Goudsche Courant, zaterdag 2 oktober 1920

sT i y w i r S ONDERTROUWD Klaaa van Kenlen 30 jaar en Johanna Aagje van Doornen 25 jaar Reinierua Johannea van Schalk 41 jaar eq Theodora Maria van Zuijten Frederik de Bruin 34 jaar en Maria Johanna v d Brink 30 jaar OVERLEDEN Anna Maria v d Vliat 47 jaar echtgenoete van Johannea Gerardni Hoefat Petronella Maria Blom 7 jaar d v J Blom en Allda Nobel REEUWIJK GEBOREN Wilhelm Calharinua z v A Kaliavairt en W C Rodenburg Neeltje Klara d v J v Dam en G Marella Magcblel z v K C Broer en A H V Winkel Pelrua Cornelia z V J Kok eo J Verhoef Maarten Huig z V T Burger en A de Groot HUWELIJKS AANGIFTEN P v Eeuwen 26 jaar en M Goudawaard 30 jaar J V Pnilaaen 24 jaar en J Heü 22 jaar S Koater 24 jaar en A Hoosbeek 23 jaar GEHUWD Pieier van Eeuwen 26 jaar en Maria Goudswaard 30 jaar OVERLEDEN Barbera Verlaan 52 jaren ecbtg v H Vink Mietje Boere 42 jaren echtg v L A v d Berg Roelof Pieter 4 maanden z v C Hagenen N V Leeuwen PREDIKBEURTEN Zondag 3 October Bergambacht NED HERV KERK Voorm 9 30 uur d J van Spek van Schoonhoven sAvonda 6 30 uur ds Weasqtdijk van ScbooA boren GER KERK Voorm 9 30 uur en a avonda 6 uur ds B B v d Hoorn em pred te Busaura Haaatrecbt HERV KERK Voom 10 uur d E V d Broek GEREF KERK Voorm 9 30 uur en a avonda 6 30 uur Leeakerk Oudewater NED HERV KERK Voorm 9 30 uur da Hoek s Avonda 6 uur da Buiakool Doopsbediening GEREF KERK Voorm 9 30 voorbereiding H Avondmaal a Avonds 6 uur da de Bruijn Reeuwijk NED HERV KERK Voorm 9 30 uur dr Van Wijngaarden GEREF KERK Voorm 9 30 en a avonds 6 30 da Qroenewegen Em pred te Cbarloia GEREF KERK 8 Oct Voorm 2 30 da Sap van Gouda Huwelijksinzegening ADVERTENTIEIS NIIDWB SCHOUWBURG DONDERDAG 7 OCT 1920 avgnili 8 ir Nedwlaiiilsciiii Oners cd Operette Directie KOhuIB LEEaDIBS EU MAaTUSBOSE DE BOEMELBARON Drooikeellja FIET EoHUS PBUZIH DEH PLAATSEH Loge eh StaUu 1 St ledes 1 50 Balcon 1 1 00 laden 1 LStS Gilert 0 75 alle pijJMIi eckwgd met 10 pet Toor Buleorareehleb PlaatibeapiekiiiK bfj lolicg Woenadag 6 Ootober de BTonda 8 nu i 10 cl per plaata 3741 ilJNHAIOT t ZEIUWTABLETTEI ea HAAOTABUSrrEir Veikitjgbuii bd S E VAir LOON Or luerU KarKt UODUA STERKE MAC Naar hei SiAfltsch van S R CROCKiETT Geauthoriseerde vertal in van 1 P VraffiSaUNK v ROKSUM Nadruk v oden l 2 Slechts op ide zübanken van de school Waar het kleine ionge volkje iwa s saamgedron ren ging het werk ler schooi ongehinderd voort Donald Gracie bap h een en weer zooals gewoonlyk u irt rafin± ti u nent onder den anm Ken sterke essohentalt het teeflren van gezaig hing aan een paar pinnen boven zijn lessenaar als ihet t van het laatste appèl schoolmeester van lyowran wah een Slft man met flauwe waterachtige fen voortdurend knipooigend welgeWïWde elaatatrekken een hoog Jolanlc vooriioofid met liaar een weinig dun wor lend op de ikruin en gr 6 en zacht neer Mi ad op den ronden kraag van zijn uwe jas Hü nam aanhoudend een anutfje met een Ibevende hand teiiwü l een Mker air van ewallen engel gemenigdmet een zachte en gevoelvolle waardigheid die raik van een geest die hoewel ihü mocht aoBdiigeii geen iweigevallen had in oi fewwhtagöwrid noch gewiUig ging op het pad der ïondaara In korte woonden Donald Gracie was dat bijaonder Ibopeloos geival aa cafacdme driidDer Eemmaal ltu geto Pai op d t Uw hoMt kiet chreniiob wordt Wee btjtUda bO met een kracktif werkend ttdeehd middel ala de Abd airoop het bekebda middel bg aatknia brenetalttr luflaeilM klukllMat alqaahMat h ik rM twwaarlaMde TcrkaDdkatd kard ackkiga haaat oaKaarrh Pijja per laeak Tak pijn 280 gt m 1 90 Tas pLm 660 giam 1 S 0 Tan pl m 1000 laffl tl HomTarliüibaar ElMht raodek bandaatokia hakdtaekaaikf L l AXKIB Bot rdam RUIe tsliib SclM prurtb wello door it Milllo it iDil S pl 1920 Aantal lohoad Schepea 1348 130322 M Sloomichepen 1995 139372 M Totaal Taartuilen 3S43 26 94 M en 11 boDtTlotten uitmakende 66 koppeli BERGAMBACHT DUM ila imiga diditeniii ganakWu tme pwaamn die a moeffna met een olkouw i n rnalken te nter UelukJiig tuoidai lifB penenen bet oogwval en bracbtcn batdaa met irooto moeito o i het dro a De oommiaarii dar koningin in daie irovlnoie heelt elle rerteeode vergunningentot het vnngH duoden en verroeren van mollen in dexe gemeente Bwt tageng ran 1 OoMnc InaetnUtoi HAASTRECHT Dexer nagen viel de vrouw van Th Mulder alhier bii het kleedingipoelen In den IJael Tegeliikertijd vlei een emmer met kokend water om waardoor mej M no eenige brandwonden opliep Het mochtna eenige moeite aan Joh Janaeo dieop baar hulpgeroep waa toegeachotee lekken haar weer op het droge te brengen OUDEWATER Toen de Veebool Maandagavond een itoot met de atoomfiuit gaf achrlkte een 0p de boot ataand paard van P V waard x r het dier met een poot in een hek raatraakte en daaruit niet weer loa kwam tot bet i n poot had gebroken Dinadag la het arme dier naar Gouda getranaporteerd om afgemaakt te worden Zeer zeker een groote acbadepoft voor den eigenaar y Kaaamarkt Maandag werden aangerokid 54 partijen kaaa 2430 atpka wegeode 1219Q K G Prljaen Ie aoort van 85 87 gld 2e aoort van 82 87 gld Geatempelde 9094 gid per 50 K G Handel vlug REEUWUK De landbouwer W Vermeulen in Randenhnrg kreeg van een koe een trap loodat hij bewuatelooa neerviel Nadat men hem huiawaarta gebracht had kwam hij eenigen tijd later weer tot bewuatzljn Naar het zich laat aanzien aal het ongeval geen verdere nadeelige gevoltfen hebben Bij dea bakker S in SInipwijk viat slcb a nachta een hond van de ketting loa te rukken Een 17 tal jonge kippen werd door het dier gedood Naar men ona mededeelt zal de autodtenat Gouda Reeuwijk Bodegraven aanVhngep op 18 October 1920 en zal op de volgende uren worden gereden Vertrek Bodegraven 7 50 10 12 50 3 10 5 10 7 50 Vertrek Reeuwljk 8 10 10 20 1 10 3 30 B 30 8 10 X Aankomat Gouda 8 20 10 30 1 20 3 40 5 40 8 20 Vertrek Gouda 9 15 11 10 2 10 4 15 7 10 9 30 Vertrek Reenwijk 9 25 11 20 2 20 4 25 7 20 9 40 Aankomat Bodegraven 9 45 11 40 2 40 4 45 7 40 10 Bij vele aanvragen zulten op nader te bepalen uren a Zondaga enkele dieaaten gereden worden f Dinadaga en a Donderdaga wordt v v gereden 8TOLWIJK Een motorrijder welke met een paaiagler op de duozitting den hoek Benedenkerk Goudacheweg wilde omrijden maakte zijn draai niet goed met gevolg dat hij met Binken vaart tegen een ijzeren hek van den aiager Verbagen opreed Toevallig raakte hij preciea het draaihekiehetwelk open vloog en waardoor de machine netjea tuaachen het hek en een kippenhok terecht kwam De berijderahadden geen verwonding en ook van danmotor en het hekwerk waa nieta beachadigd De Heer W Oakam alhier ia benoemd tdt Secretaria van de afdeelingStolwijk van den Ned ProteatantenbondIn de plaata van den Heer D C de Koning die vier en dertig jaar ala aecr dezerafdeeling ia werkzaam geweeat doch doorzijn vertrek naar Schoonhoven voor dezefunctie bedankt had De Heer de Koningia thana tot eerelld benoemd WADDINXVEEN deter namiddeg ca 1 uur awaafde faBveo tmee Gemeente een riiegnmchke oa kon men aen bet manoeuvraeron bemerken ttat de beatuurder pogingen deed om te landen en daalde 13e machine dan ook t eoi veUwd van den taaidtnuwer Groeneweg Hel bleek te lün de heer Hamm uil Rolteniam dia zijne AimiUe een beuek watn brngen Na aen half uur genei te faebtafl cd de tertlgrelB under groote belahgatalllng dec tDegeetroomde nAauweglarigen aanvaard De vsUvKlitin hier Ier plaatee iqn oot fa het bedt geeteld vk elitononieter Koter en witobKijdan aijn dna swaaraehuwd de vaorgaachreran nauhnum aoalluAd In ickl te mnm Officieel Gedeelte KENNISGEVING Inrichtlnlen welke Gevaar Schade of Hinder kunnen veroorzaken Burgemeeater en Wethoudera van Gouda Gezien art 8 der Hindenret UDoen te weten ciDat tij vergunning hebben verleend aan de Firma A Vingerllng Zonen te Gouda en hare rechtverkrijgenden tot het verplaataen barer eiectriache krijtmaalderij naar de perceeienplaataelijk gemerkt Turfaingel No 56 57 58 kadaatraal bekend gemeente Goudaaectie E Noa 2499 Gouda den 27 September 1920 Burgemeester eu Wethoudera voorn ULBO J MUS De Secretaria G J J POT BerolUns van Gouda Var leekkenen a J 8 da Groot uit N Uarkl 38 mur SofaooolMmin Uareo tia CL U van dw Lifuw uit U Dnnalraal 24 naar B Grsvenhige LekBtnat 66 T U IL Olethoom uil Broekwag 2 naar Kethol G a Doggenaar uit Neèelatraat 86 laac Botlardani Oppert 149 F de W or en gazüi uit P Beiidrikvtiaat 124 naar Kottecdam Zwaaaaliala 233b A Vereelaoor uil Varkeumackt 12 naac Bettenlan Oranjeboomalraat 369 a ü Burgo uit Ooethaven naar Ametecdam Nooiderdwaraelraat 9 I H Zwart uil CraJwthstrant 42 naar s Gravenhaga Spui 243 1 Uayer uit Kuiperstraat imar Valsan A C de Geelj uit Kldweg 104 mar Ooeteriieek flmmaweg 14 Ë van Heek uit Goejnnvecweüendqk 15 naarHeordrech Zindplaapoldar 36 l A Bonarius uit Fluweeieneingel 13 naar Haarlem K Qeereutraat 21 W a M Brincker uit Spieringil atnat 89 naer AmBterdam Leeuwerikatraat 68 Q W nui uit Spieringatraat UI naar Voorhout A aveM P Loef uit I van der Hegdeumat 17 naar iCaaalaud A 1 Rinï uit Markt 34 mar Botteidam Mathemeaeelaan 332 IL Leemeijer uit Uaaeilaau 92 naar Geldnp Hackt 27 Gevestigdox N van Ooaleiv modiste uit Uaasland Groeneudaal 34 A van Herk huisinieclit uit Reeuwijk 8piaii alnat 2 B F C Duquetee uil Megan Mvkt 49 T li van den Tooren kittenetler M Zuilen KaraemeUmloot 26 H H Akerboom boomkweeker uit Bcekoop Ilaeellaan 37 Wed 1 Meij r Both uit eQraveolawe KamemeUalool 114 L Versolioa dbok uit Sduonboven Crabethaliaat 2 M Valk uit B Gnvanliege Pi Hendrikstraat 96 a den Hertog uit Waddiotveen Keizerstraat 73 N Zeogers smid uit Wijk Crabethstraat 42 L M G Oroos uit Oodewater Fluweeieneingel 101 IL w uit Nieuwerkerk ad IJaeel H 8 Zeedijk 21 P de Korte uit Haaalrecht Boomgaardstraat 41 J T Jaspers boekhouder uit Valkenburg Van Strijenalr S T E ICojto arb 8 a uit Vi GrBvenhage R van CatBveg 102 F H Veldman kantoorbediende uit Vught Boeiekade 109 H Mulder rijtuigmaker uit Maartenadgk Nobelstraat 73 R J de onge 26 Commiee ter aecrotarle uit Gronil en Wijds traat 18 C van Herk uit Hilversum a Ketelstraat 83 J van Beek opz kaarsenfabriek uit Buseum U Hendsweg 41 J a It van don öig uit aGravenhage Stoo teeg 17 A J Steeowinkel aee apoIlL uit Buseum Boomgaardstraat 61 G Hogenelet kapper uit Dordreciti Karnemelksloot 193 N de Boer uit Amsterdam Kattensi ïel 62 U P van Houweainge asB apeth uil Amatevdim Krugerlaan 101 J van der Eiidt agent R V B uit Bneohede Van Beverainghlna 18 G van Willigen leerl verpleegster uit Rotterdam Krugerlaan 130 A G Eiklenboom dbe uit Maaelrioht Groenendaal 84 M Wolswijt dbe uit Bodegraven Weethaven 24 P It van Nuland dbe uit Boeknop Van Strijenslraat 5 J van de Werken dbe uit Schoonlioveti Harkt 38 G van der ZSjden dbe uit Waddiniv n L Tiendeweg 49 BURGERLIJKE STAND BERGAMBACHT Gedurende 23 tot en met 29 Sept 1920 GEBOREN Geene HUWELIJKSAANGIFTEN Geene HUWELIJKEN Geen OVERLIJDEN Koenradlna de Groot oud 4 maanden HAASTRECHT Van 18 tot en met 24 September 1920 GEBOREN Geene ONDERTROUWD Geene GEHUWD Geene OVERLEDEN Geene VUST GEBOREN Hendrik Arie z v C v d Jagt en H v d Linden ONDERTROUWD Geene GETROUWD Geene OVERLEDEN Geene OUDEWATER GEBOREN Jannetje d v Rijk van Gooanillage en AUdf Eliaabeth Pot Paulna z V J Snoek en J M v d Hejvel Jannigje d t M den Ondatea en J M de Groot Theodoma a T J van Ek en van G van Doornen Neeltje d v J Bleijenberg en van Joh Petronella van Reeaen Anna Carolina Margaretha d t W J i d Meer en Theodora AUda t d Henvel Stoomketels Te koop aangeboden een LANCASIIBE STOOMEETEL 91 V O 8 i Alan BaniTjaar IS04 LMCASHIEE STOOMKETEL 80 II V O 3 Atm Bouwjaar 1910 LMCASHIBE STOOMKETEL 80 Jl V O lO Alia Bouwjaar 1 07 LAITCASHmE STOOMKETEL 78 n V o Atm Bouwjaar 1 04 LANCASHIBE STOOMKETa 70 n V o 8 Atm Bouwjaar 1 11 Allen eompleet met alle bg de wet Teieiaehte appeodagai en biandweik Leveiing onder Bitkakenr Franeo op de atoelan op plaata Tan beitemmln Allen dagsltka te beiiehtiten en diieet leTeibaar Adres Werf Prndentia ARiniJSDIJK BOSS H LAnfiAGHT TïLEFOO 890 DOBDB OHT TEtUGBilCiOBaa PEÜDENTIA DORDBBOBI 2SiiilnutM afstand loopan van het Stoompontvaar Oordracht Zwijiiilraciit ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR DIreoUa i JA J TOOBZAAT en A TAV STATEBEir Acoonntahta aeiaien U O Boekhaodaa DBIFT II VTBECHT Telefoon 8653 BQkutoor te Oonda I O BUTTBü Weatharea 70 VERSCHE AANVOER van Heipalen en Steigerhout In alle lemgteu en dlfeten legen eoaenrreerende prezen L ELEIJHSOBOE Da Oostakade 68 Amsterdam TelifookZ S676 Z 39S0 ek N 7706 Oude Tlesscbenü EOOPËB van elklkwantnm en ALLE SOORTEN acbruikte FLE8SCHEN is = Th J NOBEXi = Tuinstraat 73 GOUDA Telefoon S32 Handel In Lompen en Oude Metalen Oud Papier en Paplerafval enz ZUID HOLLANDSCHE HYPOTHEEKBANK te ROTTCRDAM Opgericht In IS8S Gaplaatit Kapitaal f 2 BOO 000 Raiervea 136I 000 Paidbrlevan in omioap op i lanuari 1820 r 2li Ó93 7Óo iSlwi met verpUckU jaarlijhche tutUtinff h pari van U niruie 1 256 gedeelte van het uitgegeven nominaal bedrag te beginnen iu 1922 Teikiggbaai ten kantote dei Baak WifnbaTan No 91 te Bottecdam e b iH H Oommiiaiokkaira In EiTeotek Da Directie Ui 8 H UUNTZ Ur W E CAUtOES de alom bekende REPORTERS prima handwerk Sigaar 8 cent Aanbeeehnd J W PEËTEBS GtoniM Ilectrotechnisch Bureau J Fa W TURION Inge Tiendewe g 20 24 Gonda Tel Interc 326 Aanleg van Licht en Kracht Installaties ELECTROMOTOREN mm i ft 15 PK PIT TOOBBAAP o J F W TÜBION Gedipl Electrotechnicus No 14434 59c Jaai aDg Maandag 4 Octol Rr 1920 mmm gohant jfeTio vi w s © ia cL v©rt©aa tx©TDlaudL v oor Q o va cL Loaa OaaQ tx lc aQ VERSCHIJNT ÜA nErUKS BEHALVE ZON EN PEEStnAGEK M rtgtli ttU Ikt nt l I INGEZONDEN MKDEDBEI INGBNi Op da voorpagina M hooyar Gawoae advertentifai en lagaioBden medadMllageB b l contraet tot imf garadueaerdeo prijs Gruota Utt ao riAdaii wordaa barakand naar plaatarulmta Advartantitit kunaaD worden ingaaoadan door UiaMhaBkomat vu joliada Bovkbavdalartn Advertentiaburaaux aa ossa Afeaatan ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 25 per week 17 cMit met Zonilagahlari per kwartaal ƒ Z 0 per week 22 cent overal waar de bewrjriDK per looper reachiedt Fiaoco pel poat per kwartaal ƒ 2 75 met ZoQda£ bla ƒ 3 40 Abonwnenten worden dagelijks aangenomen aan odh Bureau Markt 31 GOUDA bij aBH agenten tien bbekhandet en de postkantoren ADVEBTENTIEPRIJS LJit Gouda en u streken liehoorende tot den bezorgknng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regelt ƒ 1 55 elke regel meer jf 0 30 Actvertentiën van publieke vurmakeHjkheden 15 cent per regel Advertentien in bet liia eiilagnummer 20 byalag op den pr t RK 31 G OUD AdHiBlatrttte Trivf Intvre U Boieau HA A RwlMtie Telef Interc 545 eisch der müawerfcers terugtctbrat t toe alechiB 0 milliom Urn Het aanbod kami n er op mb loonjwerhoociiwr n i tètilim op de prtductie van het eerat JkwartMÜ van het taar di 24jt miUiow ton badroair De vraa of men om een w Uala weachil wet In utakmg al jraan wordt rtó li k overwogen en zal aan d miioiweHMM worden voorgelegd Daartoe i dt diir waarop de Htakintc eventueel zsU hai d i niet era weedL doch VMrtian iamva uitKesteld Dit besluit werd MMMnen nwt MB meenleKheM va 34 000 twoa 401 000 at nnnen Hot is van belaas d M ctifeni te v rc lÜkliD met die van nott siechUi een WMk geladen Umd SmilU vooratokla mb nieuwe stenunlDg te hotMlen over de vraag of de UKHtaiich aan een onalhaidulitk Bcheidageracht lou wordeoi ond nrorDm Daar waren 46 000 atemraea tagw B 3Ö0 ÜU0 voor De ganaattodett züb dua in stemraentol tot fiM 000 at L74 000 vooniJtg aan tenwijl de oiivenett lÜ4teo 144 000 BteiTunen verloren hebhea fDe miiouverkera uilen over het nieuirc voorstel der mimei r nMirs stMmnea op U Octoher De tembiljetteB moeten op IH October aiJn teruggo O idaa De oonferentae der mUuwerkerH afirevaanJigden al worden gdunidea op 14 October IQakele roepen vindeo dat de oadvrfaaBdelingen te Loik1 b te laamaMn TMU Meer daa t OO milnwerken In OtamoT KaïMhire hehdMsn Vrüdaff i it protest ataakt Het beweginkje heeft Mhter bil de ruBatign wending die de algemeene actie neemt wemlff te heteekeoen In vele kriog B is men vvan nuMsiiMr dat het gemar voor Mn Btaltiog v nWra ea ti Mdnder ffunstiff raan de Dub in Urland Oe rootste otoeili klieid voor d rageerlnir ia dat se de onMMnraaRNNm met meer in de hand beeft nu dese mi eigen houtj eeB vervolgJDig der Slnn Kjtiner iniifeeUeB In MB Bobriinran aan de TLmea HUK de secretaria Tan de Londmuehe afdiAMr van de Iriah Dominion Leaffue X B Agnew ar 08 dat sedert den dag vaa hat luirlemeat nrtet vacantia cilw SI v w raakgeweldenarljen pdaata hatlden Wtwij dit aanUl ledert 22 Januari 1 1 aiet minder dan DO bedragen heeft De totalis achade te chatten Is onm weIHfc doch Sir Horace F lunkelt heeft berekend dat alleen aan coöperatieve zuivelfabrieken e n achade werd toeirebraciht van Hker 160 000 pond sterling Hieraan daarover zÜn aU regMrilBrsperaoneD het eens moet paaJ en perk eHteld wordeo De lersche regeerlnR onwtwMrt thaaa oefinitieve maatregelen ter vooricomliur en ter hostraffing waar die nowUir tal blijken Onder de mafttreg Ien weUie oTM wogen worden ie het plaataen van oiketten rond de groote politiekarsemea als er een aanval op de politie hmeTi plaat gehad t P h et cowfrea van het b lai rrilk rak ilc Hoogebcholen op v wrbeeld van de universiteit te Camtorid re het initiatief zoutien nemen en zouijten medewerken tot lichting van een Umversitaire Vereeniging vooi Hooger Onqprwijs maar bUikbaai voelden onze hoostosoholen nietu voor een deiigelülce democritiaeerinir EindeUik vatten purticulieren énder wie houurleeraren de zaak krachtig pan En met succes In iVVÓ weid te AMnt tei lam de eerste VolksuniverhLteit opgenoht Di belangstelling bil het publiek wofi enorm de eerste maal lieten zich U189 èfiraisten in schriiven De stoot wa s gegeven het instituut bleek bastaansrecht te heüben Elders durf lemen de proef nu ook waf en In liHf kreeir kroningen zijn Volksiöiivcrsiteit in lOlfi voltïde Den Haag een jaar latei Utre t en in ifHH weixl de Volksuniversiteit te Itottenlam oiïgericht Het voonbeeld in Ie grootc gemeenten goge en vindt than al gemcen nuvolging zelfn op t plaltclaml De Rotterdamse he Volksuniversiteit die ona Gouwcnaars de haad heeft leereikt om ona te verlossen uit onw geewtelijk i solement organiseert dit jaar zelfs drie cur sussen te Foortugaal waarvoor behalve ongeivetr HM zuster en verpJegers v n het gesticht MaaKoord 4 doranbewonem xich hebben aangemeUi Bovondten zullen een aantal ingezetesen van Hoogvliet en Khoon tle7e leTgangen vol en een bewijs d t ook het pluttidand wil profiteeren van de lassen der VoIksuniiverRiteit een gelukkig versfchijnsel dat voor le Joudsohe Volksunivi rsiteit sbeMetcing Bcilioone perapectieven opent Wpllioht zullen vele belanwstelU mlen uit de omliggende dorpen t leerlin gental vergrooten hetKeen de iuwver iteit ten goed aal komen Want hoewel w de brlangrijklie d der baw ging niet in cüfer moeten afmeten en het aanbevelinK verdient lat de voowlraohten niet door te veel toehooniers worden hitcreiwoond ia het toch een vooixleel wanneer de to loop groot is Hoe nicer leerlingen en hoöSwter de financiën er voor staan hoe meer faculteiten l unnen ziin vertegenwoonligd en des te ineer kan le stichting haar doel benaderen waarover we in een slotartikel nog nietH zullen zegKen B E leerjaren wat men dient te weten het ontbrekende moet dus dan nug wonden aangevuld Zeker tal van vereenigingen tiachten Qiaar leden hienn te emoet te komen door hö t organihferea van voordrachten beti effende owlerwen en van den meest ui teen loopend en aaixl Het streven ih loffelijk het bereikte resultaat echter lioover naar we vree en Dit liet voor do Land in de eerALe plafuts kan d j spretker n et voldoende rekenini £ honden met den ontwikkelingaigraad van zijn meeetal zeer iiLterogetn igeihoor wat voor lea één tü lichte kftst ia vindt den awler awaar te verteeren De z g populaire lezing bevat zelden vooi den ontwikkelden hooniei genoeg substantie terwijl de aprekt r voor don onontwrkkebde toch alhcht nog te veel als Ibekend aan zijn oubliok veronder stelt Ket gevolg is dat niemumi van een bijgewoonde causerie ooveel meeneemt al hij zou doen iwanneer ze geheel en h peciaal voor hem was gemaakt Er is echter een tweede niet minder tellewi bezwaar verbonden aan de op zichzelf ötaande onbamenhamgende voordrachten amlaag ovei dit volgende week weer oJb een ander ondepwerp Ze kunnen wei Bfa aansporinK zijn tot nadere bestudeeriniPvan de behaindetde vraagstukken ma yjewoonliik komt men daar m t toe MeiJHnnt ze bii vooi tijdjpasseering of omdatPron het een eenvoudige manier vindt om op de hoogte te biiiven van de gebeurteniesen in de wetenschappelijke wereld Zoo krügt men van alles een hap en een snap te hooien zonder op eenig punt verder in te gaan iDe voordrachten hoe scoeA ook bedoeld leiden niet tot verdieping van het inzicht bevorderen niet de emistige studie doCh integendeel werken de oppervlakkigheid in de hand En juist oppervlakkigheid is het euvel van onzen rustel oozen tijd de menaohen jagen voort om al maar meer ta balgken De aneesten bezitten niet de nood lgË kalmte om een goed boek werkelijk rustig te lezen en te overpeinzen men vliegt het door om weer naar een ander geschnft te rópen de ontwikkelde mensch behoort immers van alle schrijvers iets irelozen te hebben Zoo twi men ook van alle tukken ler weten whap eenigazma op de hoogte ziJn men roept tijdschriftartikelen te hulp om zich een schijn aligomeene ontwikkeling te verwerven neemt nu eens deze lan weer een andere studie ter hand en zonder eenig systeem te vobren tracht men on aile iterrein der wetenschan door te dringen Het resultaat is een oppervlakkige kennis die op den duur met bevrp l gen kan De V oliksuniversiteit nu wil leidini geven bu de steidie en streetft er naar het svstematisch studeeren te bev or leren De behoefte aan een dengeUike instellmg ia m ons land al heel lang gevoeld Keeds m de jaren toen m t buitenland de ééile volksuniversiteit na de andere werd opgericht heeft men zich afsrevraaird of de voordrachten voor jhooger oaderwüs buitten de universiteit met den erondslay konitlen vormen voor Je stichting van een Volksuniversiteit Daartoe kwam men echter niet Ook wend er oP aanjredroiwen dat Oe Volksuniversiteit II Het nieuwe uitstel Begin van de ciisis in de industrie Lloyd ieorge wüst op t belang van productie voor den export Nieuwe concessies der mUneiKenanix De teniatiftden winnen stemming De besIissinK twe Weken uit steld Teifen de weerwraak der lersche politie De C G T sluit zich niet bij Moskou aan Radek over de werking van het sovjet systeem De conferentie te Hlga Poolsche vorderingen Een partleele wapenstilstand De conferentie te Brussel ONS OVERZICHT j ien3 moet het aflMuA looioen üe voortdurende toonaverhooRingen de stuging dei levensmidl lenprijcien die daarmee geUi ken treö Hidt Hn op fen duur niet vol te houilen er itd een oojrenblik aartbroken waaix p dit leidt tot een emstiK conflict in de mdustrieeie en handeLawereld aldus hc bben vooruitziende economen tijden geleden al gewaarachufwd en nog onlang kondigde men ui Engeland en Amerika de economisctie cnsis aan in Amerika waa al een pr sdaUng in Engeland voorzag men werklot sheid op groote schaal De produc lieko ten maken verschiUenUe artikelen üoo duur dat ook al is de vraaig gering de fabrikanten den próe met laiger kunhen stellen het afaetgohied wordt hoe langer hoe beperkter de proiluctie moet dus vermindeid en personeel ontslagen worden redeneerden de Uritsehe staat shuinfliouclkninidi gen wier denkbeelden we dezer dagj ji weengaven Ze krijgen spoediiger geliik fan iverwacht en gehoopt werd Een der groot ste faibrieken van Sheffield heeft Zaterdag lüOO arbeidere ontslaigen wegens geibrek aan orders De bewuste fabriek staat in connectie met de United Steel Comwrakion lie één der grootste groepen der wereld vormt zoodat men deze irébeurtenis beschouwt als het begin van de groote depressie die SBdert geruimen tijd verwacht wordt Eén der grootste fabrikanten verklaarde dat vele andere faibrieken binnen korten tüd denzelEden m aatre el zullen moeten nemen een waarschuwing voor de arbeiders dat aas de tUcU lOaar meer loon en minder wenken niet laflger kan worden toegegeven Ec moet gwproducectd wordden niet alleen direct voor t binnenland ook voor t buitenland Wanneer het Hik veel artikelen kan exporteeren kun ze laarvoor in ruil levensmiddelen be lingen die het land izetve niet ophreogt een be langrijk ding waarop Lloyd George heeft igeiwezen in ztjn onderhoud van Vrijda met de mü niwerkersaflgevaflrdiïden Ze drongen er bii hem op aan dat hü sou zien ge laan te krugen van de eigenaars een onvoorwaardelijke loonsverhooging van 2 MhiHing af te dwingen Lloyd Ceonge voelde daarvoor niets Het aanbod der mijneigenaars om loonaveihooginig te geven boven een jaarproductie van 242 ton waarbolide volgens hen den anbeidera een grooter inkomen dan ze vraigen wanneer ze ipaar hard genoeg fwerken de eiirenaar zim de mijnwerkers al genoeg tegemoet gekomen Tüdena de hervatte besprekini£en van Vrüdag helhben ze een nieuwe concessie gedaan door een loonsnrethooging aan te bieden van 1 Bhillinur oer dair op een basis van 24ü millioen ton m nlaatH van 242 miUioen tom en een verhoogin van 2 shilling op een basis van 24ïi millioen tonn in plaats van 250 millioen ton Hiermee IS het verschil van hun aanbod en den loos zi n opfliikkering van zwaJike krachtsinspanning was geheel voorbij Butende op de onrlerlnp zoodat de platte vooruitstekende tanden van de bovenkaak leh toonden als die van een wolf atond Muckle üaody over de bewöginglooie awarte gedaante met den esschentak in de hand Niemand wist of hü al of niet van plan WHH den meester te slaan Die vraa r zal nooit worden uitgemaakt Want juist toen ipi ong een lang slank meisje op donker van ïelaat als een igeunerin met donkere flikkerende oogen èn het haar over lcn rug hangend meer doordat zU opstond van haar plaats de eente van de oudbte bank en was onmiddelIUk tegenover den overwinnaar Zü was vijftien mt elijk z tien jaar oud maar maakte op een iei er liie haar ga lesloeiT den indruk van di rijplieid dio zoo vroeg in Galloway komt over donkere meisjes van zijn oorspronkelijke geslachten der Pieten Toen was plotaeLiiv allee in een jogenblik veranderd Vóór de school kon id mhalen vóórdat de meester een iwakki protestei rende hand kon opheffen vóórdat Mtiokle Sanly F wan itijd had ijn wapen op te heffen was de esachentak hem uit de band gewrotwen en kre g hö een paar vinnige atriemen met het lenige eind er van een over beide züden van het paardegezicht op de paptwritfe wangen waarop ru öwee strepen veradi nen roo t en hoos netje gepaard aU koeUpaarJen of bet r uU het Winnend svsa van der ploegwtHlstryd en lich uüatrokfcend van den diaap tot d o hoek van de kaak waa die hoogte vergii in den stierennek De idee hooger omleiwijs te jreven buiUn de universiteit m a w wetenschar aan iet volk te brengen da teekcnt niet uit den laat tten tijd en Is ook niet van Ni ii ïJandsc he orifrine ÜVenal de lees al j s de VoUt suniversiteit hier uit het buitenland geïmpoi teerd De lEngeliRohmaii KeMell docent aan h t Exceter College te Üxfoui heeft rewls in 1H5 fliet denkbeeld geopperd hooger onderwij te even aan hen die ni t naar de universiteit kunnen komen de tijri wae toen echter no niet rüp voor verweaeniülung van Ht iplan doch do grond edachte van Seaveil ginji niet verloren en een goede twinbie iaren later deed jwos iStuart dergeUjke iplannen aan de JiÉkI hm vond een danM aar ireliooi in 1 73 omi de uni vepsitelt te Cambridee eenige profeaaoren er op uit om een aantal leergangen voor het voUc te sroven De proef beviel en be rijpelüiker vijs v nd h i dra navolginp aerst in andere En elsche steden en vervolgens verspreifide deze z g University Extension Movement zich over Amenka waar men tihans bloeiemle volksuniversiteiten heeft welke iaarUi ks dui enden leerlingen ibeenoeiten Sp ïiiili sloe de beweging over naar het vaste and naar S kandinavië Beliffië Oostenrüic Duilschland en andere landen Ook aan ons land ginig de bew ing niet geiheel vooTbü ze deed de MaatsöhapPÜ tot Nut van t Algemeen m 1893 ibesiuiten in verschillende steden cursussen IbeBtaandd uit 4 6 voordrachten voor Jhoager ondei wiis buiten de universiteit te orgamaeeren Deze lezinigen droegen eöhter over t algemeen een eer wetenscihafppeUik karakter en waren iiitó Hlechts voor enkelen geschikt De grofte menigte die wetenschappemke voorlioKtii wenschte nio iBt haar heil elteta zoeken De arbeiders vonden en vinden nog eenige bevredijfing m de Ons Hltk futichting die vooral te Amsterdam en Rotteniam veel en nuttig werk he ft verricht en bovendien organiseertien de vaik bonclen af en toe cursussen Tewoonliik over sociale onderwerpen Ejvenwel deze cursussen vormden niet een samenhanirend gelveel en waren aleehts geschikt voor enkele categoriën van personen Ren in itituuit bestemd voor ie ler volwassene van welken leeftud of ontwikikeling ook dio bertioefte gevoelt aan veraieping en verbreeding van zijn kenni ontferak tot voor enkele jaren in ons laml Het is oniuist te veronderstellen dat het alleen le arbeiders zouden ziin die behoefte aan onderricht op wetenachappeliik gebied gevoelen Het praktische leven wüst een ieder voortdurend leemten in ziin kennis aan Ook wanneer men middelbaar of zi lfis hoo er ondei wijs heeft genoten komt men telkens voor gevallen te staan dat men plinJUk het onvolledige van zi n Itenniïgevoelt De school kan onmojreliik illes geven en op velerlei gebied o a Kunst scJiilderijen zien muziek hooien wat OP t program van sommige voJfcsuniverfiiteiten staat geeft ie zoo oe i ala niets Veelal bemerkt men eerst na de Feuilleton Mudde Saody üQwan gut lucht aao xjja gevoel na de Mnite ndnceiyka pUa In ueo kreet van oauitgevx kai woeile Hü irprong op het meisje toe de haad Kea rakt urn haar te grepen iDe ringtrf rrapea haar dunne amnaliffe jurk dia oader ziJB gicep tich urde de kanten kruac ginjr o i t itiiti hand I eae was vaaitgespeiil en nu daar de punt van een der apelden naar beleden stak ia dien ruwen vrnp vertooad ch een dunns lijn van rood over bat di kerbruioe vel van het meiaie Terwiii Huckls Sandy ofer den mecatar faeeojttafite trok hU het maUie oaar lieh to en maakte weer een beweging naar den eftwhentak Hij mkate dien ra voor dca derden maal sloeg die he m hevi over bet oor JU heku schreewMdt tüj daarvoor cal ik Je doodalaaal Muckle Saady lichitte da wrare vuixt op en het v ol ead oc renbUk dK u hat nicii Je oi tiwüfeid naast ieü bawustelooiea meester etegen hebben ala er niet ieta rebeunt iKlap klap klappenleklaipl Toen kwam de plotseling vIuk opvlammende toom van een awak man bij den HchooLmeeater op Hy hield de hand op en lichtte d n esachentak van de houten pinnen waar die boven zijn hoofd hing De loeiende school werd sti met een plotseling inhouden van den adem Er heeisehte oen groote stilte De bank der meisjec hief zich op met een enkele be veglng en ivaar olechts linten blauwe en awarte haarlinten lan e vlechten te len waren ge weei t koken nu ryen van vurige blanke gezichten naar de bewegmgen van den meester Donaid Gracie deed drie tappen naar het borcmjinde van de school en de hand hoog boven het hoofd oplichtende sloeg hu den gi ootattn jongeling van de bcHooI Mfuckle Samly Ewan flink over de tichouders Het geklapper hield instinfctmatig op bii zy konïst P n zekere eerbied voor wettig aangesteld geaaff hiehl hen die onder zijn hand m Lowran waren opgagroenl vaart Maar er waren er drie in die ru van breedgeschouderde jongens di niet uit te gemeente waren en van deze was ongetwijfeld Sandy Ewan de aanvoerder oowel door positie als door persoonlijken moed Toen de sla viel snakte de schoot naar adem Het volgende oogenblik was Sandy Bwan opgestaan zi n groot paardegezicht venwTongen door woede Hij greep den meester bü den keel wrong hem den esachentak uit de hand en wierp hem achterover Donald Gracie viel zwaar over een schootbaiik en laff b we pn en bawuate den was hy pretükant gaweest Hy waa het niet meer Het verleden waa a esloten maar tien jaar geleden hactden eenige van zijn oude vrienden die invloed hadden bij hooggeplaat iten voor hem het schooimee terschap van de femeante Lowran verkreigen En daar de nieuwe meester jaar op jaar ibenefistanten en winners van een iieuii zond van uit het kleine heuveldorp Lowran naar de universiteiten weid hu meer en meer beroemd in het land En dit ofschoon de schaduw toenam op zijn gelaat droakenmanuohtig zoo noemde men het voorkomen van den gevallen enge ofschoon iedere leerling in dt school om beurten geloerd had door het sleutelgat en precies de buiging van den arm kon nadoen wanneer de meester de kleme rondgebujkte flesch van den zak naar den mond bracht als hü alleen dacht te zijn in het portaal Van het lafer eifkde der baak had etn gedaante vetheven Mrat laava Keker goed geluimd Sterke Mac klo het ido r de adwnlooa van verwachting aaat je ateike Mael riep tn a aehrit ea hooc die van den Duivet Roh y sal het imH Je doodea HU ia achrOAelük als hjj boos lal ft w Doch sterke Mac deed niets maar altijd alles op den rechten tUd Het rumoer wend lut ler en luider weergalmide van het einde der bant die uitza op het ibosch Met ijzer omgtwen klompen lo vele scheuren met hooi gevuld en rroote laarzen met dikke spükers begonnen te klapperen en sloegen een soort van rhytmisohe marach klop klop klopiperdeklop Zoo nu en dan een pauze en dan weer van voren af aan Mae Tar iwtr Wordt TtrwUpl Het geeiciït TOn den schoolmeester werd lai amerhand purperrood en dan weer zoo doodelijk iWeefc dat de flauwe roodachtige oogen in edruitit aöhenen en de nagels van de bcivCTde vingers in de palmen wenden drukt Tot driemaal toe gii hü naar den lewenaar en trachtte bet rumoer te doea optwuden