Goudsche Courant, dinsdag 5 oktober 1920

ADVERTENTIëN 69e Jaaiigang Nlerzlekte albuinuzie blaa S ziekte der urinewegen aamlSr ontat ponl zwakte on llekeur Tl loozing op eiken leeftijd gehe n 5 vernauwing vloeiingei KMwe u7 mïS t e enz Volkomen en nelle S per bnet dooi de wonderbare S iH extracten van DOKTFR DAMMaw schillend voor elke fiekk Men vrage brochure No 86 met h aan bu den Heer SNABILIE Markt 7 Rotterdam met nauwieun echruving der ziekte JK GOUDERAK Advertenti ii en aboBnemeat dit blad worden aangenome dlJ L VLEGGEERT Goaderjt Heden ovsrloed tot onao diepe droefheid na een kortstondig den ons geliefd Dochtertje on Zusje Marie Lijntje m den ouderdom van 6 jaar P K BOTH A BOTH StlNdFKl AND L H BOTH tóMiö Bmwwkwoijdb J Oct 1920 Hedennacht overleed plotse I Imgr nnijn lieve Vrouw in den ouderdom van 48 jaar Uit aller naam A P VAN DALEN Hüwtrecht 6 Oct 1920 INGSZONDBK MBPBIMBBUNCSN 1 Op de ronrpagina 0 hooffer Gewone advertwuMn en InfUowlfB MdadtalUww M cMtvaet tt H ft t ceardan pi fs Oroote Uttwa a rudan wevda bankaw uar phwtarKtato AdvextwUtai kuaaa ovftan Ingaiowl door tasMlMakoaut dalans AdvertantleburMUX es oua Ag tm N V DE TIjÖQEEi F Tpikklng van 975 nailai nn Notartl fl 6 MUUL Dinadag 5 Octobar m Prlj vm f 1000 I6t 1809 IS M O 7122 16027 I7 t f 200 6958 10926 MOK f 100 KM 2Ï7B 23 m l 3 1SI7I I67 im I7 B 17Ml 17689 Pr I r 90 Idgo gdii M Mee 4906 7322 9579 11103 13112 M w 106 93 13 42 9686 4138aimil 3012549 ao ge K1003 am 9i mmm J2 2709 39 TÜISICIZ7 43 n l 60 II 5091 30 5B 7113t83M f 996 28j 5249 7708 H123I 1211514038 inaiM 837 80 5399 783910343 3914187 251 66 3010 62 7919I04Ï 42142 7 miT 1003 3198 5433 78 2 7414386 n4B 41 3263 5926 820310 191229014405 aSMll 47 3411 5638 8470 II 66 3617 1443 3918 78 8921 77 123001900811082 64 46 87 8602 10796 18 60 inB 1958 3610 9862 90 10809 12991 19305 95 89 69 91 93 7I2846I99B0 ST 1634 89 8021 873910914 55IS0DIMI 1707 88 6176 4311071 121 J M II 18 3712 6297 79 tl 181 70 15H3 BK 94 94 82 8617ll24OI300Oli8eSI82M 75 3807 8100 894311332 3619102 1904 60 90 88 64 4018082 99 3969 97 9I 7 11463 13339 lOMS 91 2364 4139 6470 I91I933I3420 8418901 SO 4242 6528 31 57 41 I 21 I00I 1 2413 4921 6652 942211089 761S4S318Saa 17 67 7238 9901 11792 86 MStSJHBM 22 4823 7316 621198613790 3S Xf Uter aflosbiiar 4806 12 fm h Adntabtrstk TiM Ume SS INDIË De BURGEMEESTER va OOUDA maakt bekend dat op Oondanlaa 7 Ooiober a s van des v m lO ia en des n m l i Va uur door den Directeurvan het Inllchtingsbureau voorden Indiscfaen Dienst van het Ministerie van KolonlCn ten RAADHUIZE alfaier 4801 43 ZIÏÏINS zil worileo oenomeii teneinde met allen die hoewel Ceneccn zich In Ned Indlê te vestigen uit onbekendheid met het artieldsveld en het leven In de KolonlCn hiertoe niet konden beslniten hunne bezwaren te bespreken en voorts de meest uitvoerige inlichtingen te verstrekken OOUDA 4 October 1920 De Burgemeester van Gouda ULBOJ MfjS soldaten in de iiabtfceid vaa Ootfc sMftiv butvers die In e n hiaderlaair tamtt D butwers vtu M t n een doode en eoibte aUlitMTS uitrust4n ri stukken sehterktMll j w D iMle miHtalnn en noUtie dkden gistermi eem a iM w op venMhlllende kei NtKXMMft In BalliBjrwe Ttoee winkel verden vollBomea vemield Over de mUttwerltetMUUajt M m nletrvi Men leeft In afWachtfng nu de stenmdng 09 het congres de vo1s ik1 vmIi De wflrkkMMhrW met laiw eleden MnigekMndiKd neemt toe met name m dt iüt oemndustrie De wericgevern in hei kfttoeabedrilf vtut Lanearfure zlte womemens de produetie in te krimoen t e wtlw waarop dit zal plaats viadM M voUrens de Jtfudiester Guaitffan Hmm p en eeofemrtle te Uianchtator buptoken waar vet tflèrenrtrocïdlgers van d R bond van fatbnkanten en de Um rs Ajnal gaoaation de Coidroom AnnJgamatlw en de Weaver AonalRwnatioii ver tenJfrlnjren VMi artwklem in de kateeneitinBerUen aan weziKg waren Tot een reeuHsutt Is men niet gekwuut De veiwadertng weid tot Doadèida verdaB d Intusaehen i nwds weer een apin nerU te Presten toor dne datfen Iq da week sloten Oi ereer 2000 avbetden zUn Jd U door weijkelMa gmrovdta in Prankritk bwiuwn dofi of rMMitowatiire vemciitJiiHtea voor te doeb Ktor Is een emsttice crisis ultir brolcen m d Vraa aohe automobieUndufltrie die t dagelttka dvidelikker voalbMr maakt teiwBvoIge nw het feit dat hei PKÉ Uek met meer knopt De Jnteansimont deelt mede dat de fabrieken u ldra en daet na hun MrsiniMl allien ontataaB Urn mM tolla tu itn king van betaÜBRM i 4 a iMt Ind deMr 74 2063 4679 7092 OKS 14701410710680 i 86 77 o 71 o 71 SU gsMi 6210874 41 85 W 8U S S Ïb Sfï 99 4805 93 9411648 1443Z tSt Jl 2306 7 97 B643 71 S 2 2438 31 7308 9633 11713 BS S Ö938 60 47 t9K a 13 90 7416 99 17 14S79 St £ 63 64 35 9751 4314611 17o5t 75 86 80 71 S 07 f o 92 96 72U8U UHiaii 36 38 14394 In het KRANKzTnNIGEN GESTICHT te DKLFT weden GEVRAAGD Ming Iferpleeosters ID Verplegers AaOTangBalariB f 500 pei janr met 4 jaarlrjkscle verhoc gingen van £ 100 beneveoB kost inwoning geoeeikundige hulp en vaoantio gold Prem ierry pensioen Sohnfteltjke aanmelding bt denGeneesheerDlreotear 4800 25 Het blad wtlt de nweilitUiedeB aaa d hooge be ziaeb lMtin r welke den i iil van benzine tluas reecb on fr 2 fi D r U ter of wel 1000 hoover dan 1414 heeft opgevoend voorts aan de luxebriaitinr ook aan de verl gb r van den f rti der ontauto welke thans reeds voor wttm duizend francs nieuw worden MB efeoden De aditurwe arbeidsdag n dé hoon loonen maken eoneurrentle daartegen oft mogelük en dragm bU tot de aHNineene malaise Dé Fransehe pers wtMt over t atewmeen weinig aauulacht aan 4ilt vernehffns De groote bladen xhn meer bevreeac voor de ffovaren I e uit t buitenland das die uit t hinneatand dreigen hen nieuw soooUwehl vaa een machti DuitBohiand is voor de oogen der verent rubtende franschen Het blifft de wwrt durende kwellende sant ondonktt de iwaari iigen die de tnansehe gedelegeerden m het vjedesverdnHr ven VermaUlm hebben vast el ird ter voorkemlnK vin de mouelijkheld dat Duitschland nog ooit iweer een maohture buurman lal wotdea Kapahnfren wenlen siemaakt veor ontwa pening de Dultache industrie is een knauw gegeven en of dit alles nor Met genoeig was weid uitdrukkeltfle Ufld Wigeniiiaker Voor DIRtCT GEVRAiGI een beiiwainen Wagenmaker AdreR Rotterdamsche Wagen fabriek Slotstraat 17 ROTTERDAM ette predAant scfcoohneester ver w ia Galloway Donaki Balfraele werd Dooakl Gracie en Axtera zUn doohUrtj groekh op tot het liefste en innunenriste rod Je dat ooit de madeUefJes la de Idea m Ix wTan v rtn4 te De eemge in de gemeente die héhMd was met de geschiedenis vm den scIumImeester was Ds Cyras Meeklewtkam de predikant Want dit meende de preffMor dat het beste was et zal hem dan t wUwrt Jtkt be wpringm als een leeuw nn aehter de struiken had fafj gezegd Ka O Cynis Mecktewfaam hoewel niet kam biMk U kunsMB swOcen en basdteiden te iOa Want laiw na lUn ac itenutgang fliw Donald Graeie voort onberispelijk roor de menschen Het h a r de lohaduw trok niet rdheei weg van i n gelaat De blik van den gwrallen encd ht 9t arm neen werd misschien nog gevoelvotter D men cben fhusterden en gbmUftUen nuuur tü waren v rdraa aa Want tn Galtoway vergeeft men vee aan lemaad die dan naam beeft een gróót geleefde te slj Het Utlftt an den meester was owretirn Itfkeltfk het ergste v n hem k dat I 9 fiaar menndielt gebreken heeft fwato gil en Uc Bn het kan sÜd 1 kend was eoo lukte de luwe opmerking iat er misschwn andere ifl de gemeente s n die even onwaardig lUtt om Oen eersten steen ofi den meaater te wenpenl ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 29 FriDz Jozef Bitterwater s Vichy Gelestins jtieVOViïi z Het eenigste middel tegen Ischias Spit Spierverrekkingen welke direct verlichting en ge nezing brengt Honderden dankbetuigingen Prv s ƒ 1 45 per flacon Verknigbaar ba Apothekers en Drogistea F br P VISSER EHHER ERFSCH VEEN Dr N B Laat U geen namaak verkoopen zie naar t gedeponeerdfabrieksmerk 3081 80 2 coNoinacHM bmicbctw HavenkemKlH T tMtikm m jStWUMt rtdurande da nwud SwfamiMr ita t Ajitow rpeji aaaffdcoaMn 897 Mtwuii waanvan Wi lioomKh p i 2 uilMÉieprn totaal SmM aatto tmu S ti iSjAi ffeeft d n ivtir iMiai TCIK lUkenden ataat ran de lureob0W fflnir rMl Kobterdwn en Anlwenpen Rattendain AiiinrMa aduwcB utw L Kluawn luU t 721 1 J iiaari F bruarl Haart April Hei Juni Juti Auffustua 670 SIS eai 648 706 701 423 ASe M 2M 43S 72 1 esitu 8M744 86 68 007A96 6 1008741 Mg easiso 866 448 lai az6 £ o 482 M8067 5M 766 608 M8 mooss eai 816 c Senhiinber 611 820a 2 B 7 Totitl aSH96A0J£n 668 190bMB De oar Auttwaipen opiffeieamii cUüora der netto tonnoMDUt xlia di wlmu Bel Kisdhe benkeiLiiur Om de fr IUac te nukm met de Mer te lande ftéxraikmlükm b ralGaBi r moeten tlsBe cUfera met 6 vordeo reraniadenl POUTUB OKVONOKN VOORWfiRPBN Vp ulkeii werkdug dm vuurioiddagHUut8Llit t lU oa IJ uur ziju aau üatbuHwi vaii jiuiuio ttiiueir iiilicUtiug iuU biikoiiioii iMreut de uavolgeude uilittttr godepunwrdeu g vondMi vourwer pen j uleutaJs 1 L uituur i paraplute 1 kctl iüijo 1 wlttefmaixd t portemun uaii I iiotulH lUsigiUi l uorliellütje 1 U tv gebedel buekje VoorU liiii t bevragen 1 porUimonnam bi A Bu nmn Markt 5 1 porteinuimaie bij A v d Klein Kaam 17 1 klndertÓ8Cli e bij U v K ht ii Fejj E rHtraat 44 1 portooiuu uaio bij j Hagornan bcheKtomastraat 1 kil wier wageiiband bij J i Smits KanwiiiulkHluot 122 1 haarkuip bij C il Kuwi rurfiuarkt 63 1 purtemoo tiaii til A l luK VlouUngstraat 1 i p rUïiitonnaio bij U Heij ICelzertAraat dj 1 kindorjaaclijo blj P Scholte Sleiinkade 28 1 pakje eeppoeder bij J Muurling N Haven 29 1 broche bij J Uafdber luinstrbat 28 1 cem tuur bill J Waanet BoelèlLada 14b 1 urepp I ij 1 Willtiiittte NieuweAtaven 209 I witi oudarrokje bij A Keparon Uouwe m 1 presenteerblad bij M v LH W alvischstraat 3S 1 kettinkje bij i iagm V C Bothötrattt 68 1 kütting bi N Wlllnuse Nieuwehaveii 20 1 tiuM h met mhouü bij D Dertieé Kleiweg 7 1 borstel bij A Rmgrok bpoorHtraat 27 1 haftidtaschie bij A Verboet Markt b l militaire patroon hiBch bii A Joogendoorn Bockeni erg Ktruat 7H I portemoiumie bij Bureau staulspo 1 lo teukran A Sanderw Hid loi V C atsweg 42 1 portonoonaie til OirÜaod eu estraat 22 1 liikflh lid l ij A V d Stam Parkalraat 2S I kruiHje van t i rozenkranü bij jj V d Veer Lange Tiomieweg 3 1 SiakiiieH bij H d eeuw Haam 49 l t oiutuiii lnij W V Buren ilaam 21 1 aiiiibaiMljc blj J B I Nogrijn Grual FbriHWtK 7 1 rozeiikranfl lnj D ïleur Kleiweg Ii4 1 tae hje bij J d Klulj Ier I luweolenHingol 109 1 HlgareulJijpj bij lllok Slapperüel S 1 kettinkje liij W BoBraan Markt 6 1 Imnkliitj hij I Voimeij Nobolstraat 11 I r iiieiikrans bij I biiedrecht BldUWHtiaat 7 1 zweep bij f v OudH hoDiii Kledwegatraat 27 1 broche bij A Agtoii P C BoÜiötraat 91 1 èril liij V IU thteren l efppraitraat 44 I l r rlH blj A Lubke Raam 1 1 riii Ihj A Scfiülte Lange l ieu deweg I 1 Hieiitel bij S Boot Önoy Hiraaf lit 1 ntuur bij G T Roe lo s r newog J4 1 komjn blj J Kok B elftkade 235 1 ro errftranH bij I V t h miriowe i 1 reticnile hij J Dunkei KattenHiiigel 87 2 foto s hij A V AdiHt I Hiigodwajstitraat 2 i roiwnkninh hij A de Brmn Wijde Poort 2 1 ontrolekaart bij W Boom IjflUgedwarHutraat Ï3 1 rljwlelk ting hij I d B im Slapperdel 4 1 meft bij H Vgtin Ridder v CatHweg 114 etrng ilverbouö bij P v d Koolwijk Bock oil lM rgHtraat 20 1 k i blj J Boeie fleeremtraat 112 1 kindermutaje biJ J V d Ijaan IjBHelIaan 37 1 portemoniiale blj v Leeuwen 4i o akade 41 1 Htrenn to w bl v W Kwinkelen iierg KatteiMuigel 30 1 brothe bij B li ViioK Inlianastraat 40 1 streog touw l ij A llf lKM n KeiK tf atragt Vt et nlgt zilverhoii bij S KtM m IV 1 Imih leeiieii bij $ Bi ff p a ttrgi zotiHt eg 1 grij o pet hij 1 Jawperh BoikeijI ergHtraat 93 1 hond hij T fngeilmrdt BoelekUde 77 1 spat Bthorm btj N Bezem Heorenstraat 48 1 lorgntt bij A v Schaik Ridder v I atsweg im 1 wnndelsiok Uj T H Neef Heereiwtraat 2 1 figuurtje vaii een balakotting biJ H lansen Doele straat 18 l kinderportemonnale Wj met M Baas Kattonuingel 72 1 haar ppeld bij J V d Bos VtamlngBtraat öü 1 rondo pet blj f StajnH Boeleka de 71 1 7ilverbon bij I I Doeleman Gouwt 218 1 kaeheldeksel bij A P T v Dam Zeugewtraat 94 1 kinder portemounaie MJ C Kamphuizen Gou we 1 daeapeld bij A d Groot Kru gerlaan 81 De ConmiiMariB va PoUtie A BERTHEÜX wm T IS BEWEZEN dat Boacia kwalllalt altyd te verkoopen Is Dit konden wij de vorige week goed merken Teneinde niemandteleur te stellen maken wij U attent dat dexe waak de laatatala van onze BIJZONDERE AANBIEDING 470G 40 Heerendeml s Ulsters Winterjassen Costumes Damesmantels Bokicen en Regenjassen ook enkele alonBanalaaJaa en Bontkpagan gehouden in den IVIelksaion ALDENHUiJSEN Markt 30 Aciiterzaal 72 80 7150 97 55 48 7204 86 MO 2200 94 19 M06 24 30 93 3B 244 85 482 63 560 75 62Ü 2600 720 12 4900 7903 U3 96 4 S90S g S Sr S J £ g S SY J 522l76S 2 S S 131723 0 Vraagt onze RECLAWEJA8 nieuw model 2 rij i f 42 80 69 68 26 69 6 2890 58 90 016 2901 5327 7818 75 4 5415 29 W J028 31 47 lOOÏ Jl 53 64 95 83 95 14 3118 89 7927 10054 25 9 5521 8011 SO 2512100 39n33ll 52 45 7ft Siail 61 12307 ao 75 31 72 99 86 17422 a 791242619038 Z3 li 2 48 51 31 n 94 53 81 M a 5419119 St 39 3254 lé 27 10135 lajffi S IT lJj Mi W 42 J4 ffl80 K J l 61 7 58 85 87 18 Ib 2t 72 3316 67 8104 0300 22 15222 17rtf ï 84 8b os 20 30 1152 34Ü9 567J 66 2 37 £ £ 73 3556 5722 97 98 126861933 8 J 81 70 53 821b 10429 80 61 m B 1213 3615 j4 18 6212 15 20 Sï 39 21 984 Jü 73 S M U J 82 52 5021 8309 87 M 2 91 59 0 3110541 ra a mis W 78 601 41 Sb KMilm 87 3702 6101 60 10632 13034 S18099Sl 55 01 38 8912 10702 41 SB 6 5 57 92 40 lu ia aoianj u 3SU5 41 34 JJ 13220 IMttWl 1 59 78 51 49 26 11 £ ii 5 i 4 J 92 84 6236 54 77 Q oam 43xM 97 J9Ü2 80 68 9613312 lï U 417 14 9334 8619 0e08 = 15135 W a li DAT SMAAKT NAAR MEER 4689 100 40 2U 78 20 27 ag 81 25 6409 25 0213452 503 36 6561 46 85 Tj 43 4023 65 8410907 75 50 54 6636 94 15135 W 93 44 8728 56 S Mni J 1620 4117 83 9911002 isüJsS Sgga 91 29 87 8807 S OT S 1713 J0 6715 1311112 si tStgigÖ S 42 74 27 62 sj SbwT Ï 63 4219 38 90 63i38S o 57 j 83 31 42 8913 11201 20 2 T Advrtee rl In dit blad 95 43 8 1829 29 70 37 37 80 41 97 6876 49 4411 92 1919 26 6905 21 90 12 9007 2023 4906 13 63 00 30 Ottg 26 47 97 76 4 47 I SM 29 4613 7053 9113 22 61 a 32 98jj74 94 27 4 03 S l Vorige lijst stond abussicvcIllkbcwca UM i losbaar gestelde Nos i hlzen a W telgen geld 15705 13 93 mz 187 f 73 47 aoaa 33 HO SB MM lOaOtf 341130O 84 BT 81 65 MO 2 91 83 4014 I g Haemoferrin STAALHAEMAfOGEEN Een aangenaam smikend by uitstek bloedvormend veiBterkingsmiddei in gevallen van bloedarmoede bleekzucht en alle d utruit voortkomende zwakte toestanden AOaiTBA Uitnemend middel tegen pgnl ke menstruatie October 8 uur Nieuwo Schouwburg He Boomelbaron Octnbor Tuur Groote Kerk OllTO 1104 van gcwiidi iMuïtek Beleefd verzoeken wlJ mfdd t dif mdedading te mogea oMv gM vaa TMgKbrlngea coiieartni TenukêmkkKka om de la auH acuda ta nwldaa i Electrisehe Drukkerij A BHINKUAN ft ZOON QOVDA Prijs per flesch t 2 25 Prijs per Vs flesch voldoende voor ongeveer 20 dagen f 1 40 Dr H MANNING S Pharmaceutische Chemische Fabriek 2138 DEN HAAGi m WB SB WW taft No 14436 sdag 8 October 1920 GOVMHË mvam VERSCHIJNT DAGELIJKS BBHALVK ZON BN VBBBTDAOBN AS0NNEM TSPBUS per kwartssl ƒ 2 25 per we k 17 cent met Zondagsblitd per IcwartBsI ƒ 2 90 per w ek 22 Mnt overal waar de bezorging per looper geschiedt Ftiaeo pfiT po t per kwartaal 2 T5 met Zondaj fblad S 40 Abomitinenten worden dagelQks aangeaomeit aan om Bureau Markt 31 OOUDA btt nH i Kcnten len boekhandel en de poatkantonn ADV iSRTËNTlEPRUS Uit Gouda eo or streken behoorende tot den bezorgkring 5 regeld ƒ 1 3D elke regel meer ƒ 0J26 Van buiten Gouda en den beaorgkring 1 6 regels ƒ 155 elke regel meer f OJSO Adverteutiën van publieke vortBakel jkhedeQ S cent per regel Adverte tiïn in het a evda rnummcr 20 beslag op dan prt 8 Bareaa MARKT31 GOUUA Redactie Telef Interc 545 iesKen die ehlers In het elfregeerenjde Britsche riik niet worden irewomlen Geen lersche rccreeruig zou zoo knmksinnig zti om haar schrale marge aan nkonwten v4st te leggen m een vruchtalootE en kosttk re omlememinic alw de stJehtinie eener I r iiche vloot Jihrenrom ia verMdelilk aan te nemen dat het zou traehtea wat mmmer doeltreffenxt zou kunnen voori o men Jen vruen toegans te ontaeKgtn tot lersche havens aan de acheoen der Yleot van het Uritsche rHk Voorts z u geen toeatasn van autonomie volledur kun nen worden Keacht dat niet in zi stdot htt leeht om voor de plaatseliilce ver dtging een troepenmacht op de been te bienwen en te ondei4ioaden h iseale onaHhaokeUÜLheid ts een nooidaa keUike factoi bii de positie van een dom nion AbQUith meent dat het met de moeite waaid ia om gezien de kolo89ale cnfwa Ier iandsfinancien te redeliwisten over lifet uauwkouruT berekecBde meer of nunder dfer leiachc schuld Lk word oo besluit Afiqutth met ver ontiust door het spooklbeeld eener lersche republiek Op den lansren duur vechten Ie menschen nitt voor phrases maar vohr ualite ten Orcy a plannen geven blUk van een grot t lAeralite t en een breed inzicht In le kwestie waii om het gaat Laat men to niet angstvaltiK vastUiouden aldus redp neert hij aan een toestand die ongezotd gebleken is en die tot allerlei excessen heeft geleid Pr Is mets vernederends In het afstaan van gebied integendeel veel vernederender is het zjr meeseer zim over een bevolking die men niet regeeren kan Nni moet het BritMThe volk met geweJd e p eb ed in bezit houden wat 00 den duttr geen enkel Biitsch geweten uil kunnen Koedkeuren Abttuitdi neemt het wootd Aelübestsm mingsrecfat met jnoai hij ge ft blük dat Jbetei te hei ben Verstaan dan vele staatli lieden die er voor en tiWens de vredefi ondetiiandeliniren den mond mee vol had de Aspu tih heeft beter nog dan loid Grey defk weg trefwesen dien men zal heèlben te ga a om aan den tegenwoordiigen anat chifltiech chaotischen toestand in leitaivl een eind te maken Er is maar één beawaar hettselfde dal a voor Grey s plannen geldt a I de U stermoeiUikheld Als Asqmths plan wen toorgOToeixi zou men een hertiaUng te zien krugen van den opstand van Ulster piL 14 tegen afscheuiing van Ëntreland De politie stoort zich weimg aan de be velen der Bntsche regoenn dat het nu uit moet zun met de zelfstandure en bul tensporiige represailles De gisteren geopende zittiwr van het rondreizend Slnn Peimrerecht in het irraof chap Meath werd door milltairon en po litie gestoord Dfe namen van alle aanwe sigen werden opgenomen en alle documen ten al nedie de copy van liwee aanwezure journalisten in besloir genomen doch met de beloften dat zil na ondeiizoek In het mi lltaire hooftitowartier zouden worden terumregeven Gisteren verraste een partrouille van 10 satie hebben voor te stellen tU artMidars moesten eei t zichzelf socialiaeerenl wifst e op dat deze volkstmenner beseft t at men nwt znn rcvolutionnaire propaganda met omrestiaft in de nevelen kan blDven Het gaat t n slotte om de vraaw of Öe sociaal democratie nog lantrer rectit aal iliebben aiöh eociaal democ ratie te noemen Een practicus als Schapei gevoelt maar al te goed dat Tioelstraa klemee len en loslaten zelüs van het alsreme n kesreoht en van het parlementansme alteenige vertegenwoondigine van het volk fn zun rfieel de S D A P van de democra tie naar de anarchie dreiEt te voeren n Jjet IS dunkt ons eeen alledaagsoh var schiinsel wanneer de onderlpider der S P A P zim leider toeroept jHet VoUc v n 1 Septembei Iroelstrd wees uw vei antwoondeUiidieid met uw eroot talent en uw grooten invloed in deze ernstige tiiden bewust u houd vast aan de liin door onze srroote voormannen uitgestippeld n door u dertiig iaren lawg gevolgd verval n et n de fout van hem Uomela Nieuwen huis die ook in den avond van zim lev n le democratie van het sociaiiS me als zr vet tiderd in den steek het en jreleidc Itpk oveig ng naai m anarchintische taktiek Xoo rommelt en wo t het m de arbèi dersbeWeging hier 4 eWers hier ge lukkig op kalme wliute de hoptn we wei mg slachtoffers al kotten elders k aar men diepei ondei d indruk van de oor logtejaren geïiukt gaftt en het temperament feller s op luidruditmer en irevuarlijktr lAi ze Door dezen tijd Van oveiwanit moeten we heen Het zal een voor Viflen moeiUike en zmaro tud z n Dodi al s uet allp voorteekenen belrjegtjn zal het emd z n dat velen iie tot dusver zieh al te geinafckeUik op sleep touw heten nomen iooi dMnarfojren en op lu oib na Ie haide liBSsen dei prvanne een l tteren kuk oip de inriühtinK dei maat sehuppi zullen gekragen hebben waardooi het veranbwüortleimiiheidBfirevoel door te triHibiuTcn hu zoo velen verslapt zoo niet f i Iweiipn veistcrkt zal worden Te betieuren bl ft slechts dat zoo hatxie e sen nuodzakeUiÜt i iinen om de men schen te leeicn wat tflch ewenliik vooi t 1 and I gt Ue lessen der ervariug Engeland s moeilijkheden AsquJth doet een oplOMNinf vooi de lerHche kwestie uan d hand Hy wil Ierland een eigen lexei en vloot even Uezwdien vun ulster H i laatste lelietje Toenemende w€i kloosheid Dreigende etonontiache cnsis in Fi ankiyk Oostemigk s vei langen naar aansluiting bij Duttsth land Fiankrijks stappen bij de bondgenooten De eLononiiHthe toe stand in Duitschland MeeningsveiSLhiüen op de Biusselache tonf rentie ONb OVERZICHT Wanneer met alle teekenen bfedjieiraii Joomt de ariaeiclerskilasse meer en meer tiot de ortirertuiïfinK dat de revolutie niet de wfea is oan uit liet moera s van verarmuiE pn iuurt te ffeiaken Niet dat de tevolutdn naire leujien reeds veratoanni zim Eertier ib te veiwachten dat de rondwre omune keer welken de oorlojr in vele landen he ft aan ïertcht de uiterete elementen de kafcs zal ffeven hun Toixelingen tot daden lot ee reep naar de macht tot be ttiji van fai rieken ed te brensten terwiil mpn den Indruk krijjrt alsof den laatsten tjid te anarciiuitiBdhe elementen opnieuw de wereld willen jjaan hervormen met bom mi6n en andere helsche weilktuiffen Zul cs kan nog heel wat beroermg wekken v l schade aanrichten en vele onschuldigen Ah slachtoffers doen vallen van hliivende be teekenis kan dit aljes niet min De vk reld econotme ndht ich met naar derKK luke fantoBtiadie plannen en aansIaKen In Italië bemenkrt men i eds dat het eremak keUlicer is met een troep mannen en wa l enen fabrieken m bezit te nemen Uin de industrie te leiden en oü te voeren Wajit op dit laatste komt het tenslotte alt i l neer of er een roode of een nationale vlie van de faibnek wapioert en zelfs m het iaitd van Lenin moet voturens het alffemeen kc tujjrenia ook van Unkg aocjahfatisehe atibei I trsvei tcwenwoordigeis van werkeUik com mumsme jfeen apraike ziin Het komt ham voor dl er wee voor awden zhn die led e ploBBTOg behen schen en er srrenzeö aan atell n De ceiste iB dat men het lersche volk het reloof biibieagt dat wat GiootUrt tann e betr ft hetRcen aangeboden wordt oit een eeiMike en ook een veranbwoorie Vfk bron komt Dt tweede ia dat men zooveel als noo ii is rekemmr houdemi met Ie plaatseUike m ndeiiheul Ie oplost n te teemoet komt aan de leische aanspraken on deze bevrediirt Niets anders kan meent Ie 1 liberale lei der de tweedie voorwaarde thans m ver vullins doen gaan dan het toekennen aan leilami van ie pos tie van een autonoom l umin on m den volsten en bieedsten zn Geen onzer domin ons zoo vervoUrt As luiöh e scht VOOI zich het recht 00 eenei e yen buiten andsche poUtiek Aan den an deren kant toonen zu luist een toenemend en volkomen irewettigd verlangen naar een vollediiger n het vertrouwen nemen en viuei raa lipleginuf op het heele ardhte on zer bmtenlabdsehe betrekkiniren en met name inzake het hehben van een stem bil het maken en herzien van vendiaaren Het dominion Ierland moet in deze oD denoelf den voet wonden behandeld als de vorlire Wat land en zeemacht betreft deelt quith de beduchtheid met van hen ilie nieenen dat het noodig is aan een lersch dommion bepericingen en ketenen op te De moedukdieid voor de Ehutelsche r jgeenng is en zat noK wel eei ugen tud bid ven het lersche vraagstuk Lord Grev s vooratel om Ierland na e n ovenganHistiid pörk van twee laar volkomen zelfbestuut te ffeven en het alleen n iake Ie bu ten Undsdhc politiek met t mreland te taten aamen raan heeft de kiwestje m t middel punt allei belangstelling rebracht Van de Ulbtromannen kwam eenwr verzet ze pre fereeitlea de Home Rule iwet zooals die 1 atateUlk s voorge teld doch hun stom ng verloren bu de algemeene toeiuich n gen lie Grey s plannen begroeten De n stemim mt is begrupeUik want er s heel veel te zeaigen ten gunste van de voorstel en Waarom zou Ierland niet de zelfstan i gheid van dominion ki niren Toch zou de uitvoerimr der voorstellen een prakti che moeiUikheid meebienBren Wie zal Manneer een enkele ïjifielsohman z ch meer nlaat met de bestuursaansrelairenho den van Ierland dit domtnon dwingen de zelfde buitenlandsche politiek te voeren als Engeland en deel uit te maken van Erittanmefl lesrer en vloot AsQuitSi komt nu ook met een plan vooi opto MQg der lersche kwastie Waanbii hit uitpraat van ongeveei t zelfde standpunt als zim ouden vriend en colleira lord Grev doch alleen een stapte verder icaat door Ierland ook toe te staan geiheel zim ei en lewer en vloot te ondertiouden Wat ons land betreft is het zeker sreén toeval dat het in de uiterst Iinksche knti fen de dood in dem pot ib Men kiljftieLt noe iwat omter elkaar wie het zuiverst op de revwlutionnaare prraat ia telkens vormt zi l weer een nieuw jfpoeple dat meent de re volutionnaire wttdheid in padht te hetoben en de overjKe rwvoiutionnairen aïa haWe of iieele verraders te moeten brandmerke Van een wertceUik revolutionnaire volJw beweging is ten onzent elukk g g en aprake Er is otitevredenihe d met narat over de tUiurte maar zelfs in socialist bche arbe dersknniren dnairt het besef door dat men dit vraasrstuk niet op straat kan uit ii oohten en dat mtearendeel revolut onnaire procrfnemmigen imst de tendeniz hebben Ie duurte te versdherpen De voortdurende actie van mr Troelstra voor wat hii noemt revolutionna r rtaats recht en waarin hw voortdurend be strelen wordt door den v ce lei Ier Schi pe maakt dan ook den ndruk van een theoret sch prevecht dat vooral rekeninz houdt met de hnika van de S D A P staande felle cntioi en met de poe njten om zooveel moeeUilk sociahstisdhe partyen uit Ie internationale van Moskou te hou den Dat de leider van de NederlandschtS D A P zoodoende een onlbetrouiwfbaar element bluft spreekt vanzelf anderziids weH niemand beter dan hn hoovele el menten m m partu en haar vakibffw esrin or m November 1918 den doodsohnk op het Ulf kregen toen Troelatra het slachtoffer Kverd van een revolutionnaiire bevheeinr Ook ziin jomarste rede in de hoofdstad waarb de leider t wenschel k achtte om 7Hn voljreluwèn voor te houden hoe wein g ai Moh van de nieuwe leuze der sooiali by u tyn rechters zjjt gU beter GJ voorzitter van den kerireraad met uw ni moerige Maandavmnricteo gÜ sohryvers van den raad van oud rlingen met uw heiUooze kaartpartyeo I Antwotmtt ons hieroipl Maar voorzitter en klerk antwoordden n et ZJ zetten zich aan het wwA Bn toen hy negenen tiwintig jaar was vond Donakl Balgracie zidi een verwoiven oat eerd man onfeet uit zÜn ambt geen gcestetyike meer zonder middelen en met e en klein dochtertje om te ondeitiouden yn vaders eeai e begeerte was dat zyn zoon voor altyd zou veniwünen uit zijn ge zichtskring Hi twod aan hem naar de plantages te zenden waar de oud Viiigml che planter nog aanzientyken invloed had hem ronduit zeegend dat als hU bleef leven h i denken mocftt dat er bam artig met h n gehandehl was en als hy stierf 11 de tabaksvelden wel zooweel te beter voor allen die er iKlanff by hadden Wat de dne tantes betreft zü haddeU lechts verdnet en bwkn in het gehe m voor hein ten laatste kregen y met moeite de toestemming van hun broeder dat als Donaki het wlMe afstaan z i bet kind mochten o oeden JSm ziet dan maar dat gU het er beter afbrengt met het meisje als gil het met jongen gedaan hebt we le Archibald Baltgracie er gnmmiff bU Haar Donald wilde er in het geheel met van hooren om van xbn kleine Adora te scheklen Hllftt dat betreft stond hU vaat op yn stuk Sïn dos door den Invloed van een züner oude professoren werd de afge met hem zelfs aan hem te denken fcn wat zÜn broeder WiUtam m Glasgow betreft hu had g en lust om letb te doen Nog zou alle goed hebben kunnen gaan n et het gezin de pastorie te Maxton Kas ter als het leven van de jonge vrouiyv ge apaard was gebleven in zun droomen zag Donaid Balgracie zioh nog ddcwuls zitten n Ie scihemering met Lucy zyn vrouw haar hand in de zgne en zaoht spiekend over lat wat dod hun zond Maar toen een paai maamlen later Do nald Balgracie alleen zat in een groot hu s met een k mlje van een week boven hui lend in de armen van een gehuutxle ver zorgbter was het wonder dat hem toen den mood ontzonk Hy had geen wterk ka rakter Zelfbedwang had hu nooit geleerd En zoo toen de lange winter voorbij uiig etndeloois zich voortsleepend kiwam er een verandering ioor het volk opgemerkt over i un jongen preti laint In den beginne weni het met buitengewone men schlievendlheil toegescöireven aan verdriet over zyn vrouw maar daarna werd de laak echter te dui deluk eerst heimeltfk later openluk schan oei uk De raad van outlerlinigen altud een wei mg vijandig nam de aaak in handen Zelf zonen van het volk voeWen zii zicJi bc leedigd dat de telgen van njke famtlien de beste plaatsen tn de kerk bekleedden Aan den anderen kant was het vottt van Maxton Efeter op een of twee na op de hand van hun prediJcant H i is jong hy zal zfech veibeteren tde rncBL et vetdriet heeft hem gek gemaakt En daarenbovoi voetfden zU er ter zyner bescihiklking van daar lederen zomier naai Balgracie terugikeerend om heer te wezen over hot erfdeel zuns broe ders die reeds geheel in de zaïken të Glasgow was migewyd zag Donald zadh plot üBel ng predikant van een rjjke doch een izame gemeente adhter n Pentland gele gen Met groote snelheid nam hy voorzoegen tegen de eenzaamAieid door te huwen met de dodhter van z n vnoegeren huisbaas een lief eenvoiudig meisje met den blos van Ekhnlburg op het gelaat Maar zyn vader doodeluk beleedigid aooale een man beleediigd is die het m het hoofd gezet heeft dat alles ga i moet zooals hu het wenscht ronder dat het noodig was dat hu er zioh de mmste moeite voor gaf Van dien tud af was al de trots en hoop van Ardhibald op zijn oudsten zoon gevestugd dien hq gaarne zyn rol zaïg apekn m de drukke markt met de aangeboren slimiheid ge bruik makend van de veranderlyke wen when en listige kuubtjgreepepen der klan ten Maar DonaUl had hu hem niet een goede opvoeding en in alles zun mn ge geven Had hti hem met door z jn imvloed m een eervolle en voordeelige positie ge plaatst En nu alleen om zich zelf genoegen te geven gaat h i daar een arme vroufw trouwen Nu laat hem dan doen wat hem behoort m den wat er van komtl Zoo ffiB Donald dat wil zfl rgen de weleerwaarde Donald Balgracie van de ge Maente Maxton Raster z n weg ge scheiden van zön vader Het driemanschap der tantee GriseWa Isabelle en Adora wmd vertwdett m veiWiiduw te ataan Feuilleton STERKE MAC Naar het Schotsch van S K CROCKlElT Geauthoriseerde vertaling van I P WE8SiEiLÏNK HV lïOSSUM Nadruk vertMxiea 4 l an verbeterde en besnoeide de overdre v i correcte Isabella de uitdrukkingen oog er als het ware het sap uit terwul het laatst van allen de practische Grieel da ze overschreef in een duidelijk loopend ecbrift en correspondeerde met den uitge ver JU EHintjutg Wat de twee andere bunamen betreft Boowel zu die ze noemden dè dne Schik godinnen van Balgracie en zu die ze in haar tÖd van verwelkiag de dne Furiën aoeonden kenden eiren weinig baar goede harten en onzelfzachtige levens als zu hun klasaéken kenden Wwd Toch al wiaren zjj de noodlatti flte van alle Punen geweest hadden zy nauweloks ei j er kunnen handelen teigenover Donald iBal Tacie Er 13 nie aan te liwijfelen dat de zongcloosheid van z n vader de jaren die er lagen tusedhen hem mi zbn ouderen broeder en beven alles het bedeiven van iztln dne mgehuwtde tantes ten deele ten mhurbe d oorzaak waren van den val van DonaM Baligracie Na thuis te zyn opge wed door een toegevflnd leeraar werd hiJ UW de eadeBode gewndeo met wel gM