en U bealudaenl n 54 96 s s aoiiui 1726 3633 6453 42 921398 TB S 71 04 80 5511109 fiigdg S i 79 86 6525 74 f H ItM I 813718 72 8706 771304 9tM VHai S JS i ian 7 Ü l 97 wiisT e I Hij 182 81 0976 36 s 13BÏ lllu S ï 31 82 91 araiiaS 68 08 6107 a 1014 14 4 Hl 4n £ S 1i Il H iiino O m 2iS S S 2299 537064 6 S43S 2 SÜJ8SU 3S M M iJ i3V f n7i wr enibnkca 46 13009 16314 H 6414010 H Jt w niMDtiaf N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIJNZAADKOEKEN merk ster en W L I lü N M E E L raeik STER in geplombeerde zakken 90YAB00NENK0EKEN merkWL Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door gnwte Voedingswaarde Bm DipJoma Parijs 1900 Neg Gooden Hcdsilles Arrow p m Boorden f f ngs ilii httntht a lm MM ium tmimrétm KOXHtiK HO Sept 8 iur Nieuwe Schouwkui 1 Oct uur Café Het Seiuukboid O l re Vergaderiag De Nid KruideBier Oct Beetuurskamor Remonstrantseba kerk 8 uur Bijeenkomst PI A W wü gMtaM i MUa tl M trawaa van riagia eeaeaHaa killllil 1 Ma ort due ia oua ailMia Ie nrmUm ËlMtrlMhe Dmkk rlj A BRINCUAN k ZOOM OOUDA 69e Jaargang j TE KOOP Teer SO Z M 9 Donderdag 30 September I920i f fiOÜMHË COVRMT lTi© cL w s © XL cL V©n eaa ti©lDla cL voox Q o u cLol © xx OaccuBtx © © VERSCHUNTBAGELUKS B E H A L V E ZON KN PB K8T0 AG KN INOBZONDBN mOEDmiLINeBNi 1 4 reglll ItM elke regal miM f M Op dl voorpagiaa U hooffir Sewoae adrertutMa ea lagiaoadea mldedel lla gia bH eoatraet tot iiei geiedu ceerdea prUa GnioM letten ia raadea wordea berekead aaar plaatnuiato AdverteatMu kaaaea wordea lageioadea door UuMhiakomit raa loUede loekha delarea Advertentiebureaux ia oail Agei t AI0NNEMENTSPK1J8 per kwartaal ƒ 2 2S per week 17 ceel met ZooHagsblad per kwartaal ƒ 2 06 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geicbjedt pnaeo per poit per kwarual ƒ 2 TS mot Zoadagsbla I 3 40 Aboanimentea worden dagllQkb aangenomen au ons Bureau Markl 31 OOUDA bjj oaie agenten lin boekhandel en de postkantoren ADVEBTENTIEPRUS Uit Gouda en on itreken bekooreade tot den bezotgknng 1 regels ƒ 1 39 elke regel meer ƒ O 29 Van buiten Gouda in den bezorgkrmg 1 6 rege a ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O JO Advertentien van publieke vormakelgkiieden 15 cent per regel Advertentien in bet 2a erdagmimmer 20 büaiag op den prds AdataMratit Naf U mt WL Bureau MARKT 31 GOU DA gadactie rtlef Interc 54 £ De economische crisis De cbnferentie te Brussel Rede van mr Visseriag Zuinigheid en ar beid aanbevolen PrusdaUnfc in Amerika Dreigende weridoosheid in Engeland Op de p nferentie met de m neigenaars geen resultaat be ieikt Lord Grey s f voorstel tot oplossing der leische kwestie De besprekingen met Kra sin Worden Polens vooiwaarden aanvaard üNIs ÜVER ICÜT waohuin dat wadiir orenamtaBnii ui worden bereUct tuaaehtn Bureliiid au da Rui tMlie Mnjat dalaitatia wueM dat bjv heb sucees van een sta king op bet oQgenblik hoogitt twbfelachtig genoemd zou moeten wonden Den atibetdere wontt Iftiatw xgnder om wegen duideU k gemaddct dat de togen voordure looostundaitid slecht geAiand haaCd kan bliivcn wanneti de oduttie Wontt opgevoerd en Ikaai ciifetij van vóór den oorlog weer bereikt Het u zeer wel mog uic lat de aubeiderH nog een pogin zullen ioen tot opdriJring der loonen vóÓi dat zi ir van overtuHod ziin dat het hoog tepunt reeds i overschreden nuiar hunne macht 18 aan het tanen en de werkgevers kunnen een oonfflict met bet volste ver trouwen tegemoet ii a In Lngelaoid zal biooen zeer korten tiid een dtrgehike crisis uiti afBten J e iichaduiw der weridoosiheid hangt over tdweJand heeft de beer Nugent di recteur der federatie van liiogelsohe in dusbrieen aan een vertegravwoordurer van dl Timee verklaard De Ieders v n aÜe jnduatriecn moeten ei om tig op uit ziin om een oplo Hing te vinden van het proi Ie m hoe zii ondanks d hooge product tekdettn hun protlucten zulten kunnen afzetten in een wereld wel ke klaaïfcUlkeluk niet bii machte i om ihaar vraag te hanifiiaffn bii den huldigen stand der prtizen Men is ftans in Mjjl stadium gekomen dat hoezeer het pubéj de gofileren noo dw heeft zu ze toch t kan koot en ten gevolRe van de hooge prliaen De produc tteprlizen z jn tegeavoonliiK sóó buiten gewoon hoog dat het to verrefweg de mee tq induatrieën volgcMf den heer Nugent onmioigeluk zat zun de prUsen te verlagen izoolan de productUfoosten oiï dazcJftle hoogte bluven Br 8 ïerBchiWewUi fac toreft welke de prodlmkioosten tot zui k een ongdteode boewtolMMen In de eer te plaats in EwreiaSfle hooge belas tingen hetzd directe hetzif mdiirccte Len bwwde eveneens zeer belaagrtike factor 18 u t den aard der zaak de onge keilde stutfing der arbeulsloonen Niemand wenecht tc eawoorda de leveasstaudaaiYl der ait eidende klaefae te verlorren De pro Üuctiekoeben voor zooverre zu vetband houden met de ait eidelooaen kunnen slechts wotden verminderd indien de ar beide B bereid zim tot loyale Hamenwer king met alle anderen die voor de pro ductie verantwoordeluk aün door nJ de Txraductiviteit van hun aibeid te verhoo gen Vooralsnog zun de ai Mtders blind voor deze waarheid dat voor t zelftle loon meer zal worden gewerkt De kans w een miln werkereetakinig om een looueiacb die men hoopte te kunnen veimuden w weer gnoo tei geworden Hofliwel de besprekjimtvn tueaohen munwedoer en eigenaars vriend cihappel k werden gennoerd zun ze toch naar Reuter meldt afgebroken zonder tot een resultaat te hefaben geleld Uitvoerige intichtincen hlerower hebben ons tot heden fl et bereikt Volraui inllehtiMmi uit WanKhau heeft Joffe uit MoAni Iwtnviwen ontvaam om aUe voonwaanja der Pole te san vaandea hoe hanliP ook moiren tiin be houdeaa die welke SeiwIet Rlulanl tot en atnheale of mdeeltelUke onbaaieaimr vaa alln laa In Ierland wordt de Sim Pein oert voortgezet In W llow graafechap Coili op ver Adoi de voorartter van ie f nancieele conferentie te Brussel heeft den deelae mem aan de beraadslafrintten dezCQ ruaid Ke e en üti bua struven om de weied van de aUremeene moeildkttiedeii te vfr osstn Iiraoht de oorzayten diei moe iikhtJto ou te atMreu en aaama de mudldelen Ie vinden om ie te bestrudea een raad Jie naarsti Itik wondt opkeVoIjKid I e uCrootn v in kiac i ten xver den waDfliopeaden toestand ib e ii delUlc opff hoiuien de heerea ook de ncti tiaien hebben tepooiBd eliuwr te ovtitui Keu dat ze tr ai even ere aan tod zun aid alle over j a inoxenulheden alleen Amer au dat de iitttn en met officieel Wwsoul maakt eea uun Ure Uiitzomderinx evt uulii Gnekenlaaid dat wel oökieel varteireiiwoor di id IS Grekenland heeft evensroei il de ovenjte mo cendtieden van i uropa stormen t weerstaan Kehad en toch is iij ui w eel iltoera jfuiistiit jrebleven Hoe dit iiicweU k Jiii blU t vuorloopiK m t duistei ehu 1 de tirwiltoche afjfertraardwle h€ rft het irehe m wef xeopcnlbaard vQor de leden der confe i pitie echter h vroecr daasvooi een z t tin met jjCBloten deuren aan aUof hil baoir wias dat wanneer de kenaus van let maddel om den wisaeücoers nonmaal te hou tien KWieen froed sou wonden het nitt meer onfeJlbaar sat werken De leden im waartKihualUik met overtuwd dat het md del indenland proöaat is wiren ze uat wel dan had men verder weutK te redeneeien ehad oiver de kwéatie vawden wnae koers Deae vomule risteren net belaairnikste paat ran de enida Oni landnenuj m Viisermff heeft een beljuwruki iixle are Aouden waarvan men den korten mhoud eklers in dit blad vindt Aan t slot van Un rede jjaf hy het adanes dat de d jcus file zuAi in hoofdiziaak dal ttewevea o het terrein van de voltreoide vier icwe tie iwaaroD de belansrruk fraamstukktn n eec oneen Lre rd Ie D wenaoheUiUhetul en de mozetiik iheid om verdere inflatie te voorkomen en de mjfkdelen daartoe 2e De wensdwlijklheid en de moirjUlk Ihewi van eeifi temarkeer tot de zoudJ aaifl 3e Iti cit ov het xebied dei baaknol tiek de vraMt of er een mogrelHkheid zou kunnen bestaan oon in ieder lano e ko men tot het vastateUen van aUnMneene maatreipelen betreffende de lu dt bank er disconto rente v or de emiiSBiebank 4e De vraa m hoMverre intematio naJe maatrejralen moK dk en weosche ilk amn met het ooir op het moeriten vao de f ctuaties der wïaBelkoersen en of het ook nuttw kan zyn om te komen tot de invoe TiDK van mternationaal ttekl of een nte nationale verreteeöinigiseeaheMi Ten slotte wee de heer ViSBennir er nog op dat het ontiwerpen van olannen en htt voorstellen van revelingen mete zal uitwet4cen utdien met medeAvetftoitiK wor lt venkioiren eeneiawds van utMivemementen anderzudtt van de loden der iremeenncliao tcdivadueel cmi te kotnen tot beoerkanir der urteaven het betrachten van snaaTzaam heid en optvoenn van de oroductle Van nuttoige oederen met de noodute wile kracht en werkiluat Worden deze methode van verbetenaf met mei allen era t toe Kapast dan zal geen enkele ook od zich eielf jui te theoretische reKelinir tot eenig biuvend reeuLtaat kunnen leaden iDit laatate i het meebt zuivere en doel treffeotde van alle wenken Voor sonmubge der ovenge aangageven middelen geldt dat men ze wel kent maar dat naat de moeitukiieid is ze boe te paasen Laiw niet aUe leden waren het roet mr ViseeiHBg eens en traden met hem in dcduut o a toid Gullen Hierna aptrak prof Beneduce u t Italië die betoogide dat bet land dat n de alecbtate financjj ele positie veriteert het kradhtJKiat moet worden gcOraiipen Hii m ffeen voonatander van intemationalA lee nmgen maar de landen in de ersrate po fl tie moeten cradieten kri iren en men moet geen verjchil maken tusaohen de ka pitaaHcradit s votken en de aadere Dit i erscjul nuat elke reiten Het betoog wedrte betgrijipeUikarwuze b de vertegenwoordi geus van economasöh rwakke staten ku ien biival D uitlatimg kan beacdiouwd worden als een mleidinig tot nadere bespwkrmg van een der voornaaanste vraairpunten dw mtematïonale leening aan Duitedhlaaid Wat betreft de algemeene beeuimgino door mr Viasennig aand eflrolen o den diuur xuilten de onderdanen van alle landen daar toe gedwoöigen worden In Amerika is het publiek begonnen te wengeren veracJulJen de waren te koopen wat een aanzienliike prijdal ng teneetvolige heeft gehad In weenwU van de aJlerwegen dalende prutsen doet men nog geen pogingeti to4 verlag ag der loonen zegt de New York ache corresïKBjdent van de Daily Telegraph De weridoosheid heeft noK niet soodani e afmetingen aangenomen dat de weikige ers hun pensoneel zouden kunn n ont slaan met de volkomen zökei4ie d andere iwerkikrachten te kunnen vnden Toch zim de omstandugiheden reeds in zooverre fe KchiJitende pJaatsen brand gesticfat Ver chülende fabrieken het stadhuis en eea zuwetfabrifA werden vendald Er is voor versdhodena duiienden nondra schade aangericftit HUICKNLAKIMCII SliiUWai OOSTKNKUL Gevaariïke Hallaaderii kaaaf Uo corroaoomlent van de N H Ott la Heeatei seint rooie opechuddmr is hier mwakt daor eeo gehairtenlB In den nmeeatslilkea kin lartula Na kaaa eten te hebben slin SI Idn deren tuew en de en 5 laar nt t o intf Biek goworden Uavare vmutMiifrn v ui buikloop hefaben aioh voonredaan I an v i eenwinjc voor eerste hulpbetoon heaft ds del uk huto verleend Ue kasa Ueek Hollamlaclie kaas la ilin sjNtosnatlff van Hollandsdw boiwahen en was ventrekt iloor de Uoliandicha kin dertkulenUdeeilnff De kaas waa Mifr harl en h d een steHien reuk Ken o duraoek door de autoriteiten inaesteld maakte u t du da kaaa versohriUielllke ti slofn voor UulsnnBMlen beivatte Hot sensatloneole bericht verbreid Ie sich bllkiemsnel door de sta l Bil den kinder tuin hadden hettwe tafereeien plaats De ouders bestormden ht t iokasl daar Br vin en Reruohten dat de kimlercn restorvea waren Een ooda vrotw irRMbnoBde M a haar klml kiwisn haten aUerf bit het var j nemen van dat nninhl hetifalt mkeel m waar bleek Wsar iUnltlik lUn alle kmderen reed bulten uetvaar nadat de aeaeeaheerea msaffuitspa liniren tocffepaitt hebben Oe ochtendbladen hebben kolomnan vol over het mwal AlURWA Knn p een bank De Ilnaieieele moalliikliaden die ueh reeds eruhnen tiid te BoaUm voordoen ziin Maandaff tot oen mtbaratiojt Keko men Fr vond een run plaate op de Tremont Trust Comp die in totaal aan deposito rt 1600 00 1 pond sterliHt onder hare benis timr had Het bankiiwluur laf kennis lat allo voniennnen jteheel xulien worden vol daan Moanloor de opwlwInMT bmlaarde Een IrieUi andere leooaltobaakan in New Yorii heMien üUniAaace aadurende drie maant en aancrevraaxd voor de teruabets iHMr der hun toevetruuwde bedraeran I ord Grev heeft de volgende oploaeina vooflgenteM voor het Iwsche vraairatuk De Weatira Umz mibhceert heden de voor gesblde opJoMing bord Grev stelt voor een tefln tievc aaidconiUging van drie car dmalc punten aan bet lereche vobk vail atlc klassen en partyen dat er tdeebts een buiten anriscbe polttaek een leeer en een vloot kan zim t n dot Brittannie geen schei ding kan toaetaan als inderdaad in de Ver Mtaten tusechen Noord en Zuid ren tweede dat met deie uteonderlnK U Ieren zoo vrll aujlen zUn als de voftie len van de giootc zelfbeeturende Domi n onti om voor sichcetf uit te maken hoe hun land zal vrarden geregeerd len derde dat de Br teche regeriwr zal vw rlwaan zoo goed mogeUtk haar be tuurstaak ui Ierland waar te nemen Voor n tUdperic met Laurer daa twee laar Maar ut na aflooo van dat tUdoeifc of eerder indien Ierland daartoe Is voorbe reid zU zich xal terugtrekken en soo noo dig behoorilibe TWuwaarden treffend voot d marecinusseee en asdtre personen die haar halben gediend en dat daarna de ver antwoordeifMüieid voor het bestuur vaa Ierland op de Ieren zelf zal vallen De befiprekii iï ier het henrabten der handelübetrekkim tuAfidicat Rusland en fingeland nadcFtfi Inar eind Een mtenlenaMlementale onmisaie die zuch bezig heeft gehouden met bet ont werpen van een overeenkomst met Krae sin heeft Iftians aan de regeerJng haar ver slag uitgebracht Dit vemlag Is naar men verneemt het onderwerp gefweest van een uitvoerige bewpreking en ondervindt al thans gedeelteUik krat tigen tegenetand De tnvee clauaulee he zeer ernstiig zim ge critmeenl betreffen de HritacAw aaaanra ken in Rusland en den wettigen waaihorg voor het goud dat zal wordea betaald Ge meht wordt dat de inteidepartemenbnle commiwie zich vereenkrt met het inzkUit dat deze aansprafcen van BritsciKe ziid kunnen worden gesteld en acMeeert dat de regeenng de belofte geeft dat bet door de boifllerwisten in dit land Ingevoerde goud niet in beslag zal wonden genomen D miaieter van fmeiKiën verzet uch naar wordt gemeld tegen deie twee etaumiles en de Bank of Eng laad beeft naar v n eens gemeld wondt tegen een dergeltfke belofte van de zijde der regeering gepro testeend Goad ngeltcbte kriiwen In de Citv ver Darruourt gingm ham vooibU maar da rocte lame overjae waarvan hil dan krasc had oRgesat vemonide hem vol doende en hi baralltte het ilatiott Hier kaaide hü om en llm teruc De aUtlM eh f en de kruiers kenden hem en als a een oodaraoek plaats had xouden lU dan detective ialichtiacea gaven HU kvaw ean beldere ingevinc H J leu den w c een eindje opcaan overateken en teruagaaaJ den trein aan den vertteerden kont I n a ta p pen Jumt op bat oogenbllk dat die Wl vartrokkan Zelfa in lUn onbrteUen en TCiwanIm toBBland bdiaaade hel denkbeckl turn Eeonvaal in Londen lou hil nadenken na denken totdat hij een plan benunal had dat Harry Hema aoc mm dHarcbuoman AJs Bllea misliep wilde htj laKille bawer ken hij kon gekt van haar loskrlicen som nan groot ganoec om ham in wealde Ie doen leven Hlsachien kon hil door mooie praatlOB of dreicementen haar owrtialen tot ham te komen Indien iHt soo sou un een duivainoho lacfc kwam op tljn gelaal als hit daAt aan de vrrask die hli aou Feuilleton £ n tl ae w hard i idc hu n C Mn ludit Ik wwt het Hur dot het Uare en ik lal voelan ajn ik int t n dnt J hiw no bent hier wur aie h t tot Triendelük wu cmreMt Ik nuit Je m geweest iHn jHarr leUe lij mM nbidmi etnn xal Je gehoonamen U wendde idch am om haar te verla ten maar overmeeetend nam hl haar in 2ijn armen en het rooUffoud n haar weff atrUkend van haar blank vooriioofd keek hiJ in haar lien ooven i kuate haar op den mond Vaarwel Hareili mtJn e eir mom elde hU gebroken J e hemal heiÉie mede lilden met ona beUanl HOOPDamuK xxxvM Herie acM ilJn we door het heesterboseh naar het park Zïn etap altyd alnipend en geniiedilooe leek op dien van een kat Bil ieder geritMl van de bladeren meende hü de hem aehtervolffende echre den van den detective te iiooren Met lan uMwen npoed berafct hil tiet boM hieU dan rtil om op adem ta komen keek om naar het bnli dat lieh wit majertueui veiWaf In het Merikilt dat niet lancer het lUne waa HO as niet lancer de meeater maar een vtocJiteiinc Bonder naam vlaobtende voor hei icereeht HU hief de handen boven het hooA on het hu esi allen die er m waren te vervloe ke maar geen woorden wiHen o er sUn dn e liwen komen en hli uMe voort met brandende ooiEen on gloeiende hoofdpijn Half onb wo t ba raf hij ioh naar hel statkm met de mMse cadaeM van een vhidttaUw om de fWxA tad te bereiken tebecnvan ukaai et nieuwa had zich over de pdaats ver jweid de hemel wete hoe en de bedienden be rT pen dat de man dien ry haatt i een balrieigrer n Harry Heme de ware mee Bter wae Hl wa altjjd gezien geweeat onder hen door lederen man en jongen en vrouw geacht en toen h4i in het vooDhuas verscheen gdng er een gemooviel van tevredttiheid op ZU souden willen iuachen wanneer er met ruik een plechtig awygen m het yroote huu geheeracht had en z met g mreten hadden dat him gebef de meesteres boven zeer bedroeW wa Wüt u Udy Merle vragen of ik haar een oogeoblik ma r spreken vroeg hu aan een der dlenstbodfliL Ja mariuesl antwoordde ztj en boof diep voor hean Noem mu zoo nietl zekle b4J de wenk brauwen optrekkend 4k ben Harry Heme Ja markies antiwoordde zu Lucille sat tuaacèen Lady Famley en mevTOUiw DaJton toen hu de kamer bis nentrodf en de eerate oiietaaDde om de Ikamer te verlaten stak de hand uit Harry het zou mi wor haar zoo ge lukflciff maken 1 Wees zocht voor haarl KeUe ztf H drukte haar de hand zonder een en kei woord en stond voor LoeiUe Toen hlj op haar neerzair aoo verwea derlQk schoon koedbaarder m zün ooffen omdat ZU zoo ver van hem verwuderd ma opende ak ïJa ïï rt en hb kniekie voor haar 4jucille KÜ greep Sn aim en i oiig hear ge laatdaarop 4 rryl Hirryl Km Je nOJ iw O Harry t hdb v Am a we h Ob Vrouwa van Oarracourt door CHARLES GARVICE Geauthonseerde rertaliaff vaa i P WïfeSBLINK V ROSSUM Nadruk verboden woord vui vergiffenis gesproken woiden ala Je als je nog aan je verleden her innerd wil worden Hu bield op en bracht ii een zucht te weerhouden die wel op een amk geleek aar ik wil met over het verleden spreken Lucille maar otver f toekomst 4 e toekoraet heitaakle t op wan hopigen toon Ja zeide hu Jk weet waar je hart van verviüd is maar je hoeft met banc te z n HU heeft Je je vrUheid teru gegeven Nu raaiwel LucUle en de tiwee oude vrouwen fadbben miJ juut weesesooden met letu xoo ongeveer als een Teiivlodcu als dameai sioh veroorioven en u dendc ik xatlt haar daarin vol eii Vaainrell Ik ga het leiv ffl opnieuw begumenl O weel Wat kbI r van Mane Verser worden ik zou tiBt w l eens woUen wetenl Uet een lach die toch eei valacfaen luk had mettegenstM3 de haar Uuf EBWde x Mch om Widiti lesde M Ga n ar m idieer Head zai voor u gezorgd worden H kon nieta meer zesigen W tkcJ4j wide zü enwtu naar hem W id udt u mo waüen helpen Har lït Z hieU 9 kwam dicbter naar hem t en faaar stem werd flauwer Harry t ia maar goed dat Üc met met je etrwmd ben wamt ik umi geteerd hébben je U f te krysen en lendiv stln gwor denl IMt iranm de laatste wwfldea die hÜ faur bMade Mcgcai Toen bü rond kMk Mch uAi ba wu wde daw hy bed ht tlat s4 een mouw uw om haar vaai wii te Mcven wm sQ vmdwoML HQ wuMte tot hi i B iriflwdmnff ha woBMn had os g i ton uuu bet huii Zu hief de betraande oogen tot hem op Zte zeuie hu hier is het Hü heeft belooft je te zullen verlaten totdat je om hem zult vrsjgen Hil nam lün we lanca de laacste lUde van de laiatMuik omatreekt een hiwart mtjl en keek voorsicbtic rowl voor hu oy de baan klom toen een verwarde met slnf o rdekte gedaante van den gromi op sdinicte naar het scheen vlak naaAt hem en tich aaa h n vastklemde ZQn senuwen waren tot het ollelwto ace spannen hu uitte een kreet van anvet De klank van stio stem aeheen xijn aanivaller dubbele kradit te verieenen en hU loe aijn arm om Uerlea nek en rudute heen op den grond Merle kaeli ov ea sac bovaa lidi het einal van een kraaftilmüce Totdat ik om ham sal vnvenl Zy bracht de hand aan de keel 3uTy wan neer ik denk dat ik de vrouw van dien man ben dan voel ik dat iedere dood dien de onbarmhartwste voor mü kon uitdeaken nog een g aade zou x nl Maar nu ben jü hier meester dat is de eeniige lichtstraal m de duisternis Uc zat vertrekken en mij zelf ver bergen totdat de dood komt en zidi over mu zal ontfennen il Still zekle hö W eew en dnikte I ht haar hand Denk je dat je iets sehul djg bent Luaüe 3cfuiUlgl J an kunt u het He aüdoen Ja en met mtereat Wil je mtJn venEoek toestaan T Wat zou 4 voor je net wWen doen zeide zü op caoMen toon Dit zetóe hlj plechtig jm Hi In mtjn plaats Bl f hier als de meeetwes van Darracourt Kdk naar nnjn ToJk neen het is nog het jouwe leef Toor anderen vergeet het verleden vergeet hert en wr eet m Wil je dat doen tnIcV i w41 alles doen w t je mD viwwk flmsterde zfl ei pliAt w hand A