Goudsche Courant, donderdag 30 september 1920

Dit aaamcr kcataut uit twee Maden laot takefrip van de ICindercourant Ter oonfereetie te Braseel apieken red roeriiw gelMMidm De Belgische nrfbister Wouters d Oplint r heeft hetotwd dat oiettegenataande de nurtige tochade die de oorlog aan den handel verooraaakt heeft de natues cewnsaine oathtoot ziin van mukielen tot hemtel Een eeoaocm van gezair Lescure heafl beweent dat indien de Kuropeeeehe Uten dank ttJ een krachtige financieelf en ceuomisehe pfrïitlek aonder veel ernstig nadeel de periode van wederopbouw dooikontn dt wereldproductie een ongekende boogie mU bereiken en dat hmaeo enkele faj ei tueschen de verkoopers een grootere eonenrrentie aal sUn dan beden ten dagen tnaaehen de hoope bestaat Het de i iM vw de Europeoache productie beeft dde ma de staten welke buiten het conflict zU gebleren buitengewoon geprikkeld De nowkukeltiUtekl om de zware vertieien te herstolliB heeft ia de landaa welke door den oWog sifn geteisterd eveneens een tntenslere productie teweegigebracht indien de v aoHlH ng ng van steenkolen geleden heeft staat da if4cenover dat petroleum n viodbat brandstof dtt deficiet Mllen kunnn aanmdlea De vervaanügiog van ooriocabtig heeft aan het metalluzglioh bedrijf een oi ekende vhMhU f gegeven DeM b lrlhen zullen slch wMT weder aan den vrede kunnen aaneanen De Qositie van de textleHaduitrie Is renmin oBguostig de vooniening met de eertt hoodige grondstoffen is wokioendc verzekerd en ten slotte zal het tnuwwrtbedrijf binnen zeer korten titri volkomen hersteld lihL De Bngelsehman B ll heeft bet o d dat vrifhandet aoodiff Is Lloyd Geoï e heeft een hoofd toI zors Ce buitenlandflciip vraa tuJcloen ais daai a de uitnroeriiw van t vredeaverdraar de schilleD daarover met Frandcrülc die af en toe aan den da r treden de economische ondertiandelinfren meit Rusland de PoolMhe kwestie om er maar eenure te noemen bezoiw i h m bit elkaar niet sooveeJ JnsixaiuunK alB de binnenlamlsohe moeilifkiheden Ën daar komt xeea eind aan De premier meende al dat hii inzake de mifnhverkersactie seine Sahuldi lkeit haii jreoUian en dua Icon reihen Hu had eiffenaars en miinwerkera weer met eMtaar in contact jrefaracht oe waren met eUtaar beffoinnen te t eraadalaK n zetten zedfs vriendeljjie ufezichten te en elkaar en de premier waande aMih relukltiff meende rich te Jnuiiien U hmMUÊML dur t uuloie okle Ëilade t 11a niet m kUmI alfl de ia Bpumiav toe rirade wereid boeoite en ireloorfde Uosd G or e ztA weer op de bre fBoeten sprliiReu Reuter meldHle Jtltteren ttet teleuretelJCBKl berieiEt dat de comferentie tocii weer ireen resultaat heeft ehajil en dat de mUnwericeie en edvrenaars uiteen EÜa ffe rsau Het hooütkloel der bileeiArnnet ms de Tfwtatellün n de 2 atumVliii d i de fcolenproductie waaifeorreife looBsreriiooKinff sou v arden toevestaan Dt fniuderpaiü voor een refeUnfr ivrae voornameiyk de zaniver technische kwestie om een cijfer te vinden dat als ciifer voor de normaie productie kan wowlen beschouwd Nu wilden de miinrwerkeiB de productie van t tweede kwartaal van 19i20 als trrond la doen dienen De iaanHikache productie waatibo ven de loomsyerhootrinic zou injraan ww dan 232 milUoen ton bedrajten De miinewenaanB fwdren hiervoor niet te vinden wat te b©irri en is De optorennrwt der miinen was toen iveé minder dan in t eerate kwartaal van dit iaar omdat iweirens Paaacih en PSnfcstemracantiea het aanfcoren van nieuwe münen en het verrichten van weiteaamlhedea tot hemtel der mijnen die tijdena den oorloK verwaarloosd Kijn veel minder was eiprodfuceepd dan waarop in normale omstandiiKlhoden mair worden gerekend De mifneifrenaars stelden daarom voor de productie in het eerate InrartaAl die 248 mJUioen ton laarproductie als Tens eou aangeven ytot ba Er heeft ieh een ideuw IhdtMb FniiMli hicidenije voongwlun Voknos een berkht utt Maim ontetond er hü een feestviering vun een gynuuMtiehvereeadgiag van OberIweaieim twist ttts fhen de deelnemers an het feest Franeehe eoklaten Op he vel van den i aatselijhen eonmabdaat ver wüdetden de sohtaten aUA ton alo te Em Ken van hen sclutten daarna van buiten in f Ie xaal waarbij een jou jnelsje dt FraakfoH a d Main doodelUfc gewond weid de welsprekendste te zUn die ooit ia Darracourt gehoord werd verUaarüe dat iHaiPry siker kon zijn geluidrig te wonden omdat hij een eerlijk tnenech was n een geeiJ paant kende aoodra hÜ het ki Lang nadatyLucilte en Harry o hun hHwel ksrwe g Ma wam naar het station tebraoht door eop i Mk van de pmeh tlgete gaarden In llhgeland hun door mitnheer Day4e aangeboden werden het feeet en de luidruchtige H t voortgeeet en de gnote tont die opgerkht was dH de In te storten door het geduchte gejuleh dat ontstond Ie hot gerommel van Jupiter toen mtjefaeer Head op de geeowUwid dronk vanden mèaeter oe dt Moeeteree vu Oetreeopft Nog eoA enkel woord en het aeherm aal vallen Gr ie een zeker deel van I iiden een plaats voor veiwiakritJkheden di niet eene faut cerekend wonlM tot de vUfder nfe calï oheiitantB Het is het vereeni lacipimt van de laagsten van t sehuim die opkoott op of laken In de borroleade draaftnlk van de stad Hier komt de Ob Vrouwe van Darracourt deor CHAitLliS GAÜVICE Geauthoriseerde Tertalina Tan 1 P WaaSBUNK T ROSSUM Nadruk ert d n 105 De opsicSitise hui met de valadie di mauten daaq eld hin in stukken door de tniikeo versciheurd de kogwren kettinc lüurtenle als een duivelach oog op het been gescheurde vest Het was Sut maar Sinidair in een dyivel verandenl door de ra emü van een waanunntKel Merte beproeflde te schreeuwen maar tüa stem stie weg in een swakfcen kreet Dat is beet siste Sinclair mcft een h iv iHlien laoh Roepl Roev om hulp Ga door Gill w iiirl BruJ Wie 2al ie nu ho©ren W ik ben een bedr rer nietwaar f jKW aiÜ bedrojren en mü poetsen e € I mü Raanl Genade hihcde Merle Je laten xaan Ik heb je itekrejren en wl ie hoDdenl Je wilt mü laten acmende om i wai ar4 eid te doen nietw ar W r U möa gekJ Hoor je Waar ie het W dat ie mij belooild hdbt Geef Iw ntl of ik zal ie doodcn Ik waebt er op flc xal het aan haar Marie irevon ik ui daarmede een dame van haar mateef het my Geen vervaJschte chèqoea d Dk er om maar het geld allee jn tmdstnkflHml Je laten unl Ik heb je en ikhond J r De CONOitlSCHI BEBICHnif De int ni UiRi le flnaitefeele coafcrcntle Op de intenutioiuile conferentie te Bra iel heeft heden mr G Vuuwnng preiident der Nederlamliiche Bank en e n d r vicepresidenten der confeicniie de besprekingen over het flreldwexeo en Je wIiseDcoerMn qIteleid Hieraan wordt het volgende ontleendAllereerst besprak de heer Vlihcrlng het f ldiysteem xoealx dat vóór den oorlog d de meeste staten op goudvaarde gegrond was tn het internationaal vericuer iitelde men in eikaars gieldsyfiteem wederctJ J8 vertrouwen loodat een betrekkelijk geringe hoeveelheid goud vol loende war om het evenwicht tusMchen vrawel alle landen der wereld te onderhoudMi OmriddeUyk bij hft uttbnkea van den oorloK ontwikkelt zich aterk vraag naar goederen komt er ecu teruggftttg in de productie is er tén derde veel meer geld nuodig De uitgifte van meer fiducJairpapler zelfs door station waar dit vroeger aiec bestond Engeland Nederland i ja zelfs door gemeent en moest In de vermeerderde vraag naar circulatiemiddelen voorziea Aarzelde men aanvankel k hierb eon weinig ten slotte greep men met een zekere overmoed naar dit gavaarl ke middel Waar dit papier ongelimiteerd kon worden vermeerden en uitgegeven moest het evenals elk economiiich goed waüroan e n tmreel ontitaat in eigen waarde dalen Ten onrechte is hiervan den circulatiebanken een verwet gemaakt Hun macht was onvoldoende om de vermeerdering te gen te gaan Uitvoerig stond spr stil bU de in Ned uitgegeven Noderlandsche leening en kwam vervolgens tot het duurtevraagstuk Allerwcgfl roept men om herzioning V4n hfit geldwezen alsof doaJ in de ooi ziuk van depreciatie en iuurte zouden liggen doch men vergeet dat de eerste mot op zichzelf taat doch een gevolg is eenerzüds van de Ifandelmgen v n s lands en BtedelUke regeeringen anderz ds van die der individuen bepaaldel k van de werknemers Worden deze kwade invloeden als primaiH opnakeu niet eerst weggenomen dan is een debat over verbetering van geldstelsels en internationale wiselkoersen wier ongewenschte toestand geen oorzaak doch slechts gevolg jb volkomen nutteloo De beste en in de eer ite plaats absoluut noo dlge hervorming m het geldwezen en de verbetenng dor wisnelkoersen zal dus moeten zyn een verandering in geestesgesteldheid en optreden eenerz jds bti bettaren van land en gemeente anderzöds by de bevolkingen waarvan de individuen moeten medewerlren tot instandhouding of llewr nog tot vermeerdering der zoo dringend noodige productie van nuttige goederen en door te bezuinigen op onnoodige consumptie en andere uitgaven Kerüt Uin wanneer regeeringen en staatsburgers tot verstandiger handelingen komen kunnen andere maatregelen ter verbetering van den toestand in het geldwezen met vrucht worden toegepast i I e Maatregelen tot verbetering m ieten z n primo inkrimping van de fidudaire circulatie Secundo stabiliseering van de rwaa le van het tni i en zoo moceJlik van den wihselkoers een en ander In verband met can vasten waai demeter Tertio kan tevens overwogen worden of goud ook voor de toe fomBt als waardemeter moet worden aanvaird Tei n 1 en 2 bestaan groote bezwami die mViswring nader ontwikkelde De bezwaren welke tegen de derde maatregel het eventueel in eere herstellen van de oude goudenheid en waardemeter zlfn aangeroerd tracht spreker vervolgens te ontzenuwen Zy berusten f ns inziens op misvattingen 7 elr8 meende h j in zjjn uiteenzetting van dezen maatregel aan de mogelifkhetd om bijvoorbeeld in Oostenrijk de oude goede kroon weer in functie te doen treden niet te mogen twtjfelen Spr deed uitkomen dat de belde oorzaken der gelddepreciatie de vergroote vraag h i verminderd aanbod en te groote overvloed van geld scherp van elkander moeten rorden geHcheEden zelfs ook door die landen waar beide hebben samengewerkt tot vermimlering van de koopkracht van het geld en tot opdrüving der prezen Immers Ie bestrijding van beide kwalen moet langs verMChillende wegen en door onderling zeer verschillende middelen geschieden Alle pogingen door maatregelen aan de züde van het geld de vermindering der koopkracht tegen te gaan voor zoover deze voortkwam uit werkelijke verhooging van goederenprUzen bleken op den duur niet alleen nuttelüoa maar zelfs schadelijk De werkelijke verhooging dezer prijzen moet in de goederen zelve worden aangetast Hun productie en hun aanvoer moet worden verhoogd Daarom mag ook voor de productie van nuttige goederen de rentestand niet verhoogd worden Mr Vissering wees erop dat Internationale samenwerking bij de duurtc bestrifding voreischt wordt vooral op practük terrefn zoowel wanneer men het zoeflrt bil de goederen ala bif maatregelen aan de zUde van het geld ADVEHTENTI8N Plaatselijke Agenten ien sterk concurreerende Tabakafabrick VRAAGT voor verschillende deelen des lands actieve AGENTEN tegen zeer hooge Provisie Br motto Agenten Bureau NIJGH A VAN DïTMAR Amsterdam 4719 12 TE KOOP een Gaskachel rk HBUBM 47M 13 r mT weinig gebruikt en in goedeo Uut Warintevermogen 56 M W TH V d SLUIS Boikoop TB Köom tfiiiiizniiibniJlitinitfiriiiiiM Tc b r eii bij A V D BERG Pl tt w nUWUK 47IS 6 B BORGER ROSKAM Crabethstraat 5 TENTOONSTELLING VAN SCHILDERIJEN van JOH MAR DE VRIES UPHDi MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ll t ip VRIJDAG ZATERDAG 4715 2S Vrl Te 0 Mno NIEUW dit II de PRgSCOURANT van Mi J VERZIJL KiMiwaa a oouda Deze weelc buitengewoon bast vet RUNDVLEESCH 5 ons ƒ 0 90 1 1 0 71 1 10 1 10 1 10 1 40 1 40 1 20 per MOOIE VEÏTK LAPPEN RIBLAPPEN ROLSTUK PRIMA GEHAKT EIBSTÜK ROLLADE v d RIB ROSBIEF FIJNE BIEFSTUK OSSENHAAS RAUW NIERVET Ultslultinil eerste kwaliteit 4716 30 kij 10 Anton coops DROOIST VUUDSTRAAT 29 VISSÉR s Rheu Aatiekolie ongeSvdaaard in werking 4nee8t de IicvIkBt Rheumatieic Spit Ischias Spierverrel i ingen Laat U Keen namaak verlioown Prüi I 1 46 d flacon Voor onvennoirentieDjrratis te bekomen bli denf abrikant yiSSER s Kicipij npoedera geneïen binnen een half uur de hevigste kiespUn tandpijn aangezichtspün Het laten trekken der kiezen wordt overbodig Priji 70 cent per dooije VISSÉR s Wormpoeders verdrijven de wormen nker en snel Wat wormen veroortaken en bijna elkeen heeft wormen wordtniet bedacht Priii 60 cent per dooijc Verkrilrtaar te Gouda bli ANTON OOOPS Wlidatraat S H LOON Markt 6 te Oudswater bU Wed E t d BBUGGEIN en alle drojrieten Voor Enaros Fa B HEINDBRfiUA Oen Haaz 1067 8 Fabr P VISSER Dr Nierzlekte albuininie biaaaciekte dekte der urinewegen aambeien oatat pünl iwakto onwillekeurige urinelooilnc op eDten leeftijd beime ziekten vemauwlna vloeUnaen aeiwellen impotentie eni Volkomen en snelle geneiine per brief door de wouderbare planteneitiaeten van DOKTER DAMMAN ver cMllend voor elke lekte Men vrare brochure No 86 mat bewlfian aa bfl den lAer SNABILIE Groote Markt 7 Ronerdam met akuwkeurice omaekrtfrina der alekta 4SC7 15 N V Wessanëqï Koninklijke Fabrieken WORMERVEE OPGERICHT 17 5 627 Voedert uw Vee mol 34 LIvINZAADKOEKEN merk STEK en W L L l l N M EEL metk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN mekwx AUes gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedtngswaai de EereDiploma Parys 1900 Negen Gouden Medailles 0N8 SUCCES danken wy aan de recommandatie en onze prima waren Ongeloofelïik i het oek wat prachige kwaliteiten Hesrendemi s Ulsters Winterjassen Bonkers COSTUUMS DAMES MANTELS ROKKEN en buitengewone Regenjauen w i verkoopen verkoopen ver beneden verkoopspr J8 Teneinde hetOoudscbe publiek te doen weten bij wie ze koopen maken wQ U bekend dat onze sinds jaren gunstig bekend staande kleermakerij PROBATUH Is gevestigd AMSTEROAMSGHE VEERKADE 4 OEN HAAfl Tel No 073 Onze verkoop wordt thans gehouden i 4720 50 Meiksalon ALPENH UIJSEN Markt 30 Achtsrzaat DAT SMAAKT NAAR MEER 46S9 100 CIED VITGEVOEID DIUXWEIII levert v ug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA Mnblkiipjiil Trimi Soliede Salon en Hunkam beien al Tafel Stoelen CïSten Spie lB Schilderijen n fel Eikenhouten Buffetten BoSi kaaten Clubfauteuils Z jden elutw Ameublementen l ei iineubleini M Kacokmatnusen Wollen en sJS dekens Stroomatraasen en J m SPOTKODPIiSIII I E8TE A0BS8 VOOB JONOïLu MET HUWELIfltgPLANwS tiinTllirMlmitali U iitt ROTTERDAM Telefaoa l N V DE TIJDQEESr TMd4n n 9S0 t Nolvh A a MuiJiT DwUartaif 30 taptairt lHi ttm ym I MOB tlM 1036 IMKau I O 3 li 629 l BB S v i u ntH ijoa iS i MO 1692 5106 SM iSl UWi 113S3 11765 1 M vlF a a Bu Ur 17638 1907 I9MI r iiMi w 9a 140 3 B7 W72 eoM oaBianuaimi sas 92 9011 TOSO 8816 12 t IMS ITMI MO 3132 IS234 7136 800912603 ISW SI 64 3484MC6 84 01 IZIW tO 1 71 3914 40 7427 9219 13090190 IW 01 00 91 08 9312 94in22174M 902 3711 9968 79Ce 942BI31II aaiTÜl O 3007 02 28 9013202 SI lim 1036 746684 90 1696 1343219833 llÏM 37 99 5747 O W3I3098 90 JU 1194 4136 92 7639 IC040 13834 I9DDI I78 09 82 9069 7702 10199 13009 13179 0 1237 4228 82 191036914090 38181011 00 67 8032 90 K 37 14141 MC48 18123 1420 4323 89 7S96II10I4 99 8I83B 1003 4431 0179 7921109001430 07104171 00 42 09 814811231 62I6II5 72 92 6341 79 1 3 14901 1631 lOOTl 2047 4903 6408 8203 10 19 918631 2501 91 76 9211916 4767 IC m 04 8610 7911823 498216 ZhM 4000 82 8303 07 9131 il 34 82 6700 86101100919 XIO 4024 M 71 12000 96 37 49 6061 86 8019322 Mg 2910 93 0911 8913202 3im g Later aOoebear 4 2314 4334 0810 A 118401400163621 8 19 4006707411 24 2600 08 7031 82 14110 774 28 3 4928 96 8011071 ni6Jf 40 10 4010 7120 9328 08 71 43 25 4771 31 7i 6 77 B 90 87 76 61 891206214316 K 127 2187 4813 W 09 90 90 21 81 94 14 7216 9492 86 Bil 92 2817 24 7321 0909 0914318 MS 2 18 81 40 7CI2II0 B 22 4821 48 77 46 aNn S 22 X 99 91 J 49 MxmTsa 90 98 41 76 9201 7008 86 li 94 46 99 74 17 1009 96 144 90 92 3412203 31 43 19 63 90 21 78 92 33 n 69 0614910 82 81 32II 08 401 09 46 70 7849 30 19 TOim I 101 96 99U0 9810004 3414741 I 31 3112 19 7917 13 08 MDISM 34 30 24 29 46126S 72 S I 66 67 38 4210208 94 14aoniU I 68 3243 W 06 1012801 14910 KM 1144 71 63 86 45 7 U II I 78 8U 91 8029 7 1919012113 1103 88 96J9 94 90 94 9 Ml 91 89 94 811010317 12916 1 BH O 3300 71 12 98 48 151J3 1200 97 9144 63 104I9 98 49 1 16 77 84 03 41 80 19 I 51 81 9001 KI M 8919201 IJ 57 87 8 831310X1013049 lOIBW 71 3110 25 SO 1 63 I T 74 91 30 84JUIC6T0 8315309 J I 1363 98 O 32in94l3l2J lirM J 4l 1496 3912 95 3910031 60 69 80 23 9933 78 90 91 71 1639 33 92 87 94 92l$4 98 85 71 8968 J6 13232 1716 00 83 66 70 98 623634898643 82 70 82 39 04 4S 10022 UI 19 86 3117 0002 51 36133 0 W II £ iJ 76 19 83 y JO 19902 1887 87 2J 8712 t J4 IIIIW 1103 3818 34 19 n 13100 21 BI 26 6111 U6110II UI961I f 78 30 28 8812 24 10 31 2019 42 M 29111271362119731110 2106 40 W 35 28 26 91 Cl 33 SIMMI 50IS8 3 2106 26 69 3 42 60 29 83 82CU 58 112U6 g 3e22 6 81 16 80 tl 23 2 86113118136a 2223 30 53 19 96 V8 a 28 53 78 800211407137151 92 79 4140 0304 4 28 57l 18l 89 50 70 7 S 61 JO 2390 67 6423 641191813814 2409 99 29 08 39 8IIHKI0I 31 4201 49 94 4213 0 IJl 40 UI 6911 9011612 U Jl 49 00 6612 9030 61 21 38 70 73 76 44 f 42 72 87 6711 916II1I01 4116 89 S9 49 66 25 W 1 2900 95 75 V24 82 1400J 632M 8 4304 08O4 67 91 13 31 AtamoA i 30 Sept 8 uur Nieuwe SehoBlf PlOOTt 1 Oct uur Cttt flH Sehaakboni Ojjï bare Vergadering De Nfd IlOW nier 3 Oct Bestuurakamer Komonstranlo kerk fi uur BijeenkoiMit P IA BelMM Termka w mfeU d dl C to mota oarav na w 0 ilana eoaewto rmiirtONIkkadn oa tea ia ma atwda to maiH ElMitriMilie Drotkorij A BBMKIIAN A ZOON flOOBA XTie Q Txrs eao é cL exteaa tx blstdL ooxC9ho ULd cu VERSCHIJNT DAGELIJKS jiaONNEMENTSPRUS per kwartaal t 29 per weak 17 cent met Zondaaiblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de betorging per looper goMhiedt rMce f ixr kwartaal ƒ 2 16 met Zondageblad ƒ 1 40 Abonnementen worden dagelük aangenomen aan on Bureau Markt 31 GOUDA bS eHe ageatan den boekhandel en de poatkantoren ADVERTKNTIEPBlJSi Uit Gouda en uro trakan bahoorande tot den beiorgkringl 1 regel 1 30 elke regel meer 0 25 Van buiten Gouda en den baaorgkiing 1J regel ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 10 Advertentifa van publieke vormakelDkheden 16 ceal per regel Adverteatüta in bet Za erdagnummer 20 büalag op den prtl Redactie Telef latere 545 BIBALVI SON KN fKISTOAG II iwwioNDaM muMHUHeiNj 1 4 nf i t M omo mri ruA Or4t rooraHlaaM kM W Owoat atmtatUm m li i a oa iilotMlIi a M e Mitra rt let taw gated eaefdaa pr K Onoto laltan laarfaa wndae bankwKl naar plaaUraiaMa AdTarlaatMa kaaaaa ww aa lafaaaadaa door laaaekaak at vaa aolMe toakkaadalarea AdToitiatMaiwaï aa aa Bureau M A R KT SI U O U D A AteliMntia TlW latarc U heeft it aUUer ure er ia tMgeetaiail de owitkligbekl ran Lm uen to eeiUwthmb Eerste Blad vnzent met vruchteloos zal weien De Britsche miinweiker die veelal de nakomeluur ib van geslachten van mijnwerkers meest tot beter werk in taat xiin dan de Amerikaansche munwerker die dikwiUs een nog met Isam gele len in het land gekomen vreenïdeling is met geen voorafgaande oefening m de münen Met deze ctjfer in handen voelden de mUeneigenaare zich vrü sterk Ze weixerden daarom aan de elschen ler arbeiders te voJdoen doch ook deae bleven op hun stuk staan en zoo werd de coafereniie afKebrokeiL Onnuddellijk toog een miiawerkersdelegatie naar Uoyd Georire om hem den afloop der besprekingen mee te deelen BUiOdbaar wilden ze dat de premier nu weer maar raad sou schaffen De eer ste minister ried ben kalmpjes aan nog een nieuwe conferentie mat de mdneagenaars te beleggen w arin de algevaardigden e hter geen heil MKen Nu zou dC btakhw die een week wafa uitgesteld dus Zaterdag o a moeten uitbreken t Valt te betaviffeien of dit werfcelUk zal gebeuren De overtuiging dat bet met tot de uiterste maatrwelen zal kommen wordt versterkt door de opeidtuirü erkenning van sommige mnnwerkersieider dat de looneisch op zlchzolf niet de moeite fwaaid 1b om woor te staken De vertegenwoeixUger van de mÜnwerkers in NoMÉMhamshire in het bealuur van het mÖMwerkersveibond betreurde het feit deti de münweikuv zelven niet eensgetEind waren en l rde nadruk op den lechten toestand van de kas van de oigaai attes Ben district was er b v dat niet laiiger dan veerti i èen lang stakiiwsgeld kon uitkeereo Ittj vreewie ook lat indien de regeering 00 groml van de kolenkwestie een beroep op de kieeers zou doen zij eea overetei eode meerdeibeid Bou krütten Zot sterk tide openbare mecnlng tegen de müivitatfte gekant Ooik op de nabionue mijnwetkeraconifereptie die fristeren jMl tM had pm het verslag betreffende d l nderhandelingen met de ewrenaars udt m ngen hadden gematigde iooJchteo de overband Na bespreking van den jreheelen toestand werd de conferentie verdaaod tot morgen om het uitntwrend comité in de gelegenheid te steiUen om tot overeenst nming te komen inzake een voonitel dat aan het ooideei van de mijnweikersafgevaardigden zal worden onderworpen We gelooven dus wel den dag van morgen met eenig optimisme te mogen tegemoet zien Niet onvermakeluk is het dat de mijnarbesders die zoo krachtig ijveren voor loonsverhooging nu zelve als werlogevers aan t nvarchandeeren im over een dergelijke kwestie met de doktoren r e dokters m Nottingbamdhire die 16 A per lul uit de fondsen ontvangen voor geneeskunditre behandeling van mUnwericer vragen nu 26 8h De mijnwerkers bieden hun 20 tfi afta De dekten dr lg i te etakea indien hun eisehen niat Ubbm om m MKl zÜn ingewiUlgd Het mijnwerkersconflict Het mislukken der conferentie met de m neiKeiiaars De datum linie Geringe arbeidsprestaties der Britsche mijnwerker Llo d George beveelt een nieuwe gedachten wisseling aan Hoopvolle stemming Dreigende doktersstaking Grey s voorsteHen vinden een gunstig onthaal Waarschtjniyk 5 October een Poolsch Russische wapenstilstandr Podsch wantrouwen Wapenstilstand met Uthauen De financieele conferentie Duitsch Fransch Incidentje ONS OVERZICHT Al woixlt de mtknmkerelDirestie bevredigead iwelost dan nog is Uoyd George met van lorgw vrü D Ienoh eiula xal minder xtmskkelUk van de baan ffeKbeven wonli D ook niet door toepaHsing van Lont Grcv s voorstellen die In de bladen veel irwtfiimiing vinden sla te nemeA ook omdat de arbeiders naar de eitfrenaurs voortdurend beweren meer de Hm trekken SUtistiefcen toonen aan dat de Bntsche mtinwerker m prestaiievenmowen ver achter blijft mi ziin colleRa s cldera en bü zÜn voorKankers Sedert 1666 ia de productie Per persoon in dienst Mi de Bntsch mÜninduBtne euaald van 12 tton peo laar tot 197V ton m 1919 lewt de Folt ni ht Review De productie jn de Verej iitde Staten is toegenomen van 494 ton per pereoon in 1900 tot 731 ton in 1916 Maken we een vergeUikiDK met den werkman in de bitumineuse koleiwelden van Amerika dan kao de AmerikaasBche weitonlm in een okelen jdaig evenveel kolen bouwen als een Eoirelsche mijniweiker ia een week Natuuritik ztki ér rroote v rMhUlea ia de omstandteheileft wiwmidn het mmk geaehiedt btjTooibeeld ém ondiepere mtJiMn la Amerika de dikkM e laigen tet teMBeener gebruik van macfeinflB DodL MÜia al die ooButundiirheden in aanmerioar ReoMuen is er nog veel onveiklaaïbaars De heer Gilibert Stone schreef eenigen tiid néMeux In oosie nieuwe en gu natage kolenraünen ïooala in Zuiri Yoikahif werken d mannen ender de gunstigste moderne omstanNÜidiedeii en in nieuwe mttnen aar de kolenlaag nabil de chadit ligt Niettemin delven de miiowerkers er nog met sooveel kolen als de mllnwerkers in den lande over het algemeen onder omAtandigifaedenn van veertig vijftig jaar geleden De geringe productie van de mllowerker £ in Yorkabire die van pradhtige macJhines voorzien zün en In ma gd JiJke lagenweik i is al lang een onverklaarbare Baak zegt de Westminster Gazette Het zün niet al teen de Vereenitrde Staten die Bugelaind dn koleiiproductle slaan Terwijl de vroductie per boo£d in Engeland is gedaald is si m Australië van 420 ton in 1900 tot 547 ton in 19il toege men in Canada van 4 7 tot 471 ton in deneélMen ttid Amerika heeft veel gro ter hul ronnen dan ïbgeland er Is zeker twintttr maal zooveel kolen Aaa deze natuuriüike omstandigheid is niets te vertielpen Doch de andere gojfevens doen veronderstellen iZe rt de Westminster Gazette dat het onderzoek omtrent de productie ten De M anc4ie 4vr Guardian MSift een interview van Mac Donahj een der voornaamste gematigde leren dia tia iMn meening te kennen gaf dat de resoluties der vredesconferentle van gematigde PoUtdci uit aJle lersche partüen welke ilaiws te X ublin gehouden werd geheel In harmonie waren met alle Toomaamate punten van Grev s voonsteUen OndertuBSohen heemcht er in Ierland HQSC verre van harmonie Allerlei rdlettee die we ndet teMumB meer afzonderliik tullen vermelden bewnwen de politie dageliiks handen vol weik n De Hus ls Pooleohe beipreitingen maken goede vorderingen Het luiten van den wapenfitllBtaqd wordt tegen 5 October verwacht iNiettegenstaande dit gunstige vooruitzicht IS le stemmdnit m W au no onbehaigelijk De tegemoetkoming van de Ruaaische ondeïhandelaars bilna over de geheels linie acht men verdacht Men maakt er zich in I oo4sche regeeblngikrlngen ongerust over dat Joffe tot nu toe feitelijk i p betaivn ükste kwestie der onderhandelingen op handijre wi aan de discussie heeft onttrokïen De Ru sslsohe ondeïhandelaars spreken eigetUlik alleen over den vapen8t1l8tand en de demarcatdc tijn ten oosten van de x g Curxontime en Oo8t alicië met Iets anders laten s j ikh door allerlei handige manoeurres niet in Het wantrouwen in Warschau wordt n r frersterkt door het feit dat van alle zilden beri ten idkomen omtrent nieuwe KuimiI flche troepanooaeentratles en dat de jonvste Moffkouane en I tersbunrsche boisjewfsliisohe blJH M met de J raiwda aan het hooM nog steeds over de vemletwiiw van Wit Polen en de xeirevJerende versterking van het westelUk front spr n JMUITKNLAJIMCB MfiCtW rftANUiix Het JublIeHBi der repeUlek De voorzitter van den i arysehim t teraad de prefect van de Seine en ile directeur van het departement voor Schoone Kunsten hebben een aanvang gemaakt met het opstellen van een programma voor de gegMmtelijke feesten ter visrthg van het Ieder zal wel willen gelooven dat het ideaal der Rooden is de witten te vernietigen hun nuchter verstand zal hun echter wel wüaen op het onmogelijke dit ideaal te verwezcnmkBn In den strüd tiln de Polen nog steodl aan de winnende hand Ze hehben Pinskf genomen en naderen du Drobriczvn De BveniM tandard verneemt ook dat de wa stilstaod tueschen Polen en Uthaueir door de wedenUdsche gedete geerden te SoewalM waarachiiniijk reeiU UI geregeld De regeeriag van Moskou dergaan der son een dame door het paik De Idchten begonnen te bliiOcen m de vensters van den Hof aohter haar n toen het igroote huis geheel verlicht was kwam er een zachte nutziek die ieder oogeobtik hiider wwtl van den Uoldcetoren der keik Het waren de kk ken uit het dorp die deun vond een welkom toeriepnt die dezen avood terugkeerde om bezit te nemen van djb jMaatB waarvan hij zoo tang berooM was De dame sto een oogenblik stil om te lui teren en nu kon men bij het licht der lantarens die aangestoken waren toen de kJokken begonnen te luiden zien dat het Looille was Zij zag er zoo slank en meisJesacht uit dat men zich verbeelden kon dat de tyd lad stil gestaan en dat geender tragische gebeurtenissen in dit ver haal vermeld eenige schaduw over haar geworpen had Men moest haar mooi gelaat zien om te weten dat het dat van e aschoone vrouw was die een groot verdoet had ondergaan aa niet dat van een me onder de wantig T Twee jaren is èen lange tijd ijaaatdn mogen cwgigen wat si willen maar twee jaar zijn met te lang i n verdriet U te wisschen ooals Lucille ondorvowten had Maar tü hadden het oAgewischt en toen zii daar stond te luistere kwam de oude glimlach over het gelaat ec vi f minuten mompelde zü vijf minuten en het is of ik niet wachten kon flc die twee jaar gewacht hebl O Harry God geve dat gU ge oiid en wel terugkomt TenwiJl ö pn lucht bet 8 luid van juichende tenamen de Mokken luidden met een wiUen vroolUken klaidc en zij hoonde het getrappel van paarden Zij ging van den weg af e stond daar met de hand ep baar hart Het Feuilleton nauwer de man voelde dat hü stikte het ijcht verdween aan den hemel de dtwomen draaiden rond en hü voelde dat de adem hem begaf iMet een kraoht e pogit greep hij den aanvaller om het lijf en zich opheffende sloeg h hem met ééne hand De stagen vtóen zwaar en snel op Sinclair s bleak gelaat maar lui l t luader m hiedd aun prooi steeds vs ster U iwilt wegigaan en m er voor laten oipdraaien metwaar gilde tij dicht bU het oor van het slachtoffer U soudt mij naar de genrangems willen enden voor die cheque nietwaar Neen ik heb je eenmaal te pieken en ik laat je niet meer loei Merle BpaHe zich in om een laatste pogiing te doen en de twee mannen stonden rechtop eikander aangrijpende als duivels gek van woede PlotseUÖg hoonde men boven het gegiJ van Sinolajr uit het geluid van een naderenden trein Het iwas de mailtrein naar Londen In de ooren van den krankzinnige klonk het geluid als een soort bedreiging 4 e treial gildie hfl m tullen met dien trein gaan JU en ik Imrd Ueilel Wtj zullen het geld gaan halen Ik z i je nooit veriatenl Het geld hoor ie Marie wacht er 0 1 TerwiH hü Merle kran MKhtig vaetgreef duwde hü hem van den dük Beiden kwamen zij 0 p de rails en vuelen op de dwarsleggere Een rood iieht een woft van rook steeg voor hen op en woeste vreeaeItjke kreet Tan scbrtk ca wanhoop kwam als een ril over Morte s Upf en herhaaM door het lacben ven den kranteinnige het volgend oo ei lik w s de trein vootbÖ de twee mannen aAterlatend nog omaloten met de gezichten tegen etVioder in een ombeking des ik od8l geluid kwam dichtetbU en nu pjotseiing kwam er een koets door de oprUlaan aangereden ZU wilde die laten vooibugaaf maar de oogen van een imnnaar zyn scherp en hij zag haar Biet een nik genden de paarden ingehouden een ienige gedaante sprong op den grond en den koetsier een teeken gevende door te ribden anekle hij tot waar stj stond 4I rryI 44icilJel w Dat was alles maar toen stl daar stonden vastgekneld m een omhelzing dia sprak van de verlangende liefde van die twee lange jaren apraken hun oogen boekdeeleo jO Harryl O mfin tieveliiwt laat ik naar je kijkenl Ben JÜ het heasoh1b4 t Is het doidcer Laat ik je voelen Harry dat ik weet dat Jij het weikeJiJk benti O tieveiing eindelijk eindelUkt fh hij hoe sterk hU was kok ëealpoos lang niets anders zevgeai dan haar naym fluisteren Zoo arm in arm dikwijls sttk ütaand om vragen t doen die zij ikh geen i tijd gunde om te beantwoorden sloegen t den weg in ntar den Hof waar ware en beproefde vrienden Mewrouw Dalton Lady Famley en het laatst maar niet het minst Susle h tt wachtten om de deelen in hun vT Mffde Twee jaar later WMMMde tegen het on Het OU e n Tuatlge bniUoft zün maar men kan geen nietige famlkift h ten wanneer het gelukkige paar o algemeen gezien IS Is Lucille en flarry varen en de rueUge braitoft moest vroolitk worden aU mijnheer Doyle er deet aan na Ü was het die een groote doos met versleringeB meebracht uit Ixmden hö wbs htt die hel gejttieh van de menigte aan het hek te sette en het hooJÜ van de tafel Innam later ht den maaltttd der pachteni en hU wa het die ra toast die geweend werd