Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1920

P S J P W f j ïronin fen H it Fries laml 27 H Itrenthe 69 16 Overij el 60 10 Jolderland 139 3ii l tl echt Nnord Holland 5 2 IS 8 Zuid Holland 15 11 Zoeland 62 Nobrd Brabant lis M ïdmiiurg m 2S vyftigJariK bestaan der Frauche republiek op 11 Nijvembeh De volgamde voonuuunHte nchikkingen mthm ém gwii t e w twad en daarna de regeeritiRr worden voorgelegd Op het plein voor het atadhuiM voUtHl etoofrii n ter e r van UambetU Chancy n Galhaini met rtdevoeringen een troepencM D conrert ÜOSTËNBLpl De KevaarlQke Hoitoa4fehe kaai De correspondent vam de N K Ct teWeenen seint Alle kindcreii uit den ktederBpetiltum ztjn thans buiten gevaar t vuur etn deel alweer naar huiR gezonden Hetonderzoek 4er i erliei i duurt voprt en otnV t zoow 4ie HuUwulttdM kaaa als h t broo l dat de laatste dagen IHer weder nauwel ks eetbaar l RUSLAND De machtixate vrouw Het Russische blad Obnovlenik van 10 8ept zegt dat op het ooKcnblIk de machttgutte peraoon in Sovjet Ruttland Olga Go rükhof ia een meisje van 23 jaar ZU is too tegt het blad d inspimtjice van Lenin Zii in een fanatieke preekstér van het boUje tBtne en van den heiligen oorlog tegen Kngeland en Axié en zu is verantwoonleHjk voor de jongste wederopleving van het teiToriKme Z heeft haar macht verkregen door een eigenaardig mengsel van mysticisme en onbeschaarradheid en zij heeft I nm M da andere bolAJewijitiiiche Wdem m huu nuicht Zij beweeit profetjache gaven te hebben en iedere week heeft zU visioenen waarin de volkomen ineenstorting van Europa en de stichting van een bolsjewiMtisch rijk pnder riictatour van Moskou worden voorspeld Onder de anti bolsjewistische Russen is z j bekend onder den naam van de Roode Uattpoctin en haar invloed en prak rm yn ongeveer van hetielfde karakter liie van den monnik die mede geholpen heeft aan den val van de dynastie der Romanof Olgo Qorokhof I een knap meisje gezond met een rustig uiterlijk en groote oogen die tenv l zii de moest duivelsche plannen uitbroedt en verbluffende koelbloedigheid en een volkomen onverschilligheid aan den dag legt Zij ik de dochter van een vroeger ambtenaar van het departement van staatscontrole en werd in 1916 gevangen genomen beKchuldigd van het overbrengen van pacifistische brieven en het medehelpen aan een intrige voor een afzonderlijken vrede Na de eerste revolutie werd ii vrUgeiaten de Kamers van Koophandel en FabriekeW verzocht op dit wetsontwerp een gunstig advies uit te brengen omdat lo Dit ontvfefp rtlet alleen wceldeartllte len upar ook rüke verbruUuftriikelen zwaa ftelatit 2o fltno aan talrglw liandel dnjvinden een pncümk ni t te Volvoeren wlminiJ atieve taak iPordt pg fd 3o omdat ontduiking uitgelokt althaai gemaltkei uk gemaakt zal wofdcn 4u omdat een leger van ambtenaren ioodig zal z n om een toch Aog gebrekkiga uitvoering van óê wt t te verzekeren en daardoor de eerllHn handelaar dupe Uil worden en de oneeriyk hnndige hamielaar in een bevoordeelde positie komt Öo omdat tal van kleine fndu tiieelcn ten gronde zullei aan 6o onida d netto opbrengst der belaiitidig in geen vL rhouding zal staan tot den last aan de burgerij opgelegd ileii Jiniiffuchen 1uurdfrNl niid het laitiatief giTioirieR tot de vomnnjc van oeii L eiUialti vunMiaaeuataua U uwvereeDi gi Eigen fflwMgiiif wi wetk ailm in het bc Uui yim de Ithien efitin vanden Mid K tn titiHl in NtHlerlouwi die dal doel nastnnen zmnk r daufbij wirwtbe ag in ofiiiKeii vorm to beoogen weiiB t meii Hjuii i Ui breng n in de verdero liou inipftgandii te leidon Het correujlLindfiitiO ndreA der org niitatie ifi do Ril inwHHtriiMl 7 to fl Jrnvenha e vjin hot Ftijksrontrolenieirk mag wor doji uilgovoerd is kennelijk in fctrijd iroi bet 4o i wiuuvoür de uitvoer vAn k aHH is vorbode en waar ♦ oor uan den nnnistw 1 1914 de IjevoegiilhöW vreni gegoveti oin aan een dispensfttie van dit verbod ek re voonraarden te verbindoTi Door hoi h wijze van oruismaiitregel verbieden van uitvoer van ong 0 ntroleerde kaas wordt de handd opiiioinr aanmerkelijk beMideeld on in zijn l edriif hé lomtoierd zoofels door ónze Vereeniglngi in den breede werd ontvouwd in oen rtJtoBt vaii 5 AtiguslUH 1920 a n den minifiter v nU N fn ir van welk rekest een afschrift werd gezonden aan alle leden vHn de Stitten Oeneraal ThaiiH maakt e hter de minister voornoimd nog grofit r misbruik van de orli iswotigevin door zijne iKwehikking in 13 Septonilmr Hierin en in ewie aan de N Tl M gegeven machtiging wordt het recht tol exiMtrtwrwi van kaas niet ntoor direrl gogoveii aan de bij hot Zidvelk mlonr IngiwohrWen k imexportoairs doch idtflluitond aan de pVoduceiiten en taii nog wel uiloen bij de kaasoontrolestations aangesloten prodiieentfai I o annfiluiting bij deze Atations men lotto er wel op i HrttcuMereiliciiamon m oügenaamd vfljwillig liet fmuftaat vfin deze bcfirhikk Ai gen is nu in het kort samengevat ais vnl lo Alle door den handel gekochte of nog te koopen kaas nie onrzien nn oen Ri flrontrolemoTk ag met worden hitgevoerd 2o Zelfs de door den haufdelaar ge iohle of nog te koopen wol van zulkion merk vooi lene kaas kan slechtsdan door hem worden uitgevoerd als lo producent bereid Is hom voor meorol minder geld de door de Controle slations uit to reiken bons te verkoopon V So Aan producenten die zich niet iJtüirtf an aardappelen ud e n pri UI JO l rk er LfU r b n ineldl ouh uit IJnmliki 7rf i hiéilen benoorden Noordwijk m het Rn4 4iM he Htimuiauhip Arnüatlee AU r ondon naar Hnmburtp IteHteOHl getttrand Van l lnniiden xljn Htecppbooten tPT aMHiritenUe vertrokken nNANriBELK BERICHTEN WISSELKOERSEN OfficiNle aetttiltt u AiutMui 1 Oeieker l M Totaal ƒ 66 000 Zooals reedfl gezegd ia het invoerwi dSr penningmeters een groot gerief der minder draagkrachtige gasverbruikera en vervallen tevens alle moeilijkheden met bifbetalingen L tot een beslissiDg is geI n r de vraarf walik materiaal sat SïnTo ng chaïf nu de gele ió deite br iidweer reorganiaatie op S X rté te beoordeelen En Bitter meeafc Toor het wellicht voor B en W uitgemaakte feit dat een auto epult voor Gouda aegowaDSoht is want de daarvoor aawrevofrde argumenten zün na wat de Amiiemïche taoitoonstelling toonde voor Gouda n geen waarde aï electrifliteitsleverinit van onze gemJInte woidt iraaiwleweg uitgebreid en we mogen hopen dat de komende jaren nog vele belangrüfce uitlbreidi gen zullen volgen Immers daardoor aal het mogelijk zijn dat de Centrale zal kunnen worden een rendabele zaalL SohoouhcTven zal nu bónoei ort ook van G nida s centrale etin stroom betrekkien alle re elinigen zim nu tetroffen De trooni gaat langs het luchüiet tot Ammerstol en vamiaar per enAtivriyDAfKbe kabel naar SclKKmhovem Deifl oplosamg is voor Gouda heel wat nunder koËtbaar dan wanneer een eeheele ondengrondsche leidinïr moest worden gelegd ƒ 54 000 tegen f 174 000 Het contract met de Kon Ned Tapütfabri en te Moordrecht kon iste en geen 0uAb Tindeo omdat de Raad het niet Wie en de betrotfcken wethouder niet aan Pwaa tot juiste toeljchtimg daarvan Jiandelmig daarvan komt een vokende aan de orde iDanflt zii het standpunt door de Raad asie ingenomen bU de vaststelling ir nieuwe salarmregelmg heeft zich gisreeds een quaestie in den Raad voorEen verzoek van den Boekhouder Lichtfabrieken om gelijk te worden jremet een functionaris met wlen hu foeger gelyk stond i op arond van de toepsindeeling afgewesei Do Raad heeft bfiers uitgemaaikt dat persionllike anicedenten niet mogen gelden alleen de inctie beslist jJMeriöwaapdiK is het hierbii op te metdat een voorstel Van der Want om den laris een andere functie te iroven met 1 in behandeling is gekomen Komt dat later Er ia reden voor Voor het overige verwüzen wü naar het irslag De N derl a4M Reflfe ftllt4lt i l n iNodorlaiwlsohe regoeriiïg heelt iuii de indordanen van eon oairtal landen liacilitoitcai voor b i verleenen van j iisi n naar Nederland loogieeinan int deze landen bebodH Doitsehl iwi eehler aiot De Nederlandsohe Kamn v i K ooph lïnll i voor Duitse IuIrimI heeft dii nk iMïovolge bij dèNedorlandücheregetying een verKoeksobriÜ Ingediend iiii ook voor de DüitBrhe onderdanen ill anil andtM e tratm veri iide laeilil4Mton toi miiiAte to vwleonei aao pwsdiM ii die dnor de NederlandBrhe regicriiig worden aanbevtdon GËMBNGDE BERICHTEN Om KiMtwn FnuMcheN PnmiétmU Naar de Tel verneemt heeft de Kionmg n aan den heen Millerand e n teloirram van ge ukwen Aeir doen toekomen bü jrelegenheid üner benoeming tot president der Franectie repiMiek In zliD antwoond op dit telegram sprak de heer MUteraitd tem ziin beate wenëchen uit voor den voorapoed van Nederland De fi deplaiui n Naar de Tel vemeemi hetiben versrfjilJende afUééHnRen van den Ëconomischen fiond zidi uitweaproken voor het fuaiedenScbeetkl door mr Treub in siin bekende rede ontmikkekl Vci Uttiken Aan de Sueskade in Den Haeff ter hoogte van de bruir bU de Newtonstraat is gistermiddag een jtnMgedb van oneereer 12 jaar die op een schuit wou springen In diet Verversdhingskanaal geraakt Een vooiibuganger begaf JcJi aanetoods te water WeJ slaagde hii er in den jongen te Rrüp i maar redden kon hii ihem niet hit moest hetn weer loslaten Na een half uur dregfren weid het Hik van den Jongen owc ald PhaAnMo ThereiKKttisch Inabltaut J e Minister van Arbeid heeft gistervoormiifdag in een der lokplen van zjjn Departement het beetuur van het Fhannaco Rherapeuüiach Instituut met een rede geinstaWeend Gddleening B en W vao Delft heUwn tegen hedenavond den gemeenteraad in spoedvergadering büeengeroepen ter beihandelinir van een voowtel tot het aangaan van een geldleening groot ƒ 1 400 000 rentende 7 pet len om aan de gemeente Hol van Delft een voorschot te verleenen van ten hoogste f 200 000 ter voorziening m de b oefte aan kaêgeld Uitgebroken üjt de cellulaire fietvtaitceiiis te Moabit zijn negen gevangenen uitgebroken met behulp vy uit de beddelakens vervaardigde lodders Twee hunnef braken bii het afspringen hun beenen en bleven ligigen later werd nog één der anderen gevangen Te PJettenJseiTr is een gevaarUik misdadiger de artbeUer Leorihardt die twee politieagenten heeft vermoord uit de gevanigenis ontsnapt vrijwillig bij een controTcötation aansh iten wordon de vflordeölen van esport Onthouden ook al zouden zij bpreiri zijn een melko vereen komst aan re gann Vaar in Neflerland vele duizenden i oU kazende boeren zijn die w ekelijkX lochts kileine partijtjes produceenn ibéywekelijks ook ontelbare kleini oxpnrtTiftns ontvangen kan het niet uitblijven of er zal een formeele haii ol in jtfiasexportbonïietjea i met allo gevolgm van dien ontstaan en dat het beilrijf van kaasexporteur waarvoor v el ruiïnte en personeel noodig is volstfokt geen bedrijfszekeilhetd meer ovorhoiult liehoeJt wel geen betoog l e niirustor zai zich zondei twijfel togeri deze onze uiteenzetting der feitHi verdedigen door te verklaren dat do exportibons alleem zullen worden uitf erolkt aan die ivoduaenten welke 7ich jchriftolijk verbonden hebbeni tot het tor beschikking van het Zuii ve nloor stellen of houden van consuraiptleii clk ten behoeve van de melkvoor iening Hot ie echter duidelijk daT Zijno xcollentie zelf niet kan geloovon aan Vile ii tv oerbaarheid van dezen maatireYol gelet op het feit dat zeer vele RaaHmakemde boeren al tb ver van de iiierkhehoejienda centra afwonen om nlke nïHlk nog in goadon toestand voor dit doel te kunnen leveren Of de geachte leden der hierste en er Twfifylo Kamer deze alIerniMiwste l ORchikkingen van den minister vam landbouw ifijvorheid en handel zullen pfiedkoiiren mo en djp handelaren met f flatojilioid atwaoiten Geridderd De Paus heeft benoemd tot conunandeur ir de orde van den H Grefrorius den G roote met de plaque den heer mr A I M J ibaron vfln Wljrfïergen lid van de TVeede Kamer 4 BINNENLAND Lustniom d Te Nautaau in den kreita PiscihhaUBen ibij Koninjr bergen heeft een 14 iarig meisie de dochter van den grondeigenaar Fischer tiwee kinderen jÉg 2 en 3 iareji met een toaw geworfod vontdekking van de misdaad verklaarde deze enkel uit lust tot moorden te hebben bedreven Mr D Fock H T Fock fcnl IHnwlagn s vnmr de IimtWe iiihhI do vorgmTcTiiig der l woode KniiM i jjr idecrwi Men verwaohi diit hij 7 lHi oiiidc Jamiari of tx giii februari luui Tnilii laï iiiHchepon l t luinv iiirding Van het antbl van ponvorm urge neraal van Ned Oost lndië Gemeenterekenintf van Amsterdam De gemeente rekenmg van Amsterdam over 1919 sluit met een tekort van rond ƒ 11 35 000 welk tekort B en W hopen te dekken uit de derde uitkeering van het Ryk uit de Oorlogswinstbelasting Grevaarltjke wervers T e Diepenveensche politie heeft ontdekt dat twee Duitsch die dok in het raadhuis te Bi ummen en by de familie Van Heel te Kijssen hebben ingebroken acht dagen lang vertoefd hebben in het jachthuis van mr A Capadose uit Den Haag Toen de individuen op heeterd werden betrapt losten zy revolverschoten op de hen vervolgende jachtopzieners De misdadigers zjjn in de bosscljgn verdwenen LANOBOUW De melkpriii Door do Nederlandöche Melkitidy i ele Vereeniging afd Melk ver zofging iri afln doji Minister een telegram ver i ndon n iar aanleiding or molkregelirtf voor don as wintfr waarin heli lurd wordt dat de Mininter door niuidel van het uiveikantoor maximum siraiitj i ift viior geleverde melk vast lell Iliordour zal de prijs van ingokncliU melk ivaarschijnlijk 20 ct moeien wdnUn l e vereeniging zou gaarne den nwiximiim inkoopprijs van 19 ri zien vatttgest d of indion dit bezwaren hooft drtn maxiniiiiin straatpnjs gt bracht zien op 34 cent T at voor Ijot hijlevoron van meJk voor tokort absoüiUT Rioot ge zorgd worden is vanzelf h r kei d Het IwértiRir zou igaarne de bezwaren inondelingi bij den Mï iflter t rtHiohten Het ndvelbedrtif vu 192 lïet boHtuur van de Ne l Vereen van Kaashandelaren schrijft one o m Van de wtsnigo pog m handl alde orlsiHidielellingen ifl die vhn liet zuivelbedrijf wol do voornaamste Dit bedirijl 7im eehK r volgens do aftdwliedon van den MiiHKter van Landbouw JjjijverhoiiJ en Handel ook vrü kiimien zijn i dlen Hle htfl de idflkvoorziening van Il groolo Hledep geen gevaar opleverde naur do nieening van Z K Waitioin bet taat jf hler daarvoor ge vaar r Mi er in overvlood dooh door gij j rijzon die in het huitenluiul vuur melkproducten uIr botei kuaK geenmieliseorde molk ena to inakoii zijd vree it men dat er niet genoog m 4ki VOO do blnnenlamlBChe orin iitoptio zal overbli en Elk hozwaur dienouïttront zou evenW4 l ommddoJlijk vervallen hIb daarbj i d prijökwestio niet in het spel was l jor het vaBtatotlen van melk ïn kaa prijzen heeft de Regeeriog m do lajilfite jaren handelaar én producent vaak yoor enorme vffldiezeai jge teld Meii acwpleerde dl prp eerde op allerlei wijzen doch stoedft zondé i aucoe do minister wiat aan de bMde Kamers waarin ge j deskundigen zetelen niooRtal de ïsaken wel zóó vftor Ie stellen dat hij ten dotte goHik kreeg De wint rmelkregellng De ederlandache Melklndustirioele Vereniging Bfd metkverzorging heeft aan den minister een telegram verzonden waiirin betreurd wordt dat de minister door middel van het Zuivelkantpor maximumstraat prijs voor geleverde melk vaststelt Hierdoor xal de prijs van ingekochte melk waarachynlok èO oent moeten worden De Vereen zou gaarne den maxi mum inkoopprijs van 19 cent zien vastgesteld of zoo dit beawaren hoeft den moximumstraat pr js gebracht zien op 24 cent Dat voor het büleveren van nvelk voor tekort absoluut moet gezorgd Vorden is vanzelf sprekend fn de door de Nederlandsche Helkindua tHeelé Verceniging gehouden veigadenng ter bespreking van het dour den voorzitter van hot Zuitelkantoor gedane voorstel in zake bijslag en maximum verkoopprus werd van de bestuurstafel den leden den i aad gegeven in antwoord op het van genoemd kuitoor ontvangen telegram een draadberieht van den volgenden inhoud te zenden NwdgedwoAgen zal contract worden a viard Stellen als eisch dat voldoende men van goede kwaliteit zal worden byge e erd X ontract wordt tenzü Intusschen ooai Sttrdfin verandard worden m t 1 No vemWrvgpgeiegd Uilvoering Scheurwet 1918 De lust der schadeloosstellingen ingevol ge de Scheurwet 1918 voor percoelen in d prov ZuidHolland ligt voor belanghebhen de hypotheekhoudera ter inzage ten kantore van het Prov Productiekantoor voor de prov ZuidHolland Carel van Bylandtlaan 10 s Gravenhage van U t m 17 Oct op eiken werkdag tusacheu S en 12 uur v ra Een nieuwe havenstaking De staking van de bootwerkers naar aanleiding van li t geschil bij de lojpsing van het Btoomschip Titan van de Kon Ned StoombootMy te Amsterdam heeft zich uitgebreid van 800 tot 1400 maa Een aantal stakers kwam Woensdagochtend b een vooi het Scheepvaarthuia aan de Prins Hendrikkade Ü werden daar toegesproken door een hunner leiders die de staking toeschr 3f aan de verbittering onder de havenaibciderti over den toestand in de havens In de havens bleef het tot dusver rustig voor zoover wós na te gaan wordt nog overal geyerkt De politie nam eenige voorzorgsmaatregelen in den omtrek van het Scheepvaarthuis van het kantoor der havenreserve en van de loodsen op de kade Ned Ver tot beecherming van dieren In de jongste vergadering van het hoofdbestuur der Ned Vereeniging tot Bescherming van Dieren de eerste na de met 1 8ept tot stand gekomen fusie en gehouden te sGravenhage onder leiding van den voorzitter Jhr mr J L W C von Weiier IS o m tcsloten d Centrale Commissie voor de Dierenweek te machtigen deze week thans te organlseeren eind April 1921 Tuinbouwtentoonstelling te Utrecht J pt HbM moldt K FTol vfolKlagoti tf ttir de liiijihomwien oDMHtelHnfi te Uffcoht srhiinl v t mikerd Do lotion vtJt d zo vW niging en dii viiTi do ntrr r hteoho Voiliiigjjivorooniging Miochton inzonden wat monien cel cwoliikl was om Iiilon zton Do diiiinp l ezuokHlors krijgen wmi biljet en noeton dajirop notoorcn aan wolko jj rcn ï ii don eerBten prijw zonden geven po tontiionijtolling wurdt i in ag ó Ortfdwid voormiddagH ie 2 tnir goupoiW Rt komon inzendingen van hor enHlas p fvirftgiiiH nrohidw i dtthUa s oolh Otio tWfitoTw takkm vroogblocientJi l lirvHftntlionuini onanjoappo Mjeft bfmvar li B ï e tontoonstelllng iduurtdrio dagen conmiiHirfó voor do ntoanfitolIiiiii btwlaat uÜ do hoeren G Ijodder vddrziUer TT Nijland swrotarin n K I irkM poimingimoefiter I GOUDA 1 Octoi r 1920 Gasmunten Ter voldoening aan een vraag door het lid n den Raad de heer W Sanders in de rgadering van 2 September j l ter ake rtn de invoering van gashmnten zooals 1 ook reeds in meerdere gemeenten heeft l ts gevonden gesteld hebben B en W jristeren meegedeeld dat de Directeur der ftmeentelijke Lichtfabrieken l n daarom nt het volgende bericht ƒ Daar indertyd in Gouda eu dubbel n e stelsel was intfewoerd waa bU liebt efl ftökgas voor gewone gasafnemörs elk door Nn afzonderlijken meter kon worden geme Ki kwamen by invoering van het één meiBrstelsol ni Gouda ca 2000 gewone mèlirs vrij welke in magazyn weiden geplaatst Deae gewene metera werden gephutst in aMe gevallen van gasaanvrage zoowel gewoon KB8 als muntgas Daar echter zeer weinig aanvragen voor ge voon gafa de laatje jaren inkomen werden geen muntroeters gehniikt voor muntgasafnemers daar men joodoende geen muntmeter behoefde te toopaïL Deze metera vroeger tegen den prtfs l an ca ƒ 16 ingekocht hebben een fraarde van f 1 50 per stuk gekregen zoodat ie vrijgekomen meters een totaal waarde ffan ƒ 100 000 vertegenwoordigen Van deze 2000 gewone metera zijn onge tet r 1000 geplaatst by muntgasverbnukers dit iB de helft van alWmuntga sverbruikers n ofschoon de mnntf pafnemers ipet meer l et geraak van Betaling tegelijkertijd met het verbruik ondervinden zijn hun door de tijdsomstandigheden andere voordeelln hiarvooi geboden en wel de volgende De muntï fasverbruikers namelijk ontvangen in hunne Wfflifng 1 IteoltB lamp geheefe gasleiding en gasmeter terwyl het uitvoeren van reparation gratLs wordt verricht BovenstaanHe vertegenwoordigt een waarde van ƒ 125 per wonmg voor den tegenwoordigen tijd Hienan 12 r rente en afschryvmg bedraagt U éSr jaar Een ittu tgaflverhrqiiWr o gemiddeld 500 MS fcas rekenende Iwdiaagt dit 2S ct p M3 afgeleverd munt fgas Dit mag n eventneel prwresajcf steLsel eveneens ttfft uit het oof wotden verloten Dp Gemeente brengt echter niet 2 8 Mnt doch slechts 1 cent voor meterkosten mr M3 in rekening Bovendien zijn cj 1000 muntgasmeters fïgesttM waarvan de gasprij op 7H cent TiigMteld Deze muntmetera om te bouiMttot penningmeters brengt de onkosten ööWeter van ƒ 4 met zich zoodat hier l 4Ö0O noodig ia Dwe maotgMverSraikera moeten nu n0 een gemidaeid ver bruik van 30 M3 per maand ƒ 3 75 aan gas Malen Wanneer m i tot aanscfiaffen van ga penningen zpu willen overgaan kan men nu de geplaatste lOflO gewonei gasmeter dienstdoende als muntgasmeteirs verw deïea eo hiervoor muntgasmeter m de plaa s stellen De ottkosten voor 1006 nieuwe meters sullen bedragen 1000 X ƒ 60 is 80 00 © Beter is echter bet volgemH Het ombouwen der 1000 gewone meters M muntgasmeleTs nd na ingewonneii Inli tingen bij den fabrikant ƒ 35 per stuk gMniddeld kosten zoodart de totaaluitgaven IWÖ X ƒ 85 i ƒ 35 000 zuUeD bedragen Mocht u tot één van deze uitgaven kunnen besluiten dan was daarna een Isel varf gtónénningen in te voeren vaa van de kosten de volgende zijn 100 000 aluminium gaspenninften met gat è S cent js ƒ 3000 Yenaaken van een refiteaqM antal n l 400 Notaris J VAN KRANENBURG te OOUOA uU o MAANOAG 4 OCTOfiÜR 1920 dca avonda 7 uur in hor tel de Zalm aldaar pubHek verkoopen d volgeade all Gouda gelegen OiiroereiiileGofilefeik SoHed en goed anl rhoudM WINKBUen WOONHUIS waarlnl vlceschhouweni wordt uitgeoefend met KCHIIRBN n ttt B0VBN HUm Ci oenendual lOljlOS Benedin l onti uimd te aanvaarden en lx ven i verhoord voor ƒ 4 50 p w Ook uit i f hand be koop Dito WOONHUIS ml er TVtH Kleiweg 91 Verhuuid v or ƒ 400 p j t lPBbi W28 1 WOONHUm RaamSeO Va hiaod vo f a p w 1 GESStTW H iarin gitveatifd CcntVital Tel Burelhi met sfL BOVENHUIS Achter d Viichmrkt U Verhuurd luM den Staat voor f 600 per jaar r WOONHUIS Aehter de ViaAipurkt 11 Verhuurd voor ƒ 2 10 p Jr e BERGPLAATS Viaohateic hoek Achter de VlaehAwkt WOONHUIS Boelkkade 2K Verhuurd voor ƒ 2 85 p wl TfiRKEIM met SCHUVB achter de Oostzode Raam en grenzend aan tet paud Gouwe 181 1 9 li Orl WO IHlIBBN BocKenbergatraat 48 46 4 Elk verhuurd voor I Ï 75 p w 1 13 WINKELHUI8 Ridd rvan Catsweg 140 en WOONHUIS da 144 Verhuurd voor ƒ 8 n ƒ 2 46 p w Beilchtiging ala gewoonlijk Aanvaarding op den t etjialdag 3 Nov a a Notitün verkrijgbaar bü den NotarU BleekuHingel 0 4690 i Jong gehuwden h b b h h vngtn IS zit en slaapkamer met of under pewifain Br onder no 4771 Bureau GOUDPCHB COUR t Ma Jl b M id en klauwzeer Htaniï van het mond ein klauwzeer in Nederland gedurende de week van l tot 19 Sept M ant$l Proviuf iön Veobealagpn Jemeenten r Voorlicht ingndienat vezelhiAidel en nUverbeid IBy K B fs een Voorlicbtingsflienst ten behoeve van den vezelhandel en de vezeln verheid ingesteld Deze dienst heeft tot taak Mn den handel in vezelstoffen en In andere grondstoffen der vezelnyverheid alsmede aan die in textiele voortbrengselen vlechtwerk papier en aanverwante producten technische voorlichting nopens die artikelen te verschaffen en verder de technisohe ont wikkeling der bednjven welke vezelstoffen in den ruimsten zin genomen bewerken of verwerken te bevorderen een en ander door het uit eigen initiatief ot op aanvraag van belanghebbenden verrichten of gelegenheid geven tot verrichten van erzoelcingen door het vercamelen van ge ens het nemen van proeven en het opoibaar maken of rechtstreeks ter kennis van belanghebbenden brengen van de verzamelde geffe vens of de verkf gen resultaten Aan den dienit Is een commissie van advK s verbon Totaal 584 233 Uitvoer mndvee Veduronde de iweeic v an 19 25 Sept weidden voor uitvoer goedgekeurd kcuntigfiplaaléi Rotteiilam idl runderen I iefitemd voor fipanje Balnteenultvoer uU Belgi De BrusBolBoho redacteur van do MkH 801 nt Oelijk men weet hadden Benl0en tijd gtlodcii N ©rtandsche firtn B in BelrIü en vooral in de Maawrftreek enor100 hoeveelheden baksteen aang tocht Tengovolge van Tiet uïtvoea VOTbod werden de jiitranep vervalle verklaard AThnnö doen de Bdgiacho steenfabrikanien uit de MaftSBtreefc pogingciv het uitvoerverbod opcehoven te krijgen daar aij met gro jïp maasa s Htoohen AÜon Ncd Bond van Veehandelaren In de gehouden vergadering van den Ned Bond van Veehandelaren beeft de heer P Teunissen Jr te Ketterdam ïUn ontaiag ïenomen als secretaris van de afd Zuid Hollai d van dén Ned Bond van Veehandela ren De heer A G kendam iecretaria van den Nederl Bond van Veehandelaren werd in plaats van den heer Teunissen benoemd De afdeeling Zuid Hollend van den Bond sprak volgens De Veehandel als haar meening uit dat de Veëhaodelaarsbönd ten spoadig8te dient te beginnen met e a eigen ataentvers ering ZÜ verVlalkrde ich tegen verpfiutsin van het boBdakantt or van Rotterdam naar T J Utrecht omdat de Rotterdamsche veemarkt Dat echter nu do regem ing gebruik e verzamelplaats is va vele veehandela ikende van te crisiswelCevlnir hA 1 ren uit minstens acht provinciën 0e kfreetie Kolth lL Het bericht dat de heer Kolthek tdt den raad van Amsterdam zou z tn toegelaten moet als voorbarig worden beschouwd daar de Koninklüke goedkeuring nog niet llifgekomen MtddeMUiulaboawTereinigiiireiL T i verband niet de oentralleatio van de arIjdderM wfnningbouwvoreoi9gin n in gedroogde Zuidviüchten Itecè ryèn eiï I f t of aiiiaatio VJ n himrdprR van ge aanverwante artikelen beeft per adres ww n eofitowonlngon heeft het beetuiir van Het ttwerp weeldebelaatinK De Nederl Vereeniging voALden handel Ie crisiswe eving bepaald heeft dat leehtfl kaas voorrlen Uit deu üoadsciieft lUÜ Sm ffiMte anewia BeaeanilBge De Commissies van Buatand Njen w woningbouw aanstaande ft dure gemeeategnmid en een verwer pen ainvraag tot woningbouw tieen brandweer 4di€t maar wel verb ering Electrischen atroo aaar öchooalieven en JMoordrecht Ëen gemeente ambtenaar gedupeenl Een lange Uist nn ioirekomen stukken fiOK giBtenn aaa de behandeling der raadeagenda vooraf I it wbat er ot dat er in de gemeentelhuflahouduig heel wat m raat De agenda van de a a de Kte j stelde stukken wees er trouwens ook op dat er aan de Secretarie heel wat ter af doenm woi dt o €dra ren Geen wonder dat bu zoo n toevloed van stukikea waarvan de behandeling noodzakeluk Waa d beslissmfr over de belaetmgrverordeaing livaaibu ziah veraehiUende st diouctea zullen doen kennen di tmaal met aan de onle ib gestedd iNa een aantal benoemmgen he da Itaad de Commieaien van Bustand saan gesteld Het was ditmaal geen ate a d i aanstoots het ging heel rustig de afytdenden werden herkozen bedioudens in eftkele gevallen vaaiwi de heer Sterit ée voor de eerste IBSII voor een dergelifte functie m aanmertamr kon komea de plaats van een partugenoot beaette Jte verachilJende richtingen ziin dus in de Coinini3 iën weer vertegeniwoordlgd Vl dit noodzakelnk achten kunnen du weer geruBt aun Uet feit dat woningnood ia dne ge meente nog steeds nüpt V0 menschen van elders is hier geen huis te krUgen ea velen xun genoopt tot samenwonen of tot het bewonen van feiteluk oid ëwoonbare difurzen heeft de Baad er toe gebracht on advies van B en W zonder eenige discus iie toe te stemmen in den aankooo Van ruim 2Ü H A bouAvterrein achter de school in de Prins Hendrikstraat en van ruim 1 H A bouwigrond IA Kort HaarJem teneinde daaroip reap door de woiiiWïbouwiwreenwngen J e Goede Woninig en St Joseph voiikiswonmigen te doen bouiwen In Kort Haarlem werd bil raadübealuit van i Juni jj reeds roim 2K H A voor de gemeente aangekocht Al deze grdnden worden aan de hier genoem le woningbouwrereeniwingen in erfpacht uitgedreven Kr zullen dus jbunaeakort een l elazi rruk aantal arbeiderswomngen m twee versciullende stads redeelten vemi7en Toci is dat aantai bUtikbaar no met voldoende jEr was toch naast de hierboven genoemde aanvragen bij B en W nog een verzoek anhangiig van de Boaiwivereenigiii Otna Ideaal waarin de aankoop van igemeentewage weid verzocht van niet niinder dan ruim 18 H A groad aan den Gfaaf l llonewe r voor het reapectabele bedrag tvan f 183273 teneinde op een vierde deel van dit terrein door genoemde vereenwing woningen te doen boufwen Dit nu vonden B en W wel wat machtur en aüf adYiseenlen daarom aan dit verzoek niet te voldoen De argiunenten die B en W hiervoor m hun praeadviee heibben aanigevoend en dSe welke gisteren door dai wet Kiuder vaaSfinanclÖn den heer Ua elstim speciaal zijn aangevoerd zun o i aoo klemmend dat daartegen werioeUik mets in te brengrai is Hetgeen ook trouwens noet is Kesohied Er is teffen dit voorstel metteDUQ sterke oppositie geweest eenvoudig om het feit dat er door het aihviizen van dit verzoek niet meer womngen zullen kflmen Maar was die opfpositie wel op haar bJaats B en W heibben met nadruik zoowel bii monde van den VooraitterSils tui den Wethouder Usselstim verkl£9N dat het afwuizeod advies zun oonzaak vond ki den verkeerden opzet dezer zaak waardoor de gemeente om op 4 HA hu izen te kunnen doen bouwen een te duur erondbeiit zou kriigen dat naar mensdhenberekeiiiiis nooit geheel tot bouwterrein zou zün te imaken en waardoor de gemeente de lasten daarvan aou hébben te dragen Bii dea huldigen zwaren tklastingdruik mag de w meente zich deriëtifike risQuante experimenten niet veroM loven Het willen doordriiven om mA dat wenzoek te voldoewüst dan o k p een mex eenzlidige beoordeeling dezer zaak Wanneer O Ideaal c omen iwas met een v zoek zooftia de beide andere vereenigangen hebben godaan zou dit zeker de mstenuninar van den ganechen Raad hebben irehadi na iw en het alleen de sociaalndemocraten en de heer Van der Brug die zich en BM siaet daarvoor betoonden Voor hen Koli alleen het motief meer woningen de rest was blizaak De andere leden wogen daarentegen terecht het geheel en konden sicb daarmede niet vereenlgen JHet voorstel tot uitbreidinar der brandbluschmiddelen zooals net officieel heet ia gisteren niet aangenomen Niiet omdat de Baad er niet vóór is dat de brandWMciimiddelen zullen worden uitgebreid ÏMtefeendeeL De Raad is daar mist voor aWeeBde wüee waarop B en W dit varleenti gilden wasechen stond den Raad in ineefdeWieid niet aan De bedoeling zoo wemer door den Voonitter ei den wethouderKnuttel gezegd is jransch anders dan d leden er uit lezen Dit voorstel beooart Wde aanachaffinar van de twee motorpouitttdie daann zün genoemd dooh alleen decredietaanvrage daarvoo MerkwmanÖfdat de meerdertieid van dèn Raad en ookWh zoo slecht tannen lezenl De jmogeiatoheid bestaat echter ook dat de verdediaerivan dit voonstel zoo yervuld waren van d ibedoelin ren van dit voorstel at hun If weiikelijke tefrst en inihoud van dit stié moest ontgaan Want er staat letteri aan het slot B en W verzoeken den aad hen dan ook ten behoeve van de uit f tmading der brandbluschmiddelen o Toormeldo wijze wn dpatieeren 1 ® t tot een maximum T l ƒ XO OOO enz Die voormelde wiiae w 3 in d i aanhef aWua vermeld de braUdbluschmiddeien uit te breiden door aaoechaffing vut een twetflal tweewieligw torbrandspullen met een capftciteft na 42QL per minuut et Tooietei is heuAsh heel duWelflfc Het naarerstand dat er heette te berfaaa waa niet aaif de züde van de a nlertirid llTan den Raad die het goed re H gewone meters tot meters geschikt voor penningen ƒ 14 000 Het stelsel van gaspenntngen ia ontegenzeggelijk geriefeiyk en geeft eenige geringe bezuiniging in administratie en in loopwerk voor geldophalera In totaal mllen dui de onkosten svijn ombouwen lOOÜ gewone meters is ƒ 35 000 ombouwen 400 gewtme meters ia 14 060 veranderen 1000 mantmeters is 4 000 gaspenmngen is 3 000 SrfTrtuk heel oe i had itelezen be Te n het j u 1 s t ti a a r o m verwjen SLt X e l rt Ki van dei R d wiUe T i aan bunien iKOWn wat wtê w sf itr r k w i ÏÏ krü A a nuehtere op Vt yan meerdere leden dat een ttkaa worden aomreTriagd zowtar i Senmg n ook de eigenaardige witze i 5 rSn towm W wordt gedaaa zon j T SfcMet de Comraiaiie van Bö f J l S3e Gemeeateweiken en heeren reerd iMtB 9tana Ploert Ensemble Solier en Hesae Ploert Dit even korte als krachtige woord werpt Nelly Mulder baar vroegeren om den wÜle van de smeer met een ander gehuwden beminde Frits Berends toe aJa ze iiem om geld komt smeeken voor hun beider zoon die gestolen heeft en hü dit ondersteund door zijn echtgokoote kortweg weigert te geven Als laf Voorwendsel voert hy aan dat Willem zÜn wettige zoon niet is en hi met liJn verig leven niets meer te m ken wil hebben Willem jong officier door de macht van haar mooie Jopie s donkere oogen van kwaad in erger vervallen geeft iyn Vader oijbewuat zyn verdiende loon by een samentreffen met mooie Jopie vermoordt hij hem Oelukkig dat dit wel forsche maar weinig verkwikkelijke slot achter de schermen plaata vindt Ziehier in korte woorden de hoofdlnhoud van tleze scheta uit het Am iterdaro che nachtleven van den bekenden volksstukkenauteur Herman Bouber Ook Ploert i een volksstuk en als zoodanig geslaagd i en mengelmoes van dol kluchtige situatie s doch vooral van fel duinuiik op dramatische conflicten die misschien nog passen in een bioscope scenario maar waaraan wij op het tooneel door de hedendaagsche moderne tooneeliteraRiur ten eenenmale ontwend zyn en die alleen nog maar op onze lachspieren werken t 3TADÖN1HUWS Dat dit gisterenavond niet geschiedde was te danken aan de zeer goede representatif van het ensemble Solser en Hesse Dit gezelschap telt krachten die dit stuk tot iija recht wisten te brengen door twee goede etgeaachappen juist begrip ea smaak En zoo komt Mary Be nnan als de door het noodlot zoo fel geslagen Nelly Mulder een woord van lof toe Ge nakkelük had ij ich kuönen laten gaan doch hoe ttitstekend Wist ïÖ het juiste evenwicht biJ al lie zwaar dramatische scènes te houden door noch te sober noch te pathetisch in dictie en mimiek te worden Het gelukte haar beter als Ko Sprmkhuizen in de rol Vftn haar zoon Willem De anonyme acteur die Ftitti Berends speelde gaf vooral in het derde bedrijf boemet type Mevrouw Hesse Slauderof was kostelijk in hain klein rolletje van Daatje de werkster uit de Püp met het rawe en goedhartige dcTgeiyke vrouwen eigen Zy zorgde dat wij enkele keeren og een s van harte konden lachen Zangcouple n waren hier en daar ingelascht Prans Bogaart zong het sombere De macht van haar donkere oogeo verdienstelijk maar gaf te weinig voordracht Mies Blaser voldeed wat dat betreft in het al even navrant droefgeestige Ouwe Mie Het refrein van de Ode aan de Pyp hoorden wö destyds éed i met andere woorden m Oranje Hein Of het populair zal worden ia echter te betwijfelen GttSaagd De heer F Harkmk aWiier is geelaa d voor het examen na het eerste studieiaar van den Landmetercursus te Wageningen Maatschappil tot Nut van t Algemeen Ih t dep Umihi der laafH bapiiJJ tot iil V7in t De Boemelbaron h i O H rette 0ezelH happfn heKnmen tiiiii oude p irade paardjcH j eer vimrdi i da tfi halen Doaderdtif a h wonlt1N ileii Nieuwen Si hnuwburgiiiigevdcrd I i ItneniWburon met V iKobloriri de Imnlftrot MaUegatfllubi N hci iv inrtbeWi ii diiiij de Malletïits im K lui eiitio te uianiid Sejiteiii n VI20 Schenen IS IH ïnbuud Lin trj MS BtoonweliM 19 a inbond 110 J 1 Tota il vyffttiigeu i Vll lotjial inhoud ifi nl M3 en 11 hontvb tli n lutm ikenile fiC koppds VoMtsgaarlceuken IcHiiri nde de maand Sept wnber IH H W Tden hl de Vülkagaarkeuken alhier V i kocht In de wfiul y77ï pnrtiëïi afnehaalil 710 portiëii totaal 3491 perliön Spaar co HuIobMüc iediirerMlo do maand Sepwml er zip ii K l l c n teni bciaald de navidgen tf bedragen Inleg in 381 posten f 21iV H lfilil giesehre en rente 27 54 f 21338 IVrugbei ling in 81 posten 27930 15 Meei lerugbétnald dan ingelegd 1 t 6596 79 iin hrt elnfte der maand A iijtpiHtuB waa ten nam©der rntegger in e phrovpm f ft M900 39 x Zoodat hun tt goed UltimoSeptemlKT bedroeg f 798303 iOH hl den loop iet maand fieptennber ijn 19 nieuwe boeicjes algogeven Hnfgeloopen Imekjea opnieiw Ui gebrujkgPHteld en 14 hoekies gehc albetanlil zondat aan het einde W maand f Septeffiber 2 ü boekjes in omlnop wann BODBGKAWN ii den 1 Oei 1 in hé f rtHn nimmer verHohenwii van het orjfaan der VnetbaI VereenigiM B V V Tiet org inn zal miiamleliik t verti iÜ iu n Wegeim hot n4e1 Malm van de tmis huur werden in de a opeii week idhicr aan hrt laagpftd ü grainm n door de politie tiit hiinn wuniiiff t 7e ftii S ii gf in slond de iidv e iel de volgt iiih daK n biiUsn de deur en was duw met vtTv iwd BOSKOOP 1 October ISflS Groote Brand te MkW Het ia heden 25 laar geleden dat boven IW noemde ramp an de annalen van Bohkooip s historie wenl aongeteekcnd Het i aa een schoone zomersche da zooals de gedieele maand S tember ze had gegeven Daar ontstond s namiddacB 5 uur brand in een tinymermanswerkplaats met petïoleummotor In korten tiid kreeg het vuur zoo n uitbreiding dat om 9 uur vier groote winkelen woorihuizen benevens kerk f i toren m len asch Vf f n gelevrd Het scheen wel Vt offitdieill vapi den zomer want 2 October ving met stortrewens de n aamperiode aan Het schoone kerkureöottw ttt 1782 fl3 gebouwd brandde g 0ieel uit ea zoo werden in een oogenhük vePwoe st de aierhiike jireekatoel met Nooperen Inesaan het jrroote gecallvritpheerde borf miÉ de Wet van MozM bet ruk gebeeldhttfwde i eerengefltoelte met den preekstoel geschenk van Stadhouder Willem V Het klardcvoUe orgel op ü versierd met de embteroen van de nuolek en tonende levensgroote beelden van Geloof Hoon en Liefde verdween eveneens Ook de toren blykeiw ingemetselde QeuzeMboékjes welke men bü de slooptoig vond uit de eerste jaren van den tachÜgJanften oorlog met klokken en uurwedk wend vamiehL Die 9 boeklai waarvan Mn uniek werden afge taan aan de KoninHHke Bibliotheek in Den Haaw waar men ie echter in 25 jaar niet zoo gwed kon bewaren als in BoakoopV toren iredurende 827 jaar Het zeldzaam ste toch blUkt onna fpeurliik verdwenen Het was klsof lie Isten October en vernieuwing voor Boskoop moest brenKen In korten tiid waren kerk ea toren en huiizen flink herbouwd en het centrum des dorps door aanleg van de Bootstraat verbeterd Ehi nu begon Boskooo s bloeiperiode van 376 tniwonere In 18f 6 klom het tot bijna 7000 in 1914 Züde Reiier koop Biezen Zuidkade werden meer en meer beboawd de kwecffbruen breidden zich steeds uit en alles gmg getuigen van welvaart tot noodlottige datum 1 Augnatus 1914 het begin wemi van het hellend vlak waarop Boskoop zich bevindt Ook 28 September 17 3 woedde in Bmikoop een hewige brand m het centrum f an het dorp jwaardoor alle de Charter en Papieren spesteeremle tot Secretariie Jèiaar door het vuur xiln verteert sooals de Sdhout in de vergadcrinir Yan 17 Nov d a v m9dodeehle vermit3 dfin Srwaare Brand hier vooren vermeit Je n Regtdagen waaren gelhouden gewonlen doordien het Regtihuis mede was veAWWd geworden HAASTIIECHT NotaiiH 1 i ociiiiii zil uH iondag lUu dafi herdenken waarop liiji vóór I jaar zieh bien alw notaris vewtigde Y hoer Koelniui maakte zieh e r vele inpeaeteneA ynowtd hier jiIh in de inislrfkeii tiit vrii uden Het zal den JubllarlH dan ook zeker tdet aan ve l h fiuiK tflIinc nnthreken OUDK ATSS Do omniirtHHriH der Koningiii iuile f lirovineh heefl n le in deze genu n H vcrlcmde vergunningen tot liet verhandeliMi an inollefi en klkvureehen ni lit tinkken MARKTUl IKICHTJji OaentenvelUnl riMiH cnlclijkegrnMiilt nveUrtï AiUHt ii dam v h lU long Km iie Veiling van 2H S teiul er 192U l erzikWl 2 S k i SuijbooniMi uH D HO lï fOi 0 PrlnBeHse biMBien f l ï t k f tl 22 per IfH M Onilveti hlnuV rri r m llnmlperen div flTiifït Htnol eren div f lO A f li Zmifo tn l appelen f 1H a f J t Zuure stoor appoTen l 12 a f 10 T tmafen Hikt 11 al per 5Q K O Noten gelKill t f O fi a f o KI Karboidcel 50 i 95 Meloe H u 2 i h f Bloemkool 1 14 a Ib lUiiemkonl TT 9 t 11 Kon omnier H allen per 100 n flnijboonen 18 21 Sperciboonen dun M i 3 Sperelhonnen dik 16 li 23 Pr ikhoonen o A R Spinazie 10 t IR all Pi r KK H fi Bruss Spruiten 2 k 3 0 peizak BlottM n Kozen Q li 10 Dalias 4 50 ft 8 40 rn ROört 17 A 2l jïouwHrdia 9 f 14 Eikeatdaden Ct k 10 aMw per 100 t ï igroen C Mi h 12 per IQp rank il POSTEïTvERKEER Actie P T T neri In Rotterdam heeft het P T T VeM neei an vereddlleiide rararwi eea rroote beteogiag gehouden Borden m t onachrifien aU De Reiieerinc aveelf met vwir werden meegednwen In Groningen was een groote vei adering belegd waar ongereer 80O menM n uit de geéwete provincie aanwezig waWn Ook daar werd gedemonstreerd Men verklaarde het bondAeetunr t uilen Uijiven steunen De wliilci tmli lkt M 4e 4M Naar de Td verneemt M it WljlenlienstreKelllli op IJrtobB ir 1 Oct Unden Ittf 11 18 BeriUn ft W 6 88 Parus 21 MH 2Ï 47H Brussel 22 60 22 67 Zwitserland 61 40 Kt lfO Weenen U7 1 87H Kepenhacen 45 26 48 o i i Sttwkholm eaSO 68 66 SeSepen gelaat Cnstianla 1 tlP Rntterdiini Nfw Vork S ÏOH 7 f MltR nHi vornfltiièn zoudert wnip OyZü yOLONHN Ptm al Jeva Blaken een uit Ned lndie ontveiuun telegram Ijedroeg het iuMtt l pefltf vanen op iev m le mand Auyuatgs Ja Suerebaja 7 Lamungan 6 Slatifira ir Kendal 1 0 MatreIWiT fiS TermnKifuenK 7R Wojioaebo 861 alle met doodelyken afloüp bordeih die iKirn irüiikeHjk Uwtwiid wa tfii Dtn in Kidlerdfuu te w rdw g In t itnaf AiQMt rdaiit K diigeent wnr deiK irv verlmml ine de nlnpte die bl Itf Alllp ardan irhehu eii hwrsfht l a lf i lit i hior de nieuwe ImvrnwIaklnC t è workfielcftetdietd tdet kan wurdei vfu uiiiu ziiB dtf reeilwi tvruuc nien van hun voornemen on zulïen de biM teil wcrr in Kottordam wordnu ffe spfmx 1 Hel Dtpartèmenl van Defenal p De Goudwhc Fadvindcra Zondag 9 uur aantreden voor het Statlhui 4 voor eefonlng uider den Htpotdll leider Overigens mets tv doen Nog altgd 19 de Afdeeling zonder leiding an odu Uublokaal Ue iBRtetMton J BOWIBA flen Kon besluit van 27 Sept und rt I kemil door alle ministerK bepaalt de ophw flng der departementen van marine en v l üorluff B de iaAtelüng van en departanwMt van Atc nHWn Beatwir dat den naam xal dragen vao departement van Oefenv Hfl besluit treedt in werking op natler te b palen datum ONDI tWIJS ffeT ÉCll4l1itS WEiRBERICHt VerWaehtmg tot den vulgenden dag Aun unlntUk zwakke tot matige luidelUkf tot aatel ke wind zw ar bewolkt t t betrdUten Wet ÜjdalUke éklaring waapschijn k Mgen M de tei eratuur Christelijk Matleaaal Te Utrecht Js gisteren het Christelijk Nationaal School congres behoud bijgewound door de ndnlsteTB Dt Viiscr IM Vi ieu en Heemskerk ïoome e door 4br mr t de Savornin Uohman AT VKRTl5NTI N Juffrouw h b h h vraaiti zit slaapkiimer met demelUk peiuiion U Br onder no 4772 BSreau GOUDSCHE COURANT Marit 31 Avond en NaohtslHltüng der ApothiÉen yaiuf 2 OCTOBER zullen b Apotheken v n de iVonds ACHJT UtJR tot daii volenden morgtfiACH UUR 4627 tl a sloten sl n VolKens rooBter ia steeda één Ap tltëflV endpend De rooater la gi atU In ledeten apotheek te l koinen SB GüUDBCMK APOTHEIÜBBS Minister D Viaaer hield n fieetdriftig toegejuitdlte rede Onwillekeurig verwijlde Hprekn s gedachte bij dr Ktijpar den gemalen Aanvoerder van het leger ifait den hardneitklgen strijd tm aanbhiden togen Kappeynes wet en bij dl Pienton dfu welsprekendett woordvoerder en pleitbezorger van het ïecht der ouders op de v JJe school Drukt ona terecht de ge iachte aan dat pijnlijk kbmen en gaan van de bestaa ondtT ons met blij lschap daarentegen plukken wij dt vruchten van hua arbeid en die vreugde klimt nu de twee laatirtscnoemden davvan thans nog de getuigaa mogen zijn Haar in den votsten zin let 1 woonlB geldt dit u jhir mr de Savomhl Lohman aoo zeide de spreker zich tot hem wendend blJ het booren van wiens naam de teerste snaren In het hurt van un Chnstenvolk trillen en wiens tegenwuoidigheid verhoogden glanu schenkt aan dit cengreH Onder wc parlementaife letding gevoelde het g Jieele leger van strydcrH voor de vr e school zich iteedi gerust en veilig Van hier rijat dan ook walBcbt innlfer dan ergens elders de bede op dat gU nog eenige Jaren de sterW held Moogt blUwn die tM vele jaren waart en Gode zU dank nu nog zijt Jhr de Savornin Ijohman heeft mede het woord gevoerd Hij weeë c o dat de peHtieke schoolatrüd thans uit ia maar In de maatschappij znWnog hanl moaten g itredep worden niet togen de openbare tcbot maar om te bewijzen dat otmé té oul geel tetijk en intellectueel boven de openbare school ataat Telegrammen zijn gezonden aan H M de Koningin De dag tterd verder gewijd aan de behandeling van omlerwerpan in da neetievsrgnderingen 0 fZp DRAADl OOZS OmH Tt Spilzuoht der entente KRMJN 1 0 it De F nkftirter Zeitung veHtigt de oirnierkzaamhetd van alle fUbtlek en wetenBi ppeiyk denkende inensohen i de oiuivonsienbarc uitgaven voor het vreem de bezettingsleger In nuttscbtuad die in een Duitsehe memorie do ook in het antwcKtrd von den Kranwhen minister vanfinanciën pp een vraag in den Senaat besproken zijn efl die zoowel ijaor haar cxor bitante hoogte al door de onzt lcorheid van toekomstige vordenniccn de epstelling vaa een zuivere DuiLirhe begrouting onmogelijk maken Zelfi in de claaaulw tan Ve aaiUeiis jieen gn ö l tt vin n vflor een z o ifibzH k huishoudt v n den overVinnaIr in tbezette gebied Het blad w st er op datde om gebruikt voor het ooulaihoud ta troepenmachten en ontelbare commisaies oni ro luctieve ja dU w4 tigende ikgaven omj de tewaBtelling lÜi geliohen minister van nnanefln Bnuu inllruHiel geeischte beperking in niei praduetieve uitgave 7i C r De bom aanslag In Nev York NEWYORK 1 Oct De politie albiei meeat bewi aea t h w da de bo i ien die de ontpbrf ig in Wall iSet e b zaakten door leden van den hma der Ho de Star een vereeniging van Russiscbö communisten zun neergelegd r Kl W 1 Vi BüikeniT telefcjridn nil lionie h tardinaal OubniH pïtBiÉrtI van NonOttfcéf Unxpemm tot liartf jiRnehe van Parijli ter hpvoi in f van den onlanga overlei Pn Mgr A niette De mrerenlit ta WiMê ortprtlpfi ider Kr T AHl IS I M l e Fr iw lm pert heefl l friehten ontvanRim ofer de con eniitie te Kiga welke ToorgpCdlra dat de oiMlerhandftünMn teeec len en KuH nil ztillm telden n ereenkoniHt die in t bilxonder de iMdsJewiki sehijlit tejujn lAATSTE BEipCirraW fltaUftS BKRLUN 1 Oet VP N ar Oe VurwAr uit ïïalnz Terneemt heb n T inKda j yngeveer IfiOOO aï beider het werk tie rft lefEd pm lii de omffiv vinK van Mafiia da laAdb folUjie tcü