Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1920

dat DuiUchland niet het recht zou hebben icb niftt DuitBch Oostesrifk te vereeniWen Toch werd in de Duitsche jrrondiwet de mor mthfléd tbii cooomlflctie unsluitiniK openi r tat n maar de Franachen tnnKen zoodm ze dit iMorde w hun achterste beenen staan en tvronno DuitwUand officieil de desbetreCfelKle claueule buiten werkinjr te stellen Hietireen reaehiedde Nu kan men echter Mn dier kooien de m tuur vun t beestje tft t niet uw verloren en de wenwfc e bii mitlioenen leeMe waa met hv ii8t e v£lcn niet uit te roeien Ook in Duitacfc Oostenrük snalete men naar een samenwerkimf met Duitachland en dit is zeer beirrüpeiii k BU h t verdraf van St Germain zlin Oosteairük aüe jrebieden waarvan het Btjün en landbouwproducten betrok ontnomen Het land produceert niet voldoende om al was t alleen maar de hoofdstad te ondeiftiouden Laat taan de crelwele uit mÜIioenen bestaande bevolkinB te voeden Ook FranJcriik zal hebben in te zien dat Oostewiik niet kan bljiven voortkwiinen op de aalmaewe die WesttEhirooa het toestopt een afldoend middel om in den Jbestaanden nood t t voorzien moet wonden RiBMcht De Ooötenriilkera me nen dit te he4A en jrevondeo in aan Iuittiur bii DuitNchland De volJtsverteiHrenwoordiirerfl hebben de rejToerin den eisch jresteld binnen zes maanden een volksstemnunir t houden over dcae vraa Ben voorstel om die HoB9temininir tereUik t © houden met de verlriesiniren voor de nieuwe Nationale Ver aderiiw oip 7 October werd venwonpen Natuurlijk jmat de Fransche pers hierover heiftiKr te keer ze roept dat die aan8luitin niet mtèff en de reveerinff moet aóch al tot Rome Wlaaihinisrton en Londen be4 l en rewend met de vraa r welke stappen men xal doen om bftt plebisciet dat de vendraaren van Versailles en St Germain niet toelaten te verhinderen Te BerJUn vokt men natuurliiJc met apannimir den aasva van zaiken Men hooot dat Italië de Vereenijode Staten en Enireiand ditmaal jrenadijr zuJlen zün w Jreen economische dwantimiddelen jrelüik de blok iwelke over het definitieve resultaat der fconferentie moeten besliisen onverwacht eïindjffd In de commissie van handelsheden i het tot enutiKe oneen Isrheden gekomen tusschen Italianen en EnireLschen De eeraten wmrea veronCwaardiiid ov r de iwogie der bolenpirliieia Senator QuartierI was de woonhroeiïder der Italianen De i resideat der confmiaaie siaadrde er niet In de verontwaardijfinir te sussen De ItaUanea voelden zich in hun houdJnir iresterlct door do Fraiïschen die nog hoojrer priiaen betalen Zti drelKptien eindeltik mei de kolenkwestie heden Woensdair jo plenumvetvaderintr te zuUen brenjren De presidenten der vier commisaieB willen alsnojr trachten de kiwostie bannenskamers en in comité te laten afloouen ö Bonden daartoe jrlsteravond buitemrewone versradcrinsren belejrjren waaraan ook Ador zou deelnemen Van ocdinjrclidhte ziJde weet onase corkieftpondent dat indien het morjren tot een oi enbaar protest komt Nederland zioh daarbii aal aansluiten Ook wat de inBtellinir van een nieuw permanent financieel instituut aansaat is an de commi asievenaraderinsren verschil van Cevoelens tot uitiiw rekomen in hoofdaaak hierop berustend dat de Volkembond eenerziids en de neutralen an terziids beide de leidirwr en de orwanisatie aan zich wenschen te zien toevertrouwd terwijl Enireland haar wil opdragen aan de reeds bestaande lönancleele commissie weFker macht dan zou moeten uiUrebreid worden De flovietfi die den handel met de oyerlife landen van Europa willen herstellen Jiadden jreen srelukifcijre weeJt Naar Bisteren draadloOB werd fi emeld zün de onderhandelinsren met De regeling omtrent het erffrecht van den tweeden of lateren cchtg enoot gaf tot verschillende bedenkingen aanleiding Vrü algemeen waardeerde men het dat de grens die thans in de artikelen 236 en 949 van het Burgerlijk Wetboek is gesteld ia behouden in tegenstelling met het ontwerp van den heer Treub Ovprwegend bezwaar werd door sommige leden geopperd tegen de voorgestelde bepaling van het tweede lid van artikel 949 volgens hetwelk de erflater aun z n lateren echtgenoot tot de helft zyner nalatenschap in vruchtgebruik mag geven ook al is de waarde daarvan meer dan hi der nalatenschap WenschelÜk achtte men het dat de tweede echtgenoot wat de nakinderen betreft geHjkeiyk als de eerste echtgenoot zal worden behandeld Verscheidene leden drongen er op aan het geheele huwelÜksgoederenrecht bij twewie en verder huwelÜk opnieuw te regelen Vele leden hadden bezwaar tegen de voorgestelde beperking van het aantal bloe Iverwanten van wie het erfrecht bij verstei f is toegekend omdat deze naar hun oordeel te ver gaat king van alle vooruitstrevendvi ijzinm gen in don lande Niet iiitgeuoüdigU zijn do Neutrale Pnrtij Mlddenölandspartij oiiz mmdat wordt aangenorneïi dat deze feitelijk Ifpl nijn giian uitmaken van doii Economiflehen tilprid nemen aandeelen Dit bedrag m eTbii jaren zyn terugbetaald terwyi elk ia i rente van 5 in s Rijks schatkist mÏÏ worden irestört Het bBah u Nienwtl PA RUS e Oet De mivtarter vim ffauuclitt heeft tristerM te dan miakrterrMd varalac uitgefcracbt van de maatNcrelan die genomen zijn om de inechrüviiiff op de ttteuwe Nationale leeniiw 20 October te Oi oen Bandeen en iiwarkaaMn befabra Tcede voor belangrijke bedraven Inffeaebivven Het Pranaeh halve wiiw feCBt PAiKUfi e Oct Het ppogramma der feöHtwn van het 60 iarlg bestaan der FnanHche republieik opiceeteld door den miaioter van openbaar ooderwiie ziin Dinsdag aan de goedkeurinir van dan müUsterraaa onderworpen De pers Idt dat de uiit het hart vwi Garf4 et a bevattend durende eenige oogenbllliAcen m ler d a Ani de Triojnphe zal worden tentoowreaUÜd Wrvottgens op een WMgeo wonden geplaatst en naar bet Putbéon worden cenroerd iwaar de preaident der republiek de unt zal ontvan c h LAATSTE BERICHTBW PooIifib RuMlMlie vrede HKÏA r M V D Hol verdrag be treffende ilen prellmlnulren vretle tua Mcliwi TNïleiii on Sovjet ïliihlaiwl U gi tornninidiMg te Kigtt door i o onderhandflaar van b ide oorlogvoerende onderteekoiid OnderbandelinKMi met Wraninl7 l Kli fi Oot V D I e F ho lie F iri vernoemt vla HelsiniflorB lUt Aloftkou dat de Raad van Sovjet mot vS meerderliMd liesloteii heeft inot generaal Wrangel onderFtandaflngtii aan te vangen vep vraponwtrifftand en vrede Een deflbetreffond draadloos berlflht IS ritwls uit MoHkou wiar t hoofdkwsrt oi van generiu Wratigid gezonden De actie van t MMt ea telagittaf tMnonM iMen Beint ons uit den Haag Volgens bü de directie Ingewonnen Informatién wae aan het Poat en Telegraafkantoor hed iochte d bAt gehecle peraoneel aanwecfig Voor t geival van nieuiwe stakingen heeft men xoo iroed moaellike maatregelen tenonwn ora deae t hpoofd te bieden Naar wd vernemen haeft skh h denmonren een deputatie uit b atar B vaa verschillende ambtanaremrarwalMiiiren aaa t departement van binnenlandache akan aangemeld nwt t veraook tioor den tlM litken vooraitter van Aen minWamad ta x rden onbvangen In ofitlracht van dan ittl niater wend haar door den Seeretari neraal in AltremaMcn Dtenat Mr Kaa medegedeeld dat de rninister in de iMt ven omstandigheden niet bereid wa 4a deputatie te ontvangen mie op fcetftaaa ffistaran is voorgevallen Na t besoak aaa het ministerie vmn BinnenlancbcKe Zrina Kincf d dewmtatie naar t gebowv dar llweeda Kamer waar ü de mad nva ldnjc van de leidem van de verschillende fnaiaa inriep om te tracMan tot 4a ravaaHnx toeRanit te varkrilwea Hat remikUat ia 00 dit ooaenbllk nog onbekend N ar we nader vernemen werd ook aen dewitatie uit de K K A nbtenar nonraniaaUoe welke hedaRocfatoad 8 uur verwaohtt bij dan tiidollcwf voorïltfear van dan armisterraad te widrden taeerclattn n dia vooiiaien was van een adbrifteJlike aanbevelink van een R K Kamerlid niet door Uen miniater ontvaumn Voorts meldt men ons dait deo ambtenaren der Poster en en Telagrafio die op wmmiNe kantoren den diawi aonder verafunnlng hebben neergelegd of xonder vergunning den dien t niet op den vokrena dienstrooster raBtgetteklen tlbd hebban aangwiiBjren ia opcadraften akh ta dlar Eftke te verantwoorden De nanr ligende difauttorder voor het aerhoneel bü bet staatrtxdrÜf van Portariian Telegrafie en Telefonie is uitvrewaardigd ikpor den directeur areneraal In vetiband met de gevallen van eritstiar plichtaverzuira die zaïh dezer dagoo M EKommKe kantoren hebb i roonredaaa aia ik mil verplicht t r kenni te ha Mjtwi van het personeel dat aan hen die zich alsnog MhuldifT maken aan opoettellik dlenatverzuim de ventara deelnomkng aan dan dienat ZB worden ontaead fotdat in lake een hervatting van dan dienst door mii nader ui worden beslist worden gestort Het bestuur der woni T bouwstichting kan alsnu op een dooH E te bepalen wyze de gelden van hare i leden Ëcennniadie Bond In velband met de ongesteldheid van mr Treub is de algemeene vergaderinig van den Eïconomisdhen Bond die 16 dezer te Utrecht zou worden gehouden ter behandeling der fusievoorstellen tot nader te bepalen datum uibgesteld 424 NED STAATSLOTKEU 5e KI Trekking van Woensdag 6 Oct 1920 2292 5881 14098 14388 ƒ 1000 21936 De actie der cacao en chocoladebewertters Hot JlfiofdlM tinir van don A g Hond ui ArlMiJdorn in hot flakkco s Choroladc en SiilKorbowerlclngffbedrijf heoft ion stand der loomactie iïi do oaoao i OU olioooliidebedrijven besproken Ter lidiil lagen viwzooken van verscjioideno iitdcojingjoii zoowol aan de Zaanntreek iild IdoTH tol weigoring van hot verrichten van overwerk te ttnegen over K ian Hi t BondHb tinir ovenvoogi de wensi liolijkhoid daarvun dooii mecftide ilat ilit irtoo iiiog niet n oeal worden boHloUn oUKlat een inmiddels ontvangen bru r van don Voorzitter dor VerooniKiUft viiir No i Cacao on Chocoladotalirikanton nog den weg openlaat tot i rloff oiiitrofU do ingediende vooröt elI011 In s oodigo afwachting van do na lore ovorwegingen der FabrikantenVor niging zal den betrokken aMeelinM dfm g vi lvisoerd aan geen uitvoering te ge In het voorloopig verslag omtrent het ontwerp Treub c s tot wijzifcHng van de bepalmifen van het Burgerlyk Wetboek omtrent de erfopvolging en dp legitieme portie wordt door de meeste leden bezwaar geopperd tegen het instituut van staatserfrecht Het maken van den Staat tot legitimarifi ia tevens een aantasting van het eigendomsrecht door de beperking die ten aanzien van de beheervrjjheid wordt opgelegrl Vele leden konden zich vereenigen met de bezwaren neergelegd in een afzonderlijke nota van den heer Ch F de Savomin Loh man In deze nota wordt betoogd dat de Staat al H zoodanig nimmer cenig ander erfrecht kan worden toegekend dan dat hetwelk berust op den uitgedrukten wil van den erflater By de eerbiediging van de wil des erflaters heeft de wetgever wel te recht het algemeen belang in het oog gehouden zijn befcherming dus beperkt tot datgene wat met het belang van Staat of maatschappy in stryd is maar tevens wordt noch uit het oog verloren dat zorg gezin voor nakomelingschap een der groote drüfveeren is een voor geheel het volk toch en noodige bezit enz De heer Lohman betwist geenszins dat de wetgever volkomen gerechtigd is zich bij de vordeeling eener nalatenschap te dopn gelden en evenmin dat deze bepaalde graad of Noorwegen afgespronigen met Ziwitserland zal het zelfs niet tot besprekingen komen De Bondsraad heeft een voorstel van den sociaal democraat Schneider verworwn om onmiddellijlk de hanidelabetrekkingen i ne Sovjet Rualand tj henratten gori diiaro gUITjBNLA NDSCH NrEUWf4 De belastingen in Doom tn urig het in vele gemeenton goldmiddolen gesteld ia van l dorn lean dit niet gezegd worden Bij tiiiizien der rekening over 1UJ9 hliok lat ie ontvangeten bedro i en f 11 182 en de uitgaven f 115 742 oon Ijiilig saldo dus van f 3440 Oft hoofdelijke omwlag jwordt berohonil ntiar 2 1 5 pft van het bolast li iar inkomon Hiijft t inkomen van defti ex keizer ap f o teI l op 1 millioen dan beteeI cnl dit vooi de gtinK cmto inkomfilen oen II vorimvrdering van f iS OOO d i 25 van het totale bedrag Dl ex Keizer op zijn l eurt kan te i loti zijn ovei hel lago helastingpor kade tegen Duitadhland en het atakeoi van bJle hulp aan Oostenrijdt m geval een plcbiaciot gehouden wordt zullen goedkeuren Te Farlis verwacht men fuist van eeax be dreiiging met het stakcoi van Amerika s ihuJp grooten Indruk en de Quad dX rsav hooT t dat de rejfeering der Vereenipfde Stiftten genoeKtzamen lA vJoed xal uitoefenen öp de Aknerikaansche particulieren oan lerenecns hun steun aan Oostenrijk te onttrekken IntuMchen schnift dé Chicago Tribune dat Engeland en Italië van meesing zijn dat bidien Oostenrlik aan zichstelf wordt oveffireleften het steeds de rol zal spelen wan de fwereldbedelaar die onoiDÏioudelUk aaknoazen en hulp vraagt Deze uitlatdjw van het toonaangevende blad klinkt noftal hoopvol voor Ooatenrijik en ook voor tDuItadiland dat eveneens veel heil van de aaasluiting venwacfat I economische toegtand in Duit chland il ook nog verre van rooskleurig Op het fflrteren te Berlijn begonnen conarrea van cü Duitsche arbeidersraden heeft Wissel vewezen miiniater VAn eeonomiBche zaken daarover een boekje open gedaan Hii zeide o a Een iredeelte van Ouitadhland dat aan dit bervoiktuig koren en roKure leverde U door het vredesverdrag van Versaillew voor ilXiitschland verloren gcigsan Door roofbouw tijdena d i oorlog en g rek aan ineatsto fen heeft het overige akkerland erg geleden De financieele toestand van IDuitBchland is vrij hopeloos De textielioduatrie en de iJMrindustne de Ee rugge rraat van het aconomiache leven van DuitwKIand hebben in de eer e plaats trondatofifen noodig In vredestijd verwertcte Duitsdhland 46 millioen ton üzererts waarvan 10 mtUioen uit het buitenland kwamen Van de 36 overiee miüioen kwanten er edhter 28 uit ElzasXiottiann gen en uit Luxembuiw Indien wij 12 raillioen ton ijzererts uit het buitenland krUgen dan zijn wÜ in staat en kwart van onae vredesoroductie voort te brengen of oag veer 4 millioen t ni ijzer In het ailgeloopen jaar heeft DuitHohland 6 millioen ton ruw iizer kunnen verwerken terwyl het no r over Z k millioen ton uzer m den vorm van granaten en kartetsen baachilcte Dut dure grondstoffen maar het Kevai toch ieta Wissel sprak vervolgens over den treuriigen toestand van den Duitschen goudvoorraad tan gevoigw van de lerrensmiddeleninvoeren fan l l Ho mol lp DUITSCHLAND Brand op de Lamarck In den afigeloopen nacht is brand uitgebroken aan boord van het aan de Entente uit te leveren stoomschip Bismarek van de iHairiburg AimerikaHm dat om werf van Blohm en Vüsn ligt Het vuur is eerst na verscflieidene uren gebluBcht eenige dek ken zijn doongebrand De schade is groot doch nog niet vast te stellen Toezicht op den vleeschinv oer Het r ik8vleeschkantoor heeft ongehouden te bestaan Er i s thans echter een commissie in het leven geroepen die o a den mkoopiprÜB van het vleesch vastatelt en bepaalt welke vleesohwaren mogen worden ingevoerd De commissie heeft recda den invoer verboden van vleesoh van minider goede hoedanigtheid efi van worst Het r voor het voor familie die lijdt tot zoo nuttige na een n bepaalde gevallen zyn bescherming mag onthouden in welk geval het goed vervalt aan ie gemeenschap of den Staat Het wetsvoor itel berust echter op een geheel anderen grondslag Omdat de wetgever den wil van den erflater binnen perken mag houden neemt menigeen aan dat de Staat mede eigenaar is althans evenals de familie aanspraak mag doen gelden op het goed van de overledene De Staat doet londer twyfpl veel voor de gemeeïi chap Maar voor dat alles heeft de Staat het iiengodigde uit belastingen waarbij met draag jfracht gerekend wordt Zich ten tweeden male uit hetzelfde goed te laten betalen hoeft dU geen zin Verder wordt in de Nota bestrej en dat het Staat ferfrechl zou kunnen worden gerechtvaardigd door het beschouwen als een belfiotflng aan den Staat voor diensten by de verwelking en instandhoudmg van het vermogen bewezen Or k iir kozen Ut opzioht heeft de ex keizer erhlijtpjanta nog zoo donj njet ge IVI van vleefichcon erven heele personeel van deae nieuwe commüsie bestaat uit ontreveer 20 beambten Het riJlflffvieeschkantoor telde er 600 LAND EN ZEEMACHT BKLGIE De Sureodag Vandaag begint in den Senaat de beepi king van de wet op den 8 urigen arbeidsdag Dupret de katholieke rapporteur meent hoewel hii het prmcJOe van de wet aanvaardt dat het noodlottie aou zÜn om deze wet tSiaas in te voeren Hii ze t dat zelfs na de conferentie te Wfes ington de Vereenigxle Staten dat principe niet hebben aanvaard en aan iedereen het recht laten om het toe te passen De rapporteur IS voor het Nederlandeche stelsel In Nederland zegt hb kunnen voleens de wet ven 11 Noveonber 1919 de arbeiders 10 uren per dag of 56 uren per weeJt werken wanneer dit werk wordt verricht buiten fabrieken ateliers winkels bureaux apotheken koffiehmzen hotels e d en het Is geoorloofd om m dezelfde gevallen en in jeval van ovenwerk met of zonder bijzondere voorwaarden toeetemming te verkrügen om langer te werken waarbij als uiterste grens is gesteld 72 uren oer week voor de mannen en 66 uren per weök voor de vrouwen ea onvoLwassencn De gevolgen van zulk een toestand laten zic h Eemakkeluk rafien BUna alle landen die toegetre len ziin tot het verdrag van Washington Iicbben dat voorbeeld gevolgd en hebben uit eiigen beweging de invoering uitgesteld en den datum van de afkondigintcr van hun wetten onbepaald gelaten MinUterie van Defensie Het Gorrespoiulentielnireau aohriift iNit het KoninJcIijk Be iluit waarliij oon Ministerie van Defensio wordt ngchlold afgekondigd is ia bij memigeen naar one blopk de vraag gerezen boe nu do verdere ontwikkeling van deze zaak zal zijn waar immers het Koninklijk BoHluit eerst in werking treedt fpi oon nader door de Kroon te bepalen datiiim Wij inoenen hieromtrent te welen dtil do liereerste volgende stap in deze ui zijn de indiening valn o n wotsontHor bi do Tweede Kamer tot regiilarindie van den nieuwen toestand Ditivotsnntwori zul zijn wij wol ingelicht lang moer op zich laten wach do toelichting kun nfin dan meor medodeelingen omtrent de gedachte orgauisalie van het in de lor Ministeries van Oorlog on il tredende IJepartiwnent van tegemoet gezien Verkiezing voor de Berate Kamer I ii do l uito igewom vorg idoring dor I 1 n iiiciule Stalen van Noord Jirabant Is bij steitnning g kozen tot lid lot Kerste Kamor H ƒ M Blomjou r k i toi Tilburg met Jl stemmen te on 26 op P de Wit r k teflolmomi Tot lid dor Godoputeerdo Staten word H nz i ƒ de Vlam U Eindho idel ZC T ton en ih iiitcrjüird pl int 4 f Hdoiisie Wettelijke winkel si uiting Op de vragen van het TSveeiie Kamerlid den heer Schajper betroffende raadpleging van den Aigem Noderl Bond van Handcks en Kantoorbedienden in zake het wetsonijwerp op de winkelsluitinir heeft de minister van I andbouiw geantwoord dat over het wetsontwerp eerst het adfvies is ingewonnen van den Middonstandsraad Pit advies weid onlangs ontvangen en waren zeer was in elk Wordt Officiera vereeniging ecniging van officieren van de Nederlandsche landmacht heeft besloten zich met oen adres te wenden tot de Tweede Kamei der Staten Generaal waarin wordt aangediongen op gelykstelling van het ont werppensioen wet met de pensioenwet voor burgerlijke ambtenaren en tn vereenigmg met de nationale ehr officiersvereent ging en met de r k offficiersvereeniging te verzoeken om de salarissen van de officieren gelyk te stellen met die van overeenkomstige burgerambtenaren zooals houtvesters ingenieurs Voorts is besloten om te verzoeken om aan de officieren ook een maand extra salaris toe te kennen indion dtt aan de burgerambtenaren zal worden uitgekeerd en om de zwarte kleeding voorloopig te nwgen blyven afdragen terwijl onder de aandacht van den minister van Oorlog zal woi den gebracht dat het officierskorps op het oogenblik niet in zün geheel op de hoogte is van de nieuwere tactiek en techniek en dat het in verband hierme le wenschelijk is dat cursussen in het leven wonlen geroepen om deze kennis te verkregen Ter bevordering van wociingbouw Ten einde te kunnen overgaan tot het bouwen van woningen door woningbouwstichtingen wordt van die vereenigingen geëischt dat zij beschikken over een zeker kapitaal hetgeen wordt verkregen door het uitgeven van aandeelen aan de leden dier vpi eeniging Niet alle leden eener woningbouwstichting zün in staat het door hen te nemen aandeel onmiddellijk vol te storten Het bestuur van de onderofficierswoning bouwstichting Ons Belang heeft zich daarom gewend tot den minister van OorJog om een voorschot te erlangen Thans is bepaald dat zoodra he De ver ËKK STK KAMKR Zitting van liMen Aiiii iU orde iK do OnéNirttawat 1 0 hivT v d Feltz v d boourijfoU het ontwerp los van hot rappott der liovredlgingHooiiiinl sp e llli 1h vo u oorliiko on lojalo uitvoering va art Uy vv Jrondwiit doeh Invll btnlenkin i ii togen de vonrgflt do nitvo irlng I e openbare mdiool wordt op uminlge pnutoü aln de ovorwonneiw betiandeld De heer DeWaalMalefiJt a r betoogt dat het ontwerp Inderdaad den vrede brengt Hij heeft wel bexwaren tegen het ontwerp Dit alles weegt evenwel niet op tegen het groote feit t t doet van dwi HcboolstrUd Is bereikt Mevr Pothuis Smit s d bepleit een ruime aalarleertng der onderwOtera en betuigt iniitemming met de instelHng van de orde cummiMlea De heer Kraniaen ta r betoogt dat niet de wet de openbare school achterstelt Als zij die liefde hebben voor het openbaar onderwijs dit wenschen kunnen ze evenveel voor dit onderwijs doen aU de vooratander der bijzondere achool voor deze Spr heeft eveneens bezwaar tegen de inmenginj van het schooltoezicht In de benoeming der bÖzondere omlerw jter De heer Bergsma 1 aal ondanka da bezwaren gaarne voorstemmen al voorliet hij vooral voor de gemeeaten een groeten financieelen druk Hij waanichuvrt tegen de salarisregeling die het u 1 o in het gedrang ÏOU brengen Voor de u 1 o on ër wijzerB is een bijzondere aalarleering aoodig De haar V d Hoeven cii JuiAt het ontwerp toe ale een opheffing ler Jarenlange onbiliykheid De litting duurt voort uc iKvuiuiie oeoroei mii nog 2W milliard IBmns heeft Duitsohland geen credjet meer in het buitenland Bbr is 300 milliard rüksschuld aügezJen van de venpilichtingen tegenover de entente Ia 1918 bedroog de invoer in Duitschland II milliard maifc en de uitvoer 10 milliard mark en daanbij kwamen dan nog de winsten van de Duitsche scheepvaart Ilbans heeft Duifascdiland 90 pct van ziin kooptvaardilvioot verloren de Duitsche eigendommen in vijandelijke staten zijn veibeurd mi koloniën heeft het ook met meer Tengevolige van de algemeene stusring der prijzen Zouden wiJ heden zoo ging WSssel voort op den gróiwlalag van den invoer van 1913 voor 22 miUiard mark goud per jaar waren moeten invoeren Dit bete€4ent ongeveer 200 milliard mark in papier Niemand zal oo optimustisch zijn om te gelooven dat wÜ genoeig exportartikelen kunnen voortbrengen om ook maar de helft van den invoer daarmede tti kunnen daUceo In DuitBohland zal dan ook nog langen tüd ellende en gebrek heerschen De huUige crisis is geen gevok van een irebrek aan consumptie maar van een gebrek aan productie De artieidersKMieo hebben den pJicht om het ec momiscb leven Boo spaamaam mogeUik in te richten Deze Bpaanzaamiheid eischt in de eerste plaats dat zooveel mogelijk binnenlandsche grondstoffen worden verwerkt Tevens is een ratioseele waimtedjstributle noodzakelijk Wissel heeft het steeds herhaald refrein no r eene weer aangeheven oneer produceeren Dit is ook het leimoWV van den ZAOfC ter conferentie te Brussel aangeheven Echter het geiang is plotoeling verstomd Naar uit Bniseel wordt geseind zijn de eerste da reii van de werieaaamhedeii tihans BINNENLAND m overweging Raadple ring van den Ailgem Nederl Bond van Handels en KantooHbedienden ter zake zal thans binnen niet te langen tüd kunnen plaats vanden De weeldebelastiniT Kamor s van Koopliandel on l ibrifkon to lïorgon op Zooni Breda Don 11 Eindhdvon Helmond sifortogon bosch Iv Ti ip 5and Oostorhont itoo nriidaal Tilljltirg on WaJiIwijk hebben gi zjimenlijk den Minister van Finftnriön verzocht liet vooronhwerj van wet tot heffing van o in weoldebélasting toriig o ticim n 011 oi n nieuw onlworp bij de t Uori r 7H raal iii If dionon Uitvoering Warenwet Tn Ton loop van devorigo w H k hoeft to R rirnvornhfige eon vorgadi ing plaats Kclnid waar definitief liesloten m dal ho Verbond van Nedortandnoho Fat n K inten Voroenigingen do evomtueelo opriotidng van een particuliere ontr doorf anisatio in verhand mot de uitvoorhig v in tU Wai enwel zal voorhooci EERSTE KAMER In do giBterenavond gehouden verga toring Ur Eerste Kamer werd na iiiodcdiMiling dei ingekomen stukken de iitirig verdaagd tot heden II uur Aan do orde Ïh dan liet ontwerp banor IndcrwiJKwet TWEEDE KAMER Burgerlijk Welhoek Erfopvolging Verschenen is het Voorloopig Verslag over het wetsontwerp tot wy ziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de erfopvolging Zeer veel leden waren van oordeel dat de bepalingen van het Burgerlyk Wetboek betreffende de efopvolging bu versterf wijziging behoeven te ondergaan Zü juichten dan ook een wijziging dier bepalingen toe al waren velen hunner van meening dat deze niet in alle opzichten in de juiste richting is gezocht terwijl enkelen de vraag stehlen of het wel aangaat dat de Kegeering uit het reeds eerder ingediende vooratel van den heer Treub c s enkele onderwerpen heeft gelicht en zoodoende dat ontwerp den wind uit de zeilen heeft genomen Zeer vele leden waren van meening dat de geldende bepalingen betreffende het erfrecht van de vrouw niet aan de bestaande rechtsovertuiging beantwoorden Betoogd werd dat men bij testament van de bestaande regeling van het erfrecht van den echtgenoot pleegt af te wpken en dat de door de Regeering voorgestelde oplossing zich bil de heerschende rechtsovertuiging geenszins aansluit Samenwerking van vooruitatrevendvrijzinnigen Hot hoofdlH HlJinir vun de Jjiberale l nio lioeft zioh schriftelijk gewend tot io hoofdl o tiiron van den Kconomirtchen HonfUh en Bond van Vrije Liboraion 011 Vrijz Hem Bond en einde deze uit to noodjgen dool te nemen aan een in Ortiiher te Gravenhage to houde vergJidoring waar de migelïjkhoid znl liewprokei word van eon snmoniwor het aantal leden aststaat en het bedrag van het te nemen aandeel van Rükswege een voor schot zal worden Verstrekt gelÜk aan het aantal leden maal het bedrag van de te ƒ 400 Nos 11435 20961 22147 22827 ƒ 200 Nos 15040 19620 ƒ 100 Nos 2607 3U6 6224 10574 12391 16481 19995 210B8 21270 Prijzen van ƒ 70 76 110 163 167 582 603 609 629 700 770 1036 1092 1223 1446 1476 1522 1646 1663 1908 1911 2048 2117 2247 2444 2446 2572 2579 2770 2840 2904 2917 3393 3403 3432 34 18 3625 3671 3740 3759 3974 4209 4319 4406 4832 4914 4962 6002 5430 5640 5624 5723 6052 6168 6355 6485 6621 6649 6678 6722 6851 6986 7092 7132 7176 7247 7250 7408 7431 7749 7978 8010 8268 8488 8494 8536 8616 8636 8709 8754 8867 8982 9143 9ll0 9266 9400 9403 9405 9536 9693 9923 10012 1U082 10116 10441 10519 10540 11016 11098 11127 11291 11402 11488 11907 12009 12068 12095 12264 12266 12538 12603 12676 1284Ö 12951 13309 13385 13408 13528 13607 1361fl 13714 13878 13887 13911 14163 14176 14190 14226 14292 14340 14376 14448 14454 14571 14635 14684 14716 14999 16070 16114 15261 15401 15409 15482 15742 15768 16821 16996 I616I 16192 16248 16255 16368 16374 16615 16737 16751 16758 16902 16951 17043 17078 17135 17207 17252 17812 17846 17931 17963 18067 18227 18373 18487 18680 18722 18774 18801 18903 18938 18960 18972 19000 19086 19125 19414 19430 19720 19843 19847 19899 19905 20166 20195 20331 20344 20401 20572 20617 20637 20666 20675 20730 20818 21006 21189 21267 21551 21557 21561 21570 21738 21940 21990 22149 22283 22364 2239 22615 132 146 162 174 236 330 385 390 442 449 496 507 540 585 599 603 657 728 766 866 858 917 940 942 961 997 1027 1043 1076 1090 1100 1166 1202 1208 1266 1307 1325 1336 1353 1370 1376 1380 1397 I4l0 1411 1426 1452 1594 1701 1770 1773 1782 1825 1842 1849 1889 1900 1955 1969 1097 2016 2043 2051 2053 2055 2085 2120 2124 2166 2183 2185 2186 2224 2309 2338 2363 2376 2386 2436 2542 2693 2598 2606 2610 2627 2710 2857 2892 2932 2971 3009 3037 3085 3093 3117 22631 22640 22649 22730 22774 22951 23000 3133 3160 3170 3206 3243 3353 3365 3371 iMi 01 0 0047 3005 19809 19815 20041 22961 22976 Vori 20767 6409 vervalt 3663 3739 3748 3778 3814 3828 3829 3840 3860 3887 3895 3898 3911 3921 3934 4018 4034 4093 4170 4174 4181 4188 4206 4239 4241 4289 4291 4312 4322 4477 4495 4587 4749 4802 4807 4831 4865 4988 5028 504 5094 5123 5216 5380 5378 5374 6408 5461 5468 5482 5549 5565 5698 5616 6653 5670 5693 5731 5744 6849 5876 5928 5969 6157 6169 6177 6184 6I86 6201 6202 6226 6228 6242 6274 6248 6414 6443 6487 6623 6578 6630 6643 6666 6710 6769 6823 6840 6848 6863 6908 6927 6956 6995 7010 7014 7107 7144 7160 7210 7214 7225 7234 7256 7282 7346 7367 7396 742Ü 7422 7538 7578 7643 7761 7766 7780 7815 7863 7934 7946 8016 8025 804Ü 8118 8141 8152 8242 8245 8265 8270 8321 8336 8390 8396 8407 8462 8484 8544 8564 8589 8661 8673 8683 8696 8706 8708 8726 8744 8774 8796 8815 8903 8922 9035 9062 9065 9108 9132 9140 9198 9244 9258 9286 9290 9316 9351 9353 9472 9482 9508 9623 9607 9611 9615 9620 9631 9660 9678 9707 9721 9754 9785 9792 9878 9914 9965 1Ü0Ö4 10020 10048 10112 10127 10132 10226 10252 10282 10347 1046Ü 10465 10530 10558 10691 10696 10752 10784 10809 10813 10819 10S29 10867 10878 10888 10896 10907 10927 10992 11009 11070 11079 11111 11168 U185 11228 11268 11289 11313 11325 11332 11355 11398 11446 11447 11458 11486 11506 11590 11606 11611 11661 11757 11831 11866 11868 11887 11895 11898 11921 11958 11993 32017 12160 12162 12214 12328 12364 12390 12543 12567 12620 12654 12680 12687 12693 12698 12704 12710 12726 12767 12771 12807 12855 12866 12872 12915 12928 12950 1297Ï 13030 13064 13073 13127 13129 13145 13149 13182 13212 13223 13257 13295 13306 13836 13352 13366 13391 13403 13418 13443 13637 13549 13608 13697 13703 13795 13854 13863 13869 13943 13958 13960 13981 13983 13985 13990 14029 14062 14077 14131 14156 14170 14179 14207 14214 14216 14271 14286 14290 14357 14370 14408 14422 14427 14436 14467 14484 14522 14648 145S0 14608 14629 14632 J4642 14657 14673 14736 14794 14804 14862 14874 14911 14913 14942 15061 15096 15108 16139 16163 16159 15166 15195 15202 15208 15227 15236 15288 16299 15320 15364 15368 15372 15379 15422 15426 15530 16556 15616 15637 15646 15673 15675 15876 15908 15959 16018 16042 16058 16074 16082 16113 16147 16168 16189 16218 16239 16271 16305 16340 16341 16419 16514 16552 16561 16580 16689 16604 16663 16692 16719 16732 16774 16789 16808 16930 16933 16939 16941 16942 16996 17027 17044 17194 17280 17285 17294 17326 17340 17 S97 17490 17510 17564 17575 17590 17639 17680 17781 17819 17874 17915 17969 17964 17998 I8OOI 18020 18038 18074 18120 18122 18135 18144 18168 18208 18209 18247 18280 18284 18302 18319 18330 18348 18369 18381 18390 18407 18440 18456 18474 18503 18534 18555 18577 18579 18610 18665 18673 18676 18708 18728 18754 18759 18779 18781 18787 18836 18855 18880 18882 18915 18928 18992 18998 19002 19035 19049 19094 19096 19127 19130 19143 19202 19317 19351 19352 19393 19406 19412 19644 19649 19653 1 19676 19693 19745 19795 19807 19809 19820 19912 19920 19960 19962 20019 20048 20067 20072 20076 2007S 20090 20140 20189 20312 20396 20402 20414 20418 20447 20452 20467 20530 20563 20611 20633 20664 20712 20738 20771 20773 20839 20910 20951 20969 20978 21022 21055 21067 21077 21158 21166 21181 21191 21203 21264 21298 21302 21401 21499 21522 21566 21592 21646 21668 21675 21690 21691 21695 21708 21758 21772 21834 21861 21904 21914 21933 22021 22073 22089 22163 22168 22207 22218 22227 22247 22282 22287 22302 22303 22362 22367 22367 22419 22422 22455 22487 22528 22662 22660 22577 22586 22612 22656 22718 22742 22810 22820 22826 22888 22897 22911 22923 22939 22961 2297fi 13824 22847 ot t 13323 m 21767 en 22841 m i i MKNGDE berichten De BtaMnfï bU het Post en TelegraafperaoneeL 7 o 18 dan gister n geljmird wat A eenigeii t J vorwaeht word o4n S rgiterenmiddag he ft oen deel Zi F08t eai Telegraaf personeel hot k nflergelegd omdat men ontevrej waa over de voorstellen der ConSfi Conwoisslo van Gef rganliBo rd r Lioo Hethooldbeötuur van den Iwnd W n agavoml de leden r eircu u ar weten dat nader bericht worden algewacht Blijkbaar 16 Um om n het stakingsparool ge S i eehQiiderd orflün n heeft daar011 het fferf neergelegd De overigen iniofi dadelijk de noodigo maatregelen v nr lort dienM zoodot hot tolegram rkm ni t het binnenland zonder voel sluanatte door isknnnen gaan Conimiezülfi m coinmiezenrtitulair nojnec met 1 ïlfttóng doel Tiipn de fpstheaniMen van de staking ii irdpn filc l t root godeelte zicli bij heu aan zoooat de bestelling MUI Mn mir in Amsterdam niet door kun gaan Ik stakers trokken in ojdooht naar Ie Bours om ook daar hot personeel tot soiidarileit over te halen Voor het atidion toen nion ook daar het personeol van hel spoorwegposÜiantoor wilde bewerken vielen do eerste klappen van dt politie Daar ook daar door een deel van het personeel gestaakt wordt ontht nd hevige stagnatie in de verzenfiingi van uitgaande en inkomoTide ppst hl Odeon word een drukbeKoelite slakerft vergader ing gehouden Üok m hel I Jpaviljoen kwam men bijeen Bij het hoofd post en telegraidkantoiir blee f het don heeltm avond zeer druk doch daai het publiek zich hoel riiBtig bleef liouden kwam het niet Tfi y tut opstootj Na 5 uur is er in Amstordahi geen lichting meer geschied daiu ook de dtauff ur8 hot werk hadden neergielogd Do Iiinnendienst o hot hoofdpoetkan Dor word zoo goed en kwaad als hot ging voortgezet om althans do bewerking van de poetboxes gaande te liou loii Op het ka iitoor der pakkelpost aati hot Centraal Station staakte bijna iedei oen zoodat alles daar hUI lag iJe voigonde keiiinisgeving word h avonds ftan plakt la opdracht van den Mindetor van WatorHtaat breng ik het personeel ia herinnering dat plichtsverzuim in wolken vorm ook zal wordesi geetraft In hun dgen belang wordt don ambtenaiPii daarom aangeraden er voor zorg te ili agen dat de goregeldo uitoefenftig ven loTi dionfit in geen enkel opzioht wnnit geschaad Na de vergadering inhet IJ paviljoen werd het volgende aan de bladen medegttWld De beöturon der nwidoi ne Centr AiiiMenaarsbond de neutrale O ntr Bond van P T T personeel en de onafhankolijkü organisaties hadden de vergadering geadviseord hodeneohtond op Ion gewonen tijd het werk te liervatton Voorts zal een deputatie uit do drie bondsbeetiu en aangevuld mot vrouwen aii poston telegraaf beambten hotlon naar dwi minister van Bininenfandsche zaken in den Hajig gaan om den toeKtand van het P enT personeel te besprokoTi Zij zullen daarbij de volgon lo eischen stollen E in sailarisverhooging van 12 t iiigaiwide 1 Jan 1920 bestaande nit 7 III t bijdrage voor het weduwen on wet zonipensioen met pen maximum van 210 en r pCt verhooging op alle salarlshoit zonder eenige gi en I ii beLookont voor de salarissoji tot 13 tOO cea vorhooging tot V2 pCt on laarbovon oenigezins minder il advies is mot de meerderheid van BlRinmen aangenomen Aanvankelijk wa in de vergadering een deel dor iiniiwozigoTi die wilde doorstaken iNaar wü nog vernemen waa de Bondsraad en het bestuur van den Centralen Bond van Post Telegraaf en TelefoonperBoneel voordat de staking onder het Posten Telegraafipersoneel was uitgebroken voornemens ziinen leden te adviseeren niet in sUking te gaan doch zoover mogelijk doorgevoerd lijdelijk verzet te ple en Men verwachtte dat binnen enkele daKMi den geheelen dienst hierdoor in zoodanigen wanorde aou zün dat men daarmede hetzelfde j esultaa t zou bereiken als door taking In don Haag bleef Uuötreoks I tO iiian bij de ploeg postambtenaron weg itgebroido poUtielnaatrogoten werden ilaar avonds genomen zoo was de omgevi ji van het postkantoor gotioel gezet Te Rotterdam heeft het pers inoel ftn Jen Directeur Oeneraal der l ostorijen en Talegrafie aan de Ministors van Waterstaat en Finatit ïen en aan de Tweede Kamer een telegram van ilen volgyndon inhoml goziuulen Het noodlijdend post en tolegraaloa telefnonpersoneel te Rotterdam geelt gronzeloozo verbittering on verontwaardiginft te kennen over de door ommisRii Oefjrganiseerd Overleg Ambtenaarszaken voorgeetolde fooi Nooint kffie schandelijke bejegening oen uUtarting voor alle ftmbteiiaren die geen fonien inaui een billijk eii vuldoend Inon voor hun arbeid vragen om uienschwaardig te kunnen loven Do rngeoirlng v ziiakt schanidoliik hareri plicht tegenover de ambtenaren Ihentongevolge zal de dionstiiitvtiernig door do uill loniU en op gelijke wijze gesoldcdcn I iJi M huliligt n wring opünlijK van ambtonaren on htmue gezinnen usettelijk onnoodige armoede on gebrek te lafen lijdon en stolt rogoorwig veirantwoordelijk voor do Tiadeolige gevolgem dio door void itt Ti ng lii do ambt maren zullen onlMian flot pensomH eit chd nowmuals een nigftzin voldoende tege moetkoming tot leniging nood en dekking tekort Bij ingeliroko blijven daarvan zal rogeering op hnl ambtenaren te Kottordimi niol nii or liehoovon te rekenen Zie verder Ijaatste Berichtem Om 5 iitir hedenmorgiMi ijin de eerste ploegen poatbcjimbton zoowel als telegrarlsten weer aan t werk gegaan on kon do po s oil t MograafdionHt herval worden Hod lib no rgen H mir ontbrak nit nmnd Uet gohochi porHonool was dus opgekomen Droevig ongevaL Gisteravond is ap de RiinsburgerweK te Leiden de heer E J Bik dood gevonden Hii is bUüktoaar door een auto ofverreden zonder dat dit door de trroote drukte in verband met de feesteliikheden is opgemerkt Het Ujk werd naar het Academisch Ziekenhuis vervoerd Berlünsche eeden BÜ een proces te BerUJn bleek dat het 13 jariig doc hterjte van een pandttmishouder naoht op nacht dikwijls tot 5 uur s morgens in nachtliroegen doorbracht dan meestal een vijftig sigaretten rookte en groote sommen verteerde waarfcij zij dan nog een vriend vrij hield In enkele nachten verteerde zü 6000 Mk enz Het geld nam zü uit de kaa van haar Vader en toen ze weer eens kort bü kas was verkocht ze een kostbaar bont uit het pandihuis aan den kellner van een nachtkroewr ter voldoening van hare verterine ad 420 Mark Het dametje klaaEide niider hand den kel jier die het bont weer verkocht had aan bewerende dat ze hem dit slechts in oand gegeven had doch de rechtbank schonlk haar geen geloof Een dieatstaneisje te Berliin liet tijdene de afwezjgiheid der familie een naar harer kennisse n in het heerenhuis op den Kurfurstendamnn waar ze diende binnen waarna men de tapijten oprolde de kleedmgstuikken kunsbvoopwerpen en kostfbaarhe ien inpakte en daarna gezamenliiJt met den buit die een waarde van twee millioen vertegeniwoordigt verdiween BTADSKÏBUWS GOUDiA 6 October 1920 Benoeming Bij beschikking van den Minister van Onderwijs is benoemd tot plaatsvervanger van den voorzitter der commisise in 1920 belast met het afnemen der examens in de vrye en unleoefeningen de heer D Boswijk schoolopziener in het district Gouda Duitsche kinderen in Nederland IMen schruift ons De Neder andsche Centrale voor vacantiekinderen oit Duitscihland zoekt nog adressen om kinderen te plaatsen Sitadlgenooten die in de gelegenheid zijn een kind m huis te nemen goede oediiLg en frissche Matupgelegenlheid is vereischte behoudens liofdovolie behande liag gelieven zich aan te melden bii den verCegenwoordiger Ds Th Scharten Bleekersaimgei 78 desgeweiibcht met opgave of men een jongen dan wel een meisje verilangt en welken leeftijd het be huisvesten kind moeten befalbem Men kan ook direct schri iven aan de secrertaresse van de Nederlandöohe Centrale voor vac ante kinde ren uit Duit sctliliind Mei Bohl tierecht 10 Lei len Jubileum Op 1 Nov aanistaamle zal het 26 jaar geleden zün dat onze stadgenoot G v d Dungen m gemeentedienst trad Van 1896 tot 1907 was hu achtereenvolKena werkzaam als asrent 3e 2e en Ie klasse Den len November 1907 benoamde de gemeenteraad hem tot concierge van het stedelijk museum De CrtMidsciie Sport Verschenen is htt eerste nummier van een nieuw weekblad De Goudsche Snort uitgave van de drvikkeru Koch Knuttel alhier In Het woord ter inleiding verklaart de redactie het blad met aan een be poialden vorm van sport te willen dienstbaar maken doch alle takken van sport in één verband te willen brenaren Deze opvatting getrouw heeft de redactie nieuws opgenomen betreffende Kcgelgport Hengelaport en zelfs de Üuivensport heeft hier een afizonderUt ke ruibnek Overigens ia het grootste gedeelte van het eerste nummer van het weekblad dat het officieel orgaan van den Goudschem VoetbftlIboiwl zal zün natuurlijk imreruimd voor metledeehngen uit en over de Voertftjalwereld Ehukele plhoto s verluchten de eerste aflevering der nieuwe periodiek die zeker wel lezers zal vinden STOLWIJK Hedenochtend vergaderde de gemeenteraad Voorzitter de burKem M ter Ingekomen is een dankbetuiging van de afdeeline Sohoorthoven van den Politiebond voor de salaris regel imr van de nachtwacht In b andeling komt de in de voriire vergadering aangehouden kwestie van het saflaris van den gemeente veldwachter De heer Verdoold stelt voor alle nevertbetreWdogeo te sohrapoen en het minimumsalaris toe te kennen Na eenige discussie woitlt dit voorstel aamenotnen De Voorzitter t aan 3 d SUten te zullen sdhrtiven dat het h m xeer aangenaiun zal zün als de huidke functiooArifl al ftpmeeivtdMde gehubcSuufd bUlft Dit ia in M belaw der vcmeente miwenacht Vj De heer V rdoorn acht bet geen gemeentebelang Hü Is In dien tiU niet ia functie ak poIJtiedienaar De Voorxitter Het lioofld van de politie la de verantwoordellW oeraooo Behandeld wordt de salarJavettioogiiw van Vrouw wan Lottum achoonmaidcster ten stodhuiie De heer Verdoold zou een nieuwe schoonmaajcster wdllen aanBtelIen AU baar echtgenoot alle btjbetrelddnvreii moet laten vallen dan hoort dit daar toch eivenlitk ook blj Het ie een dtplomatiake houdimr van vrouw v Lottum gew est het adrea te teekenen met haar ewren naam De heer ZÜ derlaan Vrouw v L heeft bovendien in het adrea het voornemen te kennen gegeven bü niet iowilHging van het adres ontslawr te nemen Wij kunnen haar dus eervol ontslaan De Voorzitter raadt dit af Vrouw V U s betrekking heeft weinig te maken met die van haar echtgenoot Wü zouden de verhooging kunnen weigeren en dan een nader adres afwachten Wü kunnen haar niet zoo maar ontelaan De heer Verdoold atelt voor vrouw v L geen verfiooging te geven De heer Verdoorn WÜ louden den te benoemen coacieme kunnen belasten met het schoonmaken van het raadhuis De Vooriitter De hetrekiking van vrouw v L heeft niets met de biübetrekkingen van v L te maken Bü stemoning wordt besloten geen verhooginar te geven Ingekomen is een adres van Stolwijik Vooruit om terug te komen op het besluit waarin een verzoek der vereenigmg werd aflgewezen om grond voor den bouw van 12 arbeideiBwoniogen besohikbaar te stellen en thaais een subaidie te geven van ƒ 6000 tot aaiilkoorp van grond gelegen aan den Tentweg tot den bouw van de desbetreffende wonmgen De heer ZI1 derlaan is niet op het adres gcprepareewi en weneoht uitstel van behandeling Na eenige discufisie waarbü op de droeve wonJDigtoeetanden in deze gemeente geweoen wiordt wonlt besloten dit adrea aan te houden en een onderzoek ib te stellen naar de voordeeligete en beste oplossing In de commissie tot wering van scihoolvenruim wordt benoemd de heer de Vrie vac MaalJes De benoemin van het andere lid wordt aangehoudwi tot de komst van het nJeuwe schoolhooifd fTot hoofd van het heiiialIngsottderwÜB iwordt benoeniid de heer Ziiderlaan plaatavervanAend hoofd d r o 1 aehooL De gemeenterekening 1919 wordt zji flt goedgekeurd op adnries van de conunissie tot het nazien De geimeentebögrooting voor 19£1 werd aansreiwden sluitend met een bedra aan inkomsten en uitgaven van f De Voorzitter zegt dat de be T ting slechte wemig met die van 1920 VereohiVt Bü de rondivraaig vraagt de hfeer Verdoold of voor den lan wuwtjuraua het school ebo fw wordt gebrqixt De Voorritter bevestitet dit De cursus is in het belang van de goede zaak De heer Verdoold heeft dit gevra cd met het oog 00 het licht De Voorzitter zal opgave verioeken wan het lichteetoruik Hierna werd de vergaderiMf gesloten MARKTÏJERR HTEN K 1 AS M vUKT Woerden fi Oct li 20 Aanvoor JIT p irti i i Prijn rrouds ho kaas lo Hoort f SN h f ii J 2c aoort f84 è fH7 lo Hoort met RiikHnierk 87 i 92 t Handel nuitig Coëpevaticve TuinierivHMnigiiiK Gouda 11 Omstreken GromtAivelUng Uouda Oct I1I20 Siii booiicn f rj lï f71 RtoklK onen l ï l 11 Stamboonon UI 3Ï Spoltboolion Ui l ronkbooncn I K Uien 2 10 I 1 10 Sialotvm 3 i r 0 Kroten 1 7ü n 3 jO l w 2 10 k i 10 Doperwten U PoHlck in lÜ 10 II ir r O a dnaïleU a 13 UI Witli kool l m k 2 ÏK Temoten A IJ h ï3 id C Ih 10 id bonken 9 Spruiten lo rtoort ir i i2 ld Je soort l por 100 K ft Pwn 2 10 A I U Kroten l SO A Ï 90 Selderie O liO h 1 10 Petorselit 0 50 i 4 Prei O HO a fr 10 per K 0 bos Awiii ie Ie srt 1 00 4 20 id 2e Hrt O 40 2 10 iüoiwla 1 10 A i 20 Uroene avoyo lvo d 2 fiO i ti U O ele Havoye kocd 1 30 h H 80 Tloodo kool 1 Kt i M Witte kool 8 Bloemkool 1 A 22 per 100 stuk BOSKOOP Coup vereoniging De Boskoopsche Veiling Er werden prijzen besteed als volgt Groenten spersieboonen 32 et snijboonen 28 et tomaten 12 19 et alles per K G kroten 6 et per bos bloemkool 10 et per stak Bloemen afgesneden rozen 18 22 st dahlia s 13 28 et gladiolus 12 et asparagus 10 25 et lupinen 4 et centourea 3 et aeertakken 26 et Allen per bos chrysanten per bloem 10 30 et clematis Prins Hendrik per tak 4 7 et FINANCIERLK BERICHTEN 6Vt Leening De Amhemsche gemeenteraad heeft besloten een leening aan te gaan grootƒ600 000 tegen een rente van 6H methet Pensioenfonds voor de fem enteambte naren te s Gravenhage TELEGIt FiaCH WEBEBEEICHT Vepwachting tot den volgenden dag Matiige zuidoosteliike tot zuideiiike wind nevelig tot licht of half bewolkt droog weer setfde temperatuur UIT DK PIKS Dt Pwt li TelentftfataUni De N Kott Crt de oost en têleffraafhtakimr beaprekend noemt hetjreen teotterdam m Annterdam itlaAta grew ohaodelük üok wie van oondeel is dat de verbeteruw aan rechtmatige verlangens der ambtenares niet kan beantwpordeq zal moeten erkennen dat de stakin van ambtenaren van een publieken dienst dermate in conflict kon t mat den grondplicht van den ambAwiaar die immMtn tot veraNkerinr wa üeit dienst Ma eit ld Is en daaria btt Iait tul ziit roejMwr heeft dat de ovej hewi die iich daardoor Het éwingeo haar ge ag xou veiwpelen en het heft uit handen lou Kwen Men moet n eeu vertoomè hart iets weten te vergeven en dt vrakOieul + an het menscheliik karakter ook van den aralitenaBr die nitt eteed twen kiwade Inlblazing bestand la weten in aananerJomr te nanun dodh anders zou men geneiigid ijjo te xc ige dat aUen die xlch gisteren imtibm vergeten en in de tjtakuigiabewe iDg zlin medemtcaaia daandoor aUeen reeda lipli l volkomen omeaotwktfaeki voor den müftelliken weiWcrinfr hebben bett eten en men ïou de noodzaMUjke conawmentiee hiervan willen aHtavaatilcn Dit klinkt hard maar het is Oiet anders Degenen die in b amftrtelifte leven binneutroden weten te voren dat weÜte middelen zü ook tot verbetering van hunnen positie suUen wllltB aan Tbipea hot mkidel der niet rnibteliilte maatsohampü de staking dwarblt Uitgesloten ia en moet znn Zeifa de eommimiitiKb Mtmeiiievinrr WMrln tile couleur de rote zal lUn lal de vtal Év van uiMenaren noQit kniuMli dul in Rusland schiet men den staker 4 ook eenvoudig voor den loop De a pbr tenaar weet dat hÜ er ia en altóéi Ü om den dienst dat niet de dienst io het leven geroepen 1 om der wille van hem De puUieate dJenst x doo t mei stilstand en de anatotenaar die t rfcovordering van persoonlijke bel aureii de behoorlUfce functroneefin van deft dienst saboteert of verkmt vergifiiit ieh aan de organisatie van dèn skaat Tekf dien hU aki eersten nlicAit heeft te dienen Tegenover de gebondenheid van den ambtenaar is de over hem gestelde autoriteit verplicht ook op behoorl ke fUm To r de belangen van den ambtenaar te waken Gebeurt dit doof gebrek aan beleid of onvolr doende waardeering niet dan spreekt het vanzelf dat de ambtenaar zich van alle hem ten dienste taande wettige middelen maf bedienen om verbet ring te brengen lp sijn lot Dit neemt echter niet ff dKt tj hu taak nauwgezet moeten biyven vervullenHet blad noemt het wel xonderlhig dat juiat diegenen van het personeel den arbeid eei legden over Itder dienstpraeatatttir ipe i over t algemeen niet zoo verrukt la Wat In het volkerenvcrkeer de oale og is is in het oeconomisch verkeer de taking Zy is gel k de oorlog d tuatdlt strijd de poging om doof kracht ew KQ weld de tegenpartij n wil op te leMenStaking van ambtenaren U niet anders dan eene poging van de dienaren van den staat om de overheid te dwlnfeq en haar aan den wil der am naren tè onderwerpen Men voelt dat dit iKuir ook in ieder geval in een democratisch geregeerden staat niet duldbaar is ttfking van ambtenaren la principieel feeti revolutionair bedrijf waarvoor Ver tHchuldirlng kwaltfk kan worden gevonden INGEZONDEN Buiten verantwordelÜkheid der Rej De Goudache iMunlmmarlU M de R Nu wlJ over enkele weken weer Poariie niarkt h ihben acht achriiver dezes het Üeft overbodig eens eenige ofitnerklfuren hieromtrent te maken die nuttig kunnen liin voor alle marktbeooékers Bii de Waag was vorig Jaar een in nti die met 3 ji 4 apannen paarden was pzel en waardoor slechts een roiratn oveilWeef iwaar één persoon kon pa fteeren en dan nog met leveoagevaar Zou het met arelijk zijn hier een voldoende ruimte oih3 te houden voor de passajte Tevens xou m i door het aanbre retovan meer lijnen veel ongemak vootkojkenfwoiden daar alle marktbeBoekera damd rect hun paarden aan de lUn vaat koadefieetten En dan M de R zou het niet mogoïlijcziin eene wat toe cbt te doett houden bfiIhet zandpad bii bet Stadhuis wfar irew nlük een masea jomrens ataub gewagendmet stolilkflet en swe pen om de te moipteren paapden zooveal moireiljk TO te ialleitOd de manier ala tot heden m het voo diekinderen en hen die moeten monstewa WsUat l vMu r raarmk U M de R d nkend voor de plaatsruimte teeken Ja Ben liww itaiktbeiodier ONZB DRAADtOOZB DUN Beaoek aan Leygtiaa RA RUS 6 0 t De groot viaiar vm Marokloo vergezeld van tiwee HardlElcaaniiche hoogwaanllRlbeitfebekleeders li Me ammeil Tasi en il Kaddoar Bewtabrit Heeft een bezoek gebracht aaa dan Franscben premier Leyguea Dene veraooht den grootvizier zün beste weoMben over te brengen aan Z M den sberitC De eonfcrantic van ambaaaadeara PARUS 6 Oct De conferaatie van ambeeaadeurs die Maandag venaadaxrie heeft besloten dat de geaUieerda oCfleieren die ich op t oogenblik te Wieenen bevinden anch naar KlagenAirt zullen baireven om de volkettamfniwr bH te WMiaa Verder heeft de cMillerantie een nota naar Duitschlend geaondea betreffende een incident te Kiel waar Dnitacbe autoritedten een Deenseh acbiv munitie en oroviand voor Po en vervoerend hebben aangehouden De nota herinnert er aan dat vohreaw het ver draar van Vertaillee de acheewaart door bat kanaal van Kial et vrij ia